Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Částka 48/2004
Platnost od 05.04.2004
Účinnost od 05.04.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

VYHLÁŠKA

ze dne 23. března 2004,

kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 6, § 8 odst. 12, § 13 odst. 5, § 17 odst. 8 a § 38 odst. 6 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), se mění takto:

1. V § 1 písmeno d) zní:

"d) stavbou pro úpravu vody soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody (úpravna vody); za stavbu pro úpravu vody se pro účely vybraných údajů majetkové nebo provozní evidence považuje i stavba k jímání vody, s případným zařízením na zdravotní zabezpečení vody bez technologie úpravy vody,".

2. V § 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

"i) odpovědným zástupcem provozovatele osoba uvedená v povolení krajského úřadu k provozování vodovodu nebo kanalizace (§ 6 zákona),

j) referenční metodou měření stanovení principu nebo postupu při stanovení sledovaných ukazatelů surové povrchové vody.".

3. V § 6 odst. 1 se slovo "digitální" nahrazuje slovy "předepsané elektronické".

4. V § 6 odstavec 3 zní:

"(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo kanalizace zasahuje do územní působnosti více vodoprávních úřadů, předávají se vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství odpadních vod.".

5. V § 6 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 1a) znějí:

"(4) Potvrzení správnosti předávaných vybraných údajů z majetkové evidence se provádí elektronicky opatřené zaručeným elektronickým podpisem1a) statutárního orgánu vlastníka vodovodu nebo kanalizace, předáním nosiče dat s vybranými údaji z majetkové evidence potvrzeným statutárním orgánem vlastníka vodovodu nebo kanalizace včetně prohlášení o správnosti předávaných údajů nebo předáním vytištěných jednotlivých formulářů vybraných údajů z majetkové evidence s podpisem člena statutárního orgánu vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

(5) Soubor vybraných údajů majetkové evidence na území kraje předává krajským úřadům Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") do konce června za předcházející kalendářní rok.

1a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 7 odst. 1 se slovo "digitální" nahrazuje slovy "předepsané elektronické".

7. V § 7 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo kanalizace zasahují do územní působnosti více vodoprávních úřadů, předávají se vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství odpadních vod.

(4) V případě, že více vodovodů nebo kanalizací tvoří funkční celek, ve kterém je možno považovat jakost vody za přibližně stejnou, s jedním provozovatelem ve vlastnictví více osob, předávají se vybrané údaje z provozní evidence vodoprávnímu úřadu za tento funkční celek nebo jeho části. Vybrané údaje z provozní evidence předává vlastník funkčního celku s nejvyšší cenou podle bodu 5 v přílohách č. 1 až 4.".

8. V § 7 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Potvrzení správnosti předávaných vybraných údajů z provozní evidence se provádí elektronicky opatřené zaručeným elektronickým podpisem1a) odpovědného zástupce provozovatele vodovodu nebo kanalizace, předáním nosiče dat s vybranými údaji z provozní evidence potvrzeným odpovědným zástupcem provozovatele vodovodu nebo kanalizace včetně prohlášení o správnosti předávaných údajů nebo předáním vytištěných jednotlivých formulářů vybraných údajů z provozní evidence s podpisem odpovědného zástupce provozovatele vodovodu nebo kanalizace.

(8) Soubor vybraných údajů provozní evidence na území kraje předává krajským úřadům ministerstvo do konce června za předcházející kalendářní rok.".

9. V § 9 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "například rozhodčí analytická metoda podle zvláštního právního předpisu.7a)

7a) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.".

10. § 13 zní:

"§ 13

(1) Smlouva o dodávce vody obsahuje kromě obecných náležitostí tyto náležitosti:

a) určení místa stavby nebo pozemku připojených přípojkou na vodovod,

b) limit množství dodávané vody, včetně množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky,

c) způsob zjišťování množství odebírané vody, včetně požadavků na odběratele z toho vyplývajících (např. požadavky na umístění vodoměru, osobní účast při odečtu),

d) jakost dodávané vody,

e) způsob stanovení ceny a způsob jejího vyhlášení,

f) způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb,

g) v případě, že vlastník vodovodu je odlišný od provozovatele, rozsah jejich odpovědnosti ve vztahu k odběrateli v souladu se smlouvou podle § 8 odst. 2 zákona,

h) dobu plnění.

(2) Smlouva o odvádění vypouštěných odpadních vod obsahuje kromě obecných náležitostí tyto náležitosti:

a) určení místa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci,

b) přípustné míry množství a znečištění vypouštěné odpadní vody,

c) výpočet množství srážkové vody,

d) způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod,

e) možnost uplatnění snížení množství odváděných odpadních vod, včetně dodavatelem uplatňovaného způsobu výpočtu snížení (§ 19 odst. 7 zákona),

f) míru a bilanci znečištění vypouštěných odpadních vod,

g) způsob stanovení ceny a způsob jejího zveřejnění,

h) způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb,

i) v případě, že vlastník kanalizace je odlišný od provozovatele, specifikaci jejich odpovědnosti ve vztahu k odběrateli v souladu se smlouvou podle § 8 odst. 2 zákona,

j) dobu plnění.".

11. V § 16 písm. j) se čárka na konci nahrazuje středníkem a doplňují se slova "kalem je také zbytkový kal z čistíren odpadních vod, a to jak zpracovaný, tak nezpracovaný,".

12. V § 21 odst. 4 se slovo "digitální" nahrazuje slovy "předepsané elektronické", slova "Ministerstvem zemědělství (dále jen "ministerstvo")" se nahrazují slovem "ministerstvem" a slova "prostřednictvím správce příslušného povodí22)" včetně poznámky pod čarou č. 22) se zrušují.

13. V § 22 odst. 2 se slova "její dopravou do úpravny." nahrazují slovy "stavbou pro úpravu vody.".

14. V § 22 odst. 5 se slovo "nové" zrušuje.

15. V § 28 odstavec 2 zní:

"(2) Není-li vodoměr funkční, určí se množství odebírané vody podle výše předchozího odběru ve srovnatelném období. Jedná-li se o nový odběr, určí se množství odebírané vody podle následného odběru ve srovnatelném období. Došlo-li ke změnám podmínek u odběratele, stanoví se množství odebírané vody podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.".

16. V § 36 odst. 1 větě první se slova "Technický audit vodovodu a kanalizace obsahuje tyto části:" nahrazují slovy "Technický audit vodovodu nebo kanalizace uvede z následujícího výčtu pouze části věcně příslušné podle zadání:".

17. V § 36 odst. 2 se slovo "zařazení" nahrazuje slovem "zápis".

18. V § 36 odstavce 3 až 5 znějí:

"(3) Žádosti o zápis do seznamu technických auditorů se podávají ministerstvu. Součástí žádosti je i souhlas se zveřejněním osobních údajů, údajů o dosaženém vzdělání, soupisu vlastních publikačních prací v oboru, vydaných odborných statí a publikací a popisu dosavadní odborné činnosti spolu s dalšími údaji, které jsou jako doklady součástí žádosti o zařazení do seznamu technických auditorů.

(4) Ministerstvo zapíše do seznamu technických auditorů žadatele, pokud splňuje požadavky stanovené zákonem a je vybrán komisí (§ 38 odst. 5 zákona), každoročně k 30. červnu, následujícímu po vybrání komisí.

(5) Při výběru žadatelů o zápis do seznamu technických auditorů přihlédne komise k soupisu vlastních publikačních prací v oboru, vydaným odborným statím a publikacím a k popisu dosavadní odborné činnosti.".

19. V § 36 se odstavce 6 až 9 zrušují.

20. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací - vodovodní řady
Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací - vodovodní řady

21. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací - stavba pro úpravu vody
Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací - stavba pro úpravu vody

22. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací - kanalizační stoky
Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací - kanalizační stoky

23. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací - čistírna odpadních vod
Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací - čistírna odpadních vod

24. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací - vodovodní řady
Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací - vodovodní řady

25. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací - stavba pro úpravu vody
Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací - stavba pro úpravu vody

26. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací - kanalizační stoky
Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací - kanalizační stoky

27. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací - čistírna odpadních vod
Vybrané údaje z provozní evidence vodovodů a kanalizací - čistírna odpadních vod

28. V příloze č. 9 části 2 tabulky č. 2 a 3 znějí:

„Tabulka č. 2

ÚPLNÝ ROZBOR VYROBENÉ PITNÉ VODY (VÝSTUP ZE STAVBY PRO ÚPRAVU VODY NEBO ZDROJE BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY)

A. Mikrobiologické a biologické ukazatele

Pořadové číslo ukazateleUkazatelSymbolJednotka
1.Clostridium perfringens KTJ/100 ml
2.EnterokokyEKKTJ/100 ml
3.Escherichia coliECKTJ/100 ml
4.Koliformní bakterieKBKTJ/100 ml
5.Mikroskopický obraz: abiosestonABS%
6.Mikroskopický obraz: počet organismůPOJedinci/1 ml
7.Mikroskopický obraz: živé organismyŽOJedinci/1 ml
8.Psychrofilní bakterie (Kultivovatelné mikroorganismy při 22°C)PBKTJ/1 ml
9.Mezofilní bakterie (Kultivovatelné mikroorganismy při 36°C)MBKTJ/1 ml
10.   

B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

11.                                  1,2-dichlorethan       μg/l     
12.   
13.Amonné iontyNH4+mg/l
14.AntimonSbμg/l
15.ArsenAsMg/l
16.Barva mg/l Pt
17.Benzen Hg/l
18.Benzo[a]pyrenBaPμg/l
19.BerylliumBeμg/1
20.BorBmg/l
21.BromičnanyBrO3-μg/l
22.   
23.DusičnanyNO3-mg/l
24.DusitanyNO2-mg/l
25.   
26.FluoridyF-mg/l
27.HliníkAlmg/l
28.HořčíkMgmg/l
29.Chemická spotřeba kyslíku (manganistanem)CHSKMnmg/l
30.Chlor volnýCl2mg/l
31.Chlorethen (vinylchlorid)  
32.ChloridyCl-mg/l
33.ChloritanyClO2-μg/l
34.ChromCrμg/l
35.   
36.KadmiumCdμg/l
37.Konduktivita mS/m
38.Kyanidy celkovéCN-mg/l
39.ManganMnmg/l
40.MěďCuμg/l
41.Microcystin-LRM 
42.Látky extrahovatelné nepolárníNELmg/l
43.NiklNiμg/l
44.OlovoPbμg/l
45.OzonO3μg/l
46.Pach stupeň
47.Pesticidní látkyPLμg/l
48.Pesticidní látky celkemPLCμg/l
49.pHpH 
50.Polycyklické aromatické uhlovodíkyPAUμg/l
51.RtuťHgμg/l
52.SelenSeμg/l
53.SíranySO42-mg/l
54.   
55.   
56.TetrachlorethenPCEμg/l
57.TrihalomethanyTHMμg/l
58.TrichlorethenTCEμg/l
59.Trichlormethan chloroform) μg/l
60.VápníkCamg/l
61.Vápník a hořčíkCa + Mgmmol/l
62.ZákalZZF(t,n)
63.ŽelezoFemg/l

C. Další ukazatele

            Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5   KNK4,5        mmol/l     
 Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3ZNK8,3mmol/l
 Huminové látkyHLmg/l

Poznámky k tabulce č. 2:

Pořadové číslo ukazatele:

6,7,11,41,56,57,58,59Stanoví se u vod upravovaných z povrchových zdrojů a vod podzemních, u nichž je podezření na kontaminaci vodou povrchovou
19Stanoví se pouze při výskytu v přirozených vodách
21Stanoví se pouze při ozonizaci vody
30Stanoví se v případě dezinfekce vody prostředky obsahujícími chlor
31Stanoví se pouze výpočtem pro zbytkovou koncentraci monomeru v případě možnosti jeho výskytu
33, 45Stanoví se pouze v případě dezinfekce oxidem chloričitým nebo ozónem.
47, 48Pesticidy a dále součet koncentrací pesticidů, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v surové vodě a to podle používaných pesticidů v daném území. Stanoví se pouze v případech odůvodněného podezření kontaminace vody pesticidní látkami.
50Suma specifických sloučenin: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno (1,2,3-cd) pyren.
57Součet zjištěných koncentrací chloroformu, bromoformu, dibromchlormetanu a bromdichlormetanu.

MONITOROVACÍ ROZBOR SUROVÉ A VYROBENÉ VODY

Rozsah pro řízení jakosti a k účelům monitoringu

Monitorovací rozbor
Pořadové
číslo
ukazatele
Pořadové číslo
z úplného rozboru
(tab. č. 2)
UkazatelJednotka
1.3.Escherichia coliKTJ/100 ml
2.4.Koliformní bakterieKTJ/100 ml
3.2.EnterokokyKTJ/100 ml
4.8.Psychrofilní bakterie (kultivovatelné mikroorganismy při 22°C)KTJ/1 ml
5.9.Mezofílní bakterie (kultivovatelné mikroorganismy při 37°C)KTJ/1 ml
6.7.Mikroskopický obraz (živé org.)1)Jedinci/1 ml
7.-Mikroskopický obraz (mrtvé org.)1)Jedinci/1 ml
8.5.Abioseston1)%
9.39.Manganmg/l
10.23.Dusičnanymg/l
11.24.Dusitanymg/l
12.30.Chlór volný2)mg/l
13.27.Hliníkmg/l
14.13.Amonné iontylmg/l
15.32.Chloridymg/l
16.37.KonduktivitamS/m
17.49.Reakce vody 
18.53.Síranymg/l
19.16.Barvamg/l Pt
20.46.PachStupeň
21.62.ZákalZFn nebo ZFt
22.63.Železomg/l
23.29.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemmg/l
24.42.Látky extrahovatelné nepolární1)mg/l
25.60.Vápníkmg/l
26.28.Hořčíkmg/l
27.61.Vápník a hořčíkmmol/l
28. Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5mmol/l
29. Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3mmol/l
30. Huminové látky1)mg/l
31.-Absorbance A1254 3) 
32.-Nerozpuštěné látky1)mg/l
33.-Fosforečnany1)mg/l
34.-BSK5 1)mg/l
35.-Nasycení kyslíkem1)%

Poznámky k ukazatelům tabulky č. 3:

1) Stanoví se pouze u surové vody. U vyrobené vody pouze podle potřeby v závislosti na jakosti surové vody.

2) Chlór volný nebo jiné použité dezinfekční činidlo.

3) Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů, a to od dosažení hodnoty A254 = 0,08.“.

29. V příloze č. 9 části 3 se v bodě 1 druhá věta zrušuje.

30. V příloze č. 9 text pod tabulkou č. 6 zní:

„1. Tabulka č. 6 platí pro povrchovou vodu a pro vodu z podzemních zdrojů, u nichž je podezření na kontaminaci vodou povrchovou.

2. V případě, že se prokáže, že zjištěné hodnoty pro určité ukazatele jsou po dobu minimálně dvouletého sledování průběžně výrazně nižší než hodnoty stanovené v tabulce č. 1a v příloze č. 13, může vodoprávní úřad snížit četnost odběrů vzorků a rozborů pro daný ukazatel.

3. Jestliže neexistuje žádné znečištění v případech uvedených v bodě 2 a neexistuje riziko zhoršení jakosti vod a jestliže je jakost odebírané surové vody lepší než A1 podle tabulky č. 1a v příloze č. 13, může vodoprávní úřad rozhodnout o ukončení pravidelných odběrů a rozborů.“.

31. V příloze č. 12 část VII. Hospodářská zvířata a drůbež zní:

„VII. Hospodářská zvířata a drůbež

          hospodářská zvířata 
 na jeden kus 
57.dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů36
58.býk18
59.tele, ovce, koza, vepř6
60.prasnice8
61.kůň14
62.pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)1
 drůbež na 100 kusů 
63.slepice, perličky11
64.husy, kachny, krůty36“.

32. Příloha č. 13 zní:

"Příloha č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

POŽADAVKY NA JAKOST SUROVÉ VODY

ČÁST 1.

UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY A JEJICH MEZNÉ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU

POVRCHOVÁ VODA

Tabulka č. 1a

          UkazatelJednotkaA1A2 A3
SMSMSM
1.Reakce vodyPH6,5 - 8,56,5-9,55,5-9,0 5,5-9,0 
2.Barva (po filtraci)mg/l1020 (O)50100 (O)50200 (O)
3.Nerozpuštěné látky suš.mg/l5     
4.Teplota°C1520 (O)2225 (O)2225 (O)
5.Konduktivita - při 25 °CmS/m100100100 100 
6.Pachstupeň2 5 5 
7.Dusičnanymg/l2550 (O) 50 (O) 50 (O)
8.Fluoridy4)mg/l0,7-11,50,7 - 1,51,50,7 - 1,51,5
9.Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)mg/l 0,005 0,005 0,01
10.Železo celkové1)mg/l0,10,21212
11.Mangan1)mg/l0,050,050,110,51,5
12.Měďmg/l0,020,05 (O)0,050,050,10,1
13.Zinekmg/l0,531515
14.Bormg/l0,511111
15.Beryliummg/l 0,001 0,001 0,002
16.Kobaltmg/l    0,05 
17.Niklmg/l 0,02 0,03 0,03
18.Vanadmg/l    0,02 
19.Arsenmg/l0,010,01 0,010,020,02
20.Kadmiummg/l0,0010,0050,0010,0050,0010,005
21.Chrom (veškerý)mg/l 0,05 0,05 0,05
22.Olovomg/l0,010,025 0,025 0,05
23.Selenmg/l 0,01 0,01 0,01
24.Rtuťmg/l0,00050,0010,00050,0010,00050,001
25.Baryummg/l 0,1 1 1
26.Kyanidymg/l0,020,050,040,050,040,05
27.Síranymg/l150250150250 (O)150250 (O)
28.Chloridymg/l100100100100100100
29.Tenzidy aniontovémg/l0,20,20,20,20,50,5
30.Fosforečnany (PO43-)1mg/l0,3 0,5 0,5 
31.Fenoly jednosytnémg/l 0,0010,0010,0030,010,1
32.Nepolární extrahovatelné látky (NEL)mg/l 0,05 0,050,10,5
33.Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)μg/l 0,1 0,1 0,2
34.Pesticidní látky celkemμg/l 0,5 0,5 0,5
35.Chemická spotřeba kyslíku (CHSKMn)1)mg/l235101015
36.Nasycení kyslíkem1)% O2>70 >50 >30 
37.Biochemická spotřeba
kyslíku (BSK5) při 20° C s vyloučením nitrifikace1)
mg/l34557
38.Celkový dusíkmg/l1 2 3 
39.Amonné iontymg/l0,050,50,5113 (O)
40.Extrahovatelné látkymg/l0,1110,2 0,5 
41.Celkový organický uhlík (TOC)mg/l5 8 8 
42.Huminové látkymg/l22,53,556,08,0
43.Veškeré koliformní bakterieKTJ/100 ml50 5 000 50 000 
44.Termotolerantní koliformní bakterieKTJ/100 ml20 2 000 20 000 
45.Fekální streptokoky (Enterokoky)KTJ/100 ml20 1 000 10 000 
46.Salmonelyv 5 000 ml vodynepřítomny nepřítomny   
47.Mikroskopický obrazJedinci/ml 503 000
5002)
 10 000
10002)
 

Uvedené mezní hodnoty ukazatelů v tabulce limitují zařazení do příslušné kategorie jakosti. Směrné hodnoty ukazatelů jsou hodnoty, ke kterým má směřovat asanační a ochranná činnost v povodí, zejména v ochranném pásmu vodního zdroje.

Vysvětlivky:

S ... směrné, nepovinné hodnoty

M ... mezné, povinné hodnoty

A1, A2, A3 ... kategorie surové vody § 22 odst. 3 vyhlášky

1) možná odchylka pro způsob vyhodnocení a zařazení surové vody do kategorie

2) u obtížně odstranitelných organismů u jednostupňové či vícestupňové úpravy

3) (O) - výjimečné klimatické a geografické podmínky

4) tato hodnota udává horní limity podle průměrné roční teploty (nízké a vysoké)

Ukazatel pořadového Čísla 9 se nestanoví v případech, že jsou stanoveny specifické chlorované organické látky.

Ukazatel pořadového č. 33 je vyjádřen jako součet koncentrací: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)pyren, fluoranthen.

Ukazatel č. 34 je vyjádřen jako součet (hodnot nad mezí detekce) všech stanovených pesticidů. Stanovují se ty pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou v daném zdroji vyskytovat.

Pro ukazatel č. 31 se neuplatňuje limit v případě, že nevznikají organoleptické závady pitné vody.

PODZEMNÍ VODA

Tabulka č. 1 b

Pro podzemní vodu platí ukazatele uvedené v tabulce č. 1a pro povrchovou vodu kromě dále uvedených ukazatelů, pro které platí následující limity a to pouze pro kategorii A3.

UkazatelJednotkaA3
SM
Železomg/l 20
Manganmg/l1,05,0
Sulfanmg/l 0,05
Rozpuštěný kyslík       % nasycení    bez limitu    bez limitu  

ČÁST 2.

STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY

TYPY ÚPRAV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE SUROVÉ VODY

Tabulka č. 2

Pro kategoriiTypy úprav
A 1Jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce, například rychlá filtrace a dezinfekce, popř. prostá písková filtrace, chemické odkyselení nebo mechanické odkyselení či odstranění plynných složek provzdušňováním.
A 21)Běžná fyzikální úprava, chemická úprava a desinfekce, koagulační filtrace, infiltrace, pomalá biologická filtrace, flokulace, usazování, filtrace, desinfekce (konečné chlorování), jednostupňové či dvoustupňové odželezňování a odmanganování,
A 3Intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava a desinfekce, například chlorování do bodu zlomu, koagulace, flokulace, usazování, filtrace, adsorpce (aktivní uhlí), desinfekce (ozón, konečné chlorování). Kombinace fyzikálně chemické a mikrobiologické a biologické úpravy.

Vysvětlivky:

1) Pro evidenci a hodnocení účinnosti úpravy vody se rozděluje tato kategorie na dvě podkategorie:
a) jednostupňová úprava
b) klasická dvoustupňová úprava

ČÁST 3.

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ A ZAŘAZENÍ SUROVÉ POVRCHOVÉ VODY DO KATEGORIÍ

(1) Surová povrchová voda je považována za vyhovující příslušným ukazatelům v dané kategorii, pokud vzorky této vody odebírané v pravidelných intervalech a v tomtéž bodě vzorkování budou vyhovovat hodnotám ukazatelů pro odpovídající kvalitu vody a to:

- u 95 % vzorků pro ukazatele M (mezná hodnota),

- u 90 % vzorků ve všech ostatních případech,

- a jestliže v případě 5 nebo 10 % nevyhovujících vzorků:

a) se jakost vody neodchyluje od hodnot ukazatelů uvedených v tabulce 1a) o více než 50 %, s výjimkou teploty, pH, rozpuštěného kyslíku a mikrobiologických ukazatelů,

b) nemůže dojít k ohrožení veřejného zdraví,

c) vzorky vody odebrané následně ve statisticky vhodném intervalu se nebudou odchylovat od příslušných hodnot ukazatelů.

(2) Od požadavků uvedených v odstavci 1 je možné se odchýlit:

a) v případech povodní nebo jiných přírodních katastrof nebo abnormálních povětrnostních podmínek (při výpočtu procent podle odstavce 1 nebudou brány v úvahu hodnoty vyšší než jsou hodnoty ukazatelů pro příslušnou vodu),

b) v případech, kdy povrchová voda podléhá přírodnímu obohacování určitými látkami, které může mít za důsledek překročení limitů stanovených v tabulce č. 1a přílohy č. 13 pro kategorie A1, A2 a A3; přirozeným obohacováním se rozumí proces, při kterém bez lidského zásahu do povrchové vody přecházejí z půdy látky v ní obsažené,

c) u stojatých povrchových vod nebo u povrchových vod v mělkých nádržích u ukazatelů uvedených v tabulce č. la přilohy č. 13 s označením (1); odchylka platí pouze pro nádrže s hloubkou do 20 m, s výměnou vody v nádrži kratší než jeden rok a bez přítoku odpadních vod, dále při odběrech z různých horizontů,

d) pokud u maximálně dvou ukazatelů stanovená hodnota odpovídá či přesahuje mezné hodnoty kategorie A3 a ostatní ukazatele odpovídají kategorii A1, popř. A2, pak je třeba stanovenou hodnotu ověřit dalšími rozbory. Pokud výsledek technologické zkoušky (dle typu úprav) prokáže, že lze tuto vodu upravit jednodušším postupem, než by odpovídalo kategorii A3, pak se zařazuje surová voda do kategorie odpovídající výsledku technologické zkoušky.

(3) Zařazení podzemní surové vody do kategorie se provádí podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. d).

ZPŮSOB URČENÍ PRŮMĚRNÉHO INDEXU UPRAVITELNOSTI PRO STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY

1. Pro potřebu technologického zařízení úpraven vod, kdy vzhledem k většímu kolísání jakosti surové vody nejde v průběhu roku zdroj zařadit pouze do jedné kategorie, může provozovatel určit průměrný index upravitelnosti vybraných ukazatelů podle vztahu:

 a b c d
Iu = Iu1  -- + Iu2   -- + Iu3   -- + Iu4   --
 100 100 100 100

kde a,b,c je četnost výskytu ukazatele v procentech v kategorii A1, A2, A3 a d je četnost výskytu ukazatele v kategorii větší než A3.

2. Index upravitelnosti (IU) je číslo v rozmezí 1 až 3 odpovídající kategorii A1 až A3. Pro hodnoty větší než přísluší kategorii A3 je IU = 4. Rostoucí index upravitelnosti je úměrný zhoršující se kvalitě zdroje a tím surová voda vyžaduje náročnější úpravu.

3. Indexu upravitelnosti se odpovídá indexem náročnosti technologie úpravy vody It, který má hodnoty 0 (bez úpravy) až 3,75 (např. dvoustupňová úprava s filtrací přes zrněné aktivní uhlí a s oxidací).

4. Pro dané standardní metody úpravy vody odpovídají orientačně následující průměrné indexy upravitelnosti (IU) podle náročnosti technologie úpravy vody:

Kategorie surové vodyIndex náročnosti technologie úpravy
A10 - 2
A2a2 - 2,5
A2b2,5 - 3
A3>3 “.

33. Příloha č. 17 zní:

"Příloha č. 17 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

POSTUP VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO

A. Pevná složka vodného, resp. stočného, vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody v množství vody dodané:

1. Podle druhu stanovené pevné složky (§ 20 odst. 4 zákona) se technickým parametrem specifikují pro výpočet jednotlivé kategorie (U1 až Un), kde n je celkový počet kategorií.

U1 je nejmenší zvolený technický parametr: u vodoměrů velikost v [m3/h]; u přípojek průměr v [mm] a u odebraného množství vody v [m3/rok].

2. Stanoví se pevná složka vodného, resp. stočného, v Kč za rok pro kategorii s nejmenším odběrem S1 podle § 35 této vyhlášky.

3. Stanoví se funkční závislost mezi technickými parametry, reprezentující jednotlivé kategorie, ze vzorce mocninné křivky:

Si = k + a × Uib

kde i = 1, ... n.

4. Podle místních podmínek se zvolí konstanta k < Si.

Poznámka:

Konstanta k má rozměr Kč na jeden odběr za rok a může vyjadřovat náklad spojený se správou odběru bez ohledu na velikost technického parametru charakterizující odběr. Čím vyšší hodnota k, tím více roste měrný náklad na odebraný m3 malým odběratelům.

5. Podle místních podmínek se zvolí exponent b, který je zpravidla v rozsahu 0,5 ≤ b ≤ 2.

Poznámka:

Zvolí-li se exponent b = 1 a k = 0, bude mezi pevnými složkami pro jednotlivé kategorie stejná závislost jako mezi technickými parametry charakterizující jednotlivé kategorie. Čím více bude b menší než 1, tím více poroste měrný náklad na odebraný m3 malým odběratelům. Čím bude b větší než 1, tím více poroste měrný náklad na odebraný m3 velkým odběratelům.

6. Vypočte se koeficient a ze vzorce:

S1 - k
a = ————
U1b

7. Pevné složky (Si + 1) v Kč za rok pro další kategorie odběru se vypočtou:

Si+1 = k + a × Ui+1b

B. Pevná složka stočného, vypouští-li odběratel do kanalizace odpadní vody z jiných zdrojů (tj. srážkové, podzemní atd.)

sS = Qs × (JSS - DSS)

sS ... celková pevná složka za odpadní vody vypouštěné do kanalizace z jiných zdrojů v Kč/rok

Qs ... celkové množství odpadních vod vypouštěných z jiných zdrojů v m3/rok

JSS ... jednosložkové stočné v Kč/m3

DSS ... dvousložkové stočné v Kč/m3.

C. Kontrola splnění podmínky cenového výměru

Provede se kontrola součtu všech pevných složek tak, že má platit:

pi ... počet odběrů v jednotlivých kategoriích

m ... % stanovené MF ČR, vyjádřené procentovým podílem (%/100)

N ... ekonomicky oprávněné náklady na vodu dodanou, resp. odkanalizovanou v Kč/rok

Z ... přiměřený zisk z vody dodané, resp. odkanalizované v Kč/rok.

Poznámka: Pokud výnos z pevných složek, vyjádřený v % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období, bude vyšší než stanoví rozhodnutí Ministerstva financí o regulaci cen, pak je nutné při výpočtu snížit k, resp. b. Pokud bude podmínka splněna, ale bude žádoucí výnosy zvýšit, je nutno zvýšit úměrně k a b.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou bodu 10, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru