Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 89/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby

Částka 38/2003
Platnost od 07.04.2003
Účinnost od 07.04.2003
Zrušeno k 01.01.2007 (599/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

VYHLÁŠKA

ze dne 17. března 2003,

kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby

Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 20 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Vyhláška upravuje

a) požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a

b) vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby.

§ 2

Zdravotní způsobilost

(1) Splnění požadavků na zdravotní způsobilost uchazeče o přijetí do služebního poměru v Celní správě České republiky (dále jen "uchazeč") a příslušníka Celní správy České republiky (dále jen "celník") posuzuje příslušný lékař zařízení závodní preventivní péče1) při preventivních lékařských prohlídkách2) vstupních, pravidelných, výstupních a mimořádných.

(2) Zdravotní způsobilost k výkonu služby posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen "posudek") vydává lékař závodní preventivní péče (dále jen "posuzující lékař") při preventivních lékařských prohlídkách2) v rámci závodní preventivní péče.3) Nezbytnou součástí všech preventivních lékařských prohlídek je výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího praktického lékaře, zjišťování anamnestických dat a komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření neurologického, vyšetření zraku (zrakové ostrosti) a sluchu. Další doplňující vyšetření si posuzující lékař vyžádá v případě, že u posuzované osoby byly zjištěny vady nebo stavy nebo nemoci, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo podstatně omezují další bezpečný výkon služby nebo by mohly přivodit podstatné zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby.

(3) K posouzení zdravotní způsobilosti nadřízený služební funkcionář vyznačí pořadové číslo funkce a funkční zařazení příslušníka uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce a druh prohlídky, která je požadována.

§ 3

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti se zajišťuje hodnocením podle jednotných kritérií pro stanovení zdravotní klasifikace nemocí, úrazů, vad a přidružených zdravotních problémů a jim odpovídajícím stupněm zdravotní způsobilosti, vyjádřeným statistickou značkou stanovené zdravotní způsobilosti, uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Vstupní preventivní lékařská prohlídka

(1) Vstupní preventivní lékařské prohlídky se provádějí

a) v souvislosti s přijetím do služebního poměru,

b) před ustanovením do funkce, pro kterou je stanoven odlišný požadavek na zdravotní způsobilost.

(2) Při vstupních preventivních lékařských prohlídkách se provádí odborná vyšetření v tomto rozsahu

a) odborné vyšetření psychiatrické, oční, ušní-nosní-krční včetně audiometrického vyšetření, EKG, RTG hrudních orgánů, pokud v posledních 6 měsících toto vyšetření nebylo provedeno nebo jeho výsledky nejsou dostupné, z laboratorních vyšetření KO, glykemie, AST, ALT, Bilirubin a analýza moče chemicky a mikroskopicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 1a. a 1b. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) odborné vyšetření oční, ušní-nosní-krční včetně audiometrického vyšetření, EKG, RTG hrudních orgánů, pokud v posledních 6 měsících toto vyšetření nebylo provedeno nebo jeho výsledky nejsou dostupné, z laboratorních vyšetření KO, glykemie, AST, ALT, Bilirubin a analýza moče chemicky a mikroskopicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 2. až 7. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

Pravidelné preventivní lékařské prohlídky

(1) Pravidelné preventivní lékařské prohlídky celníků se provádějí jednou za dva roky v tomto minimálním rozsahu

a) odborné vyšetření oční, EKG, z laboratorních vyšetření KO, glykemie a analýza moče chemicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 1a. a 1b. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) vyšetření KO, glykemie a analýza moče chemicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 2. až 6. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,

c) vyšetření moče chemicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkci 7. uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Touto vyhláškou není dotčeno posuzování zdravotní způsobilosti upravené podle zvláštních předpisů.4)

(3) Vzory používané lékařské dokumentace v rámci všech preventivních lékařských prohlídek jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Mimořádné preventivní lékařské prohlídky

(1) Mimořádné preventivní lékařské prohlídky se provádějí

a) po zranění nebo onemocnění, které způsobilo neschopnost celníka ke službě delší než 8 týdnů,

b) u celníků, kteří utrpěli zranění spojené s bezvědomím nebo jiný těžký úraz,

c) u celníků, v případě vzniku podezření, že vzhledem ke změně zdravotního stavu došlo ke změně zdravotní způsobilosti k výkonu služby,

a to vždy před nástupem do výkonu služby.

(2) Rozsah a náplň mimořádné preventivní lékařské prohlídky je stanoven lékařem závodní preventivní péče podle zdravotního stavu posuzovaného celníka zjištěného lékařským vyšetřením.

(3) Mimořádnou preventivní lékařskou prohlídku podle odstavce 1 je oprávněn vyžádat bezprostředně nadřízený služební funkcionář, posuzující lékař nebo kterýkoliv ošetřující lékař.

§ 7

Výstupní preventivní lékařské prohlídky

(1) Výstupní preventivní lékařské prohlídky se provádějí před skončením služebního poměru a před ustanovením na jinou funkci, pro kterou je stanoven odlišný požadavek na zdravotní způsobilost; jejich účelem je zhodnotit vliv přestálých rizik na zdraví za období, po které byl celník těmto rizikům vystavován.

(2) Při výstupních preventivních lékařských prohlídkách se dále kromě vyšetření uvedených v § 2 odst. 3 provádí cílená odborná vyšetření nutná k posouzení vlivu přestálých rizik na zdraví za období, po které byl celník těmto rizikům vystavován.

§ 8

Posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Na základě preventivní lékařské prohlídky vydává příslušný posuzující lékař posudek o zdravotní způsobilosti odpovídající zjištěnému zdravotnímu stavu.

(2) Posudek o zdravotní způsobilosti obsahuje kromě statistické značky, kterou se označuje zdravotní způsobilost, také její slovní vyjádření, případná omezení k výkonu služby a poučení o opravném prostředku.5)

(3) Posudek musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu.

(4) Pokud není v posudku stanoveno jinak, je doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dva roky.

(5) Posuzující lékař může u pravidelných preventivních lékařských prohlídek a u mimořádných preventivních lékařských prohlídek platnost posudku zkrátit až na jeden rok v případě, že se ve zdravotním stavu posuzovaných osob vyskytují nemoci, které by do příští pravidelné prohlídky mohly omezit zdravotní způsobilost nebo vést k poškození na zdraví posuzované osoby.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 89/2003 Sb.

Přehled funkcí v Celní správě České republiky

Pořadové
číslo
Funkční zařazení příslušníka
Celník v ozbrojené složce
1.Speciální útvary pátrání
1a.Skupina operativního nasazení
1b.Mobilní operativní skupina
2.Činnosti podle celního zákona - pátrání
2a.§ 8 odst. 2 písmeno a) = odhaluje trestné činy stanovené zvláštním zákonem
a zjišťuje osoby podezřelé z jejich spáchání
2b.§8 odst. 2 písmeno b) = pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu
2c.§ 8 odst. 3 písmeno a) = způsobem uvedeným v § 33b až 33f a § 37a až 37c
provádí dohled nad osobami, o kterých existují závažné důvody domnívat se,
že porušují nebo porušily celní předpisy druhé smluvní strany
2d.§ 8 odst. 3 písmeno b) = provádí dohled nad pohybem zboží, o kterém je známo,
že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů druhé smluvní strany
2e.§ 8 odst. 3 písmeno c) = provádí dohled nad dopravními prostředky a kontejnery,
o kterých existuje závažná domněnka, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu
s celními předpisy druhé smluvní strany
2f.§ 8 odst. 3 písmeno d) = činí nezbytná opatření u sledovaných dodávek omamných
a psychotropních látek směřující k zajištění dodávky, k povolení v pokračování dodávky
v neporušené formě nebo k její částečné nebo úplné záměně nebo přemístění
2g.§ 11 odst. 2 písmeno c) = v případě podezření pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu
3.Činnosti podle celního zákona - cílený dohled (asistenční činnosti)
3a.§ 11 odst. 2 písmeno a) = ve spolupráci s Policií České republiky zabezpečuje
dodržování veřejného pořádku v místnostech nebo prostorech
užívaných celními orgány nebo územními finančními orgány
3b.§ 11 odst. 2 písmeno b) = provádí doprovod zboží přepravovaného
v silniční dopravě od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení
3c.§ 11 odst. 2 písmeno d) = ve spolupráci s Policií České republiky předvádí celním orgánům
nebo územním finančním orgánům na jejich požádání osoby k řízení podle zvláštních předpisů
s výjimkou vojáků v činné službě a příslušníků ozbrojených sborů
3d.§ 11 odst. 2 písmeno e) = na požádání celních orgánů nebo územních finančních orgánů zajišťuje
ve spolupráci s Policií České republiky ochranu majetku a osob nezbytnou při výkonu působnosti těchto orgánů
4.Činnosti podle celního zákona - výkon služby
4a.§11 odst. 2 písmeno f) = usměrňuje pohyb osob a silničních
dopravních prostředků v celním prostoru celního úřadu
4b.§11 odst. 2 písmeno g) = vytváří organizační podmínky pro vpouštění vozidel do celního prostoru
při uplatňování logistických systémů, jež nahrazují čekání dopravních prostředků na příjezdových
komunikacích k hraničnímu přechodu na celní řízení
Celník v neozbrojené složce
5.Celní řízení spojené s celní kontrolou, včetně fyzické kontroly zboží
6.Celní řízení spojené s ostatními druhy kontrol
7.Ostatní činnosti a podpora výkonu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 89/2003 Sb.

Posuzování zdravotní způsobilosti

Oddíl I

1. Zdravotní způsobilost v seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů (oddíl II) se člení na sloupce I, II, III, v nichž jsou uvedeny jednotlivé nemoci a přidružené zdravotí problémy a jim odpovídající zdravotní způsobilost.

2. Odpovídající zdravotní způsobilost je označena statistickou značkou:

· statistická značka "A" vyjadřuje způsobilost k výkonu služby,

· statistická značka "C" vyjadřuje způsobilost k výkonu služby s omezením a

· statistická značka "D" vyjadřuje nezpůsobilost k výkonu služby.

3. Podle sloupce I se posuzují uchazeči a opětovní uchazeči přijímaní na funkce uvedené pod pořadovým číslem 1 až 4b v přehledu funkcí v Celní správě České republiky (příloha č. 1).

4. Podle sloupce II se posuzují:

· uchazeči a opětovní uchazeči přijímaní na funkce uvedené pod pořadovým číslem 5 až 7 v přehledu funkcí v Celní správě České republiky (příloha č. 1), pokud příslušný funkcioář s personální pravomocí neurčí posouzení podle sloupce I,

· příslušníci ve výkonu služby zařazení na funkcích uvedených pod pořadovým číslem 1 až 4b v přehledu funkcí v Celní správě České republiky (příloha č. 1).

5. Podle sloupce III se posuzují příslušníci ve výkonu služby zařazení na funkcích uvedených pod pořadovým číslem 5 až 7 v přehledu funkcí v Celní správě České republiky (příloha č. 1).

ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, ÚRAZŮ, VAD A PŘIDRUŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

Oddíl II

Obsah:

I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)

II. Novotvary (C00 - D48)

III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89)

IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)

V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)

VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)

VII. Nemoci oka a očních adnex (H00-H59)

VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)

IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99)

X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)

XI. Nemoci trávící soustavy (K00-K93)

XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)

XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)

XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)

XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (POO - P96)

XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (QOO - Q99)

XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00-R99)

XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (SOO - T98)

Tabulka pro posouzení refrakčních vad

Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic

KódNázev diagnózyZdravotní klasifikace dle sloupcePoznámka
I.II.III.
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)
A00 - A09Střevní infekční nemociNosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Dg Z22 přenašeč (nosič infekčních nemocí)
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Vleklé onemocnění vzdorující léčeníDDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů nebo vyléčené bez následkůAAA
A15 - A19Tuberkulóza
A15 - A16TBC dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená
A15.6
A16.5
TBC zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený
a) Veškeré formy TBC BK pozitivní i negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoliv lokalizaci. Při trvale těžkých poruchách činnosti hrudních orgánů způsobených TBC onemocněním.DDDLéčení
b) Stavy po částečné resekci plíce pro TBC, i nejsou-li ve zbylé plicní tkáni RTG prokazatelná TBC ložiska, je-li dobrá funkce kardiorespiračního ústrojí a dobrý celkový stav. Stavy po jiných závažných chirurgických výkonech na hrudníku provedených pro TBC plic.DDC - D
c) Inaktivní TBC dýchacího ústrojí většího rozsahu. Inaktivní TBC menšího rozsahu při špatném celkovém stavu nebo s větší poruchou funkce nebo s příznaky aktivity v posledních 3 letech u uchazečů, u celníků v posledním roce.DDC - D
d) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při uspokojivém celkovém stavu jen s mírnými poruchami funkce a bez příznaků aktivity v posledním roceDC - DC - D
e) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při příznivém celkovém stavu, bez poruch funkce, bez srůstů a pod. a bez příznaků aktivity, jestliže nebyly nikdy zjištěny mykobakterie ani rozpad a onemocnění bylo řádně léčeno antituberkuloliky.DCA - C
f) Zhojený primární komplexAAA
A17Tuberkulóza nervové soustavy
A18TBC jiných orgánů
A19Míliární tuberkulóza
a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými následky nebo vzdorující léčbě nebo recidivující. Stavy po dobře zhojeném zánětu mozkových plen.DDC - D
b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů. Inaktivní formy podle závažnosti následkůDC - DA - C
c) Stavy zhojené ad integrumDA - CA
A20 - A28Některé zoonotické bakteriální nemoci
A30 - A49Jiné bakteriální nemoci
A39Meningokokové infekce
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení pracovní schopnosti. Vleklá onemocnění vzdorující léčení.DDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.DDD
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.AAA
A50 - A53Syfilis
a) Ústavně prokázané formy - terciální syfilis. Následné stavy po skončení léčení se závažnými poruchami funkce postižených orgánůDDD
b) Syfilis likvoropozitivní bez známek progrese a zjistitelné ložiskové neurologické a psychiatrické symptomatologie za 3 roky po ukončení léčbyDDD
c) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce orgánů, včetně přetrvávající pozitivity séroreakceDDC - D
d) Po skončeném léčení neurosyfilis bez následných poruch.DDC - D
e) Po skončení léčení bez následných poruch.DAA
A54 - A64Další infekce přenášené převážně sexuálním způsobem
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby.DDD
c) Vleklá onemocnění vzdorující léčení.DDD
d) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
e) Následné stavy bez poruchy nebo vyléčené bez následků.AAA
A65 - A69Jiné spirochétové nemoci
A70 - A74Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
A75 - A79Rickettsiózy
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčběDDD
c) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaciDC - DC - D
d) Následné stavy bez poruchy funkce orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbuAAA
A80 - A89Virové infekce centrální nervové soustavy (CNS)
A80Akutní poliomyelitis
A81Pomalé virové infekce CNS
A82Vzteklina - rabies
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy s těžkými a trvalými těžšími i lehčími poruchami funkce CNS. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě.DDD
c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce CNSDCA - C
A90 - A99Virové horečky a virové hemorrhagické horečky přenášené členovci
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánůDDD
c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkceDC - DC - D
d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkceDA - CA - C
B00 - B09Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánůDDD
c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkceDCA - C
d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkceAAA
B15 - B19Virová hepatitida
B15Akutní hepatitida A
B16Akutní hepatitida B
B17Jiná akutní virová hepatitida
B19Neurčená virová hepatitida
B27Infekční mononukleóza
a) Stavy po ústavně prokázaných formách do 2 roků od počátku onemocnění u uchazečů, u celníků 1 rok.DC - DC - D
b) Stavy po 2 letech od počátku onemocnění při negativním objektivním nálezu a bez poruch funkce.AAA
Následné chorobné stavy po těchto nemocech zařadit a posuzovat podle čísel nemocí, jež se vyvinuly na jejich podkladě. Tato souvislost se vyjádří tím, že se k příslušné nemoci napíše dodatek stp. B15 nebo stp. B27.
B18Chronická virová hepatitida
a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby,Vleklá onemocnění vzdorující léčení.DDD
b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.DC - DC
B20 - B24Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV)
R75Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience (HIV)
Z21Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience (HIV)
a) Aktivní onemocnění.DDD
b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevů.DC - DA - C
B25 - B34Jiné virové nemoci
B25Cytomegalovirová nemoc
B26Epidemický zánět příušnic
a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklá onemocnění vzdorující léčení.DDC - D
b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.AAA
B35 - B49Mykózy
a) Aktivní onemocnění.Léčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání.
Vleklá onemocnění vzdorující léčení.
DDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.AAA
B50 - B64Protozoární nemoci
B50 - B54Malárie
B55 - B57Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc
B58 - B64Toxoplazmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci
a) Aktivní onemocnění.Léčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení.DDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.AAA
B65 - B83Helmintózy - hlístové nemoci
a) Aktivní onemocnění. Léčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení.DDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.AAA
B85 - B89Zavšivení, akarióza a jiná napadení
B99Jiné a neurčené infekční nemoci
a) Aktivní onemocnění. Léčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení.DDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.AAA
B90 - B94Následky infekčních a parazitárních onemocnění
a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopností k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení.DDD
b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.AAA
B95 - B97Bakteriální, virová a jiná infekční agens Pouze jako dodatkové kódy
II. novotvary (C00 - D48)
C00 - C14Zhoubné novotvary rtu, ústní dutiny a hltanu
C15 - C26Zhoubné novotvary trávicího ústrojí
C30 - C39Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů
C40 - C41Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky
C43 - C44Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže
C45 - C49Zhoubné novotvary mezoteliální a měkké tkáně
C50Zhoubný novotvar prsu
C51 - C58Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů
C60 - C63Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů
C64 - C68Zhoubné novotvary močového ústrojí
C69 - C72Zhoubné novotvary oka, mozku a jiných součástí CNS
C73 - C75Zhoubné novotvary štítné žlázy aj. žláz s vnitřní sekrecí
C76 - C80Zhoubné novotvary nepřesně určených.sekundárních a neurčených lokalizací
C81 - C96Zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
a) Formy léčebně neovlivnitelné, rozsáhlé s metastázami.DDD
b) Formy léčebně ovlivnitelné, do 5 let od počátku léčby.DC - DC - D
c) Formy léčebně ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity.DCA - C
d) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.DCA - C
D00 - D09Novotvary in situ
a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami.DDD
b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity.DCA - C
c) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.DA - CA - C
D10 - D36Nezhoubné novotvary
a) Neoperovatelné nebo léčením neovlivnitelné formy s těžkou poruchou orgánu, značně a trvale omezující funkci, překážející nošení výstroj a výzbroje.DDD
b) Léčebně upravené formy s následnou poruchou orgánu nezávažně omezující funkční zdatnost organismu a ztěžující nošení výstroje.DC - DA - C
c) Stavy úspěšně léčené, nepůsobící poruchy funkce orgánu a nebránící nošení výstroje a výzbroje.AAA
D37 - D48Novotvary nejistého nebo neznámého chování
a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázamiDDD
b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity.DCA - C
c) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.DCA - C
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89)
D50 - D53Nutriční anémie
a) Těžké formy snižující výkonnost organismu po neúspěšné léčbě.DC - DC - D
b) Lehké formy po úspěšném léčení a s dobrou výkonností organismu.AAA
D55 - D59Hemolytické anémie
D60 - D64Aplastické a jiné anémie
D65 - D69Vady koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy
D70 - D77Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
a) Vleklé formy, ústavně prokázané, léčebně neovlivnitelné.DDD
b) Lehčí formy léčebně ovlivnitelné.DCA - C
c) Stavy po prodělaných onemocněních s nepatrnými známkami poruchy funkce nebo bez nich, nejdříve po 3 letech po ukončení léčení, podle závažnosti onemocnění.DCA - C
D63Anémie při chronických nemocech zařazených jindePosuzovat podle závažnosti poruch funkce postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění
D80 - D89Některé poruchy mechanismu imunity
a) Těžké a středně těžké formy, avšak léčením neovlivnitelné.DC - DC - D
b) Lehké stavy a stavy po úspěšném léčení.AAA
D86Sarkoidóza
a) Vleklé progredující formy se sklerotizujícími změnami v plícní tkáni a střední až těžkou ventilační poruchou.DDD
b) Vleklé stacionární nebo pomalu progredující formy s lehčí poruchou dýchání.DDC - D
c) Formy nejméně 2 roky po úspěšném léčení bez hrubších anatomických změn a bez poruch dýchání.DCA - C
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)
E00 - E07Poruchy štítné žlázy
a) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, ale s příznaky tlaku na okolní orgány a s obtížemi již v klidovém stádiu. Těžké formy zvýšené činnosti štítné žlázy. Stavy snížené činnosti štítné žlázy léčebně neovlivnitelné nebo s komplikacemi.DDD
b) Zvětšení štítné žlázy s obtížemi při větší tělesné námaze. Trvalé lehké formy zvýšené činnosti štítné žlázy.DC - DC - D
c) Stavy chirurgicky léčené, nejméně 1 rok po operaci při dobré výkonnosti organismu a po odborném endokrinologickém vyšetření.DCA - CAd c) Klasifikace A pouze u osob bez trvalé medikamentózní terapie
d) Hypotyreózy léčbou příznivě ovlivnitelné a bez zřetelných funkčních poruch.DCA - C
e) Malé zvětšení štítné žlázy bez příznaků tlaku na okolí a bez poruchy funkce.AAA
E10 - E 14Diabetes mellitus - cukrovka
a) Těžké formy často dekompenzované, s komplikacemiDDD
b) Ostatní formy.DC - DA - C
c) Porušená tolerance glukózy. Formy kompenzované dietou.DCA - CAd c) patří sem Dg B73 - zvýšená hladina krevní glukózy
E15 - E16Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní
E20 - E34Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí
a) Těžké formy vzdorující léčení, často dekompenzované.DDD
b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy a celkového stavu.DC - DC - D
E35Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při onemocněních zařazených jindePosuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění
E40 - E46Kvashiorkor
E50 - E64Jiné nutriční karence
a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými změnami na orgánech nebo v jejich funkci. Pozdní následky těchto onemocnění závažného rázu.DDDAd b) klasifikaci A stanovit nejdříve po 3 letech od ukončení léčení u osob, jejichž zdravotní stav nevyžaduje trvalou medikamentózní léčbu
b) Lehké formy při dobrém celkovém stavu po ukončení léčení.DCA - C
c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.AAA
E65 - E68Obezita a jiné hyperalimentace
a) Těžké, léčbou neovlivnitelné formy s trvale nevyhovující tělesnou zdatností nebo provázené závažnou poruchou funkce či anatomickými změnami postižených orgánů. Obezita těžkého stupně nad 40 BMI s velkým snížením tělesné zdatnosti a výkonnosti organismu, vzdorující pokusům o redukci hmotnosti.DDC - DBMI = hmot. v kg / (výška v m2)
b) Formy provázené závažnější nebo i lehčí poruchou funkce nebo anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu. Obezita středního stupně (BMI 31 - 40), vzdorující pokusům o redukci hmotnosti, avšak s dobrou tělesnou zdatností a výkonností organismu.DC - DA - C
c) Lehké formy poruchy výživy a látkové přeměny, ovlivnitelné léčbou s plně zachovanou fyzickou zdatností. Obezita lehkého stupně (BMI 28 - 30) při dobré výkonnosti organismu a při dobré tělesné zdatnosti.DA - CA - C
E68Následky hyperalimentacePosuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění
E70 - E89Poruchy přeměny látek - metabolismu
a) Těžké formy léčením neovlivnitelné.DC - DC - D
b) Lehké stavy léčením ovlivnitelné,AAA
E90Poruchy výživy a přeměny látek u onemocnění zařazených jindePosuzovat podle závažnosti poruch funkce postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění
E80Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu Ad b), c) zdrav. klasifikaci C stanovit, nepřesahuje-li klidová bilirubinémie opakovaně hladinu 50 umol/l a u d) hladinu dvojnásobku norm. hodnoty
a) Benigní hyperbilirubinémie s trvalou poruchou funkce jatémího parenchymu a trvalým morfologickým defektem.DDD
b) Benigní hyperbilirubinémie bez laboratorně prokázané poruchy funkce jaterního parenchymu, ale s větším morfologickým defektem.DC - DC - D
c) Opakovaná klidová benigní hyperbilirubinémie s poruchami jaterního parenchymu bez morfologického defektu a s dyspeptickým syndromem.DCA - C
d) Benigní hyperbilirubinémie při negativním funkčním a negativním morfologickém nálezu. Ostatní lehké a nezávažné formy.AAA
V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)
F00Demence u Alzheimerovy nemociDDD
F01Vaskulární demenceDDD
F02Demence u jiných nemocí zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny
F03Neurčená demenceDDD
F04Organický anamnestický syndrom, který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami
F05Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psyhoaktivními látkami
F06Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí
F07Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku
F09Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha
a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících poruchách duševní činnosti nebo trvalých následcích.DDD
b) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění choroby.DC - DC
F10 - F19Poruchy duševní a chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
a) Závislost s irreversibilními psychickými a somatickými změnami. Piják, toxikoman. Přítomnost nelegálně užívaných omamných a psychotropních látek nebo jejich metabolitů v biologických vzorcích.DDD
b) Opakované, společensky nebo zdravotně závažné důsledky nadužívání psychoaktivních látek. Závislost na alkoholu s pravidelnou ztrátou kontroly v pití při neúčinnosti ústavní odvykací léčby. Nadměrný reaktivní, pravidelný piják.DDD
c) Stavy po zahájení ambulantní odvykací léčby nebo po absolvování základní ústavní odvykací léčby. Závislost na alkoholu bez pravidelné ztráty kontroly v pití.DDD
d) Stavy nevyžadující dosud aktivní ambulantní nebo ústavní odvykací léčbu, reagující na výchovná a kázeňská opatření.DC - DC - D
e) Stavy po úspěšné léčbě, prokázané nejméně 5 roků trvající abstinenci (od zahájení základní odvykací léčby).DC - DA - C
F20 - F29Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy
F20Schizofrenie
F21Schizotypální porucha
F22Poruchy s trvalými bludy
F23Akutní a přechodné psychotické poruchy
F24Indukovaná porucha s bludy
F25Schizoafektivní poruchy
F28Jiné neorganické psychotické poruchyDDD
F29Neurčené neorganické psychózy
a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem i po úplné úpravě duševního stavu.DDD
b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu.DDC - D
F30Manická fáze
F32Depresivní fáze
a) Při těžké nebo déle trvající fázi.DDD
b) Při fázi střední a mírné závažnosti léčbou dobře ovlivnitelné.DDC - D
F31Bipolární afektivní porucha
F33Periodická depresivní porucha
F34Perzistentní afektivní poruchy
F38Jiné afektivní poruchy
F39Neurčená afektivní porucha
a) Těžké poruchyDDDAd a) až c) Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
b) Středně závažné poruchyDDD
c) Lehké poruchyDDC - D
F40 - F48Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy
a) Poruchy těžkého stupně, často recidivující.DDDAd a) až c) Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
b) Středně závažné poruchy, sebepoškození závažného charakteru na základě reakce na stres.DDD
c) Lehké poruchy.DC - DA - C
d) Porucha mírného stupně, kterou lze hodnotit jako fyziologickou reakci na stres s následnou úpravou, jednorázová.DA - CA
F50 - F59Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
a) Těžké poruchy vzdorující léčení, často recidivující, omezující výkon povoláníDDD
b) Středně závažné poruchy jen mírně omezující výkon povolání nebo stavy ztěžující společenské uplatněníDDD
c) Formy neomezující výkonnost ani společenské uplatněníDC - DA
F54Psychologické a behaviorální faktory, spojené s chorobami nebo poruchami, zařazenými jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny
F60Specifické poruchy osobnosti
F61Smíšené a jiné poruchy osobnosti
F62Přetrvávající změny osobnosti bez poškození nebo nemoci mozku
F63Nutkavé a impulzivní poruchy
a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem.DDDAd a) až c) posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
b) Středně závažné poruchy.DDD
c) Poruchy lehkého stupně.DDD
F64Poruchy pohlavní identityAAA
F65Poruchy sexuální preferenceDDD
F66Poruchy psychické a chování (sexuální vývoj a orientace)DDD
F68Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých
F69Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých
a) Těžké poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem. Sebepoškozování.DDD
b) Středně závažné poruchy.DDD
c) Poruchy lehkého stupně.DDD
F70 - F79Mentální retardace
a) Subnormní celková úroveň intelektových schopností - IQ 90 a méněDDD
b) Subnormní paměť. Výrazné defekty vštípivosti, retence a vybavení.DDD
c) Závažné poruchy koncentrace pozornosti.DDD
d) Lehce podprůměrný intelekt a zanedbaná výchova (nedostatečné vědomosti ze základní školy, malá slovní zásoba, časté pravopisné chyby a pod.).DDD
e) Podprůměrné psychomotorické tempo a reakční časy.DDD
F80 - F89Poruchy psychického vývoje
F90 - F98Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci
F99Duševní porucha, jinak neurčená
a) Těžké formy.DDD
b) Středně těžké formy připouštějící výkon povolání.DDD
c) Poruchy jen lehce omezující výkonnost nebo stavy ztěžující společenské uplatnění.DDD
F98.0Neorganická enuréza
F98.1Neorganická enkopréza
a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě.DDD
b) Středně těžké formy prokázané pozorováním v posledním roce.DDD
c) Stavy po úspěšné léčbě, nejméně 10 let bez projevů.AAA
F98.5Koktavost (zadrhávání)
F98.6Breptavost
a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči při mluvě těžko srozumitelné.DDD
b) Koktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti lehkého stupně při srozumitelné mluvě.DDC - D
c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti bez koktavosti.DDA - C
VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)
G00 - G09Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy (CNS) Patří sem Dg. B26.1 - Meningitis parotitica Dg G02.0 a B26.2 - Encephalitis parotitica Dg G05.1
a) Aktivní onemocnění.Léčení
b) Stavy po ukončení léčení se závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce trvalého rázu.DDD
c) Stavy do 2 let po prodělaném akutním onemocnění i bez klinických projevů a subjektivních obtíží.DC - DC
d) Stavy po ukončení léčení po 2 letech po prodělané akutní fázi s lehčími funkčními poruchami.DC - DA - C
e) Lehké formy a následné stavy při dobrém celkovém stavu a bez závažných poruch duševní a tělesné soustavy.DCA - C
f) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků, nejdříve po 2 letech.AAA
G10 - G13Systémové atrofie, které postihují primárné centrální nervovou soustavu
G20 - G26Extrapyramidové a pohybové poruchy
G30 - G32Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy
G35 - G37Demyelinizující nemoci CNS
a) S těžkými poruchami funkce, ústavně prokázanéDDD
b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů.DC - DC - D
c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organismu.DC - DA - C
G40Epilepsie - padoucnice
G41Status epilepticus
a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami.DDD
b) S ojedinělými záchvaty (nejvýše 3x do roka) při protizáchvatové iéčbě bez ohledu na výsledek EEG.DDD
c) Epileptické záchvaty před více než 3 lety při opakovaně normálním EEG a bez nutnosti léčení.DC - DC
d) Epileptické záchvaty před více než 10 lety bez nutnosti léčby v posledních 10 letech pň zcela negativním EEG.DAA
e) Epileptifonmní paroxysmy v dětství a dospívání při normálním EEG v dospělosti.AAA
G43Migréna Nutné vyšetření EEG
G44Jiné syndromy bolesti hlavy
a) Těžká forma s častými záchvaty po neúspěšném léčení.DDD
b) Migréna s ojedinělými záchvaty se snížením výkonnosti během záchvatu.DC - DC - D
c) Migréna provázená nebo předcházená přechodnými fokálními neurologickými jevy. Vasomotorická cefalea.DC - DA - C
d) Cefalea smíšené etioiogie.DCA - C
G45Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromyHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny
G46Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech Dg G46 - posuzovat podle Dg I60 - I67
G47Poruchy spánku
a) Těžké poruchy funkce, ústavně prokázané, omezující výběr povolání.DDD
b) Lehké poruchy funkce trvalého rázu.DC - DA - C
c) Lehké poruchy nesnižující výkonnost organismu.AAA
G50Poruchy trojklanného nervu
G51Poruchy lícního nervu
G52Poruchy jiných mozkových nervů
G54Nemoci nervových kořenů a pletení
G56Mononeuropatie horní končetiny
G57Mononeuropatie dolní končetiny
G58Jiné mononeuropatie
G60 - G64Polyneuropatie a jiné nemoci periferní NS
G70 - G73Nemoci myoneurálního spojení a svalů
a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující.Stavy po skončeném léčení s trvalými závažnými následky.DDD
b) S lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující.DC - DC - D
c) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po skončeném léčení nebo řídce recidivujícíDCA - C
d) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů nebo řídce recidivující.DCA - C
e) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.AAA
G53Nemoci mozkových nervů při nemocích zařazených jinde
G55Komprese nervových kořenů a pletení při nemocích zařazených jinde
G59Mononeuropatie při nemocech zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny
G63Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde
G73Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde
G80 - G83Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
G90 - G99Jiné poruchy nervové soustavy
a) S těžkými poruchami funkce, ústavně prokázané.DDD
b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů.DC - DC
c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organismuDCA - C
G92Toxická encefalopatie
G94Jiné poruchy mozku u onemocnění zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny
G99Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)
H00 - H06Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice
H10 - H13Onemocnění spojivky
H15Nemoci skléry - bělimy
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.DDD
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.DCA - C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.AAA
H16Zánět rohovky - keratitisLéčeníDg H16 - H18 následky hodnotit podle zrakové ostrosti
H17Rohovkové jizvy a zákaly
H18Jiné nemoci rohovky
(U stavů po keratorefraktivních zákrocích hodnotit i podle stavu zorného pole - Dg H53.4 - na obou očích a jsou-li přítomny myoptické degenerace sítnice stanovit zdravotní klasifikaci o jeden stupeň nižší. Mimo Dg H18.1 - Bulózní keratopatie, Dg H18.4 - Degenerace rohovky, Dg18.5 - Dědičné dystrofie rohovky a Dg H18.6 - Keratokonus, u kterých stanovíme zdravotní klasifikaci D ve všech sloupcích.)
Hodnotit podle zrakové ostrosti
H19Nemoci skléry a rohovky u nemocí zařazených jinde
H20Zánět duhovky a řasnatého tělesa Mimo Dg H21.4 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
H21Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H22Nemoci duhovky a řasnatého tělesa u nemocí zařazených jinde
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.DDC - D
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.DCA - C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.DCA - C
H21.4Pupilární - zornicové - membrányHodnotit podle zrakové ostrosti
H25 - H28Onemocnění čočky Přítomnost nitrooční čočky (pseudofakie., artefakie) hodnotit podle Dg Z96.1,platí i pro Dg H27
a) Postupující.DDD
b) Nepostupující.DHodnotit podle zrakové ostrosti
H27Jiná onemocnění čočky
H27.0Afakie
a) Stav po intrakapsulární extrakciDDD
b) Stav po extrakapsulární extrakciDHodnotit podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou
H27.1Dislokace čočkyDDD
H27.8Jiná určená onemocnění čočkyNásledky hodnotit podle zrakové ostrosti
H27.9Onemocnění čočky, NS
H30 - H36Nemoci cévnatky - chorioidey a sítnice - retiny
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.DDC - D
c) Lehké, vleklé ustálené formy, částečně omezující funkci oka.DC - DA - C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.DCA - C
H33Odchlípení a trhliny sítniceDC - DC
H40 - H42Glaukom
a) Zjištěné onemocnění.DLéčení
b) Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10).DDC - D
c) Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10).DC - DC - D
H43 - H45Nemoci sklivce a očního bulbu
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.DDD
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.DC - DA - C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.DC - DA - C
H46 - H48Nemoci zrakového nervu a zrakových drah
H46Zánět zrakového nervu
H47Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových drah
H48Nemoci zrakového nervu a zrakových drah u nemocí zařazených jinde
a) Akutní formy.LéčeníS přihlédnutím k základnímu onemocnění
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.DDD
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.DC - DA - C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.DCA - CTrvalé změny eventuelně hodnotit dle H53.4
H49Paralytický strabismus
a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou.DDD
b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou.DC - DA - C
c) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.DCA - C
H50Jiný strabismus
a) Akutní formy.Léčení
b) S dvojitým viděním při pohledu vpřed.DDD
c) S dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany.DC - DC - D
d) Šilhání bez dvojitého vidění.DC - DA - C
e) Latentní šilhání a stavy po úspěšné operaci bez dvojitého vidění.DCA - C
H52Poruchy refrakce a akomodace
Zraková ostrost bez korekce oboustranně alespoň 0,16 (6/36 nebo 5/30) po korekci oboustranně 1,0 (6/6 nebo 5/5). U žadatelů jednookost není přípustná.
Pro rychlejší stanovení zdravotní klasifikace je v příloze č. 2 připojena tabulka pro posuzování refrakčních vad.
Celníci pracující v kolejišti se posuzují v souladu s obecně závazným právním předpisem.
Myopické degenerace hodnotit podle Dg H30 - H36 - Nemoci cévnatky - choriodey a sítnice - retiny.
DCA - CSloupec II. a III. se posuzuje s korekcí podle Tabulky pro posuzování refrakčních vad
H51Jiné poruchy binokulárního pohybu
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka, nebo s dvojitým viděním při pohledu vpřed.DDD
c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy částečně omezující funkci oka nebo s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany.DC - DC
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením oka, není-li dvojité vidění.DCA - C
H53
H53.0
Poruchy vidění Amblyopie z anopsieHodnotit podle zrakové ostrosti
H53.1Subjektivní poruchy viděníHodnotit dle konzultace s psychiatrem
H53.2DiplopieHodnotit dle Dg H50
H53.4Poruchy zorného pole
a) Poruchy zorného pole organického původu, rozsáhlejší nebo centrální, a to i tehdy, jsou-li jen na jednom oku, nebo jsou-li spojeny s hemeralopií, větší skotomy, hemianopsie kvadrantová anopsie. Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo skotom rozsahu 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) obousiranně.DDD
b) Léčebně ovlivnitelné formy, jen s mírnými poruchami postižených orgánů. Koncentrické zúžení zorného pole pň funkcionálních poruchách, nepatrné hemianopické skotómy. Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo skotom rozsahu 40 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo skotóm rozsahu 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) jednostranně.DDC - D
c) Menší dektorové defekty zorného pole, malé ostrůvkovité, zejména periferní skotómy. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) oboustranně. Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) jednostranně.DC - DC - D
H53.5Nedostatečné barevné vidění
a) Závažné poruchy, nerozeznávání základních barevných signálů (červeného, zeleného, žlutého, modrého).DDC - D
b) Lehčí poruchy, rozeznávání základních barevných signálů je dobře zachováno, je však porušeno tříbarevné vidění.AAA
H53.6Noční slepota
a) Těžké formy, podmíněné organickým onemocněním sítnice a zrakového nervu.DDD
b) Lehčí formy.DC - DC
c) Zcela nezávažné formy.DC - DA - C
H53.8Jiné poruchy vidění
H53.9Porucha vidění, NS
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké formy.DDD
c) Lehké formy.DC - DA - C
d) Zcela lehké nezávažné formy.AAA
H54Slepota a slabozrakost Slepota SlabozrakostDDD
H55Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
H57Jiné nemoci oka a očních adnex
H58Jiné nemoci oka a očních adnex u nemocí zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny
H59Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.DDD
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.DCA - C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.DA - CA
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)
H60 - H62Nemoci zevního ucha
H65 - H75Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku
a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s pištěli v labyrintu. Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu
- s pištěli v labyrintu,
- s fenestrací labyrintu.
DDD
b) Vleklé záněty středního ucha vzdorující léčbě, často recidivující s výtokem. Středoušní záněty mezotympanální a epitympanální
- vzdorující konzervativní léčbě
- s cholosteatomem
Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po Tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, vzdorující konzervativní léčbě.
DDD
c) Adhesivní katary tubotympanální nebo tympanoskleroza s perforací bubínku. Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty prosté s delšími klidovými intervaly. Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku.
Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po Tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou
DDA - C
d) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo zhojené tympanoplastické operaci
- s neporušeným zevním zvukovodem,
- s atrofickou jizvou bubínku.
Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem s kalcifikacemi, s pevnou jizvou.
DC - DA - C
e) Stavy po traumatické perforaci bubínku bez následkůAAA
Stavy po antromastoidektomii
f) S atroficky zjizveným bubínkem.DA - CA - C
g) Při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu.AAA
h) Stavy konzervativně zhojené při normálním otoskopickém nálezu a při normálním sluchu.AAA
H80Otoskleróza
H81Poruchy vestibulární funkce S přihlédnutím k základnímu onemocnění
H82Vertiginózní syndromy u nemocí zařazených jinde
H83Jiné nemoci vnitřního ucha
a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě.DDC - D
b) Lehké formy s řídkými záchvaty.DCA - C
c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.AAA
H90Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu
H91Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu
H92Otalgie a výtok z ucha
H93Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam S přihlédnutím k základnímu onemocnění
H94Jiná onemocnění ucha při nemocích zařazených jinde
H95Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech nezařazená jinde
Pozn.
- Pokud neslyší šepot aspoň ve vzdálenosti 6 m - provést audiometrické vyšetření.
Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty při vzdušném vedení z průměru frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz.
a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně.DDC - D
b) Ztráty větší než 45 dB jednostranně, ztráty od 35 do 45 dB jednostranně i oboustranně.DDC - D
c) Ztráty od 20 do 35 dB jednostranně i oboustranně.DC - DA - C
d) Při ztrátě větší než 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyšších.DC - DA - C
e) Při ztrátě do 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyšších.DCA - C
IX. Nemocí oběhové soustavy (I00 - I99)
I00 - I02Akutní revmatická horečka
a) Následné stavy s těžkými funkčními změnami oběhového ústrojí nebo ústředního nervstvaDDD
b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka revmatické horečky do 5 roků od poslední ataky. Stavy do 3 roků po ústavně prokázané první atace revmatické horečky.DC - DC - D
c) Stavy po ústavně prokázané první atace revmatické horečky nebo chorey prodělané před více než 3 roky nebo stavy po opakované atace revmatické horečky více než 5 roků od poslední ataky, nejsou-li zjistitelné žádné chorobné následky nebo jen s nezávažnými funkčními poruchami ústředního nervstva bez postižení srdce.DCA - C
d) Stavy po první atace prodělané před 10 lety a vyléčené bez následků, bez postižení srdce se spolehlivým odstraněním fokusů.DA - CA
I05 - I09Chronické revmatické choroby srdeční
a) Revmatické chlopňové vady kombinované nebo Jednoduché, jsou-li zřetelně dekompenzovány. Stavy po operaci srdce nebo velkých cév (po odborném kardiologickém vyšetření i dobře kompenzované).DDC
b) Revmatické chlopňové vady i dokonale kompenzované. Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané do 3 let od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy svalu srdečního, bez poruchy činnosti srdeční.DC - DA - C
c) Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázaném před více než 3 roky od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy srdečního svalu, bez poruchy činnosti srdeční.DA - CA - C
I10 - I15Hypertenzní nemoci
a) Stadium III. dle WHO (porucha funkce mozku, srdce a ledvin).DDD
b) Stadium II. dle WHO (orgánové změny bez poruchy funkce).DC - DA - C
c) Stadium I. dle WHO (bez morfologických a funkčních orgánových změn, po odborném sledování).DCA - CAd c) dle WHO po dlouhodobém sledování
d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku bez nutnosti trvalé medikamentózní léčby.DA - CA
I20 - I25Ischemické srdeční nemoci
I26 - I28Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu
a) Následné stavy se závažnými poruchami rytmu, případně s proběhlou srdeční nedostatečností.DDD
b) Opětovný infarkt myokardu nebo stav po infarktu myokardu postihující víc než jednu stěnu srdeční. Angina pectoris s nízkou výkonností - NYHA III. a IV. Stav po infarktu myokardu. Následné stavy po skončeném léčení s poruchou funkce oběhového ústrojí.DDD
c) Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formy ischemické choroby, včetně stavů po provedené revaskularizaci koronárních cév. Stabilní formy anginy pectoris - NYHA I. a II. Bez poruchy funkce oběhového ústrojí.DC - DA - C
d) Ostatní formy ischemické choroby srdeční s dobrou výkonností oběhového ústrojí.DCA - C
I30Akutní zánět osrdečníku
I31Jiné nemoci osrdečníku
a) Následné stavy se známkami poruchy výkonnosti oběhového ústrojí. Stavy do 2 let po ukončení léčení.DDC - D
b) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí.DA - CA - C
I33 - I52Jiné formy srdečního onemocnění
a) Následné stavy po akutních onemocněních léčebně neovlivnitelné nebo stavy se sklonem k častým projevům dekompenzace. Stavy po skončeném léčení se známkami poruchy činnosti oběhového ústrojí.DDD
b) Stavy se zavedenou trvalou kardiostimulací. Kardiomyopatie (NYHA III. a IV.)DC - DC - D
c) Stavy po ukončeném léčení jen s lehkým poškozením nebo bez známek poškození funkce oběhového ústrojí do 2 let po ukončení léčení. Kardiomyopatie (NYHA I. a II.)DC - DC
d) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí.DCA - C
e) Prolaps mitrální chlopně s klinickými projevy.DC - DC
f) Prolaps mitrální chlopně hemodynamicky nevýznamný, benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením.AAA
I32Zánět osrdečníku u nemocí zařazených jinde
I39Endokarditis a onemocnění srdečních chlopní u onemocnění zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
I41Zánět srdečního svalu u nemocí zařazených jinde
I43Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde
I52Jiná onemocnění srdce u nemocí zařazených jinde
I60 - I69Cévní nemoci mozku
a) Recidivující krvácení nebo ústavně prokázaná malformace nebo inoperabilní výduť i po ojedinělém krvácení.DDD
b) Stav po subarachnoidálním krvácení z úspěšně operovaného zdroje s následnou poruchou funkce.DDD
c) Stavy po ukončení léčení se zjevnými závažnými poruchami duševními nebo tělesné funkce.DDD
d) Stav po subarachnoidálním krvácení bez poruchy funkce i z nezjištěného zdroje.DC - DA - C
e) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce centrálního nervstva nebo bez poruchy funkce.DC - DA - C
I68Cévní onemocnění mozku při onemocnění zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
I68.0Mozková amyloidní angiopatie
I68.1Mozková arteritis u inf.a par. onemocnění
I68.2Mozková arteritis u jiných onemocnění zařazených jinde
I68.8Jiná cévní onemocnění mozku u onemocnění zařazených jinde
I70 - I78Nemoci tepen, tepének a vlásečnic
a) Pokročilé formy se známkami závažnější poruchy funkce orgánu.DDD
b) Lehká stadia nemoci s mírnými známkami poruchy funkce, nejsou-li trofické změny. Stavy po úspěšné rekonstrukční operaci.DC - DA - C
c) Lehká stadia onemocnění bez známek poruchy funkce a trafiky.DA - CA - C
I71Výduť a disekce aorty
I72Jiné výdutě - aneurysmataDDD
I79Onemocnění tepen.tepének a vlásečnic u nemocí zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
I80 - I89Nemoci žil, mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde
a) Pokročilé formy se známkami hrubší poruchy funkce orgánů.DDD
b) Léčením dobře ovlivnitelné stavy, i jen s lehčí poruchou.DC - DA - C
c) Dobře zhojené formy bez trvalých poruch funkce.DA - CA - C
d) Stavy po zhojené povrchní tromboflebitidě na končetinách (bezvarixů).AAA
I83Žilní městky dolních končetin
a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní nedostatečností, s otoky a poruchami trafiky (po neúspěšném léčení).DDC - D
b) S lehčími známkami žilní nedostatečností a s mírnými poruchami trofiky (po léčení).DCA - C
c) Rozsáhlé i drobné městky bez známek nedostatečnosti a bez poruch trofiky, bez obtíží i po fyzickém zatížení. Stavy po úspěšné operaci křečových žil do 3 let od operace.DCA - C
d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil, nejméně 3 roky bez známek recidivy a funkčních obtíží.AAA
I84Hemoroidy
a) S poruchou trofiky - s vředovatením, častým krvácením (po neúspěšném léčení).DC - DA - C
b) Nerozsáhlé, nezánětlivé formy, bez poruch trofiky a nekrvácející.AA - CA - CVe sloupci I. ne 1a), 1b)
c) Stavy po úspěšné operativní nebo konzervativní léčbě.AAA
I85Městky jícnu
I86Žilní městky jiných lokalizací
a) Značné městky provazce chámového (varikokele), ztěžující chůzi (po neúspěšném léčení) nebo městky ostatních míst působící obtíže.DDC - D
b) I větší městky provazce chámového nepůsobící obtíže.DCA - C
c) Městky ostatních míst nepůsobící obtíže.DA - CA - C
d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil provazce chámového.AAA
e) Stavy po úspěšné operaci křečových žil ostatních míst.AAA
I87Jiná onemocnění žil
I95Hypotenze
I97Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde
I99Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
a) Vleklé stavy se značnou poruchou funkce, léčbou neovlivnitelné.DDC - D
b) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou funkceDC - DA - C
c) Bez poruch funkce.AAA
I98Jiná onemocnění oběhové soustavy u nemocí zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)
J00 - J06Akutní infekce horních cest dýchacích
J10 - J18Chřipka a zánět plic - pneumonie
J20 - J22Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením.DDD
c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest.DC - DA - C
d) Lehké formy zhojené bez následků.AAA
Při stanovení zdravotní klasifikace je nutné opírat se o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky provokačních testů. Následné stavy po ukončeném léčení posuzovat rovněž podle poruchy funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění.
J30Vasomotorická a alergická rýma
a) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení a s funkčním postižením plic.DDC - D
b) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení s občasnými zánětlivými změnami na dolních dýchacích cestách, ale bez funkčního postižení plic.DDC - D
c) Formy po alergologickém léčení s občasnými klinickými projevy, bez postižení dolních cest dýchacích.DA - CA - C
d) Formy po úspěšném léčení alergologickém bez klinických projevů, bez postižení dolních cest dýchacích, nejméně 3 roky bez léčení.AAA
Za alergologicky prokázané formy považovat formy s pozitivitou intradermálních testů, anamnesticky prokázaným podáváním hyposenzibilizačních preparátů, u sporných případů se zvýšenou hladinou IgE v séru.
J32Chronický zánět vedlejších nosních dutin
J33Nosní polypy
a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy.DDD
b) Formy hnisavé, často recidivující.DDC - D
c) Působící značné snížení průchodnosti nosu (po neúspěšném léčení, nebo kde léčení nemocný odmítá).DDA - C
d) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné.DA - CA
e) Stavy po úspěšném radikálním operačním výkonu dobře zhojené. Jen s lehkou nebo jednostrannou poruchou průchodnosti nosu, neomezující dýchání.AAA
J31Chronická rýma, zánět nosohltanu a hltanu
J35Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J36Peritonzilární hlíza - absces
J37Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
J38Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde
J39Jiné nemoci horních dýchacích cest
a) Stavy s vleklým zúžením hrtanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust.DDD
b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně s trvalým chrapotem, nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou.DDD
c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení. Vleklá atrofická rýma bez tvorby zapáchajících krust.DDD
d) Lehký chronický zánět hrtanu s chrapotem a srozumitelnou mluvou. Vleklý atrofický zánět hltanu.DCA - C
e) Vleklá rýma prostá bez trvalé poruchy průchodnosti nosu.DCA - C
f) Ostatní lehké stavy léčením ovlivnitelné.AAA
J40 - J47Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí Definice stupně závažnosti poruchy plicních funkcí viz. Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic
a) Těžké formy s častými exacerbacemi, se známkami obstrukce dýchacích cest nebo plicní rozedmy nebo jinými funkčními změnami nebo s druhotným postižením srdce.DDD
b) Lehčí až středně těžké formy často exacerbující se známkami lehké nebo střední obstrukce dýchacích cest.DC - DA - C
c) Lehké formy zřídka exacerbující s přechodnou obstrukcí nebo bez známek obstrukce dýchacích cest.DC - DA - C
J47Bronchiektazie
a) Značně rozsáhlé s hojnou sekrecí nebo se značně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.DDD
b) Malého rozsahu s nepatrnou sekrecí, s mírně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.DC - DA - C
c) malého rozsahu, klinicky němé, bez poruchy funkce dýchacího ústrojí.DA - CA - C
J45Astma
J46Astmatický stav
J67Hypersensitivní pneumonitis způsobené organickými prachy
a) Těžké formy s častými dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující odbornému léčení (s prokázanou alergií) nebo se známkami druhotného postižení dýchacího oběhového ústrojí.DDDDefinice stupně závažnosti poruchy plicních funkcí viz. Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic
b) Lehčí až středně těžké formy s krátkodobými nebo řídkými záchvaty nebo s prokazatelnými známkami lehčí až střední obstrukce.DDC - D
c) Lehké formy déle než 2 roky bez klinických projevů a bez známek obstrukce.DC - DA - C
J60 - J70Nemoci způsobené zevními činiteli
J80 - J84Jiné nemoci dýchací soustavy, které postihují hlavně intersticium
a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravy.Léčení
b) Závažné formy (jemně uzlicovité až uzlové v RTG obraze) se značně sníženou funkcí kardiorespiračního ústrojí.DDD
c) Chronické stavy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s funkčním postižením plic a RTG nálezem.DDC - D
d) Lehké formy (s retikulární kresbou v RTG obraze) bez význačnějšího omezení funkce kardiorespiračního ústrojí.DCA - C
e) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického RTG nálezu.AAA
J85 - J86Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí
J90 - J94Jiné nemoci pohrudnice Dg J91 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a funkčním postižením plic. Stavy po torakotomii, event. po parciální resekci plic, po pleuroektomii, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující. Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorespiračního ústrojí. Následné stavy po ukončení léčení s rozsáhlými srůsty pohrudnice, značně omezující funkci dýchacího ústrojí.DDD
c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiorespiračního ústrojí.DC - DC
d) S ohraničenými srůsty pohrudnice, bez výraznějšího omezení funkce dýchacího ústrojí.DCA - C
e) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorespiračního ústrojí i při zatížení. Drobné pohrudniční srůsty nečinící žádné potíže a neomezující funkci dýchacího ústrojí (zjištěné jen RTG).AAA
J95 - J99Jiné nemoci dýchací soustavy Dg J99 s Přihlédnutím k Základnímu onemocnění
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo recidivující nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorespiračního ústrojí (s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením).DDD
c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiorespiračního ústrojí.DCA - C
d) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorespiračního ústrojí i při zatížení.AAA
XI. Nemoci trávící soustavy (K00 - K93)
K00 - K14Nemocí ústní dutiny,slinných žláz a čelistí
a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí.DDD
b) Vleklé slinné píštěle s nepatrnou sekrecí.DC - DA - C
c) Ostatní následné stavy po skončeném léčení bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce.AA - CAVe sloupci I. ne 1a), 1b)
K20Zánět jícnu - oesophagitis
K21Gastroezofageální refluxní onemocnění
K22Jiné nemoci jícnu
K23Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde Dg K23 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) S těžkou a trvalou poruchou průchodnosti jícnu organického původu (po neúspěšném léčení).DDD
b) S těžkou poruchou průchodnosti jícnu organického původu, vyžadující dlouhodobou léčbu.DDD
c) Stavy po skončeném léčení, při dostatečné výživě a při dobrém celkovém stavu, s přetrvávajícím patologickým nálezem.DC - DA - C
d) Ostatní funkčně nezávažné stavy po ukončení léčení.AAA
K25Žaludeční vřed
K26Dvanáctníkový vřed
K27Peptický vřed neurčené lokalizace
K28Gastrojejunální vřed
K29Zánět žaludku a dvanáctníku
K30Dyspepsie
K31Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku
a) Při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení a při špatném tělesném stavu.DDD
b) Operované formy při trvale značných funkčních poruchách. Opakované recidivy v posledních třech letech.DDD
c) Konzervativně léčené i operované formy zhojené s výraznou deformací a opakovanými dyspeptickými obtížemi při poruše výživy. Aftózní a hemorhagická gastritida a bulbitida. Dyspepsie s poruchou výživy.DC - DC - D
d) Akutní forma - primoulcerace.Léčení
e) Anatomicky a funkčně dobře vyhojené formy, kde nedošlo nejméně v posledních třech letech k recidivě vředu. Lehké a nezávažné formy pn dobrém celkovém stavu. Katarální gastritida a bulbitida. Nezávažné dyspepsie, recidivující.DCA - C
f) Stav po ojedinělé ulceraci dvanáctníku v dětství a dospívání bez prokázané vředové choroby. Následné stavy bez poruch funkce.AAA
K35 - K38Nemoci apendixu - červovitého přívěsku Jiné stavy po ukončení léčení zařadit, posuzovat a vykazovat podle násl. nemocí
a) Akutní formy.Léčení
b) Chronické formy nevyžadující léčení. Stavy po úspěšném vyléčení.AAA
K40 - K46Kýly
a) Rozsáhlé kýly recidivující po opakovaných operacích nebo neoperovatelné.DC - DC
b) Rozšířené kanály tříselné, měkká třísla jizvy po operacích kýl tříselných a břišních; stav po úspěšných operacích kýl.A - DA - CA - CVe sloupci 1. ne 1a), 1b)
c) Kýly břišní menšího rozsahu, nečinící funkční poruchy, operativně odstranitelnéA - DA - CA - CPodle výsledku operačního zákroku
K50 - K52Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva - enteritida a kolitida
K55 - K63Jiné nemoci střev
K65 - K67Nemoci pobřišnice - peritonea Dg K67 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) Při značných poruchách funkce, vleklé stavy léčením neovlivnitelné (po neúspěšném léčení).DDD
b) Při lehkých nebo jen občasných mírných poruchách funkce.DCA - C
c) Následné stavy bez poruch funkce.AAA
K70 - K77Nemoci jater Dg K77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění. Hyperbilirubiné mie Dg E80.4 je posuzována pod Dg E70 - E90 Poruchy přeměny látek metabolismu
a) Trvale progredující forma s laboratorními nebo morfologickými známkami výrazné aktivity zánětu. Rychle progredující forma s laboratorními známkami výrazné aktivity zánětu s výraznými známkami portální hypertenze (jícnové varixy). S trvalou poruchou funkce jaterního parenchymu s trvalým morfologickým defektem.DDD
b) Pomalu progredující forma s lehkými laboratorními známkami aktivity zánětu nebo s lehkými známkami portální hypertenze. Stacionární forma s lehkými laboratorními nebo morfologickými známkami aktivity zánětu (chronická persistující hepatitis).DDC - D
c) Bez laboratorně prokázané poruchy funkce jaterního parenchymu, ale s větším morfologickým defektem (steatóza, těžší reziduální fibróza).DCA - C
d) Stacionární stavy bez morfologických nebo laboratorních známek aktivity zánětu prokazovaných po dobu dvouleté dispenzarizace. S poruchou funkce jaterního parenchymu bez morfologického defektu a s dyspeptickým syndromem.DCA - C
e) Ostatní lehké a nezávažné formy.AAA
K80 - K87Nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní Dg K87 a Dg K93 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
K90 - K93Jiné nemoci trávicí soustavy
a) Těžké stavy progredující s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení).DDD
b) Stavy bez hrubší poruchy funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení) vyžadující dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní stravování).DC - DA - C
c) Stavy se zcela nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů do 2 let po prodělaném onemocnění nebo po operaci.DA - CA
d) Stavy bez poruchy funkce postižených orgánů po 2 letech od prodělaného onemocnění nebo operace. Endoskopické výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené.AAA
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)
L00 - L08Infekce kůže a podkožního vaziva
a) Aktivní onemocnění.Léčení
b) Stavy po ukončení léčení, s rozsáhlými těžkými změnami kůže, se závažnou poruchou funkce postižených částí těla.DDD
c) Těžší formy vzdorující léčení, často recidivující, zvláště postihují-li exponovaná místa nebo vzbuzující odpor.DC - DC - D
d) Stavy po ukončení léčení, s menšími nezávažnými změnami kůže, se zcela lehkou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených částí těla.AAA
L10 - L14Puchýřnatá onemocnění
L20 - L30Dermatitis a ekzém
L40 - L45Papuloskvamózní onemocnění
L50 - L54Kopřivka - urticaria a erytém
L55 - L59Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením
L60 - L75Nemoci kožních adnex
L80 - L99Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva
a) Rozsáhlé nebo svou podstatou těžké a léčení vzdorující nebo často recidivující formy.DDD
b) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy, lokalizované na exponovaných místech (obličej, končetiny), nebo vyvolávající poruchu funkce postižených částí těla.DC - DC
c) Nerozsáhlé, jen zřídka recidivující formy, jsou-li bez poruch trofiky, jen s mírnou poruchou funkce postižených částí těla a nejsou - !i na exponovaných místech, vyžadující občasné léčení.DCA - C
d) Nerozsáhlá onemocnění, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůže.AAA
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)
M00 - M03Infekční artropatie
M05 - M14Zánětlivé polyartropatie
M15 - M19Artrózy
M22 - M25Jiná onemocnění kloubů
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů.DDD
c) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy.DC - DC - D
d) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné, méně podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DCA - C
e) Stavy po menisektomii bez poruchy funkce kloubu.AAASl. I. a II. e) doloženo ortopedické vyšetření
M20Získané deformity prstů rukou a nohou
M21Jiné získané deformity končetin
a) Nápadně těžce znetvořená noha nezpůsobilá k chůzi.DDD
b) Formy trvalé i méně nápadné, ztěžují-li i krátkou chůzi nebo stání.DDD
c) Trvalé, nenápadné formy, je-li ztížena jen dlouhá chůze nebo stání.DC - DA - C
d) Snížení klenby nožní neztěžující ani delší chůzi ani stání.AAA
M30 - M36Systémová onemocnění pohybové tkáně
a) Těžké formy léčebně neovlivnitelné se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů).DDD
b) Lehčí formy, nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí tělo po úspěšném léčení.DC - DA - C
c) Zcela lehké formy bez poruchy funkce.DA - CA - C
M40 - M43Deformující dorzopatie
a) Těžké, trvalé zkřivení, omezující značně a trvale pohyblivost páteře nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů.DDC - D
b) Lehčí trvalé zkřivení omezující pohyblivost páteře. Neomezující pohyblivost páteře, ale působící lehčí poruchy nervové nebo vnitřních orgánů.DC - DA - C
c) Lehké formy nepatrně omezující nebo neomezující pohyblivost.DA - CA - C
d) Lehké zkřivení páteře bez omezení pohyblivosti a nepůsobí-li poruchy nervové nebo vnitřních orgánů.AAA
M45 - M49Spondylopatie Dg M49 s přihlédnut, k základnímu onemocnění
a) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce.DDC - D
b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Vleklé neprogredující formy s trvalou poruchou funkce.DC - DA - C
c) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné bez poruchy funkce nebo s dobrou funkcí postižených orgánů.DA - CA - C
M50 - M54Jiné dorzopatie U Dg M51.4 zachovává kritéria uvedená u Dg M42.0
a) Stav po chirurgickém zákroku nebo ústavně prokázané výhřezy s trvalou výraznou poruchou funkce (hybnosti). Těžké formy léčením neovlivnitelné.DDD
b) Stavy po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené s trvalou lehkou poruchou funkce páteře nebo recidivující ústavně prokázané formy. Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení.DC - DC - D
c) Ústavně zjištěný výhřez bez častějších recidiv a bez poruchy funkce páteře trvalého rázu. Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné.DCA - C
M54.9d) Lehčí, nevýrazné formy, konzervativně dobře ovlivnitelné.DA - CA - C
e) Dorzalgie při negativním RTG a normálním funkčním nálezu.AAA
M60 - M63Onemocnění svalů
M65 - M68Onemocnění synoviální blány a šlachy Dg. M63, M68, M78 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
M70 - M79Jiná onemocnění měkké tkáně
a) Těžké, vleklé, progredující formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce.DDD
b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po neúspěšném léčeníDC - DA - C
c) Lehčí, nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné.DA - CA - C
M42Osteochondróza páteře
M51.4Schmorlovy uzly
M80 - M85Poruchy hustoty a struktury kosti
M86 - M90Jiné osteopatie
M91 - M94Chondropatie
a) Akutní formy.LéčeníDg M82 a M90 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
b) Těžké, vleklé progredující formy, léčbou neovlivnitelné, se zřetelně patrnou značnou poruchou funkce postižených orgánů.DDD
c) Vleklé, neprogredující formy, často recidivující, i po operativní léčbě s poruchou funkce. I lehké formy zánětu kostní dřeně. M. Scheuermann s postižením více sousedících obratlů, klínové obratle, gibbus, Schmorlovy uzly, M. Perthes se sploštělou degenerovanou hlavicí, s výraznými artrotickými změnami acetabula i hlavice.DC - DC - D
d) Vleklé, neprogredující formy, občas recidivující, s menší poruchou funkce postižených orgánů, po operativním léčení s dobrou funkcí. Zánět kostní dřeně proběhlý v dětství, bez patologických známek a bez subjektivních obtíží, s normálními laboratorními nálezy v posledních 5 letech bez recidivy. M. Perthes léčený v dětství, bez artrotických změn, jen s mírným, omezením funkce. M. Osgood - Schlatter při výrazném RTG a klinickém nálezu.DC - DA - C
e) Lehké formy, jen zřídka recidivující a jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených orgánů.DA - CA - C
f) M. Scheuermann s postižením nesousedících obratlů bez dalších anatomických změn obratlů a bez funkčních poruch páteře. M. Osgood - Schlatter zhojený bez obtíží s negativním ortopedickým nálezem.AAA
Poznámka:
Při hodnocení závažnosti M. Scheuermann a M.Osgood - Schlatter přihlížet zejména ke klinickým projevům a radiologickým kritériím, provést ortopedické vyšetření.
U M. Scheuermann zdravotní klasifikaci C stanovit, když hyperkyfóza nepřesahuje 40° dle Cobba a deformace obratlů ve smyslu zklínovatění nepřesahuje 5° ventrálně
M95 - M99Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
a) Těžké trvalé formy značně znetvořující tělo, těžce omezující pohyby nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů.DDD
b) Střední formy omezující pohyby, i když ještě nepůsobí poruchy vnitřních orgánů.DC - DC - D
c) Lehké formy nepatrně omezující pohyblivost.DA - CA - C
d) Lehké formy neomezující pohyblivost.AAA
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)
N00Akutní nefritický syndrom
N01Rychle postupující nefritický sy.
N03Chronický nefritický syndrom
N04Nefrotický syndrom
N05Neurčený nefritický syndrom
N10Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N17Akutní selhání ledvin
a) Ústavně jednoznačně prokázané formy do 3 roků po skončení léčení. Následné stavy s patologickým obsahem v moči i při normální funkci ledvin nebo poruchou funkce ledvin, prodělal-li posuzovaný prokazatelně před více než 3 roky zánětlivá onemocnění ledvin.DDC - D
b) Stavy po klinicky zcela zhojeném zánětu ledvin s normální funkcí ledvin, prodělal-li posuzovaný prokazatelně před více než 3 roky zánětlivá onemocnění ledvin.DC - DA - C
c) Stavy jako sub b) nejdříve po 5 letech po prodělaném onemocnění.DA - CA - C
N02Recidivující a přetrvávající hematurie
R31Neurčená hematurie
N06Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením
N07Dědičná nefropatie nezařazená jinde
N08Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde Dg N08 a N16 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
N11Chronická tubulo-intersticiální nefritida
N12Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická
N14Tubulo-intercticiální tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
N15Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N16Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
N18Chronické selhání ledvin
N19Neurčené selhání ledvin
a) Těžké formy při značných poruchách funkce ledvin.DDD
b) Lehčí formy bez značnějších poruch funkce ledvin a při celkovém dobrém stavu.DC - DA - C
c) Stacionární formy i při normální funkci ledvin, avšak s občasným patologickým obsahem v moči při dobrém celkovém stavu.DCA - C
N20 - N23Urolitiáza Dg N22 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) S těžkými a častými záchvaty a těžkými poruchami funkce močového ústrojí a s průvodními zánětlivými změnami (po neúspěšném léčení).DDD
b) Operativní odstranění ledviny pro uvedená onemocnění.DDC
c) S řídkými záchvaty a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí. Po operativním odstranění kamenů v ledvině (pyelolitotomie, nefrolitotomie, perkutální extrakcí, extrakorporální litotrypsí a ureterorenoskopií).DC - DA - C
d) Při ojedinělých záchvatech, po operativním odstranění kamenů z močových cest, není-li porušena funkce močového ústrojí.DA - CA - C
e) Stav po ojedinělém záchvatu se spontánním odchodem konkrementu nebo neprokázaném konkrementu, bez poruchy funkce.AAA
N13Obstruktivní a refluxní uropatie
N25 - N29Jiné nemoci ledvin a močovodů Dg N29 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) Těžké formy při značných poruchách funkce a při špatném celkovém stavu (po neúspěšném léčení).DDD
b) Operativní odstranění ledviny pro výše uvedená onemocněníDDC - D
c) I lehké formy ústavně prokázané do 3 let po ukončení léčení. Lehké formy po ukončení léčení s následnou lehkou poruchou funkce a při dobrém celkovém stavu po 3 letech po prodělaném onemocnění.DC - DC - D
d) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkce a při dobrém celkovém stavu, nejdříve po 3 letech od prodělaného onemocnění.DA - CA - C
e) Klinicky vyhojené formy akutních zánětů bez poruchy funkce s opakovaně negativním močovým nálezem po 3 letech po prodělaném onemocnění.AAA
N30 - N39Jiné nemoci močové soustavy Dg N33, N37 s přihlédnutím k základnímu onemocnění Dg N39.1 - přetrvávající protein urie a Dg N39.2 - ortostatická protein urie hodnotit pod položkou Dg R80 - izolovaná proteinurie
a) Těžké a trvalé formy (po neúspěšném léčení) pro značných poruchách funkce.DDD
b) Často recidivující nebo vleklé formy a fokální cystitidy s mírnou poruchou funkce.DDA - C
c) Lehké formy (po ukončení léčení) jen při občasných lehkých poruchách funkce a při dobrém celkovém stavu.DCA - C
d) Následné stavy bez poruch funkce.AAA
N40 - N51Nemoci mužských pohlavních orgánů Mimo Dg N46, Dg N51 s přihlédnutím k základním onemocněním
a) Těžké, vleklé, léčení vzdorující stavy, ztěžují-li chůzi, spojené se značnými potížemi a při těžkých poruchách moče. Vodní kýly značných rozměrů neoperované nebo neoperovatelné formy.DDC - D
b) Vleklé stavy s občasnými obtížemi a méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů.DCA - C
c) Při nezávažných poruchách funkce postižených orgánů, Ostatní formy a následné stavy.AAA
N60 - N64Nemoci prsu
N70 - N77Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů Dg. N74 a N77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
N80 - N98Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí
N99Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech nezařazené jinde
a) Těžké recidivující formy se značnými poruchami funkce nebo rozsáhlým palpačním nálezem (po ukončení léčení) nebo stavy po jejich operaci se závažnými poruchami funkce.DDC - D
b) Lehké nerecidivující formy (po ukončeném léčení) jen s mírnými poruchami funkce nebo následné stavy po jejich operací se zřejmými poruchami funkce, připouštějí-li při malém zatížení výkon služby bez obtíží.DCA - C
c) Lehké formy nerecidivující, bez funkčních poruch postižených orgánů a bez palpačního nálezu nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu.AAA
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)
Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle závažnosti následků
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)
Q00 - Q07Vrozené vady nervové soustavy
Q10 - Q18Vrozené vady oka,ucha, obličeje a krku
Q20 - Q28Vrozené vady oběhové soustavy
Q30 - Q34Vrozené vady dýchací soustavy
Q35 - Q37Rozštěp rtu a rozštěp patra
Q38 - Q45Jiné vrozené vady trávicí soustavy
Q65 - Q79Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy
Q80 - Q89Jiné vrozené vady.
Q90 - Q99Abnormality chromosomů nezařazené jinde
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po operativní léčbě, stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující. Stavy po operací vrozených vývojových vad srdce a velkých cév i s dobrou funkcí.DDD
b) Rozštěp patra a rtu chirurgicky upravené, narušují-li vzhled nebo řeč.DDD
c) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév i s dobrou funkcí oběhového ústrojí.DC - DA - C
d) Nezávažné stavy nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu a bez subjektivních potíží a anatomických následků. Rozštěp patra a rtu nenarušující vzhled ani řeč. Vrozené vady kyčle, léčené v dětství, t.č. bez subjektivních potíží, nebo funkčních poruch, bez klinického a RTG nálezu na kloubech. Stavy po operaci defektu septa siní v dětství s dobrou funkcí oběhového ústrojí.AAAVe sloupci l. Ne 1a), 1b)
Q50 - Q56Vrozené vady pohlavních orgánů
Q60 - Q64Vrozené vady močové soustavy
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce. Ageneze ledviny (nevyvinutá ledvina) na vrozeném podkladě. Jiné vývojové vady dolních močových cest způsobující neschopnost zachovávat tělesnou čistotu (nevyléčitelné formy). Vyústění roury močové v zadní polovině pyje nebo na hrázi. Rozštěp močového měchýře. Stavy špatně reagující na léčbu.DDD
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Vývojová anomálie ledvin se známkami rozšíření dutého systému a prokazatelně snížené funkci ledviny a s patologickým nálezem v moči.DDD
c) Vývojové anomálie ledvin bez rozšíření dutého systému při normální funkci ledviny a bez patologického nálezu v moči. Jednostranné nebo oboustranné zadržení varlete (kryptorchismus) v kanále tříselném se současnou kýlou, působí-li obtíže při chůzi.DDD
d) Jednostranné nebo oboustranné zadržení varlat v břišní dutině nebo v tříselném kanále i s kýlou, nepůsobí-li obtíže při zatížení.DA - CA - C
e) Nezávažné vady a stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu. Vyústění roury močové poblíž žaludu (hypospadia giandis penis).AAA
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)
R00 - R09Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy Podle uvedených kritérií hodnotit jen tehdy jde-li o Dg která není uvedena jinde. Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech ostatních Dg.
Mimo Dg R31 - neurčená hematurie, která byla hodnocena pod položkou Dg N02.
Mimo Dg R61 Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech Dg možností
R10 - R19Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
R20 - R23Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva
R25 - R29Příznaky a znaky týkající se nervové, svalové a kosterní soustavy
R30 - R39Příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R40 - R46Příznaky a znaky týkající se vědomí, vnímání, emočního stavu a chování
R50 - R69Celkové příznaky a znaky
a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s těžkou poruchou funkce organismu nebo značně ztěžující společenské uplatnění. Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavy s těžkými omezením funkce.DDD
b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu.DC - DC - D
d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkce.AAA
R47Poruchy řeči, nezařazené jinde Patří sem choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod polož. Dg F98.5 - Koktavost a Dg F98.6 Breptavost
R48Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde
R49Poruchy hlasu
a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná).DDD
b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná).DDD
c) Přechodná a mírná porucha řeči a výslovnosti při dobře srozumitelné mluvě.DC - DA - C
d) Lehké poruchy řeči a výslovnosti.DA - CA - C
Poznámka: Hodnotit vždy až po foniatrickém vyšetření.
R61Nadměrné pocení - hyperhidróza
a) Těžké formy léčbou neovlivnitelné.DC - DA - C
b) Lehké, rezistentní na léčbu, nekomplikované formy.DCA - C
R70 - R 79Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy Dg R75 - Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience posuzovat podle Dg B20 - B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficience Dg R73 - Zvýšenou hladinu krev. gluk. posuzovat podle Dg E10 - E14 Diabetes mellitus. Ad d) jde o Dg R81 - Glykosurie. Dg R83 - R89 hodnotit dle níže uved. krit. až po vyčerpání všech ost. diagnost. možností.
R80 - R82Abnormální nálezy pn vyšetření moči bez diagnózy
R83 - R89Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin, látek a tkání bez diagnózy
R90 - R94Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy
a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s těžkou poruchou funkce organismu nebo značně ztěžující společenské uplatnění. Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce. Nálezy léčiv, drog, jejich metabolitů a jiných látek normálně v tělních tekutinách nepřítomných.DDD
b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC - DA - C
c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu.DA - CA - C
d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkce.AAA
R80Izolovaná proteinurie
R81Glykosurie
R82Jiné abnormální nálezy v moči
N39.1Přetrvávající proteinurie, NS
N39.2Ortostatická proteinurie, NS
a) Nálezy léčiv , drog, jejich metabolitů a jiných látek normálně v tělních tekutinách nepřítomných.DDD
b) Proteinurie (opakovaně zjišťovaná bílkovina v moči) bez zřejmé poruchy funkce ledvin, vyžadující však časté kontroly. Trvalý či opakovaný nález. Občasný či přechodný nález vyžadující dispenzarizaci.DCA - C
c) Ojedinělý nález bílkoviny v moči, bez známek poškození ledvin, vždy po odborném vyšetření. Jednorázový či ojedinělý nález.D Posoudit dle stanovené Dg.
d) Hemoglobinurie (krevní barvivo v moči).D
e) Glykosurie (cukr v moči).D
f) Jiný patologický nález v moči.D
R95 - R99Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti.Nehodnoceno, užívat pouze jako vedlejší kód
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)
S00Povrchní poranění hlavy
S01Otevřená rána hlavy
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy (po ukončení léčení) s těžkým a trvalým zohavením nebo těžkou poruchou funkce, postižených orgánů nebo části těla, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDDPosuzovat po skončeném léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků. Posuzování odstranění meziobratlové ploténky viz. pozn. za Dg S39
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Stavy umožňující běžnou pracovní aktivitu.DC - DA - C
d) Následné stavy i po závažnějších zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů nebo bez nápadnějšího zohavení.DCA - C
e) Následné stavy i po závažnějších zraněních bez poruch funkce či omezení pohybů a bez zohavení.AAA
S02Zlomenina kostí lebky a obličeje
S03Vymknutí,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
S04Poranění mozkových nervů Mimo Dg S05
S06Nitrolební poranění
S07Drtivé poranění hlavy
S08Traumat.amputace části hlavy
S09Jiná a neurčená poranění hlavy
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Těžké recidivující formy vymknutí čelisti.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních se zřetelným omezením pohybů nebo zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující a bez nápadnějšího zohavení.DC - DC - D
d) Následné stavy po dobře zhojených zraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy, s lehkou poruchou funkce příslušné části těla, stavy bez častých recidiv. Poúrazové defekty lebečních kostí. Lehké, jen zřídka recidivující formy vymknutí čelisti.DC - DA - C
e) Následné stavy po závažnějších nitrolebních poraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy.DC - DA - C
f) Následné stavy jen s lehkými poruchami funkce po skončeném léčení.DCA - C
g) Následné stavy po lehčích anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů, stavy bez zohavení.AAA
S05Poranění oka a očnice Následné stavy posuzovat dle následků na jednotlivých částech oka (Dg H00 - H59)
a) Následné stavy po skončeném léčení.
b) Traumatická enukleace obou očí. Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka pod 0,33 (po korekci).DDD
c) Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka 0,33 až 1,0 (po korekci).DC - DC
S10Povrchní poranění krku
S11Otevřená rána krku
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů bez nápadnějšího zohavení.DCA - C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení.AAA
S12Zlomenina krku
S13Vymknutí.podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DC - DC
d) Dobře zhojené formy jen s nepatrnou poruchou funkce v oblasti krku či omezením pohybů.DA - CA - C A
e) Následné stavy bez poruch funkce a bez omezení pohybů.AA
S14Poranění nervů a míchy v úrovni krku
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy nebo stavy vzdorující léčení.DDC - D
d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.DC - DA - CZdravotní klasifikaci A stanovit u osob nejdříve po 3 letech bez klinických projevů a subjektivních obtíží
e) Stavy bez poruch funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů po skončeném léčení.AAA
S15Poraň, krev.cév v úrovni krku DgS18 traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje
S16Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
S17Drtivé poranění krku
S19Jiná a neurčená poranění krku
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy se zřetelným omezením pohybů.DDC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení.DA - CA - C
e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení.AAA
S20Povrchní poranění hrudníku
S21Otevřená rána hrudníku
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, stavy se zřetelným omezením pohybů.DDC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce hrudníku čí omezením jeho pohybů.DA - CA - C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce hrudníku či omezení jeho pohybů po skončeném léčení.AAA
S22Zlomenina žebra,hrudní kosti a hrudní páteře
S23Vymknutí ,podvrhnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DC - DC - D
d) Následné stavy (po správném zhojení) s nepatrným omezením funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře.DCA - C
e) Následné stavy bez omezení pohybů a bez poruch vnitřních orgánů po skončeném léčení.AAA
S24Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy.DDC - D
d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení, nebo periferních nervů po skončeném léčení.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.AAA
S25Poranění krevních cév hrudníku
S26Poranění srdce
S27Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
S28Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
S29Jiná a neurčená poranění hrudníku
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníku.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DDC - D
d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti hrudníku či omezením pohybů.DC - DA - C
e) Následné stavy (po správném zhojení) bez poruchy funkce či omezení pohybu a bez subjektivních potíží.AAA
S30Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S31Otevřená rána břicha,dolní části zad a pánve
S32Zlomenina bederní páteře a pánve
S33Vymknutí.podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené oblasti a vnitřních orgánů postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v postižené oblasti či s omezením pohybů.DCA - C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruchy funkce či omezení pohybů a bez subjektivních potíží.AAA
S34Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení nebo stavy často recidivující.DDC - D
d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce po skončeném léčení.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.AAA
S35Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S36Poranění nitrobřišních orgánů
S37Poranění pánevních orgánů
S38Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
S39Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Náslené stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblastí břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy po splenektomii. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s lehkou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve.DCA - C
e) Následné stavy (po správném zhojení) bez poruchy funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů a bez subjektivních potíží.AAA
S40Povrchní poraň.ramene a paže
S41Otevřená rána ramene a paže
S42Zlomenina ramene a paže
S43Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkcí ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či s omezením pohybů.DCA - C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce ramene a paže či omezení pohybů.AAA
S44Poranění nervů v úrovni ramene a paže
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující.DDC - D
d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce po skončeném léčení.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkceAAA
S45Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže
S46Poranění svalu a šlachy ramene a paže Mimo Dg S48
S47Rozdrcení ramene a paže
S49Jiná a neurčená poraň.ramene a paže
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či omezením pohybů.DCA - C
e) Stavy bez poruch funkce po skončeném léčení a bez subjektivních potíží.AAA
S48Traumatická amputace ramene a paže
a) Oboustranná.DDD
b) Jednostranná.DDC - D
S50Povrch.poraň.lokte a předloktí
S51Otevřená rána předloktí
S52Zlomenina lokte a předloktí
S53Vymknutí .podvrtnutí .natažení kloubů a vazů lokte
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či s omezením pohybů.DCA - C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů a bez subjektivních potíží.AAA
S54Poranění nervů předloktí
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni předloktí, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni předloktí, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující.DDC - D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni předloktí po skončeném léčení.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni předloktí.AAA
S55Poraň. krevních cév předloktí
S56Poraň.svalu a šlachy předloktí
S57Drtivé poranění předloktí Mimo Dg S58
S59Jiné a neurčená poranění předloktí
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DC - DC - D
d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či omezením pohybů po skončeném léčení.DCA - C
e) Následné stavy zhojené bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybu po skončeném léčení.AAA
S58Traumatická amputace předloktí
a) Oboustranná.DDD
b) Jednostranná.DDC - D
S60Povrch.poranění zápěstí a ruky
S61Otevřená rána zápěstí a ruky
S62Zlomenina zápěstí a ruky
S63Vymknutí .podvrtnutí kloubů ,vazů zápěstí a ruky
S65Poranění krevních cév zápěstí a ruky
S66Poranění svalu a šlachy zápěstí a ruky Mimo Dg S64 a S68.
S67Drtivé poranění zápěstí a ruky
S69Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací palce a ukazováku pravé nebo levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné ruce nebo 4 a více prstů na obou rukou.DDDDg. S60 - S69 posuzovat individuálně po prověření motorických schopností poraněné končetiny a dle nároků kladených na jemnou motoriku při výkonu zaměstnání
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce zápěstí a ruky, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací 2 prstů na jedné ruce (mimo palec a ukazovák pravé ruky, u leváka levé) a není-li výkonnost ruky podstatně snížena a je-li schopnost k výkonu služby podle zařazení zachována.DCA - C
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce zápěstí a ruky či omezením pohybu, stavy bez zohavení. Následné stavy (po ukončení léčení) zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků palce nebo ukazováku 1 ruky a více než jednoho prstu na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li výkonnost ruky pro výkon funkce podstatně snížena.DCA
e) Následné stavy bez poruchy funkce po skončeném léčení nebo zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků jednoho nebo dvou prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez omezení hybnosti ruky. Stavy bez zohavení.A - DA - CA - C
S64Poranění nervů zápěstí a ruky
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni zápěstí a ruky opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující.DDC - D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, po skončeném léčení.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni zápěstí a ruky.AAA
S68Traumatická amputace zápěstí a ruky
a) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná.DDD
b) Ztráta palce a dvou nebo více prstů téže ruky. Ztráta 3 nebo více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (mimo palec).DDD
c) Ztráta palce jedné ruky. Ztráta palce a 1 dalšího prstu téže ruky, připouští-li ještě způsobilost k výkonu služby podle zařazení. Ztráta 2 prstů jedné ruky (mimo palec), není-li výkonnost podstatně snížena a je-li způsobilost k výkonu služby podle zařazení zachována.DC - DA - C
d) Ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s porušenou úchopovou schopností ruky. Ztráta jednoho prstu na obou rukou (mimo palec), ztráta nehtových článků na více než 2 prstech i s případnou ztrátou nehtového článku 1 nebo více prstů druhé ruky (mimo palec), vždy není-li výkonnost ruky pro výkon služby podstatně snížena.DCA - C
e) Ztráta 1 prstu na jedné ruce (mimo palec a ukazovák) nebo ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s neporušenou úchopovou schopností. Ztráta nehtového článku 1 nebo 2 prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez snížení výkonnosti ruky.DCA - C
S70Povrch.poranění kyčle a stehna
S71Otevřená rána kyčle a stehna
S72Zlomenina kosti stehenní
S73Vymknutí.podvrtnutí .natažení kloubů a vazů kyčle
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kyčelního kloubu.DDC - D
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či s omezením pohybů.DCA - C
e) Následné stavy dobře zhojené, bez poruch funkce.AAA
S74Poranění nervů kyčle a stehna
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelným a trvalými poruchami nervů v úrovni kyčle a stehna, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy.DDC - D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kyčle a stehna.AAA
S75Poranění krevních cév kyčle a stehna
S76Poranění svalu a šlachy kyčle a stehna
S77Drtivé poranění kyčle a stehna Mimo Dg S78
S79Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či omezením pohybů po skončeném léčení.DCA - C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.AAA
S78Traumatická amputace kyčle a stehna
a) Oboustranná.DDD
b) Jednostranná.DDD
S80Povrchní poranění bérce
S81Otevřená rána bérce
S82Zlomenina bérce, vč. kotníku
S83Vymknutí.podvrtnutí,natažení kloubů ,vazů kolena
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu. Stav po totální náhradě kolenního kloubu.DDD
c) Následné stavy, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC - DC - D
d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů.DCA - C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce.AAA
S84Poranění nervů v úrovni bérce
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni bérce, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DC - DC - D
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni bérce, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy.DC - DC - D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni bérce.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni bérce.AAA
S85Poranění krevních cév bérce
S86Poranění svalu a šlachy bérce
S87Drtivé poranění bérce Mimo Dg S88
S89Jiná a neurčená poranění bérce
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce a kolena, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce a kolena, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DC - DC - D
d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce a kolena či omezením pohybů po skončení léčení.DCA - C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.AAA
S88Traumatická amputace bérce
a) Oboustranná.DDD
b) Jednostranná.DDC - D
S90Povrchní poranění kotníku a nohy
S91Otevřená rána kotníku a nohy
S92Zlomenina nohy pod kotníkem
S93Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů.DCA - C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce.AAA
S94Poranění nervů kotníku a nohy
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, opakovaně neovlivnitelné stavy.DDC - D
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy.DC - DC - D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, po skončeném léčení.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kotníku a nohy pod ní.AAA
S95Poranění krevních cév kotníku a nohy
S96Poranění svalu a šlachy kotníku a nohy
S97Drtivé poranění kotníku a nohy Mimo Dg S98
S99Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDC - D
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů, po skončeném léčení.DcA - C
e) Následné stavy bez poruch funkce kotníku a nohy pod ním, bez omezení pohybů, po skončeném léčení.AAA
S98Traumatická amputace kotníku a nohy
a) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem oboustranná.DDD
b) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem jednostranná. Ztráta 2 a více prstů na jedné noze nebo na obou nohách. Ztráta palce na jedné noze nebo na obou nohách.DC - DC - D
c) Ztráta 1 prstu na jedné noze nebo na obou nohách. Ztráta nehtového článku na několika prstech jedné nohy nebo na obou nohách. Ztráta nehtového článku palce na jedné noze nebo na obou nohách.DcA - C
d) ztráta nehtového článku na jednom prstu nebo na dvou prstech (mimo palec) jedné nohy nebo na obou nohách.AAA
T00Povrchní poranění postihující více částí těla
T01Otevřené rány postihující více částí těla
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením.DDC - D
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení.DC - DA - C
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.DCA - C
e) Následné stavy bez poruch a bez zohavení.AAA
T02Zlomeniny více částí těla
T03Vymknutí,podvrtnutí a natažení více částí těla
T04Rozdrcení více částí těla
T05Traumatická amputace více částí těla
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů.DCA - C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce a bez subjektivních obtíží.AAA
T06Jiná poranění více částí těla, nezařazené jinde
T06.0Poranění mozku a mozkových nervů s poraněním nervů a míchy v úrovni krku
T06.1Poranění nervů a míchy postihující mnohočetné části těla
T06.2Poranění nervů postihující více části těla
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy.DC - DC - D
d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.AAA
T06.3Poranění cév postihující více částí těla
T06.4Poranění svalů a šlach postihující více částí těla
T06.5Poranění nitrohrudních orgánů spolu s orgány nitrobřišními a pánevními
T06.8Jiná určená poranění postihující více části těla
T07Neurčená mnohočetná poranění
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.DCA - C
e) Následné stavy bez poruch funkce, stavy bez zohavení, po skončeném léčení.AAA
T08Zlomenina páteře,úroveň neurčena
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.DC - DC - D
d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčení.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů.AAA
T09Jiné poranění páteře a trupu,úroveň neurčena
T09.0Povrchní poranění trupu, úroveň neurčená
T09.1Otevřená rána trupu, úroveň neurčena
T09.2Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvajícím a nezlepšitelným omezením pohybu trupu.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu.DCA - C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.AAA
T09.3Poranění míchy, úroveň neurčena
T09.4Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.DC - DC - D
d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčení.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů.AAA
T09.5Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu
T09.6traumatická amputace trupu, úroveň neurčena
T09.8Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena
T09.9Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů trupu.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s zřetelným omezením pohybů trupu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu.DCA - C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.AAA
T10Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena
T11Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T11.0Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T11.1Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena
T11.2Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny, úroveň neurčena
T11.4Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
T11.5Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena
T11.8Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T11.9Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce horní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce horní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce horní končetiny, či omezením pohybů.DCA - C
e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení.AAA
T11.3Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni horní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni horní končetiny, recidivující stavy a stavy vzdorující léčení.DC - DC - D
d) Následné stavy zhojené jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni horní končetiny po skončeném léčení.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni horní končetiny.AAA
T11.6Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena
a) oboustranná.DDD
b) jednostranná.DDD
T12Zlomenina dolní končetiny úroveň neurčena
T13J.poranění dolní končetiny úroveň neurčena
T13.0Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.1Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či s omezením pohybů.DCA - C
e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů, po skončeném léčení.AAA
T13.3Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni dolní končetiny, recidivující stavy.DC - DC - D
d) Následné stavy s nepatrnými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni dolní končetiny.AAA
T13.4Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.5Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.8Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.9Neurčená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T14Poranění neurčené části těla
T14.0Poranění neurčené části těla
T14.1Otevřená rána neurčené části těla
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkým a trvalým zohavením.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy bez nápadnějšího zohavení.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či omezením pohybů, stavy bez zohavení.DCA - C
e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení.AAA
T13.6Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena
a) Oboustranná.DDD
b) Jednostranná.DDD
T14.2Zlomenina neurčené části těla
T14.3Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů.DA - CA - C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.AAA
T14.4Poranění nervu(ů) neurčené části těla
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů, stavy opakovaně léčebně neovlivnitelné.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nervových pletení nebo nervů, stavy recidivující.DC - DC - D
d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů po skončeném léčení.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervových pletení nebo nervů.AAA
T14.5Poranění cév(y) neurčené části těla
T14.6Poranění svalů a šlach neurčené části těla
T14.7Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla
T14.8Jiná poranění neurčených částí těla
T14.9Poranění, NS
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů včetně psychických poruch, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC - DC - D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.DCA - C
e) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, bez psychických poruch, stavy bez zohavení, po skončeném léčení.AAA
T15 - T19Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla
T20 - T32Popáleniny a poleptání
T33 - T35Omrzliny
T36 - T50Otrava léky,léčivy, návykovými a biologickými látkami
T51 - T65Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
T66 - T78Jiné a neurčené účinky vnějších příčin
T79Některé časné komplikace úrazů
T81.1Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený
a) Následné stavy léčbou ovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce, stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části těla.DDD
b) Následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku po ukončení léčby, nebo tam, kde později přetrvává i mírná funkční porucha, stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy často recidivující.DC - DC - D
c) Následné stavy i po závažnějším postižení, kde za 1 rok po ukončení léčby není přítomna funkční porucha, stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.DA - CA - C
d) Následné stavy i po závažnějším postižení bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení.AAA
T80 - T88Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde Mimo Dg T81.1 uvedena výše.
T90 - T98Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin Následné stavy po skončeném léčení posuzovat dle poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků, posuzovat dle položek uvedených pod Dg S00 - T 78

Tabulka pro posuzování refrakčních vad

ZRAKOVÁ
OSTROST
1234567
pod 0,05
pod 3/60
pod 2,5/50
0,05-0,06
3/60-5/60
2,5/50-/50
0,10
6/60
5/50
0,16
6/36
5/30
0,25
6/24
5/20
0,33-0,66
6/18-6/9
5/15-5/7,5
1,0
6/6
5/5
1pod 0,05IDDDDDDD
pod 3/60IIDDDDDDD
pod 2,5/50IIIDDDDDC-DC-D
20,05-0,08IDDDDDDD
3/60-5/60IIDDDDDDD
2,5/50-4/50IIIDDDDDC-DC-D
30,10IDDDDDDD
6/60IIDDDDDDD
5/50IIIDDDDDC-DC-D
40,16IDDDDDDD
6/36IIDDDDDC-DC-D
5/30IIIDDDDDC-DC-D
50,25IDDDDDDD
6/24IIDDDDC-DC-DC-D
5/20IIIDDDDC-DC-DC-D
60,33-0,66IDDDDDDD
6/18-6/9IIDDDC-DC-DA-CA-C
5/15-5/7,5IIIC-DC-DC-DC-DC-DAA
71,0IDDDDDDA
6/6IIDDDC-DC-DA-CA
5/5IIIC-DC-DC-DC-DC-DAA

Používání tabulky pro posuzování refrakčních vad

Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 - 7, druhého oka ve sloupcích 1-7.

V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho i druhého oka protínají, je zapsána značka příslušné zdravotní klasifikace, která platí pro snížení zrakové ostrosti již korigované.

Pokud rozdíl síly skel pro jedno a druhé oko přesahuje - 3,0 D, platí vždy zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší, než je pro zjištěnou zrakovou ostrost v tabulce stanovena.

Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic

VC %FEV 1 %PaO2PaCO2PHPapPorucha
90-8079-6079-60Okolo 557,35-7,30> 20-30Lehká
79-6059-45Okolo 60Okolo 607,29> 40Středně těžká
59-40< 45< 60> 60< 7,29> 40Těžká

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 89/2003 Sb.

Poznámky pod čarou

1) § 9 odst. 2, § 18a, 35 a 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

2) § 35a zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) § 18a a 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 77 a násl. zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru