Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 123/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet některých dalších věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

Částka 40/2004
Platnost od 22.03.2004
Účinnost od 01.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. února 2004,

kterým se stanoví výčet některých dalších věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 2 zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

K bezúplatnému převodu do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice (dále jen "židovská právnická osoba") jsou určeny věci uvedené v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

(1) Návrh na uzavření darovací smlouvy za Českou republiku vypracuje ten, kdo s věcmi uvedenými v příloze k tomuto nařízení hospodaří podle zvláštního právního předpisu (dále jen "navrhovatel").

(2) Navrhovatel je povinen návrh na uzavření písemné darovací smlouvy zaslat té příslušné židovské právnické osobě, které mají být věci v souladu s přílohou k tomuto nařízení převedeny, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Místopředseda vlády a ministr financí:
Mgr. Sobotka v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 123/2004 Sb.

Věci určené k převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice a židovských obcí v České republice

1.Prádelny a čistírny Brno, státní podnik v likvidaci Veveří 8
602 00 Brno
IČ 00100803
pozemek parcelní číslo 1549, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 224, obec Brno a katastrální území Staré BrnoŽidovská obec Brno Kapitána Jaroše 3 602 00 Brno
IČ 49465473
2.Lesy České republiky, státní podnik
Přemyslova 1106 501 68 Hradec Králové
IČ 42196451
pozemek parcelní číslo 277/3 (původně parcelní číslo 278 vedený ve zjednodušené evidenci), oddělený dle geometrického plánu číslo 95-117/03 z pozemku parcelní číslo 277/1, zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 72, obec Plesná a katastrální území Lomnička u PlesnéŽidovská obec Plzeň Smetanovy sady 5 301 37 Plzeň
IČ 49777122
3.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 1477/2, ostatní plocha, pozemek parcelní číslo 233/53, oddělený dle geometrického plánu číslo 171-888/2003 z pozemku parcelní číslo 233/21, orná půda, pozemek parcelní číslo 339/4, orná půda, pozemek parcelní číslo 233/31, chmelnice, vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002, obec Liběšice a katastrální území Liběšice u ŽatceŽidovská obec Teplice
Lipová 25
415 01 Teplice
IČ 61515434
4.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 279/7, orná půda, (původně vedeno jako pozemkový katastr 268/2 ve zjednodušené evidenci), oddělený dle geometrického plánu číslo 209-25/2003 z pozemku parcelní číslo 279/1, orná půda, zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002, obec Chyše a katastrální území ChyšeFederace židovských obcí v České republice Maiselova 18
110 00 Praha 1
IČ 00438341
5.Pozemkový fond České republiky
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
IČ 45797072
pozemek parcelní číslo 3084/5, orná půda, oddělený dle geometrického plánu číslo 2527-22/2003 z pozemku parcelní číslo 3084/4, orná půda, pozemek parcelní číslo 3089/21, orná půda, oddělený dle geometrického plánu číslo 2527-22/2003 z pozemku parcelní číslo 3089/1, orná půda,pozemek parcelní číslo 3089/20, orná půda, oddělený dle geometrického plánu číslo 2527-22/2003 z pozemku parcelní číslo 3089/1, orná půda, vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002, obec Tachov a katastrální území TachovŽidovská obec Plzeň Smetanovy sady 5
301 37 Plzeň
IČ 49777122
6.Fakultní nemocnice u sv. Anny
Pekařská 53
656 91 Brno
IČ 00159816
pozemek parcelní číslo 1554, zastavěná plocha a nádvoří, zapsanýv katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 565, obec Brno akatastrální území Staré BrnoŽidovská obec Brno
Kapitána Jaroše 3
602 00 Brno
IČ 49465473
Přesunout nahoru