Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 104/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

Částka 33/2004
Platnost od 11.03.2004
Účinnost od 31.03.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104

VYHLÁŠKA

ze dne 26. února 2004,

kterou se provádí zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 31 zákona č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 1 písm. i), § 14 odst. 2, § 15 odst. 8, § 16 odst. 12 a § 24 písm. h) zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Účelem této vyhlášky je stanovit

a) seznam jiných látek a přípravků nebezpečných životnímu prostředí Antarktidy (§ 2),

b) náležitosti oznámení o zamýšlené činnosti v Antarktidě (§ 3),

c) náležitosti dokumentace a stanoviska k počátečnímu vyhodnocení vlivů (§ 4),

d) náležitosti dokumentace, posudku a stanoviska k všestrannému zhodnocení vlivů (§ 5) a

e) vzor zvláštního průkazu pozorovatele (§ 6).

§ 2

Seznam jiných látek a přípravků nebezpečných životnímu prostředí Antarktidy

[K § 8 odst. 1 písm. i) zákona]

Seznam jiných látek a přípravků nebezpečných životnímu prostředí Antarktidy, k jejichž dovozu do Antarktidy je třeba povolení, je uveden v příloze č. 1.

§ 3

Náležitosti oznámení o zamýšlené činnosti v Antarktidě

(K § 14 odst. 2 zákona)

V příloze č. 2 jsou uvedeny náležitosti oznámení o zamýšlené činnosti v Antarktidě, včetně náležitostí stanovených již v zákoně.

§ 4

Náležitosti dokumentace a stanoviska k počátečnímu vyhodnocení vlivů

(K 15 odst. 8 zákona)

(1) Náležitosti dokumentace k počátečnímu vyhodnocení vlivů jsou uvedeny v příloze č. 3.

(2) Náležitosti stanoviska k počátečnímu vyhodnocení vlivů (§ 15 odst. 5 zákona) jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 5

Náležitosti dokumentace, posudku a stanoviska k všestrannému zhodnocení vlivů

(K § 16 odst. 12 zákona)

(1) Náležitosti dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivů jsou uvedeny v příloze č. 5.

(2) Náležitosti posudku k všestrannému zhodnocení vlivů (§ 16 odst. 6 zákona) jsou uvedeny v příloze č. 6.

(3) Náležitosti stanoviska k všestrannému zhodnocení vlivů (§ 16 odst. 10 zákona) jsou uvedeny v příloze č. 7.

§ 6

Zvláštní průkaz pozorovatele

[K § 24 písm. h) zákona]

Vzor zvláštního průkazu pozorovatele (§ 26 odst. 4 zákona) je uveden v příloze č. 8.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.

Seznam jiných látek a přípravků nebezpečných životnímu prostředí Antarktidy

Chemická látkaČíslo CASČíslo EINECSCelní kód Způsob použití
1,1,1-trichlorethan71-55-6200-756-32903 19 10 i
1,2-dibromethan106-93-4203-444-52903 30 36 p, i
1,2-dichlorethan107-06-2203-458-12903 15 00 p, i
2-naftylamin a jeho soli91-59-8
a další
202-080-4
a další
292145 00 i
4-aminobifenyl a jeho soli92-67-1
a další
202-177-1
a další
2921 49 90 i
4-nitrobifenyl92-93-3202-204-72904 00 00 i
Arsen a jeho sloučeniny7440-38-2
a další
231-148-6
a další
2804 80 00
a další
p, i
Azbestová vláknai
- Krokydolit12001-28-4310-127-62524 00
- Amosit12172-73-52524 00
- Antofyllit77536-67-52524 00
- Aktinolit77536-66-42524 00
- Tremolit77536-68-62524 00
- Chrysotil132207-32-0252400
Benzen71-43-2200-753-72902 20 i
Benzidin a jeho soli92-87-5202-199-12921 59 90 i
Binapakryl
Deriváty benzidinu
485-31-4207-612-92916 19 80 p, i
Brom(brombenzyl)methylbenzen
Obchodní název: DBBT
99688-47-8402-210-12903 69 90 i
DBB
(2,2-dibutyl-1,3,2,4-dioxastannaboretan-4-ol)
75113-37-0401-040-5293100 95 i
Dichlor(dichlor-2-methylbenzyl)benzen
Obchodní název: Ugilec 141
76253-60-6278-404-32903 69 90i
Dinoseb, jeho acetát a jeho soli88-85-7
a další
201-861-7
a další
2908 90 00
2915 39 90
p, i
Oxiran75-21-8200-849-92910 10 00p, i
Hexachlorethan67-72-1200-666-42903 19 90i
Chlor(chlorbenzyl)methylbenzen
Obchodní název: Ugilec 121
-400-140-62903 69 90i
Chloroform67-66-3200-663-82903 13 00i
Kadmium a jeho sloučeniny7440-43-9
a ostatní
231-152-8
a ostatní
8107 3206 30 00
a ostatní
i
Kreosot a jeho deriváty 8001-58-9232-287-52707 91 00i
61789-28-4263-047-8
84650-04-4283-484-8
90640-84-9292-605-3
65996-91-0266-026-1
90640-80-5292-602-7
65996-82-2266-019-3
8021-39-4232-419-1
122384-78-5310-191-5
Oktabromderivát difenyletheru32536-52-0251-087-92909 30 38i
Pentabromderivát difenyletheru32534-81-9251-084-22909 30 31i
Pentachlorfenol87-86-5201-778-62908 10 00p, i
Polychlorované terfenyly (PCT)61788-33-8262-968-22903 69 90i
Rtuť ajejí sloučeniny10112-91-1,
21908-53-2
a další
233-307-5,
244-654-7
a další
2805 40p, i
Tetraethylolovo78-00-2201-075-42931 00 95i
Tetrachlormethan56-23-5200-262-82903 14 00i
Tetramethylolovo75-74-1200-897-02931 00 95i
Triorganocíničité sloučeniny--2931 00 95p, i
Tris(2,3 -dibrompropyl)fosfát126-72-7204-799-92919 00 90i
Tris-aziridinyl-fosfinoxid545-55-1208-892-52933 90 90i

Poznámka:

i - použití v průmyslu

p - použití v ochraně rostlin

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.

Náležitosti oznámení o zamýšlené činnosti v Antarktidě

A. IDENTIFIKACE OZNAMOVATELE

1. u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní příslušnost, telefon a adresa místa trvalého pobytu nebo u cizinců adresa bydliště v zahraničí; u podnikajících fyzických osob dále místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

2. u právnických osob název a právní forma, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a identifikační údaje podle písmene a) u fyzických osob, které budou provádět činnost v Antarktidě jménem právnické osoby.

3. v případě společného oznámení (§ 14 odst. 1 zákona) seznam osob, které budou provádět činnosti v Antarktidě společně, a určení společného zmocněnce pro doručování.

B. POPIS PLÁNOVANÉ ČINNOSTI V ANTARKTIDĚ

I. Základní údaje

1. Název činnosti

2. Účel činnosti (zdůvodnění potřeby činnosti, včetně návrhu možných alternativ a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí)

3. Umístnění činnosti a jeho odůvodnění

4. Charakter činnosti a možnost kumulace s jinými činnostmi

5. Předpokládaná doba trvání a intenzita činnosti v Antarktidě

6. Stručný popis technického a technologického řešení činnosti

II. Údaje o vstupech

(zejména zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

III. Údaje o výstupech

(zejména množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií)

C. DOSTUPNÉ ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ANTARKTIDY

1. Výčet nej závažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území Antarktidy

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území Antarktidy, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VLIVECH ČINNOSTI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

2. Rozsah vlivu vzhledem k zasaženému území a populaci

3. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

4. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

2. Další podstatné informace oznamovatele

F. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Datum zpracování oznámení:

Jméno, příjmení a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:

Podpis zpracovatele oznámení:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.

Náležitosti dokumentace k počátečnímu vyhodnocení vlivů

A. IDENTIFIKACE OZNAMOVATELE

1. u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní příslušnost, telefon a adresa místa trvalého pobytu nebo u cizinců adresa bydliště v zahraničí; u podnikajících fyzických osob dále místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

2. u právnických osob název a právní forma, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a identifikační údaje podle písmene a) u fyzických osob, které budou provádět činnost v Antarktidě jménem právnické osoby.

3. v případě společného oznámení seznam osob, které budou provádět činnosti v Antarktidě společně a určení společného zmocněnce pro doručování.

B. POPIS PLÁNOVANĚ ČINNOSTI V ANTARKTIDĚ

I. Základní údaje

1. Název činnosti

2. Účel činnosti (zdůvodnění potřeby činnosti, včetně návrhu možných alternativ a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí)

3. Umístnění činnosti a jeho zdůvodnění

4. Charakter činnosti a možnost kumulace s jinými činnostmi

5. Předpokládaná doba trvání a intenzita činnosti v Antarktidě

6. Stručný popis technického a technologického řešení činnosti

II. Údaje o vstupech

(zejména zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

III. Údaje o výstupech

(zejména množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů)

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ANTARKTIDY

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (například zvláště chráněná antarktická území, zvláště řízená antarktická území, historická místa, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (např. ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, hmotný majetek, památníky)

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A VYHODNOCENÍ VLIVŮ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ANTARKTIDY

I. Charakteristika předpokládaných vlivů činnosti na životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

1. Vlivy na ovzduší a klima

2. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

3. Vlivy na povrchové a podzemní vody

4. Vlivy na půdu

5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy,

7. Vlivy na krajinu

8. Vlivy na hmotný majetek a památníky

II. Komplexní charakteristika vlivů činnosti na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandartních stavech

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

V. Charakteristika použitých metod prognózovaní a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

E. POSOUZENÍ ALTERNATIV PLÁNOVANÉ ČINNOSTI A VŠECH VLIVŮ, KTERÉ MŮŽE PLÁNOVANÁ ČINNOST MÍT, VČETNĚ POSOUZENÍ KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

F. ZÁVĚR

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

H. PŘÍLOHY (mapové, obrazové, grafické)

Datum zpracování dokumentace:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na zpracování dokumentace:

Autorizace ke zpracování dokumentace:

Podpis zpracovatele dokumentace:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.

Náležitosti stanoviska k počátečnímu vyhodnocení vlivů

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Označení, rozsah a umístnění činnosti

2. Identifikace oznamovatele

- u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní příslušnost, telefon a adresa místa trvalého pobytu nebo u cizinců adresa bydliště v zahraničí; u podnikajících fyzických osob dále místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

- u právnických osob název a právní forma, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a identifikační údaje podle písmene a) u fyzických osob, které budou provádět činnost v Antarktidě jménem právnické osoby,

- v případě společného oznámení (§ 14 odst. 1 zákona) seznam osob, které budou provádět činnosti v Antarktidě společně a určení společného zmocněnce pro doručování.

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)

2. Dokumentace k počátečnímu vyhodnocení (zpracovatel, datum předložení)

3. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

III. VYHODNOCENI ČINNOSTI

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů činnosti na životní prostředí Antarktidy z hlediska jejich velikosti a významnosti

2. Vyhodnocení technického řešení činnosti s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí Antarktidy

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů činnosti na životní prostředí Antarktidy včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí Antarktidy

4. Pořadí alternativ z hlediska vlivů na životní prostředí Antarktidy

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci k počátečnímu vyhodnocení (oznámení)

6. Stanovisko z hlediska přijatelnosti vlivů plánované činnosti na životní prostředí Antarktidy s uvedením podmínek pro realizaci plánované činnosti, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti plánované činnosti.

Datum vydání stanoviska: Otisk razítka MŽP:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce MŽP:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.

Náležitosti dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivů

A. IDENTIFIKACE OZNAMOVATELE

1. u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní příslušnost, telefon a adresa místa trvalého pobytu nebo u cizinců adresa bydliště v zahraničí; u podnikajících fyzických osob dále místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

2. u právnických osob název a právní formu, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a identifikační údaje podle písmene a) u fyzických osob, které budou provádět činnost v Antarktidě jménem právnické osoby.

3. v případě společného oznámení (§ 14 odst. 1 zákona) seznam osob, které budou provádět činnosti v Antarktidě společně a určení společného zmocněnce pro doručování.

B. POPIS PLÁNOVANÉ ČINNOSTI V ANTARKTIDĚ

I. Základní údaje (popis plánované činnosti včetně jejího účelu, umístnění, trvání a intenzity a možné alternativy této činnosti, včetně alternativy jejího nezahájení, jakož i následky těchto alternativ)

II. Údaje o vstupech

(zejména zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

III. Údaje o výstupech

(zejména množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, údaje o využití nebo způsobu odstranění odpadních vod a odpadů)

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ANTARKTIDY

1. Výčet nej závažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (například zvláště chráněná antarktická území, zvláště řízená antarktická území, historická místa, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (např. ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, hmotný majetek, památníky)

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A ZHODNOCENÍ VLIVŮ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů plánované činnosti na životní prostředí Antarktidy a zhodnocení jejich velikosti a významnosti, včetně zhodnocení vlivů plánované činnosti na provádění vědeckého výzkumu a jiné probíhající užívání a hodnoty

II. Komplexní charakteristika vlivů plánované činnosti na životní prostředí Antarktidy z hlediska jejich velikosti a významnosti

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí Antarktidy

V. Charakteristika použitých metod a prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

VII. Charakteristika zjištění nevyhnutelných vlivů činnosti na životní prostředí Antarktidy

D. POSOUZENÍ ALTERNATIV PLÁNOVANÉ ČINNOSTI A VŠECH VLIVŮ, KTERÉ MŮŽE PLÁNOVANÁ ČINNOST MÍT, VČETNĚ POSOUZENÍ KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

(včetně posouzení kumulativních vlivů plánované činnosti se zřetelem k probíhajícím činnostem a jiným známým plánovaným činnostem)

E. ZÁVĚR

F. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

G. PŘÍLOHY (mapové, obrazové, grafické)

Datum zpracování dokumentace:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivů a osob, které se podílely na zpracování této dokumentace:

Autorizace ke zpracování dokumentace:

Podpis zpracovatele dokumentace:

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.

Náležitosti posudku k všestrannému zhodnocení vlivů

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Označení, rozsah a umístnění činnosti.

2. Identifikace oznamovatele:

- u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní příslušnost, telefon a adresa místa trvalého pobytu nebo u cizinců adresa bydliště v zahraničí; u podnikajících fyzických osob dále místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

- u právnických osob název a právní forma, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a identifikační údaje podle písmene a) u fyzických osob, které budou provádět činnost v Antarktidě jménem právnické osoby,

- v případě společného oznámení (§ 14 odst. 1 zákona) seznam osob, které budou provádět činnosti v Antarktidě společně a určení společného zmocněnce pro doručování.

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)

1. Úplnost dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivů.

2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých metod hodnocení.

3. Pořadí alternativ z hlediska vlivů na životní prostředí Antarktidy.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ČINNOSTI V ANTARKTIDĚ S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ANTARKTIDY

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ANTARKTIDY

V. VYPOŘÁDANÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ)

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ČINNOSTI Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ANTARKTIDY

VII. NÁVRH STANOVISKA

Datum zpracování posudku:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:

Podpis zpracovatele posudku:

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.

Náležitosti stanoviska k všestrannému zhodnocení vlivů

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Označení, rozsah a umístnění činnosti.

2. Identifikace oznamovatele:

- u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní příslušnost, telefon a adresa místa trvalého pobytu nebo u cizinců adresa bydliště v zahraničí; u podnikajících fyzických osob dále místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

- u právnických osob název a právní forma, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a identifikační údaje podle písmene a) u fyzických osob, které budou provádět činnost v Antarktidě jménem právnické osoby,

- v případě společného oznámení (§ 14 odst. 1 zákona) seznam osob, které budou provádět činnosti v Antarktidě společně a určení společného zmocněnce pro doručování.

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)

2. Dokumentace k všestrannému zhodnocení (zpracovatel, datum předložení)

3. Posudek k všestrannému zhodnocení (zpracovatel, datum předložení)

4. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů

5. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

III. ZHODNOCENI ČINNOSTI

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů činnosti na životní prostředí Antarktidy z hlediska jejich velikosti a významnosti

2. Zhodnocení technického řešení činnosti s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí Antarktidy

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů činnosti na životní prostředí Antarktidy včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí Antarktidy

4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí Antarktidy

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci k všestrannému zhodnocení vlivů (oznámení) a k posudku

6. Stanovisko z hlediska přijatelnosti vlivů plánované činnosti na životní prostředí Antarktidy s uvedením podmínek pro realizaci plánované činnosti, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti plánované činnosti.

Datum vydání stanoviska: Otisk razítka MŽP:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce MŽP:

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 104/2004 Sb.

Vzor zvláštního průkazu pozorovatele

Přední strana průkazu pozorovatele obsahuje následující údaje:

V levé horní části průkazu je rámeček na fotografii pozorovatele. V levé dolní části průkazu je velký státní znak České republiky. V pravé horní polovině je výrazný nápis „Průkaz pozorovatele podle Smlouvy o Antarktidě", pod kterým jsou uvedeny číslo průkazu, jméno a příjmení jeho pozorovatele, datum vydání, označení orgánu, který průkaz vydal a podpis odpovědného pracovníka.

Na zadní straně průkazu pozorovatele jsou uvedeny stejné údaje jako na přední straně průkazu v anglickém, francouzském, španělském a ruském jazyce.

Přesunout nahoru