Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 73/2003 Sb.Vyhláška o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Částka 29/2003
Platnost od 17.03.2003
Účinnost od 01.04.2003
Zrušeno k 01.05.2004 (256/2004 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

73

VYHLÁŠKA

ze dne 17. ledna 2003

o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 46d odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanovuje formu, rozsah a způsob hlášení, jakož i lhůtu pro podání hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, stanovené podle zvláštního právního předpisu1) (dále jen "kapitálová přiměřenost"), podávaného Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise").

§ 2

Forma, rozsah a způsob hlášení a lhůta pro hlášení

(1) Obchodník s cennými papíry podává hlášení Komisi o kapitálové přiměřenosti v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou této vyhlášky.

(2) Hlášení v elektronické podobě obchodník s cennými papíry odešle Komisi elektronickou poštou, na záznamovém médiu nebo na základě připojení prostřednictvím pevného telekomunikačního okruhu.3)

(3) Elektronická podoba hlášení musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem4) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.5)

(4) Obchodník s cennými papíry je povinen podat Komisi hlášení podle odstavce 1 nejpozději do dvacátého dne od konce každého kalendářního měsíce, a to o stavu kapitálové přiměřenosti na konci posledního dne tohoto kalendářního měsíce; hlášení za prosinec je povinen podat do 10. února následujícího kalendářního roku.


§ 3

Přechodné ustanovení

Hlášení podle § 2 odst. 1 za duben, květen a červen roku 2003 podá obchodník s cennými papíry do 31. července 2003.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2003.


Předseda:

Ing. Jakub v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 64/2003 Sb., o kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě.

2) § 2 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 2 odst. 14 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 2 písm. b) zákona o elektronickém podpisu.

5) § 11 zákona o elektronickém podpisu.


Příloha k vyhlášce č. 73/2003 Sb.

Příloha upravující standardizovaný formulář pro podávání hlášení o kapitálové přiměřenosti

10 Kapitalova primerenost

10_01 Struktura kapitalu

PopisCRUcetni hodnotaUpravena hodnota
AB001002
Tier 1001
Splaceny zakladni kapital zapsany v obchodnim rejstriku002
Splacene emisni azio003
Povinne rezervni fondy004
Ostatni rezervni fondy005
Nerozdeleny zisk z predchozich obdobi006
Mezitimni zisk bezneho obdobi007
Neuhrazena ztrata z predchozich obdobi008
Ztrata bezneho obdobi009
Nehmotny majetek s vyjimkou goodwillu010
Goodwill011
Vlastni akcie012
Tier 2013
Rezervy na kryti obecnych rizik014
Podrizeny dluh A015
Ostatni kapitalove fondy016
Tier 3017
Omezeny tier 3 (1. omezeni dle § 7 odst. 8 vyhlasky o kapitalove primerenosti)018
Omezeny tier 3 (2. omezeni dle § 7 odst. 9 vyhlasky o kapitalove primerenosti)019
Vyuzitelny tier 3020
Nevyuzitelny tier 3021
Vyuzity tier 3022
Nevyuzity tier 3023
Odecitatelne polozky (odst. 5)024
Kapitalove investice do bank a financnich instituci nad 10 %025
Kapitalove investice do bank a financnich instituci do 10 %026
Ostatni kapitalove investice027
Hmotny majetek028
Vklady se zbytkovou splatnosti nad 90 dnu029
Poskytnute uvery a ostatni pohledavky se zbytkovou splatnosti nad 90 dnu030
Zasoby031
Kapital032

10 Kapitalova primerenost

10_02 Kapitalove pozadavky

PopisCRHodnota
AB001
Kapitalovy pozadavek A001
Kapitalovy pozadavek B002
Kapitalovy pozadavek k uverovemu riziku obchodniho portfolia003
Kapitalovy pozadavek k riziku angazovanosti obchodniho portfolia004
Kapitalovy pozadavek k obecnemu urokovemu riziku005
Kapitalovy pozadavek k obecnemu akciovemu riziku006
Kapitalovy pozadavek k menovemu riziku007
Kapitalovy pozadavek ke komoditnimu riziku008

10 Kapitalova primerenost

10_03 Propocet kapitalove primerenosti

PopisCRHodnota
AB001
Kapitalova primerenost001
Kapitalova primerenost nevyuziteho tier 3002

10 Kapitalova primerenost

10_04 Propocet rizikove vazenych aktiv investicniho portfolia

PopisCRSouhrn ucetnich hodnot a uverovych ekvivalentuVazena hodnota
AB001002
Aktiva investicniho portfolia celkem vc. uverovych ekvivvalentu001
Pokladni hodnoty a jina aktiva zajistena penezi002
Pohledavky za centralnimi vladami statu zony A a ES003
Pohledavky za centralnimi bankami statu zony A004
Pohledavky za centralnimi vladami statu zony B005
Pohledavky za centralnimi bankami statu zony B006
Realne hodnoty pevnych terminovych a opcnich kontraktu007
Pohledavky zajistene zastavnim pravem k dluhopisům008
Odecitatelne polozky009
Pohledavky za bankami ve statech zony A010
Pohledavky za bankami zony B s původni splatnosti do 1 roku vc.011
Pohledavky za mezinarodnimi financnimi institucemi012
Pohledavky za vladami uzemnich celku statu zony A013
Pohledavky za organy uzemni samospravy statu zony A014
Pohledavky za institucemi podporovanymi centralnimi vladami statu zony A015
Pohledavky za obchodniky zony A016
Pohledavky za osobami provadejicimi vyporadani017
Financni nastroje v procesu inkasa a podobne nastroje018
Kapitalove investice do bank a financnich instituci, ktere nejsou odecitatelnou polozkou019
Kapitalove investice do pravnickych a fyzickych osob krome bank a financnich instituci020
Pohledavky za pravnickymi a fyzickymi osobami krome bank a financnich instituci021
Pohledavky za centralnimi vladami zemi B, kterym neprislusi rizikova vaha 0022
Pohledavky za centralnimi bankami zony B, kterym neprislusi rizikova vaha 0023
Pohledavky za vladami uzemmnich celku a organu samospravy zemi B024
Pohledavky za bankami zemi A, B a obchodniky s cennymi papiry v konkursu, likvidaci, nucene sprave025
Pohledavky za bankami zony B s původni splatnosti nad 1 rok026
Nesplacena cast emise akcii a dluhopisu027
Pohledavky za pravnickymi osobami - finanacnimi institucemi, kterym neprislusi rizikova vaha 0,2028
Naklady a prijmy pristich obdobi a dohadne ucty aktivni029
Ostatni aktiva investicniho portfolia030

10 Kapitalova primerenost

10_05 Konverze vybranych pod rozvahovych aktiv investicniho portfolia

PopisCRUcetni hodnotaUverovy ekvivalent
AB001002
Vybrana podrozvahova aktiva investicniho portfolia celkem001
Poskytnute odvolatelne uverove prisliby002
Poskytnute uverove prisliby ostatni003
Poskytnute platebni zaruky004
Poskytnute zaruky z prevedenych smenek005
Poskytnuta smenecna rukojemstvi006
Poskytnuta prijeti smenek007
Pohledavly na vklady, uvery, dluhopisy, smenky a akcie z pevnych terminovych kontraktu a delta ekvivalentu opci008

10 Kapitalova primerenost

10_06 Kapitalovy pozadavek k uverovemu riziku obchodniho portfolia

PopisCRPoziceKapitalovy pozadavek
AB001002
Kapitalovy pozadavek ke specifickemu urokovemu riziku001
Vladni nastroje002
Kvalifikovane natroje se zbytkovou splatnosti do 6 mesicu vcetne003
Kvalifikov. nastroje se zbytkovou splatnosti od 6 do 24 mesicu vcetne004
Kvalifikovane nastroje se zbytkovou splatnosti vyssi nez 24 mesicu005
Ostatni nastroje006
Opcni kontrakty ke specifickemu urokovemu riziku007
Kapitalovy pozadavek ke specifickemu akciovemu riziku008
Hruba akciova pozice narodnich trhu zemi OECD009
Hruba akciova pozice ostatnich narodnich trhu010
Hruba akciova pozice diverzifikovaneho portfolia011
Opcni kontrakty ke specifickemu akciovemu riziku012
Kapitalovy pozadavek k vyporadacimu riziku013
Kapitalovy pozadavek k reverznim repo operacim a repo operacim, vypůjckam a pujckam CP a komodit014
Kapitalovy pozadavek k pevnym terminovym kontraktům a opcim015
Kapitalovy pozadavek ke zbyvajicim nastrojům obchodniho portfolia016

10 Kapitalova primerenost

10_07 Kapital, pozadavek k obec. urokovemu riziku obch. portfolia

PopisCRHodnota
AB001
Kapitalovy pozadavek k obecnemu urokovemu riziku001
Kapitalovy pozadavek k CZK002
Kapitalovy pozadavek k EUR003
Kapitalovy pozadavek k USD004
Kapitalovy pozadavek k ostatnim menam005
Kapitalovy pozadavek zbytkovych men006
Kapitalovy pozadavek k urokovym futures007
Kapitalovy pozadavek k opcnim kontraktům k obecnemu urokovemu riziku008

10 Kapitalova primerenost

10_08 Kapit. pozadavek k obecnemu akciovemu riziku obch. portfolia

PopisCRPoziceKapitalovy pozadavek
AB001002
Kapitalovy pozadavek k obecnemu akciovemu riziku001
Cista akciova pozice narodnich trhu zemi OECD002
Cista akciova pozice ostatnich narodnich trhu003
Kapitalovy pozadavek k akciovym fufures004
Kapit. pozad. k opcnim kontraktům (k obecnemu akciovemu riziku)005

10 Kapitalova primerenost

10_09 Kapitalovy pozadavek k menovemu riziku

PopisCRPoziceKapitalovy pozadavek
AB001002
Kapitalovy pozadavek k menovemu riziku001
Kompenzovane pozice silne korelovanych men002
Celkova menova pozice003
Kapitalovy pozdavek k menovym futures004
Kapitalovy pozadavek k opcnim kontraktům (k menovemu riziku)005

10 Kapitalova primerenost

10_10 Kapitalovy pozadavek ke komoditnimu riziku

PopisCRHodnota
AB001
Kapitalovy pozadavek ke komoditnimu riziku001
Kapitalovy pozadavek ke komoditnimu riziku bez futures a opcnich kontraktu002
Kapitalovy pozadavek ke komoditnim futures003
Kapital, pozadavek k opcnim kontraktům (ke komoditnimu riziku)004

10 Kapitalova primerenost

10_11 Aktiva investicniho a obchodniho portfolia

Hodnota
AB001
Investicni portfolio (aktivni)001
Rozvahove polozky investicniho portfolia (aktivni)002
Podrozvahove polozky investicniho porfolia (aktivni)003
Obchodni portfolio (aktivni)004
Rozvahove polozky obchodniho portfolia (aktivni)005
Podrozvahove polozky obchodniho portfolia (aktivni)006

10 Kapitalova primerenost

10_12 Pasiva investicniho a obchodniho portfolia

Hodnota
AB001
Investicni portfolio (pasivni)001
Rozvahove polozky investicniho portfolia (pasivni)002
Podrozvahove polozky investicniho portfolia (pasivni)003
Obchodni portfolio (pasivni)004
Rozvahove polozky obchodniho portfolia (pasivni)005
Podrozvahove polozky obchodniho portfolia (pasivni)006

11 Angazovanost

11_01 Angazovanost vuci fyzickym a pravnickym osobam

CRObchodni firma / JmenoIC/RCSidlo / BydlisteHruba angazovanost investicniho portfoliaCista angazovanost investicniho portfolia
A001002003004005
001
Pomer ciste angaz.investicniho portfoila ke kapitaluOpravne polozky k hrube angazovanosti investicniho portf.Angazovanost obchodniho portfoliaAngazovanost obchod, portfolia - soucet zbyv. dlouhych pozic
006007008009

11 Angazovanost

11_02 Angazovanost vuci ekonomicky spjate skupine osob

CROznaceni ekon. spjate skupiny osobObchodni firma / JmenoIC/RCSidlo / BydlisteSnizeny limitHruba angazovanost investicniho portfoliaCista angazovanost investicniho portfolia
A001002003004005006007
001Celkem vuci skupine
002Oznaceni skupinyClen skupinyClen skupinyClen skupinyClen skupiny
Pomer ciste angaz.investicniho portfoila ke kapitaluOpravne polozky k hrube angazovanosti investicniho portf.Angazovanost obchodniho portfoliaAngazovanost obchod, portfolia - soucet zbyv. dlouhych pozic
008009010011
Přesunout nahoru