Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 175/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Částka 58/2004
Platnost od 21.04.2004
Účinnost od 21.04.2004
Zrušeno k 08.08.2006 (384/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

175

VYHLÁŠKA

ze dne 8. dubna 2004,

kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 3, 7 až 10, § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 1 písm. g) a i), § 6 odst. 9, § 7 odst. 6, § 8 odst. 3, § 9 odst. 1 a odst. 4 písm. b) bodu 2, § 10 odst. 2, 5, 6 a 10, § 11 odst. 3, § 12 odst. 4, § 14 odst. 5, § 15 odst. 4, § 16 odst. 1 písm. a), odst. 4 a 8, § 17 odst. 7, § 18 odst. 10 a § 19 odst. 7 písm. i), odst. 9 a 13 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), (dále jen "zákon")a v souladu s právem Evropských společenství:1)


§ 1

Uvádění rozmnožovacího materiálu pěstovaných rostlin do oběhu

[K § 3 odst. 3 a 7 a § 7 odst. 6 písm. d), e) a f) zákona]

(1) Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu pěstovaných rostlin uváděného do oběhu (dále jen "rozmnožovací materiál")podle § 3 odst. 3 zákona jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 5.

(2) Základní rozmnožovací materiál nebo rozmnožovací materiál předstupňů druhů pšenice, žita, tritikale, ječmene, kukuřice a lnu smí být uváděn do oběhu jen mořený; jako nemořený smí být uváděn do oběhu, jen nejsou-li v něm překročeny mezní hodnoty výskytu škodlivých organizmů uvedené v příloze č. 2.

(3) Certifikovaný rozmnožovací materiál druhů uvedených v odstavci 2 nemusí být mořen, nepřesahuje-li v něm výskyt škodlivých organizmů hodnoty uvedené v příloze č. 2.

(4) Počty generací, po které může být

a) rozmnožovací materiál předstupňů vyráběn i z rozmnožovacího materiálu předstupňů,

b) certifikovaný rozmnožovací materiál vyráběn i z certifikovaného rozmnožovacího materiálu,

jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 3.

Uznávací řízení

§ 2

[K § 4, § 6 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. h)zákona]

(1) Žádost o uznání množitelského porostu se podává Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „Ústav")každoročně

a) do 31. března pro

1. ozimé formy zemědělských druhů rodu Brassica (kromě řepky),

2. obilniny ozimé (ječmen, pšenice, žito, tritikale),

3. vikev ozimou,

4. jeteloviny a trávy z první seče,

5. salát a špenát setý na podzim,

b) do 30. dubna pro

1. hrách polní a zahradní,

2. olejniny jarní (kromě lnu),

3. pažitku, ředkvičku, ředkev, salát, špenát setý na jaře, semenice dvouletých zelenin, sazečku kapusty ozimé, pekingské zelí,

4. zeleniny rychlené – semenice,

c) do 10. května pro

1. obilniny jarní, svazenku,

2. luskoviny polní (kromě fazolu a hrachu),

3. semenice semenných okopanin,

4. len,

5. anýz, fenykl, kmín, koriandr,

6. brokolici, cibuli sazečku, česnek, kopr, květák, okurky pařeništní a skleníkové, kozlíček polníček, řeřichu setou,

d) do 20. května pro

1. brambory,

2. jílek jednoletý,

3. kukuřici, proso, pohanku,

e) do 10. června pro

1. fazol polní i zahradní, lupinu, sóju, slunečnici,

2. jetel nachový setý na jaře, trávy z druhé seče, jednoleté pícniny,

3. lilek, majoránku, okurky polní, papriku, patizony, rajčata, štěrbák, tykev, meloun,

f) do 30. června pro jeteloviny z druhé seče,

g) do 20. srpna pro cibuli, sazečky ostatních zelenin a semenných okopanin,

h) do 30. září pro řepku ozimou,

i) do 30. listopadu pro porosty cukrovky z předpěstované sazečky.

Pokud technologie pěstování nebo klimatické podmínky stanoviště vyžadují provedení přehlídky v jiném termínu, než je obvyklé, je dodavatel povinen podat žádost o uznání množitelského porostu minimálně jeden měsíc před předpokládaným termínem této přehlídky.

(2) Ústavu se podává též žádost o uznání rozmnožovacího materiálu.

(3) Způsoby podávání žádostí o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu jsou podání

a) v písemné formě na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 4, nebo

b) v elektronické podobě podle pokynů zveřejněných Ústavem ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „Věstník").

(4) Výčet a rozsah úředních zkoušek rozmnožovacího materiálu a zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu u jednotlivých druhů jsou uvedeny v příloze č. 5.

§ 3

[K § 5 odst. 1 písm. g)a i)a § 7 odst. 6 písm. a) až c), i), o) a p) zákona]

(1) Požadavky na sled předplodin na pozemku v předcházejících letech jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 2.

(2) K ověření původu rozmnožovacího materiálu při podání žádosti o uznání množitelského porostu dodavatel předloží

a) doklad o uznání rozmnožovacího materiálu, který byl použit pro založení porostu, nebo

b) u víceletých druhů

1. doklad o uznání množitelského porostu z předchozího vegetačního období, nebo

2. doklad o neuznání množitelského porostu z předchozího vegetačního období za předpokladu, že důvodem neuznání množitelského porostu nebyla nevyhovující pravost nebo čistota odrůdy,

c) mezinárodně platný doklad, popřípadě posudek Ústavu vystavený na základě kontroly provedené Ústavem u rozmnožovacího materiálu, který byl dovezen, nebo

d) prohlášení šlechtitele nebo udržovatele odrůdy v případě, že je porost zakládán ze šlechtitelského materiálu.

Doklady podle písmen a) a b) nebo posudek podle písmene c) mohou být nahrazeny uvedením čísla těchto dokladů na žádosti.

(3) Hodnocení množitelských porostů se provádí v termínech uvedených v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 2. Vzor formuláře pro záznamy o přehlídce množitelského porostu je uveden v příloze č. 4.

(4) Minimální vzdálenost množitelského porostu od porostů stejného nebo příbuzného druhu, které by mohly cizosprášením, přenosem chorob nebo jiným způsobem ohrozit množitelský porost, a požadavky na vlastnosti množitelského porostu podle § 7 odst. 6 písm. a) zákona jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 3 a 4.

(5) Požadavky na přípustné limity zjišťované u množitelského porostu úředními zkouškami jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 4.

(6) Požadavky na vlastnosti pozemku a na vlastnosti půdy, na kterém je množitelský porost a rozmnožovací materiál pěstován, jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v příloze č. 1 v částech I až X v oddílech 2.

(7) Množitelský porost, který nevyhovuje požadavkům kategorie a generace rozmnožovacího materiálu, které dodavatel uvede v žádosti o uznání množitelského porostu, může být uznán v kategorii nebo generaci, které odpovídá svými vlastnostmi, jen na základě nové žádosti s uvedením odpovídající kategorie nebo generace.

§ 4

[K § 7 odst. 6 písm. j), l), m) a r) zákona]

(1) Evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu je vedena

a) v písemné formě na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 4, nebo

b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 4, a budou archivovány pro účely kontroly prováděné Ústavem.

(2) Náležitosti čísla množitelského porostu, čísla partie rozmnožovacího materiálu a používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy rostlin jsou uvedeny v příloze č. 6.

(3) Vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou jsou uvedeny v příloze č. 7.

§ 5

Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti

(K § 8 odst. 3 zákona)

(1) Zkoušky pro uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti nebo zkoušky klíčivosti provedené pověřenou osobou a způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v příloze č. 8.

(2) Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti nebo zkoušky klíčivosti provedené pověřenou osobou jsou uvedeny v příloze č. 8.

§ 6

Standardní rozmnožovací materiál

(K § 9 zákona)

(1) Požadavky na vlastnosti standardního rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 1 v části X v oddílu 5.

(2) Záznamy podle § 9 odst. 4 písm. b)a odst. 5 zákona se vedou

a) v písemné formě na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 4, nebo

b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 4, a budou archivovány pro účely kontroly prováděné Ústavem.

§ 7

Obchodní rozmnožovací materiál

(K § 11 zákona)

Jako obchodní rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu rozmnožovací materiál druhů uvedených v druhovém seznamu jako zemědělské druhy s výjimkou obilnin, brambor a jiných okopanin, pokud bylo vydáno povolení podle § 40 odst. 1 zákona.

§ 8

Směs osiv

[K § 12 odst. 4 a § 19 odst. 13 písm. e)zákona]

(1) Směsi osiv odrůd jednoho nebo více druhů (dále jen "směs"), jejíž výrobu nebo uvádění do oběhu dodavatel Ústavu ohlásí, přidělí Ústav registrační číslo způsobem uvedeným v příloze č. 6.

(2) Způsob míchání musí zaručit rovnoměrnost složení směsi v partii i v jednotlivých obalech podle hmotnostního procentického podílu oznámeného dodavatelem při registraci směsi.

(3) Dodavatel, který vyrábí směs pro zemědělskou výrobu nebo směs k využití mimo zemědělskou výrobu, vede o každé vyrobené směsi evidenci na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 4.

(4) Směs smí být uváděna do oběhu pouze v uzavřených a označených obalech nebo v malém balení. Směs nesmí být při prodeji konečnému spotřebiteli2) dále rozvažována.

§ 9

Sazenice zeleniny

[K § 15 a § 19 odst. 7 písm. i)zákona]

(1) Požadované vlastnosti sazenic zeleninových druhů jsou uvedeny v příloze č. 9.

(2) Sazenice zeleniny určené k uvádění do oběhu se ukládají do obalů zabraňujících jejich poškození a záměnu nebo smíchání jednotlivých partií. Dojde-li během balení, skladování, přepravy nebo při dodání ke smíchání partií sazenic zeleniny různého původu, provede dodavatel záznam o složení nové partie a o původu jejích jednotlivých složek.

(3) Obaly se sazenicemi zeleniny určené k uvádění do oběhu se opatřují návěskou, štítkem nebo jiným obdobným dokladem; tyto doklady musí být vyrobeny z vhodného materiálu a nesmí být použity opakovaně.

Doklad obsahuje

a) text "ES kvalita",

b) název členského státu nebo jeho kód,

c) označení příslušného úřadu nebo jeho kód,

d) registrační číslo dodavatele,

e) název dodavatele,

f) číslo partie sazenic zeleniny uváděné do oběhu,

g) datum vystavení dokladu,

h) číslo partie osiva u sazenic zeleniny pěstovaných z osiva,

i) název druhu a odrůdy zeleniny,

j) latinský název rodu a druhu zeleniny, je-li zároveň rostlinolékařským pasem podle zvláštního zákona,3)

k) množství,

l) při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu; tento údaj musí být zřetelně vyznačen.

(4) Je-li rozmnožovací materiál sazenic zeleniny opatřen rostlinolékařským pasem podle zvláštního zákona,3) nahrazuje tento pas údaje uvedené v odstavci 3 s výjimkou údajů uvedených pod písmeny a), c), i) a l). Tyto údaje musí být zřetelně odděleny.

(5) Kritické body sledované ve výrobním procesu sazenic zeleniny jsou uvedeny v příloze č. 9.

(6) Kontrola kritických bodů výrobního procesu se provádí u dodavatele nejméně jednou ročně; podléhají jí všechny sazenice zeleniny uváděné do oběhu s výjimkou prodeje konečnému spotřebiteli.2)

(7) Ústav nebo jím pověřená osoba kontroluje dodržování kritických bodů podle postupů uvedených v příloze č. 9.

(8) Evidence pro sazenice zeleniny musí být vedena řádně, jednotlivé údaje na sebe musí navazovat tak, aby byly kontrolovatelné Ústavem nebo pověřenou osobou. Záznamy se uchovávají po dobu nejméně jednoho roku. Evidence může být vedena

a) v písemné formě na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 4, nebo

b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 4, a budou archivovány pro účely kontroly prováděné Ústavem.

(9) Ustanovení odstavců 5, 7 a 8 se nevztahují na sazenice zeleniny určené pro konečného spotřebitele.2)

(10) Sadba česneku, cibule a šalotky musí splňovat kromě ustanovení odstavců 2, 3, 4, 8 a 9 rovněž následující požadavky:

a) rozmnožovací materiál musí pocházet z množitelského porostu, který byl kontrolován,

b) množitelský porost byl prost škodlivých organizmů uvedených v příloze č. 9 nebo byl proti těmto organizmům vhodným způsobem ošetřen,

c) vlastnosti rozmnožovacího materiálu odpovídají požadavkům stanoveným v příloze č. 9.

§ 10

Odborná způsobilost žadatele o registraci

[K § 16 odst. 1 písm. a)zákona]

(1) Žadatel o registraci podle § 16 odst. 1 zákona prokazuje odbornou způsobilost u Ústavu

a) předložením originálu nebo úředně ověřené kopie

1. výučního listu v případě středního odborného vzdělání v oboru zahradník nebo v příbuzném zemědělském oboru,

2. maturitního vysvědčení v případě středního odborného vzdělání v oboru zahradník nebo v příbuzném zemědělském oboru,

3. vysokoškolského diplomu o absolvování studijního programu v oblasti zemědělství, nebo

b) předložením písemného prohlášení o zastupující osobě, která prokáže svoji odbornou způsobilost způsobem uvedeným v písmenu a).

(2) Pokud žadatel o registraci nesplňuje požadavky na vzdělání podle odstavce 1 písm. a), je možné udělit registraci za předpokladu předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o dosažení minimálně středoškolského vzdělání i jiného zaměření a absolvování teoretického a praktického proškolení u Ústavu. Postup proškolování zveřejní Ústav ve Věstníku.

(3) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního zákona.4)

§ 11

Oznámení o zahájení činnosti

(K § 16 odst. 4 zákona)

Vzor formuláře k oznámení o zahájení činnosti dodavatele, který nepodléhá registraci podle § 16 odst. 1 zákona, je uveden v příloze č. 4.

§ 12

Kvalifikační a technické předpoklady způsobilosti pověřených osob a způsob jejich prokazování

(K § 17 odst. 7 zákona)

(1) Kvalifikační předpoklady způsobilosti fyzických osob podle § 17 odst. 2 zákona jsou

a) vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo se zaměřením na biologii, s minimální dvouletou praxí v oboru, nebo

b) úplné střední odborné, popřípadě vyšší odborné vzdělání v oborech zemědělství s minimálně dvouletou praxí v oboru, nebo

c) minimálně středoškolské vzdělání i jiného zaměření, pokud žadatel prokáže alespoň tříletou praxi v oboru. Pro účely prokázání znalostí podle odstavce 2 organizuje Ústav školení teoretické v délce minimálně tří měsíců a praktické podle povahy činnosti, kterou bude vykonávat. Postup školení zveřejní Ústav ve Věstníku. Absolvování školení však není podmínkou pro připuštění ke zkoušce podle odstavce 2.

(2) Osoby uvedené v § 17 odst. 1 a 2 zákona prokáží rozsah potřebných znalostí formou zkušebního testu nebo ústní zkoušky a složením též praktické zkoušky před komisí jmenovanou Ústavem. Okruhy otázek zveřejňuje Ústav ve Věstníku. Pro účely průběžného vzdělávání osob organizuje Ústav odborné semináře a školení.

(3) Osoby uvedené v § 17 odst. 1 a 2 zákona prokazují technické předpoklady

a) předáním seznamu laboratorního vybavení používaného k provádění dílčích úkonů při uznávacím řízení na základě smlouvy podle § 17 odst. 1 zákona. U metrologického vybavení, uvedeného na předaném seznamu, se předkládají ověřovací protokoly Českého metrologického institutu nebo Akreditovanou kalibrační laboratoří,

b) prostřednictvím internetového připojení. Počítačové vybavení s připojením k internetu je základním technickým předpokladem osob uvedených v § 17 odst. 2 zákona.

(4) Ústav vede evidenci o pověřených osobách, kvalifikačních zkouškách, školeních a systému průběžného vzdělávání pověřených osob.

(5) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního zákona.4)

§ 13

Dovoz rozmnožovacího materiálu

(K § 18 zákona)

Množství rozmnožovacího materiálu dováženého podle § 18 odst. 5 písm. b)zákona nesmí přesáhnout množství potřebné na založení množitelského porostu o výměře do 5 hektarů (předstihové množení), v případě sadby brambor do 10 hektarů.

§ 14

Označování a balení rozmnožovacího materiálu

(K § 19 zákona)

(1) Každý obal rozmnožovacího materiálu musí být viditelně, zřetelně a nezaměnitelně označen způsobem, který vylučuje záměnu nebo pochybnost o obsahu.

(2) K označování rozmnožovacího materiálu jsou používány v závislosti na kategorii a generaci nebo stupni rozmnožovacího materiálu

a) úřední návěsky minimálního rozměru a barvy podle odstavce 3, nebo

b) návěsky využívané pro mezinárodní obchod podle pravidel Mezinárodní asociace pro zkoušení semen a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, nebo

c) návěsky dodavatele minimálního rozměru a barvy podle odstavce 3

1. pro rozmnožovací materiál povolený Ministerstvem zemědělství podle § 40 zákona, nebo

2. pro kategorii standardní rozmnožovací materiál, nebo

d) návěsky dodavatele vylučující záměnu s podmínkami uvedenými v písmenech a) až c) v ostatních případech.

(3) Minimální rozměr návěsek pro zemědělské druhy a zeleniny je 110 mm x 67 mm; barvy návěsek pro kategorie a generace nebo stupně rozmnožovacího materiálu, způsob použití a vzory úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 10.

(4) Za úřední návěsku se považuje

a) návěska, nebo

b) nalepovací etiketa, nebo

c) potisk obalů minimálně stejných rozměrů a barvy stanovených v odstavci 3, nebo

d) všitý pruh neroztržitelné fólie minimálně stejných rozměrů a barvy, jaké jsou stanoveny v odstavci 3.

(5) Úřední návěska musí být zhotovena z neroztržitelného nebo špatně odstranitelného materiálu a nesmí být použita opakovaně. Potisk obalů může být proveden jen formou tisku předepsaných údajů nesmazatelnou barvou a pod úředním dohledem.

(6) Každý obal opatřený úřední návěskou nebo návěskou pro mezinárodní obchod podle odstavce 2 písm. b) musí být zajištěn úřední pojistkou tak, aby nebylo možné obal otevřít bez toho, že by bylo zřetelně patrné jeho otevření; návěsky, které jsou na obal přivazovány, musí být upevněny pod úřední pojistkou.

(7) Za úřední pojistku se považuje

a) plomba z nebarveného plechu,

b) nálepka nebo samolepící páska neodstranitelná bez porušení,

c) prošitá návěska u strojově zašívaných obalů,

d) ventilový uzávěr obalu uzavíraný tlakem osiva,

e) samolepící nebo svařovací uzávěr papírových nebo plastikových obalů, které nemají jiný otvor a nemohou být otevřeny bez porušení,

f) strojově prošitý obal zamezující záměně,

g) plechový obal, který nelze otevřít bez poškození,

h) vázací materiál, který nemůže být otevřen bez porušení.

(8) U neuzavřených obalů se opatření podle odstavců 7 a 8 nahrazuje viditelně umístěnou a na obal připevněnou návěskou a doprovodným dokladem příslušné partie nebo její části. Je-li přepravována sadba brambor volně ložená, je návěska součástí doprovodných dokladů.

(9) Další požadavky, které musí úřední návěska splňovat, kromě požadavků uvedených v § 19 odst. 7 zákona, jsou

a) údaje o úpravě osiva obrušováním, inkrustací, obalováním, umístěním do výsevových pásů a další způsoby, pokud byly použity,

b) údaje o kalibraci,

c) údaje o třídění,

d) u obalovaného osiva počet semen na jednotku hmotnosti,

e) údaje o počtu semen při použití údaje "výsevní jednotka" a počet výsevních jednotek v obalu,

f) údaje o způsobu chemického ošetření,

g) u směsi osiv označení účelu použití "směs osiva pro..." a název směsi,

h) u krmných plodin uvedení účelu použití s určením pro další množení nebo pro výrobu pícnin nebo pro technické účely,

i) u hybridních odrůd a linií označení "hybrid" nebo "komponent" podle účelu použití,

j) u sdružených odrůd název odrůdy s doplňkem "sdružená odrůda",

k) u rozmnožovacího materiálu pro ekologické zemědělství označení "určeno pro ekologické zemědělství",

l) u rozmnožovacího materiálu pocházejícího z geneticky modifikovaného organizmu musí být při uvádění do oběhu na návěsce a na viditelném místě obalu uvedeno označení "geneticky modifikovaný organizmus",

m) u rozmnožovacího materiálu odrůd x Festulolium5) (hybrid z křížení druhů rodu kostřava s druhy rodu jílek [Festuca spp. x Lolium spp.]) uvedení názvů druhů v rámci rodů Festuca a Lolium, z jejichž křížení daná odrůda pochází.

(10) U odrůd zeleniny obecně známých před 1. červnem 1970 může být na návěsce uveden odkaz na určité udržovací šlechtění, pokud to udržovatel odrůdy předem oznámí Ústavu nebo příslušnému úřadu jiného členského státu. Tento odkaz se uvede za názvem odrůdy, od něhož musí být zřetelně oddělen pomlčkou, a nesmí být uveden výrazněji než samotný název odrůdy. V souvislosti s uvedeným udržovacím šlechtěním nesmí být poukazováno na žádné zvláštní vlastnosti odrůdy.

(11) Návěsky pro mezinárodní obchod podle odstavce 2 písm. b)musí obsahovat údaje předepsané pravidly schémat Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj uvedené v příloze č. 10.

(12) Rozmnožovací materiál vegetativně množených druhů musí být balen tak, aby při skladování a přepravě nemohlo dojít ke znehodnocení v důsledku biologického poškození a k smíchání nebo záměně nebo k mechanickému poškození. Jako obaly se používají pytle umožňující prodyšnost, ohradové palety, kontejnery, sadbovače nebo palety pro sazenice nebo jiné obaly zajišťující uchování deklarovaných vlastností rozmnožovacího materiálu.

(13) Rozmnožovací materiál, u kterého nebylo ukončeno uznávací řízení (osivo s neukončenou certifikací), se značí návěskami šedé barvy; hmotnost partie není přitom omezena.

(14) Dojde-li z důvodů poškození nebo nutnosti použití jiných obalů k potřebě nového balení rozmnožovacího materiálu, musí být pod úředním dohledem provedeno

a) odstranění původních plomb a návěsek,

b) přebalení původního rozmnožovacího materiálu do nových obalů,

c) opětovné uzavření s novou návěskou a plombou.

(15) Nová návěska na rozmnožovacím materiálu znovu přebaleném podle odstavce 14 musí obsahovat všechny původní informace a údaje včetně textu "znovu baleno a označeno".

(16) Jestliže došlo k novému balení podle odstavců 14 a 15 u rozmnožovacího materiálu zahraničního původu, Ústav si vyžádá předchozí souhlas příslušného úřadu ze země původu. U členských států se souhlas nevyžaduje, uvede-li dodavatel na žádosti stanovisko osoby, která rozmnožovací materiál dodala.

§ 15

Malé balení

[K § 19 odst. 13 písm. f)zákona]

(1) Nejvyšší hmotnost nebo počet kusů, které se považují za malé balení, a způsob jejich označování jsou uvedeny pro jednotlivé druhy v příloze č. 11.

(2) Za malé balení je považováno i balení vzniklé rozvažováním z větších obalů.


§ 16

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 191/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.


§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou ustanovení § 7, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 2002/57/EC z 13. června 2002 o obchodování s osivem olejnin a přadných plodin.
Směrnice Rady 2002/56/EC z 13. června 2002 o obchodování se sadbou brambor.
Směrnice Rady 2002/55/EC z 13. června 2002 o obchodování s osivem zeleniny.
Směrnice Rady 2002/54/EC z 13. června 2002 o obchodování s osivem řepy.
Směrnice Rady 92/33/EEC z 28. dubna 1992 o obchodování se sadbou zeleniny a s rozmnožovacím materiálem jiným než osivo.
Směrnice Komise 93/61/EEC z 2. července 1993, kterou se stanoví požadavky na sadbu zeleniny a rozmnožovací materiál jiný než osivo.
Směrnice Komise 93/62/EEC z 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se sledování a kontroly dodavatelů a zařízení v rámci Směrnice Rady 92/33/EEC o obchodování se sadbou zeleniny a s rozmnožovacím materiálem jiným než osivo.
Směrnice Komise 86/109/EEC z 27. února 1986 o omezení obchodování osivy určitých druhů pícnin, olejnin a přadných plodin na osiva úředně uznaná jako "základní osivo" nebo „certifikované osivo".
Směrnice Komise 75/502/EEC z 25. července 1975 omezující obchodování osivem lipnice luční (Poa pratensis L.)na osivo, které bylo úředně uznáno jako základní osivo nebo certifikované osivo.
Směrnice Komise 74/268/EEC z 2. května 1974, kterou se stanoví zvláštní podmínky týkající se přítomnosti ovsa hluchého v osivu pícnin a obilovin.
Směrnice Rady 66/401/EC z 14. června 1966 o obchodování s osivem krmných plodin.
Směrnice komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

2) § 1 odst. 1 písm. g)vyhlášky č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

5) Příloha č. 1 zákona.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 175/2004 Sb.

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu, na sled předplodin na pozemku v předcházejících letech, na počet a termíny přehlídek množitelských porostů, na minimální vzdálenost množitelského porostu od porostů stejného nebo příbuzného druhu, na vlastnosti množitelských porostů, na přípustné limity zjišťované u množitelského porostu úředními zkouškami, na vlastnosti pozemku a na vlastnost půdy, na které je množitelský porost a rozmnožovací materiál pěstován

Členění přílohy č. 1

Část I Požadavky na množitelské porosty a osivo obilnin
Část II Požadavky na množitelské porosty a osivo kukuřic a čiroků
Část III Požadavky na množitelské porosty a osivo trav
Část IV Požadavky na množitelské porosty a osivo luskovin
Část V Požadavky na množitelské porosty a osivo jetelovin
Část VI Požadavky na množitelské porosty a osivo jiných krmných plodin
Část VII Požadavky na množitelské porosty a osivo olejnin a přadných rostlin
Část VIII Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor
Část IX Požadavky na množitelské porosty a osivo řep
Část X Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin

Členění jednotlivých částí přílohy č. 1

Oddíl 1 Přehled druhů
Oddíl 2 Počet a termíny přehlídek, předplodiny
Oddíl 3 Požadavky na minimální vzdálenost množitelských porostů
Oddíl 4 Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 5 Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Poznámka:

Označení kategorií a generací (stupňů) je uváděno v souladu s přílohou č. 10.

Část I

Požadavky na množitelské porosty a osivo obilnin

Oddíl 1

Přehled druhů

Tab. 1

Český názevLatinský název
JečmenHordeum vulgare L.
Lesknice kanárská**)Phalaris canariensis L.
OvesAvena sativa L.
Pšenice setáTriticum aestivum L.emend. Fiori et Paol
Pšenice tvrdáTriticum durum Desf.
Pšenice špaldaTriticum spelta L.
ŽitoSecale cereale L.
Tritikalex Triticosecale Wittm.
Pohanka obecná*)Fagopyrum esculentum Moench.
Proso seté *)Panicům miliaceum L.

*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.

**) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, ale zařazené v předpisech EU.

Oddíl 2

Počet a termíny přehlídek, předplodiny

Tab.2

KategoriePrvní přehlídka
ve fázi
Druhá přehlídka
v době
Předplodiny
(počet roků)
SE, E, včetně
osiva komponentů hybridních odrůd
od vymetání
do kvetení
dozrávání2 2)
Cod vymetání
do zralosti
-1 2)
C - osivo hybridních odrůdod vymetání
do kvetení
dozrávání1 2)

1) Množení je možné jen na pozemcích, na kterých v předchozím roce nebyla pěstována obilnina a dva roky tentýž druh.

2) Množení je možné jen na pozemcích, na kterých v předchozím roce nebyla pěstována obilnina.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- minimální časový interval mezi množením porostů obilnin stejného druhu je dva roky. V případě stejného druhu, odrůdy a kategorie smí být množeno osivo na stejném pozemku bez časového omezení, ale musí být dodržena odrůdová čistota.

- hybridní odrůdy nesmí být vysévány na stejném pozemku v následujícím roce.

- množitelské porosty obilnin musí být přehlídnuty alespoň jednou a to ve fázi po vymetání.

- počet přehlídek hybridních odrůd-je shodný s Tab.2.

Oddíl 3

Požadavky na minimální vzdálenost množitelských porostů

Tab.3

DruhKategorieIzolace
k zamezení
mechanické
příměsi
v metrech
- obilniny
navzájem
Prostorová izolace - nejmenší izolační vzdálenost
v metrech od okolních zdrojů pylu, které mohou
způsobit nežádoucí cizosprášení (tj. od jiných
odrůd, komponentů a hybridů stejného druhu a
od jiných druhů)
od jiné odrůdy
téhož druhu
od jiných druhů
druhvzdálenost
pšenice
setá,
tvrdá a
špalda
SE, E1,0---
C1,0---
žitoSE, E1,0300tritikale50
C1,0250tritikale20
komponenty1,01000tritikale50
komp. bez otcovské
pylové sterility
600tritikale50
C/H1,0500tritikale50
tritikaleSE, E1,050žita300
C1,020žita250
ječmenSE, E1,01001)-
C1,01001)-
ovesSE, E1,0---
C1,0---
pohanka obecnáSE, E1,0200od jiného druhu
pohanky
200
C1,0200200
proso setéSE, E1,0---
C1,0---
lesknice
kanárská
SE,E1,0---
C1,0---

1) Mezi odrůdami stejné formy (ozimá, jarní) s rozdílným počtem řad v klasu

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- množitelské porosty určené k výrobě certifikovaného rozmnožovacího materiálu hybridních odrůd pšenice, ječmene, ovsa musí být izolované od nežádoucích zdrojů pylu. Opylovaný rodičovský komponent musí být vzdálený více než 25 m od jakýchkoliv odrůd stejného druhu, mimo porostů opylujícího rodičovského komponentu.

- v případě produkce hybridních odrůd žita odpovídají minimální izolační vzdálenosti tabulce č.3.

Oddíl 4

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Tab. 4.1

DruhKategorieNej vyšší dovolený počet rostlin na 100 m2
porostu jiných odrůd a zřetelně
odchylných typů 2)
pšenice setá, tvrdá
a špalda 1) 3)
SE, E20
C100
žito 1) 3)SE, E,20
C100
tritikale 1)SE, E20
C100
ječmen 3)SE, E20
C40
ovesSE, E20
C40
pohanka obecnáSE,E3
C10
proso setéSE,E3
C10
lesknice kanárskáSE,E3
C10

1) Vzájemných druhových příměsí tritikale - žito, tritikale - pšenice a jiných forem v rámci druhu u tritikale v SE, E 2 rostliny, v C 4 rostliny na 100 m2

2) Včetně jarních a ozimých forem (kromě tritikale), u ječmenů též rostlin s rozdílným počtem řad.

3) Platí též pro hybridní odrůdy, hodnocení porostů bude pak prováděno na základě metodiky dodané šlechtitelem.

Další požadavky :

- zjištěný výskyt jiných druhů obilovin a ovsa hluchého včetně ostatních plevelných ovsů a jejich hybridů a fatuoidů vkusech na 100 m2 se uvede v záznamu o výsledku přehlídky množitelského porostu,

- množitelský porost nesmí být zaplevelen (včetně kulturních druhů) natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

Tab. 4.2

DruhKategorieNejvyšší dovolený počet (popř. %) rostlin napadených chorobami na 100 m2 porostu
fuzariozy
v klasech

(Fusarium ssp.)
sněť
prašná
pšeničná

(Ustilago tritici)
sněť
stébelná

(Urocystis occulta)
sněť
prašná ječmenná

(Ustilago nuda)
prašná sněť ovesná

(Ustilago avenae)
sněť
prosová

(Sphacelo-
theca panici miliaceli)
sněti rodu

Tilletia ssp.
s výjimkou
T.controversa
sněť
zakrslá
(Tilletia
controversa)
sněť tvrdá
ječmenná

(Ustilago
hordei)
pruhovitost
ječmene

(Drechslera
graminea,
Pyrenophora
graminea)
pšenice
setá,
tvrdá a
špalda
SE, E3%5----0nesmí se vyskytovat--
C5%20----1--
žito 1)SE, E3%-5----1--
C5%-20---1--
ječmenSE, E3%--5---1010
C5%--20---1110
tritikale 1)SE, E3%-5----nesmí se vyskytovat--
C5%-20-----
ovesSE, E----1--1--
C--1--1--
proso setéSE,E-----1----
C----3----
lesknice
kanárská
SE,E-----1----
C----3----

1) Maximální počet rostlin na nichž se vyskytují sklerocia paličkovice nachové (Claviceps purpurea))t u základního rozmnožovacího materiálu 10 rostlin na 100 m2 a u certifikovaného rozmnožovacího materiálu 20 rostlin na 100 m2 - nesleduje se na souvratích a okrajích pozemku.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

Minimální čistota odrůdy v %, nejvyšší povolený počet rostlin jiných odrůd a zřetelně odchylných typů v ks/100m2

DruhSE,EClC2
pšenice, ječmen,
oves
99,9 %
tj. 30 rostlin na 100m2
99,7 %
tj. 90 rostlin na 100m2
99,0 %
tj. 300 rostlin na 100m2
samosprašné
odrůdy kříženců
tritikale
99,7 %
tj. 90 rostlin na 100m2
99,0 %
tj. 300 rostlin na 100m2
98,0 %
tj. 600 rostlin na 100m2

u cizosprašných druhů

druhSE, EC
žito a cizosprašné
odrůdy tritikale
3 rostliny na 100 m210 rostlin na 100 m2

u hybridních odrůd

druhrodičovské liniekonečný hybrid
pšenice, ječmen,
oves
99,9%
tj. 30 rostlin na 100 m2
99,7%
tj. 90 rostlin na 100 m2
žito3 rostliny na 100 m210 rostlin na 100 m2

Další požadavky:

- pokud je při výrobě hybridní odrůdy použita otcovská sterilita, úroveň sterility otcovského komponentu je nejméně 98%,

- odrůdová čistota hybridních odrůd se stanovíposklizňovou kontrolou provedenou před certifikací osiva s použitím mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva s výjimkou žita,

- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.

Oddíl 5

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Tab. 5

DruhKat.
osiva
Vlhkost
nejvýše D
Klíčivost
nejméně
Čistota
nejméně
Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů ve vzorku
podle sloupce 11 - počet semen
Hmotnost
vzorku
pro
zkoušku
podle
sloupce
6-11
Námel
a zlomky
námele
v množství
dle sloupce 11
Podíl
zadiny
nejvýše
3 %
pod síty
s otvory2)
celkem
jiných
rostl.
druhů
z toho podle
sloupce 6
z toho podle sloupce 8
jiných
druhů
obilnin
ostat. rost.
druhy
kromě
obilnin
ředkev
ohnice
oves hluchý
a plevelné
ovsy, jejich
hybridy
a fatuoidy
a pýr plazivý
%%%ksksksksksv gramechksv mm
12345678910111213
ječmen 4)SE,E15,08599,0826201000-2,2 (2,0)
C15,08598,0201414601000-2,2 (2,0)
lesknice kanárskáSE,E14,07598,082--0200--
C14,07598,02010--0200--
pšenice setá, 3)
tvrdá 3)a špalda
SE,E15,08599,0826201000-2,2 (2,0)
C15,08598,0201414601000-2,2 (2,0)
žitoSE,E15,08598,0826-0100011,8
C15,08598,0201414-010003 u nehybridů
4,5 u hybridů
1,8
tritikaleSE,E15,08098,0826201000-2,0
C15,08098,0201414601000-2,0
oves 5,6)SE,E15,08599,0826201000-1,8
C15,08598,0201414601000-1,8
odrůdy ovsa nahého5,6)SE,E14,08599,0826201000-1,5
C14,07598,0201414601000-1,5
pohanka obecnáSE,E14,08098,064210600--
C14,08097,0126630600--
proso seté 7)SE,E14,08598,0312--150--
C14,08597,0624--150--

1) Osivo ozimých obilnin určené k výsevu v roce sklizně max 17,0 %, osivo jarních obilnin určené k výsevu v nejbližším vegetačním období po roce sklizně max. 16 %.

2) Pro pšenici jarní a ječmen ozimý platí údaje uvedené v závorkách.

3) V 1000 g pšenice ozimé nejvýše 100 zrn v pluchách.

4) U ječmene nejvýše 1% obilek s osinou delší než délka zrna.

5) Obsah jiných odrůd s odlišnou barvou zrna v kat. SE, E 10 ks, v kat. C 30 ks.

6) V osivu ovsa nahého nejvýše 5% obilek v pluchách.

7) Obsah jiných odrůd s odlišnou barvou zrna v 1000 g v kat. SE, E 10 ks, v kat. C 50 ks.

Další požadavky:

- osivo SE, E určené k založení množitelského porostu může být na žádost dodavatele uznáno s klíčivostí až o 10% nižší. Skutečná klíčivost pak musí být uvedena na průvodních dokladech,

- osivo svým vzhledem musí odpovídat čištěnému osivu a nesmí obsahovat živé skladištní škůdce s výjimkou roztočů za předpokladu, že je v osivu zjištěn rovněž roztoč dravý (např. Cheyletus eruditus), a to v poměru ne větším než 100 škodlivých roztočů na jednoho roztoče dravého.

Část II

Požadavky na množitelské porosty a osivo kukuřic a čiroků

Oddíl 1

Přehled druhů

Tab. 1

Český názevLatinský název
KukuřiceZea mays L.
Cirok obecnýSorghum bicolor (L.) Moench
Cirok súdánská trávaSorghum sudanense (Piper) Stapf.
Cirok x súdánská trávaSorghum bicolor (L) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Přehled základních typů linií a hybridů

Tab.1.1

KategorieNázevPopis
základní osivo

(komponenty
pro tvorbu hybridů)
L - inbrední liniesoubor rostlin stejného původu geneticky
identických
SLc - sesterský liniový
hybrid
první generace vzniklá křížením mezi dvěmi
sesterskými inbredními liniemi dle metodiky
šlechtitele
certifikované osivo
(konečný hybrid)

nebo

základní osivo
(komponenty pro tvorbu
hybridů)
Sc - dvouliniový hybridprvní generace vzniklá křížením mezi dvěmi
inbredními liniemi dle metodiky šlechtitele
Tc - tříliniový hybridprvní generace vzniklá křížením mezi inbrední
linií a jednoduchým hybridem dle metodiky
šlechtitele
certifikované osivoDc - čtyřliniový hybridprvní generace vzniklá křížením mezi dvěma
jednoduchými hybridy dle metodiky šlechtitele
top cross hybridprvní generace vzniklá křížením mezi inbrední
linií nebo jednoduchým hybridem a nehybridní
odrůdou dle metodiky šlechtitele
meziodrůdový hybridprvní generace vzniklá křížením mezi rostlinami
pocházejícími ze základního osiva dvou nehybridních
odrůd dle metodiky šlechtitele

Oddíl 2

Počet a termíny přehlídek, předplodiny

Tab.2

kategorieNázevPřehlídka porostů ve fáziMnožení po
stejném
druhu
nejdříve za
(počet roků)
1234
kukuřice
základní osivokomponenty
pro výrobu
hybridů
před
metáním
na začátku
kvetení3)
v plném
kvetení
na konci
kvetení2)
1
certifikované osivofinální
hybridy
1 4)
čirok, čirok sudanská tráva, čirok x sudanská tráva
základní osivokomponenty
pro výrobu
hybridů
-na začátku
kvetení
v plném
kvetení
na konci
kvetení
1
certifikované osivofinální
hybridy
14)
u nehybridních odrůd bude provedena jedna přehlídka na konci kvetení

1) Období, kdy se objeví první blizny rostlin mateřského komponentu schopné přijímat pyl.

2) Období, kdy ještě jsou blizny schopny přijímat pyl.

3) K zamítnutí porostu může dojít, jsou-li vysunuty blizny u více jak 5 % rostlin mateřského komponentu

4) V případě stejné předplodiny bude provedena minimálně jedna polní přehlídka na dodatečné odstranění divoce rostoucích rostlin.

Čiroky - kontrola odstranění laty - za prášící laty se považují laty o délce 50 mm a více, postranní větvičky a kombinace obou pokud prašníky přesahují pluchy a obsahují pyl.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- požadavky jsou shodné s hodnotami uvedenými v Tab. 2

Oddíl 3

Požadavky na minimální vzdálenost množitelských porostů

Tab. 3

DruhKategorieNejmenší vzdálenost od
cizího prášícího zdroje
stejného nebo příbuzného
druhu1) v m
kukuřicezákladní osivo - komponenty200
C - s liniovým otcovským komp.200
- bez liniového otcov. komp.200
čirok, čirok sudanská tráva, čirok
x sudanská tráva
základní osivo - komponenty300
E300
C300

1) U čiroků též od čiroku halepského (Sorghum halepense)

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

Požadavky na prostorovou izolaci

kategorienejmenší vzdálenost od cizího prášícího zdroje v m
kukuřicečiroky
základní osivo200400(u hybridů) 300
C s liniovým otcovským komp.200200

Oddíl 4

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Tab. 4.1 a)

DruhKategorieNejvyšší povolený
počet rostlin
jiných odrůd a
zřetelně
odchylných typů
v (%)
Nejvyšší dovolený výskyt
prášících rostlin ve fertilní
formě 3)
(%)
Nejvyšší povolený
výskyt prášících
rostlin ve sterilní
formě v každé
přehlídce 1),2)
(%)
v každé z 2.-4. př.max. součet 2.-4. př.
kukuřicezákladní osivo0,10,51,01,0
C0,21,02,02,0

1) Při množení sterilní formy není povolena kastrace již prášících rostlin

2) Při výrobě šlechtitelského materiálu linií - 0,2 %.

3) Za prášící rostlinu se považuje ta rostlina, u které se alespoň na 50 mm kteréhokoliv stébla vynořily prašníky a práší, nebo prášily.

Další požadavky:

- otcovský komponent se odstraňuje po odkvětu, nejpozději však do zahájení sklizně.

Nejvyšší povolený počet rostlin neodpovídající odrůdě

Tab. 4.1 b)

Druhzákladní osivo
(%)
certifikované osivo-
prášící rostliny v
samčím rodičovském
komponentu (%)
certifikované osivo-
rostliny v samicím
rodičovském
komponentu (%)
čirok, čirok sudanská tráva,
čirok x sudanská tráva
při kvetení 0,10,1při kvetení 0,3
ve zralosti 0,1ve zralosti 0,1

Tam, kde rostliny mateřského rodičovského komponentu mají blizny schopné opy lení, nesmí výskyt pylově fertilních rostlin přesáhnout 0,1 % rostlin.

U množitelských porostů volně se opylujících a syntetických odrůd čiroků nesmí počet rostlin neodpovídajících odrůdě přesáhnout u:

E 3 ks na 100 m2

C 10 ks na 100 m2

Tam, kde byl k výrobě certifikovaného osiva hybridních odrůd kukuřice a čiroků použit mateřský pylově sterilní komponent, který neobnovuje pylovou fertilitu bude osivo vyráběno:

- buď smícháním partií osiva v poměrech, které odpovídají odrůdě, kde na jedné straně byl použit mateřský pylově sterilní komponent a na druhé straně otcovský pylově fertilní komponent.

- nebo pěstováním metřského pylově sterilního komponentu a otcovského pylově fertilního komponentu v poměrech, které odpovídají odrůdě. Vzájemné poměry jednotlivých komponentů se zjistí během polní přehlídky.

Tab. 4.2

Nejvyšší dovolený výskyt napadených rostlin [%]
Sorosporium holci-sorghi5
Ustilago maydis5

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

Minimální čistota odrůdy v %

základní osivocertifikované osivo
nehybridní odrůdy99,5 %99,0 %
hybridní odrůdy99,9 %99,8 %

- v případě rozmnožovacího materiálu hybridních odrůd neodpovídají požadavkům ty porosty, které při přehlídce mají 5 % a více rostlin opylovaného rodičovského komponentu schopné opylení, jestliže počet rostlin, který již nemá pyl nebo ještě má pyl překročí 0,5 % u základního a 1 % u certifikovaného rozmnožovacího materiálu, při kterékoliv přehlídce nebo jestliže překročí 1 % u základního a 2 % u certifikovaného rozmnožovacího materiálu při součtu pozorování ze 3. přehlídek.

- odrůdová čistota opylujícího rodičovského komponentu musí být nejméně 99,0%.

- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.

Oddíl 5.

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Tab. 5

Druh1)Kategorie osivaVlhkostKlíčivostČistotaJiné rostl, druhy
celkem (ks)
(%)(%)(%)
čirokyzákladní osivo14,08098,00
C14,08098,00
čirok - sudánská
tráva
SE, E14,08098,00
C14,08098,00
kukuřicezákladní osivo14,09098,00
C14,09098,00

Další požadavky:

- osivo SE, E určené k založení množitelského porostu může být na žádost dodavatele uznáno s klíčivostí až o 10% nižší, v případě linií až o 20%. Skutečná klíčivost pak musí být uvedena na průvodních dokladech,

- osivo svým vzhledem musí odpovídat čištěnému osivu a nesmí obsahovat živé skladištní škůdce s výjimkou roztočů za předpokladu, že je v osivu zjištěn rovněž roztoč dravý (např. Cheyletus eruditus), a to v poměru ne větším než 100 škodlivých roztočů na jednoho roztoče dravého.

Část III

Požadavky na množitelské porosty a osivo trav

Oddíl 1

Přehled druhů

Tab. 1

Český názevLatinský název
Bojínek cibulkatýPhleum bertolonii DC.
Bojínek lučníPhleum pratense L.
Jílek hybridníLolium x boucheanum Kunth
Jílek mnohokvětýLolium multiflorum Lam.
Jílek vytrvalýLolium perenne L.
Kostřava červenáFestuca rubra L.
Kostřava lučníFestucapratensis Hudson
Kostřava ovčíFestuca ovina L.
Kostřava rákosovitáFestuca arundinacea Schreber
Lesknice vodníPhalaris aquatica L.
Lipnice bahenníPoa palustris L.
Lipnice hajníPoa nemoralis L.
Lipnice lučníPoa pratensis L.
Lipnice obecnáPoa trivial is L.
Lipnice ročníPoa annua L.
Ovsík vyvýšenýArrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl
Psárka lučníAlopecurus pratensis L.
Psineček velikýAgrostis gigantea Roth
Psineček psíAgrostis canina L.
Psineček tenkýAgrostis capillaris L. (syn.: Agrostis tenuis Sibth.)
Psineček výbězkatýAgrostis stolonifera L.
Srha laločnatáDactylis glomerata L.
Sveřep siteckýPromus sitchensis Trin.
Sveřep samužníkovitýBromus catharticus Vahl
Trojštět žlutavýTrisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Festulolium
kříženci rodů kostřava x jílek
X Festulolium
kříženci rodů Festuca x Lolium
Lesknice menší*)Phalaris minor Retz.
Lesknice rákosovitá*)Phalaris arundinacea L.
Lipnice smáčknutá *)Poa compressa L.
Medyněk vlnatý*)Holcus lanatus L.
Metlice trsnatá*)Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv.
Poháňka hřebenitá *)Cynosurus cristatus L.
Pýr hřebenitý*)Agropyron cristatum (L.) Gaertn.
Srha hajní'Dactylis polygama Horv.
Sveřep bezbranný *)Bromus inermis Leyss.
Tomka vonná *)Anthoxanthum odoratum L.
Troskut prstnatý *)Cynodon dactylon (L.) Pers.

*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.

Oddíl 2

Počet a termíny přehlídek, předplodiny

Tab. 2

KategoriePřehlídka ve fáziPorosty nemohou být zakládány (rok výsevu) na
pozemcích, na kterých byly v předcházejícím
období pěstovány
počet rokůPředplodina 1)
SE, E, Cod vymetání do
počátku zrání
3trávy

1) Jetelotrávy za předpokladu, že v porostu byl obsažen druh, jehož množitelský porost bude na tomto pozemku založen.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostu u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- minimální časový interval mezi množením porostů stejného druhu jsou 2 roky. V případě stejného druhu, odrůdy a kategorie smí být množeno osivo na stejném pozemku bez časového omezení, ale musí být dodržena odrůdová čistota.

- množitelské porosty musí být přehlídnuty alespoň jednou a to ve fázi kvetení.

Oddíl 3

Požadavky na minimální vzdálenost množitelských porostů

Tab. 3.

Porosty ze
kterých bude
vyrobeno osivo
určené
KategorieIzolace
k zamezení
mechanické
příměsi
v metrech1)
Prostorová izolace - nejmenší izolační
vzdálenost v metrech od okolních zdrojů pylu,
které mohou způsobit nežádoucí cizosprášení
2)3)
Vzdálenost
pole do 2 hapole nad 2 ha
do dalšího
množení
SE, E, C1200100
pro výrobu
pícnin nebo
technické účely
SE, E, C11004)504)

1) Od sousedních porostů trav včetně fertilních volně rostoucích travních společenstev.

2) Mezi odrůdami u druhů:

bojínků, jílků, kostřav, ovsíku vyvýšeného, lipnic (vyjma luční) psinečků, srh, sveřepů, trojštětu žlutavého, psárky luční a mezirodových kříženců loloidního a festucoidního typu.

3) Navzájem mezi druhy:

jílků a kříženců s jílky loloidního typu a kříženců s jílky festucoidního typu a kostřavy rákosovité.

4) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické účely". Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: osivo není určeno do dalšího množení.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- požadavky na izolační vzdálenosti jsou shodně s Tab.3.

Oddíl 4

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Tab. 4.1

Nejvyšší dovolený počet jiných rostlin na 100 m2kategorie
SE,EC
jiné kulturní (plevelné) druhy obtížně rozlišitelné (tab. 4.2)210
jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy310
oves hluchý35
šťovíky kadeřavý a tupolistý1030
kokotice a psárka polnínesmí se
vyskytovat
nesmí se
vyskytovat
rostliny napadené - snětí: Ustilago spp.315
- plísní dusivou: Epichloe typhina55

Tab. 4.2

DruhJiné kulturní (plevelné) druhy obtížně rozlišitelné
bojínek cibulkatýbojínek luční
bojínek lučníbojínek cibulkatý
jílek hybridníostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu
jílek mnohokvětýostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu
jílek vytrvalýostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu
kostřava červenákostřavy červ. navzájem a kostřavy ovčí
kostřava luční-
kostřava ovčíkostřavy ovčí navzájem a kostřavy červené
kostřava rákosovitákříženci kostřav a jílků festucoidního typu
lesknice kanárskájiné lesknice, proso, (ježatky ,bér)
lesknice rákosovitájiné lesknice, proso, (ježatky ,bér)
lesknice vodníjiné lesknice, proso, (ježatky ,bér)
lipnice bahenníostatní lipnice mimo roční a obecnou
Iipnice hajníostatní lipnice mimo roční a obecnou
lipnice lučníostatní lipnice mimo roční a obecnou
lipnice obecnáostatní lipnice mimo roční
lipnice ročníostatní lipnice a obecnou
lipnice smáčknutáostatní lipnice mimo roční a obecnou
medyněk vlnatýmetlice trsnatá (chundelka metlice)
metlice trsnatámedyněk vlnatý (chundelka metlice)
ovsík vyvýšený-.
poháňka hřebenitá-
psárka luční(psárka kolénkatá)
psineček velikýostatní psinečky
psineček psíostatní psinečky
psineček tenkýostatní psinečky
psineček výbézkatýostatní psinečky
pýr hřebenitý(pýr plazivý)
srha hajnísrha laločnatá
srha laločnatásrha hajní
sveřep bezbrannýostatní sveřepy
sveřep siteckýostatní sveřepy
sveřep samužníkovitýostatní sveřepy
tomka vonná-
trojštět žlutavý-
festulolium
kříženci rodů kostřava x jílek
loloidního typutetraploidní odrůdy jílku mnohokvět. a hybrid, a
kříženec jílku mnohokvětého x
kostř. loloidního typu
festucoidního typukostřava rákosovitá

Další požadavky:

- množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

Požadavky na druhovou a odrůdovou čistotu jsou:

Druhová čistota
jílky v jílcích: SE,E1 odchylná rostlina na 50 m2
C1 odchylná rostlina na 10 m2
ostatní druhy v semeni
těžko rozlišitelné
SE,E1 odchylná rostlina na 30 m2
C1 odchylná rostlina na 10 m2
Odrůdová čistota
lipnice luční: SE,E1 odchylná rostlina na 20 m2
C4 odchylné rostliny na 10 m2
apomiktické kulturyC6 odchylných rostlin na 10 m2
ostatní druhy SE, E1 odchylná rostlina na 30 m2
C1 odchylná rostlina na 10 m2

Další požadavky:

- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům,

- zdravotní stav musí být takový, aby zaručil přesné stanovení druhové a odrůdové čistoty.

Oddíl 5

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Tab. 5

DruhKategorieVlhkost
nejvýše
Klíčivost
nejméně
Čistota nejméněNejvyšší dovolený výskyt jiných druhůHmotnost
vzorku
pro
zkoušku
dle sl.
10-15
vztaženo na hmotnost
základního vzorku
ve vzorku dle sl.16 počet semen
celk.v množství dle sl. 6jedn.
druh
odlišné od sl. 7 nebo 10
z tohopýrkokoticepsárka
polní
šťovík
tupol. a
kadeř.
oves
hluchý a
fatuoidy
jedn.
druh
pýrpsárka
polní
%%%%%%%ksksksksksksg
12345L 678910111213141516
bojínek lučníSE,E
C
14,08096,00,3
1,5
1,00,30,3201012
5
010
bojínek cibulkatýSE,E
C
14,08096,00,3
1,5
1,00,30,3201012
5
010
jílek mnohokvětý (it.)SE,E
C
14,07596,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
060
jílek vytrvalý (angl.)SE,E
C
14,08096,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
060
jílek mnohokvětý x
kostřava luční
SE,E
C
14,07596,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
060
ostatní jílky a kříženci
s kostř. jílk. typu
SE,E
C
14,07596,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
060
kostřava luční
a kříženci s jílky
kostřavovitého typu
SE,E
C
14,08095,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
0505) 606)
505) 606)
kostřava červenáSE,E
C
14,07590,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
030
kostřava ovčíSE,E
C
14,07585,00,3
2,0
1,00,50,320 1)5052
5
025
kostřava rákosovitáSE,E
C
14,08095,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
050
lesknice vodní,
rákosovitá, menší
SE,E
C
14,07596,00,3
1,5
1,00,30,3205052
5
040
lipnice luční, hajní,
smáčknutá, bahenní,
obecná
SE,E
C
14,07585,00,3
2,0
1,0 3)0,30,320 4)1011
2
05
lipnice ročníSE,E
C
14,07585,00,3
2,0
1,0 3)0,30,320 4)1011
5
010
medyněk vlnatýSE,E
C
14,07585,00,4
2,0
1,00,30,320 1)1011
3
010
metlice trsnatáSE,E
C
14,07585,00,4
2,0
1,00,30,3201011
3
010
ovsík vyvýšenýSE,E
C
14,07590,00,3
3,0
1,0 7)0,50,320 1)5052
5
080
pohánka hřebenitáSE,E
C
14,08090,00,3
2,0
1,00,30,320 1)1011
3
020
psárka lučníSE,E
C
14,07075,00,3
2,5
1,0 7)0,30,320 1)5052
5
030
psineček výběžkatý,
tenký, psí
SE,E
C
14,07590,00,3
2,0
1,00,30,3201011
2
02,5
psineček obrovskýSE,E
C
14,08090,00,3
2,0
1,00,30,3201011
2
02,5
pýr hřebenitýSE,E
C
14,08090,00,3
1,5
1,00,30,320 1)5012
5
040
srha laločnatá, hajníSE,E
C
14,08090,00,3
1,5
1,00,30,320 1)5052
5
030
sveřep bezbrannýSE,E
C
14,07597,00,4
1,5
1,00,50,3205055
10
090
sveřep bezbranný,
samužníkovitý, sitecký
SE,E
C
14,07597,00,4
1,5
1,00,50,3205055
10
0200
tomka vonnáSE,E
C
14,07585,00,3
2,0
1,00,30,3201011
2
020
trojštět žlutavýSE,E
C
14,07075,00,3
3,0
1,07)0,30,320 2)1011
2
05
troskut prstnatýSE,E
C
14,070900,3
2,0
1,00,30,3201011
2
010

1) V osivu trav (mimo metlice, lipnice, trojštětu, psinečků, bojínků) se nepovažuje za příměs 80 ks lipnic sp. v kat. SE, E.

2) U osiva trojštětu se nepovažuje za příměs 20 ks lipnic v kat.SE, E.

3) V osivu lipnic v kat.C v základním vzorku se výskyt semen jiných druhů lipnic do 0,8% hmotnosti nepovažuje za příměs.

4) V osivu lipnic v kat. SE, E se uvedený počet semen nevztahuje na semena jiných druhů lipnic, nejvyšší výskyt jiných druhů lipnic v dílčím vzorku (sl. 16) může být v kat. SE, E 1 ks v 500 ks semen.

5) Platí pro kostřavu luční.

6) Platí pro křížence s jílky kostřavovitého typu.

7) Stanovené procento příměsi semen jednoho druhu se nevztahuje na příměs lipnice.

Další požadavky:

- osivo SE, E určené k založení množitelského porostu může být na žádost dodavatele uznáno s klíčivostí až o 10% nižší. Skutečná klíčivost pak musí být uvedena na průvodních dokladech,

- osivo svým vzhledem musí odpovídat čištěnému osivu a nesmí obsahovat živé skladištní škůdce s výjimkou roztočů za předpokladu, že je v osivu zjištěn rovněž roztoč dravý (např. Cheyletus eruditus), a to v poměru ne větším než 100 škodlivých roztočů na jednoho roztoče dravého.

Část IV

Požadavky na množitelské porosty a osivo luskovin

Oddíl 1

Přehled druhů

Tab. 1

Český názevLatinsky näzev
Bob polníVicia faba L.
Hrách polní (včetně pelušky)Pisum sativum L.
Lupina bíláLupinus albus L.
Lupina úzkolistáLupinus angustifolius L.
Lupina žlutáLupinus luteus L.
Vikev huňatáVicia villosa Roth
Vikev panonskáVicia pannonica Crantz
Vikev setáVicia sativa L.
Čočka jedlá*)Lens culinaris Medik.

*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- v rámci schémat je Sója - Glycine max (L.) Merr. zařazena do skupiny luskovin.

Oddíl 2

Počet a termíny přehlídek, předplodiny

Tab.2

KategoriePrvní
přehlídka
ve fázi
Druhá
přehlídka
v době
Porosty nemohou být zakládány
na pozemcích, na kterých byly
v předchozích letech pěstovány
luskoviny stejného rodu
1)2)
osivo předstupňů SEkvetenídozrávání3 roky
základní osivo E
certifikované osivo Ckvetenídozrávání3 roky

1) Platí i pro luskovinoobilné směsky, za směsku je považován porost se 100 a více rostlinami příslušného druhu na 100m2.

2) Týká se i zeleninových variet luskovin.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- minimální časový interval mezi množením porostů luskovin stejného druhu jsou tři roky. V případě stejného druhu, odrůdy a kategorie smí být množeno osivo na stejném pozemku bez časového omezení, ale musí být dodržena odrůdová čistota.

- množitelské porosty luskovin musí být přehlídnuty alespoň jednou a to ve fázi kvetení.

Oddíl 3

Požadavky na minimální vzdálenost množitelských porostů

Tab. 3.

DruhKategorieIzolace
k zamezení
mechanické
příměsi
- luskoviny
navzájem
v metrech
Prostorová izolace - nejmenší izolační
vzdálenost v metrech od okolních zdrojů pylu,
které mohou způsobit nežádoucí cizosprášení
(tj. od jiných odrůd, komponentů a hybridů
stejného druhu a od jiných druhů)
Porosty pro výrobu osivaVzdálenost
v m
bobSE, E, C1určeného do množení
o výměře
čočkaSE, E, C1
hrách (včetně
pelušky)1)
SE, E, C2
lupinado 2 ha200
- bílá
- žlutá
- úzkolistá
SE, E, C1nad 2 ha100
určené pro výrobu pícnin
nebo technické účely o výměře

do 2 ha
nad 2 ha
1002)
502)
vikev
- huňatá
- setá
- panonská
SE, E, C1

1) U hrachu se izolační vzdálenost vztahuje na vzdálenost mezi hrachem a peluškou a mezi odrůdami hrachu listového a úponkového.

2) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické účely". Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: osivo není určeno do dalšího množení.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- požadavky na izolační vzdálenosti jsou shodné s Tab. 3.

Oddíl 4

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Tab. 4.

DruhKategorieNejvyšší dovolený počet rostlin
na 100 m2 porostu
Nejvyšší počet
rostlin
napadených
Colletoirichum
spp.
na 100 m2 porostu
Nejvyšší počet
rostlin
napadených
Ascochyta spp.
na luscích
na 100 m2
porostu
jiných druhů
luskovin a
forem1) v rámci
druhu
jiných odrůd a
zřetelně
odchylných
typů
bobSE, E122)-5
C1010 2)-15
čočkaSE, E12--
C810--
hrách (včetně
pelušky)
SE, E12-5
C1010-15
lupina
- bílá SE, E135-
- žlutá C101015-
- úzkolistá
vikev
- huňatáSE, E13-5
- setáC1010-15
- panonská

1) Jarní a ozimé formy, listový a úponkový hrách, bob s ukončeným a neukončeným kvetením.

2) U typů s ukončeným kvetením v kat. SE, E 4 rostliny a kat. C 30 rostlin na 100 m2.

Další požadavky :

- množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby u něho bylo možné hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

Minimální čistota odrůdy v %, nejvyšší povolený počet rostlin jiných odrůd a zřetelně odchylných typů v ks/100m2

druhSE, EC1C2
hrách setý včetně
pelušky
99,7%
tj. 20 rostlin na 100 m2
99,0%
tj. 70 rostlin na 100 m2
98,0%
tj. 140 rostlin na 100 m2
bob
sója
99,5%
tj.35 rostlin na 100 m2
99,0%
tj. 70 rostlin na 100 m2
99,0%
tj. 70 rostlin na 100 m2

Povolený počet jiných odrůd a zřetelně odchylných typů u všech ostatních druhů kromě hrachu, pelušky,bobu a sóji:

SE, E 3 rostliny na 100 m2

C 10 rostlin na 100 m2

Porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.

Oddíl 5

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Tab. 5

DruhKateg.
osiva
Vlhkost
nejvýše
KlíčivostČistota
nejméně
Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhůHmot.
vzorku
pro zk.
dle
sloupce
10-13
Další
požadavky
Klíč.
nejméně
tvrdá
semena1)
vztaženo na hmotnost
zákl. vzorku
ve vzorku podle sloupce 14
celkemv množství dle sl. 7celkemodlišně od sl. 8 nebo 10
jedn.
druhu
komo-
nice
komoniceoves hl.,
plev.ovsy a
kokotice
šťovík
tupolistý a
kadeřavý
%%%%%%%ksksksksg%
123456789101112131415
bobSE, E
C
16,080598,00,3
0,5
0,30,320002
5
1000
čočkaSE, E
C
16,0802099,0200600
hrách (vč. pelušky)SE, E
C
16,080-98,00,3
0,5
0,30,3002
5
1000
lupina - bílá žlutáSE, E
C
16,0802098,00,3
0,5
0,30,320002
5
10002,3)
lupina úzkolistáSE, E
C
16,0752098,00,3
0,5
0,30,320002
5
10002.,3)
vikev huňatáSE, E
C
16,0852098,00,3
1,0
0,50,320002
5
1000
vikev setá, panonskáSE, E
C
16,0852098,0
98,0
0,3
1,0
0,50,320002
5
1000

1) Tvrdá semena se připočítávají ke klíčivým v max. množství dle sloupce 5.

2) Osivo nesmí obsahovat více než 1 % (hořké) lupiny.

3) U hořkých odrůd max 2% semen jiné barvy ( u „sladkých" odrůd 1%).

Další požadavky:

- osivo SE, E určené k založení množitelského porostu může být na žádost dodavatele uznáno s klíčivostí až o 10% nižší. Skutečná klíčivost pak musí být uvedena na průvodních dokladech,

- osivo svým vzhledem musí odpovídat čištěnému osivu a nesmí obsahovat živé skladištní škůdce s výjimkou roztočů za předpokladu, že je v osivu zjištěn rovněž roztoč dravý (např. Cheyletus eruditus), a to v poměru ne větším než 100 škodlivých roztočů na jednoho roztoče dravého.

Část V

Požadavky na množitelské porosty a osivo jetelovin

Oddíl 1

Přehled druhů

Tab. 1

Český názevLatinský název
Jetel alexandrijskýTrifolium alexandrinum L.
Jetel lučníTrifolium pratense L.
Jetel nachovýTrifolium incarnatum L.
Jetel perský (zvrácený)Trifolium resupinatum L.
Jetel plazivýTrifolium repens L.
Jetel švédskýTrifolium hybridům L.
Pískavice řecké seno**)Trigonella foenum graceum L.
Kopyšník**)Hedysarum coronarium L.
Štírovník růžkatýLotus corniculatus L.
Tolice dětelováMedicago lupulina L.
VičenecOnobrychis viciifolia Scop.
Vojtěška setáMedicago sativa L.
Vojtěška proměnliváMedicago x varia T.Martyn
Čičorka pestrá*)Coronilla varia L.
Jetel prostřední*)Trifolium medium L.
Komonice bílá*)Melilotus alba Medik.
Štírovník jednoletý *)Lotus ornithopodioides L.
Úročník bolhoj *)Anthyllis vulneraria L.

*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se provádí pouze u registrovaných odrůd.

**) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, ale zařazené v předpisech EU.

Oddíl 2

Počet a termíny přehlídek, předplodiny

Tab.2

Kategoriepřehlídka
ve fázi
Porosty nemohou být zakládány (rok výsevu) na
pozemcích, na kterých byly v předcházejícím
období pěstovány:
počet rokůPředplodina1)
SE, E, Cod kvetení
do počátku
zrání
3jeteloviny

1) Jetelotrávy za předpokladu, že v porostu byl obsažen druh, jehož množitelský porost bude na tomto pozemku založen.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- minimální časový interval mezi množením porostů stejného druhu jsou tři roky. V případě stejného druhu, odrůdy a kategorie smí být množeno osivo na stejném pozemku bez časového omezení, ale musí být dodržena odrůdová čistota.

- množitelské porosty musí být přehlídnuty alespoň jednou a to ve fázi kvetení.

Oddíl 3

Požadavky na minimální vzdálenost množitelských porostů

Tab. 3.

Porosty ze
kterých bude
vyrobeno osivo
určené
KategorieIzolace
k zamezení
mechanické
příměsi
v metrech
Prostorová izolace - nejmenší izolační
vzdálenost v metrech od okolních zdrojů pylu,
které mohou způsobit nežádoucí cizosprášení
Vzdálenost
pole do 2 hapole nad 2 ha
do dalšího množeníSE, E, C1200100
pro výrobu pícnin nebo technické účelySE, E, C11001)501)

1) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické účely". Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: osivo není určeno do dalšího množení.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- požadavky na izolační vzdálenosti jsou shodné s Tab. 3.

Oddíl 4

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Tab. 4.1

DruhNejvyšší dovolený počet rostlin na 100 m2 porostůkategorie
SE, EC
jetel luční a vojtěškajiné kulturní druhy obtížně čistitelné (tab. 4.2)510
jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy310
plevelné druhy
- šťovíky kadeřavý a tupolistý, komonice
510
rostliny napadené virovými chorobami10 %10 %
ostatní jetelovinyjiné kulturní druhy obtížně čistitelné (tab. 4.2)530
jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy310
plevelné druhy
- šťovíky kadeřavý a tupolistý, komonice
510
rostliny napadené virovými chorobami10 %10 %
všechny jetelovinykokotice a zárazanesmí se
vyskytovat

Tab .4.2

DruhJiné kulturní druhy obtížně čistitelné
čičorka pestrájetel plazivý, jetel švédský, štírovník růž., tolice dětelová
jetel alexandrijskýjetel plazivý, jetel švédský, štírovník růž., tolice dětel., komonice a vojtěška setá
jetel lučníštírovník růž., komonice a vojtěška setá
jetel nachovýjetel plazivý, jetel švédský, štírovník růž., tolice dětel., komonice a vojtěška setá
jetel perskýjetel plazivý, jetel švédský, štírovník růž., tolice dětel., komonice a vojtěška setá
jetel plazivýštírovníky
jetel prostředníjetel luční, jetel švédský a štírovníky
jetel švédskýjetel plazivý a štírovníky
komonice bílájetel švédský, štírovník růž., jetel luční, vojtěška
kopyšník tmavý-
pískavice řecké seno-
štírovník jednoletýjetel luční, jetel švédský a ostatní štírovníky
štírovník růžkatýjetel luční, jetel švédský a ostatní štírovníky
tolice dětelovájetel plazivý, jetel švédský, štírovník růž., komonice a jetel luční
úročník bolhojjetel plazivý, jetel švédský, štírovník růž., tolice dět.
vičenec ligrusjetel plazivý, jetel švédský, štírovník růž., tolice dět., komonice a jetel luční
vojtěška setájetel švédský, štírovník růž., komonice a jetel luční
vojtěška proměnlivájetel švédský, štírovník růž., komonice a jetel luční

Další požadavky :

- množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

Požadavky na druhovou a odrůdovou čistotu porostu jsou:

Druhová čistota
Ostatní druhy v semeni
těžko rozlišitelné
SE, E1 odchylná rostlina na 30 m2
C1 odchylná rostlina na 10 m2
Odrůdová čistota
Jiné odrůdy nebo
odchylné typy
SE, E1 odchylná rostlina na 30 m2
C1 odchylná rostlina na 10 m2

Další požadavky:

- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům,

- zdravotní stav musí být takový, aby zaručil přesné stanovení druhové a odrůdové čistoty.

Oddíl 5

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Tab. 5

DruhKategorieVlhkost
nejvýše
KlíčivostČistota
nejméně
Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhůHmotnost
vzorku
pro
zkoušku
dle sl.
10-14
Minimální
klíčivost
Maximální
podíl
tvrdých
semen1)
vztaženo na hmotnost
základního vzorku
ve vzorku dle sl. 15 počet semen
celk.v množství dle
sl.7
jedn.
druh
odlišné od sl.8 nebo 10
z tohokomonicekokoticeoves hluchý
a fatuoidy
šťovík
tupol. a
kadeř.
jedn.
druh
komo-
nice
%%%%%%%ksksksksksg
123456789101112131415
čičorka pestráSE, E
C
12,0754095,00,3
1,5
1,00,3200003
10
100
jetel alexandrijskýSE, E
C
12,0802097,00,3
1,5
1,00,3200003
10
60
jetel lučníSE, E
C
12,0802097,00,3
1,5
1,00,3200005
10
50
jetel nachovýSE, E
C
12,0752097,00,3
1,5
1,00,3200003
10
80
jetel perskýSE, E
C
12,0802097,00,3
1,5
1,00,3200003
10
20
jetel plazivýSE, E
C
12,0804097,00,3
1,5
1,00,3200005
10
20
jetel prostředníSE, E
C
12,0802097,00,3
1,5
1,00,3200003
10
50
jetel zvrhlýE, SE
C
12,0802097,00,3
1,5
1,00,3200003
10
20
komonice bíláE, SE
C
13,0802097,00,3
1,5
1,020-002
5
50
kopyšníkE, SE
C
16,0753095,00,3
2,5
1,00,3200002
5
300
120 2)
pískavice řecké senoE, SE
C
12,08095,00,3
1,0
0,50,3200002
5
450
štírovníky
(jednol. a růžkatý)
E, SE
C
12,0754095,00,3
1,8
1,00,3200003
10
30
tolice dětelováE, SE
C
12,0802097,00,3
1,5
1,00,3200005
10
50
úročník bolhojE, SE
C
13,0752095,00,3
1,5
1,00,3200002
5
60
vičenec ligrus
(nevyluštěný)
E, SE
C
12,0752095,00,3
2,5
1,00,3200002
5
600
400 2)
vojtěška (setá a
proměnlivá)
E, SE
C
12,0804097,00,3
1,5
1,00,3200003
10
50

1) Tvrdá semena se připočítávají ke klíčivým v max. množství dle sloupce 5.

2) Osivo vyluštěné.

Další požadavky:

- čistota osiva jetelovin může klesnout až o 5% pod hodnotu uvedenou v normě, jsou-li příčinou čištěním neodstranitelné minerální příměsi.

- osivo SE, E určené k založení množitelského porostu může být na žádost dodavatele uznáno s klíčivostí až o 10 % nižší. Skutečná klíčivost pak musí být uvedena na průvodních dokladech,

- osivo svým vzhledem musí odpovídat čištěnému osivu a nesmí obsahovat živé skladištní škůdce s výjimkou roztočů za předpokladu, že je v osivu zjištěn rovněž roztoč dravý (např. Cheyletus eruditus), a to v poměru ne větším než 100 škodlivých roztočů na jednoho roztoče dravého.

- v osivu se nesmí vyskytovat háďátko zhoubné (Ditylenchus dipsaci)

Část VI

Požadavky na množitelské porosty a osivo jiných krmných plodin

Oddíl 1

Přehled druhů

Tab.1

Český názevLatinský název
Kapusta krmnáBrassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.
var. medullosa Thell. + var. viridis L.
Ředkev olejnáRaphanus sativus L.var. oleiformis Pers.
SvazenkaPhacelia tanacetifolia Benth.
TuřínBrassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Bér vlašský (čumíza, mohár)*)Setaria italica (L.) P. Beauv.
Sléz přeslenitý*)Malva verticillata L.

*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- skupina jiných krmných plodin není vytvořena. Vyjma béru a slézu, které nejsou zařazeny v žádné skupině, spadají ostatní druhy do schématu brukvovitých, dalších olejných a přadných rostlin.

Oddíl 2

Počet a termíny přehlídek, předplodiny

Tab.2

KategoriePrvní rok
pěstování
První
přehlídka
ve fázi
Druhá
přehlídka
ve fázi
Porosty nemohou být zakládány
na pozemcích, na kterých byly
v předcházejícím období
pěstovány:
počet rokůpředplodiny
kapusta krmná, tuřín sazečka semenice
základní osivo Ev
technologické
zralosti
při tříděníkvetení4stejného druhu
a jiného druhu rodu
Brassica, Camelina,
Raphanus
a Sinapis
certifikované osivo C
ředkev olejná,
osivo předstupňů SE-kvetenídozrávání4stejného druhu
a jiného druhu rodu
Brassica, Camelina,
Raphanus
a Sinapis
základní osivo E
certifikované osivo C-kvetení-
svazenka
osivo předstupňů SE-kvetení-2stejný nebo
příbuzný druh
základní osivo E
certifikované osivo C
sléz, bér
osivo předstupňůSE-od kvetení
do počátku
zrání
-3stejný nebo
příbuzný druh
základní osivo E
certifikované osivo C

Krmnou kapustu a tuřín lze množit i přímou metodou - ze sazeček ponechaných na stanovišti bez přesázení. Při přehlídce porostu sazeček s nedorostlými sazečkami (přímá metoda) se pravost a čistota odrůdy neposuzuje. Pro posouzení pravosti a čistoty odrůdy může být provedena vegetační nebo jiná zkouška. Osivo z takto množených porostů je určeno pouze na plochy běžného pěstování.

Oddíl 3

Požadavky na minimální vzdálenost množitelských porostů

Tab.3

DruhKategorieIzolace
k zamezení
mechanické
příměsi
v metrech
Prostorová izolace - nejmenší izolační
vzdálenost v metrech od okolních zdrojů pylu,
které mohou způsobit nežádoucí cizosprášení
(tj. od jiných odrůd, komponentů a hybridů
stejného druhu a od jiných druhů)
vzdálenostod druhů
kapusta1)
krmná
E1400rodu Brassica, Camelina
a Sinapis
C1200
ředkev olejnáSE, E1400rodu Brassica, Camelina
a Sinapis
C1200
svazenkaSE, E1400-
c,1200
tuřín1)E1400rodu Brassica, Camelina
a Sinapis
C1200
sléz přeslenitýSE, E, C1500od jiných odrůd téhož
druhu
bér vlašskýSE, E, C1500od jiných odrůd téhož
druhu

1) Týká se porostů semenic.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- požaduje časový odstup pro množitelské porosty - u druhů čeledi Brassicaceae 5 let, u ostatních druhů 2 roky, v případě stejné odrůdy a kategorie není dáno časové omezení, podmínka je dodržení odrůdové čistoty.

- přehlídka musí být provedena alespoň jedna, u hybridních odrůd nejméně 3 v každé rodičovské linii.

Oddíl 4

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Tab. 4.1

DruhKategorieNejvyšší dovolený počet rostlin na 100 m2 porostu nebo v %
jiných kultur, druhů
a forem s podobným semenem
jiných odr. a zřetelně odchyl.
typů, komponentů a hybridů
počet, %počet, %
kapusta krmná
E0 %0,5 %
sazečkaC0,5 %2,0 %
semeniceE0 %0 %
C0 %0 %
ředkev olejnáSE,E2 ks4 ks
C4 ks10 ks
svazenkaSE,E-3 ks
C-10 ks
tuřín sazečka E0 %0,5 %
C0,5 %2,0 %
semeniceE0 %0,5 %
C0 %3 %
sléz přeslenitýSE,E-3 ks
C-10 ks
bér vlašskýSE,E-3 ks
C-10 ks

Další požadavky :

- množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

Tab.4.1.2

Nejvyšší dovolený výskyt rostlin při množení
hybridních odrůd 1)
Kategorie
EC - hybrid
jiných odrůd a zřetelně odchylných typů
- v odrůdách a liniích 0,5 % 3,0 %
- v hybrid, porostech0,2 % 1,0 %
jiných příbuzných druhů
- v komponentech a v hybrid, porostech ostatních druhů 0 % 1)1,0%

1) Linie sloužící při hybridizaci pouze jako opylovač se po opylení z porostu odstraní.

V hybridizačních porostech se výskyt rostlin jiných příbuzných druhů, jiných odrůd a zřetelně odchylných typů posuzuje v obou komponentech samostatně, avšak pro uznání porostu je rozhodující celkový výskyt těchto rostlin v obou komponentech.

Odrůdová čistota , % hybridnosti u hybridních odrůd se stanoví posklizňovou kontrolou provedenou před certifikací osiva ve vegetační zkoušce nebo s použitím jiných mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva.

Tab. 4.2.

Nejvyšší dovolený počet rostlin napadených chorobami na 100 m2 porostu
DruhKategorieLeptosphaeria maculans
anamorfa: Phoma Ungarn
Sclerotinia
slerotiorum
Ustilago spp.
kapusta krmnáE55-
C2020-
ředkev olejnáSE,E-5-
C-20-
tuřínE55-
C2020-
bér vlašskýSE,E--5
C--20

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou

- pro druhy, jejichž semena jsou obtížně odlišitelná a druhy, které se snadno opylují s množenou odrůdou platí, že se může vyskytovat maximálně:

SE, E - 1 odlišná rostlina na 30 m2

C - 1 odlišná rostlina na 10 m2,

- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům,

- zdravotní stav musí být takový, aby zaručil přesné stanovení druhové a odrůdové čistoty.

Oddíl 5

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Tab.5

DruhKategorieVlhkost
nejvýše
Klíčivost
nejméně
Čistota
nejméně
Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhůHmotnost
vzorku
pro
zkoušku
dle sl.
10-13
Jiné
požadavky
Vztaženo na hmotnost základního
vzorku
Ve vzorku dle sl. 14 počet semen
Celk.Z toho
jeden
druh
ředkev
ohnice
hořčice
rolní
jeden
druh
Odlišné od sl. 6 nebo 10
oves hluchý
a fatuoidy
kokotice
a psárka
polní
šťovík
kadeř, a
tupol.
%%%%%%%ksksksksg
123456789101112131415
bér vlašskýSE,E
C
15,07096,00,3
1,0
0090
kapusta
krmná
SE,E
C
12,07598,00,3
1,0
0,50,30,320003 10100
ředkev
olejná
SE,E
C
10,08097,00,3
1,0
0,50,30,320002 5300
sléz
přeslenitý
SE,E
C
15,07095,00,3
1,0
0,5200050
svazenka
vratičolistá
SE,E
C
13,08096,00,3
1,0
0,5200040
tuřínSE,E
C
10,08098,00,3
1,0
0,50,30,320002 5100

Další požadavky:

- osivo SE, E určené k založení množitelského porostu může být na žádost dodavatele uznáno s klíčivostí až o 10% nižší. Skutečná klíčivost pak musí být uvedena na průvodních dokladech,

- osivo svým vzhledem musí odpovídat čištěnému osivu a nesmí obsahovat živé skladištní škůdce s výjimkou roztočů za předpokladu, že je v osivu zjištěn rovněž roztoč dravý (např. Cheyletus eruditus), a to v poměru ne větším než 100 škodlivých roztočů na jednoho roztoče dravého.

Část VII

Požadavky na množitelské porosty a osivo olejnín a přadných rostlin

Oddíl 1

Přehled druhů

Tab.1

Český názevLatinský název
Hořčice bíláSinapis alba L.
Hořčice černáBrassica nigra (L.) Koch
Hořčice sareptskáBrassica juncea (L.) Czernj. et Cosson.
KmínCarum carvi L.
Konopí setéCannabis sativa L.
LenLinum usitatissimum L.
MákPapaver somniferum L.
ŘepkaBrassica napus L. (partim)
Světlice barvířská (saflor)Carthamus tinctorius L.
SlunečniceHelianthus annuus L.
SójaGlycine max (L.) Merr.
Řepice (řepák)Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Lnička setá *)Camelina sativa L. Grantz.

*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.

Oddíl 2

Počet a termíny přehlídek, předplodiny

Tab.2

Druh
Kategorie
První
přehlídka
ve fázi
Druhá
přehlídka
ve fázi
Třetí
přehlídka
ve fázi
Porosty nemohou být zakládány
na pozemcích, na kterých byly
v předcházejícím období pěstovány:
počet rokůpředplodiny
hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, lnička setá, řepice (řepák)
osivo předstupňů SE
základní osivo E
kvetenídozrávání-4stejného druhu
a jiného druhu rodu
Brassica, Camelina,
Raphanus
a Sinapis
certifikované osivo Ckvetení--4
řepka
osivo předstupňů SE
základní osivo E
včetně inbredních linií
tvorby list.
růžice
kvetenídozrávání5stejného druhu
a jiného druhu rodu
Brassica, Camelina,
Raphanus
a Sinapis
certifikované osivo Ctvorby list.
růžice
kvetenídozrávání4
certifikované osivo -
hybridní odrůdy
tvorby list.
růžice
kvetenídozrávání5
kmín
osivo předstupňů SE
základní osivo E
-kvetení-3čeleď Apiaceae
certifikované osivo C-kvetení-3
konopí
osivo předstupňů SE
základní osivo E
kvetení--5stejného druhu
certifikované osivo Ckvetení--5
len
osivo předstupňů SE
základní osivo E
kvetenídozrávání-5stejného druhu
certifikované osivo Ckvetenídozrávání-5
mák, sója, slunečnice, světlice barvířská
osivo předstupňů SE
základní osivo E
kvetenídozrávání-4stejného druhu
certifikované osivo Ckvetenídozrávání-4

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- požaduje časový odstup pro množitelské porosty - u druhů čeledi Brassicaceae 5 let, u ostatních druhů 2 roky, v případě stejné odrůdy a kategorie není dáno časové omezení, podmínka je dodržení odrůdové čistoty.

- přehlídka musí být provedena alespoň jedna, u hybridních odrůdy nejméně 3 v každé rodičovské linii.

- u hybridní slunečnice nejméně 2 přehlídky.

Oddíl 3

Požadavky na minimální vzdálenost množitelských porostů

Tab.3

DruhKategorieIzolace
k zamezení
mechanické
příměsi
v metrech
Prostorová izolace - nejmenší izolační
vzdálenost v metrech od okolních zdrojů pylu,
které mohou způsobit nežádoucí cizosprášení
(tj. od jiných odrůd, komponentů a hybridů
stejného druhu a od jiných druhů)
od stejného druhuod druhů
hořčice bíláSE, E1400rodu Brassica,
Camelina a Raphanus
C1200
hořčice černá,
sareptská
SE, E1400rodu Brassica,
Camelina, Raphanus
a Sinapis
Ci200
kmínSE, E1500od jiné odrůdy
C1300
SE, E1100od planých rostlin téhož
druhu
C150
konopí
(jednodomé)
SE,E25 000
C21 000
konopí SE,E2400
C2200
len SE, E1200
C1100
lnička setá SE,E1400rodu Brassica,
Raphanus a Sinapis
C1200
mák SE,E1400
C1200
řepka SE,E1200rodu Brassica,
Raphanus, Sinapis
a Camelina
C1100
komponenty1500
hybridy1300
řepice (řepák) SE,E1400rodu Brassica, Sinapis
Raphanus, a Camelina
C1200
slunečnice SE,E1750
C1500
komponenty11 500
hybridy1750
světlice
barvířská
SE,E11000
C1600
sója SE,E1-
C1-

Izolační vzdálenost platí i pro planě rostoucí společenstva daných druhů nebo z půdní zásoby, kde počet rostlin sledovaného druhu je 100 a více rostlin na 100 m2

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- požadavky na minimální izolační vzdálenosti odpovídají Tab. 3, nemusí být dodrženy, pokud je zaručena ochrana před nežádoucím opylením.

- množitelské porosty samosprašných a apomiktických odrůd musí být odděleny uličkou.

- u hybridních odrůd se stejným opylovačem musí být mechanická izolace 3 m a známý původ osiva.

Oddíl 4

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Tab.4.1

DruhKategorieNejvyšší dovolený výskyt rostlin na 100 m2 porostu - počet %
jiných
kultur. druhů
a forem1)
s podobným
semenem
jiných odr. a
zřetelně
odchyl. typů,
komponentů
a hybridů
hořčice
rolní
ředkve
ohnice
ostatní
plevele
početpočetpočetpočet
hořčice bíláSE, E2402
C41044
hořčice černá,
sareptská
SE, E2302
C41044
konopíSE, E23
C410
kmínSE, E2302)
C41042)
lenSE,E210
C440
lnička setáSE,E22
C46
mákSE, E2203)
C4603)
řepkaSE,E2402
C41044
komponenty0viz.
tab.4.2
02
hybridy444
řepice (řepák)4)SE,E2402
C41044
slunečniceSE,E20,2 %
C40,5 %
komponenty00,2 %
hybridy40,5 %
světlice barvířská
(saflor)
SE,E23
C410
sójaSE, E24
C410

1) Jarní a ozimá forma v rámci druhu.

2) Ostatní Apiaceae (okoličnaté).

3) Blín.

4) Pokud se bude u řepice vyrábět osivo hybridních odrůd, bude postupováno stejným způsobem jako u hybridních odrůd řepky, s přihlédnutím k typu hybridnosti a metodice šlechtitele.

Další požadavky:

- množitelský porost nesmí být zaplevelen (včetně kulturních druhů) natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

Další požadavky na porosty hybridních odrůd řepky

Tab. 4.2

KategorieKomponentyRestaurované
hybridy

komponenty
Nejvyšší dovolený
výskyt odlišných
rostlin
Pylová
sterilita
% ks
Einbrední linie0,1 (5)-
jednoduchý hybrid-
otcovský komponent 0,1 (5)-
mateřský komponent0,2 (10)99 %
Cotcovský komponent0,3 (15)-
mateřský komponent1,0 (50)95 %
Emateřský komponent398 %
otcovský komponent1)3-
obsev3-
Cmateřský komponent1098 %
otcovský komponent2)15-
obsev50-

1) Platí, pokud hustota porostu bude minimálně 30 rostlin / m2, při hustotě porostu 20 rostlin / m2 se smí vyskytovat max. 2 odlišné rostliny /100 m2.

2) Selekce fertilních rostlin v mateřském komponentu bude provedena na začátku fáze kvetení, fertilní rostliny v porostu mateřského komponentu se počítají jako odchylné typy vtom případě, že se od porostu liší minimálně v jednom dalším odrůdovém znaku.

Opylovač musí být z porostu důsledně odstraněn, kontrola odstranění se provádí při třetí přehlídce, nesmí být nalezeny ani remontující rostliny.

Další požadavky na porosty hybridních odrůd slunečnice

KategorieKomponentyNejvyšší dovolený výskyt odlišných
rostlin včetně fertilních rostlin
v mateřském komponentu
%
inbrední linie0,2
Ejednoduchý hybrid
otcovský komponent
(2 % a více mateřského komponentu je
schopno opylení)
0,2
mateřský komponent0,5
Cotcovský komponent
(5 % a více mateřského komponentu je
schopno opylení)
0,5
mateřský komponent1,0

- ve fázi kvetení mateřského komponentu musí mít otcovský komponent dostatek pylu k jeho opylení,

- kontrola fertility se provádí ve fázi, kdy rostliny mateřského komponentu mají blizny schopné opylení.

Tam kde při tvorbě hybridu nebyl použit otcovský komponent obnovující pylovou fetrilitu by měl být při množení dodržen poměr osiva mezi pylově sterilním a pylově fertilním komponentem 2:1.

Odrůdová čistota hybridních odrůd - % hybridnosti osiva, se stanoví posklizňovou kontrolou provedenou před certifikací osiva ve vegetačních zkouškách nebo s použitím jiných, mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

- Druhová čistota - pro druhy jejichž semena jsou obtížně odlišitelná a druhy, které se snadno opylují s množenou odrůdou platí, že se může v množitelském porostu vyskytovat maximálně:

SE, E - 1 odlišná rostlina na 30 m2

C - 1 odlišná rostlina na 10 m2

- Minimální odrůdová čistota

a) nehybridní odrůdy

DruhSE,EC1C2
řepka a řepice mimo krmný typ99,9 %99,7 %99,7 %
řepka a řepice krmný typ
hořčice, slunečnice
99,7 %99,0 %98,0 %
len99,7 %98,0 %97,5 %
mák99,0 %98,0 %98,0 %

ostatní druhy:

SE, E -1 odlišná rostlina na 30 m2

C -1 odlišná rostlina na 10 m2

b) hybridní odrůdy

řepka a řepice:
KategorieKomponentyOdrůdová čistota
Ekomponenty - linie99,9 %
Emateřský komponent - sterilita98,0 %
Cmateřský komponent99,0 %
Cotcovský komponent99,5 %
Cmateřský komponent - sterilita98,0 %
s použitím auto-incompatibility
Elinie99,9 %
Clinie99,5 %

Základní osivo

- v množitelském porostu se nesmí vyskytovat více než 0,2 % odchylných rostlin s pylem v opylovači a to v době, kdy 2 % a více rostlin kvete,

- v množitelském porostu - v mateřském komponentu se nesmí vyskytovat více než 0,5 % odchylných rostlin včetně fertilních.

Certifikované osivo

- v množitelském porostu se nesmí vyskytovat více než 0,5 % odchylných rostlin s pylem v opylovači a to v době, kdy 5 % a více rostlin kvete,

- v množitelském porostu se nesmí vyskytovat více než 1,0 % rostlin odchylných nebo více než 0,5 % fertilních rostlin v mateřském komponentu.

hybridní odrůdy s pylově sterilním rodičovským komponentem

1) pro výrobu certifikovaného osiva se smíchá v poměru 2 : 1 (2 díly sterilní a 1 díl fertilní komponent),

2) pro výrobu certifikovaného osiva se použije opylovač (obnovitel) tak, že výsledný hybrid bude mít nejméně 1/3 rostlin fertilních.

slunečnice
KategorieKomponentyOdrůdová čistota
Ekomponenty pro linie99,8 %
Emateřský komponent99,5 %
Eotcovský komponent99,8 %
Cmateřský komponent99,0 %
Cmateřský komponent - sterilita99,5 %
Cotcovský komponent99,5 %

- odrůdová čistota mateřského komponentu se hodnotí včetně fertilních rostlin

- hodnocení se provádí v době kdy je schopno opylení mateřského komponentu 2 a více % u základního osiva 5 a více Vo u certifikovaného osivo

Další požadavky:

- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.

Požadavky na zdravotní stav porostů

Tab. 4.3

DruhchorobaNejvyšší
dovolený
výskyt (%)
řepka a
řepice
hořčice
Sclerotinia sclerotiorum2
slunečniceSclerotinia sclerotiorum3
Botrytis spp.5
konopí setéBotrytis spp.5
lenAlternaria spp.3
Phoma exiqua var. linicola3
Colletotrichum lini3
Fusarium spp.10
Botrytis spp.5
sójaPseudomonas syringae pv. glycinea0,2
Diaporthe phaseolorum var. sojae
Diaporthe phaseolorum
var. caulivora
0,2
Phialophora gregata0,2
Phytophthora megasperma0,2

Oddíl 5

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Tab.5

DruhKateg.
osiva
Vlhkost
nejvýše
Klíč.
nejméně
Čistota
nejméně
Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů ve vzorkuHmot.
vzorku
pro zk.
dle
sl.7-14

(g)
Zdrav.
stav
V zákl.
vzorku
celkem
semen
z toho (ks)
psárka
polní
jílek odd. a
jílek mám.
sklerociaoves
hluchý,
plevel,
ovsy, jejich
hybridy a
fatuoidy
ředkev
ohnice
šťovík
kadeř.
a tupol.
kokotice
% % % % ks
12345678910111213141516
hořčice
bílá 1)
SE,E10,08598,00,3501020 3)200
C10,08598,00,3501050 3)200
hořčice
černá,
sareptská
SE,E10,08598,00,35010240
C10,08598,00,3501050 3)40
kmínSE,E13,07097,0250100 3)80
C13,07097,02530100 3)80
konopíSE,E10,07598,03000 3)6006,9)
C10,07598,03000 3)6006,9)
len
olejný
SE,E13,08599,01542003)1506,8)
C13,08599,0154200 3)1506,8)
len
přádný
SE,E13,09299,01542003)1506,8)
C13,09299,01542003)1506,8)
lnička
setá 7)
SE,E12,08099,000 3)40
C12,08098,0003)40
mákSE,E10,08098,02500 3)104)
C10,08098,02500 3)104)
řepice
olejná
SE,E9,08598,00,35010203)70
C9,08598,00,3501050 3)70
řepka 10) SE,E9,08598,00,310010203)100
C9,08598,00,310010503)100
Komp.9,08598,00,310010203)100
Hybr.9,08598,00,310010503)100
slunečnice
2)10)
E,komp10,08598,05100010006)
C,Hybr.10,08598,05100010006)
saflor SE,E10,07598,05009009)
C10,07598,05009009)
sója SE,E15,080 v98,05001000
C15,0805)98,05001000

1) Max výskyt hnědých semen v kat. SE, E - 0, 1%, v kat. C - 0, 3%.

2) Max výskyt oloupaných semen v kat. SE, E - 1, 0%, v kat. C - 2, 0%.

3) Výskyt jednoho semene kokotice ve vzorku předepsané hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, neobsahuje-li druhý vzorek téže hmotnosti žádná semena kokotice.

4) Osivo máku se neuzná, pokud obsahuje blín.

5) Tvrdá semena se započítávají ke klíčivým.

6) Max podíl semen napadených Botrytis spp. - 5 %.

7) Max výskyt semen lničky drobnoplodé v kat. SE, E - 2 ks, v kat. C - 5 ks.

8) Podíl semen napadených Alternaria spp. + Phoma exiqua var. linicola + Colletotrichum Hni + Fusarium spp. - max 5%, z toho Phoma exiqua var. linicola max 1 %.

9) Osivo nesmí obsahovat zárazu, avšak výskyt jednoho semene zárazy ve vzorku o hmotnosti 100 g se nepovažuje za nečistotu, neobsahuje-li druhý vzorek o hmotnosti 200 g žádné semeno zárazy.

10) U hybridních odrůd se hybridnost stanoví další zkouškou (řepka min 90%, slunečnice min. 95%).

Další požadavky:

- osivo SE, E určené k založení množitelského porostu může být na žádost dodavatele uznáno s klíčivostí až o 10% nižší. Skutečná klíčivost pak musí být uvedena na průvodních dokladech,

- osivo svým vzhledem musí odpovídat čištěnému osivu a nesmí obsahovat živé skladištní škůdce s výjimkou roztočů za předpokladu, že je v osivu zjištěn rovněž roztoč dravý (např. Cheyletus eruditus), a to v poměru ne větším než 100 škodlivých roztočů na jednoho roztoče dravého.

Požadavky na obsah kyseliny erukové a glukosinolátů

Druh:KategorieNejvyšší obsah kyseliny erukové v %
Řepka odrůd s deklarovaným nízkým obsahem
kyseliny erukové
SE, E0,3
C0,8
Druh:KategorieNejvyšší obsah glukosinolátů v mikromolech na
gram osiva při 9 % vlhkosti
Řepka odrůd s deklarovaným nízkým obsahem
glukosinolátů
SE, E15
C20

Část VIII

Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor

Oddíl 1

Přehled druhů

Tab. 1

Český názevLatinský název
BramborSolanum tuberosum L.

Oddíl 2

Počet a termíny přehlídek, předplodiny

Tab.2

PřehlídkaMnožení po stejném druhu
přípustné nejdříve za (počet roků)
123
při průměrné
výšce trsů 20 cm
v plné vegetacipo ukončení vegetace3

Další požadavky:

- před výsadbou musí být na pozemku proveden průzkum na výskyt Globodera rostochiensis a Globodera pallida s negativním výsledkem,

- pozemek nesmí být dotčen mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními nařízenými v důsledku výskytu Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus a Ralstonia solanacearum, které se týkají zákazu množení sadby.

Oddíl 3

Požadavky na minimální vzdálenost množitelských porostů

Tab.3

Nejmenší vzdálenostPředstupněZákladní
rozmnožovací
materiál (Z)
Certifikovaný
rozmnožovací materiál (C)
SE1SE 2EC1C2
od jiných porostů brambor
s výskytem virových
chorob nad 6 %
500500300200100

Další požadavky:

- každý množitelský porost je od sousedního porostu zřetelně oddělen nejméně jedním, bramborami neosázeným řádkem, nebo nejméně 10 m dlouhým neosázeným pruhem v šíři sazeče na počátku i na konci sázené partie,

- za nedodržení minimální vzdálenosti množitelských porostů od jiných porostů brambor se považují vyselektované rostliny neodstraněné v den následující po selekci.

Oddíl 4

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Tab. 4.1

Stupně
množení
Nejvyšší povolené %
výskytu odchyl, typů
a jiných odrůd
Nejvyšší povolené
% chybějících rostlin
1)
Nejvyšší dovolený
výskyt obrostů v
%
2)
Předčasné
ukončení
vegetace
3)
SE 10102povinné
SE 20102povinné
E0,1204povinné
C 10,2206povinné
C20,5306doporučené

Vysvětlivky k tabulce:

1) Při výpočtu procenta chybějících rostlin se vychází z počtu 50 000 jedinců na 1 ha.

2) Za jeden obrost se považuje každý trs, na kterém jsou po předčasném ukončení vegetace vyrostlé nové výhony delší než 5 cm. 3) O termínu předčasného ukončení vegetace rozhoduje na základě místních podmínek dodavatel a informuje nejpozději do 5 dnů od jeho stanovení příslušného semenářského inspektora.

Další požadavky:

- souvratě nesmí být osázeny bramborami,

- k založení porostu nesmí být použita krájená sadba,

Tab. 4.2

Choroby, škůdci% rostlin s příznaky napadení chorobami nebo škůdci
Šlechtitelský
materiál
SE 1SE 2EC 1C2
viry celkem00,50,51,03,06,0
bakteriální černání
stonků 1)
000,51,01,02,0
karanténní škodlivý
organizmus
nesmí se vyskytovat

Další požadavky:

- při přehlídce se neodstraněná matečná hlíza i neodstraněné nové hlízy sadbové velikosti hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry,

- v případě selekce odkládáním natě a při výskytu živých neokřídlených mšic se každý trs ponechaný v porostu hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry.

Posklizňové zkoušky

Tab. 4.3

Šlechtitelský
materiál
SE 1SE 2EC 1C 2
% hlíz napadených
viry
0224610
karanténní škodlivý organizmusnesmí se vyskytovat

Posklizňové zkoušky sadby brambor jsou součástí uznávacího řízení v porostu a provádí se v rozsahu stanoveném každoročně ústavem. Procento hlíz napadených viry se zjišťuje metodou ELIS A. Přepočtem se stanoví:

každá hlíza napadená viry způsobujících těžkou virovou chorobou se započítává jako 1%,

každá hlíza napadená viry způsobujících lehkou virovou chorobou se násobí koeficientem 0,33,

každá hlíza napadená „S" virem se násobí koeficientem 0,05 s platností od r. 2006.

Výskyt „S" viru se nehodnotí u certifikovaného rozmnožovacího materiálu.

Odběr vzorků sadby brambor pro posklizňové zkoušky se řídí pokynem, který vydává Ústav. Vzorky sadby z množitelských porostů jsou odebírány jen z porostů, u kterých již byla ukončena vegetace.

Původci těžkých virových chorob: virus svinutky brambor, A virus a Y virus brambor.

Původci lehkých virových chorob: M virus, X virus a S virus brambor.

Započítávání případných dalších původců virových chorob stanoví ministerstvo ve věstníku Mze.

Oddíl 5

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

a) Sadbové brambory nesmějí být uváděny do oběhu, pokud byly ošetřeny prostředky, které zabraňují klíčení.

b) Velikost sadby se stanovuje tříděním na čtvercových sítech o minimálním rozměru 25 × 25 mm a maximálním rozměru 60 × 60 mm.

Další požadavky:

- v případě použití sít větších než 35 mm je rozdíl mezi síty dělitelný číslem 5,

- maximální rozdíl velikosti sít v rámci jedné partie je 20 mm.

c) V jedné partii sadby musí být zastoupeny hlízy všech velikostí v přirozeném poměru.

d) Požadavky sledované při mechanickém rozboru.

Tab. 5.1

Číslo
vady
Druh vadyNejvyšší
přípustné
hmotnostní
%vad 5)
1.hlízy jiných odrůd 6)0,10
2.hlízy napadené nebo poškozené: mrazem a zapařením0,25
3.mokrá hniloba 1) 7)0,25
4.suchá hniloba - způsobená Fusarium spp., popř. Phoma spp.7)1,00
5.plíseň bramborová Phytophtora infestans 1,00
6.poškození mechanicky nebo škůdci 2)3,00
7.strupovitost Streptomyces scabies 3)5,00
8.vločkovitost Rhizoctonia solani 4)5,00
9.silné šednutí až černání dužiny zaujímající více než 1/3 řezu hlízy10,00
10.silná rzivost dužiny zaujímající více než 1/10 řezu hlízy10,00
11.příměs zeminy a jiných nečistot1,00
12.hlízy podsadbové3,00
13.hlízy nadsadbové3,00
14.hlízy napadené karanténními organizmynesmí se
vyskytovat

Vysvětlivky k tabulce:

1) Mokré hniloby způsobené bakteriemi Erwinia carotovora, houbou Pythium ultimum, popř. dalšími původci mokré hniloby.

2) Za mechanicky poškozené hlízy se považují poškození do hloubky větší než 5 mm (včetně požerků škůdců) a hlízy v korunkové části čerstvě rozpraskané, tj. nezajizvené. Za poškození drátovci se považuje hlíza nejméně se 3 otvory do hloubky větší než 5 mm.

3) Za napadené se považují hlízy, u kterých je postižená více než 1/3 povrchu hlízy - počítáno součtem plochy postižených míst.

4) Je způsobeno houbou Rhizoctonia solani, která pokrývá více než 1/10 povrchu hlízy - počítáno součtem plochy postižených míst.

5) Vady č. 2 až 5 v souhrnu do 2%. Vady č. 6 až 13 v souhrnu do 20%.

6) U rozmnožovacího materiálu předstupňů a u základní sadby je povolené procento hlíz jiných odrůd - 0.

7) Vady č. 3 a 4 mohou mít společně maximálně 1%.

Část IX

Požadavky na množitelské porosty a osivo řepy

Oddíl 1

Přehled druhů

Tab. 1

Český názevLatinský název
CukrovkaBeta vulgaris L.var. altissima Doli
Řepa krmnáBeta vulgaris L. var. crassa Mansf.

Oddíl 2

Počet a termíny přehlídek, předplodiny

Tab.2

KategoriePřehlídka sazečekPřehlídka
semenic
Porosty nemohou být
zakládány na pozemcích,
na kterých byly
v předcházejícím období
pěstovány:
1.2.z
předpěstované
sadby
počet rokůpředplodiny
E,
osivo
komponentů
hybridních odrůd
technologická
zralost
po třídění-ve fázi
kvetení
5rodu Beta
C,
včetně osiva
hybridů
technologická
zralost
po tříděnípřed výsadbouve fázi
kvetení
5rodu Beta

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- musí být provedena alespoň jedna přehlídka pro kontrolu izolačních vzdálenosti v době květu a doporučuje se přehlídka v technické zralosti pro určení pravosti a čistoty odrůdy,

- na poli, kde bude umístěn množitelský porost, se nesmí vyskytovat žádná planě rostoucí rostlina druhu Beta.

Oddíl 3

Požadavky na minimální vzdálenost množitelských porostů

Tab.3

KategorieIzolace
k zamezení
mechanické
příměsi
v metrech
Množitelské porostyNejmenší vzdálenost
v metrech od okolních
zdrojů pylu, které
mohou způsobit
nežádoucí cizosprášení
E1od jakéhokoliv zdroje pylu rodu Beta1 000
C
včetně
hybridů
1od jakéhokoliv zdroje pylu rodu Beta , který není uvedený níže1 000
opylovač nebo jeden z diploidních opylovačů od tetraploidního zdroje pylu600
tetraploidní opylovač od diploidního zdroje pylu600
pylové zdroje, u kterých je ploidita neznámá600
diploidní opylovač od diploidního zdroje pylu300
tetraploidní opylovač od tetraploidního zdroje pylu300
mezi dvěma porosty, kde není využita pylová sterilita300
mezi dvěmi porosty se stejným opylovačem0

Požadavky pro hodnoceni množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- požadavky na izolační vzdálenosti jsou shodné s Tab. 3. Vzdálenosti nemusí být dodrženy při dostatečně účinné ochraně před nežádoucím cizosprášením.

Oddíl 4

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Tab. 4

DruhKategorieNejvyšší dovolený výskyt jiných rostlin v porostu v %
rostlin jiného příbuzného druhurostlin jiné odrůdy a odch. typu
v sazečkách
1)
v semenicíchv sazečkách
1)
v semenicích
cukrovkaE0nesmí se vyskytovat0,1nesmí se
vyskytovat
C, H0,20,5
řepa krmnáE0nesmí se vyskytovat0,2nesmí se
vyskytovat
C, H0,51,0

1) V porostech sazeček se mohou vyskytovat rostliny jiného příbuzného druhu nebo jiné odrůdy, popř. rostliny odchylného typu v maximálním rozsahu, který stanoví tab. č. 4., podmínkou uznání je však jejich úplné odstranění do druhé přehlídky.

Krmnou řepu lze množit i přímou metodou - ze sazeček ponechaných na stanovišti bez přesázení. Při přehlídce těchto porostů se pravost a čistota odrůdy neposuzuje. Pro posouzení pravosti a čistoty odrůdy může být provedena vegetační nebo jiná zkouška. Osivo z takto množených porostů je určeno pouze na plochy běžného pěstování.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou,

- porost musí dostatečně splňovat podmínky pravosti a čistoty odrůdy,

- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.

Oddíl 5

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Tab. 5

Druh

Kategorie
Vlhkost
nejvýše
1)
ČISTOTAKLÍČIVOSTHmotnost
vzorku pro
zkoušku dle
sloupce 4 a 5
Čistota
nejméně
1)2)
Jiných rostl.
druhů
celkem
Úlomky
stonků > 1 cm
v 500 g
Klíčivost
nejméně
Jednoklíčkovost
nejméně
Obsah tří a
víceklíčkových
klubíček
nejvýše
(%)(%)(%)(ks)(%)(%)(%)(g)
123456789
cukrovka E, C, H
jednoklíčková15970,3380905500
pro přesný výsev15970,3375705500
víceklíčková s více než 85 % diploidů15970,3373585500
ostatní15970,3368635500
řepa krmná E, C, H
jednoklíčková373905500
pro přesný výsev373705500
víceklíčková s více než 85 % diploidů15970,3373585500
Ostatní15970,3368635500

1) Případně kromě granulovacích látek, pesticidů a jiných tuhých aditiv.

2) Podíl inertních látek nesmí přesáhnout v případě kategorie základní osivo 1 %, v kategorii certifikované osivo pak 0, 5 % hmotnosti.

3) Příměs diploidních semen se stanoví u polyploidních odrůd

Další požadavky :

- osivo SE, E určené k založení množitelského porostu může být na žádost dodavatele uznáno s klíčivostí až o 10% nižší. Skutečná klíčivost pak musí být uvedena na průvodních dokladech,

- osivo svým vzhledem musí odpovídat čištěnému osivu a nesmí obsahovat živé skladištní škůdce s výjimkou roztočů za předpokladu, že je v osivu zjištěn rovněž roztoč dravý (např. Cheyletus eruditus), a to v poměru ne větším než 100 škodlivých roztočů na jednoho roztoče dravého.

Část X

Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin

Oddíl 1

Přehled druhů

Tab.1

Český názevLatinský název
ArtyčokCynara scolymus L.
Bob zahradníVicia faba L. (partim)
BrokoliceBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.
CelerApium graveolens L.
CibuleAllium cepa L.
Cibule zimní (sečka)Allium fistulosum L.
Čekanka (včetně průmyslové)Cichorium intybus L. (partim)
Černý kořenScorzonera hispanica L.
Endivie - štěrbákCichorium endivia L.
Fazol obecnýPhaseolus vulgaris L.
Fazol šarlatovýPhaseolus coccineus L.
FenyklFoeniculum vulgare Miller
Hrách zahradníPisum sativum L.
ChřestAsparagus officinalis L.
KadeřávekBrassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.var. sabellica L.
Kapusta hlávkováBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda
Kapusta růžičkováBrassica oleracea L. convar. oleracea L. var. gemmifera DC.
KardaCynara cardunculus L.
KedlubenBrassica oleracea L.convar. acephala (DC.)Alef. var. gongylodes. L.
KerblíkAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Kozlíček polníčekValerianella locusta (L.) Laterr.
KvětákBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
Lilek vejcoplodýSolanum melongena L.
MangoldBeta vulgaris L.var. vulgaris
Meloun cukrovýCucumis melo L.
Meloun vodníCitrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Mrkev obecnáDaucus carota L.
OkurkaCucumis sativus L.
PaprikaCapsicum annuum L.
PetrželPetroselinum crispum (Miller) Nyman ex.A.W.Hill
PórAllium porrum L.
RajčeLycopersicon lycopersicum (L.) Karst.ex Farwell
Reveň (rebarbora)Rheum rhaponticum L.
ŘedkevRaphanus sativus L.
Ředkvička setáRaphanus sativus L.
Řepa salátováBeta vulgaris L. var. conditiva Alef.
SalátLactuca sativa L.
ŠalotkaAllium ascalonicum L.
Špenát setýSpinacia oleracea L.
Tykev obecnáCucurbita pepo L.
Tykev velkoplodáCucurbita maxima Duch.
VodniceBrassica rapa L.var.rapa L. Thell
Zelí hlávkové bíléBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.
Zelí hlávkové červenéBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.
Zelí pekingskéBrassicapekinensis (Lour.) Rupr.
Anýz vonný*)Pimpinella anisum L.
Ctyřboč (špenát novozélandský) *)Tetragonia tetragonioides (Pallas) Kuntze
Kopr vonný*)Anethum graveolens L.
Koriandr setý*)Coriandrum sativum L.
Kukuřice pukancová, cukrová *)Zea mays L.
Majoránka zahradní*)Origanum majorana L.
Pastiňák setý *)Pastinaca sativa L.
Pažitka pravá *)Allium schoenoprasum L.
Řeřicha setá*)Lepidium sativum L.
Tykev fíkolistá*)Cucurbita ficifolia C. Bouché
Zelí čínské*)Brassica chinensis L.

*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.

Oddíl 2

Počet a termíny přehlídek, předplodiny

Tab. 2.1

Skupina zelenin,
rod, druh
KategoriePorosty nemohou být zakládány na
pozemcích, na kterých byly
v předcházejícím období pěstovány:
počet rokůpředplodiny
zeleniny rodu
Brassica
SE,E, C
včetně linií a hybridů
4rod Brassica
zeleniny čeledi Apiaceae
(okoličnaté)
SE,E, C3čeled' Apiaceae
čekanka, endivieSE, E, C3tentýž nebo jiný druh rodu Cichorium
hrách a fazolSE, E, C4čeleď Fabaceae
rajčeSE,E, C
včetně linií a hybridů
3rajče
řepa, mangoldSE,E, C5rod Beta
ředkvička, ředkevSE,E, C3rod Raphanus
salát, špenátSE,E, C2tentýž nebo příbuzný
botanický druh
ostatní druhy zeleninSE,E, C
včetně linií a hybridů
1tentýž nebo příbuzný
botanický druh
kořeninové rostlinySE, E, C3tentýž nebo příbuzný
botanický druh

Počet a termíny přehlídek

Tab.2.2

Skupina zelenin, rod, druhPrvní přehlídkaDruhá přehlídka
ve fázi
sazečky všech dvouletých druhůtechnologické zralostipo vytřídění sazeček u
kořen. druhů a cibule, po
selekci u brukvovitých
semenice všech dvouletých druhůkvetení
česnek, chřest, lilek a rajčetechnologické zralosti
kořeninové rostliny, kozlíček
polníček, řeřicha setá a reveň
kvetení
hrách, fazol, meloun, okurky,
paprika a tykev
kvetenítechnologické zralosti
kukuřice cukrová a pukancovápřed kvetenímkvetení
ostatní jednoleté druhytechnologické zralostikvetení

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- pozemek pro množitelský porost musí být prost všech volně rostoucích rostlin které by mohly zapříčinit cizosprášení nebo kontaminovat množené osivo:

a) chorobami, přenosnými osivem,

b) svými semeny, těžko odstranitelnými z množeného osiva,

- musí být zamezeno přenosu půdních patogenů na sklizené osivo,

- množitelský porost musí být přehlédnut ve vhodné fázi nebo fázích vývoje nejméně jednou.

Oddíl 3

Požadavky na minimální vzdálenost množitelských porostů

Tab. 3

DruhSE, EC
anýz, fenykl, koriandr500 m 300 m
od porostu jiné odrůdy téhož druhu
300 m 100 m
od planých rostlin téhož druhu
brokolice, kedluben, kadeřávek,
kapusta, květák, zelí,
1000 m 600 m2)
od jiné variety nebo jiné odrůdy druhu Brassica oleracea L.
500 m 300 m
od druhů Brassica, kde může dojit k vzájemnému sprášení
celer a petržel500 m 300 m
od jiné odrůdy téhož druhu
cibule, pažitka, pór
(semenice)
500 m 300 m
od jiné odrůdy téhož druhu
čekanka (včetně průmyslové)
endivie - štěrbák
1000 m 1000 m
od jiného druhu, variety r. Cichorium
600 m 300 m
od jiné odrůdy sledovaného druhu
300 m 100 m
od plané čekanky
černý kořen300 m 100 m
od jiné odrůdy téhož druhu
pekingské zelí, vodnice1000 m 600 m
od sebe navzájem, od jiné odrůdy, od tuřínu, řepky a řepáku
kukuřice cukrová a pukancová500 m 300 m
od jiného prášícího zdroje kukuřice
mrkev (také krmná)500 m 300 m
od kvetoucího porostu jiné odrůdy mrkve1)
300 m 100 m
od mrkve lesní - mrkvouse3)
okurka, meloun, tykev500 m 300 m
od jiné variety nebo odrůdy téhož druhu
pastinák500 m 300 m
od jiné odrůdy
300 m 100 m
od kvetoucího planého pastináku
paprika500 m 300 m
mezi odrůdami pálivými a nepálivými a mezi zeleninovými a kořeninovými
300 m 100 m
od jiné odrůdy
ředkev, ředkvička500 m 300 m
od jiné odrůdy
300 m 100 m
od kvetoucí ohnice polní3)
řepa, mangold1000 m 600 m2)
od jiné variety nebo jiné odrůdy druhu Beta vulgaris
600 m 300 m
od stejné variety, která patří ke stejné skupině odrůd
salát300 m 100 m
od jiné odrůdy
50 m 50 m
od kvetoucí lociky kompasové
špenát1000 m 600 m
od jiné odrůdy téhož druhu

1) C - ve vzdálenosti od 250 m se mohou takové rostliny ojediněle vyskytovat.

2) Od zdrojů pylu, které by zvláště nebezpečně mohly ovlivnit uniformitu odrůdy SE,E 1000 m,C 600 m.

3) Do 50 m ojediněle nad 50 m 10 rostlin na 10 m .

Další požadavky:

- každý množitelský porost zelenin a koreninových rostlin je po celou dobu vegetace oddělen od sousedních porostů mezerou nejméně 1 m širokou,

- od polovičních vzdáleností, jež jsou uvedeny v tab. č. 3 se mohou ojediněle vyskytovat rostliny, od nichž je stanovena izolace,

- v porostech zelenin a koreninových rostlin se nesmí vyskytovat plevelné rostliny, od nichž Tab.3 stanoví izolační vzdálenost k zamezení nežádoucího opylení,

- izolační vzdálenosti mohou být nahrazeny technickou izolací dostatečně zabraňující přenosu pylu.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- požadavky na izolační vzdálenosti jsou ve shodě.

Oddíl 4

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

1) Porost musí mít dostatečnou odrůdovou čistotu a pravost

2) Výskyt škodlivých organizmů snižujících následně osivovou hodnotu musí být v co nej nižší míře.

Požadavky pro hodnocení množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou,

- porost musí mít požadovanou odrůdovou pravost a čistotu,

- osivo používané k množení musí být v rámci možností bez škůdců a chorob. Zdravotní stav osiva bude kontrolován před setím a v případě potřeby namořen,

- v porostu musí být výskyt chorob přenosných osivem na co nejnižší úrovni.

Oddíl 5

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Tab. 5

Druh 1)Kategorie
osiva
Vlhkost
nejvýše
%
2)
Klíčivost
nejméně
%
Čistota
nejméně
%
Příměsi v %
nebo kusech/ 1000 g
semen jiných kult.
druhů a plevelů celk.
123456
artyčokSE,E
C,S
10,06596,00,5
bobSE,E
C,S
16,08098,00,1
brokolice,
kadeřávek, tuřín
SE,E
C,S
10,07597,01,0
kedluben,
kapusta,
pekin. zelí, zelí
SE,E
C,S
10,07597,01,0
celerSE,E
C,S
13,07097,01,0
cibuleSE,E
C,S
13,07097,00,5
čekankaSE,E
C,S
14,06595,01,5
čekanka
průmyslová
SE,E
C,S
14,08097,01,0
černý kořenSE,E
C,S
13,07095,01,0
Endivie - štěrbákSE,E
C,S
13,06595,01,0
fazol obecnýSE,E
C,S
16,07598,00,1
fazol šarlatovýSE,E
C,S
16,08098,00,1
fenyklSE,E
C,S
12,07096,01,0
hráchSE,E
C,S
16,08098,00,1
chřestSE,E
C,S
13,07096,00,5
kerblíkSE,E
C,S
13,07096,01,0
kozlíček polníčekSE,E
C,S
13,06595,01,0
kukuřice
pukancová
a cukrová
SE,E
C,S
14,08599,0
98,0
4 ks
10 ks
květákSE,E
C,S
10,07097,01,0
lilekSE,E
C,S
12,06596,00,5
mangoldSE,E
C,S
15,07097,00,5
meloun
vodní a cukrový
SE,E
C,S
13,07598,00,1
mrkev vč. krmnéSE,E
C,S
13,06595,01,0
1,0
okurky polníSE,E
C,S
13,08098,00,1
okurky skleníkovéSE,E
C,S
13,08098,00,1
paprikaSE,E
C,S
13,06597,00,5
pažitkaSE,E
C,S
137098,0
96,0
0,5
1,0
petrželSE,E
C,S
13,06597,01,0
1,0
pórSE,E
C,S
13,06597,00,5
rajčeSE,E
C,S
13,07597,00,5
reveňSE,E
C,S
13,06098,0
96,0
0,5
1,0
ředkev, ředkvičkaSE,E
C,S
10,07097,01,0
řepa kromě
Cheltenham
SE,E
C,S
15,07097,00,5
0,5
řepa CheltenhamSE,E
C,S
15,05097,00,5
0,5
salátSE,E
C,S
13,07595,00,5
špenátSE,E
C,S
13,07597,01,0
tykev obecná -
cuketa, patizon
SE,E
C,S
13,07598,00,1
tykev velkoplodáSE,E
C,S
13,08098,00,1
vodniceSE,E
C,S
10,08097,01,0

1) U druhů s výskytem hybridních odrůd se hybridnost (min 95 %) stanoví posklizňovou kontrolou provedenou před certifikací osiva s použitím mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva.

2) Vlhkost zelenin se stanovuje pouze na vyžádání.

Další požadavky:

- osivo SE, E určené k založení množitelského porostu může být na žádost dodavatele uznáno s klíčivostí až o 10% nižší. Skutečná klíčivost pak musí být uvedena na průvodních dokladech,

- osivo svým vzhledem musí odpovídat čištěnému osivu a nesmí obsahovat živé skladištní škůdce s výjimkou roztočů za předpokladu, že je v osivu zjištěn rovněž roztoč dravý (např. Cheyletus eruditus), a to v poměru ne větším než 100 škodlivých roztočů na jednoho roztoče dravého,

- odrůdová čistota a pravost u kategorií certifikované a standardní osivo je následně kontrolována ve vegetačních zkouškách.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 175/2004 Sb.

Mezní hodnoty výskytu škodlivých organizmů

Obilniny:

PlodinaŠkodlivý organismusVelikost
vzorku
Kategorie
*)
Nejvyšší
povolený
výskyt
Ječmen obecnýPyrenophora gramineaSE, E, C2%
Cochliobolus sativusSE, E, C10%
Fusarium spp.SE, E, C10%
Hálky snětí1000 gSE, E, C0 ks
Ustilago nuda,SE, E0,8%
Ustilago hordeiC2,0%
Claviceps purpurea1000 gSE, E1 ks
C3 ks
Oves setýClaviceps purpurea1000 gSE, E1 ks
C3 ks
Proso setéSphacelotheca destruens300 semenSE, E, C10 ks
Pšenice setáPhaeosphaeria nodorumSE, E, C20%
Pšenice tvrdáFusarium spp.SE, E, C10%
Pšenice špaldaUstilago triticiSE, E0,8%
C2,0%
Tilletia spp.300 semenSE, E, C10 ks
Hálky snětí1000 gSE, E, C0 ks
Claviceps purpurea1000 gSE, E1 ks
C3 ks
TritikaleFusarium spp.SE, E, C10%
Tilletia spp.300 semenSE, E, C10 ks
Hálky snětí1000 gSE, E, C0 ks
Urocystis occulta300 semenSE, E, C10 ks
Claviceps purpurea1000 gSE, E1 ks
C3 ks
Žito setéFusarium spp.SE, E, C10%
Tilletia spp.300 semenSE, E, C10 ks
Hálky snětí1000 gSE, E, C0 ks
Urocystis occulta300 semenSE, E, C10 ks
Claviceps purpurea1)populace1000 gSE, E1 ks
C3 ks
hybridní1000 gSE, E1 ks
C4 ks

1) Při pěstování žita pro farmaceutické účely se výskyt Claviceps purpurea nestanovuje.

Kukuřice a čiroky:

PlodinaŠkodlivý organismusKategorie*)Nejvyšší
povolený
výskyt
KukuřiceFusarium spp.SE, E, C5%
Ustilago maydisSE, E, Cnesmí se
vyskytovat
ČirokySnětivá zrna v hmotnosti zkušebního vzorkuSE, E, C0

Luskoviny:

PlodinaŠkodlivý organismusKategorie*)Normovaná
hodnota1)
Hraniční
hodnota2)
Bob obecnýAscochyta fabaeSE,E-1%
C1%3%
Hrách polní,
peluška
Ascochyta spp.SE,E3%10%
C5%15%
Fusarium spp.SE, E, C7%20%
LupinaColletotrichum spp.SE,E0%-
C2%-

1) Normovaná hodnota: je-li výskyt škodlivých organizmů vyšší než normovaná hodnota, lze osivo uznat pouze pod podmínkou účinného namoření.

2) Hraniční hodnota: jestliže výskyt škodlivých organizmů přesáhne hraniční hodnotu, nesmí být zkoušená partie použita jako osivo.

Jiné krmné plodiny:

PlodinaŠkodlivý organismusVelikost
vzorku
Kategorie*)Nejvyšší
povolený
výskyt
Kapusta krmná, tuřínSclerotinia sclerotiorum100 gSE, E, C5 ks
Leptosphaeria maculansSE, E, C0%

Olejniny a přadné rostliny:

PlodinaŠkodlivý organismusVelikost
vzorku
Kategorie
*)
Nejvyšší
povolený
výskyt
Hořčice bíláSclerotinia sclerotiorum200 gSE, E, C5 ks
Konopí setéBotrytis spp.SE, E, C5%
LenPhoma exiqua var. linicolaSE, E, C1%
Alternaria linicola
Colletotrichum lini
Fusarium
spp.
SE, E, C5%
Botrytis spp.SE, E, C5%
Řepice olejnáSclerotinia sclerotiorum70 gSE, E, C5 ks
Řepka olejkaSclerotinia sclerotiorum100 gSE, E, C10 ks
Světlice barvířskáBotrytis spp.SE, E, C5%
Slunečnice
roční
Botrytis spp.SE, E, C5%
Sclerotinia sclerotiorum1000 gSE, E, C10 ks
Sója luštinatáu Pseudomonas syringae pv. glycinea nesmí být
v rámci vzorku s min. 5 000 semeny na partii,
rozděleného do 5 dílčích vzorků, počet dílčích
vzorků napadených vyšší než 4
SE, E, C
Diaporthe phaseolorum var. sojae
Diaporthe phaseolorum
var. caulivora
SE, E, C15%

Zeleniny a řepy:

PlodinaŠkodlivý organismusKategorie*)Nejvyšší
povolený
výskyt
Fazol obecnýColletotrichum lindemuthianumSE, E, C1%
SalátBotrytis spp.SE, E, C10%
Virus salátové mozaikySE, E, C1%
Cukrovka
Řepa krmná
Pleospora betae + Fusarium spp.SE, E, C20%

Luskoviny nesmějí být napadeny následujícími škůdci:

Acanthoscelides obtectus

Bruchus affinis

Bruchus atomarius

Bruchus pisorum

Bruchus rufimanus

U druhů a škodlivých organismů vytištěných tučně se jedná o limitní výskyt vztahující se k povinnému moření.

*) Označování kategorií symboly je vysvětleno v příloze č. 10.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 175/2004 Sb.

Počty generací pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a certiflkovaného rozmnožovacího materiálu

DruhNejvyšší možný počet generací (stupňů)
předstupně certifikovaný
rozmn. materiál
OBILNINY*)oves32
ječmen32
pšenice (obecná, tvrdá, špalda)32
tritikale32
žito31
čiroky31
kukuřice31
lesknice kanárská31
KRMNÉ PLODINY
(luskoviny, jeteloviny, trávy, ostatní krmné)
z toho: lupiny32
hrách, peluška32
vikve32
vojtěška32
ředkev olejná31
srha laločnatá31
kostřavy31
jílky31
bojínek luční31
jetel luční a plazivý31
všechny ostatní krmné plodiny31
OLEJNINY A PŘADNÉ ROSTLINY*)
z toho: len33
hořčice sareptská, černá a bílá31
mák31
sója32
konopí seté jednodomé32
ostatní druhy (slunečnice, řepka,
řepice, světlice barvířská, konopí
seté dvoudomé)
31
BRAMBORY22
ŘEPY11
ZELENINOVÉ DRUHY*)21
*) u hybridních odrůd je povolena jedna generace u certifikovaného osiva.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 175/2004 Sb.

Vzory formulářů

Vzor formuláře

- žádosti o uznání množitelského porostu

- žádosti o uznání osiva/sadby

- pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu

- pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu brambor

- pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu kukuřice

- pro vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu - Výrobní evidence osiva (nebo sadby) - (dvojlist)

- pro vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu - Skladová karta (oboustranná)

- pro vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu - Partiový štítek

- pro vedení evidence o výrobě standardního rozmnožovacího materiálu

- pro vedení evidence o vyrobené směsi - Míchací protokol směsi pro vedení evidence pro sazenice zeleniny

- oznámení o zahájení činnosti

Žádost o uznání množitelského porostu

Žádost o uznání množitelského porostu

Žádost o uznání osiva / sadby

Žádost o uznání osiva / sadby

Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu

Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu

Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu brambor

Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu brambor

Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu kukuřice seté

Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu kukuřice seté

VÝROBNÍ

VÝROBNÍ

EVIDENCE OSIV

EVIDENCE OSIV

SKLADOVÁ KARTA

SKLADOVÁ KARTA

Skladová karta

Skladová karta

Partiový štítek

Partiový štítek

Evidence standardního rozmnožovacího materiálu

Evidence standardního rozmnožovacího materiálu

Míchací protokol směsi

Míchací protokol směsi

Evidence sazenic zeleniny

Evidence sazenic zeleniny

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ČINNOSTI DODAVATELE

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ČINNOSTI DODAVATELE

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 175γ2004 Sb.

Výčet a rozsah úředních zkoušek rozmnožovacího materiálu a zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu u jednotlivých druhů

1. Výčet vlastností množitelských porostů hodnocených při přehlídce množitelského porostu. (Přípustné limity těchto vlastností jsou uvedeny pro jednotlivé druhy v příloze č. 1, částech I - x, oddílech 1 - 4)

a) sled předplodin na pozemku v předcházejících letech,

b) dodržení prostorové izolace, tj. minimální vzdálenosti od porostu stejného nebo příbuzného druhu, který by mohl cizosprášením, přenosem chorob nebo jiným způsobem ohrozit množitelský porost,

c) dodržení izolace k zamezení mechanické příměsi jiných druhů a odrůd,

d) celkový stav množitelského porostu, tj. posouzení vyrovnanosti, zapojenosti, celkového vzhledu rostlin, popřípadě stupně polehnutí; současně je uveden celkový odhad výnosu v měrných jednotkách podle přílohy č.6 z dané množitelské plochy,

e) nejvyšší povolený počet rostlin jiných druhů, jiných odrůd nebo zřetelně odchylných typů, rostlin plevelných druhů a jiných příměsí,

f) nejvyšší povolený výskyt počtu rostlin napadených škodlivými organismy.

2. Další zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů

a) u množitelských porostů brambor stanovení limitu virových chorob zkoušených metodou ELISA v posklizňových zkouškách,

b) vlastnosti nebo jiné limitní hodnoty podle požadavku udržovatele v případech, kdy nejsou uvedeny v příloze č. 1,

c) vlastnosti nebo jiné limitní hodnoty zjišťované u množitelských porostů, hodnocených podle certifikačních schémat OECD a způsob jejich ověřování a zjišťování formou vegetačních zkoušek.

3. Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu u jednotlivých druhů.

DruhZkoušky
čistota
osiva
v %
příměs
jiných
rostlinných
druhů
sítové
třídění
VlhkostHTS/
HMKS
klíčivostjedno-
klíčkovost
konduk-
tivita
Stanovení
příměsi
semen
s odlišnou
ploidií
v % 1)
Biochemická
zkouška
života-
schopnosti
Fluorescenční
zkouška -
zkoušky
pravosti a
čistoty
druhu,
odrůdy
mikro-
reliéfová
zkouška -
zkoušky
pravosti a
čistoty
druhu,
odrůdy
elektro-
foréza
- zkoušky
pravosti a
čistoty
druhu,
odrůdy
stanovení
%
hybridnosti
vegetační
zkouškou
zkoušky
zdravotního
stavu
zjišťování
přítomnosti
živočišných
škůdců
Zemědělské druhy
Ječmen
obecný
x
Oves setý
Pšenice setá,
tvrdá, špalda
x
Žito setéx
Tritikalex
Pohanka obecná
Proso seté
Lesknice kanárská
Kukuřice
setá
x
Čirok
obecný,
súdánská
tráva,
cukrový,
metlový
Čirok x súdánská tráva,
Bojínek luční, cibulkatý
Jílek mnohokvětý, hybridní, vytrvalý
Kostřava červená, luční, ovčí, rákosovitá
Lesknice menší, rákosovitá, vodní
Lipnice luční, bahenní, hajní, obecná, roční, smáčknutá
Medyněk vlnatý
Metlice trsnatá
Ovsík vyvýšený
Poháňka hřebenitá
Psárka luční
Psineček veliký, psí, tenký, výběžkatý
Pýr hřebenitý
Srha laločnatá, Aschersonova
Sveřep sitecký, samužníkovitý, bezbranný
Tomka vonná
Trojštět žlutavý
Troskut prstnatý
Festulolium kříženci rodů kostřava x jílek
Bob obecný
Čočka jedlá
Hrách polní
Lupina bílá, úzkolistá, žlutá
Peluška
Vikev huňatá, panonská, setá
Čičorka pestrá
Jetel luční, zvrhlý
Jetel nachový, alexandrijský, plazivý, prostřední, perský
Komonice bílá
Pískavice řecké seno
Kopyšník
Štírovnik jednoletý, růžkatý
Tolice dětelová
Úročník bolhoj
Vičenec ligrus
Vojtěška setá, proměnlivá
Ředkev olejná
Svazenka vratičolistá
Tuřín brukev
Bér vlašský (čumíza, mohár)
Sléz přeslenitý
Hořčice bílá, černá, sareptská
Kmín kořenný
Konopí seté
Lenx
Lnička setá
Mák setý
Řepka olejka
Světlice barvířská (saflor)
Slunečnice roční
Sója luštinatá
Řepice olejná (řepák olejný)
Cukrovkax
Řepa krmná
Zeleninové druhy2)

Vysvětlivky:

zkoušky, které jsou povinnou součástí uznávacího řízení

x zkoušky prováděné jako součást uznávacího řízení u nemořených osiv

□ zkouška se neprovádí

zkoušku lze provést na žádost žadatele

1) jen u polyploidních odrůd

2) zkouška zdravotního stavu se provádí u fazolu a salátu

Zkoušky u sadby brambor:

- kontrola velikostního třídění

- mechanický rozbor

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 175/2004 Sb.

Náležitosti čísla množitelského porostu, čísla partie rozmnožovacího materiálu a používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy

1. Náležitosti čísla množitelského porostu

Číslo množitelského porostu se tvoří následujícím způsobem:

a) ze čtyřmístného registračního nebo evidenčního čísla dodavatele,

b) z pětimístného pořadového čísla porostu, jehož první číslo je označení regionálního oddělení Ústavu, ve kterém bude podána žádost.

Vzor: 3867-00657

Registrační
(evidenční)
číslo
dodavatele
Pořadové číslo
porostu
Porost
oddo
RRRRX0001X0200porosty založené z rozmnožovacího materiálu geneticky
modifikovaných odrůd
RRRRX0201X0500porosty založené pro ekologické zemědělství
RRRRX0501X0600porosty založené na základě prohlášení šlechtitele o původu
rozmnožovacího materiálu
RRRRX0601X8000porosty základního a certifikovaného osiva
RRRR90001a dáleporosty standardního osiva (k uznávacímu řízení se
nepřihlašují
)

RRRR - čtyřmístné registrační nebo evidenční číslo dodavatele.

X - číslo regionálního oddělení Ústav, kde bude porost přihlášen. Seznam je každoročně zveřejňován ve věstníku Ústavu.

♦ Použití číselných řad v daném rozmezí je pro žadatele libovolné, popřípadě může být odvislé od dohody s regionálním oddělením Ústavu, kde je žádost podávána. Je nepřípustné použít v kalendářním roce jedno číslo vícekrát.

♦ Množitelské porosty se označují tabulkou s číslem množitelského porostu umístěnou na viditelném místě okraje pozemku po celou dobu vegetace.

2. Náležitosti čísla partie rozmnožovacího materiálu

Číslo partie má pevnou strukturu. Základem je rok sklizně a číslo množitelského porostu (tj. registrační nebo evidenční číslo dodavatele a pořadové číslo porostu). Za lomítkem je pak pořadové číslo vyrobené partie z daného porostu.

Vzor: 3 - 3867 - 00657 / 01

Číslování partií směsí osiv, osiva z dovozu, osiva povoleného podle § 40 zákona, egalizovaných osiv, standardního osiva a sazenic zeleniny.

Registrační kód
dodavatele
číselné rozmezítyp osiva
oddo
RRRRX8001X8300registrační čísla druhových a odrůdových směsí
RRRRX8301X8500registrační čísla druhových a odrůdových směsí
pro jednorázové účelové využití
RRRRX8501X9000čísla partií obchodního osiva, povoleného podle
§ 40 zákona, případně partií osiv jinde neuvedených
RRRRX9001X9500čísla partií osiva z dovozu v kalendářním roce.
RRRRX9501X9999čísla egalizovaných partií dříve uznaných osiv
RRRR9000195000čísla partií standardních osiv
RRRR95001a dálečísla partií sazenic zelenin

X- číslo regionálního oddělení Ústavu, kde bylo osivo vzorkováno nebo kde je sídlo dovozce, v případě směsí - číslo regionálního oddělení Ústavu, kde je směs registrována. Seznam je každoročně zveřejňován ve věstníku Ústavu.

♦ Uskladněné partie a jejich části se označují partiovými štítky podle vzoru uvedeného v příloze č. 4; obdobným způsobem musí být označené i jiné obaly umístěné v prostorách, kde je skladován rozmnožovací materiál.

3. Používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy

Skupina druhůVýměra (počet)Hmotnost (počet)Počet desetinných
míst
zemědělské druhy
(kromě brambor)
sazečky
brambory
hakgha - 0,00
kg - 0,000
t - 0,000
hakg/ks*
hat
zeleninové druhy
sazečky
akga - 0,00
kg - 0,000
akg/ks*
aks
ksg

* počet bude používán k odhadu výnosu

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 175/2004 Sb.

Vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou

- Uznávací list na množitelský porost (pro Ústav)

- Uznávací list na množitelský porost (pro pověřenou osobu)

- Uznávací list na osivo (pro Ústav)

- Uznávací list na osivo (pro pověřenou osobu)

- Uznávací list na sadbu

- Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu

- Rozhodnutí o neuznání osiva

- Rozhodnutí o neuznání sadby

Uznávací list na množitelský porost (pro Ústav)

VZOR

Uznávací list na množitelský porost (pro pověřenou osobu)

VZOR

Uznávací list na osivo (pro Ústav)

VZOR

Uznávací list na osivo (pro pověřenou osobu)

VZOR

Uznávací list na sadbu

VZOR

Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu

VZOR

Rozhodnutí o neuznání osiva

VZOR

Rozhodnutí o neuznání sadby

VZOR

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 175/2004 Sb.

Zkoušky pro uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu a požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti nebo zkoušky klíčivosti provedené pověřenou osobou a způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy

1. Druhy, které je možně uvádět do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti a výčet zkoušek, které musí být před uvedením do oběhu provedeny jsou uvedeny v tabulce 1

V případě použití nemořeného osiva, musí být provedeny i zkoušky zdravotního stavu rozmnožovacího materiálu.

2. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Rozmnožovací materiál druhů uvedených v tabulce 1 musí splňovat požadavky na vlastnosti uvedené pro tyto druhy v příloze č. 1 s výjimkou klíčivosti.

3. Způsob vedení evidence

Evidence osiva druhů uvedených v tabulce 1 je vedena na formuláři pro vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu - Výrobní evidence osiv, který je uveden v příloze č. 4.

Tabulka 1

DruhZkoušky
čistota
osiva
v %
příměs
jiných
rostlinných
druhů
sítové
třídění
VlhkostHTS /
HMKS
klíčivostjedno-
klíčkovost
konduk-
tivita
Stanovení
příměsi
semen
s odlišnou
ploidií
v % 1)
Biochemická
zkouška
životaschopnosti
Fluores-
cenční
zkouška -
zkoušky
pravosti
a čistoty
druhu,
odrůdy
mikro-
reliéfová
zkouška -
zkoušky
pravosti
a čistoty
druhu,
odrůdy
elektro-
foréza -
zkoušky
pravosti
a čistoty
druhu,
odrůdy
stanovení
%
hybridnosti
vegetační
zkouškou
zkoušky
zdravotního
stavu
zjišťování
přítomnosti
živočišných
škůdců
Zemědělské druhy
Ječmen ozimý1x
Pšenice ozimá1x
Žito ozimé1x
Tritikale ozimé1x
Řepka ozimá1
Druhy jetelovin a trav vysévaných v roce sklizně1

zkoušky, které jsou povinnou součástí uznávacího řízení

x zkoušky prováděné jako součást uznávacího řízení u nemořených osiv

□ zkouška se neprovádí

zkoušku lze provést na žádost žadatele

1 zkouška se provádí, ale při uvedení do oběhu není dokončena

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 175/2004 Sb.

POŽADOVANÉ VLASTNOSTI SAZENIC ZELENINY

Část 1.

Přehled druhů

Tab. 1

Český názevLatinský název
ArtyčokCynara scolymus L.
Bob zahradníVicia faba L. (partim)
BrokoliceBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.
CelerApium graveolens L.
CibuleAllium cepa L.
Cibule zimní (sečka)Allium fistulosum L.
Čekanka (včetně průmyslové)Cichorium intybus L. (partim)
Černý kořenScorzonera hispanica L.
ČesnekAllium sativum L.
Endivie - štěrbákCichorium endivia L.
Fazol obecnýPhaseolus vulgaris L.
Fazol šarlatovýPhaseolus coccineus L.
FenyklFoeniculum vulgare Miller
Hrách zahradníPisum sativum L.
ChřestAsparagus officinalis L.
KadeřávekBrassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.var. sabellica L.
Kapusta hlávkováBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda
Kapusta růžičkováBrassica oleracea L. convar. oleracea L. var. gemmifera DC.
KardaCynara cardunculus L.
KedlubenBrassica oleracea L.convar. acephala (DC.)Alef. var. gongylodes.L.
KerblíkAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Kozlíček polníčekValerianella locusta (L.) Laterr.
KvětákBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
Lilek vejcoplodýSolanum melongena L.
MangoldBeta vulgaris L.var. vulgaris
Meloun cukrovýCucumis melo L.
Meloun vodníCitrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Mrkev obecnáDaucus carota L.
OkurkaCucumis sativus L.
PaprikaCapsicum annuum L.
PetrželPetroselinum crispum (Miller) Nyman ex.A.W.Hill
PórAllium porrum L.
RajčeLycopersicon lycopersicum (L.) Karst.ex Farwell
Reveň (rebarbora)Rheum rhaponticum L.
ŘedkevRaphanus sativus L
Ředkvička setáRaphanus sativus L.
Řepa salátováBeta vulgaris L. var. conditiva Alef.
SalátLactuca sativa L.
ŠalotkaAllium ascalonicum L.
Špenát setýSpinacia oleracea L.
Tykev obecnáCucurbita pepo L.
Tykev velkoplodáCucurbita maxima Duch.
VodniceBrassica rapa L.var. rapa L. Thell
Zelí hlávkové bíléBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.
Zelí hlávkové červenéBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.
Zelí pekingskéBrassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Část 2.

Požadované vlastnosti sazenic

Sazenice zelenin musí svými vlastnostmi splňovat požadavky odběratele a být dostatečně narostlé, zdravé a prosté škůdců, vyrovnané, svěží, řádně zakořeněné a s vyváženým poměrem mezi kořeny, stonky a listy.

Část 3.

Kritické body sledované ve výrobním procesu

a) použité osivo, původ a kvalita vegetativních částí rostlin,

b) výsev, přepichování, řízkování, sázení, a použitý substrát,

c) metody pěstování,

d) péče o pěstované rostliny, způsob hnojení a chemické ochrany,

e) manipulace s rostlinami,

f) hygiena,

g) balení,

h) skladování,

i) doprava, administrativní zajištění.

Část 4.

Kontrola dodržování kritických bodů

Kontrola se provádí u dodavatele nejméně jednou ročně; kontrole podléhají všechny sazenice uváděné do oběhu s výjimkou sazenic zeleniny s určením pro konečného spotřebitele.

Ústav nebo pověřená osoba kontroluje:

a) dodržování postupů u všech kritických bodů uvedených v části 3,

b) spolehlivost metod použitých při výrobě a distribuci,

c) vhodnost těchto metod k věcnému ocenění způsobu výroby a obchodu včetně evidence dokladů,

d) úroveň práce prováděné personálem dodavatele.

Část 5.

Způsob vedení záznamů

Záznamy obsahují informace o

a) vypracování a uplatnění metod dohledu a kontroly,

b) odběru vzorků Ústavem pro laboratorní rozbory a na vegetační zkoušky,

c) prodeji a expedici sadby zeleniny,

d) výskytu všech škodlivých organizmů v areálu pěstírny a o všech opatřeních, která s jejich likvidací byla učiněna.

Část 6.1

Požadavky na vlastnosti sadby cibule

Tab. 2.1

Nejvyšší dovolený obsah (v % hmotnosti)
cibulí naklíčených, poškozených a neškodných příměsí celkem 10
z toho:
- cibulí napadených suchou nebo mokrou hnilobou3
- cibule napadené karanténními organizmynesmí se vyskytovat

Další požadavky:

- cibulová sadba (matky) a cibulová sazečka musí být suchá, vyzrálá a v krčku zatažená, zbavená přebytečných slupek a kořínků, délka natě max. 3 cm.

- příměs jiných odrůd a zřetelně odchylných typů v sadbě určené pro výrobu základního osiva může být max. 0 %, v sadbě pro výrobu certifikovaného osiva max. 1%.

Tab. 2.2

Velikostní tříděníTřídění na sítech s podélnými otvory (nejvyšší přípustný podíl
cibulí mimo stanovené rozpětí v % hmotnosti)
malé7 až 15 mm
nejvýše 20% cibulí o velikosti od 15 do 20 mm a pod 7 mm
velké15 až 20 mm
nejvýše 20% cibulí o velikosti od 7 do 15 mm a od 20 do 25 mm
jednotné7 až 20 mm
nejvýše 20% cibulí o velikosti od 20 do 25 mm a pod 7 mm
přičemž podíl cibulí o velikosti 7 až 15 mm minimálně 30% hmotnosti

Část 6.2

Požadavky na vlastnosti sadby česneku

Tab. 2.3

DruhKategorieCibule jiných odrůd
a zřetelně odchylných
typů max. v %
Cibulí rozvitých
a porostlých
max. v %
Délka natě
max. v cm
Délka
kořínků
max. v cm
česnekZnesmí se vyskytovat553
C2553

Tab. 2.4

% z počtu cibulí
závadných cibulí celkem10
z toho: - cibulí mechanicky poškozených8
- cibulí poškozených houbovými chorobami6

Požadavky na třídění:

v sadbě česneku můžou být maximálně 3% cibulí podsadbových. Za podsadbové se považují cibule, které mají příčný průměr menší než 3,5 cm u paličáku a 3 cm u nepaličáku.

Část 7.

Požadavky na zdravotní stav sazenic

- sazenice musí být vizuálně prosté škodlivých organismů a příznaků chorob uvedených v tab. 3

Tab. 3

Rod nebo druhSpecifické škodlivé organismy a choroby
- Allium ascalonicumHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Delia sp.
- Ditylenchus dipsaci
- Thysanoptera, zejména však Thrips tabaci
Houby- Botrytis sp.
- Peronospora destructor
- Sclerotium cepivorum
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Onion
yellow dwarf virus
- Allium cepaHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Delia sp.
- Ditylenchus dipsaci
- Meloidogyne sp.
- Thysanoptera, zejména však Thrips tabaci
Bakterie- Pseudomonas sp.
Houby- Botrytis sp.
- Fusarium oxysporům f. sp. cepae
- Peronospora destructor
- Sclerotium cepivorum
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Onion
yellow dwarf virus
- Allium fistulosumHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Delia sp.
- Ditylenchus dipsaci
- Thysanoptera, zejména však Thrips tabaci
Houby- Sclerotium cepivorum
Viry a viroví původci chorob- Všechny
Allium porrumHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Delia sp.
- Ditylenchus dipsaci
- Thysanoptera
Bakterie- Pseudomonas sp.
Houby- Alternaria porri
- Fusarium culmorum
- Phytophthora porri
- Sclerotium cepivorum
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Leek yellow
stripe virus
Allium sativumHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aceria tulipae
- Delia sp.
- Ditylenchus dipsaci
- Thysanoptera
Bakterie- Pseudomonasfluorescens
Houby- Sclerotium cepivorum
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Onion yellow
dwarf virus
Apium graveolensHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Acidia heraclei
- Lygus sp.
- Psila rosae
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis a Thrips tabaci
Bakterie- Erwinia carotovora subsp. carotovora
- Pseudomonas syringae pv. apii
Houby- Fusarium oxysporům f. sp. apii
- Phoma apiicola
- Pythium sp.
- Sclerotinia sclerotiorum
- Septoria apiicola
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Celery mosaic
virus a Cucumber mosaic virus
Asparagus officinalisHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Brachyorynella asparagi
- Hypopta caestrum
- Platyparea poecyloptera
Houby- Fusarium sp.
- Rhizoctonia violacea
Viry a viroví původci chorob- Všechny
Beta vulgarisHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Pegomyia betae
Houby- Phoma betae
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Beet necrotic yellow
vein virus
Brassica oleraceaHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Heterodera sp.
- Lepidoptera, zejména však Pieris brassicae
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Bakterie- Pseudomonas syringae pv. maculicola
- Xanthomonas campestris pv. campestris
Houby- Alternaria brassicae
- Mycosphaerella sp.
- Phoma lingam
- Plasmodiophora brassicae
- Pythium sp.
- Rhizoctonia solani
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Cauliflower mosaic
virus, Tospovirus a Turnip mosaic virus
Brassica pekinensisHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aphididae
- Lepidoptera, zejména však Pieris brassicae
Bakterie- Erwinia carotovora
- Xanthomonas campestris pv. campestris
Houby- Alternaria brassicae
- Botrytis cinerea
- Mycosphaerella sp.
- Phoma lingam
- Plasmodiophora brassicae
- Sclerotinia sp.
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však tospoviry
Capsicum annuumHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Leptinotarsa decemlineata
- Ostrinia nubilalis
- Phthorimaea operculella
- Tetranychidae
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Houby- Leveillula taurica
- Pyrenochaeta lycopersici
- Pythium sp.
- Phytophthora capsici
- Verticillium albo-atrum
- Verticillium dahliae
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Cucumber mosaic virus,
Tomato mosaic virus, Pepper mild mottle
a Tobacco mosaic virus
Cichorium endiviaHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aphididae
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Houby- Botrytis cinerea
- Erysiphe cichoriacearum
- Sclerotinia sp.
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Beet western yellow
virus a Lettuce mosaic virus
Cichorium intybusHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aphididae
- Napomyza cichorii
- Apion assimile
Bakterie- Erwinia carotovora
- Erwinia chrysanthemi
- Pseudomonas margialis
Houby- Phoma exigua
- Phytophthora erythroseptica
- Pythium sp.
- Sclerothinia sclerotiorum
Citrullus lanatusHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Meloidogyne sp.
- Polyphagotarsonemus latus
- Tetranychus sp.
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Houby- Colletotrichum lagenarium
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Watermelon mosaic
virus 2
Cucumis meloHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Meloidogyne sp.
- Polyphagotarsonemus latus
- Tetranychus sp.
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Bakterie- Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Houby- Colletotrichum lagenarium
- Fusarium sp.
- Pythium sp.
- Sphaerotheca fuliginea
- Verticillium sp.
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Cucumber green mottle
virus, Cucumber mosaic virus a Squash mosaic
virus
Cucumis sativusHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Delia platura
- Meloidogyne sp.
- Polyphagotarsonemus latus
- Tetranychus sp.
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Bakterie- Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Houby- Fusarium sp.
- Phytophora sp.
- Pseudoperonospora cubensis
- Pythium sp.
- Rhizoctonia sp.
- Sphaerotheca fuliginea
- Verticillium sp.
Viry a viroví původci chorob- Všechny
Cucurbita maximaHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Meloidogyne sp.
- Polyphagotarsonemus latus
- Tetranychus sp.
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Viry a viroví původci chorob- Všechny
Cucurbita pepoHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Meloidogyne sp.
- Polyphagotarsonemus latus
- Tetranychus sp.
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Bakterie- Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Houby- Fusarium sp.
- Sphaerotheca fuliginea
- Verticillium sp.
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Cucumber mosaic virus,
Squash mosaic virus, Zucchini yellow mosaic
virus a tospoviry
Cynara cardunculus
a Cynara scolymus
Hmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Thysanoptera
Houby- Bremia lactucae
- Leveillula taurica f. sp. cynara
- Pythium sp.
- Rhizoctonia solani
- Sclerotium rolfsii
- Sclerotinia sclerotiorum
- Verticillium dahliae
Viry a viroví původci chorob- Všechny
Foeniculum vulgareHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Thysanoptera
Bakterie- Erwinia carotovora subsp. carotovora
- Pseudomonas marginalis pv. marginalis
Houby- Cercosporafoeniculi
- Phytophthora syringae
- Sclerotinia sp.
Viry a viroví původci chorob- Celery mosaic virus
Lactuca sativaHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aphididae
- Meloidogyne sp.
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Houby- Botrytis cinerea
- Bremia lactucae
- Pythium sp.
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Lettuce big vein, Lettuce
mosaic virus a Lettuce ring necrosis
Lycopersicon
lycopersicum
Hmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aphididae
- Aleyrodidae
- Hauptidia maroccana
- Meloidogyne sp.
- Tetranychus sp.
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
- Vasates lycopersici
Bakterie- Pseudomonas syringae pv. tomato
Houby- Alternaria solani
- Cladosporium fulvum
- Colletotrichum coccoides
- Didymella lycopersici
- Fusarium oxysporum
- Leveillula taurica
- Phytophthora nicotianae
- Pyrenochaeta lycopersici
- Pythium sp.
- Rhizoctonia solani
- Sclerotinia sclerotiorum
- Verticillium sp.
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Cucumber mosaic virus,
Potato virus X, Potato virus Y, Tobacco mosaic
virus, Tomato mosaic virus a Tomato yellow leaf
curl virus
Rheum spBakterie- Agrobacterium tumefaciens
- Erwinia rhapontici
Houby- Armillariella mellea
- Verticillium sp.
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Arabis mosaic virus
a Turnip mosaic virus
Solanum melongenaHmyz, roztoči a hlísti
všech vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Hemitarsonemus latus
- Leptinotarsa decemlineat
- Meloidogyne sp.
- Tetranychidae
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Houby- Fusarium sp.
- Leveillula taurica f. sp. cynara
- Rhizoctonia solani
- Pythium sp.
- Sclerotinia sclerotiorum
- Verticillium sp.
Viry a viroví původci chorob- Všechny, zejména však Cucumber mosaic virus,
Eggplant mosaic virus, Potato virus Y a Tobacco
mosaic virus

- ostatní karanténní škodlivé organismy se nesmí vyskytovat,

- sazenice, které při sklizni vykazují viditelné příznaky napadení, musí být vhodným způsobem ošetřeny nebo zlikvidovány, chemický přípravek, kterým byly sazenice ošetřeny, se uvede na návěsce nebo na průvodním dokladu.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 175/2004 Sb.

Barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací rozmnožovacího materiálu a vzory návěsek

1. Barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací

Kategorie rozmnožovacího materiáluSymbolBarva návěsky
Předstupně1. generaceSE 1
SE 2
SE 3
bílá s fialovým
příčným pruhem po
diagonále šíře 5 mm
obr. 1
2. generace
3. generace
Elita (základní rozmnožovací materiál)Ebíláobr. 2
Certifikovaný1. generaceC 1modráobr. 3
2. generaceC 2červená *1obr. 4
3. generaceC 3červenáobr. 5
StandardníStmavě žlutáobr. 6
ObchodníOhnědáobr. 7
Směsi (druhové a odrůdové)zelenáobr. 8
Osivo s neukončenou certifikacíšedáobr. 9

Pozn.: Pro osivo v kategorii šlechtitelský rozmnožovací materiál lze při obchodováni použít návěsku barvy fialové, pro osivo sdružených odrůd modrou návěsku se zeleným příčným pruhem.

Vysvětlivky k indexům:

*1 Pro sadbu brambor stupně C 2 jsou používány modré návěsky jako pro C 1.

2. Vzory návěsek pro

a) osivo,

b) sadbu brambor,

c) směsi,

d) ISTA certifikaci,

e) OECD certifikaci,

a) vzor návěsky pro osivo

a) vzor návěsky pro osivo

b) vzor návěsky pro sadbu brambor

b) vzor návěsky pro sadbu brambor

c) tuzemské návěsky pro směsi

c) tuzemské návěsky pro směsi

d) vzor návěsky pro ISTA certifikaci

d) vzor návěsky pro ISTA certifikaci

e) vzor návěsky pro OECD certifikaci

e) vzor návěsky pro OECD certifikaci

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 175/2004 Sb.

Nejvyšší hmotnost nebo počet kusů a způsob označování malého balení

1. Nejvyšší hmotnost nebo počet kusů v jednom malém balení

DruhyNejvyšší hmotnost
rozmnožovacího
materiálu
(bez aditiv)
v kg
Počet kusů
a) zemědělské druhy100 tis.
1. osivo řepy jednoklíčkové nebo osivo řepy pro
přímý výsev
2,5
2. osivo řepy s výjimkou osiva uvedeného v bodě 110,0
3. krmné plodiny
- malé balení typ „A“
(směs, která není určena pro zemědělskou výrobu)
2,0
- malé balení typ „B“
(malé balení základního, certifikovaného nebo
obchodního osiva nebo osivo směsí s hmotností
vyšší než povoluje malé balení typu „A“)
10,0
4. brambory10,0
5. obilniny10,0
6. olejniny a přadné rostliny10,0
b)zeleninové druhy
1. luskové zeleniny5,0
2. cibule, kerblík, chřest, mangold, řepa červená,
tuřín, meloun vodní, tykev, cuketa, mrkev, ředkev
, ředkvička, černý kořen, špenát, polníček
0,5
3. ostatní druhy0,1

2. Vzor označení malého balení a uvedení povinných údajů:

- název a adresa dodavatele a registrační nebo evidenční číslo

- druh (latinsky, česky nebo obojí označení) odrůda

- hmotnost (bez aditiv) nebo počet semen

- číslo partie

- doba použitelnosti

- údaje o dodatečné úpravě (moření, inkrustace, obalování a p.)

Přesunout nahoru