Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 115/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem

Částka 37/2004
Platnost od 19.03.2004
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.01.2015 (179/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. února 2004,

kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., a k provedení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje některé postupy Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen "Fond") při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem vyrobeným v České republice. Fond

a) přiděluje výrobcům bramborového škrobu individuální produkční kvóty bramborového škrobu1) (dále jen "subkvóta"),

b) poskytuje dotace výrobcům bramborového škrobu (dále jen "prémie pro výrobce"),

c) poskytuje dotace při výrobě schválených výrobků ze škrobu (dále jen "výrobní náhrada"),

d) poskytuje subvence při vývozu škrobu (dále jen "vývozní náhrada"),

e) poskytuje národní doplňkovou platbu k přímým podporám formou dotace k výsledku hospodaření pro hospodářské roky 2005/2006 až 2011/2012 pěstitelům brambor (dále jen "doplňková platba") prostřednictvím příslušného výrobce,

f) uplatňuje a provádí za Českou republiku veškerá další opatření, která jsou svěřena členskému státu bezprostředně závaznými právními předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpis Evropských společenství") upravujícími opatření společné organizace trhu se škrobem.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) pěstitelem brambor fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje na území České republiky brambory pro výrobu bramborového škrobu,

b) výrobcem bramborového škrobu (dále jen "výrobce") fyzická nebo právnická osoba vyrábějící bramborový škrob z brambor dodaných pěstitelem brambor, která na území České republiky provozuje škrobárnu nebo více škrobáren.

ČÁST DRUHÁ

PRODUKČNÍ KVÓTY BRAMBOROVÉHO ŠKROBU

§ 3

Národní produkční kvóta

(3) Fond přidělí subkvóty výrobcům způsobem uvedeným v § 7; součet subkvót a rezervy nesmí přesáhnout výši národní produkční kvóty stanovené předpisem Evropských společenství.2)

(4) Národní produkční kvóta bramborového škrobu pro hospodářské roky 2005/2006 až 2011/2012 je stanovena předpisem Evropských společenství2).

(5) Pro hospodářské roky 2005/2006 až 2011/2012 Fond přidělí subkvóty výrobcům způsobem uvedeným v předpise Evropských společenství2). Ustanovení § 5 až 7 se použije obdobně.

§ 4

Rezerva

(1) Rezerva je množství bramborového škrobu určené ke zvýšení již stanovené subkvóty výrobci.

(2) Pro hospodářské roky 2005/2006 až 2011/2012 se rezerva nestanoví.

(3) Výrobce neprodleně písemně oznámí Fondu ukončení výroby škrobu ve všech jím provozovaných škrobárnách nebo v některé z jím provozovaných škrobáren (dále jen "uzavření škrobárny").

(4) Rezerva se zvyšuje v případě uzavření škrobárny o množství bramborového škrobu odpovídající subkvótě nebo části subkvóty, která připadá na uzavřenou škrobárnu. Subkvóta nebo část subkvóty připadající na uzavřenou škrobárnu se ponechá výrobci, který provedl uzavření škrobárny, jestliže tento výrobce do 15 dnů ode dne uzavření škrobárny zajistil výrobu stejného množství bramborového škrobu v jiné jím provozované škrobárně nebo škrobárnách.

(5) Fond po vyhodnocení bilance výroby bramborového škrobu stanoví nejpozději do 30 dnů po ukončení příslušného hospodářského roku výši rezervy k rozdělení a zveřejní ji ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

(6) Fond přidělí rezervu podle odstavce 1 výrobci na základě jeho žádosti.

(7) Lhůta pro podání žádosti o rezervu podle odstavce 6 činí 30 kalendářních dnů následujících po dni zveřejnění výše rezervy stanovené Fondem podle odstavce 5. Žádost o rezervu se podává Fondu na formuláři vydaném Fondem. Součástí žádosti o rezervu je doklad prokazující výrobní kapacitu výrobce v množství odpovídajícím součtu přidělené subkvóty a požadavku výrobce na její zvýšení.

(8) Žádost o rezervu podle odstavců 6 a 7 Fond zamítne, obsahuje-li požadavek na množství vyšší, než je výše rezervy stanovená Fondem podle odstavce 5.

(9) Fond rozdělí rezervu mezi výrobce jako subkvótu na období stanovené předpisem Evropských společenství2)

a) v souladu s požadavkem výrobce uvedeným v žádosti o rezervu podle odstavců 6 a 7, jestliže součet množství požadovaných všemi výrobci je nižší nebo stejný jako rezerva, nebo

b) poměrně, podle výše subkvót přiděleným výrobcům, jestliže součet množství požadovaných všemi výrobci v žádosti o rezervu je vyšší než rezerva.

(10) Fond zvýší výrobci subkvótu podle odstavce 9, jestliže výrobce

a) do 60 dnů ode dne zvýšení subkvóty prokáže, že smluvně zajistil závazky, vyplývající z dodávek brambor potřebných k výrobě bramborového škrobu od pěstitelů, vzniklé v souvislosti se zvýšením subkvóty z rezervy,

b) v případě zvýšení rezervy na základě uzavření škrobárny podle odstavce 4 do 60 dnů ode dne zvýšení subkvóty prokáže, že smluvně zajistil závazky vyplývající z pěstitelských smluv mezi uzavřenou škrobárnou a pěstiteli, kteří po uzavření škrobárny nadále pokračují v pěstování brambor.

(11) Pokud výrobce ve stanovené lhůtě Fondu neprokáže požadované skutečnosti (odstavec 10), Fond výrobci subkvótu nezvýší; zjistí-li Fond, že výrobce sdělil nepravdivé nebo neúplné údaje, účinky zvýšení subkvóty výrobci zanikají dnem, v němž Fond toto své zjištění výrobci sdělí.

(12) Fond sdělí skutečnosti podle odstavce 10 výrobci neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne zjištění uvedené skutečnosti.

Žádost o subkvótu

§ 5

(1) Výrobce je oprávněn požádat Fond o přidělení subkvóty, pokud

a) zpracovává brambory na bramborový škrob ve škrobárně,

b) není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs nebo návrh na konkurs nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, anebo není povoleno vyrovnání.

(2) Výrobce v žádosti uvede množství bramborového škrobu v tunách, které vyrobil v období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2001, včetně množství bramborového škrobu, které v rámci uvedeného období vyrobil jeho právní předchůdce, nebo které v rámci uvedeného období vyrobil jiný výrobce, který svoji škrobárnu později převedl na žadatele, nebo které v rámci uvedeného období vyrobil nájemce škrobárny žadatele, jestliže výrobce v žádosti své právní nástupnictví, převod škrobárny, jakož i nájem škrobárny prokazatelným způsobem doloží.

(3) Výrobce, který žádá o přidělení subkvóty podle § 7 odst. 4, v žádosti uvede rozsah nevratných investic vynaložených za účelem zvýšení kapacity výroby bramborového škrobu. K žádosti přiloží kopie smluv a faktur, jimiž doloží rozsah a povahu těchto investic, a prohlášení od dodavatele technologie o navýšení kapacity výroby škrobu nebo jiné doklady prokazující navýšení kapacity výroby škrobu.

(4) Výrobce podává žádost o stanovení subkvóty (dále jen "žádost") Fondu na jím vydaném formuláři. Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) výrobce stvrzuje podpisem prohlášení na formuláři vydaném Fondem. K žádosti musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, nebo originál nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu, které nesmějí být starší než 90 dnů.

(5) Výrobce doručí žádost Fondu nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení nařízení vlády.

§ 6

(1) Zjistí-li Fond, že žádost obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje, popřípadě že neobsahuje všechny nezbytné doklady, žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení vrátí žadateli s uvedením vad a výzvou k jejich odstranění do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

(2) Fond žádost zamítne, zjistí-li, že

a) žádost nebyla doručena ve stanoveném termínu,

b) výrobce nesplňuje podmínky podle ustanovení § 5 odst. 1,

c) výrobce nedoručil ve stanoveném termínu vrácenou žádost, nebo

d) vrácená žádost neobsahuje doplněné nebo opravené údaje, popřípadě doklady, anebo oprava nebo doplněné údaje nejsou dostatečné.

§ 7

Stanovení subkvóty

(1) Fond výrobci, jehož žádost nebyla podle § 6 odst. 2 zamítnuta, vypočte průměrné roční množství bramborového škrobu, které žadatel vyrobil v období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2001 v souladu s § 5 odst. 2 (dále jen "průměrné roční množství").

(2) Fond určí koeficient pro stanovení části subkvóty jednotlivým výrobcům jako podíl množství 24 213 tun bramborového škrobu a souhrnu průměrných ročních množství jednotlivých výrobců.

(3) Fond vypočte výrobci část subkvóty jako součin koeficientu podle odstavce 2 a průměrného ročního množství tohoto výrobce.

(4) Fond rozdělí množství 9 447 tun bramborového škrobu mezi výrobce uvedené v odstavci 1 s ohledem na investice, které se podílely na zvýšení kapacity výroby škrobu (dále jen "nové investice") v poměru zvýšené výroby výrobce, vyjádřené v tunách bramborového škrobu vyrobeného za 24 hodin k celkovému zvýšení výroby všech výrobců novými investicemi. Za nové investice Fond uzná pouze investice prokazatelně vynaložené výrobcem v období od 1. ledna 1999 do 31. ledna 2002 za účelem zvýšení kapacity výroby bramborového škrobu.

(5) Za nové investice Fond vezme v úvahu ty, na které výrobce vynaložil v období od 1. ledna 1999 do 31. ledna 2002 nejméně 10 % nákladů z celkem plánovaných.

(6) Fond stanoví výrobci subkvótu jako součet části subkvóty vypočtené podle odstavce 3 a množství bramborového škrobu určené tomuto výrobci podle odstavce 4.

§ 8

Změna subkvóty

(1) Nastane-li některá ze skutečností stanovených předpisem Evropských společenství,4) výrobce, kterému byla stanovena subkvóta (dále jen "držitel subkvóty"), ji neprodleně písemně oznámí Fondu.

(2) Fond do 15 dnů ode dne doručení oznámení podle odstavce 1 písemně potvrdí držiteli subkvóty, že skutečnost uvedená v odstavci 1 mu byla oznámena.

(3) Fond rozhodne o změně subkvóty do 30 dnů ode dne doručení oznámení podle odstavce 1.

ČÁST TŘETÍ

PRÉMIE PRO VÝROBCE

§ 9

Výrobce podává žádost o prémii pro výrobce (dále jen "žádost o prémii") Fondu5) po ukončení zpracování brambor v příslušném hospodářském roce, nejpozději však do 31. srpna následujícího hospodářského roku; žádost o prémii podává výrobce za uplynulý hospodářský rok na formuláři vydaném Fondem.

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 10 – § 12zrušeno

ČÁST PÁTÁ

VÝVOZNÍ NÁHRADA

§ 13

Podmínky, rozsah a poskytování vývozní náhrady

Fond poskytuje vývozní náhradu vývozci škrobu, jakož i vývozci výrobků a zboží vyrobených ze škrobu stanovených předpisem Evropských společenství,1) mimo celní území Evropských společenství, na základě žádosti, za podmínek a v rozsahu stanovených předpisem Evropských společenství.1)

ČÁST ŠESTÁ

DOPLŇKOVÁ PLATBA

§ 13a

Stanovení výše doplňkové platby

Fond zveřejní sazbu doplňkové platby pro příslušný hospodářský rok, přepočtenou podle obsahu škrobu v bramborách, nejpozději do 30. září příslušného hospodářského roku, a to nejméně v jednom deníku s celostátní působností a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 13b

Žádost o doplňkovou platbu

(1) Žádost o doplňkovou platbu podává Fondu výrobce, který má s pěstitelem brambor uzavřenou smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu9b) a kterou výrobce uvedl v souhrnném přehledu smluv podle § 14 odst. 1 písm. a). Výrobce může požádat o doplňkovou platbu pouze na množství brambor odpovídající výrobě škrobu ve výši jemu přidělené subkvóty pro příslušný hospodářský rok.

(2) Výrobce podá žádost o doplňkovou platbu do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výrobce převzal v příslušném hospodářském roce od pěstitele brambor dodávku brambor v souladu se smlouvou o pěstování brambor pro výrobu škrobu. Nejkratší období, za které lze žádost podat, je 1 kalendářní měsíc.

(3) Fond poskytne a vyplatí doplňkovou platbu pěstiteli brambor prostřednictvím výrobce, který převzal závazky vyplývající ze smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu od jiného výrobce na základě změny vlastnických nebo uživatelských vztahů výrobce9c).

(4) Žádost se podává na formuláři vydaném Fondem.

(5) Fond po posouzení žádosti rozhodne o poskytnutí doplňkové platby a převede platbu na účet výrobce nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

§ 13c

Poskytnutí platby pěstiteli brambor

(1) Výrobce převede poskytnutou platbu na účet pěstitele brambor nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tuto platbu od Fondu obdržel.

(2) Pěstitel brambor uschovává po dobu 10 let od počátku kalendářního roku následujícího po uzavření smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu

a) smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu,

b) doklady prokazující, že výrobce převzal od pěstitele brambor dodávku v množství a kvalitě odpovídající smlouvě o pěstování brambor pro výrobu škrobu,

c) doklady o doručení platby pěstiteli brambor poskytnuté výrobcem podle odstavce 1.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 14

Poskytování informací Fondu

(1) Výrobce poskytuje Fondu tyto informace:

a) souhrnný přehled o obsahu smluv o pěstování brambor pro výrobu škrobu,10) včetně identifikačního čísla, jména pěstitelů brambor a smluveného množství brambor, vyjádřeného jako ekvivalent škrobu pro každou smlouvu; informace se podává do 31. května předcházejícího příslušný hospodářský rok,

b) o množství brambor určených k výrobě bramborového škrobu, pro něž platí ustanovení předpisu Evropských společenství;11) informace se podává do 30. dubna každého hospodářského roku,

c) o množství bramborového škrobu, pro které byla vyplacena prémie podle předpisu Evropských společenství;12) informace se podává do 30. dubna každého hospodářského roku,

d) celkový přehled nákupu brambor určených k výrobě bramborového škrobu a odhad výroby bramborového škrobu v hospodářském roce; informace se podává do 31. ledna příslušného hospodářského roku,

e) o zásobě bramborového škrobu k 30. červnu a k 31. lednu příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů od uvedeného data,

f) o zahájení a ukončení zpracování brambor; informace o zahájení se podává do 10 dnů po dni zahájení zpracování brambor, informace o ukončení se podává do 10 dnů po dni ukončení zpracování brambor.

(2) Výrobce poskytuje Fondu informace podle odstavce 1 na jím vydaných formulářích.

(3) Fond poskytuje informace získané podle odstavce 1 ministerstvu.


ČÁST OSMÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 15

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu.

2. Nařízení vlády č. 250/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb.

3. Nařízení vlády č. 477/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 250/2002 Sb.


ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§ 16

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení § 1 písm. a), § 2, § 3 odst. 1 a 2, § 4 odst. 1 až 4, § 5 až 7 a § 14 odst. 1 písm. d) až h), která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Ustanovení § 3 odst. 1 a 2 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 543/2004 Sb. Čl. II

U dodávek brambor, které výrobce převzal v hospodářském roce 2004/2005 od pěstitelů brambor v souladu se smlouvou o pěstování brambor pro výrobu škrobu, lze žádost o doplňkovou dotaci podle § 13b nařízení vlády č. 115/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, podat nejpozději do 2 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud by lhůta stanovená pro podání žádosti v § 13b odst. 2 nařízení vlády č. 115/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, uplynula dříve.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (ES) č. 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu. Nařízení Komise (ES) č. 2236/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu. Nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 ze dne 30. června 1993, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajícím se výrobních náhrad v odvětví obilovin a rýže. Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty. Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad. Nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky. Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/1971 a (EHS) č. 2529/2001.Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 72/2009 ze dne 19. ledna 2009, o úpravách společné zemědělské politiky změnou nařízení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nařízení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad.

2) Čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 1868/1994.

3) § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

4) Článek 17 nařízení Komise (ES) č. 97/95.

5) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.

9a) Nařízení Komise (ES) č. 1407/2004 ze dne 2. srpna 2004 o stanovení směnného kurzu na rok 2004 pro režim jednotných plateb na plochu použitelných pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

9b) Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu.

9c) Článek 16 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.

10) Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.

11) Článek 8 odst. 1 a 2 nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami.

12) Článek 5 nařízení Rady (ES) č. 1868/94.

Přesunout nahoru