Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb.Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod

Částka 28/2003
Platnost od 17.03.2003
Účinnost od 01.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. ledna 2003

o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět a účel úpravy

(1) Toto nařízení stanoví povrchové vody, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové, za účelem zvýšení ochrany těchto vod před znečištěním a zlepšení jejich jakosti tak, aby se staly trvale vhodnými pro podporu života ryb náležejících k původním druhům zajišťujícím přirozenou rozmanitost nebo k druhům, jejichž přítomnost je vhodná; dále toto nařízení upravuje způsob zjišťování a hodnocení stavu jakosti uvedených povrchových vod.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na povrchové vody v přírodních vodních útvarech používaných pro intenzivní chov ryb a v umělých vodních útvarech.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) lososovými vodami – povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnými pro život ryb lososovitých (Salmonidae) a lipana (Thymallus thymallus),

b) kaprovými vodami – povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnými pro život ryb kaprovitých (Cyprinidae) nebo jiných druhů, jako je štika (Esox lucius), okoun (Perca fluviatilis) a úhoř (Anguilla anguilla).

§ 3

Seznam povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů

Seznam povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a vody kaprové, je stanoven v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 4

Zjišťování a hodnocení stavu jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů

(1) Ukazatele a cílové a přípustné hodnoty jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, analytické metody pro stanovení těchto ukazatelů, minimální četnost odběrů vzorků a měření a další podrobnosti k zjišťování a hodnocení stavu jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů jsou pro účely zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, prováděných pověřenými odbornými subjekty (§ 21 odst. 3 zákona), stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Jakost povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů je splněna, pokud výsledky rozborů vzorků těchto vod odebíraných s minimální četností podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení po dobu 12 měsíců v témže místě (měrném profilu) vyhovují přípustným a cílovým hodnotám stanoveným v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Do hodnocení stavu jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů podle odstavce 2 se nezahrnují výsledky rozborů vzorků ovlivněné povodněmi nebo jinými přírodními katastrofami. Odchýlení od požadavků pro cílové a přípustné hodnoty stavu jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů je možné pouze

a) u ukazatelů teplota, pH a nerozpuštěné látky, a to vzhledem k mimořádným klimatickým či geografickým podmínkám,

b) z důvodu přírodního obohacování povrchových vod výluhem z podloží, nebo

c) v 5 % vzorků u ukazatelů pH, volný amoniak, amonné ionty, celkový chlor, celkový zinek, BSK5, dusitany a rozpuštěná měď; pokud je četnost odběrů vzorků a měření nižší než jeden vzorek měsíčně, potom musí stanoveným hodnotám vyhovovat všechny vzorky.

§ 4a

Program snížení znečištění povrchových vod

(1) Program snížení znečištění povrchových vod, který obsahuje přehled povrchových vod a ukazatelů, ve kterých nesplňují tyto vody stanovené hodnoty kvality, je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(2) Zabezpečení plnění programu podle odstavce 1 zajišťují příslušné orgány při plnění povinností podle zákona prostřednictvím investičních opatření, zjišťování stavu vybraných povrchových vod a kontroly přijatých opatření tak, aby hodnot stanovených podle § 4 odst. 1 bylo dosaženo v období do 1. května 20091).


§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Palas v. r.


Příloha č.1 k nařízení vlády č. 71/2003 Sb.

Seznam stanovených povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů

Č. a typ vody Název stanovené vody Název kmenového toku Identifikátor kmenového toku v HEIS Další toky Identifikátor dalších toků v HEIS Vymezení I. řkm Vymezení II. řkm Poznámka Celková délka v km Číslo hydrolog. pořadí
1 L Labe krkonošské Labe 100010000100 od soutoku s Bílým Labem 370,2 do soutoku se Svatopetrským p. 355,8 včetně Svatopetrského p., NP Krkonoše 10 1-01-01 část
Červený p. 100020002400 * **
Svatopetrský p. 100040000100 * **
2 L Labe horní Labe 100010000100 od soutoku se Svatopetrským p. 355,8 do soutoku s Úpou 296,9 662 1-01-01 část
Krakonošova strouha 100050000200 * **
Dřevařský p. 100050003600 * **
Sovinka 100080000100 * **
Bohdanečský p. 100090000100 * **
Malé Labe 100140000100 * **
bezejmenný tok 100140001800 * **
Husí p. 100150000100 * **
Kotelský p. (Rennerova strouha) 100170000100 * **
Bílý p. 100180000100 * **
Pekelský p. 100210000100 * **
Mezilabský p. 100230000100 * **
Čistá 100260000100 *** **
bezejmenný tok 100280000200 * **
Luční p. 100290000100 * **
Bolkovský p. 100300000100 * **
Pilníkovský p. 100340000100 *** **
Vlčický p. 100350000100 *** **
Kamenný p. 100360000100 * **
Starobucký p. 100390000100 * **
Dolnický p. (Bojišťský) 100420000100 * **
Volanovský p. 100440000100 * **
bezejmenný tok 100480000400 * **
Čermná 100490000100 *** **
Kalenský p. 100520000100 *** **
Lhotský p. 100530000100 *** **
Olešnice 100550000100 *** **
Bukovinský p. 100560000100 *** **
Ždírnický p. 100590000100 *** **
Debrnský p. 100620000100 *** **
Borecký p. 100640000100 *** **
Klimešský p. 100640000800 *** **
Brusnický p. 100660000100 *** **
Netřeba 100680000100 *** **
Haitský p. 100700000100 *** **
Zábořský p. 100700000400 *** ** ,
bezejmenný tok 100740000100 *** **
Žíreckopodstráňský p. 100750000200 *** **
Kocbeřský p. 100760000100 *** **
Drahyně (Kladrubský p.) 100800000100 *** **
Běluňka 100820000100 *** **
Hajnický p. 100830000100 * **
3 L Úpa horní Úpa 100860000100 od soutoku s Malou Úpou 74,7 do soutoku s Ličnou 44,8 včetně Ličné 125 1-01-02 část
Lysečinský p. 100950000100 * **
Albeřický p. 100960000100 * **
Černohorský p. 100990000100 * **
Janský p. 101010000100 * **
Zlatý p. 101050000100 * ** -
Babský p. 101070000100 * **
Ličná 101090000100 * **
Lampertický p. 101120000100 * **
Lesní p. 101120000800 * **
bezejmenný tok 101130000800 * **
Sněžný p. 101140000100 * **
Zlatá Olešnice 101160000100 *** **
Petříkovický p. 101180000100 *** **
Chvalečský p. 101190000100 *** **
4 L Úpa dolní Úpa 100860000100 od soutoku s Ličnou 44,8 do soutoku s Labem 0,0 79 1-01-02 část
bezejmenný tok 101240000200 * **
Mlýnský p. 101250000100 * **
bezejmenný tok 101250000800 * **
Rtyňka 101290000100 * **
Markoušovický p. 101:320000100 * **
Pětiletka 101320000400 * **
Litobořský p. (Hluboký) 101360003600 * **
Olešnice 101370000100 * **
Špinka 101380000100 ***
Válovický p. 101410000100 * **
5 L Metuje horní Metuje 101450100100 71,7 do soutoku s Janovským p. 17,9 401 1-01-03 část
Adršpašský p. 101450200100 *** **
Zdoňovský p. 101450400100 *****
Kamenný p. 101450400200 *** **
Skalní p. 101470000100 *** **
bezejmenný tok 101470000600 *** **
Vlásenka 101530000100 *****
Dunajka 101570000100 *** **
Ledhuje 101590000100 *****
Židovka 101610000100 *** **
bezejmenný tok 101610000600 ***
Máchovský p. 101620000100 * **
Třeslice (Bílá) 101640000100 * **
Dřevíc 101670000100 *** **
bezejmenný tok 101670001800 * **
Jívka 101680000100 *** **
Rokytník 101700000100 * **
Zbečnický p. 101730000100 * **
Brlenka 101750000100 * **
bezejmenný tok 101750000800 * **
Čermná 101760000100 *** **
bezejmenný tok 101760000200 * **
bezejmenný tok 101760000210 * **
Radechovka 101810000100 * **
Olešenka 101830000100 *** **
Bělidlo 101830000800 * **
bezejmenný tok 101830002800 * **
bezejmenný tok 101830003100 * **
Mezný p. 101830006400 * **
Brodek 101840000100 * **
Libchyňský p. 101870000100 * **
Bohdašínský p. 101890000100 * **
6 K Metuje dolni Metuje 101450100100 od soutoku s Janovským p. 17,9 do soutoku s Labem 0,0 včetně Janovského p. 51 1-01-03 část
Janovský p. 101910000100 * **
Rozkoš 101950000100 * **
Rovenský p. 101960000100 * **
Stará řeka 101990000100 * **
bezejmenný tok 101990000400 * **
Jasenná 102010000100 * **
7 K Labe hradecké Labe 100010000100 od soutoku s Úpou 296,9 do soutoku s Orlicí 265,4 74 1-01-04 část
Jezbinský p. 102040000100 * **
Novopleský p. 102040100200 * **
Smržovský p. 102050000100 * **
Malostranský p. 102070000100 * **
Výravský p. 102070001200 * **
Jordán 102100000100 * **
Trotina 102130000100 od soutoku s Hustířankou **
Frantovský p. 102240000100 * **
bezejmenný tok 102240001200 * **
Olšovka 102290100200 * **
Librantický p. 102290600100 * **
Piletický p. 102290800100 * **
8 L Divoká Orlice pramenná Divoká Orlice 102300000100 129,6 po vzdutí VN Pastviny 94,2 hranice s Polskem 63 1-02-01 část
Janovský p. 101910000100 * **
Rozkoš 101950000100 * **
bezejmenný tok 102300000600 * **
bezejmenný tok 102300001500 * **
bezejmenný tok 102300005000 * **
bezejmenný tok 102300006400 * **
bezejmenný tok 102300007800 * **
bezejmenný tok 102300008200 * **
bezejmenný tok 10231000.0100 * **
bezejmenný tok 102310000200 * **.
bezejmenný tok 102320000400 * **
bezejmenný tok 102340000200 * **
bezejmenný tok 102340002800 * **
bezejmenný tok 102340003000 * **
bezejmenný tok 102340004200 * **
bezejmenný tok 102340005000 * **
bezejmenný tok102340005200 * **
Bartošovický p. 102370000100 * **
bezejmenný tok 102370000400 * **
Červený p. 102380000200 * **
9 L Divoká Orlice žamberská Divoká Orlice 102300000100 od hráze VN Pastviny 94,2 do soutoku se Zdobnicí 54,4 včetně Zdobnice 480 1-02-01 část
Orlická 102390000100 *** **
Studenský p. 102400001200 *****
Nekořský p. 102410000100 *** **
Rokytenka 102460000100 *** **
Horský p. 102510000100 *** **
bezejmenný tok 102510001600 *** **
Dolský p. 102530000100 *** **
Horečky p. 102580000100 *** **
Vlčí p. 102600000100 *** **
Sopotnice 102640000100 *** **
Zdobnice 102660000100 *** **
Čertovodolský p. 102670000100 *** **
Říčka 102690000100 *** **
Hluboký p. 102700000100 *** **
Anenský p. 102720000100 *** **
bezejmenný tok 102730001800 *** **
Pěčínský p. 102750000100 *** **
bezejmenný tok 102750000400 ** **
10 L Divoká Orlice kostelecká Divoká Orlice 102300000100 od soutoku se Zdobnicí 54,4 do soutoku s Brodcem 40,9 včetně Brodce 84 1-02-01 část
Brodec 103160000100 * ***
Lhotský p. 103180000200 * ***
11 L Bělá a Kněžna Bělá 102820000100 34,1 do soutoku s Divokou Orlicí 0,0 98 1-02-01 část
Huťský p. 102850000100 * **
Koutský p. 102870000100 * **
bezejmenný tok 102880002200 * **
Chobot 102900000100 * **
Lokotský p. 102940000100 * **
Kněžna 102960000100 22,6 do soutoku s Bělou 0,0 1-02-01 část
Uhřínovský p. 102970000100 * **
Lukavice 102990000100 * **
Liberský p. 103010000100 * **
Javornický p. 103030000100 * **
Bělský p. 103040000100 * **
Štědrý p. 103100000100 * **
12 L Tichá Orlice horní Tichá Orlice 103220000100 97,2 do soutoku s Třebovkou 48,3 400 1-02-02 část
Suchý p. 103230000100 *** **
Králický p. 103250000100 *** **
Plynárenský p. 103250002200 *** **
Boříkovský p. 103270000100 *** **
Lipkovský p. 103290000100 *** **
bezejmenný tok 103290001600 * **
Heřmanický p. 103290003800 *** **
bezejmenný tok 103300000400 * **
bezejmenný tok 103300003200 * **
bezejmenný tok 103300003700 * **
Orličský p. 103350000100 *** **
Bystřec 103370000100 *** **
Čermná 103410000100 *** **
Hájský p. 103420000100 *** **
Bobravka 103430000200 *** **
Lukavický p. 103450000100 *** **
Letohradský p. 103460000100 *** **
bezejmenný tok 103460000200 * **
Potočnice 103470200100 *** **
bezejmenný tok 103470202000 * **
Dobroučka 103470400100 *** **
bezejmenný tok 103470403400 * **
Libchavský p. 103500000100 *** **
13 L Třebovka Třebovka 103220000100 27,7 do soutoku s Tichou Orlicí 0,0 53 1-02-02 část
Mikulečský p. . 103530000100 * **
bezejmenný tok 103540000100 * **
Dětřichovský p. 103590000100 * **
Nový p. 103610000100 * **
Zádolský p. 103630000100 * **
Skuhrovský p. 103650000100 * **
Semanínský p. 103670000100 * **
Křivolický p. 103690000100 * **
Knapovecký p. 103730000100 * **
14 L Tichá Orlice choceňská Tichá Orlice 103220000100 od soutoku s Třebovkou 48,3 do soutoku s Čermnou 12,3 včetně Čermné 63 1-02-02 část
Řetovka 103760000100 **
Ostrovecký p. 103780000100 **
Skořenický p. 103820000100 **
Teplický p. 103830000100 **
bezejmenný tok 103830000200 **
bezejmenný tok 103850002200 **
bezejmenný tok 103850002300 **
Čermná 103860000100 **
Prochodský p. 103870000100 **
bezejmenný tok 103870000800 **
bezejmenný tok 103870001800 * **
15 K Orlice spojená Divoká Orlice 102300000100 od soutoku s Brodcem 32,7 do soutoku s Tichou Orlicí 0,0 160 1-02-01 část
Tichá Orlice 103220000100 od soutoku s Čermnou 12,3 do soutoku s Divokou Orlicí 0,0 1-02-02 část
bezejmenný tok 103210000400 *** **
Pobočník 103890200100 *** **
Velinský p. 103900000100 *** **
bezejmenný tok 103900000800 *** **
Havlický p. 103910000200 *** *
Žďárský p. 103940000100 *** **
Orlice 103970000100 od soutoku Tiché a Divoké Orlice 40,9 do soutoku s Labem 0,0 1-02-03 část
Novoveský p. 103980000100 *** **
bezejmenný tok 103980002461 *** **
bezejmenný tok 104030003300 *** **
bezejmenný tok 104030003400 *** **
Cihelnický p. 104330000100 *** **
16 L Dědina horní Dědina 104040000100 50,7 do soutoku s Brtevským p. 25,0 včetně Brtevského p. 39 1-02-03 část
bezejmenný tok 104040000400 *
bezejmenný tok 104040002400 * **
Hluky 104050000100 * **
Osečnický p. 104110000100 * **
Brtevský p. 104140000100 * **
Bačetínský p. 104150000100 * **
bezejmenný tok 104150000400 * **
17 K Dědina dolní Dědina 104040000100 od soutoku s Brtevským p. 25,0 do soutoku s Labem 0,0 80 1-02-03 část
Halínský p. 104180000100 * **
Bohuslavický p. 104200000100 * **
Lita 104210300100 * **
Zlatý p. 104210500100 * **
Ještětický p. 104210600100 * **
Houdkovický p. 104210900400 * **
Haťský p. 104211400100 * **
Ohnišťovský p. 104211600100 * **
Jalový p. 104211800100 * **
Bezedný p. 104240000100 * **
Olešnický p. (nad náhonem Alba) 104280100100 * **
Houkvický p. 104290000100 * **
18 L Bělečský a Stříbrný p. Bělečský p. 104420000100 * 7,8 do soutoku s Orlicí (Spojenou) 0,0 19 1-02-03 část
Šanovec 104420100100 * **
Stříbrný p. 104390000100 * do soutoku s Bělečským p. 1-02-03 část
19 L Loučná horní Loučná 104760000100 * 63,8 do soutoku se Slatinkou 31,6 včetně Slatinky 119 1-03-02 část
Jalový p. 104850000100 * **
Děsná 104970000100 * **
Lesní p. 104970001400 * **
bezejmenný tok 104970003611 * **
bezejmenný tok 104970003800 * **
Lubenský p. 104980000100 * **
Končinský p. 105090000100 * **
Zlatý pásek 105100000100 * **
Sloupnický p. 105160000100 * **
Labuťka 105170000100 * **
Betlémský p. 105200000100 * **
bezejmenný tok 105210000100 * **
bezejmenný tok 105210200200 * **
bezejmenný tok 105210200600 * **
bezejmenný tok 105270000100 * **
Knířovský p. 105280000100 * **
Slatínka 105340000100 * **
bezejmenný tok 105340001000 * **
Inkovec 105350000100 * **
20 K Loučná dolní Loučná 104760000100 od soutoku se Slatinkou 31,6 do soutoku s Labem 0,0 75 1-03-02 část
Dobříkovský p. 105370001200 * **
bezejmenný tok 105370002600 * **
Svařeňka (Bětnický p.) 105380000100 * **
Kolajka 105460000100 * **
Koštěnický p. 105480000100 * **
Lodrantka 105500000100 * **
Struha 105510000100 * **
Zmínka 105560000100 * **
Zadní Lodrantka 105570100100 * **
Milenka 105570200100 * **
bezejmenný tok 105620001000 * **
bezejmenný tok 105620001100 * **
21 K Labe střední Labe 100010000100 od soutoku s Orlicí 265,4 do soutoku s Vltavou 109,3 669
Bylanka 106680000100 *** ** 1-03-01 část
Staré Labe 104440100100 * ** 1-03-01 část
Melounka 104450100100 * ** 1-03-01 část
Placičky p. 104550000100 * ** 1-03-01 část
Bohumilečský p. 104610000100 * ** 1-03-01 část
Ředický p. 104630000100 * ** 1-03-01 část
Hluboký p. 104640000100 * ** 1-03-01 část
Brodečký p. 104670000100 * ** 1-03-01 část
Cítkovský p. 106690000100 * ** 1-03-04 část
Markovický p. 106710000100 * ** 1-03-04 část
Rohoznický p. 106970000100 * ** 1-03-04 část
bezejmenný tok 107030000200 * ** 1-03-04 část
Lánský p. 107060000200 * ** 1-03-04 část
Bukovka 107060100100 * ** 1-03-04 část
bezejmenný tok 107170001200 * ** 1-03-04 část
. bezejmenný tok 107170001500 * ** 1-03-04 část
Švarcava 107200000200 * ** 1-03-04 část
Sopřečský p. 107210000100 * ** 1-03-04 část
Brložský p. 107280000100 * ** 1-03-04 část
Senický p. 107290000100 * ** 1-03-04 část
Strašovský p. 107320000100 * ** 1-03-04 část
Kladrubský p. 107340003900 * ** 1-03-04 část
Morašický p. 107360000100 * ** 1-03-04 část
Svárava 107400000100 * **1-03-04 část
Předveský p. 107400000600 * ** 1-03-04 část
Hořanský p.108400000100* ** 1-04-01 část
Polepka108430000100 * **1-04-01 část
Solopyský p.108430001200 ***1-04-01 část
Peklo108470000100 ***1-04-01 část
Hluboký p.108470200100 ***1-04-01 část
Nouzovský p.108470700100 ***1-04-01 část
Bačovka 108480000100 *****1-04-01 část
Sánská Bačovka108500000800 ***1-04-01 část
Klipecká108530000200 ***1-04-05 část
bezejmenný tok109890000600 ***1-04-05 část
Liduška109900000100 ***1-04-05 část
Vlkava110490200100 *****1-04-07 část
Žerčický p.110490300100 ***1-04-07 část
Dobrovka110491300100 ***1-04-07 část
Vinařský p.110491306000 ***1-04-07 část
Němčický p.110491307400 ***1-04-07 část
Jabkenický p.110491500100 ***1-04-07 část
Stračí p.110492100100 ***1-04-07 část
bezejmenný tok110492900600 ***1-04-07 část
bezejmenný tok110492900700 ***1-04-07 část
Kounický p.110493100100 ***1-04-07 část
Týnický p.110493100100 ***1-04-07 část
Mlynařice110500000100 ***1-04-07 část
Svémyslický p.112710000100 ***1-05-04 část
Mlýnský p.112900000100 ***1-05-04 část
Mratínský p.112910000100 ***1-05-04 část
Libeznický p.112940000100 ***1-05-04 část
Poleradský p.112980000100 ***1-05-04 část
Zlonínský p.113020000100 ***1-05-04 část
Kojetický p.113040000100 ***1-05-04 část
Černavka113260000100 ***1-05-04 část
Korycanský p.113310000100 ***1-05-04 část
Byškovický p.113310001200 ***1-05-04 část
22 LChrudimka horní Chrudimka 105980000100 * 96,2po vzdutí VN Seč54,6 80 1-03-03 část
Chlumětínský p. 105630100100 * **
Vortovský p. 105640000100 * **
Slubice 105720000100 * **
Černý p. 105730000100 * **
Barchanecký p. 105750000100 * **
Dlouhý p. 105780000100 * **
bezejmenný tok 105790001600 * **
Chobotovský p. 105800000100 * **
Rohozenský p. 105820000100 * **
23 L Chrudimka střední Chrudimka 105980000100 od hráze VN Seč 50,5 do soutoku s Podhůrou 22,6 87 1-03-03 část
Debrný p. 105860000100 * ***
Okrouhlický p. 105900000100 * ***
Licibořický p. 105900001200 * ***
Slavický p. 105900003600 * ***
24 K Chrudimka dolní Chrudimka 105630000100 od soutoku s Podhůrou 22,6 do soutoku s Labem 0,0 26 1-03-03 část
25 L Novohradka horní Novohradka 105980000100 42,8 do soutoku s Anenským p. 24,8 včetně Anenského p. 73 1-03-03 část
bezejmenný tok 105980002200 * **
Prosečský p. 106050000100 * **
Krounka 106090000100 * **
bezejmenný tok 106090001000 * **
bezejmenný tok 106090001100 * **
Kamenická voda 106100000100 * **
Čachnovský p. 106110000100 * **
Martinický p. 106140000100 * **
Lešanský p. 106160000100 * **
Anenský p. 106190000100 * **
bezejmenný tok 106190001800 * **
26 K Novohradka dolní Novohradka 105980000100 od soutoku s Anenským p. 24,8 do soutoku s Chrudimkou 0,0 97 1-03-03 Část
bezejmenný tok 106200000400 * **
Řepnický p. 106210000100 * **
Žilovický p. 106250000100 * **
Žejbro 106270000100 * **
Raná 106280000100 * **
bezejmenný tok 106380001000 * **
Ležák 106400000100 * **
Babákovský p. 106410000100 * **
Dřevešský p. 106430000100 * **
Bystřička 106450000100 * **
Havlovický p. 106470000100 * **
Oběšinka 106490000100 * **
Bratroňovský p. 106510000100 * **
Kvítečky p. 106530000100 * **
bezejmenný tok 106530001800 * **
Bítovanka 106550000100 * **
27 L Pstruhové p. pardubic. Labe Podolský p. 106810000100 * 15,9 do soutoku s Labem 0,0 38 1-03-04 část
Struha 107070000100 * do soutoku slabém 1-03-04 část
Mlýnský p. 107100000100 * **
Jeníkovický p. 107120000100 * **
28 L Doubrava horní Doubrava 107420000100 * 91,6 po vzdutí VN Pařízov 38,1 108 1-03-05 část
bezejmenný tok 107420001200 * **
Městečky p. 107430000100 * **
Ranský p. 107470000100 * **
Cerhovka 107490000100 * **
Barovka 107510000100 * **
bezejmenný tok 107560001000 * **
Blatničky p. 107570000100 * **
Novoveský p. 107590000100 * **
bezejmenný tok 107590000400 * **
Nejepínský p. 107610000100 * **
bezejmenný tok 107620001600 * **
Hostačovka 107730000100 * **
Petrovický p. 107740000100 * **
Babský p. 107760000100 * **
bezejmenný tok 107760001800 * **
Váhanka 107780000100 * **
Doubravka 107840000100 * **
29 K Doubrava dolní Doubrava 107420000100 od hráze VN Pařízov 38,1 do soutoku s Labem 0,0 122 1-03-05 část
Běstvinský p. 107630000100 * **
bezejmenný tok 107630000400 * **
Zlatý p. 107650000100 * **
Lovětínský p. 107690000100 * **
bezejmenný p. 107690001800 * **
Starkočský p. 107890000100 * **
Brslenka 107910000100 * **
Hlubocký p. 107940000100 * **
Koudelovský p. 107980000100 * **
Čertovka 108010000100 * **
Bumbalecký p. 108010000800 * **
30 L Klejnárka horní Klejnárka 108060000100 * 28,2 do soutoku s Medenickým p. 20,2 včetně Medenického p. 46 1-04-01 část
Senetínský p. 108070000100 * **
Vranidolský p. 108090000100 * **
Paběnický p. 108110000100 * **
Bludovský p. 108120000100 * **
Medenický p. 108150000100 * **
31 L Vrchlice horní Vrchlice 108230000100 * 20 do soutoku s Opatovickým p. 9,5 včetně Opatovického p. 28 1-04-01 část
Zdeslavický p. 108240000100 * **
Chlístovický p. 108260000100 * **
Košický p. 108280000100 * **
Opatovický p. 108300000100 * **
32 K Klejnárka dolní a Vrchlice Klejnárka 108060000100 od soutoku s Medenickým p. 21,2 do soutoku s Labem 0,0 68 1-04-01 část
Olšanský p. 108170000100 * **
Souňovský p. 108180000100 * **
Křenovka 108210000100 * **
bezejmenný tok 108220000600 * **
Vrchlice 108230000100 od soutoku s Opatovickým p. 9,5 ** 0,0
Vidický p. 108330000200 * **
bezejmenný tok 108350000600 * **
Kačinský p. 108370000100 * **
Lanžovský p. 108380001700 * **
33 K Cidlina horní Cidlina 108540000100 *** 78,7 do soutoku s Bystřicí 28,8 356
Ploužnický p. 108550000100 *** ** 1-04-02 celá
Kbelnický p. 108560001800 *** ** 1-04-02 celá
Velký Porák 108590000100 ***** 1-04-02 celá
Malý Porák 108600000100 ***** 1-04-02 celá
Porák 108610000100 *** ** 1-04-02 celá
Černý p. 108620100100 ***** 1-04-02 celá
Ulibický p. 108650000100 *****1-04-02 celá
bezejmenný tok 108650001200 ***** 1-04-02 celá
Tužínský p. 108680000100 ***** 1-04-02 celá
Řečice 108740100100 ***** 1-04-02 celá
Javorka 108740300100 ***23,0 ** 0,0 1-04-02 celá
Lužanka 108742000100 * ** 1-04-02 celá
Ohnišťanský p. 108742200100 * **1-04-02 celá
bezejmenný tok 108742502200 * ** 1-04-02 celá
Mlýnská Cidlina 108750000600 * ** 1-04-04 část
Králický p. 108760000100 * ** 1-04-02 část
Kanice 108770000100 * **1-04-02 část
bezejmenný tok 108770001800 * ** 1-04-02 část
Štěpánský p. 108790000100 * **1-04-02 část
Rasovský p. 108810000100 * **1-04-02 část
Zábědovský p. 108840000100 * ** 1-04-02 Část
Lužecký p. 108860000100 * ** 1-04-02 Část
34 L Javorka horní Javorka 108740300100 * 34,0 do soutoku s Chotečským p. 23,0 včetně Chotečského p. 38 1-04-02 část
Zlatnice 108740400100 * **
Štikovský p. 108740600100 * **
Dubovec 108740800100 * **
Brtevský p. 108740800400 * **
Lukavecký p. 108741000100 * **
Heřmanka 108741200100 * **
Chotečský p. 108741600100 * **
35 L Bystřice horní a Trotina Trotina 102130000100 * 18,5 do soutoku s Hustířanku 7,8 včetně Hustířanky 58 1-01-04 část
Řečický p. 102140000100 * **
bezejmenný tok 102160000100 * **
Hustířanka 102180000100 * **
Bystřice 108880000100 * 60,2 do soutoku s Rybničním p. 36,1 1-04-03 část
Bystrý p. 108890000100 **
Bubnovka 108910000100 * **
Červený p. 108910000800 * **
Dachovský p. 108910001300 * **
36 K Bystřice dolní Bystřice 108880000100 od soutoku s Rybničným p. 36,1 do soutoku s Cidlinou 0,0 včetně Rybničného p. 102 1-04-03 část
Rybničný p. 108930000100 * **
Mlakovská svodnice 108950000100 * **
bezejmenný tok 108960001000 * **
Básnický p. 108990000100 * **
Chlumský p. 109000000100 * **
Milovický p. 109020000100 * **
Radostovský p. 109050000100 * **
Barchovský p. 109060200100 * **
Roudnický p. 109060400200 * **
Třesický p. 109070000100 * **
bezejmenný tok 109070001600 * **
Starovodský p. 109090000100 * **
bezejmenný tok 109090001200 * **
37 K Cidlina dolní Cidlina 108540000100 od soutoku s Bystřicí 28,8 do soutoku s Labem 0,0 53 1-04-04 část
Mlýnská Cidlina 109130100100 * **
Pamětník 109130101000 * **
Vchynická svodnice 109130200100 * **
Radovesnický p. 109150000100 * **
Milešovický p. 109220001200 * **
38 K Mrlina Mrlina 109290000100 * 43,6 do soutoku s Labem 0,0 247 1-04-05 část
Bukvický p. 109300000100 * **
Bílský p. 109340000100 * **
bezejmenný tok 109340000400 * **
Hasinský p. 109360000100 * **
Dětenický p. 109390200100 * **
Záhubka 109390400100 * **
Bahenský p. 109400000100 * **
Libáňský p. 109420000100 * **
Ledečský p. 109490000100 * **
Kozačka 109510000100 * **
Sovoluský p. 109510000800 * **
Seletický p. 109520000100 * **
Štítarský p. 109540000100 * **
Dlouhopolský p. 109570000100 * **
Jeptiška 109630000100 * **
Smíchovský p. 109670000100 * **
Záhornický p. 109700000100 ***
bezejmenný tok109700004200 * **
Stříble 109720000100 * **
Pivovarský p. 109740000600 * **
Velenický p. 109760000100 * **
bezejmenný tok 109760005400 * **
Křinecká Blatnice 109780000100 * **
Ronovka 109790000100 * **
Jesenický p. 109790001200 * **
Blatnice 109820000100 * **
Žabka 109820004800 * **
Klobuš 109840000100 * **
Patřínský p. 109840000200 * **
Chlebka 109850000100 * **
bezejmenný tok 109880001200 * **
39 K Výrovka Výrovka 109920000100 * 60,2 do soutoku s Labem 0,0 148 1-04-06 část
Onomyšlský p. 109950000100 * **
Ostašovský p. 109990000100 * **
Bohouňovický p. 110010000100 * **
Barchovický p. 110030000100 * **
Radlický p. 110030000600 * **
Malotický p. 110050000100 * **
Špandava 110070000100 * **
Střebovka 110090000100 * **
bezejmenný tok 110100000400 * **
Bečvárka 110110000100 * **
Drahobudický p. 110140000100 * **
Blinka 110190000100 * **
Káča 110230000100 * **
Šembera 110250000100 od soutoku s Bušincem **
Bušinec 110280000100 * **
Jalový p. 110300000100 * **
Milčický p. (Prokopka) 110370000100 * **
Pečecký p. 110390001000 * **
Chvalovický p. 110390001900 * **
Kovanický p. 110440000100 * **
40 L Kostelecké p. Šembera 110250000100 * 24,5 do soutoku s Bušincem 16,7 54 1-04-06 část
bezejmenný tok 110270000200 * **
Bylanka 110320000100 * do soutoku s Výrovkou 1-04-06 část
Výmola 110560000100 * do soutoku s Labem 1-04-07 část
Jirenský p. 110650000100 * **
41 L Jizera hraniční Jizera 110740000100 * 163,3 do soutoku s Mumlavou 142,9 hranice s Polskem 31 1-05-01 část
Jizerka 110770000100 * **
Martinský p. 110780002000 * **
42 L Jizera semilská Jizera 110740000100 od soutoku s Martinským p. 142,9 do soutoku s Kamenicí 101,1 352 1-05-01 část
Mumlava 110790000100 * od soutoku s Rýžovištním p.
Lubošská Bystřice 110790002000 * **
Polomová Bystřice 110790002100 * **
Milnice 110820000.100 * **
bezejmenný tok 110820000200 * **
Kamenice 110820001200 * **
Huťský p. 110850000100 * **
Černý p. 110850000600 * **
Vejpálický p. 110890000100 *** **
Roudnický p. 110910000100 *** **
Jizerka 110930000100 *** **
Kotelský p. 110930001400 *** **
Kozelský p. 110940000100 *** **
Cedron 110960000100 *** **
Jilemka 110980000100 *** **
Víchovský p. 110990001000 *** **
Olšina 111010000100 *** **
Hrádecký p. 111030000100 *** **
Oleška 111080000100 *** **
Nedařižský p. 111080003000 *** **
bezejmenný tok 111080004200 *** **
Rokytka 111090000100 *** **
Popelka 111110000100 *** **
Černá 111120000100 *** **
Tampelačka 111150000100 *** **
Bukovecký p. 111150001400 *** **
Kružský p. 111160000100 *** **
Kundratický p. 111190000100 *** **
Želešský p. 111210000100 *** **
Stružinecký p. 111230000100 *** **
Královský p. 111230000200 *** **
Hořenský p. 111250000100 *** **
bezejmenný tok 111250000200 * **
bezejmenný tok 111250000500 * **
bezejmenný tok 111260000400 * **
Chuchelenský p. 111290000100 *** **
43 L Kamenice jizerská Kamenice 111310000100 * 31,8 do soutoku s Jizerou 0,0 180 1-05-01 část
Blatný p. 111320000100 *** **
Jedlová 111340000100 * **
bezejmenný tok 111340001200 * **
bezejmenný tok 111350000800 * **
Smržovský p. 111360000100 * **
bezejmenný tok 111420000200 * **
Bárovský p. 111440000100 * **
Prorubský p. 111450000400 *** **
Zlatník 111460000100 *** **
Dračí p. 111460000600 *** **
Vošmenda 111500000100 *** **
44 L Děsná jizerská Děsná 111420000100 *** 3,2 do soutoku s Jizerou 0,0 524 1-05-01 část
Černá Děsná 111380000100 *** **
Černá Říčka 111390000100 *** **
Bílá Děsná 111410000100 *** **
45 L Jizera turnovská Jizera 110740000100 . od soutoku s Kamenicí 101,1 do soutoku s Nedbalkou 56,4 191 1-05-01 část
Mlýnský p. (Smrčský) 111540000200 * **
Žemovník 111550000100 * **
Kopaňský p. 111560000100 * **
Plchovský p. 111560000600 * **
Vazovecký p. 111590000100 *** **
Stebenka 111610000100 *** **
Libuňka 111630000100 *** **
Boučnice 111640000100 * **
Javorníce 111660000100 * **
bezejmenný tok 111660000200 * **
Veselka 111670100100 *** **
bezejmenný tok 111670101600 * **
Kotelský p. 111670103000 * **
Tisovka 111670200100 * **
Koudelka 111670500200 * **
Karlovický p. 111690000100 * **
Čtveřínský p. 111740000100 * **
Modřišický p. 111750000200 * **
Podhájský p. 111753000900 * **
Žehrovka 111760000100 *** **
Cýrka 111760002600 * **
Kacanovský p. 111790000100 ***
Arnoštický p. 111810000100 * **
Pěnčínský p. 111840000100 * **
bezejmenný tok 112020000200 * **
46 L Mohelka Mohelka 111860000100 35,2 do soutoku s Jizerou 0,0 92 1-05-02 část
Rádelský p. 111860004800 * **
Bezdéčínský p. 111870000100 * **
Oharka 111890000100 * **
Bystrá 111900000100 * **
bezejmenný tok 111900000600 * **
Ještědka 111930000100 * **
Rašovka 111940000100 * **
bezejmenný tok 111970000200 * **
Malá Mohelka 111990000100 * **
Zábrdka 112040000100 * **
Bělá 112130000100 * **
47 K Jizera bakovská Jizera 110740000100 od soutoku s Nedbalkou 56,4 do soutoku s Klenici 36,8 včetně Nedbalky 151 1-05-02 část
Nedbalka 112020000100 * **
Veselka 112110000100 *** **
Kněžmostka 112250000100 * **
bezejmenný tok 112250002400 * **
Býčinský p. (Bosenský) 112260000100 * **
48 K Jizera dolní Jizera 110740000100 od soutoku s Klenici 36,8 do soutoku s Labem 0,0 včetně Klenice 132 1-05-02 část
Klenice 112330000100 * **
Sobotka 112340000100 * **
Spyšovský p. 112350000100 * **
Trnický p. 112370001400 * **
Bousovský p. 112380000100 * **
Řitonický p. 112400000100 * **
Vlčipolský p. 112410000100 * **
Přepeřský p. 112440000100 * **
Křešovský p. 112480000100 * **
Mlýnský p. 112490000100 * **
bezejmenný tok 112530001210 * **
49 L Mělnické p. Strenický p. 112600000100 * 19,9 do soutoku s Labem 0,0 39 1-05-03 část
Hlavnovský p. 112830000100 * do soutoku s Labem 1-05-04 část
Košátecký p. 113060000100 * do soutoku s Labem 1-05-04 část
50 L Vltava šumavská Vltava 113900000100 od soutoku s Homolským p. 430,3 po hranice NP Šumava 364,0 část území NP šumavá, částVÚ 660 1-06-01 část
Teplá Vltava 113360000100 *** **
Kvildský p. 113370000100 *** **
Vydří p. 113430000100 *** **
Vltavský p. 113470000100 *** **
Kaplickyý p. 113570000100 *** **
Rasnice 113590000100 *** **
Raška 113590000200 *** **
bezejmenný tok 113590000400 *** **
Hraniční p. 113600000100 *** **
Mechový p. 113620000100 *** **
Častá 113640000100 *** **
Olšinka 113690000100 *** **
Volarský p. 113750000100 *** **
Mlýnský p. 113760000100 *** **
Studená Vltava 113790000100 *** **
Údolský p. 113790000400 *** **
Světlá 113800000100 od zaústění Schwarzenberského kanálu **
bezejmenný tok 113800002000 *** **
Jelení p. 113840000100 *** **
Mlýnský p. 113860000100 *** **
bezejmenný tok 113860000200 *** **
Hučina 113880000100 *** **
Korunáč 113930000100 *** **
Uhlíkovský p. 113950000100 *** **
Záhvozdenský p. 113960000100 *** **
Jezerní p. 113990000100 *** **
Rybniční p. 113990001000 *** **
Hučice 113990004400 *** **
Jelení p. 113990005800 *** **
Koňský p. 114000000100 *** **
51 L Přítoky Lipna Novopecký p. 114030000100 *** ** část VÚ284 1-06-01 část
Smrčinský p. 114050000100 *** ** 1-06-01 část
Pernecký p. 114070000100 *** ** 1-06-01 část
Hamerský p. 114100100100 *** 2,1 ** 0,0 1-06-01 část
Huťský p. 114100200100 *** **
Ostřice 114130000100 *** ** 1-06-01 část
Olšina 114150000100 *** 16,3 ** 0,0 1-06-01 část
Loutecký p. 114200000100 *** **
bezejmenný tok 114230000200 *** **
bezejmenný tok 114230000400 *** **
Pestříce 114290000100 *** 10,0 ** 0,0 1-06-01 část
bezejmenný tok 114290000600 *** **
Kesselbach 114290001200 *** **
bezejmenný tok 114290001400 *** **
bezejmenný tok 114290001600 *** **
Rothovský p. (Bugelbach) 114310000100 *** ** 1-06-01 část
Ježová 114330000100 *** 6,4 ** 0,0 1-06-01 část
Černá stoka 114330000400 *** **
Lukavický p. 114350000100 ***7,8 ** 0,0 1-06-01 část
bezejmenný tok 114350000800 *** **
Černý p. 114390000100 *** 6,3 ** 0,0 1-06-01 část
Výtoňský p. 114430000100 *** ** 1-06-01 část
Slupečný p. 114470000100 *** ** 1-06-01 část
52 L Polečnice Polečnice 114920000100 * 20,9 do soutoku s Vltavou 0,0 část VÚ42 1-06-01 část
Hořický p. 114970000100 * **
Čertice 114990000100 * **
Škeblice 115010000100 * **
Chvalšinský p. (Třebovický) 115050000100 * **
Střemilský p. 115080000100 * **
Borová 115100000100 * **
Hučnice 115170000100 * **
53 L Křemžský p. Křemžský p. 115280000100 * 18,3 do soutoku s Vltavou 0,0 část VÚ24 1-06-01 část
Olešnice 115330000100 * **
Chmelenský p. 115370000100 * **
Chlumecký p. 115390000100 * **
Mříčský p. 115420000200 * **
54 L Vltava horní Vltava 113900000100 od hráze VN Lipno 322,6 do soutoku s Homolským p. 247,7 187 1-06-01 část
Nad Kapličkami 114480000200 * **
Hodslavský p. 114490000100 * **
Bolešský p. 114510000100 * **
Kleštínský p. 114530000100 * **
Menší Vltavice 114550000100 * **
Větší Vltavice 114590000100 * **
Hajský p. 114620000100 * **
Mlýnecký p. (Trávníce) 114640000100 * **
Hraniční p. 114650000100 * **
Bystrá 114670000100 * **
Boršíkovský p. (Na vyhlídce) 114670000800 * **
. bezejmenný tok 114680000200 * **
Rybnický p. 114710000100 * **
Novický p. 114730000100 * **
bezejmenný tok 114740000200 * **
Rožmitálský p. 114750000100 * **
Všímarský p. 114790000100 * **
Strážný p. 114840000100 * **
Malý Strážný p. 114850000100 * **
Sušský p. 114870000100 * **
Bučský p. 114870000600 * **
Práčovský p. 114900000100 * **
Slupenecký p. 114910003000 * **
Jilecký p. 115200000100 * **
Zubčický p. 115230000100 * **
bezejmenný tok 115430000200 * **
Třebonlnský p. 115440000100 * **
Svrnecký p. 115450000100 * **
Milikovský p. 115450002400 * **
55 L Malše hraniční Malše 115500000100 * 87,8 do soutoku s Tichou 64,9 hranice s Rakouskem 30 1-06-02 část
Hraniční p. (Různice) 115500000200 * **
Mikulovský p. 115540000200 * **
56 L Malše Malše 115500000100 od soutoku s Tichou 64,9 po vzdutí VN Řimov 34,8 včetně Tiché 66 1-06-02 část
Tichá 115570000100 * **
Trojanský p. 115580001200 * **
Hněvanovický p. 115580002000 * **
Zdíkovský p. 115590000100 * **
Mladoňovský p. 115610000100 * **
Kamenice 115630000100 * **
bezejmenný tok 115630001800 * **
bezejmenný tok 115630002600 * **
Dobechovský p. 115650000100 * **
Stradovský p. 115670000100 * **
Rožnovský p. 115690000100 * **
Blažkovský p. 115690000600 * **
Budský p. 115830000100 * **
Chlumský p. 115840000400 * **
Dlouhý p. 115840002200 * **
57 L Černá Černá 115730000100 * 26,7 do soutoku s Malší 0,0 58 1-06-02 část
bezejmenný tok 115730000110 * **
Huťský p. 115740000100 * **
Tisový p. 115740001400 * **
Luzný p. 115760000100 * **
bezejmenný tok 115760000110 * **
Pohořský p. 115780000100 * **
Uhllšťský p. 115780001800 * **
Vlasatecký p. 115780004200 * **
Velíšský p. 115790000400 * **
Dluhošťský p. 115800000100 * **
58 L Stropnice Stropnice 115890000100 * 51,7 do soutoku s Malší 0,0 129 1-06-02 část
bezejmenný tok 115890000400 * **
Bedřichovský p. 115900000100 * **
bezejmenný tok115910000200 * **
bezejmenný tok 115910000500 * **
Veveřský p. 115920000100 * **
bezejmenný tok 115920000400 * **
Novohradský p. 115930000100 * **
bezejmenný tok 115930000200 * **
bezejmenný tok 115950000200 * **
Dvorský p. 115960000100 * **
Janovský p. 115980000100 * **
Vyšenský p. 116000000100 * **
bezejmenný tok 116000000800 * **
bezejmenný tok 116010001800 * **
Žárský p. 116020000100 * **
Jílovický p. 116030000200 * **
Vrcovský p. 116040000100 * **
Čeřejovský p. 116060000100 * **
Trocnovský p. 116070001600 * **
Pašinovický p. 116200000100 * **
59 L Svinenský p. Svinenský p. 116080000100 * 25,8 do soutoku se Stropnicí 0,0 56 1-06-02 část
bezejmenný tok 116080004400 * **
Kondračský p. 116090000100 * **
Boršíkovský p. 116100005000 * **
Bukovický p. 116110000100 * **
Klenský p. 116130000100 * **
Keblanský p. 116150000100 * **
Besednický p. 116160000100 * **
bezejmenný tok 116180004700 * **
60 L Malše dolní Malše 115500000100 od hráze VN Rímov 21,5, 4 do soutoku s Vltavou 0,0 31 1-06-02 část
Zborovský p. 116230000100 * **
Slavíček 116230000800 * **
Bukovský p. (Plavnický) 116250000100 * **
61 K Vltava českobudějovická Vltava 113900000100 od soutoku s Homolským p. 225,2 po vzdutí VN Hněvkovice 215,9 včetně Homolského p. 216
Homolský p. 115480000100 * ** 1-06-01 část
Dubský p. 115480001800 * ** 1-06-01 část
Litvínovický p. 115490002200 * ** 1-06-01 část
Dobrovodský p. 116290300100 * ** 1-06-03 část
Dehtářský p. 116300000100 * ** 1-06-03 část
Kamenný p. 116330000100 * ** 1-06-03 část
Zábořský p. 116340000100 * ** 1-06-03 část
Babický p. 116340300100 * ** 1-06-03 Část
Jaronický p. 116340401400 * ** 1-06-03 Část
Dubenský p. 116350000100 * ** 1-06-03 část
Bezdrevský p. (Netolický) 116380000100 * ** 1-06-03 část
Vadkovský p. 116390000100 * ** 1-06-03 část
Melhutka 116430000100 * ** 1-06-03 část
Mastnice 116440000100 * ** 1-06-03 část
Třebánka 116470000100 * ** 1-06-03 část
Židovská strouha 116480000100 * ** 1-06-03 část
Malovický p. 116510200100 * ** 1-06-03 část
Olešník 116510400100 * ** 1-06-03 část
Jamský p. 116510500100 * ** 1-06-03 část
Blanský p. 116520002000 * ** 1-06-03 část
bezejmenný tok 1.16520002900 * ** 1-06-03 část
Pištínský p. 116550000100 * ** 1-06-03 část
bezejmenný tok 116550002400 * ** 1-06-03 část
Břehovský p. 116570000100 * ** 1-06-03 část
Kyselá voda 116600000100 * ** 1-06-03 Část
Dobrá voda 116610008100 * ** 1-06-03 části
Stoka 116630000100 * ** 1-06-03 část
Čertík 116650000100 * ** 1-06-03 část
Munický p. 116680000100 * ** 1-06-03 část
Luční p. 116700000100 * ** 1-06-03 část
Dobřejovický p. 116720000100 * ** 1-06-03 část
62 K Přítoky VN Hněvkovic a Kořenska Vltava 113900000100 od vzdutí VN Hněvkovice 225,2 do soutoku s Lužnicí 202,6 mimo VN Kořensko, Hněvkovice 26 1-06-03 část
Libochovka 116740000100 * **
Kozlovský p. 116760000100 * **
Strouha 116820000100 * **
Hradní strouha 116850000200 * **
Palečkův p. 116860000100 * **
Bohunický p. 116900000100 * **
bezejmenný tok 116900000400 ***
63 L Lužnice suchdolská Lužnice 116920000100 od hranice s Rakouskem 142,4 do soutoku s Dračicí 121,5 hranice s Rakouskem 276 1-07-01 část
Rybná 117000000100 *** **
Jelení p. 117020000100 *** **
Halámecký p. 117040000100 *** **
Tušť (Hrdlořezský p.) 117060000100 *** **
Hadačský p. 117060014200 *** **
Černý p. 117080000100 *** **
bezejmenný tok 117090001400 *** **
64 L Dračice Dračice 117100000100 od hranice s Rakouskem 26,6 do soutoku s Lužnicí 0,0 hranice s Rakouskem 128 1-07-02 část
Artolecký p. 117100005100 *** **
bezejmenný tok 117100008000 * **
65 K Koštěnický p. Koštěnický p. (Kačležský) 117170000100 * 37,8 do soutoku s Lužnicí 0,0 hranice s Rakouskem 65 1-07-02 část
Lhotský p. 117180000100 * **
Bystřičky p. 117190000100 * **
Bílý p. 117220000100 * **
Červený p. 117240000100 * **
bezejmenný tok 117240000200 * **
bezejmenný tok 117240000600 * **
bezejmenný tok 117250000400 * **
bezejmenný tok 117250001400 * **
66 K Lužnice třeboňská Lužnice 116920000100 od soutoku s Dračicí 121,5 do soutoku s Nežárkou 74,4 932 1-07-02 část
Žabinec 117140000100 *** **
bezejmenný tok 117300001209 *** **
bezejmenný tok 117300001300 *** **
bezejmenný tok 117:300004800 *** **
bezejmenný tok 117300005300 *** **
Kojan 117300101000 *** **
bezejmenný tok 117300200110 *** **
bezejmenný tok 117300601000 *** **
Spolský p. 117300800100 *** **
Petrovický p. 117301100100 *** **
Kaňovský p. 117301700100 *** **
bezejmenný tok 117301702600 *** **
Miletínský p. 117320000100 *** **
Lišovský p. 117330000100 *** **
Hůrečky p. 117350000100 *** **
Tisy p. 117370003000 *** **
bezejmenný tok 117390001200 *** **
Ponědražský p. 117410000100 *** **
Dubenský p. 117410002400 *** **
Mazelovský p. 117410002500 *** **
bezejmenný tok 117410002800 *** **
bezejmenný tok 117430001200 *** **
Bukovský p. 117440000100 *** **
Bošilecký p. 117450000100 *** **
67 L Kamenice (Jihočeská) Kamenice 117550000100 * 24,1 do soutoku s Nežárkou 0.0 50 1-07-03 část
Včelnička 117600000100 * **
Bohdalínský p. 117630000100 * **
Lhotský p. 117660000100 * **
Krupčinský p. 117660200100 * **
Rosička 117660400100 * **
68 K Nežárka horní Nežárka 117740000100 * 54,6 do soutoku s Hamerským p. 44,0 80 1-07-03 části
Žirovnice 117670000100 * **
Ctibořský p. 117680000100 * **
Počátecký p. 117700000100 * **
bezejmenný tok 117700001600 * **
Popruský p. 117700004000 * **
bezejmenný tok 117700007800 * **
Brodek 117720000100 * **
Radouňský p. 117750000100 * **
Lodhéřovský p. 117760000100 * **
Ratmlrovský p. 117790000100 * **
69 K Hamerský p. Hamerský p. 117810000100 * 40,6 do soutoku s Nežárkou 0,0 88 1-07-03 část
Doubravský p. 117820000100 * **
Studenský p. 117840000100 * **
Jeníkovský p. 117840004000 * **
bezejmenný tok 117850001600 * **
Kamenitý p. 117860000100 * **
Chlum 117880000100 * **
bezejmenný tok 117880000600 * **
Vlčický p. 117910002000 * **
Lomský p. 117910003600 * **
Lomský p. 117920000100 * **
Olešná 117940000100 * **
Holub 117950000100 * **
70 K Nežárka dolní Nežárka 117740000100 od soutoku s Hamerským p. 44,0 do soutoku s Lužnicí 0,0 139 1-07-03 část
Rudolfovský p. 117980000200 * **
Bukovský p. 117980001700 * **
Řečička 1-17990000100 * **
bezejmenný tok 117990001800 * **
Pěnenský p. 118010000100 * **
Lásenice 118030000100 * **
bezejmenný tok 118030002500 * **
Vyderský p. 118050000100 * **
Stříbřecký p. 118060109000 * **
Holenský p. 118130000100 * **
Rečice 118150000100 * **
Klenovský p. 118150000400 * **
Mnišský p. 118150005200 * **
Kardašský p. 118160000100 * **
Vřesenský p. 118190000100 * **
71 L Dírenský p. Dírenský p. 118310000100 * 31,8 do soutoku s Lužnicí 0,0 42 1-07-04 část
Březinský p. 118380000100 * **
Ryšánský p. 118400000100 * **
Těšínský p. 118420000100 * **
Mlýnský p. 118440000100 * **
72 L Chotovinský p. Chotovinský p. (Kozský p.) 118710000100 * 23,0 do soutoku s Lužnicí 0,0 68 1-07-04 část
Malenínský p. 118720000100 * **
Ratibořský p. 118740000100 * **
Chýnovský p. 118760000100 * **
Chotčinský p. 118760000600 * **
Velmovický p. 118770000100 * **
Stříbrný p. 118800000100 * **
Turovecký p. 118820000100 * **
Bělá 118830000100 * **
bezejmenný 118840003000 * **
73 K Lužnice táborská Lužnice 116920000100 od soutoku s Nežárkou 74,4 do soutoku s Vltavou 0,0 246 1-07-04 část
Bechyňský p. 118240000100 * **
Hlavatecký p. 118240100400 * **
bezejmenný tok 118250000600 * **
Zálšký p. (Brod) 118250003600 * **
Olešenský p. 118260000100 * **
Doňovský p. 118290000100 * **
bezejmenný tok 118560000800 * **
Radimovský p. 118600002600 * **
Borecký p. 118630000100 * **
bezejmenný tok 118630001600 * **
bezejmenný tok 118630002600 * **
Stružka 118640000100 * **
Marsovský p. 118670000100 * **
Lomský p. 118670000800 * **
Oborský p. 118680000100 * **
Bezděčínský p. 118680000400 * **
Košínský p. 118870000100 * **
Kostelecký p. 118920000100 * **
Radimovický p. 118940000100 * **
Rašťský p. 118970000100 * **
Vlásenický p. 118990000100 * **
Příběnický p. 119020000200 * **
Oltyňský p. 119030000100 * **
Židova strouha 119330000100 * **
Blatecký p. 119340000100 * **
bezejmenný tok 119340000200 * **
Nuzický p. 119360000600 * **
Bílinský p. 119370000100 * **
74 K Smutná Smutná (Cedron) 119130000100 * 38,2 do soutoku s Lužnici 0,0 59 1-07-04 část
Petříkovický p. . 119160000100 * **
Nadějkovský p. 119180000100 * **
Milevský p. 119220000100 * **
Držkrajovský p. 119250000100 * **
Farkův p. 119260001800 * **
Kolišovský p. 119280000100 * **
75 K Černovický p. Černovický p. 118470000100 * 32,7 do soutoku s Lužnicí 0,0 39 1-07-04 část
Javornička 118480000100 * **
Brusník 118540000100 * **
Kamenitý p. 118560000100 * **
Katovský p. 118580000100 * **
78 K Přítoky VN Orlík 67
Karlovka 119400000100 * 3,9 ** 0,0 1-07-05 část
Albrechtický p. 119420000100 * **
Jehnědenský p. 119440000100 * **
Chřešťovický p. 119480000100 * **
Novosedlský p. 119500000100 * 4,1 ** 0,0
Velký p. 119510000100 * **
Jetětický p. 119530000100 * **
Křenecký p. 119550000100 * 4,9 ** 0,0
Hrejkovický p. 119570000100 * 17,3 ** 0,0
Osecký p. 119580000100 * **
Jickovický p. (Sobědražský) 119610000100 * 14,0 ** 0,0
Jelení p. 123600001400 * ** 1-08-05 část
Žebrákovský p. 123610000100 * **
77 L Otava šumavská Otava 120020000100 * 112,8 do soutoku s Losenicí 107,7 včetně Losenice, NP Šumava 132 1-08-01 část
Vydra 119650000100 od soutoku s Ptačím p. **
bezejmenný tok 119650000200 * **
bezejmenný tok 119650001000 * **
Ptačí p. 119660000100 * **
Černohorský p. 119680000100 * **
Filipohuťský p. 119690000200 * **
bezejmenný tok 119690001900 * **
Roklanský p. 119700000100 od soutoku s Novohuťským p. **
bezejmenný tok 119700000400 * **
bezejmenný tok 119700001000 * **
Rokytka 119710000100 * **
bezejmenný tok 119710000400 * **
Studený p. 119720000600 * **
Javoří p. 119730000100 * **
bezejmenný tok 119730000200 * **
bezejmenný tok 119730000400 * **
Tmavý p. 119740000100 * **
Hamerský p. 119790000100 * **
Ranklovský p. 119790002200 * **
bezejmenný tok 119790003100 * **
Popelný p. 119800000400 * **
Hrádecký p. 119810000100 * **
Křemelná 119830000100 * **
bezejmenný tok 119830005400 * **
Slatinný p. 119840000100 * **
bezejmenný tok 119840004000 * **
Drozdí p. 119850000100 * **
Jezerní p. 119880000100 * **
Prášilský p. 119900000100 * **
bezejmenný tok 119900000200 * **
bezejmenný tok 119900000800 * **
Smrkový p. 119910000100 * **
Losenice 120050000100 * **
78 L Otava horní Otava 120020000100 od soutoku s Losenicí 107,7 do soutoku s Veřechovským p. 67,5 včetně Veřechovského p. 215 1-08-01 část
Pěnivý p. 120060000100 * **
Zlatý p. 120080000100 * **
Opolenecký p. 120110000100 * **
Radešovský p. 120130000100 * **
Luční p. 120170000100 * **
Divišovský p. 120190000100 * **
Volšovka 120210000100 * **
Kepelský p. 120220000100 * **
Pařezí p. 120230000100 * **
bezejmenný tok 120270000400 * **
bezejmenný tok 120280000200 * **
Ostružná 120290000100 *** **
bezejmenný tok 120290001400 * **
Šukačka 120300000100 * **
bezejmenný tok 120310000600 * **
Čeletický p. 120340000100 * **
Jindřichovický p. 120360000100 * **
Kalný p. 120380000100 * **
Boříkovský p. 120380000200 * **
P. Matky Boží 120390000800 * **
Svojšický p. 120400000100 * **
Tedražický p. 120420000100 * **
Podmokelský p. 120450000100 * **
bezejmenný tok 120450000200 * **
Nezdický p. 120470000100 * **
Zuklínský p. 120480000100 * **
Žihobecký p. 120540000100 * **
Bílehický p. 120560000100 * **
Černíčský p. 120610000100 * **
Sedlečkovský p. 120620000100 * **
bezejmenný tok 120620001400 * **
Nalžovský p. 120640000100 * **
Mlýnský p. 120690000100 * **
Hájovský p. 120700000100 * **
bezejmenný tok 120710000200 * **
Veřechovský p. 120760000100 * **
79 L Novosedelský p. Novosedelský p. 120900000100 * 16,7 do soutoku s Otavou 0,0 23 1-08-01 část
Mačický p. 120910000100 * **
Kalenický p. 120950000100 * **
Sloučínský p. 120970000100 * **
80 K Otava dolní Otava 120020000100 od soutoku s Veřechovským p. 67,5 do soutoku s Vltavou 0,0 mimo VN Orlík 193
Březový p. 120780000100 * ** 1-08-01 část
Hájek 120790000100 * ** 1-08-01 část
Svéradický p. 120810000100 * ** 1-08-01 část
bezejmenný tok 120810001600 * ** 1-08-01 část
Pačejovský p. 120830000100 * ** 1-08-01 část
Zhůřecký p. 120850000100 * ** 1-08-01 část
bezejmenný tok 120850001000 * ** 1-08-01 část
Mečichovský p. 120870000100 * ** 1-08-01 část
Kolčavka 121000000100 * ** 1-08-01 část
Repický p. 121520000100 * ** 1-08-02 část
Radomyšlský p. 121530000100 * ** 1-08-02 část
bezejmenný tok 121530000400 * ** 1-08-02 část
Rohozná 121560000100 * ** 1-08-02 část
Rovenský p. 121560002000 * ** 1-08-02 části
Zorkovický p. 121580000100 * ** 1-08-02 část
bezejmenný tok 121600000400 * ** 1-08-02 část
bezejmenný tok 121640000400 * ** 1-08-02 část
bezejmenný tok 121640000500 * ** 1-08-02 část
Cehnický p. 121650000100 * ** 1-08-02 Část
Mladějovický p. 121660000100 * ** 1-08-02 Část
Hlavní stoka 121690000100 * ** 1-08-02 část
Vítkovský p. 121700000100 * ** 1-08-02 část
bezejmenný tok 121710000200 * ** 1-08-02 část
Brložský p. 121730000100 * ** 1-08-02 část
Bitý p. 121740000100 * ** 1-08-02 část
Mísníček 121780000100 * ** 1-08-03 část
bezejmenný tok 121780000600 * ** 1-08-03 část
Dobevský p. 121840000100 * ** 1-08-03 část
Mehelnický p. 122840000100 * ** 1-08-03 část
Jiher 122860000100 * ** 1-08-03 část
Krašovický p. 122870000100 * ** 1-08-03 část
Zlivický p. 122920000100 * ** 1-08-03 část
81 L Volyňka Volyňka 121060000100 * 41,1 do soutoku s Otavou 0,0 107 1-08-02 část
Medvědí p.121070000100 * **
Arnoštský p. 121090000100 * **
Spůlka 121150000100 * **
Zdíkovský p. 121180000100 * **
Bořanovický p. 121270000100 * **
Naháč 121270000200 * **
Radhostický p. 121330000100 * **
Starovský p. 121350000100 * **
bezejmenný tok 121360002000 * **
Peklov 121370000100 * **
Hoslovický p. 121380000100 * **
Nihošovický p. 121440000100 * **
Svaryšovský p. 121470000100 * **
Smiradický p. 121490000100 * **
82 L Banice pramenná Blaníce 121890000100 * 90,9 do soutoku s Křemenným p. 71,0 část VÚ23 1-08-03 část
Černý p. 121900000100 * **
Puchéřský p. 121920000100 * **
Tetřívčí p. 121940000100 * **
83 L Banice husinecká Blaníce 121890000100 od soutoku s Křemenným p. 71,0 do soutoku s Živným p. 52,1 včetně Křemenného p. 28 1-08-03 část
Křemenný p. 122000000100 * **
Farský p. 122040000100 * **
Cikánský p. 122060000100 * **
Žárovenský p. 122100000100 * **
Drozdovský p. 122160000100 * **
84 L Blaníce střední Blaníce 121890000100 od soutoku s Živným p. 52,1 do soutoku se Zlatým p. 42,7 včetně Živného p. 39 1-08-03 část
Živný p. 122180000100 * ** -
Libotyňský p. 122240000100 * **
Lipovický p. 122270000100 * **
Dubský p. 122300000100 * **
Černý p. 122350000100 * ** -
85 L Zlatý p. Zlatý p. 122400000100 * 26,2 do soutoku s Blanicí 0,0 28 1-08-03 část
Záhořský p. 122430000100 * **
86 K Blaníce dolní Blaníce (Vodňanská) 121890000100 od soutoku se Zlatým p. 42,7 do soutoku s Otavou 0,0 118 1-08-03 část
Babí p. 122480000100 * **
Bavorovský p. 122500000100 * **
Bílský p. 122520000100 * **
Mekynecký p. 122530000100 * **
Lidmovický p. 122590000100 * **
bezejmenný tok 122600000600 * **
Radomilický p. (Bílý) 122660100100 * **
Temelinecký p. 122660200100 * **
Malešický p. 122660300100 * **
Koutecký p. 122660500200 * **
Dříteňský p. 122660600100 * **
Libějovický p. 122670000100 * **
bezejmenný tok 122700000200 * **
Divišovka 122720000100 * **
Zábořský p. 122730000100 * **
Blanická 122760000100 * **
Tálinský p. (Blanická) 122760001200 * **
bezejmenný tok 122760001700 * **
Žďárský p. 122760003400 * **
Olšovka 122780000100 * **
Skalský p. 122790000100 * **
Radomský p. 122800000100 * **
87 K Lomnice Lomnice 122940000100 * 53,3 do soutoku s Otavou 0,0 137 1-08-04 část
Křemešnický p. 122960000600 * **
Hradišťský p. 122970000100 * **
Kopřivnice 122980000100 * **
Hajanský p. 123030000100 * **
Závišínský p. 123050000100 * **
bezejmenný tok 123090001200 * **
Mračovský p. 123110000100 * **
bezejmenný tok 123140000400 * **
Škvořetický p. 123150000100 * **
Kostratecký p. 123170000100 * **
Málkovský p. 123180000100 * **
bezejmenný tok 123220002200 * **
Jesenický p. 123230000.100 * **
Luční p. 123240000100 * **
88 K Skalice Skalice 123270000100 * 41,6 do soutoku s Lomnicí 0,0 část VÚ96 1-08-04 část
Buková 123280000100 * **
Nový p. 123290000100 * **
Hoděmyšlský p. 123320000100 * **
Nesvačilský p. 123360000100 * **
Hlubyňský p. 123370001800 * **
Mlýnský p. 123380000100 * **
Bubovický p. 123390000100 * **
Hrádecký p. 123420000100 * **
Lazský p. 123430000100 * **
Podrejžský p. 123430000200 * **
Svojšický p. 123470000100 * **
Mišovický p. (Svůdka) 123520000100 * **
Zalužanský p. 123540000100 * **
Lazišťský p. 123550000200 * **
89 L Brzina Brzina 123850000100 * 25,6 do soutoku s Vltavou 0,0 40 1-08-05 část
Varovský p. 123860000100 * **
Předbořický p. 123880000100 * **
Luční p. 123880000800 * **
Počepický p. 123900000100 * **
Velký p. 123910000600 * **
90 K Mastník Mastník 124060000100 * 44,5 do soutoku s Vltavou 0,0 106 1-08-05 část
Smilkovský p. 124070000100 * **
Zdebořský p. 124080000100 * **
Sedlecký p. 124110000100 * **
Šanovický p. 124110001000 * **
Prčický p. 124120000100 * **
Záběhlický p. 124130000100 * **
Steblenecký p. 124150001200 * **
Divišovický p. 124160000100 * **
Novodvorský p. 124180000100 * **
Slabá 124220000100 * **
Rovinský p. 124220002000 * **
Libíňský p. 124240000100 * **
Sestrouňský p. 124260001200 * **
Lužnice 124270000100 * **
Křečovický p. 124290000100 * **
Vlkonický p. 124300000100 * **
91 K Přítoky VN Slapy, Kamýk, Štěchovice Líšnický p. 123690000100 * 12,5 ** 0,0 66 1-08-05 část
Kotalík 123690000400 * **
Stěžovský p. 123700000100 * **
Bohostický p. 123720000100 * **
Hrachovka 123750000100 * 4,8 ** 0,0 1-08-05 část
Planický p. 123750000400 * **
Vápenický p. 123790000100 * 8,7 ** 0,0 1-08-05 část
Jindrovský p. 123830000100 * ** 1-08-05 část
Hubenovský p. 123970000100 * ** 1-08-05 část
Borotický p. 123980000100 * **
Čelinský p. 124010000100 * 7,0 ** 0,0 1-08-05 část
Musik 124030000100 * 10,9 ** 0,0 1-08-05 část
Meredský p. 124360000100 * ** 1-08-05 část
Jablonský p. 124370000100 * 3,2 ** 0,0 1-08-05 část
Třeblová 124410000100 * **
92 L Vltava štěchovická Vltava 113900000100 od hráze VN Štěchovice 82,8 do soutoku se Sázavou 78,5 4 1-08-05 část
93 L Kocába Kocába 124430000100 * 41,5 do soutoku s Vltavou 0,0 82 1-08-05 část
Libický p. 124510001800 * **
Kotenčický p. 124530100100 * **
Sychrovský p. 124530200100 * **
Jalovčí p. 124550000100 * **
Trnovský p. 124570000100 * **
Lipižský p. 124580000100 * **
Poušťský p. 124610000400 * **
Voznický p. 124620000100 * **
bezejmenný tok 124690000400 * **
94 K Sázava pramenná Sázava 124710000100 * 218,6 do soutoku se Stavištěm 209,3 včetně Staviště 27 1-09-01 část
Stržský p. 124720000100 * **
Sklenský p. 124730000100 * **
Lamperský p. 124740002400 * **
Pernička 124740003600 * **
Staviště 124760000100 * **
95 L Sázava ronovská Sázava 124710000100 od soutoku se Stavištěm 209,3 do soutoku s Břevnickým p. 166,5 včetně Břevnického p. 141 1-09-01 část
bezejmenný tok 124790002200 * **
Nižkovský p. 124800000100 * **
Rožkův p. 124820000200 * **
Losenický p. 124840000100 * **
bezejmenný tok 124840000600 * **
bezejmenný tok 124860000600 * **
Losenička 124870000100 * **
Olešenský p. 124890000400 * **
Bystřice 124900000100 * **
bezejmenný tok 124900000200 * **
Doberský p. 124920000100 * **
Borovský p. 124940000100 * **
Jitkovský p. 124950000100 * **
Oudoleňský p. 124960000100 * **
Modlikovský p. 124990000100 * **
Bělá 125010000100 * **
Březina 125010002600 * **
Dlouhoveský p. 125040000100 * **
Simtanský p. 125060000100 * **
Roušťanský p. 125080000100 * **
Břevnický p. 125100000100 * **
bezejmenný tok 125100001200 * **
Krupský p. 125110000100 * **
96 K Sázava nad Želivkou Sázava 124710000100 * 166,5 do soutoku se Želivkou 99,9 68 1-09-01 část
97 K Šlapanka Šlapanka 125140000100 * 33,2 do soutoku se Sázavou 0,0 85 1-09-01 část
Rybenský p. 125140001600 * **
Zhořský p. 125150000100 * **
Chmelský p. 125150000400 * **
Ochozský p. 125170000100 * **
Skrýšovský p. 125190000100 * **
Zlatý p. 125230000100 * **
Ždírecký p. 125280000100 * **
Mlýnský p. 125300000100 * **
bezejmenný tok 125300001000 * **
Zvonějovský p. 125310000100 * **
Pozovický p. 125350000100 * **
Květnovský p. 125360000400 * **
Šachotínský p. 125370000100 * **
Stříbrný p. 125390000100 * **
98 L Přítoky havlíčskobrodské Sázavy Žabinec 125440000100 * do soutoku se Sázavou 73 1-09-01 část
Rozkošský p. 125480000100 * 5,0 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-01 část
bezejmenný tok 125440000200 * **
bezejmenný tok 125440002000 * **
bezejmenný tok 125440002800 * **
Usobský p. 125500000100 * 16,8 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-01 část
Perlový p. 125540000100 * 18,9 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-01 část
Nohavičky p. 125510000100 * **
bezejmenný tok 125520000800 * **
bezejmenný tok 125520001300 * **
Lučický p. 125580000100 * 10,6 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-01 část
bezejmenný tok 125540002000 * **
Tisovský p. 125610000100 * 0,6 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-01 část
bezejmenný tok 125580001000 * **
99 K Přítoky světelské Sázavy Křivoláčský p. 125660000100 * 4,7 do soutoku se Sázavou 0,0 46 1-09-01 část
Ředkovský p. 125680000100 * 3,7 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-01 část
Sázavka 125720000100 * 28,0 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-01 část
Radinovka 125750000100 * **
Leština 125770000100 * **
bezejmenný tok 125780003200 * **
Zbožský p. 125790000100 * **
Bohušický p. 125800000600 * **
Závidkovický p. 125810000200 * do soutoku se Sázavou 1-09-01 část
Žebrákovský p. 125820000100 * do soutoku se Sázavou 1-09-01 část
Pstružný p. 125840000100 * 16,2 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-01 část
Rápotický p. 125850000100 * **
bezejmenný tok 125850001200 * **
Jalovčí p. 125890000100 * **
Meziklaský p. 125920000100 * 6,5 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-01 část
Koutecký p. 125940000100 * do soutoku se Sázavou 1-09-01 části
Nezdínský p. 125960000100 * 1,3 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-01 část
Pavlovský p. 125960000400 * **
bezejmenný tok 125960001100 * **
100 L Přítoky ledečské Sázavy Olešenský p. 125980000100 * 8,8 do soutoku se Sázavou 0,0 46 1-09-01 část
bezejmenný tok 125980002000 * **
Jestřebický p. 126000000100 * 7,0. do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-01 část
Bába 126020000100 * 1,5 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-01 část
Milošovický p. 126030002000 * do soutoku se Sázavou 1-09-01 část
Ostrovský p. 126040000100 * 15,1 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-01 část
Radvančický p. 126050000100 * **
Hodkovský p. 126070000100 * **
Skalice 126080000100 * **
101 L Želivka pelhřimovská Želivka (Hejlovka) 126120000100 *** 101,6 po vzdutí VN Sedlice 59,4 504 1-09-02 část
Střítežský p. 126130000100 *** **
Cerekvický p. 126170000100 *** **
bezejmenný tok 126170001000 *** **
Brůdek 126180000100 *** **
Bělá 126210000100 *** **
Nemojovský p. 126220000100 *** **
Podlesnlk 126230000100 *** **
Vlasenický p. 126260000100 *** **
Myslotínský p. 126280000100 *** **
Olešná 126300000100 *** **
bezejmenný tok 126300001200 *** **
Jankovský p. 126330000100 *** **
Hajnický p. 126340000100 *** **
Bukový p. 126340001000 *** **
Kladinský p. 126380000100 *** **
Hněvkovický p. 126400000100 *** **
Onšovický p. 126430000600 *** **
102 L Želivka střední Želivka (Hejlovka) 126120000100 od vzduti VN Sedlice 59,4 po hráz VN Švihov 37,4 mimo VN Švihov 167 1-09-02 část
Petrovický p. 126450000100 * **
Trnava 126470000100 * **
Novomlýnský p. 126480000100 * **
Barborka 126500000100 * **
Blatnice 126510000100 * **
Huťský p. 126560000100 * **
Kejtovský p. 126640000100 * **
Vintířovský p. 126650000100 * **
bezejmenný tok126650001000 * **
Novodvorský p. 126670000100 * **
Bořetický p. 126720000100 * **
Petračka 126790000400 * **
Lohenický p. 126830000100 * **
Martinický p. 126850000100 * **
Lukavecký p. 126880000100 * **
Kateřinský p. 126880000800 * **
Suchý p. 126980000100 * **
Blažejovický p. 127010000100 * **
Studený p. 127010000200 * **
Hradišťský p. 127050000100 * **
Tomický p. 127110000100 * **
Všebořický p. 127130000100 * **
103 K Sedlický p. Sedlický p. 127150000100 * 17,4 do soutoku se Želivkou 0,0 27 1-09-02 Část
Čechtický p. 127160000100 * **
Luční p. 127160002600 * **
Alberovičký p. 127190000200 * **
104 K Blanice vlašimská Blanice 127420000100 * 57,9 do soutoku se Sázavou 0,0 120 1-09-03 část
Mindlovka 127430000100 * **
Koutecký p. 127450000100 * **
Novoveský p. 127470000100 * **
Noskovský p. 127550000100 * **
Slupský p. 127570000100 * **
Neustupovský p. 127570001000 * **
Podnebolický p. 127580000100 * **
Pravětický p. 127670000100 * **
Strašický p. 127690000100 * **
Zvěstovský p. 127720000100 * **
Brodec 127750000100 * **
bezejmenný tok 127750000400 * **
Částrovický p. 127790000100 * **
Polánecký p. 127810000100 * **
Domašínský p. 127870000100 * **
Malovecký p. 128120000600 * **
Brtnický p. 128130000200 * **
105 L Chotýšanka Chotýšanka 127970000100 * 34,1 do soutoku s Blanicí 0,0 41 1-09-03 část
Strženecký p. 127980000100 * **
Postupický p. 128020000100 * **
Bořeňovický p. 128060000100 * **
Divišovský p. 128080000100 * **
106 K Jevanský p. Jevanský p. (Propast) 128260000100 * 17,4 do soutoku se Sázavou 0,0 29 1-09-03 část
Bohumilský p. 128270000100 * **
Zvánovický p. 128290000100 * **
Oplanský p. 128310000100 * **
107 L Přítoky střední Sázavy Štěpánovský p. 127220000100 *** 15,9 do soutoku se Sázavou 0,0 171 1-09-03 část
Pekelský p. 127230000100 *** **
Javornický p. 127240000100 *** **
Čestínský p. 127300000100 * 8,5. do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-03 část
Krasoňovický p. 127310000100 * **
Losinský p. 127340000100 *** 10,2 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-03 část
Nespeřický p. 127350000100 *** **
Vlkovský p. 127370000100 *** **
Podvecký p. 127400000100 * do soutoku se Sázavou 1-09-03 část
Křešický p. 128140000100 * 12,7 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-03 část
Pijavka 128160000200 * **
Choratický p. 128160001800 * **
Živý p. 128180000100 * do soutoku se Sázavou 1-09-03 část
Hubertka 128180001400 * **
Úžický p. 128200000100 * 3,1 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-03 Část
Dojetřický p. 128210001000 * do soutoku se Sázavou 1-09-03 část
Nučický p. 128220000100 * do soutoku se Sázavou 1-09-03 část
Komorecký p. 128220004200 * **
Vodslivský p. 128340000100 * do soutoku se Sázavou 1-09-03 část
Bélčický p. 128370000400 * ** 1-09-03 část
Mnichovka 128440000100 * 8,7 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-03 část
Kunický p. 128470000100 * **
Šmejkalka 128510000100 * **
Zaječický p. 128540000100 * ** 1-09-03 část
Benešovský p. 128560000100 * 12,9 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-03 část
Pozov 128560000600 * **
Okrouhlický p. 128570000100 * **
Petroupimský p. 128580000100 * **
bezejmenný tok 128580001800 * **
Medunský p. 128610000100 * **
108 K Poříčské p. Konopišťský p. 128640000100 * 26,3 do soutoku se Sázavou 0,0 49 1-09-03 část
Srbický p. 128650000100 * **
Janovský p. 128670000100 * **
Mokřanský p. 128720000100 * 8,6 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-03 část
bezejmenný tok 128720001600 * **
Kamenický p. (Čakovický p.) 128760000100 * 9,8 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-03 část
bezejmenný tok . 128760002800 * **
109 L Přítoky týnecké Sázavy Janovický p. 128800000100 * 25,4 do soutoku se Sázavou 0,0 65 1-09-03 část
Maršovický p.. 128810000100 * **
Zderadický p. 128820000100 * **
Záhořanský p. 128850000100 * **
Nesvačilský p. 128870000100 * **
Tisem 128890000100 * **
Tloskovský p. 128910000100 * **
Neveklovský p. 128910001600 * **
Černíkovický p. 128920000100 * **
Netvořický p. (Brejlovský) 128960000100 * 2,1 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-03 část
Břežanský p. 128980000100 * 5,9 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-03 část
Skalský p. 128990000800 * do soutoku se Sázavou 1-09-03 část
Chotouňský p. 129000000100 * 3,9 do soutoku se Sázavou 0,0 1-09-03 část
110 K Sázava dolní Sázava 124710000100 od soutoku se Želivkou 99,9 do soutoku s Vltavou 0,0 109 1-09-03 část
111 L Bojovský p. Bojovský p. 129090000100 * 19,0 do soutoku s Vltavou 0,0 12 1-09-04 část
112 K Vltava vranská Vltava 113900000100 od soutoku se Sázavou 78,5 do soutoku s Berounkou 63,2 26 1-09-04 Část
113 L Mže horní Mže 129120000100 * 89,0 po vzdutí VN Hracholusky 33,0 103 1-10-01 část
Ševcovský p. 129180000100 * **
Sklářský p. 129200000100 * **
Studenecký p. 129210000100 * **
Luzní p. 129240000100 * **
bezejmenný tok 129240001400 * **
bezejmenný tok 129240002400 * **
Bílý p. 129260000100 * **
Brtný p. 129280000100 * **
bezejmenný tok 129280001200 * **
Černošínský p. 129900000100 * **
Lomský p. 129940000100 * **
114 K Sedlišťský p. Sedlišťský p. 129300000100 * 15,0 do soutoku s Mží 0,0 25 1-10-01 část
Hrazený p. 129310000100 * **
bezejmenný tok 129310000400 * **
bezejmenný tok 129320002600 * **
Suchá 129330000100 * **
115 K Úhlavka Úhlavka 130000000100 * 35,4 do soutoku s Mží 0,0 82 1-10-01 část
Kundratický p. 130010000100 * **
Čaňkovský p. 130030000100 * **
Dubecký p. 130040000100 * **
Pavlíkovský p. 130050000100 * **
bezejmenný tok 130050000200 * **
Mezholezský p. 130130000100 * **
Bukovský p. 130160000100 * **
Výrovský p. 130210000100 * **
Mlýnecký p. 130220000100 * **
Lukavický p. 130260000100 * **
Borovanský p. 130300000100 * **
Milevský p. 130330000100 * **
116 L Hamerský p. Hamerský p. 129400000100 * 29,3 do soutoku se Mží 0,0 65 1-10-01 část
Kamenitý p. 129400001200 * **
Tichá 129430000100 * **
Lesní p. 129440000100 * **
Pekelský p. 129460000100 * **
Hvozdný p. 129490000100 * **
Huťský p. 129510000100 * **
Chodovský p. 129530000100 * **
Planský p. 129550000100 * **
Slatinný p. 129570000100 * **
117 L Košový p. Košový p. 129640000100 * 40,2 do soutoku se Mží 0,0 70 1-10-01 část
Bahnitý p. 129650000100 * **
Rašelinný p. 129660000100 * **
Panský p. 129690000100 * **
bezejmenný tok 129690000800 * **
Úšovický p. 129710000100 * **
Drmoulský p. 129730000100 * **
Senný p. 129750000100 * **
bezejmenný tok 129750000400 * **
Jilmový p. 129770000100 * **
Kořenský p. 129790000100 * **
118 L Úterský p. Úterský p. 130460000100 * 30,9 do soutoku se Mží 0,0 95 1-10-01 část
Telecí p. 130490000100 * **
bezejmenný tok 130490000600 * **
Lomený p. 130510000100 * **
Nezdický p. 130530000100 * **
bezejmenný tok 130530000400 * **
Luh 130540000100 * **
Dolský p. 130570000100 * **
Blažimský p. 130590000100 * **
Lichovský p. 130600000100 * **
Hadovka 130630000100 * **
Podhájský p. 130640000100 * **
Kozolupský p. 130710000100 * **
119 L Mže dolní Mže 129120000100 od hráze VN Hracholusky 33,0 do soutoku s Radbuzou 0,0 94 1.-10-01 část
Údolní p. 130400000100 * **
Petrský p. 130400000400 * **
Sulislavský p. 130420000100 * **
Malovický p. 130440000100 * **
Žebrácký p. 130800000100 * **
Ulický p. 130880000100 * **
Černínský p. 130920000100 * **
Vejprnický p. 130980000100 * **
Hlubočka 130990000100 * **
Kbelanský p. 131030000100 * **
120 L Radbuza horní Radbuza 131080000100 * 106,5 do soutoku se Slatinou 78,5 200 1-10-02 část
bezejmenný tok 131080001000 * **
Bezděkovský p. 131110000100 *** **
Skařezský p. (Hudenka) 131150000100 *** **
Starý p. 131170000100 *** **
bezejmenný tok 131170000800 * **
Mělnický p. 131190000100 *** **
Slatinný p. 131210000100 *** **
121 K Merklínka Merklínka 131900000100 * 36,9 do soutoku s Radbuzou 0,0 45 1-10-02 část
Biřkovský p. 131950000100 * **
122 L Zubřina Zubřina 131510000100 * 22,9 do soutoku s Tlumačovským p. 21,4 včetně Tlumačovského p. 59 1-10-02 část
Černý p. 131250000100 * do soutoku s Pivoňkou 59
Bystřice 131260000100 * **
bezejmenný tok 131260000600 * **
Klenečský p. 131280000100 * **
Mlýnecký p. 131300000100 * **
Vlkanovský p. 131320000100 * **
Pivoňka 131340000100 * **
Mlýnský p. 131350000100 * **
Tlumačovský p. 131530100100 * **
123 K Radbuza dolní Radbuza 131080000100 od soutoku se Slatinou 78,5 ** 0,0 včetně Slatiny 218 1-10-02 část
Slatina 131230000100 * **
bezejmenný tok 131240003800 * **
Černý p. 131250000100 od soutoků s Pivoňkou **
Mračnický p. 131380000100 * **
Krakovský p. 131430000100 * **
Lazecký p. 131450000100 * **
Lukavice 131490000100 * **
Zubřina 131510000100 od soutoku s Tlumačovským p. **
Zahořanský p. 131570000100 * **
Starecký p. 131580000100 * **
Koutský p. 131620000100 * **
Hradišťský p. 131670000100 * **
Dravý p. 131690000100 * **
Srbický p. 131740000100 * **
Chuchla 131760000100 * **
Hořina 131780000100 * **
Skapecký p. 131790000100 * **
Touškovský p. 131860000100 * **
Dnešický p. 132000000100 * **
bezejmenný 132000000200 * **
Lažanský p. 132010000100 * **
Luční p. 132080000100 * **
Zálužský p. 132090000100 * **
124 L Úhlava horní Úhlava 132140000100 * 94,2 do soutoku s Točnickým p. 47,0 včetně Točnického p. 193 1-10-03 část
Černý p. 132140002800 * **
Bílý p. 132150000100 * **
Ostrý p. 132150001400 * **
Svinský p. 132170000100 * **
Lomnice 132170000400 * **
Zelenský p. 132190000100 * **
Dešenický p. 132210000100 * **
Chodská Úhlava 132260000100 * **
bezejmenný tok 132260000200 * **
bezejmenný tok 132260000310 * **
bezejmenný tok 132260000510 * **
bezejmenný tok 132260001600 * **
Flekovský p. 132270000100 * **
Chudenínský p. 132290000100 * **
Andělice 132330000100 * **
Petrovický p. 132360000100 * **
Jelenka 132380000100 * **
Strážovský p. 132390000100 * **
Němčický p. 132400000100 * **
bezejmenný tok 132430000400 * **
Kosmoukovský p. 132440000100 * **
Bezděkovský p. 132460000100 * **
Drnový p. 132520000100 * **
Mochtlnský p. 132550000100 * **
Bystrý p. 132560000100 * **
Poleňka 132620000100 * **
Dubovka 132630000100 * **
Bezpravovický p. 132690000100 * **
Točnický p. 132720000100 * **
Domažličský p. 132730000100 * **
Čertovka 132750000100 * **
Měcholupský p. 132770000100 * **
Němčický p. 132780000100 * **
125 K Úhlava dolní Uhlava 132140000100 od soutoku s Točnickým p. 47,0 do soutoku s Radbuzou. 0,0 76 1-10-03 Část
Třebýcinka 132820000100 * **
Vlčí p. 132840000100 * **
Zlatý p. 132860000100 * **
Kucínský p. 132870000100 * **
Příchovický p. 132880000100 * **
Divoký p. 132900000100 * **
Čižický p. 132940000100 * **
Losinský p. 132980000100 * **
126 L Úslava nepomucká Úslava 133060000100 * 86,1 po ústí do Žinkovského rybníka 67 85 1-10-05 část
Oborka 133070000100 * **
bezejmenný tok 133080000200 * **
Habartický p. 133090000100 * **
Tůně 133130000100 * **
Mihovka 133170000100 * **
Myslívský p. 133190000100 * ** 1-10-05 část
Kamenice 133220000100 * **
Kozčínský p. 133240000100 * **
bezejmenný tok 133270001000 * **
Víska 133280000100 * **
127 L Bradava Bradava 133510000100 * 16,3 do soutoku s Oslavou 0,0 26 1-10-05 část
Mítovský p. 133520000100 * **
Bojovka 133540000100 * **
bezejmenný tok 133550000400 * **
Struhařovský p. 133550001400 * **
128 K Úslava dolní Úslava 133060000100 od hráze Žinkovského rybníka 67 do soutoku s Berounkou 0,0 84 1-10-05 část
Čížkovský p. 133370000100 * **
Chocenický p. 133410000100 * **
Cecina 133430000100 * **
Podhrázský p. 133450000100 * **
bezejmenný tok 133450000400 * **
Únětický p. 133460000100 * **
Olešenský p. 133490000100 * **
Kornatický p. 133570000100 * **
Kábovský p. 133580000100 * **
Tymákovský p. 133630000100 * **
129 K Berounka plzeňská Berounka 133030000100 od soutoku Radbuzy a Mže 96,0 do soutoku se Střelou 0,0 44
Bolevecký p. 133040000100 * ** 1-10-04 Část
Korečný p. 134110000100 * ** 1-11-01 část
130 L Třemošná horní Třemošná 134150000100 * 39,9 do soutoku s Bělou 13,8 včetně Bělé 44 1-11-01 část
Zlatý p. 134160000100 * **
Bělá 134200000100 * **
131 K Třemošná dolní Třemošná 134150000100 od soutoku s Bělou 13,8 do soutoku s Berounkou 0,0 14 1-11-01 část
132 L Klabava horní Klabava 133740000100 * 47,6 do soutoku s Holoubkovským p. 19,4 část VÚ49 1-11-01 část
bezejmenný tok 133740000800 * **
Třítrubecký p. 133750000100 * **
Tisy p. 133790000100 * **
bezejmenný tok 133820000200 * **
Skořický p. 133850000100 * **
Příkosický p. 133860000100 * **
Pekelský p. 133890000100 * **
133 K Klabava dolní Klabava 133740000100 od soutoku s Holoubkovským p. 19,4 do soutoku s Berounkou 0,0 včetně Holoubkovského p. 62 1-11-01 část
Holoubkovský p. 133910000100 * *
Milina 133910000600 *
Hůrský p. 133930001000 * **
Chejlava 133940000100 * **
Hůrečky p. 133960000100 * **
Voldušský p. 134010000100 * **
Osecký p. 134020000100 * **
134 L Střela toužimská Střela 134330000100 * 96,8 do soutoku s Luhovským p. 76,5 včetně Luhovského p., část VÚ39 1-11-02 část
bezejmenný tok 134350001400 * **
Útvinský p. 134360000100 * **
Odolenovický p. 134370000100 * **
Bochovský p. 134440000100 * **
Luhovský p. 134460000100 * **
bezejrnenný tok 134460001200 * **
135 L Střela manětínská Střela 134330000100 od soutoku s Luhovským p. 76,5 do soutoku s Mladotickým p. 23,7 část VÚ608 1-11-02 část'
Ratibořský p. (Březinský) 134500000100 *** **
bezejmenný tok 134500001800 * **
bezejmenný tok 134500004000 * **
Borecký p. 134520000100 *** **
bezejmenný tok 134520001000 * **
bezejmenný tok 134520001100 * **
Velká Trasovka (Malá Střela) 134560000100 *** **
Lochotínský p. 134570000100 *** **
Luční p. 134610000100 *** **
Malá Trasovka 134630000100 *** **
bezejmenný tok 134650001000 *** **
Manětínský p. 134680000100 *** **
Starý p. (Pstružný) 134710000100 *** **
Březinský p. 134710001400 *** **
Malý p. (Dubina) 134770000100 *** **
Hrádecký p. 134810000100 *** **
Chladná 134840000100 *** **
136 L Střela kaznějovská Střela 134330000100 od soutoku s Mladotickým p. 23,7 do soutoku s Berounkou 0,0 včetně Mladotického p. 58 1-11-02 část
Mladotický p. 134880000100 * **
Žihlický p. 134890000100 * **
Kaznějovský p. 135020000100 * **
Kralovický p. 135100000100 * **
Olšanský p. 135100000600 * **
137 L Pravostr. přítoky skryjské Berounky Radnický p. 135210000100 * 14,0 do soutoku s Berounkou 0,0 74 1-11-02 část
Radubice 135310000100 * 1,4 do soutoku s Berounkou 0,0 1-11-02 část
Zbirožský p. 135550000100 * do soutoku s Berounkou 1-11-02 část
Cekovský p. 135560000100 * **
bezejmenný tok 135570003200 * **
Jablečný p. 135580000100 * **
Koželužka 135600000100 * **
Lhotský p. 135610000100 * **
bezejmenný tok 135620000600 * **
Vejvanovský p. 135660000100 * **
Terešovský p. 135670000100 * **
Hořejší p. 135780000100 * **
bezejmenný tok 135780000200 * **
Úpořský p. 135770000100 * 5,8 do soutoku s Berounkou 0,0 1-11-02 část
138 L Levostr. přítoky skryjské Berounky Javornice 135330000100 * 24,8 do soutoku s Berounkou 0,0 56 1-11-02 část
bezejmenný tok 135330001400 * **
Jasanový p. 135360000100 * **
Hradecký p. 135380000100 * **
Čistecký p. 135420000100 * **
Šipský p. 135440000100 * **
Krakovský p. 135450000100 * **
bezejmenný tok 135450000800 * **
Rousínovský p. 135470000100 * **
Trubský p. 135470000200 * **
Slabecký p. 135530000100 * 2,6 do soutoku s Berounkou 0,0 1-11-02 část
Tyterský p. 135810000100 * do soutoku s Berounkou 1-11-02 část
Škaredá 135220000100 * **
139 L Přítoky nižborské Berounky Klíčava 136310000100 * 13,0 do soutoku s Berounkou 0,0 43 1-11-03 část
bezejmenný tok 136320000100 * **
Lánský p. 136340000100 * **
bezejmenný tok 136340001200 * **
Vuznice 136390000100 * 7,6 do soutoku s Berounkou 0,0 1-11-03 část
Habrový p. 136430000100 * 10,1 do soutoku s Berounkou 0,0 1-11-03 část
Karlovský p. 136440000100 * **
Žlubinecký p. 136470000100 * do soutoku s Berounkou 1-11-03 část
bezejmenný tok 136470000400 * **
Hýskovský p. 136490000100 * 2,2 do soutoku s Berounkou 0,0 1-11-03 část
140 K Rakovnický p. Rakovnický p. 135870000100 * 40,6 do soutoku s Berounkou 0,0 90 1-11-03 část
Petrovický p. 135920000100 * **
Kolešovický p. 135960000100 * **
Hájevský p. 135970000100 * **
Lišanský p. 136020000100 * **
Novodvorský p. 136070000100 * **
Krupský p. 136080000400 * **
Červený p. 136090000100 * **
Čistý p. 136170000100 * **
Jalový p. 136220000100 * **
141 K Berounka Berounka 133030000100 od soutoku se Střelou 132,0 do soutoku s Vltavou 96,0 133 1-11-04 část
Karličky potok 137470000100 * **
Švarcava 137490200100 * **
Radotínský potok 137490400100 od soutoku se Zmzlíkem **
142 L Litavka horní Litavka 136510000100 * 47,5 do soutoku s Červeným p. 8,8 část VÚ86 1-11-04 část
Kozičínský p. 136530000800 * **
Obecnický p. 136540000100 * **
Albrechtický p. 136550000100 * **
Příbramský p. 136580000100 * **
Jerusalemský p. 136580000800 * **
Drahlínský p. 136600000100 * **
Ohrazenický p. 136640000100 * **
Podlužský p. 136660000100 * **
bezejmenný tok 136660000400 * **
Chumava 136680000100 * **
Běštínský p. 136690000100 * **
Novodvorský p. (Osoveclý) 136730000100 * **
Lážovický p. 136730001000 * **
143 K Litavka dolní Litavka 136510000100 od soutoku s Červeným p. 8,8 do soutoku s Berounkou 0,0 včetně Červeného p., část VÚ88 1-11-04 část
Červený p. 136760000100 * **
Jalový p. 136770000100 * **
bezejmenný tok 136770000200 * **
Mourový p. 1367.80000100 * **
Tihava 136810000100 * **
Stroupínský p. 136830000100 * **
Drozdovský p. 136860000100 * **
Kublovský p. 136900000100 * **
Vraní p. 136940000100 * **
Levínský p. 136970000400 * **
bezejmenný tok 136990000310 * **
Dibří p. 137000000100 * **
Suchomastský p. 137040000100 * **
144 K Loděnice horní Loděnice 137070000100 * 59,6 do soutoku s Černým p. 19,5 část VÚ42 1-11-05 část
Rozdélovský p. 137180000100 * **
145 L Loděnice dolní Loděnice 137070000100 od soutoku s Černým p. 19,5 do soutoku s Berounkou 0,0 včetně Černého p. 26 1-11-05 část
Černý p. 137240000100 * **
Braškovský p. 137240000200 * **
Rymáňský p. 137260000100 * **
bezejmenný tok 137290000800 * **
146 L Přítoky čemošické Berounky Bubovický p. 137350000100 * do soutoku s Berounkou 34 1-11-05 část
Svinařský p. 137390000100 * do soutoku s Berounkou 1-11-05 část
Halounský p. 137400000100 * **
Bělečský p. 137420000100 * **
Radotínský p. 137490400100 * 16,3 do soutoku se Zmrzlíkem 3,0 1-11-05 část
147 K Vltava dolní Vltava 113900000100 od soutoku s Berounkou 63,2 do soutoku s Labem 0,0 80
Libušský p. 137510000100 * ** 1-12-01 část
Písničky p. 137510000200 * ** 1-12-01 část
Vrutice 137530000100 * ** 1-12-02 část
Kunratický p. 137550000100 * ** 1-12-01 část
148 K Botič Botič 137630000100 * 2.7,1 do soutoku s Vltavou 0,0 43 1-12-01 část
Dobřejovický p. 137660000100 * **
Pitkovický p. 137680000100 * **
149 K Rokytka Rokytka 137750000100 * 35,1 do soutoku s Vltavou 0,0 58 1-12-01 část
Běchovický p. 137760000100 * **
Blatovský p. 137760000200 * **
Říčanský p. 137780000100 * **
Svépravický p. 137800000100 * **
Štěrboholský p. 137820000100 * **
150 K Levostranné přítoky pražské Vltavy Dalejský p. 137570000100 * 8,4 do soutoku s Vltavou 0,0 37 1-12-01 část
Motolský p. 137710000100 * do soutoku s Vltavou 1-12-01 část
Litovický p. 137840000100 * 18,9 do soutoku s Vltavou 0,0 1-12-02 část
Zličinský p. 137860000200 * do soutoku s Vltavou 1-12-02 část
Únětický p. 137920000100 * 8,6 do soutoku s Vltavou 0.0 1-12-02 část
151 K Zákolanský p. Zákolanský p. (Dolanský p.) 138040000100 * 26,6 do soutoku s Vltavou 0,0 48 1-12-02 část
Dobrovízský p. 138050000100 * **
Knovízský p. 138230000100 * **
152 K Bakovský p. Bakovský p. 138310000100 * 39,1 do soutoku s Vltavou 0,0 99 1-12-02 část
Byseňský p.138340000100 * **
Zlonický p. 138380000100 * **
Žerotínský p. 138410000100 * **
Červený p. 138540000100 * **
Šternberský p. 138550000100 * **
Vranský p. 138640000100 * **
153 K Kokořínské p. Liběchovka 138990000100 * 20,1 do soutoku s Labem 0,0 105 1-12-03 část
Pšovka 138830000100 *** do soutoku s Labem 1-12-03 část
154 K Ústecké p. Uštěcký p. 139230000100 *** 28,8 do soutoku s Labem 0,0 73 1-12-03 část
Konojedský p. 139240000100 * **
Loubní p. 139300000100 * **
Studený p. 139340000100 * **
Blatenský p. . 139480100100 * **
Luční p. 139500000100 * 11,5 do soutoku s Labem 0,0 1-12-03 část
Kotelický p. 139510000100 * **
Trojhorský p. 139530000100 * **
Ploskovický p. 139570.000100 * **
Široký p. 139590000100 * **
Obrtka 139600000100 * do soutoku s Labem 1-12-03 část
155 K Labe dolní Labe 100010000100 od soutoku s Vltavou 109,3 po hranice s Německem 0,0 hranice s Německem 154
Močidla 139620000100 * ** 1-12-03 část
Modla 144010000100 * ** 1-13-05 část
Poustka 145110000100 * ** 1-14-02 část
Račí p. 145130000100 * ** 1-14-02 část
Kamenická 145150000100 * ** 1-14-02 část
Klopotský p. 146200000100 * ** 1-14-04 část
Suchá Kamenice 146220000100 * ** 1-14-04 část
156 L Ohře chebská Ohře 139660000100 * 254,0 do soutoku s Odravou 224,1 včetně Odravy; hranice s Německem 249 1-13-01 část
Račí p. 139660000200 * **
Mlýnský p. 139660001500 * **
Mezný p. (Roderbach) 139660002800 * **
Libský p. 139670000100 * **
Vlastislavský p. 139680000100 * **
Reslava 139720000100 * **
Lesní p. 139740000100 * **
bezejmenný tok 139740000600 * **
Výhledský p. 139760000100 * **
Břehnický p. 139780000100 * **
Střížovský p. 139790001000 * **
Slatinný p. 139800000100 * **
bezejmenný tok 139800000110 * **
bezejmenný tok 139800001200 * **
bezejmenný tok 139800001300 * **
bezejmenný tok 139800001400 * **
Nebeský p. 139810000100 * **
Hazlovský p. 139830000100 * **
bezejmenný tok 139840001400 * **
Sázek 139880000100 * **
Velkorybnický p. 139890000100 * **
bezejmenný tok 139890000110 * **
bezejmenný tok 139900000800 * **
bezejmenný tok 139900001100 * **
Luzní p. 139910000100 * **
Stodolský p. 139950000100 * **
Vonšovský p. 139960000100 * **
Plesná 140000000100 * **
Starý p.140010000800***
bezejmenný tok140020000200***
Rašeliník140030000200***
Pstruhový p.140040000100***
Rokytník140080000100***
Rákosina140080000400***
Lubinka140110000100***
bezejmenný tok140130000200***
Odrava140180000100***
Mohelnský p.140230000100***
Bílý p.140230000400***
Stebnický p.140280000100***
Kyselecký p.140280001200***
Lipoltovský p.140320000100***
bezejmenný tok140320002000***
Podleský p.140330000100***
bezejmenný tok140340000200***
Štibořský p.140350000100***
157 L Svatava Svatava 140590000100 *29,3do soutoku s Ohří0,0134 1-13-01 část
Libocký p.140390000100***
Zadní Liboc140420000100***
Studenecký p.140440000100***
Habartovský p.140510000100***
bezejmenný tok140510000400***
Hraniční p.140600000200***
Klinberthálský p.140600000800***
Stříbrný p.140630000100***
Kamenný p.140650000100***
Mezní p.140690000100***
Rotava140710000100***
Skřiváň140740000100***
Vřesový p.140750000100***
Novohorský p.140810000100***
Dolinský p.140850000100***
Radvanovský p. 140870000100 * **
Lomnický p. 140890000100 * **
Lobezský p. 140920000100 * **
Chalupecký p. 140920003400 * **
bezejmenný tok 140920005800 * **
Hruškovský p. 140940000100 * **
158 L P. Slavkovského lesa Suchý p. 140460001000 * do soutoku s Ohří 92 1-13-01 část
bezejmenný tok 140460000200 * **
Libava 140470000100 * ** 1-13-01 část
bezejmenný tok 140470001400 * do soutoku s Ohří
bezejmenný tok 140470003200 * **
bezejmenný tok 140470004000 * **
bezejmenný tok 140470004600 * **
Malá Libava 140480000100 * **
Tisová 140550000100 * do soutoku s Ohří 1-13-01 část
bezejmenný tok 140550001600 * **
Stoka 140970000100 * 11,6 do soutoku s Ohří 0,0 1-13-01 část
bezejmenný tok 140970003300 * **
bezejmenný tok 140970005700 * **
Čistý p. 140980000100 * **
bezejmenný tok140980002600 * **
Stříbrný p. 140990000100 * **
bezejmenný tok 140990000200 * **
159 L Rolava Rolava 141130000100 * 27,3 do soutoku s Ohři 0,0 46 1-13-01 část
Černá voda 141160000100 * **
Bukový p. 141160000600 * **
Bílý p. 141180000100 * **
Rudný p. 141200000100 * **
Nejdecký p. 141220000100 * **
bezejmenný tok 141220000800 * **
Limnice 141240000100 * **
bezejmenný tok 141250002200 * **
bezejmenný tok 141250003600 * **
160 K Ohře karlovarská Ohře 139660000100 od soutoku s Odravou 224,1 do soutoku s Bystřicí 153,7 část VÚ148
Pstružný p. 140930000600 * ** 1-13-01 část
Loučský p. 140960200100 * ** 1-13-01 část
Chodovský p. 141030000100 * ** 1-13-01 část
Tatrovický p. 141050100100 * ** 1-13-01 část
Černý p. 141080000100 * ** 1-13-01 část
Vitický p. 141610000100 * ** 1-13-02 část
Sadovský p. 141640000100 * ** 1-1,3-02 část
Borský p. 141640000800 * ** 1-13-02 část
Lučinský p. 141690000100 * ** 1-13-02 část
bezejmenný tok 141690000200 * ** 1-13-02 část
Hartmanovský p. 141690000600 * ** 1-13-02 část
Dubinský p. 141700000100 * ** 1-13-02 část
161 L Ohře střední Ohře 139660000100 od soutoku s Bystřicí 153,7 do soutoku s Libocí 91,1 včetně Bystřice, část VÚ192 1-13-02 část
Bystřice 141830000100 * **
Bílá Bystřice 141840000100 * **
bezejmenný tok 141840001600 * **
Eliášův p. 141860000100 * **
Jesenice 141880000100 * **
Rudný p. 141900000100 * **
bezejmenný tok 141900001000 * **
Jáchymovský p. 141920000100 * **
Veseřice 141930000100 * **
Ostrovský p. 141980000100 * **
Borecký p. 142000000100 * **
bezejmenný tok 142000000600 * **
Plavenský p. 142030000100 * **
Hornohradský p. 142050000100 * **
Osvinovský p. 142060000100 * **
Pekelský p. 142090000100 * **
Korunní p. 142110000100 * **
BoČský p. 142130000100 * **
Hučivý p. 142150000100 * **
Podmileský p. 142250000100 * **
Hradišťský p. 142310000100 * **
Doninský p. 142330000100 * **
Prunéřovský p. 142330200100 * **
Šebestiánka 142330300100 * **
Výslunský p. 142330500100 * **
bezejmenný tok 142330501400 * **
Třebíšský p. 142330600400 * **
Uhošťanský p. 142340000100 * **
162 L Teplá Teplá 141270000100 * 64,4 do soutoku s Ohří 0,0 část VÚ126 1-13-02 část
bezejmenný tok 141270007000 * **
bezejmenný tok 141270008800 * **
Beranovský p. 141280000100 * **
Luční p. 141300000100 * **
bezejmenný tok 141310000400 * **
Pramenský p. 141320000100 * **
Mnichovský p. 141330000100 * ** -
' Otročínský p. 141360000100 * **
Nadlucký p. 141370000100 * **
Máchovský p. 141380001200 * **
Novoveský p. 141400000100 * **
Bečovský p. 141420000100 * **
Dolský p. 141440000100 * **
Hůrečky p. 141460000100 * **
Lomnický p. 141480000100 * **
Chloumecká strouha 141490000100 * **
Mlýnský p. 141510000100 * **
Telenecký p. 141520000200 * **
Dražovský p. 141550000100 * **
163 K Liboc Liboc 142400000100 * 39,8 do soutoku s Ohří 0,0 část VÚ380 1-13-03 část
Žďárský p. 142410000100 *** **
Duba 142420200100 *** **
Hasnický p. 142430200100 *** **
Miřetický p. 142430400200 *** **
Skalní p. 142430400800 *** **
Leska 142470000100 *** **
Dobřenecký p. 142480000100 *** **
Dolánecký p. 142560000100 *** **
164 L Blšanka horní Blšanka 142780000100 * 40,8 do soutoku s Podvineckým p. 27,3 včetně Podvineckého p. 48 1-13-03 část
Libkovický p. 142780100100 * **
Mlýnecký p. 142850000100 * **
Vrbičský p. 142860000100 * **
Podhora 142910000100 * **
Podvinecký p. 142930000100 * **
Ostrovecký p. 142940000100 * **
165 K Blšanka dolní Blšanka 142780000100 od soutoku s Podvineckým p. 27,3 do soutoku s Ohří 0,0 část VÚ65 1-13-03 část
Očihovecký p. 143050000100 * **
Hokovský p. 143060000100 * **
Valovský p. 143090000100 * **
Černocký p. 143110000100 * **
Vlkovský p. 143120000100 * **
Želečský p. 143150000100 * **
Klučecký p. 143170000100 * **
Sádecký p. 143180000100 * **
166 K Chomutovka Chomutovka 143390000100 * 43,0 do soutoku s Ohří 0,0 73 1-13-03 část
bezejmenný tok 143390000600 * **
Kamenická 143410000100 * **
Křímovský p. 143440000100 * **
Hačka 143480000100 * **
Hutná 143480100100 * **
Lideňský p. 143480200100 * **
167 K Ohře dolní Ohře 139660000100 od soutoku s Libocí 91.1 do soutoku s Labem 0,0 210
Černovický p. 142690000100 * ** 1-13-03 část
bezejmenný tok 142770001000 * ** 1-13-03 část
Hrádecký p. 143530000100 * ** 1-03-04 část
Jezeř 143540000100 * ** 1-03-04 části
Smolnický p. 143610000100 * ** 1-03-04 část
Chožovský p. 143680000100 * ** 1-03-04 část
Dobročka 143760000100 * ** 1-03-04 část
Žejdlík 143780000100 * ** 1-03-04 část
Suchý p. 143790000100 * ** 1-03-04 část
Hnojnický p. 143800000100 * ** 1-03-04 část
Rosovka 143860300100 * ** 1-03-04 část
Voračovka 143860400100 * ** 1-03-04 část
Podsedický p. 143860600100 * ** 1-03-04 část
Mlýnský p. 143860901200 * ** 1-03-04 část
Mšenský p. 143861000100 * ** 1-03-04 část
Čepel 143870000100 * ** 1-03-04 část
Vražkovský p. 143940000100 * ** 1-03-04 část
168 L Bílina pramenná Bílina 144190000100 * 74,5 po zaústění přivaděče z Ohře 65,1 23 1-14-01 část
Lužec 144220200100 * **
bezejmenný tok 144220400131 * **
Kundratický p. 144220500100 * **
Vesnický p. 144220700100 * **
169 L Loupnice Loupnice 144221300100 * 11.4 do soutoku s Bílinou 0,0 21 1-14-01 část
Jiřetínský p. 144221400100 * **
170 K Bílina Bílina 144190000100 od zaústění přivaděče z Ohře 65,1 do soutoku s Labem 0,0 kromě Ervěnického koridoru 216 1-14-01 část
Bílý p. 144230000100 * **
Srpina 144240500100 * **
Sušanský p. 144240800100 * **
Slatinický p. 144241000100 * **
Lužický p. 144340000100 * **
Syčivka 144370000100 * **
Mukovský p. 144380000100 * **
Bouřlivec 144470000100 * **
Křižanovský p. 144480000100 * **
Loučenský p. 144500200100 * **
Lomský p. 144510000100 * **
Radčický p. 144510100100 * **
Luční p. 144540000100 * **
Bystřice 144560000100 * **
bezejmenný tok 144560000110 * **
Liščí p. 144560001400 * **
Sviní p. 144590000100 * **
Lesní p. 144590000200 * **
Bořislavský p. 144620000100 * **
Žalanský p. 144630000100 * **
Radejčínský p. 144680000100 * **
Ždírnický p. 144760000100 * **
Telnický p. 144770000100 * **
Habartický p. 144790000100 * **
Zalužanský p. 144790200100 * **
Modlanský p. 144790300100 * **
171 L Podkrušnohorské labské p. Klíšský p. 144860000100 * 10,8 do soutoku s Bílinou 0,0 50 1-14-01 celé
Žďárský p. 144870000100 * ** .
Bílý p. 144890000100 * **
Neštěmický p. 144950000100 * do soutoku s Labem 1-14-02 část
. Lužecký p. 145030000100 * do soutoku s Labem 1-14-02 část
Jílovský p. 145160000100 * do soutoku s Labem 1-14-02 část
Tisá 145170000100 * **
Červený p. 145190000100 * **
P. Oldřich 145200002000 * **
172 L P. Českého středohoří Milešovský p. 144070000100 * do soutoku s Labem 29 1-13-05 část
Kojetický p. 144930000100 * do soutoku s Labem 1-14-02 část
Homolský p. 144990000100 * do soutoku s Labem 1-14-02 část'
Luční p. 145050000100 * do soutoku s Labem 1-14-02 část
173 L Ploučnice horní Ploučnice 145220000100 * 102,3 do soutoku s Panenským p. 75,2 včetně Panenského p. 77 1-14-03 část
bezejmenný tok 145220000400 * **
Ještědský p. 145220400100 * **
bezejmenný tok 145220401400 * **
Zdislavský p. 145220700100 * **
Panenský p. 145250000100 * **
Heřmanický p. 145280000100 * **
Fibichův p. .145320000100 * **
Růžový p. 145340000100 * **
bezejmenný tok 145350001400 * **
174 L Přítoky Dolní Ploučnice Ploužnický p. 145370000100 * ** 660 1-04-03 část
Hradčanský p. 145410000100 * ** 1-04-03 část
Svitávka 145480000100 *** ** 1-04-03 část
Hamerský p. 145520000100 *** **
Boberský p. 145540000100 *** **
Rousínovský p. 145550000100 *** **
Vítkovský p. 145600000800 * ** 1-04-03 část
Dobranovský p. 145610000100 * ** 1-04-03 část
Šporka 145650000100 * ** 1-04-03 část
Na nivách 145670000200 * **
Robečský p. 145730000100 *** ** 1-04-03 část
Bobří p. 145730000100 *** **
Zbynská strouha 145740000100 *** **
Břehyňský p. 145760000100 *** **
Jestřebský p. 145790001400 *** **
Dolina 145810000100 *** **
Skleněný p. 145840000600 *** **
Dolský p. 145850000100 *** **
Valteřický p. 145930000100 *** ** 1-04-03 část
Vrbový p. (Žandovský) 145970000100 *** ** 1-04-03 část
Fojtovický p. 146030000100 *** ** 1-04-03 část
Bystrá 146070000100 *** ** 1-04-03 část
Dobrnský p. 146110000100 *** ** 1-04-03 část
bezejmenný tok 146120000200 *** ** 1-04-03 část
Folknářský p. 146120001400 *** ** 1-04-03 část
175 K Ploučnice dolní Ploučnice 145220000100 od soutoku s Panenským p. 75,2 do soutoku s Labem 0,0 69 1-14-03 část
176 L Kamenice Kamenice 146260000100 * 23 do soutoku s Labem 0,0 284 1-14-05 část
Bělá 146260003400 *** **
Pryský p. 146290000100 *** **
Olešnička 146350000100 *** **
Bynovecký p. 146370000100 *** **
Chřibská Kamenice 146390000100 *** **
bezejmenný tok 146390004600 *** **
Doubický p. 146400000100 *** **
Studený p. 146420000100 *** **
Koutský p. 146470000100 *** **
Suchá Bělá 146510000100 *** **
bezejmenný tok 146510000910 *** **
177 L Krušnohorské p. Mohelnice 147350000100 * 2,2 do státní hranice 0,0 hranice s Německem 5 1-15-02 část
Fojtovický p. 147350000800 * **
bezejmenný tok 147350002000 * **
178 L Halštrov a přítoky Sály Bílý Halštrov 148200000100 * 8,6 do státní hranice 0,0 hranice s Německem 44 1-15-05 celé
Újezdský p. 148120000100 * **
Rokytnice 148130000100 * **
Luzní p. 148140000100 * **
Kněžský p. 148140001800 * **
bezejmenný tok 148150000110 * **
bezejmenný tok 148150000320 * **
bezejmenný tok 148160000310 * **
Bystřina 148170000100 * **
bezejmenný tok 148170000510 * **
bezejmenný tok 148170000520 * **
Brodivý p. 148170000800 * **
bezejmenný tok 148200001200 * **
Ašský p. 148210000100 * **
Hranický p. 148280000100 * **
Ztracený p. 148290000110 * **
Stříbrný p. 148290000120 * **
bezejmenný tok 148290000200 * **
bezejmenný tok 148290000900 * **
179 L Odra horní Odra 200010000100 * 121,5 do soutoku s Luhou 72,4 část VÚ504 2-01-01 část
Střelenský p. 200040000100 *** **
Libavský p. 200060000100 *** **
Plažský p. 200130000100 *** **
Lažský p. 200190000100 *** **
Anenský p. 200190001400 *** **
Podleský p. 200210000100 *** **
Klikatý p. 200230000100 *** **
Budišovka 200250000100 *** **
Rychtářský p. 200260000100 *** **
bezejmenný tok 200270003600 *** **
Něčínský p. 200290000100 *** **
Čermná 200330000100 *** **
Suchá 200390000100 *** **
Dobešovský p. 200410000100 *** **
Vítovka 200430000100 *** **
bezejmenný tok 200460201210 *** **
Hrabětický p. 200480000100 *** **
180 L Luha Luha 200500000100 * 18,5 do soutoku s Odrou 0,0 27 2-01-01 část
Hradečný p. 200510000100 * **
bezejmenný tok 200560002000 * **
Rybník (Vlčnovský p.) 200590000100 * **
bezejmenný tok 200620000200 * **
181 L Jičínka Jičínka 200680000100 * 19,5 do soutoku s Odrou 0,0 37 2-01-01 část
bezejmenný tok 200680000600 * **
Papakův p. 200680003400 * **
Ostruží p. 200680005600 * **
bezejmenný tok 200680005900 * **
Zrzávka 200690000100 * **
Křižanův p. 200700000100 * **
Straník 200720000100 * **
Rakovec 200740000200 * **
182 L Husí p. Husí p. 200800000100 * 25,4 do soutoku s Odrou 0,0 41 2-01-01 část
Kamenný p. 200830000100 ***
Gručovka 200870000100 ***
Děrenský p. 200920000100 ***
Bravinský p. 200930000100 * **
183 K Sedlnice Sedlnice 201070000100 * 16,0 do soutoku s Odrou 0,0 24 2-01-01 část
Bařinka 201070002200 ***
Libotinský p. 201070004200 ***
Rybský p. 201070008200 ***
184 L Bílovka Bílovka 201090000100 *21,1 do soutoku s Odrou 0,0 59 2-01-01 část
Sezina 201120000100 ***
Setina 201130000100 ***
Jamník 201150000100 ***
185 L Lubina Lubina 201190000100 *35,0 do soutoku s Odrou 0,0 82 2-01-01 část
Radhostnice 201200000100 ***
Velký Škaredý p. 201200000400 ***
Bystrý p. 201220000100 ***
Lomná 201230000100 ***
bezejmenný tok 201250001000 ***
Lichnovský p. 201260000100 ***
Tichávka 201280000100 ***
Rakovec 201280004000 ***
bezejmenný tok 201280004300 ***
Lubinka 201300000100 ***
Svěcený p. 201310001200 ***
Kopřivnická 201320000100 ***
Klenoš 201340000100 ***
186 L Ondřejnice Ondřejnice 201410000100 *23,1 do soutoku s Odrou 0,034 2-01-01 část
Říčka 201410002000 ***
Lhotecký p. 201410003300 ***
Myslíkovský p. 201410005800 ***
Košice 201420000100 ***
187 K Odra střední Odra 200010000100 od soutoku s Lunou 72,4 do soutoku s Opavou 17,6 118 2-01-01 část
bezejmenný tok 200650002400 * **
Kletenský p. (Suchdolský) 200660000100 * **
P. pod Liščí 200970000100 * **
Bartošovický p. 200990000100 * **
Pustějovský p. 201030000100 * **
Polančice 201460100100 * **
Porubka (rameno) 201500000100 * **
bezejmenný tok 201500001800 * **
Mešnice 201510000100 * **
Opusta 201510000200 * **
Porubka 201520000600 * **
Mlýnka 201520003200 * **
Luzní p. 201520005500 * **
Dolní Mlýnka 201520007700 * **
188 L Opava horní Opava 20164.0000100 * 109,1 do soutoku s Cizinou 56,3 hranice s Polskem 280 2-02-01 část
Černá Opava 201540000100 *** **
bezejmenný tok 201560003200 * **
Střední Opava 201570000100 *** **
bezejmenný tok . 201570000600 * **
bezejmenný tok 201570004400 * **
Skalní p. 201580000100 *** **
Bílý p. 201600000100 *** **
bezejmenný tok 201620001800 * **
Opava 201640000100 *** **
Uhlířský p. 201650000100 *** **
Kobylí p. (Kobylka) 201670000100 *** **
Oborenský p. 201770000100 *** **
Krasovka 201890000100 *** **
bezejmenný tok 201900000600 * **
bezejmenný tok 202130000200 * **
189 L Opavice Opavice 201910000100 * 32,2 do soutoku s Opavou 0,0 52 2-02-01 část
Komorský p. 201940000100 * **
Kobylí p. 202040000100 * **
Opavice (rameno) 202050000400 * **
bezejmenný tok 202070000200 * **
Mohla 202100000100 * **
190 L Čižina a Hořina Čižina 202200000100 * 18,1 do soutoku s Opavou 0,0 26 2-02-01 část
Tetřevský p. 202230000100 * **
Hořina 202270000100 * **
191 L Heraltický p. Heraltický p. 202300000100 * 14,8 do soutoku s Opavou 0,0 15 2-02-01 část
192 K Opava dolní Opava 201640000100 od soutoku s Cizinou 56,3 do soutoku s Odrou 0,0 hranice s Polskem 128
Velká 202380000100 * ** 2-02-01 část
Plšťský p. 202400000100 * **
Kateřinský p. 202430000100 * **
Strouha 203450000100 * ** 2-02-03 část
Raduňka 203450001400 * **
Sedlinka 203510000100 * **
Ohrozima 203530000200 * **
Hrabyňka 203550000100 * **
Opusta 203570000100 * **
Štěpánka 203600000100 * **
bezejmenný tok 203600000800 * **
Juliánka 203620000100 * **
Přehyně 203620001000 * **
Jasenka 203660000100 * **
Plesenský p. 203680000100 * **
193 L Moravice horní Moravice 202450000100 * 90,5 do soutoku s Kočovským p. 74,6 68 2-02-02 část
Kotelný p. 202460000100 * **
Bělokamenný p. 202500000100 * **
bezejmenný tok 202500003600 * **
Moravický p. 202540000100 * **
Podolský p. 202560000100 * **
Splavský p. 202570000100 * **
Růžový p. 202600002400 * **
Novopolský p. 202610000100 * **
Polička 202660000100 * **
Lomnický p. 202700000100 * **
194 L Kočovský p. Kočovský p. 202720000100 * 11,5 do soutoku s Moravici 0,0 13 2-02-02 část
Václavovský p. 202720001400 * **
195 L Černý p. Černý p. 202800000100 ' * 17,8 do soutoku s Moravicí 0,0 28 2-02-02 část
Stará Voda 202810000100 * **
Andělská Hora 202840000100 * **
Rudný p. 202870000100 * **
Bukový p. 202890000100 * **
bezejmenný tok 202920000600 * **
196 L Lobník Lobník 203040000100 * 13,7 do soutoku s Moravicí 0,0 19 2-02-02 část
Rubaniskový p. 203040001000 * **
Krištánovický p. 203050000100 * **
197 L Moravice dolní Moravice 202450000100 od soutoku s Novolubickým p. 45,3 do soutoku s Opavou 0,0 včetně Novolubického p. 168 2-02-02 část
Novolublický p. 203100000100 *** **
Horník 203120000100 *** **
Mělčský p. 203140000100 *** **
bezejmenný tok 203150100200 *** **
Hradečná 203180000100 *** **
Vrbný p. 203400000100 *** **
198 K Hvozdnice Hvozdnice 203220000100 * 30,0 do soutoku s Moravicí 0,0 43 2-02-02 část
Jamník 203230000100 * **
Heřmanický p. 203250000100 * **
Hornoleský p. 203260000100 * **
Deštná 203330000100 * **
Litultovický p. 203350000100 * **
Mikolajický p. 203370000100 * **
bezejmenný tok 203370000600 * **
199 L Ostravice horní Ostravice 203780000100 * 53,6 do soutoku s Moravkou 24,9 103 2-03-01 část
Bílá Ostravice 203720000100 * **
bezejmenný tok 203720001400 * **
Lučovec 203730000100 * **
Smradlavá 203750000100 * **
bezejmenný tok 203750000800 * **
Smutná 203750002800 * **
bezejmenný tok 203750003900 * **
Ourabka 203750005600 * **
Černá Ostravice 203770000100 * **
Borsučí 203770003800 * **
Baraní p. 203770006200 * **
Lučný p. 203770008000 * **
Chladná voda 203770010600 * **
. Ostravice 203780000100 * **
Červík 203790000100 * **
Stýskalonka 203800000800 * **
Velký p. 203810000100 * **
Rečice 203830000100 * **
Vilčok 203840000100 * **
Lipňok 203840000400 * **
Říčky 203840001800 * **
Mazák 203870000100 * **
Bučací 203880000400 * **
Šepetný p. 203880002000 * **
Řasnik 203890000100 * **
Stříbrník 203890000400 * **
bezejmenný tok 203980001200 * **
Hutný p. 203980002800 * **
Bahno 203980003300 * **
Bystrý p. 203990000100 * **
Říčka 204000000100 * **
Baštice 204010000100 * **
200 L Čeladenka Čeladenka 203910000100 * 14,9 do soutoku s Ostravicí 0,0 24 2-03-01 část
Desčanský p. 203910002600 * **
bezejmenný tok 203910002700 * **
Magurka 203920000100 * **
Psí doliny 203930002000 * **
Frýdlandská Ondřejnice 203940000100 * **
bezejmenný tok 203940003000 * **
201 L Moravka Moravka 204030000100 * 27,7 do soutoku s Ostravicí 0,0 56 2-03-01 část
Byčinec 204030001800 * **
Lucka 204040000100 * **
Skalka 204060000100 * **
Nytrová 204070000100 * **
Slavíc 204100000100 * **
Velký lipový p. 204120000100 * **
Mražok 204120001400 * **
Vysutý p. 204150002400 * **
Mohelnice 204160000100 * **
Jestřábí p. 204170000100 * **
202 L Ostravice dolní Ostravice 203780000100 od soutoku s Moravkou 24,9 do soutoku s Odrou 0,0 71 2-03-01 část
Podšajarka 204230000200 * **
Ostravická Datyňka 204250000100 * **
Olešná 204270000100 * **
bezejmenný tok 204270000800 * **
Palkovský p. 204280000100 * **
bezejmenný tok 204290003000 * **
Řepník 204290100400 * **
Lesní p. 204300000600 * **
Slezský Mlýnský 204510003800 * **
203 L Lučina Lučina 204310000100 * 30,2 do soutoku s Ostravicí 0,0 85 2-03-01 část
Sprochůvka 204310001200 * **
Tošanůvka 204330000200 * **
Říčky 204360000100 * **
bezejmenný tok 204360002200 * **
Osový 204380000600 * **
Stružník 204390001800 * **
Sušánka 204400000100 * **
Šumbarský p. 204400005400 * **
Pežgovský p. 204410000400 * **
Venclůvka 204420000100 * **
Špluchovský p. 204430000100 * **
Frýdecký p. 204450000100 * **
Datýňka 204500000100 * **
bezejmenný tok 204500001400 * **
bezejmenný tok 204510000400 * **
204 K Odra dolní Odra 200010000100 od soutoku s Opavou 17,6 do státní hranice 0,0 hranice s Polskem 75 2-02-04 část
Ludgéřovský p. 203710000100 * **
Doubravská Stružka 204560000100 * ** 2-03-02 Část
Petřvaldská Stružka 204570000100 * **
Holotovecký p. 204570001200 * **
Stružka 204580000100 * **
Porubka 204580003800 * **
Rychvaldská Lutyňka 204580005400 * **
Jurakovec 204580006700 * **
Michálkovický p. 204590000100 * **
bezejmenný tok 204600001800 * **
Bažantnice 204620000100 * **
Bojcuvka 204630000200 * **
Bohumlnská Stružka 204640000100 * **
Bečva 204660000100 * **
Šilhéřovský p. 204680000100 * **
205 L Olše horní Olše 204720000100 * 71,7 do soutoku s Hrabinkou 35,2 432 2-03-03 Část
Oleška 204720000200 *** **
bezejmenný tok 204720002700 * **
Bystrý p. 204730000100 *** **
bezejmenný tok 204730000400 * **
bezejmenný tok 204730001310 * **
Zárembčok 2047500.00100 *** **
Javorská 204760000600 *** **
bezejmenný tok 204760001800 * **
Hranečník 204760003000 *** **
Lísky 204770000100 *** **
Lomná 204790000100 *** **
Přelač p. 204790003600 *** **
Lačnovský p. 204790007000 *** **
Rušňok 204790008800 *** **
Mionší 204790010800 *** **
Jestřábí p. 204800000100 *** **
Křinovský p. 204810000400 *** **
Ošetnice 204820000100 *** **
Radvanov 204850000100 *** **
Kostkov 204860000200 *** **
Jasení 204870000100 *** **
Černý p. 204870001400 *** **
Rohovec 204880000200 *** **
Kompařov 204880005200 *** **
Hluchová 204890000100 *** **
Střelmá 204900000100 *** **
bezejmenný tok 204900000400 * **
Horský p. 204910000100 *** **
Kopytná 204950000100 * **
Prašivka 204960000800 * **
Vendryňka 204990000100 * **
bezejmenný tok 204990000400 * **
Listnice 205010000100 * **
Tyra 205030000100 * **
Rovenský p. 205030003600 * **
bezejmenný tok 205030003700 * **
Staviska 205070000100 * **
Ropičanka 205080000100 * **
Vělopolka 205090000100 * **
Sadovský p. 205110000200 * **
206 L Stonávka horní Stonávka 205200000100 * 9,9 do soutoku s Vdoveckým p. 0,0 včetně Vdoveckého p. 25 2-03-03 Část
Ráztoka 205210000100 * **
Odnoha 205210002200 * **
Černý p. 205230000100 * **
Sušovský p. 205270000100 * **
Zavadovický p. 205290000100 * **
Vdovecký p. 205290000600 * **
207 K Olše dolní Olše 204720000100 od soutoku s Hrabinkou 35,2 do soutoku s Odrou 0,0 včetně Hrabinky, hranice s Polskem 151 2-03-03 část
Olše 204720000100 * **
Hrabinka 205140000100 * **
Kyšinec 205180000100 * **
Loucká Mlýnka 205190001200 * **
bezejmenný tok 205190100600 * **
Stonávka 205200000100 od soutoku s Vdoveckým p. 9,9 do soutoku s Olší 0,0 2-03-03 část
Čaplovecký p. 205300000800 * **
Zadky 205300002400 * **
Chotěbuzka 205310000100 * ** ..
bezejmenný tok 205350001400 * **
bezejmenný tok 205350002100 * **
Olšinský náhon 205350002300 * **
Karvinský p. 205350100100 * **
Doubravský p. 205350101000 * **
Petrůvka 205360000100 * **
bezejmenný tok 205360001710 * **
bezejmenný tok 205360001910 * **
bezejmenný tok 205360002000 * **
bezejmenný tok 205370000200 * **
bezejmenný tok 205370000610 * **
bezejmenný tok 205370002000 * **
bezejmenný tok 205370002010 * **
Mlýnka 205370200100 * **
Glembovec 205370200600 * **
bezejmenný tok 205370201700 * **
Šotkůvka 205370400100 * **
bezejmenný tok 205370400110 * **
bezejmenný tok 205370400120 * **
bezejmenný tok 205370400310 * **
bezejmenný tok 205370500600 * **
Lutyňka 205370600100 * **
Olmovec 205370601800 * **
Zbytkový p. 205370604400 * **
Skřečonský p. 205370605600 * **
208 L Osoblaha Osoblaha 205580000100 * 36,6 do státní hranice 0,0 hranice s Polskem 91 2-04-02 celé
Svinný p. 205590000100 ** **
Mušlov 205610000100 * **
Povelický p. 205650000100 * **
Hrozová 205710000100 * **
Matějovický p. 205720000100 * **
Pomezní p. 205740000400 * **
Lesný p. 205750000100 * **
bezejmenný tok 205760000200 * **
bezejmenný tok 205760000410 * **
bezejmenný tok 205760000430 * **
Prudník 205810000100 * **
bezejmenný tok 205810000200 * ** .
Sádecký p. 205820000100 * **
Pavlovický p. 205850000100 * **
209 L Vidnavka Vidnavka 206480000100 25,9 do státní hranice 0,0 hranice s Polskem 59 2-04-04 část
Obloučník 206490000100 * **
Vápenský p. 206490200100 * **
Stříbrný p. 206520000100 * **
Černý p. 206580000100 * **
Plavný p. 206610000100 * **
Červený p. 206630000100 * **
Křemenáč 206640000100 * **
210 L Bělá Bělá 206730000100 31,2 do státní hranice 0,0 hranice s Polskem 108 2-04-04 část
Studený p. 206740000100 * **
Zaječí p. 206750001000 * **
Černý p. 206760000100 * **
bezejmenný tok 206760000600 * **
Červenohorský p. 206760002000 * **
Keprnický p. 206780000100 * **
Rudohorský p. 206790000100 * **
bezejmenný tok 206790001400 * **
Borový p. 206820000100 * **
Javořický p. 206840000100 * **
Šumný p. 206860000100 * **
Vrchovištní p. 206880000100 * **
Čížek 206890000100 * **
Stařic 206920000100 * **
Ramzovský p. 206950000100 * **
Vražedný p. 206950000800 * **
Lubina 206980000100 * **
Zlebník 206990001500 * **
Chebzí 207000000100 * **
bezejmenný tok 207010003000 * **
Olešnice 207020000100 * **
Javorná 207030000100 * **
211 L Lužická Nisa Lužická Nisa 207220000100 * 48,2 po hranice s Německem 0,0 hranice s Německem 580 2-04-07 celá
Lučanská Nisa 207220000200 *** **
bezejmenný tok 207220000300 *** **
Novoveský p. 207230000100 *** **
Mšenský p. 207250000100 *** **
Rýnovická Nisa 207270000100 *** **
bezejmenný tok 207280003400 *** **
Luční p. 207290000100 *** **
Doubský p. 207310000100 *** **
bezejmenný tok 207310003600 *** **
Harcovský p. 207350000100 *** **
Lukášovský p. 207350000600 *** **
Křemenný p. 207350004000 *** **
bezejmenný tok 207350006400 *****
Janovodolský p. 207360000200 *** **
Jizerský p. 207360001600 *** **
Černá Nisa 207370000100 *** **
bezejmenný tok 207370004200 *** **
Radčický p. 207380000100 *** **
bezejmenný tok 207380002800 *** **
Udolský p. 207430000100 *** **
Vlčí p. 207430001800 *** **
Jeřice 207450000100 *** **
bezejmenný tok 207450001400 *** **
bezejmenný tok 207450004200 *** **
Malá Jeřice 207460000100 *** **
Fojtka 207480000100 *** **
bezejmenný tok 207490004400 *** **
Albrechtický p. 207500000100 *** **
Vítkovský p. 207540000100 *** **
Křížový p. 207560000600 *** **
Václavický p. 207570000100 *** **
bezejmenný tok 207570000400 *** **
bezejmenný tok 207580001400 *** **
Bílý p. 207580003000 *** **
bezejmenný tok 207580003005 *** **
bezejmenný tok 207580003008 *** **
212 L Smědá Smědá 207790000100 * 42,0 do státní hranice 0,0 hranice s Polskem 140 2-04-10 celé
bezejmenný tok 207790002800 * **
Hájený potok 207800000100 * **
Velká rybí voda 207810000200 * **
Černý potok 207820000100 * **
Sloupský potok (Č. Štolpich) 207860000100 * **
. Malý Sloupský potok (B. Štolpich) 207870000100 * **
Pekelský potok 207900000100 * **
Holubi potok 207920000100 * **
Lomnice 207940000100 * **
Novoměstský potok 207940002000 * **
bezejmenný tok 207940003400 * **
Ztracený potok 207950000100 * **
Rasnice 207980000100 * **
bezejmenný tok 207980000200 * **
bezejmenný tok 207980006400 * **
Zaječí potok 207990000200 * **
Minkovický potok 207990005000 * **
Višňovský potok 208000000100 * **
bezejmenný tok 208000000190 * **
Bulovský potok 208020000100 * **
bezejmenný tok 208020000600 * **
Filipovka 208070000400 * **
Sanský potok 208070001000 * **
bezejmenný tok 208070001100 * **
bezejmenný tok 208070001210 * **
bezejmenný tok 208070003200 * **
bezejmenný tok 208070004400 * **
bezejmenný tok208070004500 * **
Boreček 208080000100 * **
Javornický potok 208080000800 * **
bezejmenný tok 208080000810 * **
Kočičí potok 208090000100 * **
bezejmenný tok 208090000920 * **
bezejmenný tok 208090001710 * **
bezejmenný tok 208090001720 * **
bezejmenný tok 208090003110 * **
Červená Voda208120000100 * **
213 L P. Českého lesa Kateřinský p. 400050000100 * 9,6 do státní hranice 0,0 hranice s Německem 29 4-01-02 část
Žebrácký p. 400060000100 * **
Václavský p. 400120000100 * **
Jelení p. 400160000100 * **
bezejmenný tok 400170000400 * **
Nivní p. 400190000100 * **
Železný p. 400220000100 * **
Farský p. 400240000100 * **
Hraniční p. 400290000100 * **
214 L Morava hanušovická Morava 401110000100 * 350,0 do soutoku s Děsnou 301,1 196 4-10-01 část
bezejmenný tok 401110002200 * **
bezejmenný tok 401110003400 * **
Hluboký p. 401110005400 * **
Mlýnský p. 401110010600 * **
Zlatý p. 401120000100 * **
Malá Morava 401140000100 * **
Vysoký p. 401150000200 * **
Kamenný p. 401160000100 * **
bezejmenný tok 401170000200 * **
Zelený p. 401180000100 * **
Počátecký p. 401200000100 * **
Křupá 401220000100 * **
bezejmenný tok 401220000600 * **
Seninka 401220004800 * **
bezejmenný tok 401220006800 * **
Stříbrnický p. 401230000100 * **
bezejmenný tok 401230002200 * **
Kunčický p. 401250000100 * **
Vrbenský p. 401270000100 * **
Andělský p. 401300000100 * **
bezejmenný tok 401320000400 * **
Chrastický p. 401330000100 * **
Prudký p. 401350000100 * **
Branná 401380000100 * **
Klepáčský p. 401390000100 * **
bezejmenný tok 401390001200 * **
Hučava 401430000100 * **
bezejmenný tok 401430000800 * **
Sklená voda 401470000100 * **
Staříč 401490000100 * **
Potůčník 401510000100 * **
Kopřivná 401540000100 * **
Raškovský p. 401560000100 * **
Bohdíkovský p. 401570002000 * **
Hoštický p. 401580000100 * **
Bušínský p. 401620000100 * **
Truskovec 401620005400 * **
Kamenný p. 401620200100 * **
bezejmenný tok 401620202000 * **
215 L Desná Desná 401640000100 * 43,5 do soutoku s Moravou 0,0 128 4-10-01 část
Divoký p. 401660006000 * **
Hučivá Desná 401670000100 * **
Poniklý p. 401680000100 * **
Desná (rameno) 401700100100 * **
Přemyslovský p. 401710000200 * **
Tříramenný p. 401730000100 * **
bezejmenný tok 401740000600 * **
Merta 401750000100 * **
Kamenitý p. 401760000100 * **
Studený p. 401760000800 * **
Klepáčovský p. 401780000100 * **
bezejmenný tok 401780000400 * **
Rudoltický p. 401780002200 * **
. Losinka 401810000100 * **
Račinka 401830100100 *** **
Rejchartický p. 401860000100 * **
bezejmenný tok 401860001000 * **
Račí p. 401880000100 * **
Hraběšický p. 401900000100 * **
Malínský p. 401920000100 * **
Holubí p. 401920200100 * **
Bratrušovský p. 401930000100 * **
Temehec 401940000100 * **
bezejmenný tok 401960000500 * **
Sudkovský p. 401970000100 * **
Bludovský p. 401970200100 * **
Vítoninský p. 401970202000 * **
216 L Března Března 402330000100 * 29,5 do soutoku s Moravskou Sázavou 0,0 46 4-10-02 část
bezejmenný tok 402330002800 * **
Červenovodský p. 402340000100 * **
bezejmenný tok402350000800 * **
bezejmenný tok 402350002200 * **
Čistá 402360000100 * **
bezejmenný tok 402370001400 * **
Jedlí p. 402370007000 * **
Cotkytelský p. 402370008400 * **
Šumvalák 402380000100 * **
bezejmenný tok 402380000800 * **
bezejmenný tok 402390000400 * **
217 L Moravská Sázava Moravská Sázava 402030000100 * 45,0 do soutoku s Moravou 0,0 139 4-10-02 část
Sázavský p. 402040000100 * **
Chudobský p. 402050002800 * **
Kalný p. 402060000100 * **
bezejmenný tok 402060000400 * **
Ostrovský p. 402080000100 * **
Zadní p. 402090000100 * **
Lukovšký p. 402140000100 * **
bezejmenný tok 402140001000 * **
Lukávka 402150200100 * **
bezejmenný tok 402150201800 * **
Květná 402160000100 * **
Rychnovský p. 402180000100 * **
Radišovský p. 402190000100 * **
Červený p. 402210000100 * **
Lubnický p. 402230200100 * **
bezejmenný tok 402230401000 * **
Hraniční p. 402250000100 * **
Tatenička 402260000100 * **
Ospirský p. 402290000100 * **
Hynčinský p. 402300000100 * **
bezejmenný tok 402400004400 * **
Bušínovský p. 402410000100 * **
Jahodná 402420000100 * **
Jestřebský p. 402430001200 * **
Nemilka 402450000100 * **
Rájecký p. 402460002400 * **
218 L Morava mohelnická Morava 401110000100 od soutoku s Děsnou 301,1 do soutoku s Třebůvkou 272,7 128
Postřelmovský p. 401990000100 * ** 4-10-01 část
Rakovec 402010000100 * ** 4-10-01 část
bezejmenný tok 402020000200 * ** 4-10-02 část
Loučka 402480000100 *** ** 4-10-02 část
Strupšínský p. 402490000100 * ** 4-10-02 část
Slavoňovský p. 402510003100 * ** 4-10-02 část
Květinský p. 402510004600 * ** 4-10-02 část
Mírovka 402520000100 * ** 4-10-02 část
bezejmenný tok 402520000600 * ** 4-10-02 část
bezejmenný tok 402520001800 * ** 4-10-02 část
Javořický p. 402520003400 * ** 4-10-02 část
Býčina 402520004800 * ** 4-10-02 část
bezejmenný tok 402520006600 * ** 4-10-02 část
Rohelnice 402560000100 * ** 4-10-02 část
bezejmenný tok 402560001000 * ** 4-10-02 část
Lužní p. 402570000100 * ** 4-10-02 část
Doubravka 402590000100 * ** 4-10-02 část
Újezdka 402620000100 * ** 4-10-02 část
219 L Jevíčka Jevíčka 402810000100 * 22,8 do soutoku s Třebůvkou 0,0 67 4-10-02 část
Uhřický p. 402820000100 * **
Cetkovický p. 402820001000 * **
Lipina 402820001600 * **
Úsobrnský p. 402840000100 * **
bezejmenný tok 402840000200 * **
Olšana 402850000100 * **
Malonínský p. 402900000100 * **
Biskupický p. 402920000100 * **
Nectava 402960000100 * **
bezejmenný tok 402960.006200 * **
220 K Třebůvka Třebůvka 402640000100 * 43,9 do soutoku s Moravou 0,0 110 4-10-02 část
Hřebečovský p. 402650000100 * **
Stříbrný p. 402670000100 * **
Kunčinský p. 402690000100 * **
Hraniční p. 402700000100 * **
Bílý p. 402720000100 * **
Udáneský p. 402740000100 * **
Pacovka 402790000100 * **
bezejmenný tok 402790001000 * **
Bohdalovský p. 402990000100 * **
Radelnovský p. 403010000100 * **
Roveňský p. 403020000200 * **
Vranovský p. 403020001200 * **
Lhotský p. 403020001400 * **
Maratovský p. 403030000100 * **
bezejmenný tok 403030000400 * **
Věznice 403050000100 * **
Blažovský p. 403070000100 * **
Javoříčka 403090000100 * **
Špraněk 403100000100 * **
Radnická 403130000100 * **
Podhrádek 403150000100 * **
bezejmenný tok 403150000800 * **
221 L Oskava Oskava 403370100100 * 45,5 do soutoku s Řičím p. 5,3 včetně Řičího p. 147 4-10-03 část
bezejmenný tok 403370101600 * **
Zlatý p. 403370200100 * **
Dlouhý p. 403390000100 * **
Václavovský p. 403410000100 * **
Mladoňovský p. 403430000100 * **
bezejmenný tok 403450000200 * **
Dražůvka 403490000100 * **
Oslava 403510000100 * **
Hurvtava 403620000100 * **
bezejmenný tok 403650000600 * **
Lukavice 403690000100 * **
Dědinkovský p. 403700000100 * **
Hlavnice 403730000100 * **
Teplická 403750000100 * **
Řičí p. 403790000100 * **
Babický p. 403820000100 * **
Zlatá Kačena (Zlatý p.) 403820001200 * **
222 L Sitka Sitka 403850000100 * 31,9 do soutoku s Moravou 0,0 38 4-10-03 část
Grygava 403920000100 * **
Aleš 403930000100 * **
223 L Trusovický p. Trusovický p. 404000000100 * 26,9 do soutoku s Moravou 0,0 35 4-10-03 část
Dalovský p. 404010000100 * **
Dolanský p. 404030000100 * **
224 L Bystřice (Hanácká) Bystřice 404060000100 * 47,9 do soutoku s Moravou 0,0 část VÚ78 4-10-03 část
Důlní p. 404070000100 * **
Čabová 404080000100 * **
bezejmenný tok 404080001000 * **
Jírovec 404130000100 * **
Lichnička 404150000100 * **
bezejmenný tok 404150002000 * **
Zdiměřský p. 404190000100 * **
Hluboček 404210000100 * **
Lošovský p. 404230000100 * **
Vrtůvka 404250000100 * **
225 L Olešnice a Říká Olešnice 404310000100 * 20,3 do soutoku s Říkou 15,5 část VÚ30 4-10-03 část
Ríka 404340000100 * 13,9 ** 0,0 4-10-03 část
Varhošťský p. 404320000100 * **
Kyjanka 404350000100 * **
226 K Morava olomoucká Morava 401110000100 od soutoku s Třebůvkou 272,7 do soutoku s Bečvou 210,7 185 4-10-03 část
bezejmenný tok 403170000200 * **
bezejmenný tok 403170000300 * **
Dubový p. 403180000100 * **
Nivka 403200000100 * **
bezejmenný tok 403210100600 * **
Třídvorka 403220000100 . * **
Čerlinka 403220000200 * **
Mlýnský p. 403240000100 * **
Rachavka 403250000100 * **
bezejmenný tok 403250000200 * **
Loučka 403270000100 * **
Benkovský p. 403320000100 * **
Cholinka 403360000100 * **
Oskava 403370100100 od soutoku s Říčím p. 5,3 do soutoku s Moravou 0,0 4-10-03 část
Častava 403980000100 * **
Mlýnský p. 404280000100 * **
Týnečka 404290200100 * **
Moravka 404300000100 * **
Olešnice 404310000100 od soutoku s Říkou 15,5 do soutoku s Moravou 0.0 4-10-03 Část
Kopřivnice 404370002200 * **
Loučka 404370200100 * **
Splavská 404400000100 * **
227 L Vsetínská Bečva horní Vsetínská Bečva 404410000100 * 115,2 do soutoku se Senicí 81,8 135 4-11-01 část
bezejmenný tok 404410001600 * **
Babská 404420000100 * **
Malá Hanzlůvka 404430001200 * **
Velká Hanzlůvka 404440000100 * **
Podťatý p. (Lemešná) 404460000100 * **
bezejmenný tok 404460000200 * **
bezejmenný tok 404460000400 * **
Tísňavský p. 404470000100 * **
Tišňavy 404480000100 * **
Miloňovský p. 404500000100 * **
bezejmenný tok 404500001600 * **
Pluskovec 404520000100 * **
Jezerní p. 404540000100 * **
Pluskoveček 404550000600 * **
Velká Stanovnice 404580000100 * **
bezejmenný tok 404580003600 * **
bezejmenný tok 404580004500 * **
Kobylská 404600000100 * **
Brodská 404620000100 * **
Vranča 404640000100 * **
Lušová 404680000100 * **
Křižný 404680001600 * **
Hluboký p. 404690000200 * **
Dinotice 404700000100 * **
bezejmenný tok 404700001800 * **
Hrubý Kožůšek 404700003000 * **
Kychová 404720000100 * **
Zděchovka 404740000100 * **
Uherský p. 404750000100 * **
Hovízky 404780000100 * **
bezejmenný tok 404780002000 * **
Hořanský p. 404800000100 * **
228 L Senice Senice 404820000100 * 25,9 do soutoku se Vsetínskou Bečvou 0,0 58 4-11-01 část
Františův p. 404820002800 * **
Střelenka 404830000100 * **
Seninka 404850000100 * **
Pulčinský p. 404870000100 * **
Luženka 404890000100 * **
Pozděchůvka 404910000100 * **
bezejmenný tok 404910000800 * **
Prlovský p. 404910001400 * **
Trubiska 404920000100 * **
Vařečný p. 404950000100 * **
Seninka 404970000100 * **
229 L Bystřička Bystřička 405210000100 18,8 do soutoku se Vsetínskou Bečvou 0,0 34 4-11-01 část
bezejmenný tok 405210000800 * **
Tísňavy 405220000100 * **
Břůčko 405240000100 * **
bezejmenný tok 405250000200 * **
Malá Bystřička 405260000100 * **
Ružďka 405280000100 * **
230 L Vsetínská Bečva dolní Vsetínská Bečva 404410000100 od soutoku se Senicí 81,8 do soutoku s Rožnovskou Bečvou 61,3 188 4-11-01 část
Vsetínská Bečva 404410000100 * **
Jasenice 405000000100 * **
Červenka 405010000100 * **
Jasenka 405040000100 * **
Rokytenka 405060000100 * **
Sirákovka 405070000100 * **
bezejmenný tok 405080003600 * **
bezejmenný tok 405080005200 * **
Vesník 405080200100 * **
Semetínský p. 405090000100 * **
bezejmenný tok 405090002200 * **
Ratibořka 405110000100 * **
bezejmenný tok 405110002400 * **
Štěpková 405120000100 * **
bezejmenný tok 405120001000 * **
Kateřinka 405140000100 * **
bezejmenný tok 405140000400 * **
Březinky 405140002800 *** **
Lýkový p. 405160001400 *** **
Dráhový p. 405160002900 *** **
Mikulůvka 405170000100 *** **
Oznička 405180000100 *** **
Medůvka 405310000100 *** **
Křivský p. 405320001400 *** **
231 L Rožnovská Bečva Rožnovská Bečva 405330000100 * 35,3 do soutoku se Vsetínskou Bečvou 0,0 126 4-11-01 Část
Mšadlý p. 405330001800 *** **
Bůčkový p. 405330004800 * **
Mečůvka 405340000100 * **
Dížená 405340001200 * **
Hluboký p. 405350000600 * **
Kněhyně 405360000100 * **
Solanecký p. 405380000100 * **
bezejmenný tok 405380001800 * **
Hutiský p. 405390000100 * **
bezejmenný tok 405390001600 * **
Mísná 405390003400 * **
Dolní Rozpitý p. 405420000100 * **
Hornopasecký p. 405440000100 * **
Dolnopasecký p. 405460000100 * **
Hážovický p. 405480000100 * **
Měřistek 405480002200 * ** .
Studený p. 405480003200 * **
Starozuberský p. 405500000100 * **
Romanovský p. 405500001000 * **
bezejmenný tok 405500002400 * **
Hodorfský p. 405520000100 * **
Maretkový p. 405540000100 * **
Hamerský p. 405550000200 * **
bezejmenný tok 405550003000 * **
Zašovský p. 405560000100 * **
bezejmenný tok 405560001200 * **
Zhrádek 405570000600 * **
Hrachovecký p. 405570002000 * **
Krnovský p. 405580000100 * **
232 K Bečva horní Bečva 405600000100 od soutoku Vset. a Rož. Bečvy 61,3 do soutoku s Veličkou 39,1 78 4-11-02 část
Loučka 405610000100 * **
Kozara 405610003200 * **
Jasenický p. 405650000100 * **
Mřenka 405790000100 * **
Žebrák 405790002800 * **
Loučský p. 405830000100 * **
bezejmenný tok 405840000200 * **
Špičský p. 405850000100 * **
Hlubocký p. 405870000100 * **
Hluzovský p. 405880000200 * **
Opatovický p. 405890000100 * **
Malhotický p. 405900000100 * **
Krkavec 405920000400 * **
Ludina 405930000100 * **
233 L Juhyně Juhyně 405670000100 * 30,5 do soutoku s Bečvou 0,0 48 4-11-02 část
Rychtářka 405670003400 * **
bezejmenný tok 405670006600 * **
bezejmenný tok 405670008200 * **
Rosošný p. 405680000100 * **
bezejmenný tok 405680000800 * **
Hrabovský p. 405700000100 * **
Škvořatina 405710000800 * **
bezejmenný tok 405710000900 * **
Komárník 405720000100 * **
Lhotský p. 405730000200 * **
Točenka 405740000100 * **
Jasenov 405740000800 * **
Hájový p. 405760000100 * **
Pastevník 405770004000 * **
234 L Velička Velička 405960000100 * 17,6 do soutoku s Bečvou 0,0 část VÚ22 4-11-02 část
Boškovský p. 405960001200 * **
Bradelný p. 405990000100 * **
Mraznice 406010000100 * **
bezejmenný tok406010000400 * **
235 K Bečva dolní Bečva 405600000100 od soutoku s Veličkou 39,1 do soutoku s Moravou 0,0 část VÚ62 4-11-02 část
Žabník 406060000100 *** **
Hlásanec 406120000100 *** **
Trnávka 406160000100 *** **
Lubeň 406160400100 *** **
Libuška 406160800100 *** **
Strhanec 406180000100 *** **
236 K Blata Blata 406200000100 * 39,3 do soutoku s Moravou 0,0 80 4-12-01 část
Šumíce 406230000100 * **
Pilavka 406240000100 * **
bezejmenný tok 406240001800 * **
Hněvotínský p. 406290000100 * **
Zlatá stružka 406330000100 * **
Deštná 406350000100 * **
237 K Valová Valová (Romže) 406430000100 * 43,3 do soutoku s Moravou 0,0 94 4-12-01 část
Valová (Romže) 406430000100 * **
Brodecký p. 406500000100 * **
Plenka 406520000100 * **
Lešanský p. 406540000100 * **
Český p. 406550100100 * **
Hloučela 406550700100 od soutoku s Osinou 12,2 do soutoku s Valovou 0,0
Kleštínek 406551800100 * **
Vřesůvka 406552400100 * **
Kelčický p. 406552500100 * **
Hranečnice 406552600100 * **
Určický p. 406552900100 * **
Okenná 406553400100 * **
238 L Hloučela horní Hloučela 406550700100 * 15,5 do soutoku s Osinou 12,2 včetně Osiny 36 4-12-01 část
Zábrana 406550800100 * **
Repešský p. 406551000100 * **
Žbánovský p. 406551200100 * **
Drahanský p. 406551300100 * **
Osina 406551600100 * **
239 L Velká a Malá Haná Velká Haná 406610000100 * 15,6 do soutoku s Malou Hanou 0,0 32 4-12-02 část
Malá Haná 406640000100 * 15,6 do soutoku s Velkou Hanou 0,0 část VÚ4-12-02 část
bezejmenný tok 406610000600 * **
Kulířovský p. 406650000100 * **
Rakovec 406670000100 * **
240 K Tištínka Tištínka 406890000100 * 14.9 do soutoku s Hanou 0,0 část VÚ36 4-12-02 část
Tištínka 406890000100 * **
Morkovický p. 406920000100 * **
Švábský p. 406940000100 * **
Skavský p. 406940001200 * **
Pačlavický p. 406960000100 * **
241 K Haná Haná 406690000100 od soutoku Velké a Malé Hané 34,5 do soutoku s Moravou 0,0 část VÚ77 4-12-02 část
Roštěnický p. 406700000100 * **
Lysovický p. 406710000100 * **
Drnůvka 406740000100 * **
Pruský p. 406790000100 * **
Pustiméřský p. 406850000100 * **
Drysický p. 406860000100 * **
Žlebůvka 407140000400 * **
Tvorovický p. 407190000100 * **
Vlčidolka 407190200100 * **
bezejmenný tok 407190300200 * **
242 K Brodečka Brodečka 407010000100 * 29,1 do soutoku s Hanou 0,0 část VÚ47 4-12-02 část
Hraniční p. 407040000100 * **
bezejmenný tok 407040002600 * **
Ferdinandský p. (Otaslavický) 407060000100 * **
bezejmenný tok 407060003400 * **
Ondratický p. 407080000100 * **
bezejmenný tok 407080000800 * **
243 L Moštěnka horní Moštěnka 407270000100 * 36,1 do soutoku s Kozrálkou 20,0 108 4-12-02 část
Býškovický p. 407280000100 * **
Blazický p. 407320000100 * **
Libosvárka 407330000100 * **
Dolnonětčický p. 407360000100 * **
Maleník 407370000100 * **
bezejmenný tok 407380000160 * **
Oprostovický p. 407380000400 * **
Bystřička 407400000100 * **
bezejmenný tok 407400003200 * **
Šišemka 407420000100 * **
Kozrálka 407440000100 * **
Líšenka 407450000100 * **
244 K Mošténka dolní Moštěnka 407270000100 od soutoku s Kozrálkou 20,0 po ústí náhonu Malá Bečva 0,0 108 4-12-02 část
Dobrčický p. 407480000100 * **
245 K Kotojedka Kotojedka 407570000100 * 19,2 do soutoku s Moravou 0,0 51 4-12-02 část
Roštínský p. 407580000100 * **
Divocký p. 407600000100 * **
Olšinka (Hoštícký p.) 407610100100 * **
Troubecký p. (Zmolský) 407620000100 * **
Lipinka (Zborovický p.) 407640000100 * **
Cvrčovický p. 407670000100 * **
Trňák 407690000100 * **
Kostelanský p. 407690000800 * **
bezejmenný tok 407690001800 * **
246 L Rusava horní Rusava 407720000100 * 16,8 do soutoku s Roštěnkou 0,0 33 4-12-02 část
Ráztoka 407730.000100 * **
Zhrta 407760000200 * **
Dědinka 407760001800 * **
Roštěnka 407770000100 * **
Rymický p. 407780000100 * **
247 K Morava střední Morava 401110000100 od soutoku s Bečvou 210,7 do soutoku s Olšavou 154,7 221 4-12-02 část
bezejmenný tok 406190200100 * **
bezejmenný tok 406600000001 * **
Věžecký p. 407210000100 * **
Moštěnka 407270000100 * **
Malá Bečva (náhon) 407510100100 * **
Svodnice 407520000100 * **
bezejmenný tok 407540000400 * **
Rusava 407720000100 od soutoku s Roštěnkou 16,8 do soutoku s Moravou 0,0 4-12-02 část
Stonač 407840100100 * **
Němčický p. 407840200100 * **
Dolní Kotojedka 407880000100 * **
Panenský p. 407920000100 * **
bezejmenný tok 407920002000 * **
Široký p. (Bělovský) 407930100100 * **
Mojena 407930300100 * ** 4-13-01 část
Ludslávka 407930400100 * **
Vrbka 408500000100 * **
bezejmenný tok 408500002800 * **
Kudlovický p. 408540000100 * **
bezejmenný tok 408540002200 * **
Jankovický p.408550000100 * **
Smitý p. 408550002400 * **
Jalubský p. 408680200100 * **
bezejmenný tok 408680400200 * **
Salaška 408700000100 * **
bezejmenný tok 408700001400 * **
Bunčovský p. 408710000100 * **
Zlechovský p. 408740000100 * **
bezejmenný tok 408740000800 * **
248 L Dřevnice horní Dřevnice 407950000100 * 38,1 do soutoku s Hvozdenským p. 18,3 109 4-13-01 část
Červenka 407960000100 * **
Držkovský p. 407980000100 * **
Černý p. 407990001000 * **
Kameňák 408000000100 * **
Trnávka 408020000100 * **
bezejmenný tok 408040001000 * **
Všeminka 408060000100 * **
bezejmenný tok 408060001800 * **
bezejmenný tok 408060002100 * **
bezejmenný tok 408060006600 * **
Ostratky 408080000100 * **
Lutoninka 408100000100 * **
Jasenka 408100002200 * **
bezejmenný tok 408100004200 * **
Chrástešovský p. 408100008600 * **
Bratřejovka 408110000100 * **
Dubovský p. 408110007200 * **
Slatinský p. 408110009000 * **
Želechovský p. 408110010000 * **
Horský p. 408130000100 * **
bezejmenný tok 408140000050 * **
bezejmenný tok 408150000400 * **
Lipský p. 408150001000 * **
Obůrek (Vidovka) 408160000100 * **
bezejmenný tok 408160002800 * **
Laze 408160003800 * **
bezejmenný tok 408160004100 * **
Milenov 408160006000 * **
249 K Dřevnice dolní Dřevnice 407950000100 od soutoku s Hvozdenským p. 18,4 do soutoku s Moravou 0,0 75 4-13-01 část
Hvozdenský p. 408180000100 * **
bezejmenný tok 408180000600 * **
Přílucký p. 408190000400 * **
Fryštácký p. 408200000100 * **
Žabárenský 408200001800 * **
bezejmenný tok 408210000100 * **
Lukovský p. 408230000100 * **
Bélovodský p. 408240000100 * **
Štípský p. 408270000100 * **
bezejmenný tok 408290001200 * **
Pasecký p. 408300000100 * **
Prštenský p. 408320000100 * **
Baláš 408360000100 * **
bezejmenný tok 408360000800 * **
Rackova 408380000100 * **
Židelná 408390000100 * **
Míškovický p. 408430000100 * **
Machovka 408440001000 * **
Habrůvka 408460000100 * **
250 L Březnice Březnice 408580000100 * 23,4 do soutoku s Moravou 0,0 45 4-13-01 část
Zlámanecký p. 408610000100 * **
Částkovský p. 408620000100 * **
Lipinský p. 408630000200 * **
Mistřický p. 408640001200 * **
Burava 408650000100 * **
251 L Olšava horní Olšava 408760000100 * 42,9 do soutoku s Luhačovickým p. 26,4 53 4-13-01 část
Vlčí p. 408760000800 * **
Kolelač 408770000100 * **
bezejmenný tok 408770001400 * **
Koménka 408790000100 * **
Bzovský p. 408800000100 * **
Kladenka 408830000100 * **
Třešňůvka 408840000100 * **
bezejmenný tok 408840002600 * **
Ovčírka 408870000100 * **
252 L Luhačovický p. Luhačovický p. 408910000100 * 21,2 do soutoku s Olšavou 0,0 50 4-13-01 část
Olše 408920000100 * **
bezejmenný tok 408930002800 * **
Pozlovický p. 408940000100 * **
Ludkovický p. 408960000100 * **
Březůvský p. 408970000100 * **
Černý p. 408990000100 * **
253 K Olšava dolní Olšava 408760000100 od soutoku s Olšavou 26,4 do soutoku s Moravou 0,0 75 4-13-01 část
Hořenůšek 409040000200 * **
Nivnička 409070000100 * **
Hradecký járek 409070005800 * **
Lubná 409080000100 * **
Korytnice 409100000100 * **
Topolovský p. 409120000100 * **
Holomná 409150000100 * **
Hradčovický p. 409170000100 * **
Vlčnovský p. 409190000100 * **
Olšovec 409210000100 * **
254 K Okluky Okluky 409240300100 * 27,2 do soutoku s Moravou 0,0 41 4-13-02 část
Hluboček 409240304600 * **
Boršický p. 409240400100 * **
Petříkovec 409240600100 * **
255 K Velička Velička 409290000100 * 33,6 do závlahového kanálu na 4 řkm 4,0 59 4-13-02 část
Kamenný p. 409290001600 * **
bezejmenný tok 409290004200 * **
Kazivec 409300000100 * **
Hrubý p. 409320000100 * **
bezejmenný tok 409320001600 * **
bezejmenný tok 409320002400 * **
Kuželovský p. 409340000100 * **
Malanský p. 409350000100 * **
Malovrbecký p. 409350000800 * **
Trávníkový p. 409390300100 * **
Paučenský p. 409390300200 * **
256 K Morava dolní Morava 401110000100 od soutoku s Olšavou 154,7 do Soutoku s Dyjí 70,0 hranice s Rakouskem, Slovenskem 218 4-13-02 část
Svodnice 409241100100 * **
Suchovský p. 409241100500 * **
bezejmenný tok 409241800100 * **
Dlouhá řeka 409241900100 * **
Medlovický p. 409242200100 * **
Polešovický p. 409242500100 * **
Syrovinka 409250000100 * **
Ořechovský p. 409260000100 * **
Vracovský p. 409280000100 * **
Velička 409290000100 od závlahového kanálu na 4 řkm 4,0 ** 0,0 4-13-02 část
Vešky 409390800200 * **
Ratíškovický p. 409391000100 * **
Radějovka 409400000100 * **
Járkovec 409410000100 * **
Bažantnice 409430000100 . * **
Sudoměřický p. 409450000100 * **
Mandát 409460000100 * **
bezejmenný tok 409460000200 * **
257 K Moravská Dyje Moravská Dyje 410500000100 * 47,6 do státní hranice 0,0 hranice s Rakouskem 105 4-14-01 část
Votavice 410550000100 * **
bezejmenný tok 410560000800 * **
Telčský p. 410570000100 * **
Vanůvek 410570001000 * **
bezejmenný tok 410570002400 * **
Myslůvka 410590000100 * **
Světelský p. 410600000100 * **
Částkovický p. 410620000100 * **
Strouha 410670000100 * **
Lačnovský p. 410700000100 * **
Vyderský p. 410720000100 * **
Volfířovský p. 410840000100 * **
Lidéřovický p. 410900000100 * **
Luční p. 410920000100 * **
Vnorovický p. 410930000600 * **
Slavětínský p. 411080000100 * **
bezejmenný tok 411120000200 * **
258 K Vápovka Vápovka 410740000100 * 24,3 do soutoku s Mor. Dyjí 0,0 43 4-14-01 části
Markvartický p. 410750000100 * **
Sedlatický p. 410750000200 * **
Otvrňský p. 410770000100 * **
Řečice (Olšanský p.) 410790000100 * **
Vylímečský p. 410810000100 * **
259 L Bolíkovský p. Bolíkovský p. 410940000100 * 17,4 do soutoku s Mor. Dyjí 0,0 31 4-14-01 část
Valtínovský p. 410970000100 * **
Radíkovský p. 410990000100 * **
Matušovský p. 411030000100 * **
260 K Daníž Daníž 411990000100 * 25,4 do soutoku s Mlýnskou strouhou 0,0 32 4-14-02 část
Luční p. 412000000100 * **
261 K Dyje nad Vranovem Dyje 411200000100 od státní hranice 209,4 do soutoku s Petřínským p. 198,0 hranice s Rakouskem 66 4-14-02 část
bezejmenný tok 411210000600 *** **
Křeslický p. 411240000100 *** **
bezejmenný tok 411250000800 *** **
262 K Želetavka Želetavka 411290000100 * 50,6 do soutoku s Dyjí 0,0 116 4-14-02 část
Bítovanský p. 411300000100 * **
Šašovický p. 411320000100 * **
Radkovický p. 411340000100 * **
Prokopka 411360000100 * **
Budíškovický p. 411420000100 * **
Manešovický p. 411460000100 * **
Ostojkovický p. 411470000100 * **
Báňovický p. 411470001000 * **
Menhartický p. 411500000200 * **
Blatnice 411520000100 * **
Vratěnínský p. 411550000100 * **
bezejmenný tok 411550000200 * **
Bihanka 411600000100 * **
Kojatícký p. 411620002000 * **
Rakovec 411630000100 * **
263 L Dyje pod Vranovem Dyje 411200000100 od soutoku s Junáckým p. 174,0 do soutoku s Gránickým p. 132,7 včetně Junáckého p. 47 4-14-02 část
Junácký p. 411730000100 * **
Klaperův p. 411770000100 * **
bezejmenný tok 411800000110 * **
264 K Dyje znojemská Dyje 411200000100 od soutoku s. Gránickým p. 132,7 do soutoku s Litobratřickým p. 80,1 včetně Gránického p., hranice s Rakouskem 93
Gránický p. 411830000100 * ** 4-14-02 část
Mlýnská strouha 411980000100 * ** 4-14-02 část
Anšovský p. 412080000200 * ** 4-14-02 část
Polní p. 412610100100 * ** 4-14-03 část
Kobylský p. 412610500100 * ** 4-14-03 část
265 K Jevišovka horní Jevišovka 412150000100 * 76,5 do soutoku s Křepičkou 0,0 133 4-14-03 část
Syrovický p. 412160000100 * **
Ctidružický p. 412180000100 * **
Doubravka 412190000100 * **
Lesní p. 412190003000 * **
Nedveka 412240000100 * **
Lažínský p. 412270000100 * **
Slatinský p. 412300000100 * **
Kroužský p. 412320000100 * **
Hluboký p. 412340000100 * **
Bojanovický p. 412350000100 * **
Plenkovický p. 412380000100 * **
Mramotický p. 412390000100 * **
Mikulovický p. 412420000100 * **
266 K Jevišovka dolní Jevišovka 412150000100 od soutoku s Křepičkou 25,8 do soutoku s Dyjí 0,0 včetně Křepičky 213 4-14-03 část
Křepička 412440000100 *** **
Přeskačský p. 412450000.100 *** **
Stupešický p. 412470000100 *** **
Skalická 412510000100 *** **
Trstěnický p. 412520000100 *** **
Břežanka 412570000100 *** **
267 L Svratka horní Svratka 412790000100 * 166,9 do soutoku s Bystřicí 113,6 včetně Bystřice 155 4-15-01 části
Břímovka 412800000100 * **
Brušovecký p. 412810000800 * **
Řivnáč 412820000100 * **
Holcovský p. 412830000800 * **
Řásenský p. 412830003800 * **
Černý p. 412830004800 * **
Hlučák 412840000100 * **
Krásenský p. 412850000800 * **
Bílý p. 412880000100 * **
Černý p. 412930000100 * **
Korouhevský p. 412970000100 * **
Fryšávka 413000000100 * **
Medlovka 413010000100 * **
Bílý p. 413030000100 * **
Věcovský p. 413080000100 * **
Karasinský p. 413130001400 * **
Nyklovský p. 413140000100 * **
Bystřice 413160000100 * **
Domaninský p. 413170000100 * **
Věchnovský p. 413180000600 * **
Ždánický p. 413180002000 * **
268 L Svratka tišnovská Svratka 412790000100 od soutoku s Bystřicí 113,6 do soutoku s Bílým p. 67,2 148 4-15-01 část
Rovecký p. 413200000100 * **
Třesný p. 413220000100 * **
Hodoninka 413250100100 * **
Rozsečský p. 413250800100 * **
Vrtěřížský p. 413260100100 * **
Nedvědička 413290000100 * **
Rozsošský p. 413300000100 * **
Zlatkovský p. 413320000100 * **
Rozinka 413340000100 * **
Rakovec 413390000100 * **
Křeptovský p. 413410000100 * **
Besének 413810000100 * **
Lomnická 413840000100 * **
Lubě 413890000100 * **
Malolhotský p. 413900000100 * **
Lažánka 413920000100 * **
bezejmenný tok 413920000600 * **
Skalická 413930000400 * **
Plejškovský p. 413970000100 * **
269 L Loučka Loučka (Bobrůvka) 413450000100 * 52,9 do soutoku se Svratkou 0,0 89 4-15-01 část
Slavkovický p. 413480000100 * **
bezejmenný tok 413480000800 * **
Řečičky p. 413520000100 * **
Luční p. 413540000100 * **
Olešná 413580000100 * **
Mirošovský p. 413600000100 * **
Bukovský p. 413620000100 * **
270 K Libochovka Libochovka 413680000100 * 31,9 do soutoku s Loučkou 0,0 50 4-15-01 část
Nový p. 413690000100 * **
271 L Bílý p. Bílý p. 414010000100 * 29,8 do soutoku se Svratkou 0,0 47 4-15-01 část
bezejmenný tok 41401000.1600 * **
Bitýška 414020000100 * **
bezejmenný tok 414020000400 * **
Jivovský p. 413700000200 * **
Kadolecký p. 413710000100 * **
Halda 413730000100 * **
Blahoňůvka 413770000100 * **
272 K Svratka brněnská Svratka 412790000100 od soutoku s Bílým p. 67,2 do soutoku se Svitavou 40,6 73 4-15-01 část
Kuřimka 414110000100 * **
Veverka 414150000100 * **
Vrbovec 414190000100 * **
Ponávka 414230000100 * **
Babídolský p. 414230001400 * **
Rakovec 414240000100 * **
Leskava 414270000100 * **
273 L Svitava horní Svitava 414290000100 * 92,5 do soutoku s Křetinkou 60,2 42 4-15-02 část
bezejmenný tok 414330000400 * **
Zavadilka 414420000100 * **
Kladorubka 414440000100 * **
Třebětinka 414450000100 * **
274 L Křetinka Křetinka 414480000100 * 21,9 do soutoku se Svitavou 0,0 36 4-15-02 část
Zlatý p. 414490000100 * **
Baldovský p. 414500000100 * **
Bysterský p. 414520000100 * **
bezejmenný tok 414600001000 * **
Špilberský p. 414600002700 * **
Bohuňovka 414610000100 * **
bezejmenný tok 414610000600 * **
bezejmenný tok 414630000400 * **
275 L Svitava střední Svitava 414290000100 od soutoku s Křetínkou 60,2 do soutoku s Melatínem 15,9 189 4-15-02 část
bezejmenný tok414630000400 * **
Semíč 414640000100 * **
Sebránek 414680000100 * **
Umoří 414700000100 * **
Petrůvka 414710000100 * **
Bělá 414760000100 * **
Okrouhlý p. 414790000100 * **
Valchovka 414800000100 * **
Nešůrka 414840000100 * **
Holešinka 414860000100 * **
Býkovka 414880000100 * **
Žerotínka 414910000100 * **
Lysický p. 414930000100 * **
Spešovský p. 414950001000 * **
Chrábek 414960000100 * **
Sloupečnik 414980000100 * **
Palava 415000000100 * **
Olomoučanský p. 415220000100 * **
Baráčky p. 415220000800 * **
Šebrovka 415240000100 * **
Hořický p. 415240002000 * **
Křtinský p. 415260000100 *** **
Zemanův žleb 415270000100 * **
Jedovnický p. 415270200100 * **
Josefovský p. 415270400100 * **
Coufava 415290000200 * **
Žilůvecký p. 415290002400 * **
276 L Punkva Punkva 415020000100 * 16,8 do soutoku se Svitavou 0,0 114 4-15-02 část
Zdárná 415050000100 *** **
Němčický p. 415060000100 *** **
Bílá voda 415090000100 *** **
Molenburský p. 415120000100 *** **
Marianinský p. 415160000100 *** **
Krasovský p. 415170002200 *** **
277 K Svitava dolní Svitava 414290000100 od soutoku s Melatínem 15,9 do soutoku se Svratkou 0,0 včetně Melatína 22 4-15-02 část
Melatín 415300000100 * **
Časnýř 415320000100 * **
Obecký p. 415320000400 * **
278 L Bobrava horní Bobrava 415350000100 * 23,2 do soutoku s Říčanským p. 25,8 včetně Říčanského p. 23 4-15-03 část
Bobrava 415350000100 * **
Bílá voda 415360000100 * **
Habřina 415380000100 * **
Příbramský p. 415390000100 * **
Říčanský p. 415420000100 * **
279 K Bobrava dolní Bobrava 415350000100 od soutoku se Říčanským p. 25,8 do soutoku se Svratkou 0,0 38 4-15-03 část
Zlaté p. 415440000100 * **
Troubský p. 415460000100 * **
Aušperský p. 415470000100 * **
280 K Svratka dolní Svratka 412790000100 od soutoku se Svitavou 40,6 do ústí VN Nové Mlýny 2,0 65 4-15-03 část
Ivanovický p. 415550000100 * **
Dvorský p. 415580000100 * **
Starovický p. 416460000100 * **
Šatava 416510100100 * **
bezejmenný tok 416510501800 * **
281 K Litava horní Litava 415600000100 * 54,9. do soutoku s Rakovcem 20,7 70 4-15-03 část
Střílecký p. 415620000200 * **
Litavka 415630000100 * **
Zámecký p. (Kožušický) 415650000100 * **
Litenčický p. 415670000100 * **
bezejmenný tok 415670002000 * **
Nemochovický p. 415670003400 * **
Hvězdlička 415710000100 * **
Chvalkovický p. 415740000100 * **
Kloboucká 415770000100 * **
Slepice 415780000100 * **
Žlebový p. (Malkovický) 415810000100 * **
282 K Rakovec Rakovec 415990000100 * 33,9 do soutoku s Litavou 0,0 54 4-15-03 část
bezejmenný tok 415990001200 * **
Račický p. 416010000600 * **
Vážanský p. 416080000100 * **
Vítovický p. 416080001200 * **
Habrovanský p. 416090000100 * **
Kovalovický p. 416120000100 * **
283 K Říčka Říčka 416240000100 * 36,9 do. soutoku s Litavou 0,0 49 4-15-03 část
bezejmenný tok 416240001800 * **
bezejmenný tok 416240005000 * **
Hoštěnický p. 416270000100 * **
Roketnice 416290000100 * **
Mokerský p. 416290001000 * **
284 K Litava dolní Litava 415600000100 od soutoku s Rakovcem 20,7 do soutoku se Svratkou 0,0 44 4-15-03 část
Milešovický p. 416160000100 * **
Hranečnický p. 416220000100 * **
Moutnický p. (Borkovanský) 416380000100 * **
Šitbořický p. 416390000100 * **
Nikolčický p. 416400000100 * **
285 L Jihlava horní Jihlava 416520000100 * 180,7 do soutoku s Třešťským p. 160,1 52 4-16-01 část
bezejmenný tok 416520000800 * **
Pstruhovec 416530000100 * **
Plananský p. 416540000100 * **
Batelovský p. 416590000100 * **
Hanzalka p. 416600000200 * **
Hraniční p. 416610000100 * **
Rohozná 416650000100 * **
Homohutský p. 416690000100 * **
286 K Třešťský p. Třešťský p. 416710000100 * 23,7 do soutoku s Jihlavou 0,0 29 4-16-01 část
Javořický p. 416710001000 * **
Valchovský p. 416720000100 * **
287 L Jihlávka Jihlávka 416870000100 20,3 do soutoku s Jihlavou 0,0 32 4-16-01 část
Jihlávka 416870000100 * **
Otínský p. 416880000100 * **
Lovecký p. 416900000100 * **
Okrouhlík 416960000100 * **
Koželužský p. 416980000100 * **
288 L Jihlava pod Mohelnem Jihlava 416520000100 od soutoku s Mohelnickou 88,6 po soutok s Oslavou 39,7 včetně Mohelnický 15 4-16-01 část
Mohelnická 417570000100 * **
289 K Jihlava jihlavská Jihlava 416520000100 od soutoku s Třešťským p. 160,1 do soutoku s Brtnicí 123,5 88 4-16-01 část
Jedlovský p. 416750000100 * **
Marsovský p. 416790000100 * **
bezejmenný tok 416790000600 * **
Jiřinský p. 416810000100 * **
Bělokamenský p. 416830000100 * **
bezejmenný tok 416830000400 * **
Smrčenský p. 416850000100 * **
Přísecký p. 417030000100 * **
Kozlovský p. 417050000100 * **
Kamenická 417090000100 * **
290 K Brtnice Brtnice 417110000100 * 24,4 do soutoku s Jihlavou 0,0 30 4-16-01 část
Hladovský p. 417120000100 * **
Karlínský p. 417160000100 * **
Stráží p. 417190000400 * **
bezejmenný tok 417230001600 * **
291 K Jihlava třebíčská Jihlava 416520000100 od soutoku s Brtnicí 123,5 do soutoku s Mlýnským p. 88,6 včetně Mlýnského p. 95 4-16-01 část
Radoninský p. 417270000100 * **
Leštinský p. (Čichovský) 417290000100 * **
Račerovický p. 417350000100 * **
Okříšský p. 417370000100 * **
Stařéčský p. 417390000100 * **
bezejmenný tok 417390004000 * **
Lubí 417430000100 * **
Březinka (Klášterský p.) 417450002000 * **
Markovka 417470000100 * **
Střížovský p. 417490000100 * **
Mlýnský p. 417510000100 * **
292 K Oslava horní Oslava 41759000G100 * 96,6 do soutoku s Balinkou 60,3 91 4-16-02 část
bezejmenný tok 417590004600 * **
Hornovský p. 417600000100 * **
Hodiškovský p. 417620000100 * **
Bohdalovský p. 417660000100 * **
Belfritský p. 417660002200 * **
bezejmenný tok 417660002500 * **
bezejmenný tok 417660004000 * **
Horní p. 417670000100 * **
Jedlový p. 417690001400 * **
Žnětský p. 417700000100 * **
Pavlovský p. 417710000100 * **
bezejmenný tok 417730001000 * **
Zátoky 417740000100 * **
Babáčka 417780000100 * **
Mastník 417800000100 * **
bezejmenný tok 417810000100 * **
293 K Balinka Balinka 417840000100 * 28,2 do soutoku s Oslavou 0,0 61 4-16-02 část
Nadějovský p. 417850000100 * **
Tříhranný p. 417870000100 * **
Křivý p. 417890000100 * **
bezejmenný tok 417890001600 * **
Blížkovský p. 417910000100 * **
Žďárka 417930000100 * **
Svatoslavský p. 417970000100 * **
Bochovický p. 417980000100 * **
Bochovický p. 417980001200 * **
Heřmanický p. 418000000100 * **
Lavičský p. 418030000100 * **
294 K Oslava střední Oslava 417590000100 od soutoku s Balinkou 60,3 do soutoku s Chvojnicí 17,7 105 4-16-02 část
Vodra 418060000100 * **
Radslávický p. 418070000100 * **
Oslavlčka 418100000100 * **
Marek 418120000100 * **
Kundelák 418140000100 * **
bezejmenný tok 418140000600 * **
Polomina 418160000100 * **
Zážlebí418170000100 * **
Podkovák 418200000400 * **
Žlebský p. 418240000100 * **
Jasinka 418260000100 * **
Jelenka 418270000100 * **
Pucovský p. 418320000100 * **
Oslava (rameno) 418330000200 * **
Okarecký p. 418340000100 * **
Marsovský p. 418350000100 * **
295 K Oslava dolní Oslava 417590000100 od soutoku s Chvojnicí 17,7 do soutoku s Jihlavou 0,0 včetně Chvojnice 48 4-16-02 část
Chvojnice 418420000100 * **
Jinošovský p. 418450000100 * **
Rakovec 418450001000 * **
Balinka 418540000100 * **
Zakřanský p. 418540000600 * **
Neslovický p. 418550000100 **
296 K Rokytná horní Rokytná 418610000100 * 78,7 do soutoku s Rouchovankou 34,8 112 4-16-03 část
Řimovka 418620000100 * **
Šebkovický p. (Bolíkovický) 418660000100 * **
Rokytka 418700000100 * **
bezejmenný tok 418700001000 * **
Podhorský p. 418710000100 * **
Jakubovský p. 418730000100 * **
Žlaby 418740000100 * **
Vícenický p. 418790000100 * **
Štěpánovický p. 418820000100 * **
Zátoky 418830000100 * **
Ostrý p. 418870000100 * **
Račí p. 418920000100 * **
Mazný p. 418930000800 * **
297 K Rouchovanka Rouchovanka 418940000100 * 22,8 do soutoku s Rokytnou 0,0 41 4-16-03 část
bezejmenný tok 418940000700 * **
bezejmenný tok 418940002600 * **
Svůdnice 418950000100 * **
Miláčka 418960000200 * **
Račický p. 418970000100 * **
Myslibořický p. 418980000100 * **
Bačický p. (Udeřický) 418980000800 * **
298 K Rokytná dolní Rokytná 418610000100 od soutoku s Rouchovankou 34,8 do soutoku s Jihlavou 0,0 159 4-16-03 část
Olešná 419060000100 *** **
Dolnodubňanský p. 419100000100 *** **
Dobřinský p. 419130000100 *** **
299 K Jihlava dolní Jihlava 416520000100 od soutoku s Oslavou 39,7 do ústí do VN Nové Mlýny 0,0 83 4-16-04 část
Mřenkový p. 419150000300 * **
Potůček 419200000100 * **
Smolinský p. 419210000400 * **
Mlýnský 419230000100 * **
Olbramovický p. 419260000100 * **
Míroslávka 419330000100 * **
300 K Břeclavská Dyje Dyje 411200000100 od hráze VN Nové Mlýny 51,8 do soutoku s Moravou 0,0 hranice s Rakouskem 66 4-17-01 Část
Staré koryto 419900100200 *** **
Ladenská strouha 419900300100 *** **
301 K Trkmanka Trkmanka 419590000100 * 32,3 do soutoku s Dyjí 0,0 71 4-17-01 část
Lovčický p. 419620000100 * **
Soudný p. 419630000100 * **
Spálený p. 419680000100 * **
Zdravá Voda 419690000100 * **
Hunivky 419750000100 * **
Kašnice 419790000100 * **
Haraska 419810000100 * **
Čejčský p. 419860000100 * **
Bílovický p. 419890100100 * **
302 K Včelínek Včelínek 419900500100 * 33,6 do soutoku s Dyjí 0,0 32 4-17-01 část
Mikulovský 419900700100 * **
Rybniční p. (Steinabrunn) 419901100100 * **
Svodnice (Úvalský p.) 419901400100 * **
bezejmenný tok 419901901400 * **
303 K Kyjovka horní Kyjovka 419940000100 * 83,8 do soutoku s Šardickým p. 39,4 76 4-17-01 část
Sobůlský p. 419990200100 * **
Hruškovice 419990800100 * **
Moštěnka 419991500100 * **
Zamazaná 419991900100 * **
304 K Kyjovka dolní Kyjovka 419940000100 od soutoku s Šardickým p. 39,4 do soutoku s Dyjí 0,0 včetně Šardického p. 86 4-17-01 část
Šardický p. 420000000100 * **
Rumsovský járek 420030100100 * **
bezejmenný tok 420030101600 * **
Prušánka 420060000100 * **
Studená chodba 420140000100 * **
Svodnice 420180000100 * **
bezejmenný tok 420190001900 * **
305 L Vlára Vlára 420200900100 *** 29,2 do státní hranice 0,0 hranice se Slovenskem 456 4-21-08 část
Vysokopolský p. 420201000100 *** **
bezejmenný tok 420201000800 *** **
Benčice 420201400100 *** **
Sviborka 420201600100 *** **
bezejmenný tok 420201601600 *** **
Smolinka 420201800100 *** **
Říká 420202100100 *** **
bezejmenný tok 420202102000 *** **
Lukšinka 420202103400 *** **
bezejmenný tok 420202103700 *** **
Rokytenka 420202500100 *** **
bezejmenný tok 420202502600 *** **
bezejmenný tok 420202600200 *** **
Havránkův p. 420202601400 *** **
Zelenský p. 420202700100 *** **
Kochavecký p. 420202702200 *** **
Vápenický p. 420202704000 *** **
bezejmenný tok 420202704300 *** **
Brumovka (Kloboucký p.) 420202900100 *** **
Nedašovka 420203000100 *** **
Bukový p. 420203601000 *** **
Vlárka 420203700100 *** **

Vysvětlivky:

* od místa, kde dochází k soutoku minimálně dvou drobných vodních toků vzniklých soutokem pramenných stružek

** do ústí jmenovaného toku

*** od pramene vč. přítoků, z důvodu zvláštního zájmu ochrany rybích populací původních druhů zajišťujících přírodních rozmanitost v rámci celoevropského systému NATURA 2000.

L = lososové vody

K = kaprové vody

p. = potok, resp. potoky

HEIS = Hydroekologický informační systém

NP = národní park

VN = vodní nádrž

VÚ = vojenský Újezd (§ 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.) - správu vodních toků na území vojenských Újezdů zajišťuje v souladu s § 48 odst. 3 vodního zákona Újezdní úřad Vojenského Újezdu

řkm = říční kilometráž, je odvozena ze základní báze geografických dat

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 71/2003 Sb.

Ukazatele a hodnoty jakosti povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů

Č. Ukazatel Hodnoty pro vody
lososové
Hodnoty pro vody
kaprové
Analytické
metody 1)
Minimální
četnost
odběrů
vzorků
a měření2)
Poznámky
cílovépřípustné cílové přípustné
1Teplota (°C)1. Teplota měřená po proudu od místa vypouštění způsobujícího
oteplení (na konci mísící zóny3)) nesmí být vyšší než neovlivněná
hodnota o:
TentiometrieTýdně; nad místem tepelného
znečištění i na konci mísící zóny3)
Musí být vyloučena náhlá překročení
teploty.

Jakost je splněná, pokud vyhovují
všechny vzorky.
1,5 °C 3 °C
2. Vypouštění způsobující oteplení nesmí způsobit po proudu
od místa vypouštění (na konci mísící zony3)) zvýšení teploty
na hodnoty vyšší než:
21,5 °C
10 °C
28 °C
10 °C
Snížený teplotní limit 10 oC na konci mísící zóny3)
platí pouze v době rozmnožování ryb, které vyžadují
pro rozmnožování nízkou teplotu vody (pstruh obecný,
lipan podhorní, mník jednovousý, vranka obecná);
a platí pouze pro vody, kde se takové ryby mohou
vyskytovat.
2Rozpuštěný kyslík (mg/l)50 % ≥ 9 100 % ≥ 7 50 % ≥ 9 50 % ≥ 8
100% ≥ 5
50 % ≥ 7 Elektrochemická
metoda s membránovou elektrodou nebo
Winklerova metoda.
Měsíčně min. jeden vzorek reprezentující nízkou hladinu
kyslíku ve dni vzorkování.
Jsou-li ale očekávány velké denní rozptyly, měly by být v jednom dni odebrány min. dva vzorky.
Pokud konc. rozpuštěného kyslíku
klesne pod 6 mg/l, je nutné zkoumat,
zda tato situace nebude mít škodlivé
důsledky na vyrovnaný vývoj rybí
populace.
3pH6 - 96 - 9ElektrometrickyMěsíčně Jakost je splněna, pokud vyhovuje
95 % vzorků.
4FenolyNesmí být přítomny v koncentracích ovlivňujících chuť a vůni ryb. Nesmí být přítomny v koncentracích ovlivňujících chuť a vůni ryb. Chuťová zkouška rybí
svaloviny
Chuťová zkouška rybí svaloviny se provádí jen tehdy, předpokládá -li se přítomnost fenolů. Jakost je splněna, pokud vyhovují
všechny vzorky.
5Ropné látkyNesmí:
- tvořit na povrchu vody viditelný film
- nepříznivě ovlivňovat chuť a vůni ryb
- mít nepříznivý vliv na ryby
Nesmí:
- tvořit na povrchu vody viditelný film
- nepříznivě ovlivňovat chuť a vůni ryb
- mít nepříznivý vliv na ryby
Vizuálně
Metoda infračervené spektrometrie pro
nepolární extrahovatelné
látky (NEL).
Chuťová zkouška rybí
svaloviny.
Měsíčně
Chuťová zkouška rybí svaloviny se provádí pouze tehdy, je-li předpokládá na přítomnost ropných látek.
Vizuální zkouška se provádí jednou
měsíčně. NEL se stanoví až tehdy,
jsou-li na povrchu vody patrné skvrny.
Jakost je splněna, pokud vyhovují
všechny vzorky.
6Volný amoniak (mg/l)≤ 0,005≤ 0,025≤ 0,005≤ 0,025Výpočtem ze zjištěných
hodnot amonných iontů,
pH a teploty
MěsíčněHodnoty pro volný amoniak mohou
být překročeny v průběhu dne jako
krátkodobá maxima.

Jakost je splněna, pokud vyhovuje
95 % vzorků.
7Amonné ionty (mg/l)≤ 0,04≤ 1≤ 0,2≤ 1Molekulová absorpční spektrofotometrieMěsíčněV případě nízkých hodnot teplot
vody a snížené nitrifikace nebo
tam, kde lze prokázat, že neexistují nepříznivé důsledky pro rybí populaci mohou koncentrace amonných iontů dosáhnout hodnoty 2,5 mg/l.
Jakost je splněna, pokud vyhovuje
95 % vzorků.
8Celkový chlor - jako HClO (mg/l)≤ 0,005≤ 0,005Metoda DPD (diethyl-p-fenylendiamin)MěsíčněHodnoty pro pH = 6. Vyšší koncentrace může být přijatelná při vyšším pH.

Jakost je splněna, pokud vyhovuje
95 % vzorků.
9Celkový zinek (mg/l)≤ 0,3≤ 1,0Atomová absorpční
spektrometrie
MěsíčněHodnoty odpovídají tvrdosti vody
100 mg/l CaCO3. Pro výrazně odlišné hodnoty platí tab. uvedená níže.

Jakost je splněna, pokud vyhovuje
95 % vzorků.
10BSK5 (mg/l)≤ 3≤ 6 Stanovení kyslíku elektrochemickou
metodou s membránovou elektrodou nebo Winklerovou metodou bez inhibice nitrifikace
MěsíčněJakost je splněna, pokud vyhovuje
95 % vzorků.
11Dusitany (mg/l) ≤ 0,6≤ 0,9Molekulová absorpční spektrofotometrie MěsíčněJakost je splněna, pokud vyhovuje
95 % vzorků.
12Nerozpuštěné látky (mg/l)≤ 25≤ 25Filtrace filtrační membránou 0,45 µm, sušení při 105 °C. MěsíčněJakost je splněna, pokud vyhovuje průměrná roční hodnota.
13Nerozpuštěná měď (mg/l)≤ 0,04≤ 0,04Atomová absorpční spektrometrieMěsíčněHodnoty odpovídají tvrdosti vody
100 mg/l CaCO3. Pro výrazně odlišné hodnoty platí tab. uvedená níže.

Jakost je splněna, pokud vyhovuje
95 % vzorků.

1) Při analýze vzorků mohou být použity i jiné vhodné a srovnatelné metody, pro daný účel validované

2) Četnost odběru vzorku může být snížena v případě prokazatelně stálých a vyhovujících hodnot jakosti lososových a kaprových vod

3) Konec mísící zóny je místo, kde se teploty vody u obou břehů vyrovnají

Přípustné koncentrace celkového zinku a rozpuštěné mědi pro různé hodnoty tvrdosti vody stanovené jako suma Ca a Mg (mmol/l) a vyjádřené jako koncentrace ρCaCO3 (mg/l):

Tvrdost vody vyjádřená jako koncentrace ρCaCO3 (mg/l) 1050 100 >100
Lososové vody - Zn (mg/l) 0,03 0,20,3 0,5
Kaprové vody - Zn (mg/l) 0,3 0,7 1,0 2,0
Lososové i kaprové vody - Cu (mg/l) 0,005 1)0,022 0,04 0,112

1) Přítomnost ryb ve vodách obsahujících vyšší koncentrace mědi může indikovat převahu rozpuštěných organoměďnatých komplexů

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 71/2003 Sb.

Program snížení znečištění povrchových vod

Č. a typ vodyNázev stanovené vodyNázev kmenového tokuUkazatel s nesplněnou hodnotou
2 LLabe horníLaberozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
4 LÚpa dolníÚpateplota,
rozpuštěný kyslík
9 LDivoká Orlice žamberskáDivoká Orlicerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
10 LDivoká Orlice kosteleckáDivoká Orlicerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l,
rozpuštěný kyslík
11LBělá a KněžnáBělá, Kněžnározpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
12 LTichá Orlice horníTichá Orlicerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
13 LTřebovkaTřebovkavolný amoniak,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
14 LTichá Orlice choceňskáTichá Orlicerozpuštěný kyslík,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
15 KOrlice spojenáTichá Orlice, Orlicerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
16 LDědina horníDědinarozpuštěný kyslík
19 LLoučná horníLoučnározpuštěný kyslík
20 KLoučná dolníLoučnározpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
21 KLabe středníLaberozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l,
amonné ionty,
volný amoniak
22 LChrudimka horníChrudimkarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
23 LChrudimka středníChrudimkateplota,
rozpuštěný kyslík - pokles
koncentrace pod 6 mg/l
24 KChrudimka dolníChrudimkarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l.
32 KKlejnárka dolní a VrchliceKlejnárkarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l amonné ionty,
volný amoniak
33 KCidlina horníCidlinarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l, amonné ionty, volný amoniak
36 KBystřice dolníBystřicerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
37 KCidlina dolníCidlinarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l, amonné ionty
38 KMrlinaMrlinarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
39 KVýrovkaVýrovkarozpuštěný kyslík,
volný amoniak
40 LKostelecké p.Výmolarozpuštěný kyslík
44 LDesná jizerskáDesnározpuštěný kyslík
47 KJizera bakovskáJizerarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
48 KJizera dolníJizerarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
73 KLužnice táborskáLužnicerozpuštěný kyslík
92 LVltava štěchovickáVltavarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
94 KSázava pramennáSázavavolný amoniak
105 LChotýšankaChotýšankateplota, pH,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l,
volný amoniak
111 LBojovský p.Bojovský p.amonné ionty,
volný amoniak
123 KRadbuza dolníRadbuzarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l,
amonné ionty,
volný amoniak
136 LStřela kaznějovskáStřelaamonné ionty,
volný amoniak
140 KRakovnický p.Rakovnický p.amonné ionty,
volný amoniak
141 KBerounkaBerounkapH
149 KRokytkaRokytkaamonné ionty,
volný amoniak
151 KZákolanský p.Zákolanský p.amonné ionty,
volný amoniak
161 LOhře středníOhřerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
166 KChomutovkaChomutovkaamonné ionty,
volný amoniak
170 KBílinaBílinaamonné ionty,
volný amoniak,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
171 LPodkrušnohorské labské p.Jílovský p.amonné ionty,
volný amoniak
178 LHalštrov a přítoky SályBílý Halštrovamonné ionty,
volný amoniak
181 LJičínkaJičínkateplota,
volný amoniak,
amonné ionty
185 LLubinaLubinateplota,
amonné ionty
186 LOndřejniceOndřejnicerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l,
amonné ionty
195 LČerný potokČerný potokamonné ionty
198 KHvozdniceHvozdnicerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
202 LOstravice dolníOstraviceamonné ionty,
teplota
203 LLučinaLučinaamonné ionty,
volný amoniak,
teplota
204 KOdra dolníOdraamonné ionty,
ropné látky
207 KOlše dolníOlšeamonné ionty
211 LLužická NisaLužická Nisarozpuštěný kyslík,
rozpuštěný kyslík pokles koncentrace pod 6 mg/l,
amonné ionty
212 LSmědáSmědározpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
221 LOskavaOskavaamonné ionty,
volný amoniak,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
222 LSitkaSitkaamonné ionty
224 LBystřice (Hanácká)Bystřícerozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
236 KBlataBlataamonné ionty,
volný amoniak,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
237 KValováValováamonné ionty,
volný amoniak,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
240 KTištínkaTištínkarozpuštěný kyslík,
amonné ionty, volný amoniak
241 KHanáHanávolný amoniak,
amonné ionty,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
242 KBrodečkaBrodečkarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
244 KMoštěnka dolníMoštěnkarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
246 KRusava horníRusavavolný amoniak,
teplota,
amonné ionty,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
249 KDřevnice dolníDřevniceamonné ionty
250 LBřezniceBřeznicerozpuštěný kyslík,
amonné ionty
253 KOlšava dolníOlšavarozpuštěný kyslík,
volný amoniak,
amonné ionty
260 KDanížDanížteplota,
rozpuštěný kyslík,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l,
volný amoniak,
amonné ionty
266 KJevišovka dolníJevišovkarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
272 KSvratka brněnskáSvratkarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
279 KBobrava dolníBobravaamonné ionty,
volný amoniak
280 KSvratka dolníSvratkaamonné ionty,
volný amoniak,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
281 KLitava horníLitavarozpuštěný kyslík,
amonné ionty
282 KRakovecRakovecrozpuštěný kyslík,
amonné ionty
283 KŘíčkaŘíčkaamonné ionty,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
284 KLitava dolníLitavaamonné ionty,
volný amoniak,
rozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
286 KTřešťský p.Třešťský p.amonné ionty
297 KRouchovankaRouchovankaamonné ionty
299 KJihlava dolníJihlavarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l
301 KTrkmankaTrkmankarozpuštěný kyslík - pokles koncentrace pod 6 mg/l,
rozpuštěný kyslík,
amonné ionty,
volný amoniak
303 KKyjovka horníKyjovkarozpuštěný kyslík,
amonné ionty,
volný amoniak
304 KKyjovka dolníKyjovkarozpuštěný kyslík,
amonné ionty

Poznámky pod čarou

1) Článek 5 směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb.

Přesunout nahoru