Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 147/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Částka 49/2004
Platnost od 05.04.2004
Účinnost od 05.04.2004
Zrušeno k 01.07.2006 (332/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2004,

kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 3, 8 a 10, § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 1 písm. c), g), i) a k) a odst. 5 písm. a), § 6 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. a) až d) , f) až j) a l) až r), § 10 odst. 2, 5, 6 a 10, § 14 odst. 5, § 16 odst. 1 písm. a) a odst. 8, § 19 odst. 9 a odst. 13 písm. a), b), c) a g), § 23 odst. 3, § 24 odst. 5 a § 25 odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), (dále jen "zákon"):


Množitelský porost a rozmnožovací materiál chmele, révy, ovocných a okrasných druhů

§ 1

Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál chmele

[K § 3 odst. 3, § 5 odst. 1 písm. g), § 5 odst. 5 písm. a), § 7 odst. 6 písm. a) až d), f), l) až p), § 14 odst. 5 a § 19 odst. 13 písm. a) a g) zákona]

Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál chmele, které zahrnují

a) počet a termíny přehlídek chmele,

b) požadavky na minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů a požadavky na předplodiny pro chmel,

c) požadavky na vlastnosti množitelských porostů chmele,

d) požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu chmele,

e) požadavky na balení a označování rozmnožovacího materiálu chmele,

f) požadavky na šlechtitelský rozmnožovací materiál chmele,

jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 2

Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál révy

[K § 3 odst. 3, § 5 odst. 1 písm. g), § 5 odst. 5 písm. a), § 7 odst. 6 písm. a) až d), f), l) až p), § 14 odst. 5, § 19 odst. 13 písm. a) a g) a § 23 odst. 3 zákona]

Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál révy, které v souladu s právem Evropských společenství1) zahrnují

a) počet a termíny přehlídek révy,

b) požadavky na minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů a požadavky na předplodiny pro révu,

c) požadavky na vlastnosti množitelských porostů révy,

d) požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu révy,

e) požadavky na balení a označování rozmnožovacího materiálu révy,

f) požadavky na šlechtitelský rozmnožovací materiál révy,

jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 3

Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál ovocných druhů

[K § 3 odst. 3, § 5 odst. 1 písm. g), § 5 odst. 5 písm. a), § 6 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. a) až d), f), l) až p), § 14 odst. 5, § 19 odst. 13 písm. a) a g) a § 24 odst. 5 zákona]

Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál ovocných druhů, které v souladu s právem Evropských společenství2) zahrnují

a) počet a termíny přehlídek ovocných druhů,

b) požadavky na minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů ovocných druhů, s výjimkou jahodníku, a požadavky na minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů jahodníku a požadavky na předplodiny u jahodníku,

c) požadavky na vlastnosti množitelských porostů ovocných druhů,

d) požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu ovocných druhů,

e) požadavky na balení a označování rozmnožovacího materiálu ovocných druhů,

f) požadavky na šlechtitelský rozmnožovací materiál ovocných druhů,

jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 4

Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál okrasných druhů

[K § 3 odst. 3, § 5 odst. 1 písm. g), § 5 odst. 5 písm. a), § 7 odst. 6 písm. c), d), l) až o), § 14 odst. 5, § 19 odst. 13 písm. a) a § 25 odst. 7 zákona]

Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál okrasných druhů, které v souladu s právem Evropských společenství3) zahrnují

a) počet a termíny přehlídek okrasných druhů,

b) požadavky na vlastnosti množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu okrasných druhů,

c) požadavky na balení a označování rozmnožovacího materiálu okrasných druhů,

jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 5

Požadavky na konformní rozmnožovací materiál ovocných druhů a množitelský porost sloužící k jeho výrobě

[K § 7 odst. 6 písm. a) až d), l) až p) a § 10 odst. 2, 5, 6 a 10 zákona]

Požadavky na konformní rozmnožovací materiál4) ovocných druhů a množitelský porost sloužící k jeho výrobě, které zahrnují

a) počet a termíny přehlídek konformního rozmnožovacího materiálu4) ovocných druhů,

b) požadavky na minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů ovocných druhů,

c) požadavky na vlastnosti množitelských porostů ovocných druhů,

d) požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu ovocných druhů,

e) požadavky na balení a označování konformního rozmnožovacího materiálu4) ovocných druhů,

f) požadavky na popis odrůdy konformního rozmnožovacího materiálu4) ovocných druhů,

jsou uvedeny v příloze č. 5.

§ 6

Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu révy a ovocných druhů

(K § 16 odst. 8 zákona)

Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu4) révy a ovocných druhů se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 6, a to podle skupin jednotlivých porostů a v termínech uvedených v příloze č. 7.

Ustanovení společná pro množitelský porost a rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných, případně okrasných druhů

§ 7

Kategorie a počty generací a způsoby jejich označování

(K § 3 odst. 8 a 10 zákona)

(1) Předzákladní rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných druhů uváděný do oběhu se označuje zkratkou P.

(2) Předzákladní rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných druhů uváděný do oběhu má jeden stupeň množení, který se označuje zkratkou SE 1.

(3) Základní rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných druhů uváděný do oběhu se označuje zkratkou Z.

(4) Základní rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných druhů uváděný do oběhu má jeden stupeň množení, který se označuje zkratkou E.

(5) Certifikovaný rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných druhů uváděný do oběhu se označuje zkratkou C.

(6) Certifikovaný rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných druhů uváděný do oběhu má dva stupně množení, které se označují zkratkou C 1 a zkratkou C 2.

(7) Předzákladním rozmnožovacím materiálem jsou vybraní jedinci dané odrůdy nebo jejich části, pocházející ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, po sledování a vyhodnocení tří plnohodnotných sklizní u chmele, révy a u odrůd ovocných druhů broskvoně, hrušně, jabloně, kdouloně, mandloně, meruňky, ořešáku vlašského, slivoně, třešně, višně a po dvouletém sledování a vyhodnocení plnohodnotných sklizní u odrůd ovocných druhů angreštu, rybízu, maliníku, ostružiníku, lísky, jahodníku.

(8) Vybraní jedinci dané odrůdy nebo jejich části, pocházející z šlechtitelského rozmnožovacího materiálu podle odstavce 7, zařazení do testování na stanovené viry a virům podobné škodlivé organismy (§ 11 odst. 8, 9 a 10), nebo zařazení do ozdravování a následně do testování na stanovené viry a virům podobné škodlivé organismy pro daný rostlinný druh, jsou předzákladním rozmnožovacím materiálem ve zdravotní třídě viruprostý nebo testovaný rozmnožovací materiál až po otestování, nebo ozdravení a otestování s negativním výsledkem. Z takto získaných jedinců dané odrůdy se zakládají srovnávací výsadby k posouzení, zda daná odrůda nezměnila své původní vlastnosti.

§ 8

Žádost o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu a termíny a způsoby jejího podávání

[K § 4 odst. 7 písm. a), § 5 odst. 1 písm. k) a § 7 odst. 6 písm. h) zákona]

(1) Žádost o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 7.

(2) Žádost o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu se podává samostatně pro každou skupinu porostů. Žádost podává dodavatel podle jednotlivých osob pouze tehdy, pokud má s nimi uzavřenou písemnou smlouvu o výrobě rozmnožovacího materiálu.

(3) V žádosti o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu se uvádí jen ten množitelský porost a rozmnožovací materiál, který je určen k uvádění do oběhu.5)

(4) Žádost o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu se podává v termínech uvedených v příloze č. 7.

(5) Množitelský porost a rozmnožovací materiál, který nevyhovuje pro stupeň množení a zdravotní třídu uvedenou v žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu, se může uznat se souhlasem dodavatele v nižším stupni množení a v nižší zdravotní třídě, pro kterou množitelský porost a rozmnožovací materiál vyhovuje.

§ 9

Vzory tiskopisů vydávaných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským

[K § 7 odst. 6 písm. r) zákona]

Vzor uznávacího listu a vzor rozhodnutí o neuznání je uveden v příloze č. 8.

§ 10

Hodnocení množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu

[K § 7 odst. 6 písm. c) zákona]

(1) Hodnocení množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu se provádí v termínech stanovených v bodech 3 příloh č. 1, 2, 3 a 5.

(2) Hodnotí se

a) celkový stav porostu,

b) pravost a čistota druhu a odrůdy,

c) agrotechnika,

d) zdravotní stav porostu,

e) izolace porostu, a to zjištěním, zda

1. je porost chráněn před nežádoucím opylením příbuznými druhy nebo jinými odrůdami, nebo je chráněn proti přenosu škodlivých organismů,

2. není nebezpečí, že při sklizni dojde k mechanickým příměsím jiných druhů nebo odrůd.

(3) Každý množitelský porost a rozmnožovací materiál se hodnotí nejméně jednou; počty přehlídek a jejich termíny jsou pro jednotlivé množitelské porosty stanoveny v přílohách č. 1, 2, 3 a 5. K povinným přehlídkám se přihlašují rovněž všechny množitelské porosty šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, zaškolkovaných podnoží a rozpěstovaného školkařského materiálu.

(4) Výsledky hodnocení množitelských porostů se zaznamenávají na přílohy žádosti o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ve stanovených termínech pro jednotlivé druhy; tyto přílohy jsou nedílnou součástí uznávacího listu nebo rozhodnutí o neuznání.

(5) Na rozmnožovací materiál sazenic révy vydá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "Ústav") uznávací list nebo rozhodnutí o neuznání až po sklizni, vytřídění a označení rozmnožovacího materiálu.

§ 11

Způsob označování zdravotních tříd rozmnožovacího materiálu a vlastnosti, které takto označený rozmnožovací materiál musí mít

[K § 5 odst. 1 písm. c) a § 7 odst. 6 písm. g) zákona]

(1) Rozmnožovací materiál chmele, révy a ovocných druhů lze uznávat ve zdravotní třídě viruprostý nebo testovaný.

(2) Viruprostý rozmnožovací materiál se označuje zkratkou VF.

(3) Testovaný rozmnožovací materiál se označuje zkratkou VT.

(4) Za viruprostý rozmnožovací materiál lze uznat rozmnožovací materiál, který

a) byl testován na přítomnost virů mezinárodně uznávanými diagnostickými metodami,

b) byl shledán prostý virů v souladu s mezinárodně uznávanými diagnostickými metodami, podle nichž nebyl zjištěn žádný příznak jakéhokoliv viru nebo virům podobného škodlivého organismu,

c) byl uchováván za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce a

d) je považován za prostý všech závažných virů a virům podobných škodlivých organismů, které se u daných druhů v Evropských společenstvích objevují.

(5) Za viruprostý rozmnožovací materiál lze rovněž uznat rozmnožovací materiál, který

a) pochází přímým vegetativním množením stanoveným počtem stupňů množení z viruprostého rozmnožovacího materiálu,

b) byl shledán prostý příznaků jakéhokoliv viru nebo virům podobného škodlivého organismu a

c) byl vypěstován a uchováván za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce.

(6) Za testovaný rozmnožovací materiál lze uznat rozmnožovací materiál, který

a) byl testován na přítomnost virů mezinárodně uznávanými diagnostickými metodami,

b) byl shledán prostý virů v souladu s mezinárodně uznávanými diagnostickými metodami, podle nichž nebyl zjištěn žádný příznak určitého nebo virům podobného škodlivého organismu,

c) byl uchováván za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce a

d) je považován za prostý určitých závažných virů a virům podobných škodlivých organismů, které se u daných druhů v Evropských společenstvích objevují a které mohou snížit užitkovou hodnotu tohoto rozmnožovacího materiálu.

(7) Za testovaný rozmnožovací materiál lze rovněž uznat rozmnožovací materiál, který

a) pochází přímým vegetativním množením stanoveným počtem stupňů množení z testovaného rozmnožovacího materiálu,

b) byl shledán prostý příznaků určitého viru nebo virům podobného škodlivého organismu a

c) byl vypěstován a uchováván za podmínek zajišťujících nepřítomnost jakékoliv infekce.

(8) Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál chmele, je uveden v příloze č. 9.

(9) Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál révy, je uveden v příloze č. 10.

(10) Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál ovocných druhů, a seznam specifických škodlivých organismů ovocných druhů snižujících jakost je uveden v příloze č. 11.

(11) Seznam virů a jiných organismů okrasných druhů a seznam specifických škodlivých organismů okrasných druhů snižujících jakost je uveden v příloze č. 12.

(12) Testování na touto vyhláškou stanovená virová onemocnění rostlinných druhů se provádí podle doporučených certifikačních schémat Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (EPPO); tato schémata zveřejňuje Ústav ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "Věstník").

§ 12

Doklady k ověření původu rozmnožovacího materiálu

[K § 5 odst. 1 písm. i) a § 7 odst. 6 písm. i) zákona]

K ověření původu rozmnožovacího materiálu slouží faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty nebo certifikáty vystavené úřední autoritou příslušného státu obsahující:

a) jméno, případně jména, a příjmení nebo obchodní firmu anebo název dodavatele,

b) registrační číslo dodavatele,

c) jméno, případně jména, a příjmení nebo obchodní firmu anebo název odběratele,

d) datum vydání,

e) druh rozmnožovacího materiálu,

f) název odrůdy,

g) kategorii,

h) stupeň množení; tento údaj nemusí být uveden v dokladech sloužících k ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu,4)

i) deklarovanou zdravotní třídu; tento údaj nemusí být uveden v dokladech sloužících k ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu,4)

j) počet kusů nebo hmotnost,

k) číslo uznávacího listu; tento údaj nemusí být uveden v dokladech sloužících k ověření původu konformního rozmnožovacího materiálu,4)

l) jakost určenou předpisy Evropských společenství,

m) označení země původu nebo její kód,

n) název úředního kontrolního orgánu nebo jeho zkratku.

§ 13

Způsob vedení evidence při výrobě rozmnožovacího materiálu

[K § 7 odst. 6 písm. j) zákona]

(1) Základní evidencí při výrobě rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů jsou školkařské knihy.

(2) Trvalé množitelské porosty semenných stromů a vegetativně rozmnožovaných matečných porostů se evidují na evidenčním listu matečného porostu.

(3) Vzory školkařských knih a vzor evidenčního listu matečného porostu jsou zveřejněny ve Věstníku Ústavu.

§ 14

Požadavky na odbornou způsobilost žadatele o registraci činnosti

[K § 16 odst. 1 písm. a) zákona]

(1) Žadatel o registraci činnosti podle § 16 zákona prokazuje svou odbornou způsobilost

a) úspěšným vykonáním zkoušky odborné způsobilosti před komisí jmenovanou ředitelem Ústavu a předložením originálu nebo úředně ověřené kopie

1. výučního listu v případě středního odborného vzdělání v oboru zahradník nebo v příbuzném zemědělském oboru,

2. maturitního vysvědčení v případě úplného středního odborného vzdělání v oboru zahradnictví nebo v příbuzném zemědělském oboru,

3. vysokoškolského diplomu o absolvování studijního programu v oblasti zemědělství, nebo

b)předložením úředně ověřeného písemného prohlášení o zastupující osobě, která musí svou odbornou způsobilost prokázat způsobem uvedeným v písmenu a).

(2)Vzor žádosti o registraci činnosti podle § 16 zákona, seznam zkušebních otázek pro vykonání zkoušky odborné způsobilosti uvedené v odstavci 1, podrobnosti složení a jmenování komise pro zkoušení a podmínky pro vykonání zkoušky odborné způsobilosti uvedené v odstavci 1 jsou zveřejněny ve Věstníku Ústavu.

§ 15

Opatření,která jsou považována za úřední pojistku

[K § 19 odst. 13 písm. b) zákona]

Za úřední pojistku podle § 19 odst. 4 zákona se pro svazky rostlin nebo obaly rozmnožovacího materiálu považuje

a) plomba z nebarevného plechu,

b) vázací páska pro jednorázové použití, nebo

c) samolepící páska pevná v tahu,

které musí být opatřeny čitelným a nesmazatelným potiskem "ÚKZÚZ".

§ 16

Další požadavky na návěsky a úřední návěsky

[K § 19 odst. 9 a odst. 13 písm. c) zákona]

(1) Kromě požadavků stanovených v § 19 odst. 6 až 9 zákona musí být návěsky a úřední návěsky zhotoveny z materiálu dříve nepoužitého a musí splňovat požadavky uvedené v odstavcích 2 až 4.

(2) Pokud má být rozmnožovací materiál opatřen rostlinolékařským pasem podle zvláštního zákona,6) musí být na úředních návěskách pro tento rozmnožovací materiál rovněž uveden identifikační údaj rostlinolékařského pasu.

(3) Rozměry návěsek a úředních návěsek musí být

a) pro rozmnožovací materiál révy nejméně 110 mm x 67 mm,

b) pro rozmnožovací materiál chmele, ovocných a okrasných druhů nejméně 120 mm x 20 mm.

(4)Vzory návěsek a úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 13.


Závěrečné ustanovení

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. dubna 2004.


Ministr:

Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál chmele

1. Přehled druhů

Tabulka č. 1

Český názevLatinský název
Chmel otáčivýHumulus lupulus L.

2. Název a popis rozmnožovacího materiálu a množitelských porostů chmele

Tabulka č. 2

NázevPopis
Sadba chmele
Sáď chmeleUpravená podzemní zdřevnatělá část lodyhy. Sáď slouží zejména k výrobě chmelového kořenáče, výjimečně k založení chmelnice.
Kořenáče chmeleRostliny vypěstované z vegetativních částí chmele, pěstované v kořenáčové školce.
Balíčkovaná sadbaSadba vypěstovaná z vegetativních částí chmelové rostliny a zakořeněna v živném substrátu balíčku, hrnku, kontejneru apod.
Množitelské porosty
Množitelský porostVýsadba stejného rozmnožovacího materiálu téže odrůdy, případně klonu, kategorie, stupně množení, zdravotní třídy a stáří.
Množitelská chmelnicePorost vysázený z uznané sadby a určený k odběru vegetativních částí.
Matečné rostlinyRostliny sloužící k produkci rozmnožovacího materiálu.
Porost kořenáčůPorost založený ze sádí nebo dopěstovaných bylinných řízků.

3. Počet a termíny přehlídek chmele

Tabulka č. 3

Druh porostuPrvní přehlídka v doběDruhá přehlídka v době
Množitelská chmelniceOd 25. 7. do 25. 8.
(vždy před sklizní chmelnice)
- - - - - -
Kořenáče, matečné rostlinyOd 15. 7. do 25. 8.Od 1.9. do 20. 10.
Počet a termíny přehlídek do 30. dubna 2004
Druh porostuPřehlídka v době
Balíčkovaná sadbaod 5.4. do 20.4.

4. Požadavky na minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů a požadavky na předplodiny pro chmel

Tabulka č. 4

Druh porostuMinimální izolační vzdálenosti
- kořenáčeOdděleně od produkčních chmelnic, jednotlivé porosty odděleny nejméně 120 cm širokým pásem černého úhoru.
- balíčkované sadbyOdděleně od produkčních chmelnic, jednotlivé porosty odděleny nejméně 50 cm širokým pásem černého úhoru
nebo účinným technickým opatřením.
- testovaný základní a certifikovaný rozmnožovací materiálOd rostlin chmele nebo porostů chmele neověřeného zdravotního stavu 20 metrů.
Pozemky musí být zabezpečeny proti splavování půdy z jiných porostů chmele.

Tabulka č. 4.1

Druh porostuPožadavky na předplodiny
- množitelská chmelniceMnožení jen na pozemcích, na kterých v posledních 3 letech nebyl pěstován chmel.
- kořenáče, balíčkovaná sadba, matečné rostlinyMnožení na pozemcích, na kterých v předchozích 2 letech nebyl pěstován chmel,
nebo množení na pozemcích, na kterých nebyl 1 rok pěstován chmel, byla-li provedena
zvláštní opatření k likvidaci přežívajících rostlin chmele a k odstranění půdní únavy.

5. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů chmele

5.1. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů chmele

Tabulka č. 5.1

Množitelské porostyPožadavky na vlastnosti
Všechny množitelské porostyOznačené a zřetelně oddělené k zajištění identifikace odrůdy, kategorie, stupně množení, zdravotní třídy a ročníku založení.
Množitelské chmelnice*)V jedné konstrukci může být vysázena pouze jedna odrůda téže kategorie, zdravotní třídy a stupně množení rozmnožovacího materiálu.
U chmelnice se pro potřeby selekce a kontroly vyznačí na konstrukci chmelnice výchozí bod. Maximální stáří množitelské chmelnice pro produkci rozmnožovacího materiálu chmele je 25 let.
Množitelské porosty testovaného základního rozmnožovacího materiáluMohou být zakládány jen na pozemcích prostých volně žijících půdních parazitických hád'átek rodů Xiphinema a Longidorus.

Vysvětlivky:

*) Množitelské chmelnice, v nichž byly chybějící rostliny nahrazeny sadbou nižší kategorie, se uznají v nižší kategorii. U množitelských porostů, v nichž byly chybějící rostliny nahrazeny sadbou nedoloženého původy, nelze uznávací řízení provést.

5.2. Nejvyšší přípustný počet nežádoucích rostlin v množitelské chmelnici v %

Tabulka č. 5.2

Příměsi a chorobyStupeň množení
SE1EC lC 2
Jiné odrůdy a odchylné typy0,00,00,10,2
Samčí rostliny0,00,00,00,0
Virové choroby celkem*)0,00,00,20,3
Kadeřavost0,00,20,50,6
Verticiliové vadnutí0,00,00,00,0

Vysvětlivky:

*) Včetně íytoplazmós.

5.3. Nejvyšší přípustný počet nežádoucích rostlin v porostech kořenáčů a balíčkované sadby chmele v %

Tabulka č. 5.3

Příměsi a chorobyStupeň množení
SE1,EC lC 2
Jiné odrůdy a odchylné typy0,00,10,2
Virové choroby celkem*)0,10,20,3
Verticiliové vadnutí0,00,00,0

Vysvětlivky:

*) Včetně íytoplazmós.

6. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu chmele

Tabulka č. 6

Množitelské porosty chmele a rozmnožovací materiál pocházející z těchto množitelských porostů,
který v průběhu pěstování vykazuje příznaky napadení škodlivými organismy, musí být bezprostředně
vhodným způsobem ošetřen nebo odstraněn.

6.1. Požadavky na sáď chmele

Tabulka č. 6. 1

Sáď chmele pochází jen z vegetativních částí rostlin odebraných z uznaných porostů, uznaných
matečných rostlin nebo ze šlechtitelského rozmnožovacího materiálu. Sadba chmele se množí
i mimo chmelařské výrobní oblasti.
ZnakJednotkaVýběrStandard
Hmotnost 1 ks minimálněg3020
Délkamm70-12070-120
Síla středu délky minimálněmm2015
Počet kruhů oček minimálněks22
Délka čípku nad horním očkemmm10-1510-20

6.2. Požadavky na kořenáče chmele

Tabulka č. 6.2

ZnakJednotkaVýběrStandard
Hmotnost 1 ks minimálněg7035
Délka kořenůmm120-200120-200
Počet kořenů minimálněks53
Minimální počet kořenů 4 mm síly ve vzdálenosti 50 mm od bazální částiks51
Kořenáče chmele při dodávce na podzim nesmí být naklíčené, ale pouze narašené do délky nejvýše 20 mm.

6.3. Požadavky na balíčkovanou sadbu chmele

Tabulka č. 6.3

ZnakJednotkaMinimálně
Průměr balíčku (kontejneru)mm80
Tloušťka kořenáče *)mm8
Počet založených očekks5
KořenyDobré prokořenění, které i po odstranění obalu zachovává původní tvar balíčku.
Sadba chmeleSvěží, nepoškozená, prostá chorob a škůdců. Při skladování, dopravě a uvádění
do oběhu se sadba chrání proti pomíchání, poškození, vysychání, zapaření a namrznutí.
Požadavky na balíčkovanou sadbu pro období do 30. dubna 2004
ZnakJednotkaMinimálně
Průměr balíčku (kontejneru)mm80
Délka zeleného výhonucm10
Počet zelených výhonů (min.)ks1
KořenyDobré prokořenění, na provlhčeném povrchu balíčku jsou zřetelné prorůstající vlásečnicové kořínky.

Vysvětlivky:

*) Tloušťka kořenáče se měří v místě tvorby oček.

7. Požadavky na balení a označování rozmnožovacího materiálu chmele

Tabulka č. 7

SadbaObalPočet kusůV obalu
(svazku)
Označení
obalu
(svazku)
Náležitosti úřední návěsky
Sáď chmelepytelnejvýše
1000
Jen jedna odrůda,
stejného klonu,
stejné kategorie,
stupně množení
a zdravotní třídy.
2 úřední návěskyOznačení druhu, odrůdy
Označení kategorie a generace
Označení zdravotní třídy
Kořenáče
chmele
svazkynejvýše
25
Počet kusů ve svazku, v obalu
Název dodavatele
Označení kontrolního úřadu
Balíčkovaná
sadba
Přepravky a jiné
obaly, podle velikosti
obalu.
Označení země výroby Jakost EHS Označení „Geneticky modifikovaná odrůda"*)
Jakost EHS Označení „Geneticky modifikovaná odrůda"*)
Označení „Geneticky modifikovaná odrůda"*)

Vysvětlivky:

*) Dodavatel označí v případě, je-li odrůda geneticky modifikována (§ 14 odst. 5 zákona).

8. Požadavky na šlechtitelský rozmnožovací materiál chmele

Tabulka č. 8

DruhMinimální počet kusůObnovení výsadby od založení nejpozději po:
Chmel otáčivý40 rostlin15-ti letech

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál révy

1. Přehled druhů

Tabulka č. 1

Český názevLatinský název
RévaVitis L.

2. Název a popis rozmnožovacího materiálu a množitelských porostů révy

Tabulka č. 2

NázevPopis
RévaRostliny rodu Vitis (L.), které jsou určeny k produkci hroznů nebo k použití jako množitelský materiál pro takové rostliny.
Révová školkaPorost révy, který je určen k dopěstování révových sazenic.
Podnožová viniceMnožitelský porost révy určený k produkci podnožových řízků pro roubování.
Selektovaná viniceMnožitelský porost určený k produkci roubů a řízků.
Rozmnožovací materiál révyRéví, rouby, řízky, očka, pravokořenné sazenice révy a roubované sazenice révy.
Révové sazenice
Révové sazenicepravokořennéZakořeněná část neroubováného réví, která je určena k výsadbě pravokořenných rostlin nebo k užití jako podnože při štěpování.
roubovanéŠtěpováním vzájemně spojený roub s podnoží, místo štěpování pravidelné a pevné, dostatečně srostlé.
Části révy
RévíVyzrálé jednoleté výhony.
LetorostyNezdřevnatělé výhony.
Podnožový řízekČásti réví nebo letorostů z podnožových vinic, které jsou určeny pro produkci roubovaných sazenic k vytvoření podzemní části.
ŘízekČásti réví nebo letorostů, které jsou určeny pro produkci pravokořenných révových sazenic.
RoubČásti réví nebo letorostů, které jsou určeny při produkci roubovaných révových sazenic k vytvoření nadzemní části.

3. Počet a termíny přehlídek révy

Tabulka č. 3

Druh porostuPrvní přehlídka
v době
Druhá přehlídka
v době
Třetí přehlídka
Rozmnožovací materiál
a množitelské porosty révy
1.6. až 31.8.15.8. až 31.10.Révové sazenice se
uznávají sklizené a po vytřídění.

Selektované vinice se přihlašují k uznávacímu řízení až ve věku, kdy je možno ověřit pravost a plodnost odrůdy. Podnožové vinice se přihlašují k uznávání až ve věku, kdy je předpokládaná první sklizeň řízků.

4. Požadavky na minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů a požadavky na předplodiny pro révu

Tabulka č. 4

Druh porostuMinimální izolační vzdálenosti
Všechny množitelské porostyOznačené a zřetelně oddělené k zajištění identifikace odrůdy, klonu, kategorie, stupně množení, zdravotní třídy a ročníku.
Množitelské porosty testovaného
předzákladního a základního
rozmnožovacího materiálu
Nejméně 20 m od jiných netestovaných porostů révy, a na půdě, kde réva nebyla pěstována alespoň po dobu 6 let.
Mohou být zakládány jen na pozemcích prostých volně žijících parazitických háďátek rodů Xiphinema a Longidorus
a chráněných proti splavení půdy z pozemků, kde je réva pěstována, na kterých nebyla ověřena nebo byla zjištěna
přítomnost těchto háďátek.
Množitelské porosty testovaného
certifikovaného rozmnožovacího
materiálu
Nejméně 20 m od jiných netestovaných porostů révy. Mohou být zakládány jen na pozemcích prostých volně žijících
parazitických háďátek rodů Xiphinema a Longidorus a chráněných proti splavení půdy z pozemků, kde je réva pěstována,
na kterých nebyla ověřena nebo byla zjištěna přítomnost těchto háďátek.
Révové školkyNejméně 5 m od jiných porostů révy a zajištěny tak, aby nedocházelo ke splavování půdy z vinic.

5. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů révy - nejvyšší dovolený výskyt rostlin napadených virovými chorobami v %

Tabulka č. 5

Virové choroby*)Nejvyšší dovolený výskyt rostlin napadených
virovými chorobami v %**)
Stupeň množení
SE 1EC 1C2
Selektované vinice
Virové choroby celkem01,02,03,0
Hospodářsky významné virové choroby***)001,02,0
Podnožové vinice
Virové choroby celkem001,02,0
Révové školky
Virové choroby celkem02,03,05,0
Hospodářsky významné virové choroby***)01,02,03,0
V množitelských porostech předzákladního a základního rozmnožovacího materiálu zjištěné výskyty rostlin napadených virovými chorobami
musí být neprodleně odstraněny.
V množitelských porostech předzákladního a základního rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných druhů, odrůd a klonů nesmí vyskytovat.
V množitelských porostech certifikovaného rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných druhů nesmí vyskytovat; odrůdy, případně jiné klony
zřetelně označené se nepovažují za příměsi.
Maximální stáří podnožových a selektovaných vinic určených k produkci rozmnožovacího materiálu je 25 let.
V podnožových a selektovaných vinicích určených pro produkci certifikovaného rozmnožovacího materiálu nesmí podíl výpadku rostlin způsobených
škodlivými organismy, původci chorob nebo jinými vlivy překročit 5 %.
Podnožové vinice a rozmnožovací materiál z nich pocházející určený pro produkci konformního rozmnožovacího materiálu musí splňovat minimální
požadavky stanovené v této příloze pro certifikovaný rozmnožovací materiál a musí být vždy uznávaný.
V selektovaných vinicích určených pro produkci konformního rozmnožovacího materiálu nesmí podíl výpadku rostlin způsobených škodlivými organismy,
původci chorob nebo jinými vlivy překročit 10 %.
Výskyt škodlivých organismů, které ovlivňují hodnotu množitelského materiálu, musí být omezen na nejnižší možnou úroveň.

Vysvětlivky:

*) Včetně fytoplasmós.

**) U porostů s vyšším výskytem virových chorob nelze uznávací řízení provést.

***) Za hospodářsky významné virové choroby se považuje komplex degenerace révy a komplex svinutky.

6. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu révy

Tabulka č. 6

Minimální technická čistota rozmnožovacího materiálu révy činí 96 %.
Za technicky nečistý rozmnožovací materiál révy se považuje:
- částečně nebo zcela zaschlý, i když byl po zaschnutí namočen ve vodě,
- uhynulý, zkroucený nebo poškozený krupobitím nebo mrazem, jinak mechanicky poškozený, rozdrcený či zlomený,
- nevyzrálý.

6.1. Požadavky na rouby

Tabulka č. 6.1

Průměr a délka réví
Průměr na vrchní části6,5 až 12 mm
Maximální průměr na spodní části14 mm
Minimální délka čípku nad horním očkem15 mm
Minimální délka čípku pod spodním očkem20 mm
Minimální délka réví s 5 použitelnými očky (měřeno od spodního očka)500 mm
Minimální délka roubu s 1 použitelným očkem (řez je proveden ve vzdálenosti nahoře nejméně 1,5 cm
a dole nejméně 5 cm od očka).
65 mm
Réví roubů musí být vyzrálé, zdravé, nepoškozené, zbavené úponků a zálistků, s dobře vyvinutými očky.
V partii musí být rozmnožovací materiál roubů odrůdově pravý a čistý.
Podíl roubů s průměrem od 6,5 mm do 7,5 mm nesmí v dané partii překročit 25 %.

6.2. Požadavky na řízky podnožové révy

Tabulka č. 6.2

Průměr a délka réví, počet oček
Révípro roubovánípro pravokořenné sazenice
Minimální délka řízku (měřeno od spodního očka)350 mm320 mm
Průměr vrchní části6,5 až 12 mm6,5 až 12 mm
Maximální průměr spodní části14 mm14 mm
Minimální délka čípku nad horním očkem40 mm20 mm
Minimální délka čípku pod spodním očkem20 mm20 mm
Počet dobře vyvinutých nepoškozených oček-nejméně 1
Réví řízků podnožové révy musí být vyzrálé, zdravé, nepoškozené, zbavené úponků a zálistků.
V partii musí být rozmnožovací materiál řízků odrůdově pravý a čistý.
Podíl řízků podnožové révy s průměrem do 7,5 mm nesmí v dané partii překročit 25 %.

6.3. Požadavky na révové sazenice

Tabulka č. 6.3

Pravokořenné sazenice
PrůměrStřed internodia měřený pod horním výhonkem:nejméně 5 mm
DélkaMinimální délka od paty k hornímu výhonku:zakořeněné podnože300 mm
pravokořenné sazenice300 mm
KořenyNejméně tři dobře vyvinuté a rovnoměrně rozdělené kořeny.
Délka, počet kořenů a výhonů, délka révové roubované sazenice
Minimální délka kořenů200 mm
Minimální počet dobře vyvinutých a rovnoměrně rozdělených kořenů4
Minimální délka vyzrálého výhonu200 mm
Minimální počet dobře vyzrálých oček na výhonu5
Minimální délka révové sazenice od základu až po vyrostlé očko320 mm
Révové sazenice musí být zdravé, nepoškozené, bez rosných kořínků, s dobře vyvinutým kalusem a
nejvíce dvouleté. V partii musí být rozmnožovací materiál révových sazenic odrůdově pravý a čistý.

6.4. Zařazování štěpovaných sazenic do stupňů množení a zdravotních tříd

Tabulka č. 6.4

Štěpované sazenice, které vznikly kombinací podnoží a roubů, jsou do stupňů množení zařazovány takto:
Výsledný stupeň množení štěpované sazeniceNejnižší stupeň množení použitého komponentu
podnožroub
Stupeň množení SE 1ESE 1
Stupeň množení EEE
Stupeň množení C 1C2C 1
Stupeň množení C 2C2C2
Štěpované révové sazenice, které vznikly kombinací podnoží a roubů, jsou do zdravotních tříd zařazovány takto:
Výsledná zdravotní třída révové sazeniceKombinace zdravotních tříd použitého komponentu
PodnožRoub
Zdravotní třída VFVFVF
Zdravotní třída VTVF nebo VTVF nebo VT
Nedeklarovaná zdravotní třídaVF nebo VT nebo
nedeklarovaná zdravotní třída
VF nebo VT nebo
nedeklarovaná zdravotní třída

7. Požadavky na balení a označování rozmnožovacího materiálu révy

Tabulka č. 7

Rozmnožovací materiálPočet ks
ve svazku,
v obalu
Ve svazkuOznačení
svazku,
obalu
Náležitosti úřední návěsky
Roubys min. 5 použitelnými očky100, nebo
200
Jen jedna odrůda,
klon, stejného stupně
množení a zdravotní
třídy, stejné podnože
a stejného třídění.
Dvě návěsky:
jedna uvnitř,
druhá na povrchu.
Označení druhu, odrůdy, podnože.
Označení kategorie a generace.
s 1 použitelným očkem*)násobky
500
Označení zdravotní třídy.
Počet kusů ve svazku, v obalu.
Řízky100, 200
nebo 500
Název dodavatele.
Označení certifikačního úřadu.
Révové sazenice25, nebo
50, nebo
100
Označení země výroby.
Jakost EHS.
Pravokořenné sazenice50 nebo
100
Označení „Geneticky modifikovaná odrůda"**)

Vysvětlivky:

*) Rouby s jedním použitelným očkem musí být uloženy a uváděny do oběhu v obalu, který zamezuje jejich vysychání.

**) Dodavatel označí v případě, ji-li odrůda geneticky modifikována. (§ 14 odst. 5 zákona).

8. Požadavky na šlechtitelský rozmnožovací materiál révy

Tabulka č. 8

Druh, klonMinimální počet
keřů
Obnovení výsadby od založení
nejpozději po:
Réva vinná - moštové a stolní odrůdy50 keřů25-ti letech
Réva - podnožové odrůdy25 keřů25-ti letech
Hodnocené odrůdy révy musí být ucelená výsadba, u moštových a stolních odrůd révy vinné musí
být ucelená výsadba na stejné podnoži.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál ovocných druhů

I. Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál ovocných druhů, s výjimkou jahodníku

1. Přehled druhů

Tabulka č. 1

Český názevLatinský název
Angrešt, rybízRibes L.
BroskvoňPrunus persica (L.) Batsch
HrušeňPyrus communis L.
JabloňMalus Mill.
KdouloňCydonia oblonga Mill.
Líska obecnáCorylus avellana L.
MaliníkRubus idaeus L.
MandloňPrunus amygdalus Batsch
MeruňkaPrunus armeniaca. L
OstružiníkRubus L
Ořešák vlašskýJuglans regia L.
SlivoňPrunus domestica L. (a další)
TřešeňPrunus avium (L.) L.
VišeňPrunus cerasus L.

2. Název a popis rozmnožovacího materiálu a množitelských porostů ovocných druhů

Tabulka č. 2

NázevPopis
Rozmnožovací materiálOsivo, podnože, řízky, rouby, očka, oddělky, sazenice, školkařské výpěstky, případně jiné části rostlin.
Školkařské výpěstkySazenice, keře, stromky ovocných dřevin určené k výsadbě.
Generativní podnožePodnože vypěstované z osiva ovocných dřevin.
Vegetativní podnožePodnože rozmnožené vegetativním způsobem (oddělky, řízky apod.).
Matečné stromy a keřeSouvislé výsadby stromů a keřů určené k produkci rozmnožovacího materiálu.
Matečnice (množárna)Souvislý porost matečných rostlin určený k produkci rozmnožovacího materiálu.
Množitelský porostSouvislé výsadby rostlin stejného druhu, odrůdy, kategorie, stupně, zdravotní třídy, stáří
(s výjimkou matečných stromů a keřů) a u školkařských výpěstků též podnože.

3. Počet a termíny přehlídek ovocných druhů

Tabulka č. 3

Druh porostuPrvní přehlídka
v době:
Druhá přehlídka
v době:
Matečné semenné stromypřed sklizní plodů- - - - - - - - - - - -
Matečné roubové stromy a keře, matečnice (množárny)před sklizní letních roubů a řízkůpřed dozráváním plodů
Sazenice maliníku a ostružiníku1.6. až 31.8.1.8. až 30.9.
Podnože1.6. až 31.8.1.8. až 30.9.
Školkařské výpěstky (včetně zakládek)1.6. až 31.8.1.9. až 30.9.
Výpěstky v kontejnerech1.5. až 30.6.před expedicí
Metoda rychlého množenídle způsobu množenípřed expedicí
U matečných roubových stromu a keřů se uznávací řízení provádí ve věku, kdy je možno ověřit
pravost odrůdy. K tomuto účelu se ponechá na vybraných jedincích minimálně jedna plodná větev.

4. Požadavky na minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů

Tabulka č. 4

DruhyŠkodlivý organizmusVzdálenost v m
Množitelský materiálŠkolkařské výpěstky
SE 1EC 1,C 2EC 1, C 2
Slivoň, meruňka, broskvoň*), **)100010005001000250
Angrešt, rybíz*), **)2502501002500
Maliník, ostružiník*), **)500500200500-
Třešeň a višeň*), **)500500250--
Ostatní druhy*), **)500500250--
Semenné stromypeckoviny*), **)800800500--
jádroviny2502500--
Jabloň, hrušeň, kdouloňBakteriální spála
růžovitých
(Erwinia amylowora)
500500500500500
Požadavky k zamezení mechanické příměsi.
Maliník a ostružiník3 metry mezi uvedenými druhy, odrůdami a stupni množení.
Porosty zřetelně oddělené a označené k zajištění identifikace druhu, odrůdy, klonu, kategorie,
stupně, zdravotní třídy a ročníku.
Množitelské porosty předzákladního a základního rozmnožovacího materiálu se mohou zakládat
jen na pozemcích prostých volně žijících parazitických háďátek rodů Xiphinema a Longidorus.

Vysvětlivky:

*) Vzdálenost v metrech je stanovena jako minimální od jedinců s výskytem škodlivého organizmu.

**) Požadavky na minimální izolační vzdálenosti se vztahují na výskyt viróz a fytoplasmóz v rámci druhu nebo rodu, pokud je na množené druhy škodlivý organizmus přenosný.

5. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů ovocných druhů

Tabulka č. 5

Choroby a škůdciNejvyšší dovolený výskyt rostlin napadených
škodlivými organismy v %
Matečné stromy a keřeŠkolkařské výpěstky
SE 1EC 1,C 2SE 1EC1,C2
Virové choroby celkem*)0,00,52,00,00,53,0
Virové choroby karanténní**)0,00,00,00,00,00,0
Bakteriální spála růžovitých
rostlin (Erwinia amylowora)
Nesmí se vyskytovat
Štítenka zhoubná
(Quadraspidiotus perniciosus
Comstock)
Nesmí se vyskytovat
Bakteriální nádorovitost
(Agrobacterium tumefaciens L.)
U podnoží a školkařských výpěstků se likvidují rostliny, které mají
nádor na kořenovém krčku nebo v místě větvení hlavních kořenů.
Z množitelských porostů musí být rostliny napadené virovými chorobami průběžně odstraňovány.
Při vyšším výskytu virových chorob v množitelských porostech než je uvedeno v tabulce nelze
uznávací řízení provést.
V množitelských porostech předzákladního a základního rozmnožovacího materiálu a v množitelských
porostech generativních a vegetativních podnoží se příměsi jiných druhů a odrůd nesmí vyskytovat.
V množitelských porostech certifikovaného rozmnožovacího materiálu se příměsi jiných druhů nesmí
vyskytovat; za příměsi se nepovažují zřetelně označené jiné odrůdy, případně klony.
Maximální stáří matečných porostů vegetativně rozmnožováných druhů
Angrešt, líska, maliník, ostružiník, rybíz10 let
Broskvoň, mandloň, meruňka15 let
Hrušeň, jabloň, kdouloň, slivoň, třešeň, višeň20 let
Ořešák vlašský30 let

Vysvětlivky:

*) Včetně fytoplasmóz.

**) Zákon č. 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu ovocných druhů

6.1. Požadavky na rouby

Tabulka č. 6.1

Rouby a řízkyZimníLetní
RoubyŘízkyRoubyŘízky
Jednoleté výhonyzdřevnatělépolozdřevnatělé
Nejmenší počet použitelných a vyzrálých oček85105
Průměr výhonu v mm - višeň4 až 104 až 10
Průměr výhonu v mm - ostatní druhy5 až 105 až 10
Rouby a řízky se expedují jako celé jednoleté výhony, odlistěné, vyzrálé, zdravé, rovné, svěží,
s náležitě vyvinutými a nepoškozenými očky.
V partii musí být rozmnožovací materiál roubů odrůdově pravý a čistý.

6.2. Požadavky na podnože

Tabulka č. 6.2

Podnože nejvýše dvouleté, rovné, vyzrálé, svěží, zdravé, nepoškozené, délka výhonu přiměřená skupině třídění
a způsobu pěstování, výhon ve spodní části v délce nejméně 10 cm bez obrostu.
Podnože určené k expedici jako prostokořenné se sklízí a expedují odlistšné. Odlisťovat a sklízet se mohou
až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech: broskvoně, mandloně, a ořešák
vlašský až po 20.10., ostatní druhy po 1.10.
U generativních podnoží je vyžadována podzemní část od kořenového krčku nejméně 15 cm dlouhá, hlavní kořen
rozvětven nejníže v 10 cm od kořenového krčku. U vegetativních podnoží se vyžaduje dobré zakořenění bazální části,
odpovídající příslušnému typu podnože. Velikostní třídění podnoží uvádí dodavatel.
V partii musí být rozmnožovací materiál podnoží odrůdově pravý a čistý.

6.3. Požadavky na školkařské výpěstky

Tabulka č. 6.3

KořenySvěží, zdravé, nepoškozené a vyzrálé.
Na generativní podnoži nejméně 4 (hrušeň a mandloň 2) dále rozvětvené hlavní kořeny,
nejméně 20 cm dlouhé, s odpovídajícím kořenovým vlášením.
Na vegetativní podnoži nejméně 14 cm (meruzalka 7 cm) dlouhé, svazčité, v dostatečném
množství vyvinuté na nejméně 12 cm (meruzalka 8 cm) dlouhé bazální části kmene.
Kmen, popřípadě výhon*)Rovný, hladký, nepoškozený, rány po odstraněném obrostu a čípku s okrajovým závalem.
Korunka**)Odborně upravená řezem, se zdravými, vyzrálými a pravidelně rozloženými výhony a upravenými
konkurenčními výhony.
Vydobyté a neprodané výpěstky z předchozího roku mohou být uznány k uvádění do oběhu, pokud byly řádně založeny,
odborně ošetřeny a označeny.
Školkařské výpěstky určené k uvádění do oběhu jako prostokořenné se sklízí a expedují odlistěné. Odlisťovat a sklízet se mohou
až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech: angrešt a rybíz 20.9., broskvoně, mandloně a ořešák
vlašský 20.10., ostatní druhy 1.10.
V partii musí být rozmnožovací materiál školkařských výpěstků odrůdově pravý a čistý.

Vysvětlivky:

*) U broskvoní se obrost ve výšce kmene odstraňuje v bylinném stavu.

**) Terminálni výhon u broskvoní při zapěstování korunky se odstraňuje v bylinném stavu.

6.4. Požadavky na tvar a výšku kmene, počet a délka výhonů školkařských výpěstků

Tabulka č. 6.4

Broskvoň, hrušeň, jabloň, kdouloň, mandloň, meruňka, ořešák vlašský, slivoň, třešeň, višeň
Výška školkařských výpěstků
Minimální výška jednoletého školkařského výpěstku naštěpovaného na slabě rostoucí podnoži je
80 cm, minimální výška jednoletého školkařského výpěstku naštěpovaného na ostatních podnožích je 100 cm.
Počet a délka výhonů v korunce u školkařských výpěstků štěpovaných u země
TvarNejmenší počet výhonůNejmenší délka výhonu v cm
Výpěstky s kotlovitou korunkou330
U školkařských výpěstků s více než jednoletou korunkou se vyžaduje odborné ošetření korunky.
Počet a délka výhonů v jednoleté korunce u školkařských výpěstků štěpovaných v korunce.
DruhNejmenší počet
výhonů
Nejmenší délka výhonu v cm
Všechny druhy130
Angrešt, rybíz
Počet a délka jednoletých výhonů školkařských výpěstků
TvarNejmenší počet
výhonů
Nejmenší délka výhonu v cm
jednovýhonovýdvou a více výhonový
Keře14025
Kmenné tvary12010
Školkařské výpěstky pěstované v kontejnerech musí před uváděním do oběhu v nadzemních
částech odpovídat požadavkům této přílohy a vykazovat dobře prokořeněný bal.

6.5. Požadavky na sazenice maliníku a ostružiníku

Tabulka č. 6.5

Síla kořenového krčku7 až 20 mm
Podzemní pupen (u odrůd, které podzemní pupen vytváří).Vyvinutý
Sazenice maliníku a ostružiníku se pro expedici zkracují až na délku 50 cm.
V partii musí být rozmnožovací materiál sazenic maliníku a ostružiníku odrůdově pravý a čistý.

6.6. Zařazování školkařských výpěstků do stupňů množení a zdravotních tříd

Tabulka č. 6.6

Štěpované školkařské výpěstky, které vznikly kombinací podnoží a roubů, jsou do stupňů množení zařazovány takto:
Výsledný stupeň množení
školkařského výpěstku
Nejnižší stupeň množení použitého komponentu
PodnožRoub
Stupeň množení SE 1ESE 1
Stupeň množení EEE
Stupeň množení C 1C2C 1
Stupeň množení C 2C2C2
Štěpované školkařské výpěstky, které vznikly kombinací podnoží a roubů, jsou do zdravotních tříd
zařazovány takto:
Výslední zdravotní třída
školkařského výpěstku
Kombinace zdravotních tříd použitého komponentu
PodnožRoub
Zdravotní třída VFVFVF
Zdravotní třída VTVF nebo VTVF nebo VT
Nedeklarovaná zdravotní třídaVF nebo VT nebo
nedeklarovaná zdravotní třída
VF nebo VT nebo nedeklarovaná
zdravotní třída

6.7. Požadavky na osivo ovocných druhů

Tabulka č. 6.7

Osivo druhuČistota
nejméně
%
Životnost
nejméně
% **)
Hmotnost
partie
nejvýše kg
Hmotnost
laborat.
vzorku
nejméně g
Hmotnost
zkuš.
vzorku pro
zk. čistoty
nejméně g
Zdravotní stav:
bez výskytu
Broskvoň9570100020001000PNRSV, PDV*)
Hrušeň7060100018090- -
Jabloň8070100016080- -
Líska95705000500 semen500 semen- -
Mandloň9570100020001000PNRSV, PDV*)
Mahalebka95701000900450PNRSV, PDV*)
Myrobalán95801000500250PNRSV, PDV*)
Meruňka9570100020001000PNRSV, PDV*)
Ořešák9570500020001000- -
Slivoň95701000500250PNRSV, PDV*)
Třešeň ptáčnice95701000900450PNRSV, PDV*)
Nejvyšší dovolená příměs jiných druhů nebo odrůd v osivu v %
Stupeň množení
SE 1EC 1,C 2
0,00,00,2
U osiva pro vlastní potřebu kromě zdravotního stavu se úřední laboratorní ověření semenářských
hodnot nevyžaduje.

Vysvětlivky:

*) Testování na výskyt viróz (Nekrotická kroužkovitost slivoně - Primus necrotic ringspot virus, Zakrslost slivoně - Prune dwarf virus) provedeno metodou ELISA.

**) Životaschopnost se zjišťuje testem TTC - biochemickou zkouškou životaschopnosti.

7. Požadavky na balení a označování rozmnožovacího materiálu ovocných druhů

Tabulka č. 7

Rozmnožovací materiálPočet ks
ve svazku
(nejvýše)
Ve svazkuOznačení
svazku,
obalu
Náležitosti úřední návěsky
Rouby a řízky50Jen jedna odrůda,
klon, stejného stupně
množení a zdravotní
třídy, stejné podnože
a tvaru, stejného
třídění.
2 návěsky:
jedna uvnitř druhá na povrchu
Označení druhu, odrůdy, podnože.
Označení kategorie a generace.
Označení zdravotní třídy.
Podnože100Počet kusů ve svazku, v obalu.
Název dodavatele.
Označení certifikačního úřadu.
Keře25Označení země výroby.
Jakost EHS
V případě požití kmenotvorky její označení.
Sazenice25U podnoží velikostní třídění.
Označení „Geneticky modifikovaná odrůda"*)
Výpěstky velkého ovoce10
Výpěstky drobného ovoce25
U školkařských výpěstků určených k prodeji konečnému spotřebiteli označuje dodavatel
vyplněnou návěskou každý výpěstek. Sazenice, rouby, řízky se značí návěskami ve svazcích.
Letní rouby a řízky se expedují do 24 hodin po uříznutí, při skladování v chladírenském zařízení
nejpozději do 36 hodin.
Při skladování, dopravě a prodeji se rozmnožovací materiál chrání proti pomíchání, poškození,
vysychání, zapaření a namrznutí. Při prodeji není vyžadována zakládka, pokud je sadba speciálně
balena a ošetřena proti znehodnocení.

Vysvětlivky:

*) Dodavatel označí v případě, je-li odrůda geneticky modifikována (§ 14 odst. 5 zákona).

8. Požadavky na šlechtitelský rozmnožovací materiál ovocných druhů

Tabulka č. 8

DruhMinimální početObnovení výsadby od založení
nejpozději po:
Broskvoň, hrušeň, jabloň, kdouloň, líska,
mandloň, meruňka, ořešák vlašský, slivoň,
třešeň, višeň
5 stromů nebo keřů20-ti letech
Angrešt, rybíz10 stromků nebo keřů10-ti letech
Maliník, ostružiník10 sazenic10 letech
Vegetativní podnože10 podnoží15-ti letech
Hodnocená odrůda musí být ucelená výsadba na stejné podnoži.

II. Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál jahodniku

1. Přehled druhů

Tabulka č. 1

Český názevLatinský název
Jahodník zahradní velkoplodýFragaria x ananassa Duch.

2. Název a popis rozmnožovacího materiálu jahodníku

Tabulka č. 2

NázevPopis
Množitelský porostUcelená výsadba matečných rostlin nebo sazenic určených k dopěstování
téže odrůdy, stejné kategorie a stejného stupně množení, stejné zdravotní třídy
a stejného ročníku založení, nejdéle 2 sklizňové vegetační období.
Matečná rostlinaRostlina v množitelském porostu určená k produkci sadby nejdéle po dvě sklizňové vegetační období.
Sadba jahodníkuNejvýše jednoleté rostliny vyrostlé na odnožích matečných rostlin jahodníku zahradního velkoplodého.
Hrnkovaná sadbaSadba jahodníku vypěstovaná nebo přirychlená v hrncích, balíčcích, kontejnerech apod.

3. Počet a termíny přehlídek jahodníku

Tabulka č. 3

DruhPrvní přehlídka
v době
Druhá přehlídka
v době
Třetí přehlídka
v době
Jahodník zahradní
velkoplodý
květuzrání plodůzakořeňování sadby
(nejpozději do 15.8.)
Metody
explantátového
množení
podle způsobu
množení
podle způsobu
množení
před expedicí

4. Požadavky na minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů a požadavky na předplodiny jahodníku

Tabulka č. 4

DruhStupeň
množení
Izolace k zamezení
mechanické příměsi
Prostorová izolace,
nejmenší izolační vzdálenost v metrech
Jahodník
zahradní
velkoplodý
SE 1,E2 m od jiného porostu
jahodníku
200 m od planých rostlin jahodníku a porostů
jahodníku s neověřeným zdravotním stavem
C1,C22 m od jiného porostu jahodníku
Množitelské porosty jahodníku zahradního velkoplodého zdravotní třídy VF a VT 200 m od
porostů s neověřeným zdravotním stavem.
Množitelské porosty jahodníku zahradního velkoplodého mohou být pěstovány na pozemcích,
kde v předcházejících 3 letech jahodník nebyl pěstován.
Izolace k zamezení mechanické příměsi a prostorová izolace může být nahrazena izolací technickou.
Množitelské porosty předzákladního a základního rozmnožovacího materiálu jahodníku mohou být
zakládány jen na pozemcích prostých volně žijících půdních parazitických háďátek rodu
Xiphinema a Longidorus.

5. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů jahodníku

Tabulka č. 5.

Stupeň množeniNejvyšší dovolený výskyt jiných odrůd a odchylných typů (v %)
První přehlídkaDruhá přehlídkaTřetí přehlídka
Jahodník zahradní velkoplodý
SE 1,E0,200
C1,C20,50,10,1
Maximální stáří matečných rostlin pro produkci rozmnožovacího materiálu jsou 3 roky, avšak
přihlašovat k uznávání, uznávat a sklízet sadbu lze pouze 2 roky.
U jahodníku zahradního velkoplodého se ponechává na každé matečné rostlině nejméně jeden stvol
s květy a plody pro účel určení pravosti odrůdy až do ukončení druhé přehlídky.
U porostů jahodníku zahradního velkoplodého, v nichž se vyskytuje nevytěžená sadba
z předcházejícího roku v množství do 3 rostlin v průměru na běžný metr řádku, lze na žádost
dodavatele provést uznávací řízení jen v nižším stupni množení než v roce předcházejícím.
U porostů jahodníku zahradního velkoplodého, v nichž byly chybějící matečné rostliny nahrazeny
sadbou nižšího stupně množení, lze na žádost dodavatele provést uznávací řízení jen v nižším
stupni množení. U porostů, v nichž byly chybějící matečné rostliny nahrazeny sadbou
nedoloženého původu, nelze provést uznávací řízení.

Tabulka č. 5.1

Škodlivé organismyStupeň množeníNejvyšší výskyt matečných rostlin
napadených chorobami a škůdci
v množitelském porostu (v %)
První přehlídkaDruhá přehlídkaTřetí přehlídka
Karanténní choroby a škůdci*)SE 1,E,
C 1,C 2
Nesmí se vyskytovat
Virové choroby celkem**)SE 1,E0,100
C 10,30,10,1
C21,00,50,3
Choroby způsobující odumírání rostlin
(Phytopthora spp., Verticilium spp.)
SE 1,E0,20,10
C 11,00,50,1
C23,01,00,2
Háďatko jahodníkové
(Aphelenchoides fragarie), roztočík
jahodníkový (Phytonemus pallidus)
SE 1,E0,00,00,0
Cl1,00,50,0
C23,01,00,1
Množitelské porosty jahodníku a rozmnožovací materiál pocházejícího z těchto množitelských
porostů, který vykazuje v průběhu pěstování příznaky napadení škodlivými organizmy nebo
původci chorob, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřen nebo odstraněn.

Vysvětlivky:

*) Zákon č .147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**) Za virové choroby se považují též fytoplazmózy.

6. Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu jahodníku

6.1. Požadavky na sadbu - jahodník zahradní velkoplodý

Tabulka č. 6.1

ZnakyVlastnosti
Vnější vzhledSadba svěží, s dobře vyvinutým a nepoškozeným terminálním
pupenem, se zdravými svěžími kořeny, nezavadlé, s listem nebo
bez listu.
Průměr v kořenovém krčkunejméně 7 mm
Délka jednotlivých kořenůnejméně 50 mm
Sadba se těží přímo z množitelského záhonu, případně může být dopěstována mimo původní porost.

6.2. Požadavky na hrnkovou sadbu- jahodník zahradní velkoplodý

Tabulka 6.2

ZnakyVlastnosti
Vnější vzhledRostliny s dobře vyvinutou a zdravou růžicí listů a zdravým
terminálním pupenem.
Průměr kořenového krčkuNejméně 7 mm
KořenyDobré prokořenění, které i po odstranění obalu, zachovává
původní tvar obalu. Kořenový bal expedované sadby bez výskytu
vývojových stadií lalokonosců (Otiorrhynchus ssp.) a oddenků
vytrvalých plevelů.

7. Požadavky na balení a označování rozmnožovacího materiálu jahodníku

Tabulka č. 7

Svazky sadby,
obaly
Ve svazku,
v obalu
Označení svazku, obaluNáležitosti úřední návěsky
Sadba - nejvýše
25 ks ve svazku
Jen jedna odrůda
stejné kategorie,
stupně množení
a zdravotní třídy.
Svazek musí být
označen minimálně
jednou návěskou.
Obal musí být
označen minimálně
dvěma návěskami.
Označení druhu, odrůdy.
Označení kategorie a generace.
Označení zdravotní třídy.
Počet kusů v obalu, svazku.
Název dodavatele.
Hrnkovaná sadba,
přepravky a jiné přepravní obaly.
Označení kontrolního úřadu.
Označení země výroby.
Jakost EHS.
Označení „Geneticky modifikovaná odrůda"*)

Vysvětlivky:

*) Dodavatel označí v případě, je-li odrůda geneticky modifikována (§ 14 odst. 5 zákona).

8. Požadavky na šlechtitelský rozmnožovací materiál jahodníku

Tabulka č. 8

DruhMinimální počet
rostlin
Obnovení výsadby od založení
nejpozději po:
Jahodník zahradní velkoplodý403 letech
Hodnocená odrůda musí být ucelená výsadba.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál okrasných druhů

1. Požadavky na evidenci vedenou dodavatelem

Tabulka č. 1

Evidence pěstovaných druhů a odrůd rozmnožovaného materiálu okrasných druhů, včetně podnoží,
určených k uvádění do oběhu, vedená dodavatelem musí obsahovat:
1.název odrůdy a případně údaj o jeho obecně známých synonymech
2.informace o udržování odrůdy a používaném systému množení
3.popis odrůdy na základě znaků a jejich projevů, které jsou uvedeny v ustanoveních
o žádostech o ochranu odrůd rostlin ve Společenství
4.údaj o tom, v jakých znacích se odrůda liší od nejbližších podobných odrůd

Vysvětlivky:

Body 2. a 4. se nevztahují na dodavatele, jejichž činnost se omezuje na uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných druhů konečnému spotřebiteli.

2. Název a popis rozmnožovacího materiálu a množitelských porostů okrasných druhů

Tabulka č. 2

NázevPopis
Rozmnožovací materiálVeškerý rostlinný materiál určený k rozmnožování nebo k produkci
okrasných rostlin. Avšak v případě produkce z hotové rostliny platí
tato definice pouze tehdy, je-li výsledná okrasná rostlina určena
pro další uvádění do oběhu.
Okrasná rostlinaRostlina určená pro okrasné účely.

3. Počet a termíny přehlídek okrasných druhů

Tabulka č. 1

Rozmnožovací materiál určený jinému než konečnému spotřebiteli je úředně kontrolován
náhodnými kontrolami.
Dodavatel provádí ve vhodnou dobu vizuální kontrolu rozmnožovacího materiálu okrasných druhů,
včetně pravidelné kontroly zdravotního stavu rostlin. V nutných případech odebírá vzorky pro analýzu
kvality vyráběného rozmnožovacího materiálu. 0 provedených kontrolách vede dodavatel záznamy,
které na požádání předloží ústavu.
Dodavatel vyrábějící rozmnožovací materiál identifikuje a monitoruje kritické body ovlivňující kvalitu
rozmnožovacího materiálu okrasných druhů ve výrobním procesu na základě uplatňovaných výrobních
postupů a provádí kontrolu druhové, případně odrůdové pravosti a čistoty.
Záznamy vedené dodavatelem musí obsahovat údaje o:
1.původu a vlastnostech rozmnožovacího materiálu
2.hmotnosti a nebo počtu kusů použitých pro výrobu rozmnožovacího materiálu
3.hmotnosti a nebo počtu kusů vyrobeného rozmnožovacího materiálu
4.technologickém postupu pěstování
5.způsobu chemického ošetření rostlin
6.výživě rostlin
7.zdravotním stavu rostlin podle zvláštního zákona*)

Vysvětlivky:

*) Zákon 147/1996 Sb. o rostlinolékařské péči o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu okrasných druhů

Tabulka č. 4

1.Během pěstování a vyjímání ze země či oddělování od rodičovského materiálu musí být
okrasné rostliny nebo jejich rozmnožovací materiál vzhledem k pěstovaným skupinám rostlin
nebo vzhledem k pěstovaným odrůdám povinně uchováván v oddělených partiích.
2.Množitelské porosty a rozmnožovací materiál pocházející z nich musí být vizuálně prostý
škodlivých organismů snižujících kvalitu nebo jeho užitkovost, musí být prostý vad, které
by mohly snížit jeho kvalitu, musí mít dostatečnou životnost a rozměry s ohledem na jeho využití.
Osivo musí mít uváděnou klíčivost.
3.Pokud se na jakémkoli rozmnožovacím materiálu okrasných druhů, na základě vizuálních příznaků,
zjistí výskyt škodlivých organismů, dodavatel jej řádně ošetří a pokud je to nevyhnutelné, odstraní
z množitelských či skladových porostů a zlikviduje.
4.Květinové cibule, hlízy, kořenové hlízy, stonkové hlízy, výběžkaté oddenky a oddenky musí pocházet
přímo z materiálu, u nějž bylo v porostu prokázáno, že je v zásadě prostý jakýchkoliv škodlivých organismů,
i známek nebo příznaků v tomto smyslu.

5. Požadavky na balení a označování rozmnožovacího materiálu okrasných druhů

Tabulka č. 5

Náležitosti návěsky, štítku či jiného dokumentu označujícího rozmnožovací materiál okrasných
druhů, který je uváděn do oběhu*) :
1."Jakost ES" („EC quality")
2.kód členského státu Evropského společenství
3.název dodavatele a jeho registrační číslo
4.označení kontrolního orgánu nebo jeho rozlišovací kód
5.botanický název
6.případně název odrůdy, v případě štěpovaných sazenic roubu i podnože
7.případně název skupiny rostlin
8.individuální číslo nebo sériové číslo nebo týdenní číslo nebo číslo partie
9.množství
10.v případě dovozu ze třetích zemí jméno země produkce
11.označení „Geneticky modifikovaná odrůda"**)

Vysvětlivky:

*) V případě, že je rozmnožovací materiál vybaven rostlinolékařským pasem podle zvláštního zákona, může tento pas nahrazovat štítek či jiný dokument vystavený dodavatelem, musí však na něm být zřetelně uvedeny všechny výše uvedené náležitosti návěsky, štítku či jiného dokumentu označujícího rozmnožovací materiál okrasných druhů, který je uváděn do oběhu.

**) Dodavatel označí v případě, je-li odrůda geneticky modifikovaná (§ 14 odst. 5 zákona).

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

Požadavky na konformní rozmnožovací materiál ovocných druhů a na množitelský porost sloužící k jeho výrobě

1. Přehled druhů

Tabulka č. 1

Český názevLatinský název
Angrešt, rybízRibes L.
BroskvoňPrunus persica (L.) Batsch
HrušeňPyrus communis L.
JabloňMalus Mill.
Jahodník zahradní velkoplodýFragariax ananassa Duch.
KdouloňCydonia oblonga Mill.
LískaCorylus avellana L.
MaliníkRubus L.
MandloňPrunus amygdalus Batsch
MeruňkaPrunus armeniaca L.
OstružiníkRubus L.
Ořešák vlašskýJuglans regia L.
S li voňPrunus domestica L. (a další)
TřešeňPrunus avium (L.) L.
VišeňPrunus cerasus L.

Evidence ovocných druhů uvedených v tabulce č. 1 vedená dodavatelem musí obsahovat:

a) název odrůdy a případně údaje o jeho obecně známých synonymech,

b) informace o udržování odrůdy a používaném systému množení,

c) popis odrůdy minimálně na základě znaků a jejich projevů uvedených v bodě 7. této přílohy,

d) údaje o tom, v jakých znacích se odrůdy liší od nejbližších podobných odrůd.

Písmena b) a d) se nevztahují na dodavatele, jejichž činnost je omezena na obchodní využití konformního rozmnožovacího materiálu.

2. Název a popis konformního rozmnožovacího materiálu ovocných druhů

Tabulka č. 2

NázevPopis
A) Jahodník
Množitelský porostUcelená výsadba matečných rostlin nebo sazenic určených k dopěstování
téže odrůdy, stejného ročníku založení, nejdéle dvě sklizňové vegetační období.
Matečná rostlinaRostlina v množitelském porostu určená k produkci sadby nejdéle po dvě sklizňové
vegetační období.
Sadba jahodníkuNejvýše jednoleté rostliny vyrostlé na odnožích matečných rostlin jahodníku zahradního
velkoplodého.
Hrnkovaná sadbaSadba jahodníku vypěstovaná nebo přirychlená v hrncích, balíčcích, kontejnerech apod.
B) Ostatní druhy (uvedené v tabulce č. 1. této přílohy)
Množitelský porostSouvislé výsadby rostlin stejného druhu, odrůdy, stáří (s výjimkou matečných stromů a keřů)
a u školkařských výpěstků též podnože.
Rozmnožovací materiálOsivo, podnože, řízky, rouby, očka, oddělky, sazenice, školkařské výpěstky, případně jiné
části rostlin.
Školkařské výpěstkySazenice, keře, stromky ovocných dřevin určené k výsadbě.
Generativní podnožePodnože vypěstované z osiva ovocných dřevin.
Vegetativní podnožePodnože rozmnožené vegetativním způsobem (oddělky, řízky a od.).
Matečné stromy a keřeSouvislé výsadby stromů a keřů určené k produkci rozmnožovacího materiálu.

3. Počet a termíny přehlídek

Tabulka č. 3

Druh porostuPrvní přehlídka
v době:
Druhá přehlídka
v době:
Třetí přehlídka
v době:
A)Jahodník zahradní
velkoplodý
květuzrání plodůzakořeňování sadby
(nejpozději do 15.8.)
Metody rychlého
množení
podle způsobu
množení
podle způsobu
množení
před expedicí
B)Ostatní druhy (uvedené v tabulce č. 1 této přílohy)
Druh porostuPrvní přehlídka
v době:
Druhá přehlídka
v době:
Matečné semenné stromypřed sklizní plodů- - - - - -
Matečné roubové stromy a keřepřed sklizní letních roubů,
řízků
před dozráváním plodů
Sazenice maliníku a ostružiníku1.6. až 31.8.1.8. až 30.9.
Podnože1.6. až 31.8.1.8. až 30.9.
Školkařské výpěstky1.6. až 31.8.1.9. až 30.9.
Výpěstky v kontejnerech1.5. až 30.6.před expedicí
Metody rychlého množenídle způsobu množenípřed expedicí
Dodavatel vede evidenci o provedených přehlídkách minimálně v rozsahu stanoveným v této tabulce.

4. Požadavky na minimální izolační vzdálenosti a požadavky na předplodiny

Tabulka č. 4

DruhyMinimální izolační vzdálenosti k zamezení mechanické příměsi
Jahodník zahradní velkoplodý2 m od jiného porostu jahodníku.
Množitelské porosty jahodníku zahradního velkoplodého mohou být pěstovány na pozemcích,
kde v předcházejících 3 letech jahodník nebyl pěstován.
Izolace 2 m k zamezení mechanické příměsi může být nahrazena izolací technickou.

Tabulka č. 4.1

NázevŠkodlivý organizmusVzdálenost v m
Matečné stromy
a keře
Školkařské
výpěstky
Slivoň, meruňka, broskvoň *), **) 250 250
Angrešt, rybíz *), **) 0 0
Maliník, ostružiník*), **)--
Třešeň a višeň*), **)100-
Ostatní druhy*), **)--
Semenné
stromy
peckoviny*), **)250-
jádro viny--
Jabloň, hrušeň, kdouloňBakteriální spála
růžovitých aErwinia
amyloworá
)
500500
Požadavky k zamezení mechanické příměsi.
Maliník a ostružiník3 metry mezi uvedenými druhy, odrůdami a stupni množení.
Porosty zřetelně oddělené a označené k zajištění identifikace druhu, odrůdy a ročníku.

Vysvětlivky:

*) Vzdálenost v metrech je stanovena jako minimální od jedinců s výskytem škodlivého organizmu.

**) Požadavky na izolační vzdálenosti se vztahují na výskyt viróz a fytoplazmóz v rámci druhu nebo rodu, pokud je na množené druhy škodlivý organizmus přenosný.

5. Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Tabulka č. 5

Nejvyšší dovolený výskyt jiných odrůd a odchylných typů (v %)
První přehlídkaDruhá přehlídkaTřetí přehlídka
Jahodník zahradní velkoplodý
0,50,10,1
Maximální stáří matečných rostlin pro produkci rozmnožovacího materiálu jsou 3 roky.
U jahodníku zahradního velkoplodého se ponechává na každé matečné rostlině nejméně jeden stvol
s květy a plody pro účel určení pravosti odrůdy až do ukončení druhé přehlídky.

Tabulka č. 5.1

Jahodník zahradní velkoplodý
Škodlivé organismyNejvyšší výskyt matečných rostlin napadených chorobami
a škůdci v množitelském porostu (v %)
první přehlídkadruhá přehlídkatřetí přehlídka
Karanténní choroby a škůdci*)Nesmí se vyskytovat
Virové choroby celkem**)1,00,50,3
Choroby způsobující odumírání rostlin
(Phytopthora spp., Verticilium spp.)
3,01,00,2
Háďatko jahodníkové (Aphelenchoides fragarie),
roztočík jahodníkový (Phytonemus pallidus)
3,01,00,1

Vysvětlivky:

*) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**) Za virové choroby se považují též fytoplazmózy.

Tabulka č. 5.2

Ovocné druhy (kromě jahodníku)
Choroby a škůdciNejvyšší dovolený výskyt rostlin napadených
škodlivými organismy*) v %
Matečné stromy
a keře
Školkařské výpěstky
Virové choroby celkem **)2,03,0
Virové choroby karanténní0,00,0
Bakteriální spála růžovitých rostlin
(Erwinia amylowora)
Nesmí se vyskytovat
Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus
perniciosus
Comstock)
Nesmí se vyskytovat
Bakteriální nádorovitost
(Agrobacterium tumefaciens L.)
U podnoží a školkařských výpěstků se likvidují rostliny,
které mají nádor na kořenovém krčku nebo v místě větvení
hlavních kořenů.
Všechny množitelské porosty a konformního rozmnožovací materiál pocházející z těchto
množitelských porostů, který vykazuje v průběhu pěstování příznaky napadení škodlivými
organizmy nebo původci chorob, musí být bezprostředně vhodným způsobem ošetřen
nebo odstraněn.
V množitelských porostech podle této tabulky se příměsi jiných druhů nesmí vyskytovat.
Za příměsi se nepovažují zřetelně označené jiné odrůdy.

Vysvětlivky:

*) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**) Včetně fytoplazmóz.

6. Požadavky na vlastnosti konformního rozmnožovacího materiálu ovocných druhů

6.1. Požadavky na jahodník zahradní velkoplodý

Tabulka č. 6.1

ZnakyVlastnosti
Vnější vzhledSadba svěží, s dobře vyvinutým a nepoškozeným terminálním pupenem,
se zdravými svěžími kořeny, nezavadlé, s listem nebo bez listu.
Průměr v kořenovém krčkunejméně 7 mm
Délka jednotlivých kořenůnejméně 50 mm
Sadba se těží přímo z množitelského záhonu, případně může být dopěstována mimo původní porost.
Hrnkovaná sadba
ZnakyVlastnosti
Vnější vzhledRostliny s dobře vyvinutou a zdravou růžicí listů a zdravým terminálním pupenem.
Průměr kořenového krčkunejméně 7 mm
KořenyDobré prokořenění, které i po odstranění obalu, zachovává původní tvar obalu.
Kořenový bal expedované sadby bez výskytu vývojových stadií lalokonosců
(Otiorrhynchus ssp.) a oddenků vytrvalých plevelů.

6.2. Požadavky na ovocné druhy (kromě jahodníku)

6.2.1. Požadavky na rouby

Tabulka č. 6.2.

Rouby a řízkyZimníLetní
RoubyŘízkyRoubyŘízky
Jednoleté výhonyzdřevnatělépolozdřevnatělé
Nejmenší počet použitelných a vyzrálých oček85105
Průměr výhonu v mm - višeň4 až 104 až 10
Průměr výhonu v mm - ostatní druhy5 až 105 až 10
Rouby a řízky se expedují jako celé jednoleté výhony, odlistěné, vyzrálé, zdravé, rovné, svěží,
s náležitě vyvinutými a nepoškozenými očky.
V partii musí být rozmnožovací materiál roubů odrůdově pravý a čistý.

6.2.2. Požadavky na podnože

Tabulka č. 6.3.

Podnože nejvýše dvouleté, rovné, vyzrálé, svěží, zdravé, nepoškozené, délka výhonu přiměřená
skupině třídění a způsobu pěstování, výhon ve spodní části v délce nejméně 10 cm bez obrostu.
Podnože určené k expedici jako prostokořenné se sklízí a expedují odlistěné. Odlisťovat a sklízet
se mohou nejdříve v následujících termínech: broskvoně, mandloně, ořešák vlašský až po 20.10.,
ostatní druhy po 1.10.
U generativních podnoží je vyžadována podzemní část od kořenového krčku nejméně 15 cm dlouhá,
hlavní kořen rozvětven nejníže v 10 cm od kořenového krčku.
U vegetativních podnoží se vyžaduje dobré zakořenění bazální části, odpovídající příslušnému typu podnože.
V partii musí být rozmnožovací materiál podnoží odrůdově pravý a čistý.

6.2.3. Požadavky na školkařské výpěstky

Tabulka č. 6. 4

KořenySvěží, zdravé, nepoškozené a vyzrálé.
Na generativní podnoži nejméně 4 (hrušeň a mandloň 2) dále
rozvětvené hlavní kořeny, nejméně 20 cm dlouhé, s odpovídajícím
kořenovým vlášením.
Na vegetativní podnoži nejméně 14 cm (meruzalka 7 cm) dlouhé, svazčité,
v dostatečném množství vyvinuté na nejméně 12 cm (meruzalka 8 cm) dlouhé
bazální části kmene.
Kmen, popřípadě výhon*)Rovný, hladký, nepoškozený, rány po odstraněném obrostu a čípku s okrajovým
závalem .
Korunka**)Odborně upravená řezem, se zdravými, vyzrálými a pravidelně rozloženými výhony
a upravenými konkurenčními výhony.
Vydobyté a neprodané výpěstky z předchozího roku mohou být uznány k expedici, pokud byly řádně založeny, odborně
ošetřeny a označeny.
Školkařské výpěstky určené k expedici jako prostokořenné se sklízí a expedují odlistěné. Odlisťovat a sklízet se mohou až po
ukončeném uznávacím řízení, nejdříve však v následujících termínech: angrešt a rybíz 20.9., broskvoně, mandloně a ořešák
vlašský 20.10., ostatní druhy 1.10.
V partii musí být rozmnožovací materiál školkařských výpěstků odrůdově pravý a čistý.

Vysvětlivky:

*) U broskvoní se obrost ve výšce kmene odstraňuje v bylinném stavu.

**) Terminální výhon u broskvoní při zapěstování korunky se odstraňuje v bylinném stavu.

6.2.4. Požadavky na tvar a výšku kmene a počet a délku výhonů školkařských výpěstků

Tabulka č. 6. 5

Broskvoň, hrušeň, jabloň, kdouloň, mandloň, meruňka, ořešák vlašský, slivoň, třešeň, višeň
Výška školkařských výpěstků
Minimální výška jednoletého školkařského výpěstků naštěpovaného na slabě rostoucí podnoži je 80 cm,
minimální výška jednoletého školkařského výpěstku naštěpovaného na ostatních podnožích je 100 cm.
Počet a délka výhonů v korunce u školkařských výpěstků štěpovaných u země
TvarNejmenší počet
výhonů
Nejmenší délka výhonu
v cm
Výpěstky s kotlovitou korunkou330
U školkařských výpěstků s více než jednoletou korunkou se vyžaduje odborné ošetření korunky.
Počet a délka výhonů v jednoleté korunce u školkařských výpěstků štěpovaných v korunce.
DruhNejmenší počet výhonůNejmenší délka výhonu v cm
Všechny druhy130
Angrešt, rybíz
Počet a délka jednoletých výhonů školkařských výpěstků
TvarNejmenší počet výhonůNejmenší délka výhonu v cm
jednovýhonovýdvou a více výkonový
Keře14025
Kmenné tvary12010
Školkařské výpěstky pěstované v kontejnerech musí před uváděním do oběhu v nadzemních částech
odpovídat požadavkům této přílohy a vykazovat dobře prokořeněný bal.

6.2.5. Požadavky na sazenice maliníku a ostružiníku

Tabulka č. 6. 6

Síla kořenového krčku7 až 20 mm
Podzemní pupen (u odrůd, které podzemní pupen vytváří).Vyvinutý
Sazenice maliníku a ostružiníku se pro expedici zkracují až na délku 50 cm.
V partii musí být rozmnožovací materiál sazenic maliníku a ostružiníku odrůdově pravý a čistý.

7. Požadavky na balení a označování konformního rozmnožovacího materiálu ovocných druhů

Tabulka č. 7

Jahodník zahradní velkoplodý
Svazky sadby, obalyVe svazku,
v obalu
Označení svazku,
obalu
Náležitosti úřední návěsky
Sadba — nejvýše
25 ks ve svazku
Jen jedna
odrůda stejné
kategorie.
Svazek musí být
označen minimálně
jednou návěskou.
Obal musí být označen
minimálně dvěma
návěskami.
Označení druhu, odrůdy.
Označení kategorie.
Počet kusů v obalu, svazku.
Název dodavatele.
Hrnkovaná sadba,
přepravky a jiné
přepravní obaly.
Označení kontrolního úřadu.
Označení země výroby.
Jakost EHS.
Označení „Geneticky modifikovaná odrůda"*)

Vysvětlivky:

*) Dodavatel označí v případě, je-li odrůda geneticky modifikována (§ 14 odst. 5 zákona).

Tabulka č. 7. 1

Ovocné druhy (kromě jahodníku)
Rozmnožovací materiálPočet ks
ve svazku (nejvýše)
Ve svazkuOznačení
svazku,
obalu
Náležitosti úřední návěsky
Rouby a řízky50Jen jedna odrůda,
klon, stejné kategorie,
stejné podnože a tvaru,
stejného třídění.
2 návěsky:
jedna uvnitř druhá na povrchu
Označení druhu, odrůdy, podnože.
Označení kategorie.
Podnože100Počet kusů ve svazku, v obalu.
Název dodavatele.
Keře25Označení certifikačního úřadu.
Označení země výroby.
Sazenice25Jakost EHS
Výpěstky velkého ovoce10V případě požití kmenotvorky její označení.
Výpěstky drobného ovoce25U podnoží velikostní třídění.
Označení „Geneticky modifikovaná odrůda"*)
U školkařských výpěstků určených k prodeji konečnému spotřebiteli, je povinností dodavatele
vyplněnou návěskou označit každý výpěstek. Sazenice, rouby, řízky se značí návěskami ve svazcích.
Letní rouby a řízky se expedují do 24 hodin po uříznutí, při skladování v chladírenském zařízení
nejpozději do 36 hodin.
Při skladování, dopravě a prodeji se rozmnožovací materiál chrání proti pomíchání, poškození,
vysychání, zapaření a namrznutí. Při prodeji není vyžadována zakládka, pokud je sadba speciálně
balena a ošetřena proti znehodnocení.

Vysvětlivky:

*) Dodavatel označí v případě, je-li odrůda geneticky modifikována (§ 14 odst. 5 zákona).

8. Požadavky na popis odrůdy konformního rozmnožovacího materiálu ovocných druhů

Tabulka č. 8

Citrus sp.Jednoletý výhon: antokyanové
zabarvení špičky (10 až 15 cm od špičky)
- není
- je
PlodTvar distálního konce- vtlačený
- tupý
- zakulacený
- lehce bradavičnatý
- silně bradavičnatý
Barva povrchu- zelená
- zelená až žlutá
- žlutá
- žlutá až oranžová
- oranžová
- oranžová až červená
- růžová
- červená
- purpurová
Doba zralosti.- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Corylus avellana L.
(líska)
Doba rašení (když z pupenu
vyraší dva listy)
- velmi raná
- velmi raná až raná
- raná
- raná až střední
- střední
- střední až pozdní
- pozdní
- pozdní až velmi pozdní
- velmi pozdní
Doba kvetení samčích květů- velmi raná - velmi raná až raná
- raná
- raná až střední
- střední
- střední až pozdní
- pozdní
- pozdní až velmi pozdní
- velmi pozdní
Doba kvetení samicích květů- velmi raná
- velmi raná až raná
- raná
- raná až střední
- střední
- střední až pozdní
- pozdní
- pozdní až velmi pozdní
- velmi pozdní
Obalový list plodu (punčoška):
délka v porovnání s délkou plodu
- kratší
- stejná
- delší
Obalový
list plodu
cípatost- slabá
- střední
- silná
zoubkování cípů- slabé
- střední
- silné
PlodVelikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Tvar- kulovitý
- kuželovitý
- vejčitý
- krátký válcovitý
- dlouhý válcovitý
Doba zralosti- velmi raná
- velmi raná až raná
- raná
- raná až střední
- střední
- střední až pozdní
- pozdní
- pozdní až velmi pozdní
- velmi pozdní
Plod: procentický podíl
hmotnosti jádra
- velmi malý
- malý
- střední
- vysoký
- velmi vysoký
Cydonia Mill.
(kdouloň)
Rostlina: habitus- vzpřímený
- polovzpřímený
- rozložitý
Listová čepel: tvar- elipsovitý
- opak vejčitý
- vejčitý
- okrouhlý
Plod: základní tvar- kulovitý
- vejčitý
- hruškovitý
- uprostřed zúžený
- nepravidelný
- elipčitý
Fragaria x ananassa
Duch.
(jahodník zahradní
velkoplodý)
Květenství: umístění vzhledem
k olistění
- pod listy
- na úrovni listů
- nad listy
PlodVelikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Převládající tvar- ledvinovitý
- ploše kulovitý
- kulovitý
- kuželovitý
- vřetenovitý
- téměř válcovitý
- klínovitý
- vejčitý
- srdcovitý
Barva- bělavě žlutá
- světle oranžová
- oranžová
- oranžovočervená
- červená
- purpurová
- tmavopurpurová
Doba zralosti (50 % rostlin
se zralými plody)
- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Typ plodnosti- neremontující
- částečně remontující
- remontující
Juglans regia L.
(ořešák vlašský)
Doba rašení- velmi raná
- velmi raná až raná
- raná
- raná až střední
- střední
- střední až pozdní
- pozdní
- pozdní až velmi pozdní
StromTyp samicích květů-jednotlivé - ve skupinách
Typ větvení větviček se
samičími květy
- indeterminantní
- determinantní
Doba zralosti- raná
- raná až střední
- střední
- střední až pozdní
- pozdní
Malus Mill,
(jabloň)
Strom: vzrůstnost- slabá
- střední
- silná
PlodTvar- kulovitý
- kulovitě kuželovitý
- krátce kulovitě kuželovitý
- zploštělý
- ploše kulovitý
- dlouze kuželovitý
- tupě kuželovitý
- elipsovitý
- elipsovitě kuželovitý
- obdélníkový
- obdélníkově kuželovitý
- obdélníkový, uprostřed zúžený
Krycí barva slupky- oranžová
- červená
- purpurová
- nahnědlá
Doba začátku kvetení
(10% otevřených květů)
- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Doba konzumní zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Odrůdy podnožeStrom: vzrůstnost- slabá
- střední
- silná
Strom: počet základních výhonů- velmi nízký
- nízký
- střední
- vysoký
- velmi vysoký
Olea europaca L.
(olivovník)
PlodTvar- podlouhlý
- elipsovitý
- kulovitý
Nasazená špička- není
-je
Tvar báze- okrouhlý
-tupý
- vtlačený
Šířka stopečné jamky- úzká
- střední
- široká
Prunus amygdalus Batsch
(mandloň)
Doba začátku kvetení- velmi raná
- velmi raná až raná
- raná
- raná až střední
- střední
- střední až pozdní
- pozdní
- pozdní až velmi pozdní
Květ: barva korunních lístků- bílá
- růžovobílá
- růžová
- tmavorůžová
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Suchý plod: tvar vrcholu- plochý
- o zaoblený
- špičatý
Jádro: tvar- úzce elipsovitý
- elipsovitý
- široce elipsovitý
- velmi široce elipsovitý
Prunus armeniaca L.
(meruňka)
PlodVelikost- malá
- střední
- velká
Hloubka stopečné jamky- mělká
- střední
- hluboká
Základní barva slupky- bílá
- krémová až žlutá
- světle oranžová
- oranžová
- tmavooranžová
Barva dužniny- bílá
- krémová
- světle oranžová
- oranžová
- tmavooranžová
Doba začátku kvetení
(při objevení se plně otevřených květů)
- raná
- střední
- pozdní
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Prunus avium L,
Prunus cerasus L.
(třešeň, višeň)
Doba kvetení- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
PlodVelikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Barva slupky- žlutá
- oranžovočervená
- rumělkové červená na světle žlutém podkladě
- rumělkové červená
- hnědočervená (mahagonová)
- černá
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Prunus domestica L.
(slivoň)
PlodVelikost (v době fyziologické
zralosti plodu)
- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Tvar z profilu (v době fyziologické
zralosti plodu)
- ploše kulovitý
- kulovitý
- obdélníkovitý
- protáhlý
Základní barva slupky (včetně ojínění;
v době fyziologické zralosti plodu)
- bělavá
- zelená
- žlutavě zelená
- žlutá
- oranžovožlutá
- červená
- purpurová
- fialovomodrá
Barva dužniny (v době fyziologické
zralosti plodu)
- bělavá
- žlutá
- žlutavě zelená
- zelená
- oranžová
- červená
PeckaPřilnutí k dužnině (v době fyziologické
zralosti plodu)
- nepřilnavá
- částečně přilnavá
- přilnavá
Velikost v poměru k velikosti plodu
(v době fyziologické zralosti plodu)
- malá
- střední
- velká
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Prunus persica
(L.) Batsch
(broskvoň)
Strom: růstový typ- běžný
- zakrslý
Květní výhon: antokyanové
zbarvení
- není
- je
Doba začátku kvetení- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Květ: typ- růžovitý
- zvonkovitý
Korunní lístek: velikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Rapík: žlázky- nejsou
- jsou
Rapík: tvar žlázek- kruhovitý
- ledvinovitý
PlodTvar- kulatý
- ledvinovitý
Ochmýření- není
- je
Základní barva dužniny- bílá
- žlutá až žlutooranžová
- červená
Pecka: přilnutí k dužnině- není
- je
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Prunus salicina
Lindl,
(slivoň japonská)
PlodVelikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Základní barva slupky- bělavá
- zelená
- žlutozelená
- žlutá
- oranžová až žlutá
- červená
- purpurová
- fialovomodrá
- tmavě modrá
Barva dužniny- bělavá
- žlutá
- žlutozelená
- zelená
- oranžová
- červená
Doba kvetení- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Pyrus communis L.
(hrušeň)
Doba kvetení- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
PlodVelikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Boční tvar (na podélném řezu)- konkávni
- rovný
- konvexní
Poměr délky k maximálnímu
průměru
- velmi krátký
- krátký
- střední
- dlouhý
- velmi dlouhý
Základní barva slupky
(v době zralosti)
- zelená
- žlutozelená
- žlutá
- červená
Délka stopky- krátká
- střední
- dlouhá
Doba sklizňové zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Ribes Silvestre
Mert et Koch,
Ribes niveum
Lindl. (rybíz
červený a bílý)
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Hrozen: délka včetně stopky- velmi krátká
- krátká
- střední
- dlouhá
- velmi dlouhá
PlodVelikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Barva- bílá
- bělavě žlutá
- růžová
- červená
Ribes uva
crispa
L.
(angrešt)
Rostlina: tvar keře- opak vejčitý
- kulovitý
- příčně elipsovitý
PlodVelikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Tvar- kulovitý
- elipsovitý
- hruškovitý
Barva- žlutá
- žlutozelená
- zelená s bílým odstínem
- zelená
- červená
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Ribes nigrum L.
(rybíz černý)
Rostlina: poměr výška /průměr- malý
- střední
- velký
Plod: velikost- velmi malý
- malý
- střední
- velký
- velmi velký
Doba zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Rubus L.
(ostružiník)
Rostlina: růstový habitus- vzpřímený
- vzpřímený až polovzpřímený
- polovzpřímený
- polovzpřímený až plazivý
- plazivý
Výhon v dormanci: trny- nejsou
-jsou
Plod: velikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Doba začátku zralosti- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní
Rubus idaeus L.
(maliník)
Rostlina: počet mladých výhonů- velmi nízký
- nízký
- střední
- vysoký
- velmi vysoký
Výhon v dormanci: barva
(pouze odrůdy, které plodí
v létě na výhonech
z předcházejícího roku)
- šedavě hnědá
- šedavě hnědá až hnědá
- hnědá
- hnědá až purpurově hnědá
- purpurově hnědá
PlodBarva- žlutá
- světle červená
- středně červená
- tmavočervená
- oranžová
- purpurová
- černá
Velikost- velmi malá
- malá
- střední
- velká
- velmi velká
Poměr délka/šířka- stejně dlouhý jako široký
- širší než delší
- mnohem delší než širší
Hlavní plodnost- v létě na výhonech z předcházejícího roku
- na podzim na výhonech běžného roku na jednoletých výhonech na podzim
Doba zralosti plodů na výhonech
z předcházejícího roku
- velmi raná
- raná
- střední
- pozdní
- velmi pozdní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

Vzor oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu révy a ovocných druhů

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

Vzor žádosti o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů, včetně vzorů příloh k této žádosti a názvy skupin porostů a termíny podání této žádosti a oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

Vzor uznávacího listu a rozhodnutí o neuznání

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál chmele

Vědecký název
Apple mosaic ilarvirus(ApMV)
Hop latent virus(HLV)
Hop mosaic carlavirus(HMV)
Hop latent viroid(HLVd)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál révy

Vědecký název
Arabis mosaic virus(ArMV)
Grapevine A virus(GVA)
Grapevine corky bark (Grapevine B virus)(GVB)
Grapevine enation agent
Grapevine fanleaf virus(GFLV)
Grapevine fleck virus(GFkV)
Grapevine chrome mosaic virus(GCMV)
Grapevine leafroll associated virus 1(GLRaV 1)
Grapevine leafroll associated virus 3(GLR a V 3)
Grapevine vein necrosis agent
LN 33 stem grooving agent
Rupestris stem pitting associated virus(RSP a V)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál ovocných druhů a seznam specifických škodlivých organismů ovocných druhů snižujících jakost

1. Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které je testován rozmnožovací materiál ovocných druhů

Vědecký název
Juglandaceae
Juglans regia L.
Cherry leaf roll virus(CLRV)
Grossulariaceae
Ribes L.
Gooseberry vein-banding agent
Cucumber mosaic virus(CMV)
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Arabis mosaic virus(ArMV)
Black currant reversion associated virus(BRAV)
Ribes uva crispa L.
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Arabis mosaic nepovirus(ArMV)
Rapsberry ringspot virus(RpRSV)
Gooseberry vein - banding agent
Black currant reversion associated virus(BRAV)
Amygdalaceae
Prunus domestica L. (a další)
Apple mosaic virus(ApMV)
Myrobalan latent ring spot virus(MLRSV)
Prunus necrotis ring spot virus(PNRSV)
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Plum pox virus(PPV)
Prune dwarf virus(PDV)
European stone fruit yellows phytoplasma(ESFY)
Prunus avium L., Prunus cerasus L.
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Prune dwarf virus(PDV)
Little cherry virus(LChV)
Prunus necrotic ringspot virus(PNRSV)
Cherry necrotic rusty mottle agent
Apple mosaic virus(ApMV)
Cherry rusty mottle (European) agent
Cherry leafroll virus(CLRV)
Cherry green ring mottle virus(CGRMV)
Petunia asteroid mosaic virus(PetAMV)
Carnation Italian ringspot virus(CIRV)
Arabis mosaic virus(ArMv)
Apple mosaic virus(ApMV)
Tomato black ring virus(TBRV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Prunus amygdalus Bartock
Prunus necrotic ringspot virus(PNRSV)
Plum pox virus(PPV)
Apple mosaic virus(ApMV)
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Prune dwarf virus(PDV)
European stone fruit yellows phytoplasma(ESFY)
Prunus armeniaca L.
Apple mosaic virus(ApMV)
Prunus necrotis ringspot virus(PNRSV)
Plum pox virus(PPV)
Apple mosaic virus(ApMV)
Apricot bare twig and unfruitfulness agent
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Prune dwarf virus(PDV)
European stone fruit yellows phytoplasma(ESFY)
Prunus persica (L.) Batsch
Apple mosaic virus(ApMV)
Peach asteroid spot agent
Peach latent mosaic viroid(PLMVd)
Prunus necrotic ringspot virus(PNRSV)
Plum pox virus(PPV)
Tomato black ring virus(TBRSV)
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Apple mosaic virus(ApMV)
Prune dwarf virus(PDV)
Cherry green ring motle virus(CGRMV)
European stone fruit yellows phytoplasma(ESFY)
Malaceae
Pyrus communis L.
Pear rough bark agent
Apple rubbery wood agent
Pear stony pit agent (Apple stem pitting virus) (ASPV)
Pear bark necrosis agent
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Apple stem pitting virus(ASPV)
Pear blister cancer viroid(PBCVd)
Quince sooty ring spot agent /Apple stem pitting virus/(ASPV)
Pear bark split agent
Apple stem grooving virus(ASGV)
Apple stem pitting virus(ASPV)
Pear decline phytoplasma
Quince yellow blotch agent
Malus Mill.
Apple bumpy fruit of Ben Davis agent
Apple russet wart agent
Apple rough skin agent
Apple rubbery wood agent
Apple star crack agent
Apple scar skin viroid(ASSVd)
Apple chlorotic leafspot virus(ACLSV)
Apple dimple fruit viroid(ADFVd)
Apple russet ring agent
Apple stem pitting virus(ASPV)
Apple chat fruit agent
Apple mosaic virus(ApMV)
Apple horseshoe wound agent
Apple fruit crincle viroid(AFCVd)
Apple green crincle agent
Apple flat limb agent
Apple proliferation phytoplasma
Apple stem grooving virus(ASGV)
Sorbus L.
Apple mosaic virus(ApMV)
Apple chlorotic leaf spot virus(ACLSV)
Rosaceae
Rubus idaeus L., Rubus fruticosus L.
Raspberry bushy dwarf virus(RBDV)
Raspberry leafspot agent
Raspberry leaf mottle agent
Tomato black ring virus(TBRV)
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Arabis mosaic virus(ArMV)
Apple mosaic virus(ApMV)
Cucumber mosaic virus(CMV)
Cherry leafroll virus(CLRV)
Raspberry vein chlorosis virus(RVCV)
Rubus yellow net agent
Fragaria x ananasa Duch.
Strawberry crincle virus(SCV)
Strawberry vein banding virus(SVBV)
Strawberry mild yellow edge virus(SMYEV)
Strawberry mottle agent
Tomato black ring virus(TBRV)
Raspberry ringspot virus(RpRSV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Arabis mosaic virus(ArMV)
Fytoplasmy jahodniku
Strawberry witches'-broom phytoplasma
Strawberry green petal phytoplasma

2. Seznam specifických škodlivých organismů ovocných druhů snižujících jakost

Rod nebo druhSpecifické škodlivé organismy snižující jakost
Citrus aurantiifolia
(Christm.) Swingle
Citrus limon (L.) Burm. f.
Citrus paradisi Macf.
Citrus reticulata Blanco
Citrus sinensis (L.)
Osbeck
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Aleurothrixus floccosus
Mashell Meloidogyne spp.
Parabemisia myricae Kuwana
Tylenchulus semipenetrans
Houby:
Phytophthora spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Citrus leaf rugose (choroby vyvolávající psorotické symptomy na
mladých listech, jako např. Psorosis, Ring spot, Cristacortis,
Impietratura, Concave gum, Infectious variegatio)
Viroidy, např. Exocortis, Cachexia-Xyloporosis
Corylus avellana L.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Epidiaspis leperii
Eriophis avellanae
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Xanthomonas campestris pv. corylina
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Phyllactinia guttata
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Apple mosaic virus
Hazel maculatura lineare MLO
Cydonia Mill.
Pyrus communis L.
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Anarsia lineatella
Eriosoma lanigerum
Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Phytophthora spp.
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy:
Všechny
Fragaria x ananassa Duch.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Aphelenchoides spp.
Ditylenchus dipsaci
Tarsonemidae
Houby:
Phytophthora cactorum
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Strawberry green petal MLO
Juglans regia L.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Coccidae, zejména:
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Xanthomonas campestris pv. juglandi
Houby:
Armillariella mellea
Nectria galligena
Chondrostereum purpureum
Phytophthora spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Cherry leaf roli virus
Malus Mill.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Anarsia lineatella
Eriosoma lanigerum
Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Phytophthora cactorum
Rosellinia necatrix
Venturia spp.
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy:
Všechny
Olea europea L.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Eusophera pinguis
Meloidogyne spp.
Saissetia oleae
Bakterie:
Pseudomonas syringae pv. savastanoi
Houby:
Verticillium dahliae
Viry a virům podobné organismy:
Všechny
Pistacia vera L.Houby:
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy:
Všechny
Prunus domestica L.
Prunus salicina Lindl.
Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií
Aculops fockeui
Capnodis tenebrionis
Eriophyes similis
Meloidogyne spp.
Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii,
Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
Prunus armeniaca L.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus persica (L.) Batsch
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Anarsia lineatella
Capnodis tenebrionis
Meloidogyne spp.
Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii,
Pseudaulacaspis pentagona,
uadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Rosellinia necatrix
Taphrina deformans
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
Prunus avium (L.)
Prunus cerasus L.
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Capnodis tenebrionis
Meloidogyne spp.
Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii,
Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
Ribes L.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Aphelenchoides spp.
Cecidophyopsis ribis
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Houby:
Armillariella mellea
Nectria cinnabarina
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Black currant reversion
Black currant infectious variegation agent
Rubus L.Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Aceria essigi
Bakterie:
Agrobacterium rhizogenes
Agrobacterium tumefaciens
Rhodococcus fascians
Houby:
Armillariella mellea
Didymelia applanata
Peronospora rubi
Phytophthora fragariae var. rubi
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Raspberry bushy dwarf virus
Raspberry leaf curl virus

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

Seznam virů a jiných organismů okrasných druhů a seznam specifických škodlivých organismů a chorob snižujících jakost okrasných druhů

1. Seznam virů a jiných organismů okrasných druhů

Rod nebo druhViry a jiné organismy
Pelargonium zonale (L.)
Ait.
Muškát páskatý
Cucumber mosaic virus(CMV)
Pelargonium flower break virus(PFBV)
Pelargonium leaf curl virus(PLCV)
Pelargonium line pattern virus(PLPV)
Pelargonium ringspot virus(PelRSV)
Tobacco ringspot virus(TRSV)
Tomato black ring virus(TBRV)
Tomato spotted wilt virus(TSWV)
Xanthomonas hortorum pv. pelargonii a Verticillium spp
Dianthus L.
Hvozdík
Carnation etched ring virus(CERV)
Carnation latent virus(CLV)
Carnation mottle virus(CarMV)
Carnation necrotic fleck virus(CNFV)
Carnation ringspot virus(CRSV)
Carnation vein mottle virus(CVMoV)
Impatiens L.
Netýkavka
Cucumber mosaic virus(CMV)
Impatiens necrotic spot virus(INSV)
Turnip mosaic virus(TuMV)
Clover yellow vein virus(C1YVV)
Tobacco mosaic virus(TMV)
Tobacco mild green mosaic tobamovirus
Tomato spotted wilt virus(TSWV)
Lilium L
Lilie
Arabis mosaic virus(ArMV)
Cucumber mosaic virus(CMV)
Lily symptomless virus(LSV)
Lily virus X(LVX)
Tobacco rattle virus(TRV)
Tulip breaking virus(TBV)
Tulipa L.
Tulipán
Tobacco necrosis virus(TNV)
Tulip breaking virus(TBV)
Lily symptomless virus(LSV)
Tulip severe mosaic potyvirus(TSMV)
Cucumber mosaic virus(CMV)
Tobacco rattle virus(TRV)
Fusarium oxysporum
Penicillium spp.
Narcissus L.
Narcis
Narcissus pseudonarcissus
Arabis mosaic virus(ArMV)
Cucumber mosaic virus(CMV)
Narcissus latent virus(NLV)
Narcissus late season yellows virus(NLSYV)
Narcissus mosaic virus(NMV)
Narcissus tip necrosis virus(NTNV)
Narcissus virus Q(NVQ)
Narcissus white streak potyvirus(NWSV)
Narcissus yellow stripe virus(NYSV)
Raspberry ringspot virus(RRSV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Tobacco rattle virus(TRV)
Tobacco ringspot virus(TRSV)
Tomato black ring virus (TBRV)
Narcissus tazetta
Arabis mosaic virus(ArMV)
Carnation latent virusCLV)
Cucumber mosaic virus(CMV)
Narcissus degeneration virus(NDV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Tomato black ring virus(TBRV)
Chrysanthemum L.
Chryzantéma
Chrysanthemum virus B(CVB)
Tomato aspermy virus(TAV)
Chrysanthemum stunt viroid(CSVd)
Tomato spotted wilt virus(TSWV)
Crocus L.
Šafrán
Iris severe mosaic virus(ISMV)
Tobacco rattle virus(TRV)
Arabis mosaic virus(ArMV)
Cucumber mosaic virus(CMV)
Bean yellow mosaic virus(BYMV)
Iris
Kosatec
Iris severe mosaic virus(ISMV)
Narcissus latent virus(NLV)
Iris mild mosaic virus(IMMV)
Begonia L.
Begónie
Tomato spotted wilt virus(TSWV)
Impatiens necrotic spot virus(INSV)
Xanthomonas axonopodis pv. Begoniae
Rosa L.
Růže
Prunus necrotic ringspot virus (cherry serotype)(PNRSV)
Apple mosaic virus (apple serotype)(ApMV)
Arabis mosaic virus(ArMV)
Strawberry latent ringspot virus(SLRSV)
Freesia Eckl. Et Klatt.
Frézie
Bean yellow mosaic virus(BYMV)
Freesia mosaic virus(FreMV)
Tobacco rattle virus(TRV)
Freesia leaf necrosis virus(FLNV)
Cucumber mosaic virus(CMV)
Fusarium gladioli f.sp. gladioli
Hyacinthus L.
Hyacint
Hyacinth mosaic virus(HyaMV)
Tobacco rattle virus(TRV)
Xanthomonas hyacinthi
Kalanchoe Adans.
Kalanchoe
Kalanchoe mosaic virus(KMV)
Tomato spotted wilt virus(TSWV)
Impatiens necrotic spot virus(INSV)
Kalanchoe latent virus(KLV)
Nepojmenovaný rhabdovirus blízký k sonchus yellow net rhabdovirus (SYNV).
Petunia Juss.
Petúnie
Alfalfa mosaic virus(AMV)
Cucumber mosaic virus(CMV)
Tomato aspermy virus(TAV)
Tomato mosaic virus(ToMV)
Tobacco mosaic virus(TMV)
Potyviry
Impatiens necrotic spot virus(INSV)
Tomato spotted wilt virus(TSWV)
Broad bean wilt virus(BBWV)
nepoviry, včetně:Tobacco ringspot virus(TRSV)
Tomato ringspot virus(ToRSV)
Potato virus X(PVX)
Petunia vein clearing virus (vizuální kontrola)(PVCV)

2. Seznam specifických škodlivých organismů a chorob snižujících jakost okrasných druhů

Rod nebo druhSpecifické škodlivé organismy a choroby
Begonia x hiemalis
Fotsch (syn. Begonia
elatior
hort.)
Begonia Elatior-hybridy
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Aleurodidae zejména Bemisia tabaci
Aphelenchoides spp.
Ditylenchus destructor
Meloidogyne spp.
Myzus ornatus
Otiorrhynchus sulcatus
Sciara
Thysanoptera zejména Frankliniella occidentalis
Bakterie:
Erwinia chrysanthemi
Rhodococcus fascians
Xanthomonas campestris pv. Begoniae
Houby:
Erysiphe
Původci hniloby stonku- Phytophthora spp.
- Pythium spp.
- Rhizoctonia spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Virová kadeřavost (Leafcurl disease)
Tospoviry (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
Citrus L. - citrusHmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Aleurothrixus řloccosus (Mashell)
Meloidogyne spp.
Parabemisia myricae (Kuwana)
Tylenchulus semipenetrans
Houby:
Phytophthora spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Citrus leaf rugose
Choroby vyvolávající psorotické symptomy na mladých listech, jako
např. Psorosis, Ring spot, Cristacortis, Impietratura,
Concave gum
Infectious variegation
Viroidy, např. Exocortis, Cachexia-Xyloporosis
Dendranthema x
Grandiflorum

(Ramat) Kitam
Dendranthema -
Grandiflorum - hybridy
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Agromyzidae
Aleurodidae zejména B emisia tabaci
Aphelencoides spp.
Diarthronomia chrysanthemi
Lepidoptera zejména: Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella
Thysanoptera zejména Frankliniella occidentalis
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Erwinia chrysanthemi
Houby:
Fusarium oxysporům spp. chrysanthemi
Puccinia chrysanthemi
Pythium spp.
Rhizoctonia solani
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Chrysanthemum B mosaic virus
Tomato aspermy cucumovirus
Dianthus caryophyllus L.
a hybridy
Hvozdík zahradní
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Agromyzidae
Aleurodidae, zejména Bemisia tabaci
Thysanoptera, zejména Frankliniella occidentalis
Lepidoptera zejména Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes
acerbella
Houby:
Alternaria dianthi
Alternaria dianthicola
Fusarium oxysporum f. spp. dianthi
Mycosphaerella dianthi
Phytophthora nicotiana spp. parasitica
Rhizoctonia solani
Hniloba stonku : Fusarium spp a Pythium spp.
Uromyces dianthi
Viry a virům podobné organismy:
Carnation etched ring caulimovirus
Carnation mottle carmovirus
Carnation necrotic fleck closterovirus
Tospoviry (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
Euphorbia pulcherrima
(Wild ex Kletzch)
Poinzécie
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Aleurodidae, zejména Bemisia tabaci
Bakterie:
Erwinia chrysanthemi
Houby:
Fusarium spp.
Pythium ultimum
Phytophthora spp.
Rhizoctonia solani
Thielaviopsis basicola
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Tospoviry (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic virus)
Gerbera L.
Gerbera
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Agromyzidae
Alerodidae, zejména Bemisia tabaci
Aphelenchoides spp.
Lepidoptera
Meloidogyne
Tysanoptera, zejména Frankliniella occidentalis
Houby:
Fusarium spp.
Phytophtora cryptogea
Erysiphe
Rhizoctonia solani
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Tospoviry (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic virus)
Gladiolus L.
Mečík
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Ditylenchus dipsaci
Thysanoptera, zejména Frankliniella occidentalis
Bakterie:
Pseudomonas marginata
Rhodococcus fascians
Houby:
Botrytis gladiolorum
Curvularia trifolii
Fusarium oxysporum spp. gladioli
Penicillium gladioli
Sclerotinia spp.
Septoria gladioli
Urocystis gladiolicola
Uromyces transversalis
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Aster yellow mycoplasm
Cucumber mosaic virus
Corky pit agent
Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus)
Tobacco rattle virus
Jiné škodlivé organismy:
Cyperus esculentus
Lilium L.
Lilie
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Aphelenchoides spp.
Rhyzoglyphus spp.
Pratylenchus penetrans
Rotylenchus robustus
Tysanoptera, zejména Frankliniella occidentalis
Bakterie:
Erwinia carotovora susp. carotovora
Rhodococcus fascians
Houby:
Cylindrocarpon destructans
Fusarium oxysporum f. sp. lilii
Pythium spp.
Rhizoctonia spp.
Rhizopus spp.
Sclerotium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Cucumber mosaic virus
Lily symptomless virus
Lily virus x
Tobacco rattle virus
Tulip breaking virus
Jiné škodlivé organismy:
Cyperus esculentus
Malus Miller
Jabloň
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Anarsia lineatella
Eriosoma lanigerum
Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspioditus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefasciens
Psudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Phytophthora cactorum
Rosellinia necatrix
Venturia spp.
Verticillium spp.
Všechny viry a virům podobné organismy.
Narcissus L.
Narcis
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Aphelenchoides subtenuis
Dithylenchus destructor
Eumerus spp.
Merodon equestris
Pratylenchus penetrans
Rhizoglyphidae
Tarsonemidae
Houby:
Fusarium oxysporum f. sp. narcissi
Sclerotinia spp.
Sclerotinum bulborum
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Tobacco rattle virus
Narcissus white streak agent
Narcissus yellow stripe virus
Jiné škodlivé organismy:
Cyperus esculentus
Pelargonium L.
Muškát
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Aleurodidae, zejména Bemisia tabaci
Lepidoptera
Thysanoptera, zejména Frankliniella occidentalis
Bakterie:
Rhodococcus fascians
Xanthomonas campestris pv. pelargonii
Houby:
Puccinia pelargonii zonalis
Původci hniloby stonku (Botrytis spp., Pythium spp.)
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Pelargonium flower break carmovirus
Pelargonium leaf curl tombusvirus
Pelargonium line pattern virus
Tospoviry (Tomato spotted virus, Impatiens necrotic spot virus)
Phoenix L.
Datlovník
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Thysanoptera
Houby:
Exosporium palmivorum
Gliocladium wermoeseni
Graphiola phoenicis
Pestalozzia phoenicis
Phythium spp.
Všechny viry a virům podobné organismy
Pinus nigra Arnold
Borovice černá
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje:
Blastophaga spp.
Rhyacionia buoliana
Houby:
Ophodermium seditiosum
Všechny viry a virům podobné organismy
Prunus L.
Slivoň
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Capnodis tenebrionis
Meloidogyne spp.
Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Rosellinia necatrix
Taphrina deformans
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Prune dwarf virus
Prunus necrotic ringspot virus
Pyrus L.
Hrušeň
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Anarsia lineatella
Eriosoma lanigerum
Coccidae, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona,
Quadraspidiotus perniciosus
Bakterie:
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. syringae
Houby:
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Phytophthora spp.
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Všechny viry a virům podobné organismy.
Rosa L.
Růže
Hmyz, roztoči a háďátka všech vývojových stadií:
Lepidoptera, zejména: Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana
Meloidogyne spp.
Pratylenchus spp.
Tetranychus urticae
Bakterie:
Agrobacterium tumefasciens
Houby:
Chondrostereum purpureum
Coniothyrium spp.
Diplocarpon rosae
Peronospora sparsa
Phragmidium spp.
Rosellinia necatrix
Sphaerotheca pannosa
Verticillium spp.
Viry a virům podobné organismy, zejména:
Apple mosaic virus
Arabis necrotic ringspot virus
Prunus necrotic ringspot virus

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 147/2004 Sb.

Vzory úředních návěsek a návěsek

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 71/140/EHS ze dne 22. března 1971, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 74/648/EHS ze dne 9. prosince 1974, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Komise 77/629/EHS ze dne 28. září 1977, kterou se mění přílohy směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Komise 82/331/EHS ze dne 6. května 1982, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.
Směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice Rady 74/649/EHS.

2) Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce na trh.
Směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS.
Směrnice Komise 93/64/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích předpisech pro sledování a kontrolu dodavatelů a jejich zařízení v souladu se směrnicí Rady 92/34/EHS.
Směrnice Komise 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí opatření pro seznamy odrůd ovocného školkařského materiálu a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé, podle směrnice Rady 92/34/EHS.

3) Směrnice Komise 93/49/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví program uvádějící podmínky, jež se mají plnit u množitelského materiálu okrasných rostlin a okrasných rostlin v souladu se směrnicí Rady 91/682/EHS.
Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin.
Směrnice Komise 1999/66/ES ze dne 28. června 1999 stanovující požadavky na návěsku nebo jiný dokument vystavený dodavatelem podle směrnice Rady 98/56/ES.
Směrnice Komise 1999/68/ES ze dne 28. června 1999 stanovující dodatečná opatření pro seznam odrůd okrasných rostlin vedený dodavateli podle směrnice Rady 98/56/ES.

4) § 2 písm. s)zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

5) § 2 písm. g)zákona č. 219/2003 Sb.

6) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru