Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 17/2004 Sb.Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad

Částka 6/2004
Platnost od 15.01.2004
Účinnost od 15.01.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. ledna 2004

o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad

Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), (dále jen "zákon") k provedení § 14 odst. 3 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanoví pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu provozovatelům zoologických zahrad (dále jen "dotace") na činnosti a projekty, jejichž předmět je vymezen v příloze k tomuto nařízení.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na poskytování dotací na projekty vědy a výzkumu podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona, které se řídí zvláštním právním předpisem.1)

Pravidla poskytování dotací

§ 2

Dotaci lze poskytnout, jestliže provozovatel zoologické zahrady (dále jen "žadatel")

a) je držitelem platné licence vydané podle zákona,

b) nemá ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace (dále jen "žádost") nedoplatky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům nebo k rozpočtu územního samosprávného celku a nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

c) není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku,

d) nečerpá dotaci na shodné činnosti a projekty podle tohoto nařízení v rámci dotací poskytovaných Ministerstvem životního prostředí (dále jen "ministerstvo"), Státním fondem životního prostředí, případně z jiných zdrojů státního rozpočtu a

e) provedl řádné finanční vypořádání dotací, které mu byly poskytnuty v předchozích letech.

§ 3

(1) Žádost obsahuje

a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, sídlo a právní formu žadatele, dále jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu oprávněného zástupce, jde-li o právnickou osobu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu žadatele a identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu,

c) doklad o právní subjektivitě žadatele, jde-li o právnickou osobu,

d) číslo jednací, pod kterým byla vydána licence podle zákona,

e) bankovní spojení,

f) daňové identifikačni číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

g) telefonní a faxové číslo, případně elektronickou adresu žadatele,

h) požadovanou výši dotace.

(2) Příloha k žádosti obsahuje

a) podrobný popis projektu nebo činnosti, na který je dotace žádána, včetně předpokládaného přínosu,

b) zdůvodnění účelu a požadované výše dotace,

c) podrobný rozpočet projektu nebo činností,

d) prohlášení o výši spoluúčasti žadatele na realizaci projektu,

e) čestné prohlášení žadatele o splnění podmínek podle § 2 odst. 1 písm. b) až e).

(3) Žádost se podává ministerstvu písemně do 30. dubna kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta.

§ 4

Žádosti jsou posuzovány Komisí pro zoologické zahrady (dále jen "Komise") a na základě jejího stanoviska o nich rozhoduje ministerstvo, které přitom hodnotí

a) kvalitu projektu a jeho předpokládaný přínos,

b) přiměřenost rozpočtovaných nákladů na jednotlivé činnosti.

§ 5

(1) Na základě výsledku výběrového dotačního řízení vydá ministerstvo nejpozději do 15. července kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta, rozhodnutí o poskytnutí dotace podle zvláštních právních předpisů,2) a to až do vyčerpání finančních prostředků pro daný rozpočtový rok. Při rozhodování o žádostech se přihlíží k pořadí doporučenému Komisí.

(2) Dotace může být poskytnuta do výše 80 % rozpočtovaných nákladů na realizaci projektu.

(3) Dotace je ministerstvem poskytována v termínech stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, které vycházejí z charakteru projektu nebo činnosti.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 6

(1) Příjemce odpovídá za hospodárné využití poskytnuté dotace v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace a za řádné vypořádání dotace. Nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu.3)

(2) Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání dotace, pro řízení o odnětí dotace a pro uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně při hospodaření s dotací platí zvláštní právní předpisy.4)

(3) Z dotace nelze hradit běžné opravy, údržbu zoologické zahrady a mzdové výdaje související s realizací projektu.

(4) Právní vztahy mezi ministerstvem a příjemcem vzniklé z poskytnutí dotací přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se řídí dosavadními právními předpisy.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2004.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 17/2004 Sb.

Vymezení předmětů projektů a činností

Předmětem podpory je

1. Chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách

1.1 Chov ohrožených druhů světové fauny zařazených do Evropských záchovných programů (EEP).

1.2 Chov ohrožených druhů světové fauny v rámcievropských plemenných knih (ESB).

1.3 Chov ohrožených druhů světové fauny v rámcimezinárodních plemenných knih (ISB).

1.4 Chov ohrožených druhů světové fauny uvedených v Červené knize IUCN (RBD) a druhů světové fauny jen obtížně chovatelných v lidské péči.

1.5 Chov vybraných ohrožených druhů světové fauny chráněných podle zvláštního právního předpisu.5)

1.6 Účast v reintrodukčních programech ohrožených druhů světové fauny.

1.7 Výstavba a rekonstrukce objektu zoologické zahrady pro chov ohrožených druhů světové fauny podle bodů 1.1 až 1.6.

2. Zapojení českých zoologických zahrad do systémuochrany přírody České republiky

2.1 Péče o zvláště chráněné živočichy odebrané podle zvláštních právních předpisů.6)

2.2 Péče o zvláště chráněné živočichy podle zvláštního právního předpisu,7) přijaté z volné přírody, dočasně nebo trvale neschopné samostatné existence v přírodě.

2.3 Chov zvláště chráněných druhů živočichů podle zvláštního právního předpisu7) a zapojení zoologické zahrady do záchranných programů o vybrané druhy těchto živočichů.

2.4 Výstavba a rekonstrukce objektů zoologické zahrady pro chov a zajištění péče o zvláště chráněné živočichy podle bodů 2.1 až 2.3.

2.5 Chov vzácných a vymírajících plemen domácích zvířat za účelem záchrany jejich jedinečných genofondů.

2.6 Zapojení do inventarizačních průzkumů a výzkumu zvláště chráněných druhů živočichů podle zvláštního právního předpisu7) pro potřeby ochrany přírody.

2.7 Realizace vzdělávacích programů a zapojení do vzdělávání veřejnostia osvěty v oblastiochrany přírody, především ve smyslu Úmluvy o biologické rozmanitosti8) a s tím související publikační činnost.

3. Spolupráce českých zoologických zahrad v rámci mezinárodních programů chovů ohrožených druhů s významnými zoologickými zahradami a institucemi v cizině, podpora členství a účasti českých zoologických zahrad v mezinárodních organizacích

3.1 Příspěvek na členství a účast českých zoologických zahrad v mezinárodních organizacích:

Světové sdružení zoologických zahrad a akvárií (World Association of ZOOs and Aquaria WAZA), Evropské chovné programy ohrožených druhů (European Endangered Species Breeding Programmes EEP), Evropské sdružení zoologických zahrad a akvárií (European Association of ZOOs and Aquaria EAZA), Mezinárodní sdružení výchovných pracovníků zoologických zahrad (International Association of ZOO Educattors IZE), Mezinárodní informační systém o druzích (International Species Information System ISIS), Euroasijské regionální sdružení zoologických zahrad a akvárií (Eurasian Regional Association of ZOOs and Aquaria ERAZA), Skupina odborníků na chov v zajetí (Captive breeding specialists group CBSG).

3.2 Spolupráce českých zoologických zahrad s významnýmizoologickými zahradami, institucemi a organizacemi v zahraničí v rámcikoordinace mezinárodních programů chovů ohrožených druhů živočichů a plnění úkolů zoologických zahrad uvedených pod body 1.1 až 1.6.

3.3 Vydání a distribuce mezinárodních, evropských a národních plemenných knih vybraných ohrožených druhů živočichů, v rámcimezinárodní spolupráce.

3.4 Vydání a distribuce "Ročenky Unie českých a slovenských zoologických zahrad" zachycující změny stavů zvířat chovaných v zoologických zahradách České republiky od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

2) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 479/2003 Sb.
Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 130/2002 Sb.

3) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

4) Zákon č. 218/2000 Sb.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

6) Zákon č. 16/1997 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb.

7) Zákon č. 114/1992 Sb.

8) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Přesunout nahoru