Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 139/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Částka 46/2004
Platnost od 01.04.2004
Účinnost od 01.04.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

139

VYHLÁŠKA

ze dne 23. března 2004,

kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 149/2003 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin

(1) Přenos semen a sazenic lesních dřevin (dále jen "reprodukční materiál") z místa zdroje na místo použití při obnově lesních porostů a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen "obnova lesa a zalesňování") lze provádět v rámci jednotlivých přírodních lesních oblastí,1) a to v rámci výškových pásem určených lesními vegetačními stupni2) (dále jen "stupeň"). Reprodukční materiál lze přenášet mezi prvním až čtvrtým stupněm bez omezení s výjimkou přírodních lesních oblastí 17 (Polabí), 34 (Hornomoravský úval) a 35 (Jihomoravské úvaly), ve kterých nelze do prvního stupně přenášet reprodukční materiál ze třetího a čtvrtého stupně. Od pátého stupně lze přenášet reprodukční materiál s vertikálním posunem o plus nebo mínus jeden stupeň s tím, že lze přenášet reprodukční materiál ze čtvrtého do pátého stupně a naopak. Smrk a kleč nelze přenášet z nižších stupňů do osmého a devátého stupně; lze však provést jejich vzájemný přenos mezi osmým a devátým stupněm.

(2) Nelze-li krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci dané přírodní lesní oblasti, lze provádět jeho přenos způsobem stanoveným pro jednotlivé dřeviny v přílohách č. 1 až 5 s přípustným vertikálním posunem podle odstavce 1.

(3) Použití reprodukčního materiálu pocházejícího ze semenných sadů, rodičovských stromů, klonů nebo směsí klonů musí splňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o uznání zdroje reprodukčního materiálu podle zvláštního právního předpisu.3)

§ 2

Podrobnosti o obnově lesa a zalesňování

(1) K obnově lesa a zalesňování lze použít pouze reprodukční materiál jednotlivých druhů lesních dřevin, který splňuje podmínky přenosu pro konkrétní místo výsadby podle § 2 odst. 1 a u něhož je doložen původ.

(2) Při zalesňování zajišťuje vlastník pozemku v součinnosti s odborným lesním hospodářem zpracování projektu zalesnění, který obsahuje skladbu dřevin podle druhů a jejich množství a který je přílohou žádosti o vydání rozhodnutí podle § 3 odst. 4 zákona.

(3) Počet a kvalita sazenic, popřípadě stromků z přirozené obnovy jednotlivých druhů lesních dřevin se volí tak, aby bylo dosaženo zajištěného lesního porostu a vytvořeny předpoklady k dosažení druhové skladby porostu dané pro cílový hospodářský soubor.4) Minimální počty jedinců jednotlivých druhů dřevin na jeden hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování jsou uvedeny v příloze č. 6.

(4) Za obnovený nebo zalesněný je pozemek považován tehdy, roste-li na něm nejméně 90 % minimálního počtu životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše. V tomto množství může být maximálně 15 % pomocných dřevin, kterými se rozumí ty druhy lesních dřevin, které nejsou pro daný cílový hospodářský soubor uvedeny mezi dřevinami základními nebo melioračními a zpevňujícími.4)

(5) Rovnoměrné rozmístění jedinců po ploše nemusí být dodrženo při obnovách horských lesů v osmém a devátém stupni a dále v případech požadavků vyplývajících z funkčního zaměření lesa u kategorie lesů ochranných a u kategorie lesů zvláštního určení.

(6) Při posuzování zajištěnosti lesního porostu se hodnotí tato kritéria:

a) stromky vykazují trvalý výškový přírůst,

b) stromky jsou po ploše rovnoměrně jednotlivě nebo skupinovitě rozmístěny a jejich počet nepoklesl pod 80 % minimálního počtu pro obnovu nebo zalesnění a

c) stromky jsou odrostlé negativnímu vlivu buřeně a nejsou výrazně poškozeny.

(7) Pro obnovu lesa a zalesňování se použije vegetativně množený reprodukční materiál pouze tehdy, vyhovuje-li příslušným požadavkům na kategorii kvalifikovaného reprodukčního materiálu, popřípadě testovaného reprodukčního materiálu.5)

§ 3

Podrobnosti o evidenci o původu reprodukčního materiálu

Evidence o původu reprodukčního materiálu použitého k obnově lesa a zalesňování je vedena podle druhu dřeviny, evidenčního čísla uznané jednotky, způsobu pěstování, množství a místa (porostu) a času, kdy byl reprodukční materiál použit. Vzor evidence o původu reprodukčního materiálu použitého k obnově lesa a zalesňování je uveden v příloze č. 7.


§ 4

Přechodné ustanovení

Reprodukční materiál získaný nebo vyrobený přede dnem účinnosti této vyhlášky a vybavený průvodní dokumentací podle dosavadních právních předpisů lze přenášet podle dosavadních právních předpisů do 31. prosince 2005.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.

Možnosti přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi - PLO (oblastmi provenience) v rámci České republiky
smrk ztepilý
Přírodní lesní oblast PLO (oblast provenience)Možnost použití
reprodukčního materiálu
z jiných PLO
Číslonázev
1Krušné hory2, 3, 11, 13, 19, 21, 22
2Podkrušnohorské pánve1, 3, 4, 5, 9, 17, 18,
3Karlovarská vrchovina4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15
4Doupovské hory2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15,
5České středohoří2, 17, 18, 19, 20
6Západočeská pahorkatina3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
7Brdská vrchovina3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
8Křivoklátsko a Český kras3, 4, 6, 7, 9, 10, 15
9Rakovnicko-kladenská pahorkatina3, 4, 6, 7, 8, 10, 15
10Středočeská pahorkatina3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16
11Český les6, 12, 13, 14
12Předhoří Šumavy a Novohradských hor6, 11, 13, 14, 15,
13Šumava0
14Novohradské hory11, 12, 13
15Jihočeské pánve3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
16Českomoravská vrchovina0
17Polabí2, 5, 9, 10, 18, 23, 26, 31
18Severočeská pískovcová plosina a Český ráj5, 19, 20, 21, 23
19Lužická pískovcová vrchovina5, 18, 20, 21
20Lužická pahorkatina5, 18, 19, 21
21Jizerské hory a Ještěd18, 20, 22, 23, 24
22Krkonoše21, 23, 24,
23Podkrkonoší21, 22, 24, 26,
24Sudetské mezihoří21, 22, 23, 26
25Orlické hory26, 27, 28, 29, 32
26Předhoří Orlických hor23, 25, 27, 28, 29, 31, 32
27Hrubý Jeseník0
28Předhoří Hrubého Jeseníku25, 26, 27, 29, 32
29Nízký Jeseník25, 26, 27, 28, 32,
30Drahanská vrchovina16, 31, 33
31Českomoravské mezihoří16, 26, 30, 33,
32Slezská nížina25, 26, 27, 28, 29
33Předhoří Českomoravské vrchoviny16, 30, 31
34Hornomoravský úval29, 30, 36, 37
35Jihomoravské úvaly30, 33, 36, 38
36Středomoravské Karpaty37, 38, 39, 40, 41
37Kelečská pahorkatina36, 38, 39, 40, 41
38Bílé Karpaty a Vizovické vrchy36, 37, 39, 40, 41
39Pod beskydská pahorkatina29, 36, 37, 38, 40, 41
40Moravskoslezské Beskydy0
41Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky36, 37, 38, 39, 40

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.

Možnosti přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi - PLO (oblastmi provenience) v rámci České republiky
borovice lesní
Přírodní lesní oblast PLO (oblast provenience)Možnosti použití
reprodukčního materiálu
z jiných PLO
Číslonázev
1Krušné hory2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13
2Podkrušnohorské pánve1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18,
3Karlovarská vrchovina1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11
4Doupovské hory1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11
5České středohoří2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
6Západočeská pahorkatina1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12
7Brdská vrchovina1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
8Křivoklátsko a Český kras1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11
9Rakovnicko-kladenská pahorkatina1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11
10Středočeská pahorkatina15
11Český les1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13
12Předhoní Šumavy a Novohradských hor11, 13, 14
13Šumava11, 12, 14
14Novohradské hory11, 12, 13
15Jihočeské pánve0
16Českomoravská vrchovina111), 131), 30, 31, 33
17Polabí0
18Severočeská pískovcová plošina a Český ráj5, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24
19Lužická pískovcová vrchovina5, 18, 20, 21, 22, 23, 24
20Lužická pahorkatina5, 18, 19, 21, 22, 23, 24
21Jizerské hory a Ještěd5, 18, 19, 20, 22, 23, 24
22Krkonoše5, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
23Podkrkonoší5, 172), 18, 19, 20, 21, 22, 24
24Sudetské mezihoří5, 18, 19, 20, 21, 22, 23
25Orlické hory26, 27, 28, 29, 32
26Předhoří Orlických hor172), 25, 27, 28, 29, 32
27Hrubý Jeseník25, 26, 28, 29, 32
28Předhoří Hrubého Jeseníku25, 26, 27, 29, 32
29Nízký Jeseník25, 26, 27, 28, 32,
30Drahanská vrchovina16, 31, 33, 34
31Českomoravské mezihoří16, 172), 26, 30, 33
32Slezská nížina25, 26, 27, 28, 29, 39
33Předhoří Českomoravské vrchoviny16, 30, 31
34Hornomoravský úval35, 36, 37, 38, 41
35Jihomoravské úvaly34, 36, 37, 38, 41
36Středomoravské Karpaty34, 35, 37, 38, 41
37Kelečská pahorkatina34, 35, 36, 38, 39, 41,
38Bílé Karpaty a Vizovické vrchy34, 35, 36, 37, 41
39Pod beskydská pahorkatina29, 32, 40
40Moravskoslezské Beskydy37, 39, 41
41Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky34, 35, 36, 37, 38,

1) Přenos pouze pro náhorní ekotyp od LVS 5 výše

2) Přenos z PLO 17 pouze do LVS 1-3

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.

Možnosti přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi - PLO (oblastmi provenience) v rámci České republiky
modřín evropský
Přírodní lesní oblast PLO (oblast provenience)Možnosti použití
reprodukčního materiálu
z jiných PLO
Číslonázev
1Krušné hory2-41
2Podkrušnohorské pánve1, 3-41
3Karlovarská vrchovina1-2, 4-41
4Doupovské hory1-3, 5-41
5České stredohoří1-4, 6-41
6Západočeská pahorkatina1-5, 7-41
7Brdská vrchovina1-6, 8-41
8Křivoklátsko a Český kras1-7, 9-41
9Rakovnicko-kladenská pahorkatina1-8, 10-41
10Středočeská pahorkatina1-9, 11-41
11Český les1-10, 12-41
12Předhoří Šumavy a Novohradských hor1-11, 13-41
13Šumava1-12.14-41
14Novohradské hory1-13, 15-41
15Jihočeské pánve1-14, 16-41
16Českomoravská vrchovina1-15, 17-41
17Polabí1-16, 18-41
18Severočeská pískovcová plošina a Český ráj1-17, 19-41
19Lužická pískovcová vrchovina1-18, 20-41
20Lužická pahorkatina1-19, 21-41
21Jizerské hory a Ještěd1-20, 22-41
22Krkonoše1-21, 23-41
23Podkrkonoší1-22, 24-41
24Sudetské mezihoří1-23, 25-41
25Orlické hory1-24, 26-41
26Předhoří Orlických hor1-25, 27-41
27Hrubý Jeseník28, 29, 32
28Předhoří Hrubého Jeseníku27, 29, 32
29Nízký Jeseník27, 28, 32
30Drahanská vrchovina1-29, 31-41
31Českomoravské mezihoří1-30, 32-41
32Slezská nížina27, 28, 29
33Předhoří Českomoravské vrchoviny1-32, 34-41
34Hornomoravský úval1-33, 35-41
35Jihomoravské úvaly1-34, 36-41
36Středomoravské Karpaty1-35, 37-41
37Kelečská pahorkatina1-36, 38-41
38Bílé Karpaty a Vizovické vrchy1-37, 39-41
39Pod beskydská pahorkatina1-38, 40, 41
40Moravskoslezské Beskydy1-39, 40
41Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky1-40

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.

Možnosti přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi - PLO (oblastmi provenience) v rámci České republiky
Jedle bělokorá, javor mléč, javor klen, olše lepkavá, olše šedá, bříza bělokorá, bříza pýřitá, habr obecný, buk lesní, jasan ztepilý, modřín japonský, borovice černá, topol černý, topol bílý, topol osika, třešeň ptačí, dub zimní, dub pýřitý, dub letní, dub červený, trnovník akát, lípa malolistá, lípa velkolistá, jilm horský, jilm vaz
Přírodní lesní oblast PLO (oblast provenience)Možnosti použití
reprodukčního materiálu
z jiných PLO
Číslo název
1Krušné hory2-34 4)
2Podkrušnohorské pánve1, 3-34 4)
3Karlovarská vrchovina1, 2, 4-34 4)
4Doupovské hory1-3, 5-34 4)
5České středohoří1-4, 6-34 4)
6Západočeská pahorkatina1-5, 7-34 4)
7Brdská vrchovina1-6, 8-34 4)
8Křivoklátsko a Český kras1.7, 9-34 4), 7)
9Rakovnicko-kladenská pahorkatina1-8, 10-34 4)
10Středočeská pahorkatina1-9, 11-34 4)
11Český les1-10, 12-34 2)
12Předhoří Šumavy a Novohradských hor1-11, 13-34 2)
13Šumava1-12, 14-34 2)
14Novohradské hory1-13, 15-34 2)
15Jihočeské pánve1-14, 16-34 4), 6)
16Českomoravská vrchovina1-15, 17-34 4)
17Polabí1-16, 18-34 1), 4)
18Severočeská pískovcová plošina a Český ráj1-17, 19-34 4)
19Lužická pískovcová vrchovina1-18, 20-34 4)
20Lužická pahorkatinal-19, 21-34 4)
21Jizerské hory a Ještěd1-20, 22-34 4)
22Krkonoše1-21, 23-34 4)
23Podkrkonoší1-22, 24-34 4)
24Sudetské mezihoří1-23, 25-34 4)
25Orlické hory1-24, 26-34 4)
26Předhoří Orlických hor1-25, 27-34 4)
27Hrubý Jeseník1-26, 28-34 4)
28Předhoří Hrubého Jeseníku1-27, 29-34 4)
29Nízký Jeseník1-28, 30-34, 39 4)
30Drahanská vrchovina1-29, 31-35 4)
31Českomoravské mezihoří1-30, 32-34 4)
32Slezská nížina1-31, 33, 34, 39 4)
33Předhoří Českomoravské vrchoviny1-32, 34, 35 4)
34Hornomoravský úval1-33, 35, 36, 37 1), 4), 5)
35Jihomoravské úvaly30, 33, 34, 36-41 1), 5)
36Středomoravské Karpaty34-35, 37-41 3)
37Kelečská pahorkatina34-36, 38-41 3)
38Bílé Karpaty a Vizovické vrchy35-37, 39-41 3)
39Pod beskydská pahorkatina29, 32, 34-38, 40, 41 3)
40Moravskoslezské Beskydy35-39, 41 3)
41Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky34-40 3)

1) Do LVS 1 možný přenos pouze z LVS 1 -2

2) Do PLO 11-14 není možné přenášet jedli bělokorou z PLO 1-10 a 15-41

3) Do PLO 36-41není možné přenášet jedli bělokorou z PLO 1-35

4) Je možné přenášet jedli bělokorou i z PLO 40, 41

5) Do PLO 34 a 35 není možné přenášet dub letní z PLO 1 -33 a 36-41

6) Není možné přenášet dub letní z jiných PLO

7) Do PLO 6 a 8 není možné přenášet dub zimní z PLO 1-5,7 a 9-41

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.

Možnosti přenosů reprodukčního materiálu lesních dřevin mezi přírodními lesními oblastmi - PLO (oblastmi provenience) v rámci České republiky a z oblastí přirozeného rozšíření
Douglaska tisolistá1), jedle obrovská2)
Přírodní lesní oblast PLO (oblast provenience) Možnosti použití
reprodukčního materiálu
z jiných PLO
Číslo název
1 Krušné hory 2-34
2 Podkrušnohorské pánve 1, 3-34
3 Karlovarská vrchovina 1, 2, 4-34
4 Doupovské hory 1-3, 5-34
5 České středohoří 1-4, 6-34
6 Západočeská pahorkatina 1-5, 7-34
7 Brdská vrchovina 1-6, 8-34
8 Křivoklátsko a Český kras 1-7, 9-34
9 Rakovnicko-kladenská pahorkatina 1-8, 10-34
10 Středočeská pahorkatina 1-9, 11-34
11 Český les 1-10, 12-34
12 Předhoří Šumavy a Novohradských hor 1-11, 13-34
13 Šumava 1-12, 14-34
14 Novohradské hory 1-13, 15-34
15 Jihočeské pánve 1-14, 16-34
16 Českomoravská vrchovina 1-15, 17-34
17 Polabí 1-16, 18-34
18 Severočeská pískovcová plošina a Český ráj 1-17, 19-34
19 Lužická pískovcová vrchovina 1-18, 20-34
20 Lužická pahorkatina 1-19, 21-34
21 Jizerské hory a Ještěd 1-20, 22-34
22 Krkonoše 1-21, 23-34
23 Podkrkonoší 1-22, 24-34
24 Sudetské mezihoří 1-23, 25-34
25 Orlické hory 1-24, 26-34
26 Předhoří Orlických hor 1-25, 27-34
27 Hrubý Jeseník 1-26, 28-34
28 Předhoří Hrubého Jeseníku 1-27, 29-34
29 Nízký Jeseník 1-28, 30-34, 39
30 Drahanská vrchovina 1-29, 31-35
31 Českomoravské mezihoří 1-30, 32-34
32 Slezská nížina 1-31, 33, 34, 39
33 Předhoří Českomoravské vrchoviny 1-32, 34, 35
34 Hornomoravský úval 1-33, 35, 36, 37
35 Jihomoravské úvaly 30, 33, 34, 36-41
36 Středomoravské Karpaty 34-35, 37-41
37 Kelečská pahorkatina 34-36, 38-41
38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy 35-37, 39-41
39 Pod beskydská pahorkatina 29, 32, 34-38, 40, 41
40 Moravskoslezské Beskydy 35-39, 41
41 Hostýnsko-vsetínská vrchovina a Javorníky 34-40
Na území celé ČR pro 2-5 L VS se za odpovídající přírodní lesní oblast a odpovídající nadmořskou výšku považují:
1) pro douglasku tisolistou:
Nižší polohy Kaskád Washingtonu (USA) - severní část (semenářská oblast 402, 411, 412, 422) - 300-600 m n.m.
Britská Kolumbie (Kanada) - vnitrozemí, údolí řek Thompson a Columbia (sem. oblast 2040, 3030, 3040) do 700 m n.m.
- pobřežní část, údolí řeky Fraser (semenářská oblast 1050) do 600 m n.m.
2) projedli obrovskou:
Pobřeží státu Washington (USA) - (semenářská oblast 201, 202, 212, 221) do 800 m n.m.
Severní Kaskády Washingtonu (semenářská oblast 403) do 800 m n.m.
Jihozápadní část státu Washington (USA) - Pobřežní hory (Coast rangers) (semenářská oblast 231, 232, 240) do 800 m n.m.
Stát Washington (USA) - hranice s Kanadou (semenářská oblast 401, 402) do 800 m n.m.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.

Minimální počty jedinců jednotlivých druhů dřevin najeden hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování (prostokořenný sadební materiál v tis. ks)

Dřevina Stanoviště
(hospodářské soubory)
Základní
dřevina
sazenice
Meliorační, zpevňující,
přimíšené, vtroušené
a pomocné dřeviny
Sazenice Poloodrostky
a odrostky
Smrk ztepilý Horské polohy, všechna stanoviště
HS 71,73,75,77,79 (02,03)
3 -
Stanoviště neovlivněná vodou
vyšší, střední a nižší polohy:
HS 51,53,55,41,43, 45 a
(13,21,23,25,31,35)
4 3,5 -
Stanoviště ovlivněná vodou
vyšší, střední a nižší polohy:
HS 39,57,59,27,29
3,5 3 -
Jedle bělokorá 5 3 1
Jedle obrovská 2 2 1
Douglaska tisolistá
Modřín opadavý
3 3 1
Borovice lesní Nižší polohy, exponovaná kysel
živná stanoviště:
HS 13,21,23,25,31,35
9 8 -
Střední a vyšší polohy převážně
kyselá (částečně i exponovaná)
a živná stanoviště HS 43, 53 (41, 45, 51,55)
a všechna stanoviště ovlivněná vodou:
HS 19, 27, 29, 39, 57, (01)
8 7 -
Borovice černá
a exoty borovice
7 5 -
Borovice vejmutovka 5 5 -
Borovice kleč 2,5 - -
Dub zimní a letní Lužní a živná stanoviště:
HS 19,25,35,45
10 5 2
Ostatní stanoviště
(kyselá, exponovaná, oglejená, podmáčená):
HS 13,21,23,27,31,39,43,(01)
8 4 2
Buk lesní Živná stanoviště v nižších,
středních a vyšších polohách:
HS 25,27,35,45,55
9 5 1,5
Ostatní stanoviště
(kyselá, exponovaná, oglejená, horská):
HS 13, 21, 23, 31, 41, 43, 51, 53, 71,
73, 75,(57),01
8 4 1
Lípy, javory, jasany,
dub červený
6 4 1
Osika,olše 4 3 1
Břízy a jeřáby 6 3 1

Minimální počty prostokořenných odrostků a poloodrostků topolů a stromových vrb

Dřevina způsob výsadby
plošná
1000 ks/ha
Řadová
ks/km
Vrba stromová 1,1 500
Topoly šlechtěné a osika 0,4 250

Počet sazenic na 1 ha se odvodí pronásobením minimálních hektarových počtů procentem projektovaného zastoupení dřeviny. Při použití odrostků se používá hektarový spon 500 ks/ha, který se pronásobí procentem projektovaného zastoupení.

Pozn.: při použití krytokořenného sadebního materiálu lze uvedené minimální hektarové počty dále snížit o 20 %.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 139/2004 Sb.

VZOR Evidence o původu reprodukčního materiálu použitého k obnově lesa a zalesňování

VZOR Evidence o původu reprodukčního materiálu použitého k obnově lesa a zalesňování

Poznámky pod čarou

1) § 2 písm. p) zákona.
Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

2) § 2 odst. 1 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

3) § 15 a násl. zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

4) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.

5) § 2 písm. d) a e) zákona č. 149/2003 Sb.

Přesunout nahoru