Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 165/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 57/2004
Platnost od 16.04.2004
Účinnost od 16.04.2004
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

165

ZÁKON

ze dne 18. března 2004,

kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova ", nedojde-li ke změnám v územním členění státu k jinému datu".

2. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Úřad s rozšířenou působností provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu nejméně jednou ročně.".

3. V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"(1) Matrikářem může být občan, který je zaměstnancem obce, v hlavním městě Praze zaměstnancem městské části, která má působnost matričního úřadu, prokázal odborné znalosti zkouškou u úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, popřípadě zkouškou zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství podle zvláštního zákona.1a)

1a) § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.".

4. V § 33 odst. 2 se za slova "ověří z" vkládají slova "informačního systému" a za slova "evidence obyvatel," se vkládají slova "nebo informačního systému občanských průkazů,".

5. V § 43 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "; nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin".

6. V § 43 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušuje.

7. V § 45 se věta poslední zrušuje.

8. V § 57 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 19a) zní:

"(2) Listiny uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny potřebnými ověřeními.19a) Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

19a) § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.".

9. § 69 zní:

"§ 69

(1) Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

(2) Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o

a) cizinku,

b) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,

c) občanku, jejíž manžel je cizinec,

d) občanku, která je jiné než české národnosti.

(3) Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě

a) cizincem,

b) občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,

c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem,

d) občanem, který je jiné než české národnosti.

Není-li jeden rodič znám, nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle prohlášení druhého z rodičů.

(4) Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení ženy, jíž se zápis týká, v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.".

10. V § 70 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: "Prohlásil-li občan při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nelze prohlášením upustit od užívání společného příjmení, jestliže toto manželství trvá.".

11. V § 72 odst. 6 se za slovo "povolen" vkládá slovo "trvalý".

12. Na konci textu § 84 se doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 22).

Poznámka pod čarou č. 22) zní:

"22) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".

13. V § 84 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívá ministerstvo a matriční úřady z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, datum a místo všech jejich změn,

b) příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech jejich změn,

c) rodné číslo, datum a důvod jeho změny,

d) datum a místo narození,

e) adresa místa pobytu,

f) státní občanství,

g) osobní stav, datum a místo jeho změny,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i) datum a místo úmrtí, případně prohlášení fyzické osoby za mrtvou,

j) datum a místo osvojení.

(3) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívá ministerstvo a matriční úřady z informačního systému evidence občanských průkazů tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana,

b) číslo, popřípadě série občanského průkazu,

c) datum a místo vydání občanského průkazu,

d) platnost občanského průkazu,

e) číslo, popřípadě série ztracených a odcizených občanských průkazů.".

14. V § 87 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

15. V § 87 odst. 1 se za číslo "56," vkládají slova "§ 57 odst. 2, §".

16. V § 89 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2006".

17. § 93 se zrušuje.

18. V § 96 písm. b) se za slovo "vedení" vkládají slova "předem svázaných".

19. V § 100 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2006".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Matriční události, matriční skutečnosti, změny a opravy se ode dne vyhlášení tohoto zákona do 31. 12. 2005 mohou vést souběžně pomocí výpočetní techniky. Sbírku listin podle § 8 odst. 1 tvoří v takovém případě též výtisk počítačového záznamu.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Přesunout nahoru