Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 112/2004 Sb.Nařízení vlády o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Částka 35/2004
Platnost od 17.03.2004
Účinnost od 17.03.2004
Zrušeno k 01.01.2008 (372/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. února 2004

o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Vláda nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), (dále jen "zákon"):


§ 1

V souladu s právem Evropských společenství1) se tímto nařízením stanoví Národní program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen "Národní program"); v přílohách č. 1 až 3 k tomuto nařízení jsou jmenovitě uvedeny stávající zvláště velké spalovací stacionární zdroje, v příloze č. 4 k tomuto nařízení se stanoví skupinové emisní stropy a lhůta k jejich dosažení s cílem zlepšení kvality ovzduší dosažením imisních limitů stanovených ve zvláštním právním předpisu2) u výše uvedených znečišťujících látek.

§ 2

(1) Trvalým zastavením provozu kteréhokoliv zdroje uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, nebo trvalým snížením jeho jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW, se tento zdroj vyřazuje z přílohy č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení a skupinové emisní stropy uvedené v přílohách č. 4 a 5 k tomuto nařízení se o jeho podíl emisí snižují.

(2) Trvalým zastavením provozu kteréhokoliv zdroje uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení, nebo trvalým snížením jeho jmenovitého tepelného příkonu pod 500 MW, se tento zdroj z přílohy č. 3 k tomuto nařízení vyřazuje.

§ 3

(1) Provozovatelé zdrojů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení předloží ke schválení v termínu stanoveném v § 54 odst. 7 zákona plán snížení emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zdrojů (dále jen "plán snížení emisí").

(2) Schválením plánu snížení emisí není dotčena povinnost plnit specifické emisní limity u zdroje pro určené znečišťující látky podle zvláštního právního předpisu,3) nebo specifické emisní limity, které jsou provozovateli tohoto zdroje stanoveny v provozním řádu.

§ 4

Součástí plánu snížení emisí je též posouzení možnosti dalšího snížení emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze zdroje, uvedení k tomu potřebných opatření včetně postupu jejich realizace a dodržení emisních stropů stanovených v příloze č. 5 k tomuto nařízení pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku v rámci území příslušného kraje.

§ 5

(1) V plánech snížení emisí u zdrojů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení nesmí roční množství emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku překročit průměrné roční množství emisí těchto látek za roky 2000 až 2002. Přitom se vychází z předpokladu, že počínaje rokem 2004 a v dalších letech nedojde ke zvýšení měrné sirnatosti paliva nad průměrnou úroveň za roky 2000 až 2002. Pro případ, že se tento předpoklad nesplní, uvede se v plánu snížení emisí postup, jímž bude na základě vzájemné dohody mezi provozovateli dotčených zdrojů kompenzován nárůst emisí oxidu siřičitého, včetně jeho odůvodnění.

(2) V případě dohody, podle níž se sníží odpovídající množství emisí u jiného zdroje z přílohy č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, nesmí dojít k překročení imisních limitů pro oxid siřičitý, tuhé znečišťující látky (velikostní frakce 10 µm a menší), oxidy dusíku a oxid dusičitý podle zvláštního právního předpisu2) nebo k překročení doporučené hodnoty příslušného krajského emisního stropu pro oxid siřičitý podle zvláštního právního předpisu4) nebo k jinému zhoršení současné úrovně znečištění ovzduší. Dohoda je součástí plánu snížení emisí.

(3) V případě, že dojde ke změně podmínek v provozu zdroje, navrhne provozovatel změnu již schváleného plánu snížení emisí.

§ 6

V příloze č. 2 k tomuto nařízení je uveden seznam zdrojů se závaznými emisními stropy pro oxid siřičitý. U těchto zdrojů se v případě potřeby uvedou v plánu snížení emisí úpravy, které umožní při zachování celkové hodnoty emisního stropu měnit emise z jednotlivých zdrojů u téhož provozovatele v rámci území příslušného kraje. Těmito opatřeními nesmí dojít k překročení imisních limitů pro oxid siřičitý, tuhé znečišťující látky (velikostní frakce 10 µm a menší), oxidy dusíku a oxid dusičitý podle zvláštního právního předpisu.2)

§ 7

Pokud to není vyloučeno z technických důvodů, vztahují se od 1. ledna 2016 na provozovatele zdrojů s jmenovitým tepelným příkonem nad 500 MW, uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení, požadavky pro oxidy dusíku podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pokud splnění těchto požadavků není možné, zajistí se snížení emisí odpovídající rozdílu mezi stanoveným emisním stropem a skutečnými emisemi ze zdroje postupem podle § 5 odst. 1.

§ 8

(1) U stávajících zdrojů, které se nacházejí na území se zhoršenou kvalitou ovzduší podle § 7 odst. 1 zákona pro suspendované částice nebo pro oxidy dusíku, je součástí plánu snížení emisí posouzení vlivu zdroje na imisní koncentrace uvedených znečišťujících látek a v případě potřeby návrh dodatečných opatření k omezení emisí oxidu siřičitého, tuhých znečišťujících látek a oxidů dusíku s cílem přispět k dosažení imisních limitů pro oxid siřičitý, suspendované částice, oxidy dusíku a oxid dusičitý stanovených zvláštním právním předpisem.2)

(2) Postup podle odstavce 1 se uplatní také u těch zdrojů, které se nenacházejí v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, ale podílejí se na překračování imisních limitů pro ochranu zdraví nebo imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace v důsledku dálkového přenosu jejich emisí.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr životního prostředí:

RNDr. Ambrozek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek z velkých spalovacích zařízení.

2) Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsobsledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

3) Příloha č. 1 část 1 bod A, část 2 bod A a část 3 bod A k nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

4) Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 112/2004 Sb.

Seznam zdrojů zahrnutých do Národního programu, u nichž je vypočten emisní strop pro oxid siřičitý *

ZDROJZNSÍDLONÁZEV**PŘÍKON MWVypočtený emisní strop (t/rok)
2160826827Tábor, U Cihelny 2128Teplárna Tábor a.s. - TTA1166981,0
3446347267Brno, Kňžíkova 68aKrálovopolská, a.s.1051,4
4045193291Paskov, Zahradní 762BIOCEL,a.s.2272 027,0
20948806161StonavaČMD a.s., Důl ČSM o.z. STONAVA - teplárna sever1371 073,3
21062241672Liberec, 4 tř.Dr.M.Horákové 641Teplárna Líberec.a.s.2561 422,6
22660826843Strakonice, Komenského 59Teplárna Strakonice, a.s.2441 243,0
23345193410Sviadnov, Nádražní 391Dalkia Morava, a.s. Teplárna Frýdek-Místek1851 079,1
244A60108916Pardubice 7ALIACHEM a.s., odštěpný závod SYNTHESIA, Teplárna1801 163,1
244B60108916Pardubice 7ALIACHEM a.s., odštěpný závod SYNTHESIA, Teplárna1982065,1
28945274649Náchod, Plhovská 544HARPEN ČR, s. r. o. Teplárna Náchod59843,8
399A45193410Olomouc Tovární 906Dalkia Morava, a.s. Teplárna Olomouc841 829,7
41113502905Jindřichův HradecEnergetické centrum s.r.o. Jindřichův Hradec9077,6
43345193410Karviná - Doly Svobody 5Dalkia Morava, a.s. Teplárna Karviná2921 348,7
45845147787Neratovice ulice Práce 657SPOLANA a.s. Teplárna.2812 316,1
47245273600Praha 9 Třeboradice, Zatratí 197Pražská teplárenská as., Teplárna Třeboradice13133,0
47716193679Hrochův Týnec 118EASTERN SUGAR Česká republika a.s. - cukrovar Hrochův Týnec145290,6
48060826801Písek, U Smrkovické silnice 2263Teplárna Písek a.s. - teplárna61559,3
51746347534Brno - Maloměřice Obřanská60Teplárny Brno a.s. - provoz Brno - sever245649,0
53045273600Praha 4, V ZálesíPražská teplárenská a.s. - Krč576,0
5422739RožnáDIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, závod Chemická úpravna573,9
54846900764Opava Vávrovice, Vávrovická 1Moravskoslezské cukrovary.a.s. odštěpný závod Opava82382,1
64045273600Praha, Písková 3356Pražská teplárenská as., Modřany1276,0
66316193741Mělník, PražskáPražská cukerní společnost TTD a.s. Dobrovice76300,4
66914613581Frýdek - Místek, Křižíkova 1377Válcovny plechu.a. s.77511,0
693A45148091Kolín, Tovární 21Elektrárna Kolín a.s. ELEKTRÁRNA KOLÍN a.s.1051 026,6
693B45148091Kolín, Havlíčkova, p.č. 6381/1Elektrárna Kolín a.s. Výtopna Kolín-východ.521,7
693C45148091Kolín, Masarykova, p.č. 6540/6,Elektrárna Kolín a.s. Výtopna Kolín-západ632,2
69464203Praha 5, V Úvalu 84Fakultní nemocnice Motol Praha885,2
72345359016Hrádek, Nová Huť 204Železárny Hrádek a.s.68136,1
72446357289Kolín, OvčárenskáKORAMO a.s. Kolin916,5
74647672412Bohumín, Bezručova 300ŽD a.s. Bohumín - Energetika221399,9
74925433997ŠtětíFrantschach Energo a.s.314980
7772593Orlová 605OKD, a.s. - Důl Lazy o.z. Orlová - Lazy77264,0
787A45193410Přerov, Tovačovská 2924Dalkia Morava, a.s. Teplárna Přerov2832 257,8
79216193679Němčíce nad Hanou Masarykova-tř. 279Eastem sugar Česká republika a.s., Cukrovar Němčíce58164,2
83845273600Praha 4, Chodovská 729Pražská teplárenská as, Teplárna Michle17772,0
84711835Valašské Meziříčí, Masarykova 753DEZA, a.s., Valašské Meziříčí4331 024,3
85845148341Dobrovice, Palackého 1Cukrovar a rafinerie cukru Dobrovice TTD a.s.,Cukrovar Dobrovice821 907,8
88661539881Jablonec nad Nisou, Liberecká 120Jablonecká teplárenská a realitní a.s. -Výtopna BRANDL70444,7
90415503461Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823ENERGOAQUA a.s. - výtopna Rožnov152247,5
91645273600Praha, Partyzánská 1Pražská teplárenská as., Holešovice233165,0
95625217968Františkovy Lázně, Konečná 10Františkolázeňská výtopna, s.r.o.80291,0
961A45193410Ostrava, Elektrárenská 5562Dalkia Morava, a.s. Elektrárna Třebovice3361 287,0
961B45193410Ostrava, Elektrárenská 5562Dalkia Morava, a.s. Elektrárna Třebovice5441 037,9
103748110841Praha - Radotín, Výpadová 1335BRUDRA s.r.o. - ENERGO - BRUDRA závod RADOTÍN788,2
1044A45193410Ostrava, Kňšťanova,1122Dalkia Morava, a.s Teplárna Přívoz2291 168,7
106011771Sokolov, Tovární 1EASTMAN Sokolov, a.s.131431,7
1099A47675896Třinec 1 areál TZ a.s.Energetika Třinec a.s. Teplárna E 22481 635,1
1099B47675896Třinec 1 areál TZ a.s..Energetika Třinec a.s. Teplárna E 33792653,1
110025433997Varnsdorf, Palackého 2760VELVETA a.s. - Závodní teplárna88459,4
110326257211KunoviceLetecké závody a.s. nový závod - kotelna6883,2
111025225511Kaznějov, Pod Továrnou 125AKTIVA a.s. - biochem. podnik90583,7
1112A49790480Plzeň, Doubravecká 1Plzeňská teplárenská - Centrální zdroj tepla4052 715,0
116846708197Litoměřice, K Výtopně 1987United Energy, a.s. - Výtopna Litoměřice -Kocanda57417,0
119225304925Kroměříž, Na Sádkách 3572Teplárna Kroměříž a.s.623,3
120525854712Ostrava - Vítkovice, Výstavní 103Energetika Vítkovice a.s.3973532,1
1245A60826835České Budějovice, Novohradská 32Teplárna České Budějovice, a. s., Teplárna zákl.. zdroj4853267,0
1245B60826835České Budějovice, Okružní uliceTeplárna České Budějovice, a. s., Výtopna Vráto68458,0
1274A45193258Slezská Ostrava, Vratimovská 689NOVÁ HUŤ a.s. - závod 4 Kunčice (energetika)10914 215,3
135046708197Proboštov, Kapitána Jaroše 534United Energy, a.s. - Výtopna Proboštov101369,0
136745273600Praha ,Pod Juliskou 6Pražská teplárenská as, Teplárna Juliska5436,0
139445022526Větrní 2JIP - Papírny Větrní, a. s.9815,1
144845148295Benátky nad Jizerou, Tovární 1CARBORUNDUM ELECTRITE, a.s.671,7
146245193410Ostrava, Suderova 2059Dalkia Morava, a.s. - Výtopna Mariánské Hory75297,5
1466B49790072VřesováSokolovská uhelná, a.s. - zpracovatelská část53064,9
148048173355Pardubice 1, Přerovská 362PARAMO, a.s. Pardubice86542,0
149745148341České Meziříčí, OsvobozeníCukrovary TTD a.s., Cukrovar České Meziříčí56265,9
152549790498Ostrov, Mořičovská 1210Ostrovská teplárenská.a.s., provoz teplárna Ostrov111673,0
156825053272Kralupy nad Vltavou, Wichterleho 810Kaučuk a.s. Závodní teplárna4361 959,0
158746900764Hrušovany nad Jevišovkou Cukrovarská 657Moravskoslezské cukrovary a.s.143232,1
159546347534Brno, ŠpitálkaTeplárny Brno, a.s. - provoz Špitálka65442,0
160249100262Lovosice, Terezínská 147Lovochemie a.s.1181 422,0
1607A18811337Zlín, tř. T.Batt 1970Moravské teplárny,a.s.217639,1
163446678212Příseěná, Tovární 118JIHOSTROJ a.s. - provoz energoblok Domoradice77154,1
163645193410Karviná - Doly, ČSA 4Dalkia Morava, a.s. Teplárna Čs. armády2721 222,8
1641A45273600Praha 10, Teplárenská 611Pražská teplárenská a.s. Teplárna Malešice2562639,0
1641B45273600Praha 10, Teplárenská 611Pražská teplárenská a.s. Teplárna Malešice2558,0
1641C45273600Praha 10, Teplárenská 611Pražská teplárenská a.s. Teplárna Malešice622,0
1755A46347089Otrokovice, Objízdná 1777Teplárna Otrokovice a.s.9825,6
1755B46347089Otrokovice, Objízdná 1777Teplárna Otrokovice a.s.2912 342,0
224945193410Olomouc, Pavelkova 1081Dalkia Morava, a.s. Špičková výtopna Oloumouc221318,7
233526182025Praha-Zličín, Ringhofferova 115Společnost kolejových vozidel s.r.o.781,1
256363483823Brno-Líšeň, Jedovnická2aENERGZET. a.s. Brno - teplárna Líšeň206279,0
265345192588Vsetín, Jiráskova 1326Zásobování teplem Vsetín a.s. Teplárna Jiráskova1085,9
311647115726Horní PočáplyENERGOTRANS, a.s. - Elektrárna Mělník I11292 669,6
316061539881Jablonec nad Nisou, Belgická 400Jablonecká teplárenská a realitní a.s. -Výtopna Rýnovice104241,8
322865138619Kopřivnice, Štefánikova 1163Energetika Tatra a.s. Kopřivnice458293,0
3394A25240668Plzeň 3, Tylova 57Plzeňská energetika a.s.3641 884,5
3394B25240668Plzeň 3, Tylova 57Plzeňská energetika a.s.12460,8
3654B25003887Litvínov, Záluží 1CHEMOPETROL, a.s. - Zav. petrochemie energoblok etylénové jednotky1701 795,0
367846347160Ždár nad Sázavou, StrojírenskáŽĎAS a.s. - metalurgie a teplárna140628,4
388462956761Kladno, Dubí, DUBSKÁ -TeplárnaECK Generating, s.r.o., Elektrárna Kladno10674 347,0
392325106481Sezimovo Ústí, Průmyslová 718AES Bohemia spol. s r.o., Planá nad Lužnicí1761 581,5
397060209286Chropyně, Komenského 75DESTRA- závod 01915,4
401548024091Chomutov, Libušina 4778ACTHERM spol. s r.o. - o.z. Chomutov -teplárna276964,4
407525540971Ústí nad Labem - Střekov, Žukovova 100CINERGETIKA Ústí nad Labem a.s.335857,8

* Stanovený podle metodického dokumentu na pomoc členským státům při přípravě národních plánů omezování emisí z velkých spalovacích zařízení ze dne 15. 1. 2003.

** Ke změnám údajů u zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů, pokud je provoz zdroje zachován, se nepřihlíží.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 112/2004 Sb.

Seznam zdrojů zahrnutých do Národního programu, u nichž jsou stanoveny závazné emisní stropy pro oxid siřičitý

ZDROJZNSÍDLONÁZEV**Závazný emisní strop (t/rok)Vypočtený emisní strop (t/rok)*
34245274649KadaňČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov 130003931,9
428A45274649Horní PočaplyČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník 21 4001 433,9
428A45274649Horní PočaplyČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník 330003017,9
47846708197Most - Komořany, Teplárenská 2United Energy, a.s. Teplárna Komořany5 6002597,0
81245534292Opatovice nad LabemElektrárny Opatovice, a.s.5 0003 684,5
820A45274649Trutnov, Kladská 466ČEZ, a.s. - OJ Elektrárny Poříčí - Elektrárna Poříčí6001 367,8
85545274649PočeradyČEZ, a. s. Elektrárna Počerady86009616,0
91045274649Dvůr Králové nad Labem
28. října 1965
ČEZ, a.s. - OJ Elektrárny Poříčí, provoz teplárna Dvůr Král.10001 083,4
101245274649DětmaroviceČEZ a.s. Elektrárna Dětmarovice20004 630,4
107344569971Trmice, Edisonova 453Teplárna Ústi nad Labem a.s., Teplárna Trmice15501 521,9
112345274649ChvaleticeČEZ, a.s. - Elektrárna Chvaletice4 0004 255,6
1146A45274649BřezováČEZ, a.s. - Elektrárna Tisová2 9002680,5
1197A45274649BílinaČEZ, a.s.- Elektrárna Ledvice51002377,6
1466A49790072VřesováSokolovská uhelná, a.s. - ZE4 5004 009,1
151145274649KadaňČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov 2115009 288,8
358245274649KadaňČEZ, a.s. - Elektrárny Tušimice8 5007 756,5
365325003887Litvínov, Záluží 1CHEMOPETROL, a.s. - Zav. energetika teplárna T 20012004 209,0
3654A25003887Litvínov, Záluží 1CHEMOPETROL, a.s. - Zav. energetika teplárna T 7004 8002153,0

* Poznámka: údaje v pravém sloupci tabulky (vypočtené emisní stropy) mají pro provozovatele orientační charakter.

** Ke změnám údajů u zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů, pokud je provoz zdroje zachován, se nepřihlíží.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 112/2004 Sb.

Seznam zdrojů zahrnutých do Národního programu, které mají dosáhnout emisních stropů pro oxidy dusíku 1. ledna 2016, za použití emisního limitu 200 mg/m3, s cílem snížení emisí celkem o 30 000 tun oproti roku 2002

ZDROJZNSÍDLONÁZEV
34245274649KadaňČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov 1
428B45274649Horní Počaply .ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník 3
428A45274649Horní PočaplyČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník 2
47846708197Most- Komořany, Teplárenská 2United Energy, a.s. Teplárna Komořany
81245534292ČeperkaElektrárny Opatovice, a.s.
85545274649PočeradyČEZ, a. s. Elektrárna Počerady
961B 45193410Ostrava, Elektrárenská 5562Dalkia Morava, a.s. Elektrárna Třebovice
101245274649DětmaroviceČEZ, a.s. Elektrárna Dětmarovice
107344569971Trmice, Edisonova 453Teplárna Ústi nad Labem a.s., Teplárna Trmice
112345274649ChvaleticeČEZ, a.s. - Elektrárna Chvaletice
119745274649BílinaČEZ, a.s. - Elektrárna Ledvice
127445193258Slezská Ostrava, Vratimovská 689NOVÁ HUŤ a.s. - závod 4 Kunčice (energetika)
1466A49790072VřesováSokolovská uhelná, a.s. - ZE
151145274649KadaňČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov 2
311647115726Horní PočaplyENERGOTRANS a.s. - Elektrárna MĚLNÍK I
358245274649KadaňČEZ, a.s. - Elektrárny Tušimice
3654A25003887Litvínov. Záluží 1CHEMOPETROL, a.s. - Zav. energetika teplárna T 700
388462956761Kladno, Dubí, DUBSKÁ - TeplárnaECK Generating, s.r.o., Elektrárna Kladno

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 112/2004 Sb.

Skupinové emisní stropy stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů platné od 1. ledna 2008

Skupiny zdrojůTuhé znečišťující látky
(TZL)
Oxid siřičitý (SO2)Oxidy dusíku (NOx)
Příloha č. 1 k tomuto nařízeníNestanoven76 381 tunNestanoven
Příloha č. 2 k tomuto nařízeníNestanoven74 250 tunNestanoven
Přílohy č. 1 a 2 k tomuto nařízení14 000 tun150 631 tun129 500 tun

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 112/2004 Sb.

Skupinové emisní stropy stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů pro území krajů v tunách

Skupiny zdrojůTuhé znečišťující látky
(TZL)
Oxid siřičitý (SO2)Oxidy dusíku (NOx)
Jihomoravský20359317
Jihočeský1926 8922 545
Královehradecký432 452651
Vysočina5694175
Liberecký271249343
Olomoucký273 5782 283
Moravskoslezský83321 27916 953
Pardubický88514 78812 543
Plzeňský16085172 652
Praha3712681 105
Středočeský7971401212 604
Ústecký2 7546109957 954
Karlovarský1749 8306 247
Zlínský9146151580
Česká republika6 047150 631117 950
Přesunout nahoru