Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 134/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť

Částka 43/2004
Platnost od 30.03.2004
Účinnost od 30.03.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

134

VYHLÁŠKA

ze dne 17. března 2004,

kterou se mění vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem informatiky stanoví podle § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 2 a § 6 odst. 3 písm. b) zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, se mění takto:

1. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 35/2004 Sb.

Datové rozhraní protokolu o kontrole

1. Popis obsahu a struktury

Datový obsah rozhraní vychází z výčtu údajů, které musí obsahovat protokol o kontrole (§ 1). Při používání datového rozhraní je nutná konzistence dat s číselníky udržovanými Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví. Číselníky a způsob jejich synchronizace je popsán dále v části 5.

Struktura zpráv datového rozhraní je popsána souborem DTD (document type definition - formalizovaný popis struktury datového souboru). Standardním validujícím parserem XML (program pro zpracování a kontrolu souboru XML) se provádí kontrola formální správnosti takových dokumentů. Z kontroly parserem XML příjemce pozná, zda jde o správně vytvořený dokument XML a jestli vyhovuje DTD.

2. Struktura předávaných dat

Data podle § 4 odst. 1 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více protokolů o kontrole - výsledků laboratorního rozboru vzorku vody (dále jen „sada M“). Každý protokol obsahuje naměřené hodnoty ukazatelů. Počet ukazatelů je dán rozsahem analýzy vzorku podle platných právních předpisů*).

a) Struktura sady M:

protokol 1
 hodnota ukazatele 1
 hodnota ukazatele 2
 . . .
 hodnota ukazatele n
protokol 2
 registrace nového odběrného místa
 hodnota ukazatele 1
 hodnota ukazatele 2
 . . .
protokol n

b) Součtové ukazatele

Výsledná hodnota některých ukazatelů může být složena (vypočtena) z více měření jako je tomu např. u pesticidů. Dílčí měření jsou obsažena uvnitř struktury hodnoty takového ukazatele, počet dílčích měření není stanoven. Výsledná hodnota je uvedena vždy. Struktura takového ukazatele je:

hodnota ukazatele součtová (vypočtená)
 hodnota dílčího ukazatele 1
 hodnota dílčího ukazatele 2
 . . .
 hodnota dílčího ukazatele n

3. Struktura záznamů o zpracování přijatých dat

Data podle § 4 odst. 2 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více záznamů o zpracování (dále jen „sada P“).

Sadu tvoří jeden nebo více datových bloků s údaji o stavu zpracování protokolů o rozborech vzorků. Obsahuje identifikátory všech vzorků v původní sadě. Identifikátory ukazatelů obsahuje jen v případě, že jsou z nějakého důvodu vyhodnoceny jako chybné.

V každé sadě P je obsažena informace o aktuálních verzích používaných a centrálně udržovaných číselníků. Obsah číselníků se nepřenáší, datový blok „lc“ obsahuje odkaz na číselník veřejně přístupný způsobem uvedeným v bodu.2 přílohy č. 1.

Struktura sady P:

protokol 1
 zpracován bez chyby
protokol 2
 nezpracován - kód chyby
 chybný ukazatel 1 - kód chyby
 chybný ukazatel 2 - kód chyby
. . .
protokol n
 zpracován bez chyby
číselník 1 - verze a odkaz
číselník 2 - verze a odkaz
. . .
číselník n - verze a odkaz

4. Struktura záznamů o zjištěných nedostatcích

Data podle § 4 odst. 3 se předávají v sadě, kterou tvoří jeden nebo více záznamů o zjištěných nedostatcích (dále jen „sada E“).

Pokud zpracovávaná sada M s protokoly o kontrole nevyhovuje DTD nebo má jiný formální nedostatek, je vytvořen soubor s protokolem o chybě, způsobem běžným a podrobně popsaným v Datovém standardu Ministerstva zdravotnictví**). Sada E obsahuje informace o zjištěných nedostatcích na úrovni celého přenášeného souboru nebo zprávy.

5. Číselníky

a) Laboratoř

Seznam laboratoří, které jsou evidovány jako producent elektronických dokladů s naměřenými hodnotami jakosti vody.

Pro základní identifikaci laboratoře se používá číselný kód vytvořený s použitím údajů přidělených při akreditaci nebo autorizaci. Číselník obsahuje i další informace jako je adresa, kontakty, informace o akreditaci a autorizaci.

Pravidla pro konstrukci kódu:

Používá se dvouznakové rozlišení oprávněné organizace ve spojení s číslem laboratoře přiděleným při autorizaci (akreditaci). Pro jednotlivé organizace takto:

Státní zdravotní ústav Praha

ZUaaaaaaaaaaa

ZÚ kód oprávněné organizace

a kód autorizace přidělený Státním zdravotním ústavem Praha

příklad:

kód autorizace: A0010502203

kód v číselníku: ZUA0010502203

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

CIcccccccccpp

c číslo laboratoře přidělené Českým institutem pro akreditaci doplněné zleva nulami

p číslo za tečkou používané Českým institutem pro akreditaci pro určení laboratoře v případech kdy subjekt má více laboratoří. Do kódu se použije doplněné na 2 místa zleva nulami. V případě že určení chybí použije se 00.

příklad:

číslo laboratoře: 1056.8

kód v číselníku: CI00000105608

b) Lokalita

Zeměpisně určená oblast, ve které je jakost vody možno považovat za přibližně stejnou a je dodávána jedním provozovatelem. Číselník definuje, které vodovody leží v daných katastrálních územích. Kód lokality se použije při registraci nového odběrného místa.

c) Místo odběru

Zahrnuje v sobě určení adresy místa odběru a odkaz na lokalitu, do které dané místo odběru patří. Kód je místu odběru přidělen při jeho registraci a použije se při opakovaných odběrech ze stejného místa. Datové rozhraní podporuje mechanismus pro registraci nového místa odběru.

Pro vzorky s přiděleným kódem místo odběru se používá datový blok „mo“. Pokud vzorek vody pochází z místa odběru, které nemá přidělený kód, použije se pro identifikaci místa odběru rozšířená struktura datového bloku „rmo“, která obsahuje údaje potřebné pro registraci a je součástí sady M. Vlastní registrace je provedena v centrální aplikaci v číselníku míst odběru. Potvrzení o registraci - datový blok „mop“ je součástí sady P.

d) Ukazatele jakosti vody

Číselník ukazatelů jakosti vody*). Definuje jednotku, okruh limitních hodnot a požadované vlastnosti na použitelnou metodu jako je mez detekce, mez stanovitelnosti, typ nejistoty, hodnota nejistoty, pravdivost a přesnost pro požadovaný druh vody. Výsledná hodnota některých ukazatelů může být složena (vypočtena) z dílčích měření.

e) Technické číselníky

Jsou číselníky definované pro potřeby datového rozhraní. Formalizují údaje a parametry přenášené datovým rozhraním. Mají zpravidla jen několik hodnot, jejich výčet je součástí souboru DTD popisujícího strukturu souboru s daty.

f) Dostupnost číselníků

Obsah číselníků se nepřenáší datovým rozhraním, ale je veřejně přístupný způsobem uvedeným v bodu 2 přílohy č. 1.

6. Popis datových bloků

Údaje tvořící datovou zprávu nebo soubor jsou obsaženy ve strukturách bloků představovaných jednotlivými datovými prvky (elementy XML), které jsou popsány v tabulkách struktur podle jednotlivých bloků. Název bloku představuje současně název elementu XML tvořícího blok, obsahem jsou jednotlivé datové prvky nebo další vnořené struktury.

a) Popisy tabulek struktur

Tabulka č. 1 vysvětluje symboliku a obsah údajů v tabulkách popisu struktur datových bloků.

Tabulka č. 1

SloupecPopis
Kódnázev příslušného prvku XML - element nebo atribut, pokud je uvedeno tučně jedná se o vnořenou strukturu (blok).
DDélka položky (pro potřebu databází příslušných informačních systémů).
Je-li uvedeno číslo, znamená to pevnou délku položky.
Je-li před číslem uveden znak „-“, znamená to, že délka položky nesmí být větší než toto číslo.
TTyp prvku XML:
aatribut
Možný výskyt atributů je “1“ (#REQUIRED) nebo“?“ (#IMPLIED), viz výskyt V.
eelement - vnořený element (vnořený blok)
Možný výskyt elementů je „?“, „*“, „1“, „+“, viz výskyt V.
VVýskyt (pro XML):
?nepovinný, může se vyskytovat maximálně 1x ; (= 0, 1)
*nepovinný, může se vyskytovat opakovaně; (= 0 až N)
1povinný, vyskytuje se jen 1 x - v XML je default; (= 1)
+povinný, vyskytuje se alespoň 1x; (= 1 až N)
Pokud je potřeba v tabulce popsat, že se může např. vyskytovat pouze jeden z uvedených elementů, je toto realizováno symbolicky prostřednictvím lomítka „/“ a připojeným popisem - přesněji je popsáno v zápisu DTD.
Popis uvedeného údajeVolným textem ve formě názvu položky a případně i její stručné charakteristiky. Případný odkaz na podrobnější popis nebo další informace je uváděn v poznámce nebo ve sloupci „viz“.
HodnotaJsou možné varianty:
 - není vyplněno (například u odkazů na vnořené bloky)
 - přímo výčet zapsaný do tohoto sloupce (bez popisu) - jednotlivé prvky množiny jsou oddělovány čárkou, podrobnější popis je uveden v příslušné poznámce (na ni je odkaz ve sloupci „viz“)
 - odvolání na číselník (datový typ a délka jsou určeny kódem příslušného číselníku
Kódy AAnnnn jsou odkazem do Katalogu datových prvků, Metodický pokyn Ministerstva informatiky.
PoznámkaDalší informace volným textem nebo odkazy.
vizOdvolání na podrobnější výklad, číselník, důležité informace, vysvětlivky nebo poznámky uvedené v části 6 písm. d). Ve sloupci se uvádí číslo poznámky.

b) Datové bloky pro jakost vody

Blok „idv“ - jakost vody

Tabulka č. 2 - Sada (blok) pro jakost vody

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
idsa-321identifikace sadytext předepsané konstrukceidentifikace protokolu o kontrole01
vzve +/Vzorek vody protokol o kontrole 
vzvpe /+Potvrzení zpracování vzorku potvrzení 
Ice *informace o číselnících jen v potvrzení, viz DTD 

Blok „vzv“ - vzorek vody

Tabulka č. 3 - Vzorek vody z jednoho odběrného místa

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
ivza-321identifikace vzorkutext předepsané konstrukce 02
idla-321označení vzorku v laboratořikód vzorku podle laboratoře  
idka1?číslo kusu vzorkučíslo (znakově)pokud vzorek vody obsahuje více kusů - pro vodu z bazénu 
odda 1datum a čas odběrudatum a čas, DT 03
odjma-241odebral - jménotext, AA0074kdo odebral vzorek 
odpra-351odebral -příjmenítext, AA0075  
pdaa ?datum a čas příjmudatum a čas, DT 03
prjma-24?přijal - jménotext, AA0074příjemce vzorku v laboratoři 
prpra-35?přijal - příjmenítext, AA0075  
dana 1datum a čas analýzydatum a čas, DT 03
duva11důvod odběrukód druhu odběru 05
puva11původce datkód původce dat 06
roza11typ rozborukód typu rozboru 07
icoa101IČ nebo RČ zákazníka objednatel rozboru 
ae 1 adresa zákazníka adresa objednatel rozboru 
moe 1/místo odběru   
rmoe /1registrace místa odběru   
hue +hodnota ukazatele   

Blok „hu“ - hodnota ukazatele

Tabulka č. 4 - Obsah elementu - naměřená hodnota měřeného ukazatele

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
ukaa-161kód ukazatelekód z číselníku ukazatelů*)  
hodnotae81naměřená hodnota měřeného ukazatelečíslo (znakově)  
drha11druh hodnotykód interpretace výsledku 08
frha21formát hodnotykód formátu 31
jeda-16?jednotkajednotka z číselníku ukazatelů*) 09
meta-32?použitá metoda podle laboratořetextnorma nebo číslo podle SOP 
mda-10?mez detekce použité metodyčíslo (znakově)  
msa-10?mez stanovitelnosti použité metodyčíslo (znakově)  
odha-8?nejistota měření, odchylkačíslo (znakově)  
odta1?typ nejistotykód typu nejistoty 10
pozne-255?poznámkatextpoznámka, komentář k hodnotě 
hsue *hodnota složky ukazatele   

Blok „hsu“ - hodnota složky ukazatele

Tabulka č. 5 - Obsah elementu - naměřená hodnota složky měřeného ukazatele

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
ukaa-161kód ukazatelekód z číselníku ukazatelů*)  
hodnotae81naměřená hodnota měřeného ukazatelečíslo (znakově)  
drha11druh hodnotykód interpretace výsledku 08
frha21formát hodnotykód formátu 31
jeda-16?jednotkajednotka z číselníku ukazatelů*) 09
meta-32?použitá metoda podle laboratořetextnorma nebo číslo podle SOP 
mda-10?mez detekce použité metodyčíslo (znakově)  
msa-10?mez stanovitelnosti použité metodyčíslo (znakově)  
odha-8?nejistota měření, odchylkačíslo (znakově)  
odta1?typ nejistotykód typu nejistoty 10
pozne-255?poznámkatextpoznámka, komentář k hodnotě 

Blok „mo“ - místo odběru (profil)

Tabulka č. 6 - Údaje o místě odběru pokud je zařazeno v číselníku

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
kmoa-201kód místa odběručíselník „Profil“viz část 8 písm. c) 
utja6?kód územně technické jednotky (UTJ)číslo (znakově), AA0060pro ověření 
mola-16?kód místa odběru použitý v laboratoři   

Blok „rmo“ - registrace místa odběru - lokalita

Údaje o místě odběru pokud není zařazeno v číselníku, obsahuje údaje nutné pro zařazení do číselníku (registraci místa odběru).

Tabulka č. 7

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
kloa-35?kód lokalityčíselník „Lokalita“viz část 8 písm. b) 
utja6?kód územně technické jednotky (UTJ)AA0060pro ověření 
mola-161kód místa odběru použitý v LIS   
mona-641název odběrného místatextobec, lokalita 
uvpa-48?uliceAA0063  
cpa-4?číslo popisné (evidenční)číslo (znakově), AA0065  
cora-4?číslo orientačníAA0067  
mopa-250?místo - upřesnění volným textem např. místo v budově apod. 
mota1 1typ místa odběrukód typu místa 11
rmobe ?údaje pro bazén   

Blok „rmob“ - místo odběru - upřesnění pro bazény a koupací místa

Sdružuje údaje které jsou specifické pro určení místa odběru typu bazén nebo koupací místo.

Tabulka č. 8

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
nadr_ida12?identifikátor nádržečíslo (znakově)podle Hydroekologického informačního systému Ministerstva životního prostředí 
zsa8?zeměpisná šířka uvádí se pro koupací oblasti v případě že není znám nadr_id04
zda8?zeměpisná délka jako u zs04
pvza1?počet vzorkůčíslo (znakově)uvádí se pro umělá koupaliště 
pnaa-6?kapacitačíslo (znakově)projektovaná denní návštěvnost -uvádí se pro umělá koupaliště 

Blok „vzvp“ - potvrzení vzorku

Tabulka č. 9

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
idva-321identifikace vzorku z potvrzované sady  02
stva31stav zpracováníkód stavu 12
mope ?potvrzení registrace odběrného místa jen v případě registrace 
hupe *potvrzení hodnoty ukazatele jen v případě chyby 

Blok „mop“ - potvrzení registrace místa odběru

Tabulka č. 10 - Stav a způsob zpracování požadavku na registraci odběrného místa

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
kmoa-201kód místa odběručíselník „Profil“viz část 8 písm. c) 
stva31stav zpracováníkód stavu 14
mola-161kód místa odběru použitý v laboratoři   

Blok „hup“ - potvrzení hodnoty ukazatele

Uvádí se jen ukazatele u kterých došlo k chybě během zpracování.

Tabulka č. 11

kódTDVpopishodnotapoznámkaviz
ukaa-161kód ukazatelepřebírá se kód ze souboru měření tak, jak byl přijat 02
stva31stav zpracováníkód stavu 13

c) Datové bloky podle datového standardu Ministerstva zdravotnictví

Definice bloků datového standardu**) použitých v datovém rozhraní pro sledování jakosti vody. Popis bloků datového standardu obsahuje pouze údaje použité pro datové rozhraní.

Hlavní blok „dasta“

Váže se k celému odesílanému souboru všech odesílatelů určenému pro jednoho příjemce.

Tabulka č. 12

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
id_soubora-401jednoznačná vnitřní identifikace souborutext předepsané konstrukce;
povinný
 15
verze_dsa81verze datové struktury02.00.00ve formátu xx.xx.xx16
verze_nclpa81verze používaného NČLP02.00.00ve formátu xx.xx.xx17
bin_prilohaa1 1binární datové bloky„T“T = neobsahuje odkazy na binární soubory 
ura11určení;
typ přenášených dat
„H“H = data orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienická služba) 
typ_odesma21typ odesílajícího místa  18
ozn_souba51doplňující označení odesílaného souborutext  
potvrzenia1?požadavek na potvrzení přijetí souboru„N“, „P“N = není požadováno (implicitní)
P = je požadováno
19
zdroj_ise 1informace o informačním systému, kterým byl soubor vytvořen   
pme 1příjemce souboru (=komu je soubor určen)   
ise +/odesilatel (odesílatelé) souboru  20
pde /1potvrzení doručení souboru
(=zpětné hlášení)
 sada E 
dat_vba 1datum a čas vytvoření bloku dasta tj.datum a čas vytvoření souboruformát DTS 03

Blok „zdroj_is“ - zdroj, ze kterého pochází používaný informační systém nebo program

Tabulka č. 13 - Jednoznačné určení dodavatele programu, programu a verze programu (nebo licenčního čísla)

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
kod_firmya-81kód dodavatele programu, kterým byl tento soubor vytvořen   
kod_proga-81kód programu kterým je soubor vytvořenlibovolný text, v rámci dodavatele programu jednoznačný  
verze_proga-8?verze programu, kterým je soubor vytvořenlibovolný text, v rámci dodavatele programu jednoznačný  
liccis_proga-8?licenční číslo programu, kterým je soubor vytvořenlibovolný text přidělený dodavatelem programu  

Blok „pm“ - příjmové místo

Tabulka č. 14 - Základní informace o příjemci zasílaného souboru

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
icoa10?číslo, AA0017identifikace právního subjektu příjemce 
ase 1adresa příjemce -spojení   
ae ?adresa příjemce typ adresy = „P“ 

Blok „is“ - odesílatel

Tabulka č. 15 - Základní informace o odesílateli (jednom z odesílatelů) zasílaného souboru

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
icoa10?číslo, AA0017identifikace právního subjektu odesílatele 
oavla13?osvědčení o autorizaci vydané laboratoři SZÚ   
ase 1adresa - spojení   
ae ?adresa odesílatele typ adresy = „O“ 
ihee 1data pro hygienu a epidemiologii   

Blok „ihe“ - data pro hygienu a epidemiologii

Tabulka č. 16

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
idve 1protokol datového rozhraní sledování jakosti vody   

Blok „a“ - adresa

Adresy vázané k odesílateli, příjemci i pro různé další účely - je využíváno ve více blocích.

Tabulka č. 17

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
typa11typ adresyL - laboratořurčení typu adresy je voleno s ohledem na způsob užití bloku a21
jmenoe-2551jméno nebo názevvolný textprvní řádek adresy (například jméno a příjmení nebo název) 
adre-35?adresa - hlavní textvolný textdruhý řádek adresy (například ulice a číslo domu) 
dop1e-35?adresa - upřesnění 1volný texttřetí řádek adresy (fakultativní) 
dop2e-35?adresa - upřesnění 2volný textčtvrtý řádek adresy (fakultativní) 
psce-9?poštovní směrovací číslotuzemská čísla podle číselníku PSČpro tuzemské i zahraniční adresy; tuzemská čísla vždy v délce 5 znaků bez mezery 
mestoe-48?město, obecvolný textnázev města (pošty) 

blok „as“ - adresa spojení

Tabulka č. 18 - Adresy spojení doplňující blok adres a

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
typa11typ adresy spojení„D“, „T“, „F“, „S“, „X“, „M“, „E“, „I“ 22
obsahe-255?obsah adresytvar určuje položka „typ adresy spojení“struktura zápisu je blíže popsána v poznámce23
vnitrnie-255?vnitřní adresavolným textem 24
sdelenie-255?textová informace k adresevolným textem 24

blok „pd“ - potvrzení doručení

Tabulka č. 19 - Potvrzení příjemce, že zasílaný soubor obdržel

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
id_soubora-401identifikace přijatého souborutextidentifikace původně doručeného souboru, jehož doručení je právě potvrzováno 
stava11indikace bezchybného přijetí souboru„N“v datovém rozhraní uvádíme jen v případě N = přijat ale chybný 
chyba_pde *specifikace chyby určení a lokalizace chyby v souboru 
ase 1adresa spojení typ adresy = „O“ 
dat_pse 1datum a čas přijetí původního zaslaného souboruformát DTSkdy byl soubor příjemci fyzicky doručen03

blok „chyba_pd“ - popis chyby v přijatém souboru

Tabulka č. 20 - Hlášení příjemce s lokalizací a popisem chyby.

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
koda-31kód chyby  25
lokalizacea-64?specifikace, případně lokalizace chyby v souboru určení kolizního místa v zaslaném souboru26
osetrenia-3?ošetřeni chyby„O“, „I“jak byla kolize řešena27
popis -255?popis chyby, je obsahem elementuvolný texttext vytvořený informatikem28

blok „1c“ - laboratorní číselník

Tabulka č. 21 - Sdělení jednoho nebo více záznamů z příslušného číselníku

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
typ_s_lca11typ sdělení jak se sdělením pracovat29
verze_akta-8?aktuální číslo verze číselníku   
ciselnike-81označení číselníku jednoznačná identifikace dle DS30
prilohae-2551vlastni obsah nebo odkaz na číselník   

blok „priloha“ - odkaz na přílohu

Pro účel datového rozhraní obsahuje odkaz na zdroj přílohy. Vlastní element obsahuje název číselníku volným textem.

Tabulka č. 22

kódTDVpopis uvedeného údajehodnotapoznámkaviz
zdroja-2551specifikace umístění přílohyURL, jméno souboru  
typa-64?typ přílohyrozšíření (extenze) jména souboru  

d) Poznámky, vysvětlivky

číslo poznámky odpovídá odkazu v tabulkách datových bloků ve sloupci „viz“.

01 - identifikátor sady - zaručena unikátnost v rámci systému sledování jakosti vody

konstrukce identifikátoru:

LLLLLLLLLLLLLrrkkkkkkkkk

L kód laboratoře z číselníku laboratoří (13 znaků), viz část 5 písm. a)

r poslední dvojčíslí letopočtu

k unikátní kód přidělený sadě v rámci laboratoře, proměnná délka, celková délka identifikátoru nesmí překročit 32 znaků

02 - identifikátor vzorku - zaručena unikátnost v rámci systému sledování jakosti vody

konstrukce identifikátoru:

LLLLLLLLLLLLLrrvvvvvvvvvv

L kód laboratoře z číselníku laboratoří (13 znaků), viz část 5 písm. a)

r poslední dvojčíslí letopočtu

v jednoznačné označení vzorku v v rámci laboratoře, proměnná délka, celková délka identifikátoru nesmí překročit 32 znaků

03 - datum a čas, formát podle české technické normy***)

DdatumYYYY-MM-DD
DTdatum a časYYYY-MM-DDThh:mm
DTSdatum a čas v sekundáchYYYY-MM-DDThh:mm:ss
kde je  
YYYYrok 
MMměsíc 
DDden v měsíci 
Toddělovač, znak „T“ 
hhhodiny, 24 hodinový cyklus 
mmminuty 
sssekundy 

04 - zeměpisná délka a šířka

délka: YSDDMMVV

kde je

Y„W“ (západ, west) nebo „E“ (východ, east)
Smezera
DDstupně (degree)
MMúhlové minuty
VVúhlové vteřiny

šířka: XSDDMMVV

kde je

X„N“ (sever, nord) nebo „S“ (jih, south)
Smezera
DDstupně (degree)
MMúhlové minuty
VVúhlové vteřiny

Přípustné jsou údaje odpovídající území České republiky.

05 - číselník důvodu odběru

06 - číselník původce dat

07 - číselník typu rozboru

08 - číselník operátoru interpretace výsledku (druhu hodnoty)

09 - označení jednotky

ve tvaru, jaký je uveden v číselníku ukazatelů, viz část 5 písm. d)

10 - číselník typu nejistoty

11 - číselník místa odběru

12 - číselník stavu zpracování vzorku

13 - číselník kódu chyby hodnoty ukazatele

14 - číselník stavu zpracování registrace odběrného místa

15 - vnitřní identifikace zasílaného souboru.

Identifikační řetězec je bez mezer a začíná osmiznakovým kódem dodavatele příslušného komunikujícího programu, který soubor vytváří. Číselník firem „TAB_KF“ je součástí datového standardu. Pokud dodavatel není uveden v číselníku, je možné používat náhradní kód, který má 8 znaků a začíná znakem podtržítko.

Pro sadu M datového rozhraní je následováno identifikátorem sady, viz poznámka 01.

Identifikátor sady:

FFFFFFFFLLLLLLLLLLLLLrrkkkkkkkkk

F kód dodavatele podle číselníku datového standardu (8 znaků)

L kód laboratoře z číselníku registrovaných laboratoří (13 znaků), viz část 5 písm. a) číselník Laboratoře

r poslední dvojčíslí letopočtu

k unikátní kód přidělený sadě v rámci laboratoře

Celková délka identifikátoru nesmí překročit 40 znaků.

Pro sadu P nebo E (potvrzení vytváří centrální informační systém příjemce):

FFFFFFFFppppppppvvvrrkkkkkkkkkk

F kód dodavatele podle číselníku datového standardu (8 znaků)

p kód programu centrálního informační systému příjemce (8 znaků)

v verze programu centrálního informační systému příjemce (3 znaky)

r poslední dvojčíslí letopočtu

k pořadové číslo sady P v centrálním informační systému příjemce

Celková délka identifikátoru nesmí překročit 40 znaků.

16 - verze datového standardu

17 - verze národního číselníku laboratorních položek

Není-li používán, zadává se implicitní hodnota nejnižší možné verze „2.00.00“.

18 - typ odesílajícího místa

pro soubor s protokolem o měření se použije

LLLaboratoř

19 - potvrzení doručení

Nnepotvrzovat (implicitní varianta)
Ppotvrdit, že soubor byl doručen a přijat (bude vytvořena sada P nebo E)

20 - odesílatel

V jednom souboru jsou data od jednoho odesílatele.

21 - číselník typu adresy

22 - číselník typu adres spojení

23 - obsah adresy spojení

Je zapisován dle typu adresy (uvozovky nejsou součástí zápisu).

T „(+stát)telefon/linka“; (+stát) a/linka jsou fakultativní; znaky (+/) jsou součástízápisu

F „(+stát)telefon/linka“; (+stát) a /linka jsou fakultativní; znaky (+/) jsou součástí zápisu

S adresa SMTP (internetová) - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště

X adresa X.400 - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště

M MHS (Novell) - soubor se posílá jako příloha k elektronické poště

I specifikují komunikující strany

24 - vnitřní adresa

Adresa pro další distribuci zprávy „za schránkou“ příjemce. Není-li odesílateli známa, položku nevyplní, případné upřesnění může zapsat do položky „sdělení“.

25 - číselník kódu chyby v zaslaném souboru.

Sdělení zasílá příjemce původnímu odesílateli. Chyba může být blíže specifikována a lokalizována. Není předpokládáno její automatické opravování. Číselník chyb je rozdělen do kategorií. Atribut popis obsahuje informace odpovídající kategorii viz poznámka 26 Lokalizace chyby.

26 - lokalizace chyby

Určení místa v protokolu, kde byla chyba objevena (v některých situacích může být jen orientační).

27 - stav (způsob) zpracování chyby v informačním systému příjemce

V datovém rozhraní v sadě E se použije stav = O (odmítnuto).

28 - popis chyby

Vytvářený informačním systémem příjemce nebo jeho obsluhou - volný text.

29 - číselník typu sdělení

Specifikuje další práci s daty u příjemce.

30 - číselník označení číselníků

Pro číselníky převzaté z datového standardu se používá označení shodné s názvem souboru číselníku.

31 - číselník formátu hodnoty

Pro formát hodnoty F - formalizovaný text se použije údaj z číselníku ukazatelů.

Číselníky odkazované v poznámkách č. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30, 31 uveřejní Ministerstvo zdravotnictví na veřejně přístupném místě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Adresu tohoto místa uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně:
MUDr. Součková v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
Vyhláška č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch.

**) Datový standard Ministerstva zdravotnictví DS 2.00, vydaný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, 1997, částka 7, ve znění pozdějších předpisů.

***) ČSN EN 28601 (978601) Datové prvky a formáty výměny. Výměna informací - prezentace data a času.

Přesunout nahoru