Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 7/2003 Sb.Vyhláška o vodoprávní evidenci

Částka 4/2003
Platnost od 15.01.2003
Účinnost od 01.07.2003
Zrušeno k 01.01.2014 (414/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2002

o vodoprávní evidenci

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah a způsob vedení evidence rozhodnutí vodoprávních úřadů (dále jen "vodoprávní evidence"), vymezuje rozsah údajů a způsob jejich ukládání do informačního systému veřejné správy1) a způsob přechodu informací z dosavadní vodohospodářské evidence a souhrnné vodohospodářské evidence do informačního systému veřejné správy.

§ 2

Rozsah a způsob vedení vodoprávní evidence

(1) Vodoprávní úřady vedou vodoprávní evidenci v listinné podobě a v elektronické podobě.

(2) V listinné podobě se evidují veškerá pravomocná rozhodnutí vodoprávního úřadu vydaná podle vodního zákona (dále jen "rozhodnutí") v rozsahu údajů o jejich čísle jednacím, datu vydání, datu nabytí právní moci, místu a předmětu rozhodnutí. Rozhodnutí se včetně související dokumentace uchovávají v souladu se zvláštním právním předpisem1a).

(3) Související dokumentací se rozumí projektová dokumentace, ověřená vodoprávním úřadem, listiny, výkresy a ostatní dokumentace potřebná k vydání rozhodnutí, popřípadě i kopie rozhodnutí, vydaných Českou inspekcí životního prostředí, které byly jí vydány v řízení vedeném podle § 112 vodního zákona, jakož i kopie rozhodnutí vydaná vodoprávním úřadem podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

(4) V elektronické podobě se evidují vybrané údaje z typů rozhodnutí podle přílohy č. 1, a to v rozsahu údajů podle příloh č. 1 až 3, pokud je příslušné rozhodnutí obsahuje.

(5) Vybrané údaje podle příloh č. 1 až 3 z rozhodnutí vydaných v přezkumném řízení správním a soudním podle zvláštních právních předpisů2) eviduje ve vodoprávní evidenci vždy ten vodoprávní úřad, který rozhodoval v prvním stupni.

(6) Vodoprávní úřady, které evidují vybrané údaje podle příloh č. 1 až 3 ve vodoprávní evidenci, předávají po nabytí právní moci rozhodnutí, včetně rozhodnutí uvedených v odstavci 5, a vybrané údaje podle odstavce 4 správcům povodí a Ministerstvu zemědělství v elektronické podobě nejpozději za kalendářní čtvrtletí vždy do patnáctého dne prvního měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí. Údaje podle odstavce 3 zpřístupňují prvoinstanční vodoprávní úřady správcům povodí a dalším subjektům uvedeným v § 21 odst. 4 vodního zákona, pokud o to požádají.

(7) Vodoprávní úřady vedou vodoprávní evidenci v elektronické podobě průběžně a takovým způsobem, aby bylo možno vyhledat a pořídit výpisy evidovaných údajů, a to podle volby hlediska vybraného z rozsahu údajů podle přílohy č. 1. Tato evidence musí umožnit provázanost jednotlivých rozhodnutí ve vztahu ke skutečnostem, které jsou pro výkon státní správy důležité.

(8) V případě nesouladu mezi vodoprávní evidencí v listinné podobě a vodoprávní evidencí v elektronické podobě rozhoduje obsah údajů vedených v listinné podobě.

(9) Ministerstvo zemědělství metodicky zabezpečuje jednotnost vedení vodoprávní evidence, včetně jednotnosti programového vybavení k tomu potřebného.

§ 3

Rozsah a způsob ukládání údajů do informačního systému veřejné správy

Vodoprávní úřady předávají údaje podle § 2 odst. 4 do informačního systému veřejné správy,1) jehož jsou provozovatelem, takovým způsobem, aby byly dodrženy standardy uveřejněné Úřadem pro veřejné informační systémy3) a byly zabezpečeny vazby na ostatní informační systémy veřejné správy prostřednictvím geografických a technických identifikátorů, standardních datových prvků a pravidel nakládání s nimi.

§ 4

Odstraňování nesouladu ve vodoprávní evidenci

(1) Vodoprávní úřady odstraňují ve vodoprávní evidenci případný nesoulad, jímž se rozumí změna neměnící předmět výroku rozhodnutí a oprava chyb, které vznikly při vedení dosavadní vodohospodářské evidence a souhrnné vodohospodářské evidence a při převodu údajů z dosavadní vodohospodářské evidence a souhrnné vodohospodářské evidence do informačního systému veřejné správy.

(2) Změny, které nemění předmět výroku rozhodnutí, jsou změny označení místa předmětu rozhodnutí při zachování jeho polohy na základě průkazného dokladu o změně těchto údajů,4) například změny vyvolané změnami statistických číselníků, které jsou vydávány opatřeními Českého statistického úřadu, změnami územní působnosti orgánů veřejné správy a změnami v obsahu katastru nemovitostí, které ovlivňují obsah vodoprávní evidence.

(3) Odstranění nesouladu ve vodoprávní evidenci se vyznačí ve výkazu změn.

(4) Výkaz změn obsahuje

a) pořadové číslo,

b) čísla položek nebo jiné označení souhrnu položek v seznamu položek vodoprávní evidence podle příloh č. 1 až 3, u kterých byla změna uplatněna,

c) datum založení do výkazu změn,

d) jméno a příjmení osoby, která provedla změnu.

(5) Při odstraňování nesouladu se využívají také další informační systémy veřejné správy.1)

§ 5

Způsob přechodu informací z dosavadní vodohospodářské evidence a souhrnné vodohospodářské evidence do informačního systému veřejné správy

(1) Údaje týkající se dosud platných a využitelných rozhodnutí z dosavadní vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence převedou vodoprávní úřady do jimi vedené vodoprávní evidence v listinné podobě v rozsahu údajů podle § 2 odst. 2 postupně do 31. prosince 2009.

(2) Údaje týkající se dosud platných rozhodnutí z dosavadní vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence, jakož i údaje z dosavadní vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence, které byly vedeny okresními úřady, převedou vodoprávní úřady v rozsahu údajů podle příloh č. 1 až 3, pokud je vodohospodářská a souhrnná vodohospodářská evidence obsahují, do jimi vedené vodoprávní evidence v elektronické podobě postupně do 31. prosince 2009.

(3) V pochybnostech o tom, který vodoprávní úřad začlení rozhodnutí z dosavadní vodohospodářské evidence a souhrnné vodohospodářské evidence do vodoprávní evidence, projedná vodoprávní úřad, u něhož tyto pochybnosti vznikly, způsob začlenění rozhodnutí do vodoprávní evidence s příslušným krajským úřadem.

(4) Údaje z dosavadní vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence převáděné podle odstavců 1 a 2 jsou do doby jejich převedení součástí vodoprávní evidence podle této vyhlášky. Po jejich převedení se s nimi naloží v souladu se zvláštním právním předpisem1a).


§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 126/1976 Sb., o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci.


§ 7

Účinnost


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 7/2007 Sb. Čl. II

Čl. II

Přechodné ustanovení

Vybrané údaje uvedené v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 7/2003 Sb. již dosud ve vodoprávní evidenci v elektronické podobě zaevidované, jakož i související rozhodnutí předají vodoprávní úřady v elektronické podobě správcům povodí a Ministerstvu zemědělství do 31. prosince 2009.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 7/2003 Sb.

Rozsah evidence údajů podle typů rozhodnutí

Čísla uvedená v levém sloupci jsou odkazem na přílohu č. 3 - Vysvětlivky k vyplnění evidence údajů.

1- Kód vodoprávního úřadu
2- Název vodoprávního úřadu
3- Kódy klasifikace typů předmětů rozhodnutí
4- Současně vydávané rozhodnutí
5- Návaznost na předchozí vydaná rozhodnutí dle vodního zákona
6- Popis vydaného rozhodnutí
7- Datum vydání rozhodnutí
8- Datum nabytí právní moci rozhodnutí
9- Platnost rozhodnutí
10- Číslo jednací rozhodnutí
11- Číslo položky a datum založení
12- Zápis provedl
- Oprávněný -
13a1. Fyzická osoba
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Adresa místa trvalého nebo přechodného pobytu
d) Datum narození
e) Telefon
13b2. Fyzická osoba – podnikající
a) Jméno, popřípadě jména
b) Příjmení
c) Název
d) Adresa místa trvalého nebo přechodného pobytu
e) Datum narození
f) Místo podnikání
g) IČ
h) OKEČ
i) Telefon
143. Právnická osoba
a) Obchodní firma nebo název
b) Sídlo
c) IČ
d) OKEČ
e) Telefon
1. [1 0 0] Nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(Společné pro skupinu [1 0 0])
151. Identifikátor kraje
162. Název kraje
173. Identifikátor obce
184. Název obce
195. Identifikátor katastrálního území
206. Název katastrálního území
217. Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí
228. Číselný identifikátor vodního toku
239. Název vodního toku
2410. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
2511. Říční km vodního toku
2612. Hydrogeologický rajon
2713. Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
2814. Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
1. a) [1 1 0) Povrchové vody
1. [111] Odběr povrchové vody (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
301. Původ (odebírané) vody (Č 01)
312. Účel užití vody (Č 02)
323. Související vodní díla (Č 03)
334. Typ odběrného objektu (Č 04)
345. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem (l/s)
356. Minimální hladina podzemní vody (m n.m.)
367. Vodní značka (cejch) ANO/NE
Údaje o povoleném množství odběru:
378. Průměrný povolený (l/s)
389. Max. povolený (l/s)
3910. Max. měsíční povolený (tis. m3/měs)
4011. Roční povolený (tis. m3/rok)
4112. Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod
4213. Počet měsíců v roce, kdy se odebírá
Uložená měření:
4314. Způsob měření množství vody (Č 40)
4415. Četnost sledování jakosti odebírané vody
4516. Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody
4617. Pro každý předepsaný ukazatel se uvede:
a) Název ukazatele
b) Stanovená četnost sledování
Doplňkové údaje:
4718. Velikost zásobovaného spotřebiště
4819. Kategorie upravitelnosti zdroje surové vody (Č 38)
4920. K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje ANO/NE
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
2. [112.] Vzdouvání, akumulace (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
501. Účel užití akumulované vody (Č 02)
512. Související vodní díla (Č 03)
523. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
534. Zdroj vody (Č 01)
545. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem (l/s)
556. Vodní značka (cejch) ANO/NE
567. Maximální hladina akumulované (vzduté) vody (m n.m.)
8. Celkový objem akumulované vody (tis. m3)
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla
57Uložená měření:
589. Množství akumulované vody (objem tis. m3 nebo výška m n.m.)
5910. Četnost měření
3. [113] Využívání energetického potenciálu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
601. Související vodní díla (Č 03)
623. Maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení (m3/s)
634. Maximální spád (m)
645. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)
656. Vodní značka (cejch) ANO/NE
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
4. [114] Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
661. Související vodní díla (Č 03)
672. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s)
683. Vodní značka (cejch) ANO/NE
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
5. [115] Jiné nakládání s povrchovými vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Pokud jiné nakládání má charakter odběru evidují se údaje dle části 1. a) 1. Odběr povrchové vody [ 111 do položky 17. včetně. Pokud jde o převod vody evidují se údaje dle části l.a) 1. Odběr povrchové vody [111]. do položky 17. včetně. Pokud o jakékoliv jiné přivádění vod (vypouštěni) evidují se údaje dle části 1. c) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových [131] do položky 8. včetně, vyjma položky 3.
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí-v případech rozdílu umístění odběru povrchové vody a vypouštění se položky 1. až 14. včetně (údaje o místu předmětu rozhodnutí [100]) evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod).
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
1. b) [120] Podzemní vody
1. [121] Odběr podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje dle části l.a) 1. Odběr povrchové vody [111] do položky 20. včetně. Položka 5. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem.
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
2. [122] Akumulace (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 2. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
691. Účel užití akumulované vody (Č 02)
702. Související vodní díla (Č 03)
713. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)
724. Zdroj vody (Č 01)
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
3. [123] Čerpání za účelem snižování vodní hladiny (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje dle části l.a) 1. Odběr povrchové vody [111] do položky 17. včetně. Položka 5. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem. A části 1. c) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových [131] do položky 8. včetně, vyjma položky 3.
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí-v případech rozdílu umístění odběru povrchové vody a vypouštění se položky 1. až 14. včetně (údaje o místu předmětu rozhodnutí [100]) evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod).
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
4. [124] Umělé obohacovaní podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje dle části 1. a) 1. Odběr povrchové vody [111] do položky 17. včetně a části 1. c) Vypouštění odpadních vod do vod povrchových do položky 8. včetně vyjma položky 3.
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se položky 1. až 14. včetně (údaje o místu předmětu rozhodnutí [100]) evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod).
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
5. [125] Jiné nakládání s podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Pokud jiné nakládání má charakter odběru evidují se údaje dle části 1. a) 1. Odběr povrchové vodv [111] do položkv 17. včetně. Položky 5. a 6. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem. Pokud jiné nakládání má charakter přivádění vod (vypouštění) evidují se údaje dle části 1. c) Vvpouštění odpadních vod do vod povrchových [131] do položky 8. včetně, vyjma položky 3.
(Údaje o místu předmětu rozhodnutí - v případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se položky 1. až 14. včetně (údaje o místu předmětu rozhodnutí [100]) evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod).
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
1. c) [1 3 0] Vypouštění odpadních vod
[131] Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
[132] Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
731. Druh vypouštěných vod (Č 07)
742. Druh recipientu (Č 08)
753. Související vodní díla (Č 03)
Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:
764. Prům. povolené (l/s)
775. Max. povolené (l/s)
786. Max. povolené (m3/den)
797. Max. měsíční povolené (tis. m3/měs.)
808. Roční povolené (tis. m3/rok)
819. Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
8210. Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští
8311. Časové omezení platnosti povolení
8412. Velikost zdroje znečištění v EO
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:
Ukazatel kg/rok
1. BSK5........
2. CHSKCr ........
3. NL ........
4. N-NH4 ........
5 Nanorg. ........
6. Ncelk.........
7. Pcelk.........
8. Rtuť........
9. Kadmium ........
10. Hexachlorcyklohexan ........
11. Tetrachlormetan ........
12. Pentachlorfenol a jeho soli ........
13. Hexachlorbenzen ........
14. Hexachlorbutadien........
15. Trichlormetan ........
16. Dichloretan ........
17. Tetrachlorethan ........
18. Trichlorethen ........
19. Trichlorbenzen ........
20. Kyanidy celkové ........
21. Kyanidy uvolnitelné ........
22. Fluoridy ........
23. Chlor celkový ........
24. Antimon ........
25. Arsen........
26. Baryum ........
27. Berylium ........
28. Bor ........
29. Cín ........
30. Hliník .........
31. Chrom celkový ........
32. Chrom šestimocný........
33. Kobalt ........
34. Měď........
35. Molybden ........
36. Nikl........
37. Olovo ........
38. Selen........
39. Stříbro........
40. Telur........
41. Thalium........
42. Titan........
43. Uran ........
44. Vanad ........
45. Zinek ........
46. Dichlorprophylether ........
47. Fenoly ........
48. Alfa aktivita celková ........
49. Beta aktivita objemová ........
50. Beta aktivita objemová celková opravená ........
51. Radium ........
52. Tritium ........
53. Stroncium ........
54. Cesium ........
55. AOX ........
56. BTEX ........
57. Benzen ........
58. Toluen ........
59. Dichlormetan ........
60. Extrahovatelné látky (EL) ........
61. Chloridy ........
62. NEL ........
63. N-NO2........
64. N-NCh ........
65. RAS ........
66. RL ........
67. Dioxiny a furany - suma ........
68. Sulfidy ........
69. Dichlorbenzeny - suma ........
70. PAU - suma ........
71. PCB-suma ........
72. Tenzidy anionaktivní ........
73. Železo celkové ........
74. Jiné ........
8614. Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l)
Ukazatel hodnota "p" hodnota "m"
a) BSK5 . . . . . . . . . . . . . . . .
b) CHSKCr . . . . . . . . . . . . . . . .
c) NL . . . . . . . .. . . . . . . .
d) N-NH4 . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Nanorg.. . . . . . . . .. . . . . . . . .
f) Ncelk.. . . . . . . . .. . . . . . . . .
g) Pcelk.. . . . . . . . .. . . . . . . . .
h)....... . . . . . . . .. . . . . . . .
Uložená měření:
8715. Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ANO/NE
8816. Počet kontrolních profilů
8917. Četnost měření množství (počet ročně)
9018. Způsob měření množství vody (Č 40)
9119. Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO/NE
9220. Počet kontrolních profilů
9321. Četnost sledování (počet ročně)
9422. Typ vzorků (Č 05)
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
1. d) [1 4 0] Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie (§ 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se položky 1. až 14. včetně (údaje o místu předmětu rozhodnutí [100]) evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje dle části 1. a) 1. Odběr povrchové vody [111] do položky 17. včetně a dále se uvede:
Snížení teploty vypouštěné vody:
951. průměrně v období letního času (°C)
962. průměrně v období zimního času (°C)
973. maximální snížení (°C)
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
1. e) [1 5 0] Čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona)
V případech rozdílu umístění odběru vody a vypouštění se položky 1. až 14. včetně (údaje o místu předmětu rozhodnutí [100]) evidují jednak pro místo odběru povrchové vody a jednak pro místo vypouštění vod.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje dle části 1. a) 1. Odběr povrchové vody [111] položky 5. a 6. jen v případě prokazatelné souvislosti s dotčeným vodním tokem, a části 1. c) Vypouštění odpadních vod do vod podzemních [132] v plném rozsahu.
Další údaje se evidují u povolovaného vodního díla.
2. [2 0 0] Povolení k některým činnostem (§ 14 odst. 1 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(Použijí se údaje pro [100] Nakládání s vodami - pouze relevantní).
[2 0 1] Vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňující odtokové poměry (§ 14 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
[2 0 2] Těžba písku, štěrku, bahna s vyjímkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku (§ 14 odst. 1 písm. b) vodního zákona)
[2 0 3] Geologické práce v záplavových územích (§ 14 odst. 1 písm. c), § 66 vodního zákona)
[2 0 4] Geologické práce v ochranných pásmech vodních zdrojů (§ 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
[2 0 5] Zasypávání odstavených ramen vodních toků (§ 14 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
[2 0 6] Vrácení vodního toku do původního koryta (§ 14 odst. 1 písm. e). § 45 vodního zákona)
Další údaje se nevyžadují.
3. [3 0 0] Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(Použijí se údaje pro [100] Nakládání s vodami)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje dle části části 1. c) Vvpouštění odpadních vod do vod povrchových [131] v plném rozsahu, včetně doplnění údajů o zvlášť nebezpečných závadných látkách.
4. [4 0 0] Stavební povolení k vodním dílům (§ 15, § 55 vodního zákona) Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(pro vodní díla nemající charakter liniové stavby - dále jako typ "A")
981. Název vodního díla
992. Identifikátor kraje
1003. Název kraje
1014. Identifikátor obce
1025. Název obce
1036. Identifikátor katastrálního území
1047. Název katastrálního území
1058. Rybí přechod ANO/NE
1069. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
10710. Číselný identifikátor vodního toku
10811. Název vodního toku
10912. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
11013. Říční km vodního toku
11114. Hydrogeologický rajon
11215. Umístění jevu vzhledem k břehu (Č 09)
11316. Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)
11417. Kategorie z hlediska TBD (Č 06)
115a18. Manipulační řád ANO/NE
115b19. Výškopisné údaje (m n. m.)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(pro vodní díla mající charakter liniové stavby, resp. plošný - dále jako typ "B")
1161. Název vodního díla
1172. Identifikátor kraje (krajů)
1183. Název kraje (krajů)
1194. Identifikátor obce (obcí)
1205. Název obce (obcí)
1216. Identifikátory katastrálních území
1227. Názvy katastrálních území
1238. Rybí přechod ANO/NE
1249. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
12510. Číselný identifikátor vodního toku
12611. Název vodního toku
12712. Čísla hydrologického pořadí
12813. Říční km vodního toku (konec stavby) (km)
12914. Říční km vodního toku (začátek stavby) (km)
13015. Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)
13116. Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)
13217. Kategorie z hlediska TBD (Č 06)
133a18. Manipulační řád ANO/NE
133b19. Výškopisné údaje (m n. m.)
4. a) [4 1 0] Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
Je-li vodním dílem hráz situovaná podél vodního toku (ochranná nebo nábřežní) vyplní se část 4.b) Stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků [420].
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A")
1. [411,412, 413] Přehrada, hráz a vodní nádrž
Údaje o předmětu rozhodnutí:
1341. Povolovaná vodní díla (Č 03)
1352. Účely užití vodního díla (Č 11)
1363. Zdroj vody (Č 01)
1374. Plocha povodí vodního toku (km2)
Údaje o předmětu rozhodnutí - přehrada, hráz:
1385. Přehradní hráz, hráz (Č 13)
1396. Kóta koruny hráze (m n.m.)
1407. Maximální výška hráze nade dnem údolí (m)
1418. Délka koruny hráze (m)
1429. Návrhová kapacita spodních výpustí (m3/s)
14310. Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí (m3/s)
Údaje o předmětu rozhodnutí - vodní nádrž:
14411. Typ vodní nádrže (Č 14)
14512. Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m3)
14613. Objem retenčního (ochranného) prostoru (tis. m3)
14714. Objem zásobního prostoru (tis. m3)
14815. Objem stálého nadržení (tis. m3)
14916. Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže (m n.m.)
15017. Kóta hladiny zásobního prostoru (m n.m.)
15118. Kóta hladiny stálého nadržení (m n.m.)
15219. Kóta dna nádrže (m n.m.)
15320. Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru (ha)
15421. Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru (m)
15522. Ověřovací (zkušební) provoz ANO/NE
2. [414. 415] Jez , jezová zdrž
Údaje o předmětu rozhodnutí:
1561. Povolovaná vodní díla (Č 03)
1572. Účely užití vodního díla (Č 11)
1583. Zdroj vody (Č 01)
Údaje o předmětu rozhodnutí - jez:
1594. Technické parametry:
a) Jez (Č 16)
b) Maximální kapacita jezu (m3/s)
c) Maximální konstrukční výška jezu (m)
1605. Kóta přelivné hrany (m n.m.)
1616. Výška hladiny stálého vzdutí (m)
Údaje o předmětu rozhodnutí - jezová zdrž:
1627. Objem zdrže (tis. m )
1638. Délka zdrže (m)
1649. Zkušební (ověřovací) provoz ANO/NE
4. b) [4 2 0] Vodní díla - stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků (§ 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí:
(Společné pro skupinu 420).
1651. Povolovaná vodní díla (Č 03)
1662. Účely užití vodního díla (Č 11)
1673. Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku (m)
1684. Délka ochranných hrází (m)
1695. Maximální výška ochranných hrází (m)
1706. Max. návrhový průtok (m3/s)
4. c 1) [4 3 0] Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
1711. Název vodovodu
1722. Povolovaná vodní díla (Č 03)
1733. Příslušnost k systému vodovodu (Č 20)
1744. Účel užití vody (Č 02)
1755. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)
1766. Rozsah zásobování:
a) Počet zásobovaných obcí
b) Velikost zásobovaného spotřebiště
Dále se popíše každá oddělená část systému v pořadí:
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).
1. [431] Objekty pro odběr nebo jímání vody
Údaje o předmětu rozhodnutí:
U objektů pro odběr podzemních vod dále uvést
177a1. Počet odběrných objektů dle typu (Č 04)
177b2. Hloubka objektu (m)
Další relevantní údaje jsou ve specifikaci odběru povrchových nebo podzemních vod
2. [432] Vodovodní řady
Údaje o předmětu rozhodnutí:
1781. Druh vodovodního řadu (Č 28)
1792. Celková délka řadů (m)
1803. Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm)
1814. Největší jmenovitá světlost řadu (mm)
3. [433] Úpravna vody
Údaje o předmětu rozhodnutí:
1821. Kapacita úpravny vody - průměrná (l/s)
1832. Kapacita úpravny vody - maximální (l/s)
1843. Původ (odebírané) vody (Č 01)
1854. Kód kategorie upravitelnosti surové vody (Č 38)
1865. Způsob úpravy vod (Č 22)
1876. Zpracování kalu (Č 21)
1887. Odvodnění kalu (Č 19)
4. [434) Vodojem
Údaje o předmětu rozhodnutí:
1891. Druh vodojemu (Č 23)
1902. Objem vodojemu (m3)
5. [435] Čerpací a přečerpací stanice
Údaje o předmětu rozhodnutí:
1911. Projektovaný výkon (l/s)
1922. Výtlačná (dopravní) výška (m)
6. [439] Jiné vodárenské objekty
Údaje o předmětu rozhodnutí:
1931. Název objektu
4. c 2) [4 4 0] Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
1941. Název kanalizačního systému
1952. Povolovaná vodní díla (Č 03)
1963. Kanalizační soustava (Č 24)
1974. Charakter kanalizační soustavy (Č 25)
1985. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03)
1996. Počet napojených obcí
200Zpracování provozního řádu uloženo ANO/NE
Dále se popíše každá oddělená část systému v pořadí:
Údaje o místu předmětu rozhodnutí
(typ "A" resp. typ "B")
(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému)
1. [441] Stoková síť
Údaje o předmětu rozhodnutí:
2011. Druh stokové sítě (Č 42)
2022. Celková délka stok (m)
2033. Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)
2044. Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm)
2055. Největší jmenovitá světlost stoky (mm)
2066. Počet povolovaných odlehčovacích komor
2077. Počet povolovaných čerpacích stanic
2. [442] Stavby k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje podle části 5. [445] Čistírna odpadních vod, vyjma položek 10., 11., 16. a 17 a podle části 1. c) Vypouštění odpadních vod [130] - Údaje o povoleném množství vypouštěných vod, údaje o povolené jakosti vypouštěných vod a uložená měření.
3. [443] Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice
Údaje o předmětu rozhodnutí:
2081. Druh stanice (Č 39)
2092. Projektovaný výkon (l/s)
4. [444] Chladicí objekt (zařízení)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
2101. Průtočné množství (l/s)
2112. Snížení teploty (°C)
5. [445] Čistírna odpadních vod (ČOV)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
2121. Druh přiváděných vod (Č 07)
2132. Druh výroby
2143. Způsob čištění (Č 26)
2154. Povolované objekty (Č 41)
2165. Zkušební provoz ANO/NE
2176. Délka zkušebního provozu (počet měsíců)
Projektované parametry čistírny:
2187. Počet napojených EO
2198. Počet napojených skutečných obyvatel
2209. Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 (m3den)
22110. Maximální bezdeštný denní přítok Qd (m3/den)
22211. Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh (m3/hod)
22312. Maximální bezdeštný roční přítok Qr (m3/rok)
22413. Podíl průmyslových odpadních vod na Qr (%)
22514. Bilance znečištění odpadních vod (t/rok):
Ukazatel přítok odtok
a) BSK5 ...... .....
b) CHSKCr ...... ......
c) NL ...... ......
d) N-NH4 ...... ......
e) Nanorg. ...... ......
f) Ncelk. ...... ......
g) Pcelk. ...... ......
h) ...... ......
22615. Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l):
Ukazatel přítok odtok
a) BSK5 ..... .....
b) CHSKCr ..... .....
c) NL ..... .....
d) N-NH4 ..... .....
e) Nanorg. ..... .....
f) Pcelk. ..... .....
g) ........ ..... .....
h)
22716. Názvy a kódy obcí napojených na ČOV
22817. Způsob nakládání s kaly (Č 27)
6. [446. 447] Retenční nádrže a dešťové zdrže
Údaje o předmětu rozhodnutí:
2291. Druh retenční nádrže resp. dešťové zdrže (Č 43)
2302. Objekt je součástí sítě ČOV ANO/NE
2313. Objem (tis. m3)
Dle velikosti objektu, výšky hrází mohou být vyžádány některé údaje z části 4. a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže [410]
7. [449] Jiné objekty
Údaje o předmětu rozhodnutí:
2321. Název objektu
4. d) [4 5 0] Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
2331. Povolovaná vodní díla (Č 03)
A. Pokud jde o vzdouvací objekty, vyplní se údaje dle části 4. a) (přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže [410]).
B. Ostatní objekty a vodní díla, vyplní se údaje dle části 4. b) (stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků) [420].
4. e 1) [4 6 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
2341. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2352. Původ odebírané vody (Č 01)
2363. Způsob závlahy (Č 15)
2374. Zavlažovaná plocha (ha)
2385. Kultury pozemkových zavlažovaných parcel (Č 17)
2396. Délka otevřených přivaděčů (m)
2407. Délka trubních řadů (m)
Součásti závlahové soustavy, které se dále nespecifikují:
1. [461. 462. 463. 469] Odběrné objekty. hlavní závlahová zařízení, podrobná závlahová zařízení, jiné objekty
Součásti závlahové soustavy, které se dále specifikují:
4. [464.465] Závlahové nádrže, stavby vnitřní akumulace
Údaje o předmětu rozhodnutí:
2411. Objem akumulačního prostoru (tis. m )
Dle velikosti objektu, výšky hrází mohou být vyžádány některé údaje z části 4. a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže [4 1 0].
5. [466] Čerpací a přečerpávací stanice
Údaje o předmětu rozhodnutí:
2421. Druh stanice (Č 39)
2432. Výkon (l/s)
4. e 2) [4 7 0] Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků (§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, § 56 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
(Pokud jsou společné pro každý objekt, uvedou se jedenkrát, jinak se vyplní pro každou část systému).
Údaje o předmětu rozhodnutí
(Společné pro skupinu 470).
2441. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2452. Způsob odvodnění (Č 18)
2463. Způsob vypouštění do recipientu (Č 29)
2474. Odvodňovaná plocha (ha)
2485. Kultury pozemkových odvodňovaných parcel (Č 17)
2496. Délka otevřených kanálů (m)
2507. Údaj o provozním řádu (Č 05)
4. f) [4 8 0] Vodní díla - stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích (§ 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí
2511. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2522. Délka splavněného úseku vázaná na toto rozhodnutí (km)
2533. Počty druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 03)
2544. Související plavební zařízení (Č 10)
2555. Počty souvisejících druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 10)
1. [481, 487] Plavební komora, přístavní bazén
2566. Užitná délka (m)
2577. Užitná šířka (m)
2588. Užitná hloubka (m)
2. [482, 483] Plavební kanál, rejda plavební komory
2599. Délka kanálu (km)
26010. Délka rejdy (m)
26111. Plavební šířka (m)
26212. Plavební hloubka (m)
3. [484, 485, 486] Přístav, přístaviště, překladiště
26313. Délka přístavního nábřeží (m)
26414. Plavební hloubka (m)
Součásti vodního díla, které se dále nespecifikují:
4. [489] Jiné plavební zařízení
4. g) [4 9 0] Vodní díla - stavby k využití vodní energie a energetické/to potenciálu (§ 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí:
2651. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2662. Umístění vodního díla vzhledem k toku (Č 09)
1. [491, 492, 493, 494] Průtočná, akumulační, přečerpávací vodní elektrárna, jiné hydroenergetické zařízení
Údaje o předmětu rozhodnutí:
2671. Maximální spád (m)
2682. Minimální spád (m)
2693. Počet turbín s uvedením typu turbíny (Č 30)
2704. Návrhový průtok vodní elektrárny (m3/s)
2715. Instalovaný výkon (MW)
2. [495, 496] Náhon, odpad od vodní elektrárny
Údaje o předmětu rozhodnutí:
2726. Druh přivaděče (Č 12)
2737. Délka přivaděče (m)
2748. Druh odpadu (Č 12)
2759. Délka odpadu (m)
4. h) [5 1 0] Vodní díla - stavby odkališť (§ 55 odst.1 písm. h) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí
(Společné pro skupinu 510).
2761. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2772. Druh sedimentu v odkališti (Č 35)
2783. Způsob odvedení vody z odkaliště (Č 36)
2794. Typ odkaliště dle průtoku (Č 37)
2805. Zdroj vody (Č 01)
2816. Je uloženo sledování jakosti odsazené vody ANO/NE
2827. Je uloženo sledování jakosti prosakující vody ANO/NE
Dle velikosti odkaliště (pokud Č37 = 02) se eviduje vše co je uvedeno v části 4. a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže [410].
Dále toto vodní dílo v části 4. c) nakládání s vodami musí mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových [130].
4. i) [5 2 0] Vodní díla - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod (§ 55 odst. 1 písm. i) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A")
Údaje o předmětu rozhodnutí
2831. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2842. Plocha povodí (km2 ) (jen u povrchových vod)
2853. Správce objektu pozorování (Č 31)
2864. Původ vody (měřené) (Č 01)
2875. Typy měřených veličin (Č 32)
2886. Druh měřící sítě (Č 34)
2897. Druh měřícího objektu (Č 33)
4. j) [5 3 0] Vodní díla - Studny (§ 56 odst. 1 písm. j) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A")
Údaje o předmětu rozhodnutí:
(Společné pro skupinu 470).
2901. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2912. Počet povolovaných studní (dle Č 03)
2923. Studna sběrná / jímací
2934. Hloubka studny (m)
Další potřebné technické údaje jsou v části 1. b) Nakládání s vodami - odběr podzemních vod [1 2 1].
Dále se evidují údaje dle části 4. c) 1. - objekty pro odběr nebo jímání vody [4 3 1].
4. k) [5 4 0] Vodní díla - stavby k hrazení bystřin a strží (§ 55 odst. 1 písm. k) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí
(Společné pro skupinu 540).
2941. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2952. Počet povolovaných objektů (dle druhu v Č 03 )
2963. Celková délka hrazených bystřin (m)
2974. Celková délka hrazených strží (m)
4. l) [5 5 0] Vodní díla - jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona (v zákoně jmenovitě neuvedené) (§ 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
1. [5 5 1] Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedená
Údaje o předmětu rozhodnutí:
2981. Povolovaná vodní díla (Č 03)
2. [5 5 2] Vodní díla umožňující převody a odvádění povrchové vody (mimo odběr)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
2991. Vodní dílo (Č 03)
3002. Druh stavby (Č 12)
3013. Délka stavby (m)
3024. Výškový rozdíl začátku a konce stavby (m)
3035. Návrhový průtok (m3/s)
5. [6 0 0] Změna, zrušení a zánik povolení
nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)
k některým činnostem (§ 14 odst. 5 vodního zákona)
k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 odst. 1 vodního zákona)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(Použijí se údaje pro [100] Nakládání s vodami).
Údaje o předmětu rozhodnutí:
1. [6 1 0] Změna povolení nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)
2. [6 2 0] Zrušení povolení nakládání s vodami (§ 12 vodního zákona)
Evidují se údaje o předmětu rozhodnutí dle [100], podle povahy údaje všechny změny již vydaných povolení.
3. [6 3 0] Změna povolení k některým činnostem (§ 14 odst. 5 vodního zákona)
4. [6 4 0] Zrušení povolení k některým činnostem (§ 14 odst. 5 vodního zákona)
Evidují se údaje o předmětu rozhodnutí dle [200], podle povahy údaje všechny změny již vydaných povolení.
5. [6 5 0] Změna povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 odst. 1 vodního zákona)
6. [6 6 0] Zrušení povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (§ 16 odst. 1 vodního zákona)
Evidují se údaje o předmětu rozhodnutí dle [300], podle povahy údaje všechny změny již vydaných povolení.
6. [7 0 0] Rozhodnutí zaměřená k ochraně vodních zdrojů, území a vodních děl
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
Údaje o předmětu rozhodnutí:
1. [7 1 0] Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)
Kromě údajů uvedených v části 1. Nakládání s vodami, 1. a) 1. Odběr povrchové vody [111] nebo části 1. b) 1. Odběr podzemních vod [121] se dále vyplní:
3041. Plocha vymezená jako ochranné pásmo I. stupně (ha)
3052. Plocha vymezená jako ochranné pásmo II. stupně (ha)
3063. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu ANO/NE
3074. Uložen monitoring jakosti vod ANO/NE
3085. Uložen monitoring stavu hladiny ANO/NE
2. [7 2 0] Změna ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)
Evidují se údaje o předmětu rozhodnutí dle [700], podle povahy údaje všechny změny již vydaných povolení.
3. [7 3 0] Zrušení ochranného pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona)
Evidují se údaje o předmětu rozhodnutí dle [700].
4. [7 4 0] Stanovení ochranného pásma vodního díla (§ 58 vodního zákona)
3091. Plocha vymezená jako ochranné pásmo (ha)
3102. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb ANO/NE
Tento akt souvisí s konkrétním vodním dílem pro něž byly definovány další potřebné údaje v části 4.
5. [7 5 0] Zařazení vodního díla do kategorie technickobezpečnostního dohledu (§ 61 vodního zákona)
Většinou je tento akt spojen přímo s předmětným vodním dílem, v němž jsou požadované evidenční údaje, pokud jde o povolení k vodnímu dílu oddělené od stanovení, je třeba uvést:
3111. Název vodního díla
3122. Vodní dílo (Č 03)
3133. Kategorie z hlediska TBD (Č 06)
6. [7 6 0] Vymezení území určených k rozlivům povodní (§ 68 vodního zákona)
Pro každou dílčí samostatnou část se uvede:
3141. Velikost vymezeného území (ha)
3152. Objem retence (tis. m3)
3163. Převažující kultura pozemkových parcel (Č 17)
7. [8 0 0] Další opatření vodoprávního úřadu
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
1. [8 1 0] Schválení manipulačního řádu (§ 59 a § 115 vodního zákona)
Údaje o předmětu rozhodnutí:
3171. Popis vydaného opatření (text max. 2 řádky)
3182. Vlastník vodního díla (systému)
3193. Vodní dílo (Č 03)
3204. Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)
3215. Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí (viz § 20 vodního zákona) ANO/NE
3226. Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitosti ANO/NE
2. [8 2 0] Další rozhodnutí vodoprávního úřadu
Jedná se o rozhodnutí jinde neuvedená, např. rozhodnutí o pokutách a procesní rozhodnutí. Další údaje se nepožadují.
8. [9 0 0] Kolaudace
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
(typ "A" resp. typ "B")
1. [9 1 0] Kolaudace vodního díla
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Evidují se údaje dle části 7. Schválení manipulačního řádu [810] body 1. až 6. a dále:
3237. Údaj o Manipulačním řádu ANO/NE
3248. Údaj o provozním řádu ANO/NE
3259. Změny stavby vodního díla (§ 68 stavebního zákona)
32610. Podmínky odstranění drobných nedostatků skutečného provedení stavby vodního díla (§ 82 stavebního zákona)
32711. Osvědčení, že provozovna je způsobilá k provozu (§ 82 stavebního zákona)
32812. Ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu (§ 84 stavebního zákona) ANO/NE.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 7/2003 Sb.

Číselníky kódování údajů předmětu rozhodnutí

Uváděné číselníky pro kódování předmětu rozhodnutí byly vytvořeny pro potřebu vodoprávní evidence a jejich tvorba byla uzpůsobena účelu, pro který byly vytvořeny. Rozsah číselníku je uzpůsoben této potřebě a vychází zejména ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dalších navazujících vyhlášek a právních předpisů.

(K zajištění správného a úplného popisu reality se připouští opakované použití určeného číselníku).

Č 01 Původ vody - zdroj vody
01 z vodního toku
02 z vodní nádrže, zdrže
03 převod vody z jiného povodí
04 jiný zdroj povrchové vody
05 podzemní voda hlubinného oběhu
06 podzemní voda mělkého oběhu
07 podzemní voda neurčeného původu
06 odpadní voda
07 důlní voda
08 okalová voda
09 směs podzemní a povrchové
10 převzatá voda
99 jiný zdroj
Č 02 Účel užití vody
odběry(§ 8 odst. 1 písm. a) a b) bod 1)
odběry pro chlazení
01 pro průtočné chlazení parních turbin(§ 101 odst. 3 písm. a))
02 pro průtočné chlazení ostatní
03 pro cirkulační chlazení
odběry pro závlahy
04 závlahy pro vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin(§ 101 odst. 3 písm. b) a odst. 4)
05 závlahy zemědělských pozemků(§ 101 odst. 3 písm. b))
06 závlahy lesních pozemků
07 závlahy ostatních pozemků
08 okalové vody pro zemědělskou výrobu(§ 101 odst. 3 písm. b) a odst. 4)
09 okalové vody pro lesní výrobu(§ 101 odst. 3 písm. b) a odst. 4)
10 okalové vody ostatní
11 závlahy sportovních areálů
12 závlahy ostatní
odběry pro zatápění
13 prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) vyžadujících čerpání vody(§ 101 odst. 3 písm. c))
14 prohlubní terénu (zbytkových jam po těžbě nerostů) vyžadujících převádění vody(§ 101 odst. 3 písm. c))
odběry pro pitné účely
15 zásobování obyvatelstva
16 ostatní
odběry pro průmysl
17 průmyslová technologie
ostatní odběry
18 živočišná výroba
ostatní odběry povrchové vody nepodléhající platbě(§ 101 odst. 3 písm. d) a odst. 4)
19 provoz rybích líhní a sádek(§ 101 odst. 3 písm. d) a odst. 4)
20 napouštění rybníků a vodních nádrží pro chov ryb(§ 101 odst. 3 písm. d) a odst. 4)
21 požární účely(§ 101 odst. 3 písm. d) a odst. 4)
22 napouštění veřejných koupališť(§ 101 odst. 3 písm. d) a odst. 4)
23 napouštění odstavných ramen vodních toků a nádrží tvořící ch chráněný biotop rostlin a živočichů (§ 101 odst. 3 písm. d) a odst. 4)
24 výroba sněhu vodními děly(§ 101 odst. 3 písm. d) a odst. 4)
25 jiný
vzdouvání, akumulace(§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2)
26 vzdouvání
27 akumulace
využívání vodní energie a energetického potenciálu vodního toku(§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3 a písm. b) bod 2)
28 využití vodní energie
29 využívání energetického potenciálu vodního toku
užívání povrchových vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže nebo jiných vodních živočichů(§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4)
30 pro chov ryb
31 pro chov vodní drůbeže
32 pro chov vodních jiných živočichů
33 jiné
další výše neuvedené
34 získání tepelné energie z vody
35 čerpání za účelem snižování hladiny podzemní vody(§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3)
36 umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou(§ 8 odst. 1 písm. b) bod 4)
37 jiné nakládání(§ 8 odst. 1 písm. a) bod 5 a písm. b) bod 4)
38 koupání a rekreace
39 vodní doprava
40 plavení dřeva
41 převody vody
42 jako medium při transportu některých látek
43 pro zabezpečení ekologických nebo estetických požadavků
44 přírodní minerální voda osvědčená podle zvláštního zákona
45 přírodní minerální zdroj
46 ostatní
99 pro jiné účely
Č 03 Vodní díla1)
410 - přehrady, hráze a jezy(§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
411 přehrada
412 hráz
413 vodní nádrž
414 jez
415 zdrž
419 jiné vzdouvací zařízení
420 - stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta vod.toků včetně terénních úprav(§ 55 odst. 1 písm b) vodního zákona)
421 úprava koryta a břehů
422 pobřežní a ochranné hráze
423 snnsřřeďnvací a usměrňovači stavhv
424 prahy, stupně, skluzy
425 povodňové přečerpávací stanice
426 přehrážky
427 revitalizace vodního toku
428 objekty pro řízený rozliv povodně
429 jiné objekty úpravy vodních toků
430 - stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody(§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
431 objekty pro odběr nebo jímání vody
432 vodovodní řady přívodní
433 vodovodní řady zásobovací sítě
434 úpravna vody
435 vodojem
436 čerpací a přečerpací stanice
439 jiné vodárenské objekty
440 - stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod(§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)
441 stoková síť
442 stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace
443 čerpací a přečerpací stanice
444 chladicí objekt ( zařízení)
445 čistírna odpadních vod
446 retenční nádrže
447 dešťové zdrže
449 jiné objekty
450 - stavby na ochranu před povodněmi(§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona)
451 suchá nádrž (poldr)
452 jiný vzdouvací objekt
453 ochranné hráze
459 jiné stavby
460 - stavby k zavlažování pozemků(§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona)
460 odběrné objekty
461 hlavní závlahová zařízení
462 podrobná závlahová zařízení
463 závlahové nádrže
464 vnitřní akumulace
465 čerpací a přečerpací stanice
469 jiné objekty
470 - stavby k odvodňování pozemků(§ 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona
§ 56 odst. 1 písm. b))
471 výústní objekty
472 hlavní odvodňovací zařízení
473 podrobná odvodňovací zařízení
474 čerpací a přečerpací stanice
475 stavby k ochraně pozemků před erozní činností vody
479 jiné objekty
480 - stavby k plavebním účelům v korytech vodních toků nebo jejich březích(§ 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona)
481 plavební komora
482 plavební kanál
483 rejda plavební komory
484 přístav
485 přístaviště
486 překladiště
487 přístavní bazén
489 jiné plavební zařízení
490 - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu(§ 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona)
491 průtočná vodní elektrárna
492 akumulační vodní elektrárna
493 akumulační (špičková) vodní elektrárna
494 přečerpávací vodní elektrárna
495 jiné hydroenergetické zařízení (mlýn, pila apod.)
496 náhon, přívod k elektrárně (hydroenergetického zařízení)
497 odpad od elektrárny (hydroenergetického zařízení)
499 jiný
510-stavby odkališť(§ 55 odst. 1 písm. h) vodního zákona)
520 - stavby k pozorování stavu povrchových a podzemních vod(§55 odst. 1 písm. i) vodního zákona)
521 pozorovací objekty
522 zkoušené objekty
529 jiné
530 - studny(§ 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona)
530 studna kopaná
531 studna vrtaná
539 jiná
540 - stavby k hrazení bystřin a strží příčné objekty(§ 55 odst. 1 písm. k) vodního zákona)
540 pásy
541 prahy
542 stupně
543 skluzy
544 přehrážky
545 hrázky
soustřeďovací a usměrňovači objekty
546 výhony
547 ostatní objekty
549 jiné
550 - stavby potřebné k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedené(§ 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona)
551 stavby k odběru a vypouštění z/do povrchových vod
552 stavby k odběru a vypouštění z/do podzemních vod (mimo studny)
553 stavby k odběru nebo užívání důlních vod
559 jiné stavby k akumulaci povrchových a podzemních vod (kromě 410)
560 - stavby potřebné k jinému nakládání s vodami
561 stavby umožňující převody a odvádění povrchové vody
562 stavby umožňující jiné využívání povrchových vod
563 stavby umožňující jiné využívání podzemních vod
570 - další stavby
571 stavby k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich vypouštění za účelem získání tepelné energie
572 stavby k čerpání znečištěných podzemních vod a jejich vypouštění do vod povrchových za účelem snížení znečištění
599 jiné
Č 04 Typ odběrného objektu
povrchové vody
01 z vodní nádrže, zdrže - objekt s gravitačním odběrem
02 z vodní nádrže, zdrže objekt s čerpací stanicí
03 z vodní nádrže, zdrže - kombinovaný
04 vodního toku - objekt s gravitačním odběrem
05 vodního toku - objekt s čerpací stanicí
06 vodního toku - kombinovaný
07 jiný odběrný objekt
podzemní vody
08 pramenní jímka
09 vrt
10 studna
11 zářez
99 jiný
Č 4 Typ vzorků
01 dvouhodinový směsný
02 dvacetičtyřhodinový směsný
03 dvacetičtyřhodinový směsný úměrný průtoku
04 osmihodinový směsný
05 prostý
09 jiný
Č 06 Kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD)
01 I. kategorie
02 II. kategorie
03 III. kategorie
04 IV. kategorie
05 nepodléhá TBD
Č 07 Druh vypouštěných vod - přiváděných vod
01 splaškové
02 průmyslové odpadní s převážně biologicky odbouratelným znečištěním
03 průmyslové odpadní ostatní
04 městské odpadní
05 dešťové
06 důlní
07 chladící
08 vody z meliorací
09 povrchová voda (přivaděče)
21 vody čištěné
22 vody nečištěné
99 jiné vody
Č 08 Druh recipientu
01 vodní tok
02 nádrž s trvalým odtokem
03 jiná povrchová voda
04 podzemní voda
05 kanalizace pro veřejnou potřebu s čistírnou odpadních vod
06 kanalizace pro veřejnou potřebu bez čistírny odpadních vod
07 čistírna odpadních vod
08 další uživatel
09 jiná kanalizace
99 jiný
Č 09 Umístění objektu/jevu vůči břehu
01 levý břeh
02 pravý břeh
03 ostrov
04 vodní tok
99 jiné
Č 10 Jiné plavební zařízení
01 přívoz
02 jiné zařízení pro vertikální dopravu
03 vodní zdvihadlo
04 vývaziště
05 vyvažovači zařízení
06 jiné
Č 11 Účel užití vodního díla
01 umožnění odběru povrchové vody pro vodárenské účely
02 umožnění odběru povrchové vody pro průmyslové účely
03 umožnění odběru povrchové vody pro závlahy
04 umožnění odběru povrchové vody pro ostatní účely
05 podzemní voda
06 vodní energie, využití energetického potenciálu
07 vodní doprava, plavební účely
08 ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod
09 odvádění odpadních a jiných vod koryty vodních toků
10 chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů
11 rekreace u vody a jiné účely
12 nadlepšování průtoků
13 stabilizace toku
14 usazovací účinek
99 jiné
Č 12 Druh přivaděče, odpadu (jiná stavba potřebná k nakládání s vodami)
01 otevřený kanál, náhon
02 tlakové potrubí
03 netlakové potrubí
04 tlaková štola
05 netlaková štola
06 akvadukt
07 bez přivaděče, odpadu
99 jiný
Č 13 Přehradní hráz, hráz
typ hráze podle materiálu
01 betonová
02 železobetonová
03 zděná
04 zemní sypaná
05 zemní naplavovaná
06 zemní částečně naplavovaná
07 kamenitá sypaná
08 kamenitá rovnaná
09 balvanitá
10 zonální
11 jiný
druh hráze
12 tížná
13 vylehčená
14 klenbová
15 pilířová
16 členěná
17 kotvená
18 předpjatá
19 jiný
typ hráze podle umístění
20 přímá
21 kombinovaná
22 boční
23 obvodová
24 jiný
Č 14 Typ vodní nádrže
01 údolní protékaná
02 boční protékaná
03 boční neprotékaná
04 podzemní
99 jiný
Č 15 Způsob závlahy
01 postřik
02 podmok
03 přeron
04 výtop
05 podpovrchová
06 kapénková
11 soustava stabilní
12 soustava mobilní
99 jiný
Č 16 Jezy
druh jezu
01 pevný
02 pohyblivý
03 kombinovaný
04 jiný
tvar jezu
05 kolmý
06 šikmý
07 přímý
08 lomený
09 zakřivený
10 obloukový
11 boční
12 jiný
konstrukce jezu
13 dřevěný
14 zděný
15 betonový
16 kameninový
17 železobetonový
18 prefabrikovaný
19 jiný
typ hladinového uzávěru jezu
20 stavidlový, tabulový
21 segmentový
22 klapkový
23 válcový
24 šoupátkový
25 kuželový
26 jehlový
27 prstencový
28 rozstřikovací
29 kulový
30 zpětná klapka
31 kbel
32 klínový
33 žaluziový
34 jiný
Č 17 Kultura pozemkové parcely
01 orná půda
02 chmelnice
03 vinice
04 zahrada
05 ovocný sad
06 louka
07 pastvina
08 les
09 vodní plocha
10 ostatní vodní plocha (mokřady, bažiny atd.)
11 zastavěná plocha včetně nádvoří
12 ostatní plocha
99 jiná
Č 18 Způsob odvodnění
01 trubková drenáž
02 krtčí drenáž
03 křížová drenáž
04 povrchové odvodnění
05 odvodnění příkopy
99 jiné způsoby odvodnění
Č 19 Odvodnění kalu
01 lis
02 odstředivka
03 kalové pole
04 žádné
99 jiné
Č 20 Příslušnost k systému vodovodu
01 samostatný
02 místní
03 skupinový
99 jiný
Č 21 Zpracování kalu
01 gravitační
02 strojní
03 žádné
99 jiné
Č 22 Způsob úpravy vody
01 bez úpravy
02 sedimentace
03 zdrav.zabezpečení vody - dezinfekce
04 dvoustupňová úprava
05 odkyselování filtrací
06 filtrace přes aktivní uhlí
07 koagulační filtrace
08 biologická filtrace
09 jiná filtrace
10 odželezňování 1 st./2 st.
11 odmanganovaní 1 st./ 2 st.
12 oxidace
13 ozonizace
14 umělá infiltrace
15 stabilizace
16 ÚV záření
17 denitrifikace
99 jiný způsob úpravy
Č 23 Druh vodojemu
01 zemní
02 věžový
10 čelný
11 koncový
12 přerušovací
99 jiný
Č 24 Kanalizační soustava
01 kanalizace pro veřejnou potřebu
99 jiná
Č 25 Charakter kanalizační soustavy
01 jednotná
02 oddílná
03 pouze dešťová
04 kombinovaná
99 jiná
Č 26 Způsob čištění
mechanické čištění
01 primární sedimentace
02 gravitační zachycení olejů, tuků
03 filtrace
04 jiné
biologické čištění
07 kulturou přisedlou na pevném nosiči (biofiltrace)
08 aktivační
09 aktivační se zvýšeným odstraňováním dusíku (nitrifikace-denitrifikace)
10 aktivační se zvýšeným odstraňováním fosforu
11 asimilační nádrž
12 kořenovým systémem
13 anaerobní
14 jiné
chemické čištění
15 neutralizace
16 detoxikace
17 dezinfekce
18 srážení fosforu
19 jiné chemické
99 jiný druh čištění
Č 27 Způsob nakládání s kaly
01 zemědělské využití
02 kompostování a jiné využívání
03 skládkování
04 spalování
99 jiný
Č 28 Druh vodovodního řadu
01 přívodní síť
02 zásobovací síť
99 jiný
Č 29 Způsob vypouštění do recipientu
01 gravitační
02 přečerpací
03 kombinovaný
99 jiný
Č 30 Typ turbíny vodní elektrárny
01 Kaplanova (K)
02 Francisova (F)
03 Peltonova (P)
04 reverzní (R)
05 Kaplanova přímoproudá (KP)
06 Banki (B)
99 jiný (J)
Č 31 Správce objektu pozorování
01 Český hydrometeorologický ústav
02 správce povodí
03 správce vodního toku
04 provozovatel vodovodu nebo kanalizace
05 oprávněná osoba
99 jiný subjekt
Č 32 Měřené veličiny
01 vodní stav
02 průtok
03 tlak (resp. tlačná výška)
04 teplota vody
05 jakost vody
06 plaveniny
99 jiné měřené veličiny
Č 33 Druh měřícího objektu (zařízení)
01 vodočet
02 vodoměrná stanice
03 limnigrafická stanice
04 automatická limnigrafická stanice s přenosem údajů
05 objekt pro hydrometrování
06 hydrogeologický pozorovací vrt
07 měrný přeliv
08 výtok otvorem
09 měrný žlab
99 jiný
Č 34 Druh měřící sítě
01 státní (základní)
02 státní (hraniční)
05 vložená (správci vodních toků)
06 vložená (jiné subjekty)
07 účelová
99 jiná
Č 35 Druh sedimentu v odkališti
01 sediment z úpraven nerostných surovin
02 sediment ze spalování tuhého paliva
03 sediment z chemického provozu
99 jiný sediment
Č 36 Způsob odvedení vody z odkaliště
01 gravitační odvedení odsazené vody
02 čerpání odsazené vody
99 jiný
Č 37 Typ odkaliště dle průtoku
01 bez průtoku povrchových vod
02 průtok z povodí k profilu odkaliště
99 jiný
Č 38 Kategorie upravitelnosti surové vody
01 A1 - jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce
02 A2 - běžná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce
03 A3 - intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava
Č 39 Druh stanice
01 čerpací
02 přečerpací
03 podtlaková
99 jiná
Č 40 Způsob měření množství vody
01 odečtem vodočtu měrného profilu
02 odečtem na vodoměru
03 kontinuální měření s registrací průtoků
04 nepřímé měření (tlak. el.energie, apod.)
05 hydraulickým výpočtem 7. registrovaných veličin
09 jiný
Č 41 Povolované objekty čistírny odpadních vod (ČOV)
01 typová ČOV, dodaná jako kompletní výrobek (uvést název - Biofluid, Fortex aj.)
02 ostatní ČOV (příp. uvést označení druhu technologie např. oxidační příkop, Kombiblok ai.)
předčištění
03 lapák štěrku
04 česle
05 lapák písku
06 lapák tuků a olejů
primární sedimentace
07 usazovací nádrž s horizontálním průtokem vody pravoúhlá
08 usazovací nádrž s horizontálním průtokem vody kruhová
09 usazovací nádrž s vertikálním průtokem vody
10 jiné
biologické čištění
11 biofiltry
12 rotační biofiltrové reaktory (biodisky)
13 aktivační nádrž bez nitrifikace
14 aktivační nádrž s nitrifikací
15 aktivační nádrž s nitrifikací a denitrifikací
16 aktivační nádrž s nitrifikací,a denitrifikací a biologickým odstraňováním fosforu
17 chemické srážení fosforu v aktivaci
separace biologického kalu
18 dosazovací nádrž s horizontálním průtokem pravoúhlá
19 dosazovací nádrž s horizontálním průtokem kruhová
20 dosazovací nádrž s vertikálním průtokem
další stupně čištění
21 biologické dočišťovací nádrže
22 filtrace
23 chemické srážení fosforu ve vyčištěné odpadní vodě
24 dezinfekce
kalové hospodářství
25 aerobní stabilizace
26 anearobní stabilizace nevyhřívaná
27 anearobní stabilizace vyhřívaná mezofilní
28 anearobní stabilizace vyhřívaná termofilní
99 jiné povolované objekty
Č 42 Druh stokové sítě
01 gravitační
02 gravitační s přečerpáváním ve stokové síti
03 tlaková
04 podtlaková
99 jiná
Č 43 Druh retenční nádrže/dešťové zdrže
01 průtočná dešťová zdrž
02 neprůtočná dešťová zdrž
03 retenční nádrž k ovlivnění průtokových poměrů ve vodním toku
04 retenční nádrž k ovlivnění jakosti ve vodním toku
99 jiný

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 7/2003 Sb.

Vysvětlivky k vyplnění evidence údajů

U položek, pro jejichž vyplnění je nezbytné použít kodifikaci podle číselníků uvedených v příloze č. 2, je tato skutečnost signalizována odkazem na číslo číselníku (Č XY), z něhož je hodnota kódu přiřazována. Každý číselník lze aplikovat vícekrát a tak komplexněji vyjádřit žádanou charakteristiku objektu, jevu nebo skutečnosti. V některých případech pořadí uvedení kódu vyjadřuje prioritu cílů, účelů nebo skutečností.

Údaje o oprávněném a údaje o místu předmětu rozhodnutí se jednotně evidují s využitím základních registrů, státních mapových děl, účelových informačních systémů a odvozených map.1)

1. Kód vodoprávního úřadu1):

2. Název vodoprávního úřadu1):

3. Kódy klasifikace typů předmětů rozhodnutí:

Uvedou se všechny druhy typů předmětu rozhodnutí, číselným kódem uvedeným v záhlaví - v hranatých závorkách, které jsou předmětem daného rozhodnutí;

4. Současně vydávané rozhodnutí:

V případech, že vodoprávní úřad vydává oprávněnému současně více rozhodnutí, která mají souvislost s daným rozhodnutím, uvede odkaz na čj.;

5. Návaznost na předchozí vydaná rozhodnutí dle vodního zákona:

Uvede se odkaz na čj. tohoto opatření, datum jeho vydání a nabytí právní moci a název vodoprávního úřadu, který jej vydal. Zejména se uvedou rozhodnutí o povolení staveb, která umožňují povolená nakládám s vodami (odběrný objekt, přehrada, jez, vodní nádrž, zdrž, čistírna odpadních vod, rybník apod. nebo rozhodnutí o schválení manipulačního či provozního řádu, vyhlášení ochranného pásma apod.). Při každé změně rozhodnutí o povolení nakládání s vodami nebo povolení vodního díla po účinnosti této vyhlášky, převedou se do elektronické podoby vodoprávní evidence údaje o tomto vodním díle v rozsahu přílohy č. 1 až 3;

6. Popis vydaného rozhodnutí:

Stručný popis vydávaného rozhodnutí;

7. Datum vydání rozhodnutí:

8. Datum nabytí právní moci rozhodnutí:

9. Platnost rozhodnutí:

Uvede se datum ukončení platnosti vydaného rozhodnutí, datum zrušení rozhodnutí na základě mimořádného opravného prostředku v rámci správního řízení nebo rozsudku soudu;

10. Číslo jednací rozhodnutí:

11. Číslo položky a datum založení:

Číslo položky a datum založení vydávaného rozhodnutí u příslušného vodoprávního úřadu;

12. Zápis provedl:

Jméno, případně osobní kód osoby provádějící zápis;

Oprávněný:

(Žadatel) - uvede se osoba (fyzická či právnická), které bylo dané rozhodnutí vydáno;

13a. Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě název obchodní firmy;

b) adresa místa trvalého pobytu;

c) datum narození;

13b. Fyzická osoba – podnikající:

IČ – identifikační číslo ekonomického subjektu – přidělené fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).

OKEČ – číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u fyzické osoby podnikající hlavní (převažující);

14. Právnická osoba:

IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu – přidělené právnické osobě (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).

OKEČ – číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby hlavní (převažující).

Nakládání s vodami

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

15. Identifikátor kraje 1):

16. Název kraje 1):

17. Identifikátor obce 1):

18. Název obce 1):

19. Identifikátor katastrálního území1):

20. Název katastrálního území1):

21. Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí:

22. Číselný identifikátor vodního toku2):

23. Název vodního toku 2):

24. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí2):

25. Říční km vodního toku:

Říční kilometr vodního toku, na kterém je umístěn předmět rozhodnutí (podle posledního vydání základní vodohospodářské mapy v měř. 1:50 000);

26. Hydrogeologický rajon 2):

27. Umístění jevu vzhledem k břehu (Č 09):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2 ;

28. Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)3):

Souřadnice X, Y označují polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK.

Povrchové vody

Odběr

Údaje o předmětu rozhodnutí:

30. Původ (odebírané) vody (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

31. Účel užití vody (Č 02):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

32. Související vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

33. Typ odběrného objektu (Č 04):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

34. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem (l/s):

Uvede se hodnota minimálního zůstatkového průtoku v l/s, kterou vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami. Pokud nebyl stanoven, uvést slovně NESTANOVEN;

35. Minimální hladina podzemní vody (m n.m.)

Uvede se kóta minimální hladiny podzemní vody, pokud ji vodoprávní úřad stanovil podle § 37 vodního zákona. V případech povolení odběru povrchové vody se jedná o výjimečný akt.

36. Vodní značka (cejch) ANO/NE:

Uvede se, zda vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami osadit vodní značku (cejch) k měření resp. sledování zachování minimálního zůstatkového průtoku pod odběrným místem, případně minimální hladiny podzemní vody

Údaje o povoleném množství odběru:

37. Průměrný povolený (l/s):

Uvede se hodnota průměrného povoleného množství odebírané vody v l/s;

38. Max. povolený (l/s):

Uvede se maximální hodnota povoleného množství odebírané vody v l/s;

39. Max. měsíční povolený (tis. m3/měs):

Uvede se maximální hodnota povoleného měsíčního množství odebírané vody v tis. m3/měs:

40. Roční povolený (tis. m3/rok):

Uvede se roční hodnota povoleného množství odebírané vody v tis. m3/rok;

41. Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod: Uvede se datum ukončení platnosti daného rozhodnutí;

42. Počet měsíců v roce, kdy se odebírá:

Uvede se počet měsíců v roce, ve kterých se povrchová voda odebírá:

Uložená měření:

43. Způsob měření množství vody (Č 40):

Uvede se číselný kód podle příslušného Číselníku v příloze č. 2;

44. Četnost sledování jakosti odebírané vody:

Uvede se počet sledování jakosti odebírané vody za rok;

45. Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody:

Uvede se počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody;

46. Pro každý předepsaný ukazatel se uvede:

a) Název ukazatele

b) Stanovená četnost sledování

Při užití odběru pro pitné účely se postupuje podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích;

Doplňkové údaje:

47. Velikost zásobovaného spotřebiště (počet obyvatel):

Uvede se, při užití odběru pro pitné účely, počet obyvatel zásobovaných uvedeným povoleným odběrem;

48. Kategorie upravitelnosti zdroje vody (Č 38):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

49. K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na čj. tohoto rozhodnutí, ze dne a kým bylo vydáno;

Vzdouvání, akumulace

Údaje o předmětu rozhodnutí:

50. Účel užití akumulované vody (Č 02):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

51. Související vodní dílo (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

52. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11):

Uvede se číselný kód podle příslušného Číselníku v příloze č. 2;

53. Zdroj vody (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

54. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod vzdouvacím objektem (l/s):

Viz 34;

55. Vodní značka (cejch) ANO/NE:

Uvede se, zda vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami osadit vodní značku (cejch) k měření resp. sledování zachování minimálního zůstatkového průtoku pod vzdouvacím objektem;

56. Maximální hladina akumulované (vzduté) vody (m n.m.):

Uvede se maximální hladina akumulované (vzduté) vody povolené vodoprávním úřadem (m n.m. ve výškovém systému Balt - po vyrovnání);

57. Celkový objem akumulované vody (tis. m3):

Uvede se celkový povolený objem akumulované vody v tis. m3;

Uložená měření:

58. Množství akumulované vody (objem tis. m3 nebo výška m n.m.):

Uvede se, zda vodoprávní úřad nařídil měřit množství akumulované vody (tis. m3), nebo výšku vzduté vody (m n.m. ve výškovém systému Balt - po vyrovnání);

59. Četnost měření:

Uvede se počet měření množství akumulované (vzduté) vody za rok;

Využívání energetického potenciálu

Údaje o předmětu rozhodnutí:

60. Související vodní dílo (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

62. Maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení (m3/s):

Uvede se maximální povolené množství povrchové vody využívané pro zařízení v m3/s;

63. Maximální spád (m):

Uvede se maximální návrhový spád energetického potenciálu vodního toku v m;

64. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku (l/s):

Viz 34;

65. Vodní značka (cejch) ANO/NE:

Uvede se, zda vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení nakládání s vodami osadit vodní značku (cejch) k měření resp. sledování zachování minimálního zůstatkového průtoku pod vodním dílem;

Užívání (využívání) těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání

Údaje o předmětu rozhodnutí:

66. Související vodní dílo (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

67. Minimální zůstatkový průtok (l/s) ve vodním toku (l/s):

Viz 34;

68. Vodní značka (cejch) ANO/NE:

Viz 36;

Podzemní vody

Odběr

Akumulace

69. Účel užití akumulované vody (Č 02):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

70. Související vodní dílo (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

71. Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

72. Zdroj vody (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

Vypouštění odpadních vod

Údaje o předmětu rozhodnutí:

73. Druh vypouštěných vod (Č 07):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

74. Druh recipientu (Č 08):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

75. Související povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

76. Průměrné povolené (l/s):

Uvede se hodnota průměrného povoleného množství vypouštěné vody v l/s;

77. Max. povolené (l/s):

Uvede se hodnota maximálního povoleného množství vypouštěné vody v l/s;

78. Max. povolené (m3/den):

Uvede se hodnota maximálního denního povoleného množství vypouštěné vody v m3/den;

79. Max. měsíční povolené (tis. m3/měs.):

Uvede se hodnota maximálního měsíčního povoleného množství vypouštěné vody v tis. m3/měs;

80. Roční povolené (tis. m3/rok):

Uvede se hodnota ročního povoleného množství vypouštěné vody v tis. m3/rok;

81. Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:

Uvede se počet měsíců v roce, ve kterých se odpadní vody vypouští;

82. Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:

Uvede se počet dnů v roce, ve kterých se odpadní vody vypouští;

83. Časové omezení platnosti povolení:

Viz 41;

84. Velikost zdroje znečištění v EO:

Velikost zdroje znečištění, vyjádřená v počtu EO (ekvivalentních obyvatel). Počet EO se vypočte jako podíl celkového produkovaného znečištění za den (obvykle na přítoku do ČOV) v ukazateli BSK5 a znečištění produkovaného jedním obyvatelem, které je v ukazateli BSK5 definováno hodnotou 60g za den (viz zvláštní právní předpis4));

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

85. Množství vypouštěného znečištění:

Bilanční hodnota znečištění povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách kilogramy za rok na odtoku (vypouštění);

1. BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace

2. CHSKCr - chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou

3. NL - nerozpuštěné látky

4. N-NH4 - amoniakální dusík uvedený v souladu se zvláštním právním předpisem4)

5. Nanorg. - celkový anorganický dusík vyjádřený jako součet obsahu amoniakálního dusíku, dusitanového a dusičnanového dusíku (N-NH4+ + N-NO2- + N-NO3-) pH - acidobázická reakce vody;

6. Ncelk. - celkový dusík

7. Pcelk. - celkový fosfor

8. Jiné - zkratka pro případné další ukazatele podle zvláštního právního předpisuu4), např.:

EL - extrahovatelné látky

NEL - nepolární extrahovatelné látky

RAS - rozpuštěné anorganické soli

AOX - adsorbovatelné organické halogeny

PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako součet 6 sloučenin (fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, indeno( 1,2,3 -cd)pyren

N-NO2 - dusitanový dusík

N-NO3 - dusičnanový dusík

pH - acidobázická reakce vody;

86. Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l):

Hodnota koncentrace povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách mg na litr odtoku (vypouštění). V souladu se zvláštním právním předpisem4), je:

- hodnota "p" přípustná hodnota koncentrace pro rozbory směsných vzorků – hodnota "průměr" pro ukazatele dusík celkový a fosfor celkový (aritmetický průměr koncentrací za posledních 12 kalendářních měsíců)

hodnota "m" maximální koncentrace. Stanovení se provede typem vzorku A podle poznámky č. 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 zvláštního právního předpisu4).

Ukazatele znečištění viz 85.

Uložená měření:

87. Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na č.j. rozhodnutí, kterým bylo měření množství vypouštěných odpadních vod uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

88. Počet kontrolních profilů:

Uvede se počet kontrolních profilů pro měření množství vypouštěných odpadních vod;

89. Četnost měření množství (počet ročně):

Uvede se počet měření množství vypouštěných odpadních vod zajeden rok;

90. Způsob měření množství vody (Č 40):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

91. Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na čj. rozhodnutí, kterým bylo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

92. Počet kontrolních profilů:

Uvede se počet kontrolních profilů pro sledování jakosti vypouštěných odpadních vod;

93. Četnost sledování (počet ročně):

Uvede se počet sledování jakosti vypouštěných odpadních vod zajeden rok;

94. Typ vzorků (Č 05):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie

Snížení teploty vypouštěné vody:

95. Průměrně v období letního času - (°C):

Uvede se snížení teploty vypouštěné vody průměrně v období letního času ve °C;

96. Průměrně v období zimního času - (°C):

Uvede se snížení teploty vypouštěné vody průměrně v období zimního času ve °C;

97. Maximální snížení - (°C):

Uvede se maximální snížení teploty vypouštěné vody ve °C;

Stavební povolení k vodním dílům

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(pro vodní díla nemající charakter liniové stavby - dále jako typ "A")

98. Název vodního díla:

Uvede se název vodního díla, které je předmětem rozhodnutí

99. Identifikátor kraje1):

100. Název kraje1):

101. Identifikátor obce 1):

102. Název obce 1):

103. Identifikátor katastrálního území1):

104. Název katastrálního území1):

105. Rybí přechod ANO/NE:

Vzhledem kustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona nesmějí vodní díla vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku. Toto ustanovení se týká jen napříště povolovaných vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstraňování. Netýká se existujících vodních děl. Další výjimky jsou stanoveny pod písmeny a) až c) tohoto ustanovení;

106. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí2):

107. Číselný identifikátor vodního toku2):

108. Název vodního toku 2):

109. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí2):

110. Říční km vodního toku:

111. Hydrogeologický rajon 2):

112. Umístění jevu vzhledem k břehu (Č 09):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

113. Přímé určení polohy (souřadnice X,Y):

Viz 28;

114. Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

Uvede se stanovená kategorie vodní stavby z hlediska TBD, která je předmětem vydaného rozhodnutí -uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

115a. Manipulační řád ANO/NE

Uvede se, zda vodoprávní úřad stanovil jako podmínku daného povolení vypracovat Manipulační řád.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

(pro vodní díla mající charakter liniové stavby, resp. plošný - dále jako typ "B")

115b. Výškopisné údaje (m n. m.):

Uvede se nadmořská výška ve výškovém baltském systému – po vyrovnání;

116. Název vodního díla:

Uvede se název vodního díla, která je předmětem rozhodnutí;

117. Identifikátor kraje (krajů)1):

Pokud vodní dílo zasahuje do více krajů, uvedou se identifikátory všech krajů;

118. Název kraje (krajů)1):

Pokud vodní dílo zasahuje do více krajů, uvedou se názvy všech krajů;

119. Identifikátor obce (obcí)1):

Pokud vodní dílo zasahuje na území více obcí, uvedou se identifikátory všech obcí;

120. Název obce (obcí)1):

Pokud vodní dílo zasahuje na území více obcí, uvedou se názvy všech obcí;

121. Identifikátory katastrálních území1):

Pokud vodní dílo zasahuje na území více katastrálních území, uvedou se identifikátory všech katastrálních území;

122. Názvy katastrálních území1):

Pokud vodní dílo zasahuje na území více katastrálních území, uvedou se názvy všech katastrálních území;

123. Rybí přechod ANO/NE:

Viz 105;

124. Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:

125. Číselný identifikátor vodního toku2):

126. Název vodního toku 2):

127. Číslo hydrologického pořadí a podpořadí2):

128. Říční km vodního toku (konec stavby) (km):

129. Říční km vodního toku (začátek stavby) (km):

130. Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)3):

Konec stavby např. v případě vodních děl – staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody – se stanoví jako vzdušnou čarou nejvzdálenější bod od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu (tj. začátku stavby);

131. Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)3):

Začátek stavby např. v případě vodních děl – staveb kanalizačních stoka kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod – se stanoví jako vzdušnou čarou nejvzdálenější bod od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody (tj. konce stavby);

132. Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

Viz 114;

133a. Manipulační řád ANO/NE

viz 115a;

Vodní díla - přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže

Přehrada, hráz a vodní nádrž

Údaje o předmětu rozhodnutí:

133b. Výškopisné údaje (m n. m.):

Viz 115b;

134. Povolovaná vodní díla (Č 03)

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

135. Účely užití vodního díla (Č 11):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

136. Zdroj vody (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

137. Plocha povodí vodního toku (km2):

Uvede se plocha povodí vodního toku v km2, ve kterém je umístěn předmět rozhodnutí (měří se k přehradnímu profilu, hrázi);

Údaje o předmětu rozhodnutí - přehradní hráz, hráz vodní nádrže:

138. Přehradní hráz, hráz (Č 13):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

139. Kóta koruny hráze (m n.m.):

Uvede se kóta koruny hráze v m n.m. (výškový systém Balt - po vyrovnání);

140. Maximální výška hráze nade dnem údolí (m):

Svislá vzdálenost od koruny hráze po nejníže položené místo dna údolí v daném příčném profilu v m;

141. Délka koruny hráze (m):

Délka osy koruny přehradní hráze mezi místy, ve kterých koruna hráze navazuje na svah údolí v m;

142. Návrhová kapacita spodních výpustí (m3/s):

Největší průtok v m3/s, který proteče spodní výpustí bez ohrožení vodního díla;

143. Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí (m3/s):

Celkový průtok vody v m3/s, který převedou další zařízení pro odtok velkých vod (bezpečnostní přeliv, povodňová výpust) při maximální hladině v nádrži bez ohrožení vodního díla;

Údaje o předmětu rozhodnutí - vodní nádrž:

144. Typ vodní nádrže (Č 14):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

145. Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže (tis. m3):

Objem části celkového prostoru, ve kterém lze nezávisle na přítoku do nádrže akumulovat vodu a vypouštět ji dle potřeby, zdola je prostor omezen hladinou, pod kterou nádrž nelze gravitačně vyprázdnit, shora hladinou v úrovni nejnižší části přelivné hrany (u nehrazených přelivů) nebo hrany uzávěry (u hrazených přelivů);

146. Objem retenčního (ochranného) prostoru (tis. m3):

Objem části celkového prostoru, který je vyhrazen pro transformaci povodňových vln;

147. Objem zásobního prostoru (tis. m3):

Objem části celkového prostoru, který slouží k akumulaci vody, k nadlepšování průtoků a k zajištění odběrů vody v málo vodných obdobích, kdy přítok do nádrže je menší než požadovaný odběr;

148. Objem stálého nadržení (tis. m3):

Objem části celkového prostoru, který se za normálního provozu nevyužívá pro řízení odtoku. Součástí prostoru stálého nadržení je i mrtvý prostor;

149. Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže (m n.m.):

Kóta hladiny omezující shora ovladatelný prostor nádrže (výškový systém Balt - po vyrovnání);

150. Kóta hladiny zásobního prostoru (m n.m.):

Kóta hladiny omezující shora zásobní prostor nádrže (výškový systém Balt - po vyrovnání);

151. Kóta hladiny stálého nadržení (m n.m.):

Kóta nejnižší hladiny zásobního prostoru omezující shora prostor stálého nadržení (výškový systém Balt -po vyrovnání);

152. Kóta dna nádrže (m n.m.):

Kóta nejníže položeného místo dna údolí v daném příčném profilu (výškový systém Balt - po vyrovnání);

153. Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru (ha):

Plocha hladiny vody v nádrži při naplnění celkového ovladatelného prostoru v ha;

154. Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru (m):

Vzdálenost od konce vzdutí hladiny ovladatelného prostoru ke vzdouvací stavbě v m;

155. Ověřovací (zkušební) provoz ANO/NE:

Uvede se, zdaje dané vodní dílo provozováno v ověřovacím (zkušebním) provozu;

Jez, jezová zdrž

Údaje o předmětu rozhodnutí:

156. Povolovaná vodní díla (Č 03)

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

157. Účely užití vodního díla (Č 11)

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

158. Zdroj vody (Č 01)

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

Údaje o předmětu rozhodnutí - jez:

159. Technické parametry:

Uvede se číselný k ód podle příslušného číselníku v příloze č. 2, maximální průtok vody, který může přecházet přes jez, aniž by se vodní tok vybřežil, a maximální konstrukční výška jezu;

160. Kóta přeiivné hrany (m n.m.):

Kóta nejvyšší povrchové čáry koruny jezu nebo hradícího tělesa přelévaného uzávěru v m n.m. pro jez pohyblivý, pro jez pevný nebo kombinovaný uvést pro pevnou část jezu (výškový systém Balt - po vyrovnání);

161. Výška hladiny stálého vzdutí (m):

Nejvyšší výška hladiny, výškový rozdíl mezi upraveným dnem (teoretickou nivelitou) pod jezem a hladinou kóty stálého vzdutí. Hladina stálého vzdutí je úroveň hydrostatické hladiny v jezové zdrži, pod kterou nemá klesnout za normálního provozu podle manipulačního řádu hladina v jezové zdrži, u pevného jezu je dána nejnižším místem koruny jezu;

Údaje o předmětu rozhodnutí - jezová zdrž:

162. Objem zdrže (tis. m3):

Objem vody ve zdrži v tis. nť při hladině nejvyššího vzdutí;

163. Délka zdrže (m):

Vzdálenost od koruny jezu po konec vzdutí při hladině nejvyššího vzdutí (nebo k nejbližšímu jezu nebo stupni) v m. Za konec vzdutí se bere místo, kde se vzdutá hladina prakticky ztotožňuje s nevzdutou hladinou ve vodním toku.

164. Zkušební (ověřovací) provoz ANO/NE:

Viz 155;

Vodní díla - stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků

Údaje o předmětu rozhodnutí:

165. Povolované vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

166. Účel užití vodního díla (Č 11):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

167. Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku (m):

Uvede se délka dotčeného úseku (regulace) vodního toku v m, který je předmětem rozhodnutí;

168. Délka ochranných hrází (m):

Uvede se délka ochranných hrází v m;

169. Maximální výška ochranných hrází (m):

Uvede se maximální výška ochranných hrází v m, nejvyšší svislá vzdálenost koruny hráze a terénu;

170. Max. návrhový průtok (m3/s):

Uvede se maximální návrhový průtok v m3/s;

Vodní díla - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody

Údaje o předmětu rozhodnutí:

171. Název vodovodu:

Uvede se název vodovodu, který je předmětem rozhodnutí;

172. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

173. Příslušnost k systému vodovodu (Č 20):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

174. Účel užití vody (Č 02):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

175. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03):

Uvede se počet oddělených částí systémů v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

176. Rozsah zásobování:

Uvede se počet obcí a počet obyvatel zásobených vodovodem, který je předmětem rozhodnutí;

Objekty pro odběr nebo jímání vody:

177a. Počet odběrných objektů dle typu (Č 04):

Uvedou se počty pramenních jímek, vrtů, studní, zářezů apod. pro odběr podzemních vod, které jsou předmětem rozhodnutí;

177b. Hloubka objektu (m):

Uvede se hloubka objektu v m (svislá vzdálenost dna objektu od povrchu terénu);

Vodovodní řady:

178. Druh vodovodního řadu (Č 28):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

179. Celková délka řadů (m):

Uvedou se celkové délky povolovaných trubních řadů v m;

180. Nejmenší jmenovitá světlost (mm):

Uvede se nejmenší jmenovitá světlost vodovodního řadu, který je předmětem rozhodnutí v mm;

181. Největší jmenovitá světlost řadu (mm):

Uvede se největší jmenovitá světlost vodovodního řadu, který je předmětem rozhodnutí v mm;

Úpravna vody

182. Kapacita úpravny vody - průměrná (l/s):

Průměrné množství upravené vody, které je úpravna schopna trvale dodávat do sítě (bez ohledu na limitující činitele mimo úpravnu vody). V případech povolení dvou nebo více úpraven vody se uvede součtová hodnota;

183. Kapacita úpravny vody - maximální (l/s):

Maximální množství upravené vody, které je úpravna schopna trvale dodávat do sítě (bez ohledu na limitující činitele mimo úpravnu vody). V případech povolení dvou nebo více úpraven vody se uvede součtová hodnota;

184. Původ (odebírané) vody (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

185. Kód kategorie upravitelnosti surové vody (Č 38):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

186. Způsob úpravy vod (Č 22):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

187. Zpracování kalu (Č 21):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

188. Odvodnění kalu (Č 19):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

Vodojem

189. Druh vodojemu (Č 23):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

190. Objem vodojemu (m3):

Objem vody v nádržích vodojemu vymezený minimální a maximální provozní hladinou v m3;

Čerpací a přečerpací stanice:

191. Projektovaný výkon (l/s):

Uvede se navržený (projektovaný) výkon čerpací nebo přečerpávací stanice v l/s;

192. Výtlačná (dopravní) výška (m):

Uvede se maximální výtlačná (dopravní) výška čerpací nebo přečerpávací stanice v m (z rozdílu hladin);

Jiné vodárenské objekty:

193. Název objektu:

Uvede se název objektu, který je předmětem rozhodnutí;

Vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací Údaje o předmětu rozhodnutí:

194. Název kanalizačního systému:

Uvede se název kanalizačního systému, který je předmětem rozhodnutí;

195. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

196. Kanalizační soustava (Č 24):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

197. Charakter kanalizační soustavy (Č 25):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

198. Počty oddělených částí systému (v pořadí dle Č 03):

Uvede se počet současně povolovaných oddělených částí systému v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 2 ;

199. Počet napojených obcí:

Uvede se počet napojených obcí na kanalizaci, která je předmětem rozhodnutí;

200. Zpracování provozního řádu uloženo ANO/NE:

Stoková síť

Údaje o předmětu rozhodnutí:

201. Druh stokové sítě (Č 42):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

202. Celková délka stok (m):

Uvede se celková délka současně povolovaných kmenových stok, sběračů a uličních stok v m;

203. Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42):

Uvedou se délky současně povolovaných kmenových stok, sběračů a uličních stok v m v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 2 ;

204. Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm):

Uvede se nejmenší navržená jmenovitá světlost stoky, která je předmětem rozhodnutí v mm;

205. Největší jmenovitá světlost stoky (mm):

Uvede se největší navržená jmenovitá světlost stoky, která je předmětem rozhodnutí v mm;

206. Počet povolovaných odlehčovacích komor:

Uvede se počet současně povolovaných odlehčovacích komor;

207. Počet povolovaných čerpacích stanic:

Uvede se počet současně povolovaných čerpacích stanic;

Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice

Údaje o předmětu rozhodnutí:

208. Druh stanice (Č 39):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

209. Projektovaný výkon (l/s):

Viz 191;

Chladící objekt (zařízení)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

210. Průtočné množství (l/s):

Uvede se průměrné množství vody protékající chladícím systémem v l/s;

211. Snížení teploty (°C):

Uvede se rozdíl vstupní a výstupní teploty ve °C;

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

212. Druh přiváděných vod (Č 07):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

213. Druh výroby:

Slovně se uvede druh výroby a to jen u ČOV průmyslové a ČOV před vypouštěním do kanalizace;

214. Způsob čištění (Č 26):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

215. Povolované objekty (Č 41):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

216. Zkušební provoz ANO/NE:

Uvede se, zdaje povolovaná čistírna provozována ve zkušebním provozu;

217. Délka zkušebního provozu (počet měsíců):

Uvede se počet měsíců zkušebního provozu;

Projektované parametry čistírny:

218. Počet napojených EO :

Výpočet počtu EO viz 84;

219. Počet napojených skutečných obyvatel:

Uvede se počet napojených obyvatel na ČOV;

220. Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 (m3/den):

Součet průměrného denního přítoku odpadních vod vynásobeného součinitelem denní nerovnoměrnosti a přítoku balastních vod (ČSN 75 6402);

221. Maximální bezdeštný denní přítok Qd (m3/den):

Součet průměrného denního přítoku odpadních vod vynásobeného součinitelem denní nerovnoměrnosti se součinitelem maximální hodinové nerovnoměrnosti a přítoku balastních vod 124 (ČSN 75 6402);

222. Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh (m3/hod):

Součet průměrného denního přítoku odpadních vod vynásobeného součinitelem denní nerovnoměrnosti se součinitelem maximální hodinové nerovnoměrnosti a přítoku balastních vod /24 (ČSN 75 6402);

223. Maximální bezdeštný roční přítok Qr (m3/rok):

Uvede se projektovaná hodnota maximálního bezdeštného ročního přítoku v m3/rok;

224. Podíl průmyslových odpadních vod na Qr (%):

Vyjádření podílu průmyslových odpadních vod ve směsi přitékající odpadních vod v procentech;

225. Bilance znečištění odpadních vod (t/rok):

Bilanční hodnota znečištění povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách tuny za rok a to jak na přítoku (produkce), tak na odtoku (vypouštění). Ukazatelé znečištění viz 85

226. Průměrná koncentrace znečištění odpadních vod (mg/l):

Průměrná hodnota koncentrace povolovaného ukazatele v odpadních vodách, vyjádřená v jednotkách mg na litr a to jak na přítoku (produkce), tak na odtoku (vypouštění). Ukazatelé znečištění viz 85

227. Názvy a kódy obcí napojených na ČOV:

Uvedou se názvy a kódy obcí, které jsou napojeny na předmětnou ČOV;

228. Způsob nakládání s kaly (Č 27):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

Retenční nádrže a zdrže dešťové

Údaje o předmětu rozhodnutí:

229. Druh retenční nádrže/dešťové zdrže (Č 43):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

230. Objekt je součástí sítě ČOV ANO/NE:

Uvede se, zdaje objekt součástí sítě ČOV;

231. Objem (tis. m3):

Uvede se objem retenční nádrže nebo dešťové zdrže v tis. m ;

Jiné objekty

Údaje o předmětu rozhodnutí:

232. Název objektu:

Uvede se název objektu, který je předmětem rozhodnutí;

Vodní díla - stavby na ochranu před povodněmi

233. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

Vodní díla - stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování pozemků

Údaje o předmětu rozhodnutí:

234. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

235. Kód původu odebírané vody (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

236. Způsob závlahy (Č 15):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

237. Zavlažovaná plocha (ha):

Uvede se rozloha zemědělských pozemků, které lze za pomoci daného závlahového zařízení zavlažovat v ha;

238. Kultury pozemkových zavlažovaných parcel (Č 17):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

239. Délka otevřených přivaděčů (m):

Uvede se celková délka v m, odpovídající hlavnímu závlahovému zařízení;

240. Délka trubních řadů (m):

Uvede se celková délka v m, odpovídající hlavnímu závlahovému zařízení;

Závlahové nádrže

241. Objem akumulačního prostoru (tis. m3):

Uvede se celkový objem akumulačního prostoru závlahové nádrže v tis. m3;

Čerpací a přečerpávací stanice

Údaje o předmětu rozhodnutí:

242. Druh stanice (Č 39):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

243. Výkon (l/s):

Uvede se výkon stanice, která je předmětem rozhodnutí v l/s;

Stavby k vodohospodářským melioracím, odvodňování pozemků

Údaje o předmětu rozhodnutí:

244. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

245. Způsob odvodnění (Č 18):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

246. Způsob vypouštění do recipientu (Č 29):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

247. Odvodňovaná plocha (ha):

Uvede se celková plocha půdního fondu ve funkčním dosahu odvodňovacích zařízení v ha;

248. Kultury pozemkových odvodňovaných parcel (Č 17):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

249. Délka otevřených kanálů (m):

Uvede se délka otevřených kanálů odvodňovací kostry v m;

250. Údaj o provozním řádu (Č 05):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2 ;

Vodní díla - stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích

Údaje o předmětu rozhodnutí:

251. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

252. Délka splavněného úseku vázaná na toto rozhodnutí (km):

Uvede se délka úseku vodního toku způsobilého pro plavbu v km;

253. Počty druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 03):

Uvedou se počty druhů plavebních zařízení v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

254. Související plavební zařízení (Č 10)

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

255. Počty souvisejících druhů plavebních zařízení (v pořadí dle Č 10)

Uvedou se počty druhů souvisejících plavebních zařízení v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

Plavební komora, přístavní bazén:

256. Užitná délka (m):

Vzdálenost mezi spadištěm, popř. clonou tlumícího prostoru nebo konstrukcí vrat v horním ohlaví a částí konstrukce otevřených nebo zavřených dolních vrat, která zasahuje do komory;

257. Užitná šířka (m):

Světlá vzdálenost mezi svislými bočními zdmi nebo pevnými odrazníky plavební komory i jejích ohlaví;

258. Užitná hloubka (m):

Nejmenší hloubka vody nad pevným prahem (záporníkem) horního a dolního ohlaví;

Parametry plavebního kanálu nebo rejdy plavební komory:

259. Délka kanálu (km):

Uvede se délka plavebního kanálu v km, měří se po ose;

260. Délka rejdy (m):

Uvede se délka rejdy v m, měří se po ose;

261. Plavební šířka (m):

Jde o šířku vodní cesty, vyhrazenou plavbě a někdy označenou plavebními znaky. Měří se v úrovni dna plně naloženého typového plavidla příslušné třídy vodní cesty;

262. Plavební hloubka (m):

Jde o hloubku vody, umožňující plavbu plavidel při určitém ponoru, která se rovná součtu přípustného ponoru a předepsané bezpečnostní vzdálenosti mezi dnem lodi a dnem vodní cesty (marže). Uvádí se minimální zaručená hodnota plavební hloubky;

Parametry přístaviště:

263. Délka přístavního nábřeží (m):

Jde o délku upraveného břehu, který umožňuje přistávání a uvazování plavidel a bezpečnou manipulaci s nimi a jejich nákladem i při nejnižším plavebním stavu;

264. Plavební hloubka (m):

Viz 262;

Vodní díla - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu:

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

265. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

266. Umístění vodního díla vzhledem k toku (Č 09):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

Průtočná, akumulační, přečerpávací vodní elektrárna, jiné hydroenergetické zařízení

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

267. Maximální spád (m):

Maximální výškový rozdíl hladin horní a dolní vody, při němž může pracovat energetické dílo (v m);

268. Minimální spád (m):

Minimální výškový rozdíl hladin horní a dolní vody, při němž může pracovat energetické dílo (v m);

269. Počet turbín s uvedením typu turbíny (Č 30):

Uvede se počet turbín s uvedením typu turbín podle příslušného číselníku v příloze č. 2 včetně rezervního soustrojí (Příklad: 1K IP ? 1 Kaplanova turbína a 1 Peltonova turbína);

270. Návrhový průtok vodní elektrárny (m3/s):

Uvede se návrhový průtok vodní elektrárny, součet návrhových průtoků všech turbín v m3/s;

271. Instalovaný výkon (MW):

Součet jmenovitých činných výkonů všech generátorů VE včetně generátoru vlastní spotřeby;

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

272. Druh přivaděče (Č 12):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

273. Délka přivaděče (m):

Uvede se délka přívodního kanálu (přivaděče) od odbočení z vodního toku po místo vtoku do vodní elektrárny (hydroenergetického zařízení) v m;

274. Druh odpadu (Č 12):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

275. Délka odpadu (m):

Uvede se délka odpadního kanálu (odpadu) od vodního díla (vodní elektrárny, hydroenergetického zařízení) po zaústění do vodního toku v m;

Vodní díla - stavby odkališť

Údaje o předmětu rozhodnutí:

276. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

277. Druh sedimentu v odkališti (Č 35):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

278. Způsob odvedení vody z odkaliště (Č 36):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

279. Typ odkaliště dle průtoku (Č 37):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

280. Zdroj vody (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

281. Je uloženo sledování jakosti odsazené vody ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na č.j. rozhodnutí, kterým bylo sledování odsazené vody uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

282. Je uloženo sledování jakosti prosakující vody ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na č.j. rozhodnutí, kterým bylo sledování prosakující vody uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

Vodní díla - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod

Údaje o předmětu rozhodnutí:

283. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

284. Plocha povodí (km2):

Uvede se plocha půdorysu povodí v km2 platí pouze pro povrchové vody;

285. Správce objektu pozorování (Č 31):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

286. Původ vody (měřené) (Č 01):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

287. Typy měřených veličin (Č 32):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

288. Druh měřící sítě (Č 34):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

289. Druh měřícího objektu (Č 33):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

Vodní díla - studny

Údaje o předmětu rozhodnutí:

290. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

291. Počet povolovaných studní (dle Č 03):

Uvede se počet povolovaných studní podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

292. Studna - sběrná / jímací:

Uvede se, zda se jedná o studnu sběrnou nebo jímací, sběrná studna je studna s přívodem vody i z dalších jímacích zařízení, jímací studna je studna s odvodem vody;

293. Hloubka studny (m):

Uvede se hloubka studny v m (svislá vzdálenost dna studny od povrchu terénu);

Vodní díla - stavby k hrazení bystřin a strží

Údaje o předmětu rozhodnutí:

294. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

295. Počet povolených objektů (dle druhu v Č 03):

Uvede se počet povolených objektů v pořadí podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

296. Celková délka hrazených bystřin (m):

Uvede se celková délka hrazených bystřin v m;

297. Celková délka hrazených strží (m):

Uvede se celková délka hrazených strží v m;

Vodní díla - jiné stavby potřebné k nakládání s vodami

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla potřebná k nakládání s vodami v zákoně jmenovitě neuvedené:

298. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

Vodní díla umožňující převody a odvádění povrchové vody (mimo odběr):

299. Povolovaná vodní díla (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

300. Druh stavby (Č 12):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

301. Délka stavby (m):

Uvede se délka stavby, která je předmětem rozhodnutí v m;

302. Výškový rozdíl začátku a konce stavby (m):

Uvede se výškový rozdíl začátku a konce stavby v m;

303. Návrhový průtok (m3/s):

Uvede se návrhový průtok v m3/s;

Rozhodnutí zaměřená k ochraně vodních zdrojů, území a vodních děl

Stanovení ochranného pásma vodních zdrojů

304. Plocha vymezená jako ochranné pásmo I. stupně (ha):

Uvede se plocha půdorysu ochranného pásma v ha;

305. Plocha vymezená jako ochranné pásmo II. stupně (ha):

Viz 304;

306. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb v ochranném pásmu ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na č.j. rozhodnutí, kterým bylo omezení užívání pozemků stanoveno, ze dne a kým bylo vydáno;

307. Uložen monitoring jakosti vod ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na č.j. rozhodnutí, kterým bylo sledování jakosti vod uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

308. Uložen monitoring stavu hladiny ANO/NE:

Pokud ano, uvede se odkaz na č.j. rozhodnutí, kterým bylo sledování stavu hladiny uloženo, ze dne a kým bylo vydáno;

Stanovení ochranného pásma vodního díla

309. Plocha vymezená jako ochranné pásmo (ha):

Viz 304;

310. Je stanoveno omezení užívání pozemků a staveb ANO/NE:

Viz 306;

Zařazení vodního díla do kategorie technicko-bezpečnostního dohledu

311. Název vodního díla :

Uvede se název příslušného vodního díla, pokud byl určen;

312. Vodní dílo (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

313. Kategorie z hlediska TBD (Č 06):

Uvede se stanovená kategorie vodní stavby z hlediska TBD, která je předmětem vydaného rozhodnutí -uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

Vymezení území určených k rozlivům povodní

314. Velikost vymezeného území (ha):

Uvede se plocha půdorysu v ha vymezená k rozlivům povodní;

315. Objem retence (tis. m3):

Uvede se objem vody v tis. nť, která se za povodně rozlije po vymezeném území;

316. Převažující kultura pozemkových parcel (Č 17):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

Další opatření vodoprávního úřadu

Schválení manipulačního (provozního či jímacího) řádu

317. Popis vydaného opatření (text max. 2 řádky):

Stručně se popíše vydané opatření, včetně názvu vodního díla (vodních děl), pro které(á) byl manipulační, provozní či jímací řád vypracován a schválen;

318. Vlastník vodního díla (systému):

Uvede se vlastník vodního díla resp. systému, který je předmětem rozhodnutí;

319. Vodní dílo (Č 03):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

320. Výčet účelů užití vodního díla (Č 11):

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2;

321. Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí (viz § 20 vodního zákona) ANO/NE:

Uvede se, zda byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí;

322. Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitosti ANO/NE:

Uvede se, zda byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitosti;

Kolaudace

Kolaudace vodního díla

323. Údaj o Manipulačním řádu ANO/NE

Uvede se, zda byl schválen Manipulační řád;

324. Údaj o Provozním řádu ANO/NE

Uvede se, zda byl schválen Provozní řád;

325. Změny stavby vodního díla (§ 68 stavebního zákona)

Uvedou se příslušné změny vodního díla;

326. Podmínky odstranění drobných nedostatků skutečného provedení stavby vodního díla (§ 82 stavebního zákona)

Uvede se, stručný popis podmínek odstranění drobných nedostatků skutečného provedení stavby vodního díla;

327. Osvědčení, že provozovna je způsobilá k provozu (§ 82 stavebního zákona)

Uvede se, zda bylo vydáno osvědčení, že je provozovna způsobilá k provozu;

328. Ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu (§ 84 stavebního zákona) ANO/NE

Uvede se, zda byl ukončen a vyhodnocen zkušební provoz.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

1a) § 63 a násl. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 odst. 7 zákona č. 365/2000 Sb.

4) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

1) Uvedený číselný kód je shodný s kódem klasifikace typů rozhodnutí v příloze č. 1.

1) Zdrojem geografických jmen územně statistických jednotek a zdrojem číselných identifikátorů správních a územně statistických jednotek a katastrálních území jsou zvláštní právní předpisy (zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany České republiky, Opatření Českého statistického úřadu č. 33/1999 Sb., k zavedení klasifikace územních statistických jednotek).
Zdrojem geografických jmen je Katastr nemovitostí, vedený jako evidence Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále ČÚZK) na základe zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR ve znění pozdějších předpisů.
Zdrojem geometrické reprezentace hranic správních jednotek a hranic katastrálních území je Základní báze geografických dat (zákon č. 107/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech).

2) Vodní toky, vodní plochy, povodí a útvary podzemní vody (hydrogeologické rajony) jsou ve vodoprávní evidenci registrovány svou geometrickou representací a geografickými identifikátory, které představují jejich geografická jména a číselné identifikátory.
Zdrojem pro geografická jména vodních toků a vodních ploch je databáze Sekretariátu názvoslovné komise ČÚZK GEONAMES (Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Znění názvu objektu je automaticky přebíráno ze základní báze geografických dat ČR.
Zdrojem číselných identifikátorů vodních toků a povodí je informační systém, který je součástí hydroekologického informačního systému.
Zdrojem geometrické representace vodních toků, vodních ploch a rozvodnic je základní báze geografických dat. Číselné identifikátory povodí odpovídají číselným identifikátorům příslušných vodních toků. Zdrojem údajů o plochách povodí je informační systém, který jako součást hydroekologického informačního systému vede Český hydrometeorologický ústav. Údaje o plochách povodí jsou harmonizovány s údaji geometrické representace rozvodnic.

3) Údaje se využijí především při aktualizaci základních vodohospodářských map. Vzhledem k tomu, že se jedná o bod, je nutno přijmout následující konvenci:
- místa vztažená k břehové čáře - průsečík osy objektu a břehové cáry (místo odběru, vypouštění);
- objekty ležící ve vodním toku (nebo napříč údolím) - průsečík osy objektu a osy toku (osy údolí), např. osa
- koruny hráze a osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních objektu, hrází odkališt apod.;
- objekty ležící mimo vodní tok - těžiště půdorysného obrazu tohoto objektu (vodní elektrárna, studna, čerpací stanice, vodojem apod.);
- soubor objektu - těžiště vzniklé ohraničením rozptýlených objektu;
- liniové stavby - uvádí se pro začátek a konec vodního díla, obdobně jako v předchozích bodech.

4) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Přesunout nahoru