Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 58/2003 Sb.Úplné znění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 22/2003
Platnost od 28.02.2003
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 302/1993 Sb., zákonem č. 243/1994 Sb., zákonem č. 143/1996 Sb., zákonem č. 61/1998 Sb., zákonem č. 241/2000 Sb., zákonem č. 303/2000 Sb., zákonem č. 492/2000 Sb., zákonem č. 493/2001 Sb. a zákonem č. 207/2002 Sb.

ZÁKON
o dani silniční

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

zrušen

§ 2

Předmět daně

(1) Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční motorová vozidla1) a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") registrovaná v České republice nebo v zahraničí, provozovaná na území České republiky, jsou-li používána nebo určena k podnikání1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti1a) (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů podle zvláštních právních předpisů1b) nebo obdobných daní v zahraničí. Bez ohledu na to, zda jsou používána nebo určena k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s celkovou hmotností alespoň 12 tun, registrovaná v České republice a určená výlučně k přepravě nákladů.

(2) Předmětem daně nejsou:

a) speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c) jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c)

b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.2)

§ 3

Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozena:

a) vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L1) a jejich přípojná vozidla,

b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,

c) osobní automobily, nákladní vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t a jejich přípojná vozidla registrované v zahraničí, nejde-li o vozidla provozovaná na území České republiky osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky nebo osobami, které se zde obvykle zdržují,3a) anebo osobami se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území České republiky stálou provozovnu nebo jinou organizační složku,3b)

d) vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní dopravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,

e) vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v § 4 odst. 2 písm. b), vozidla Policie České republiky, vozidla požární ochrany, vozidla zdravotnické, důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním výstražným světlem3c) zapsaným v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla zdravotnická nevybavená výstražným světlem je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (např. sanitní, ambulantní apod.),

f) vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla – značkovače silnic a vozidla správců komunikací3d) nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací,3d) s výjimkou osobních automobilů,

g) vozidla na elektrický pohon.

§ 4

Poplatníci daně

(1) Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která

a) je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,

b) užívá vozidlo registrované v zahraničí na území České republiky nebo vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.

(2) Poplatníkem daně je rovněž

a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci4a) za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,

b) osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba4b) k účelům uvedeným v § 2 odst. 1,

c) stálá provozovna nebo jiná organizační složka3b) osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

(2) Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

§ 5

Základ daně

Základem daně je

a) zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů, s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,

b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,

c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

Sazby daně

§ 6

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru

do 800 cm3 1 200 Kč

nad 800 cm3 do 1250 cm3 1 800 Kč

nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400 Kč

nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000 Kč

nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600 Kč

nad 3000 cm3 4 200 Kč.

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí

při počtu náprav hmotnosti

1 náprava

do 1 tuny 1 800 Kč

nad 1 t do 2 t 2 700 Kč

nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč

nad 3,5 t do 5 t 5 400 Kč

nad 5 t do 6,5 t 6 900 Kč

nad 6,5 t do 8 t 8 400 Kč

nad 8 t 9 600 Kč

2 nápravy

do 1 tuny 1 800 Kč

nad 1 t do 2 t 2 400 Kč

nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč

nad 3,5 t do 5 t 4 800 Kč

nad 5 t do 6,5 t 6 000 Kč

nad 6,5 t do 8 t 7 200 Kč

nad 8 t do 9,5 t 8 400 Kč

nad 9,5 t do 11 t 9 600 Kč

nad 11 t do 12 t 10 800 Kč

nad 12 t do 13 t 12 600 Kč

nad 13 t do 14 t 14 700 Kč

nad 14 t do 15 t 16 500 Kč

nad 15 t do 18 t 23 700 Kč

nad 18 t do 21 t 29 100 Kč

nad 21 t do 24 t 35 100 Kč

nad 24 t do 27 t 40 500 Kč

nad 27 t 46 200 Kč

3 nápravy

do 1 tuny 1 800 Kč

nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč

nad 3,5 t do 6 t 3 600 Kč

nad 6 t do 8,5 t 6 000 Kč

nad 8,5 t do 11 t 7 200 Kč

nad 11 t do 13 t 8 400 Kč

nad 13 t do 15 t 10 500 Kč

nad 15 t do 17 t 13 200 Kč

nad 17 t do 19 t 15 900 Kč

nad 19 t do 21 t 17 400 Kč

nad 21 t do 23 t 21 300 Kč

nad 23 t do 26 t 27 300 Kč

nad 26 t do 31 t 36 600 Kč

nad 31 t do 36 t 43 500 Kč

nad 36 t 50 400 Kč

4 nápravy a více náprav

do 18 tun 8 400 Kč

nad 18 t do 21 t 10 500 Kč

nad 21 t do 23 t 14 100 Kč

nad 23 t do 25 t 17 700 Kč

nad 25 t do 27 t 22 200 Kč

nad 27 t do 29 t 28 200 Kč

nad 29 t do 32 t 33 300 Kč

nad 32 t do 36 t 39 300 Kč

nad 36 t 44 100 Kč.

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.

(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.

(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel uvedených v § 2 odst. 1, která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.

(6) U vozidel, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně Euro 2 stanovené předpisy Evropské hospodářské komise OSN 49-02 B (směrnice 91/542/B/EHS, směrnice 96/1/ES), Evropské hospodářské komise OSN 83-03 B, C (směrnice 94/12/ES, směrnice 96/44/ES) platící pouze pro kategorii vozidel M1 s celkovou hmotností do 2,5 tuny nebo určená pro přepravu nejvýše 6 osob včetně řidiče, a Evropské hospodářské komise OSN 83-04 B, C (směrnice 96/69/ES, směrnice 98/77/ES), se sazba daně podle odstavce 1 snižuje o 25 % do 31. 12. 2001 a podle odstavce 2 o 25 % do 31. 12. 2003. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.

(7) U vozidel, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně Euro 3, se sazba daně podle odstavců 1 a 2 snižuje o 50 % do 31. 12. 2003. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.

(8) U vozidel registrovaných v České republice do 31. 12. 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 15 %.

(9) Limity úrovně Euro 3 stanoví prováděcí předpis.

(10) Snížení podle odstavců 6 a 7 se u jednoho poplatníka vztahuje na počet návěsů odpovídající počtu tahačů splňujících podmínky pro toto snížení.

(11) Nárok na snížení podle odstavců 6 a 7 u vozidel evidovaných v zahraničí prokáže poplatník potvrzením nebo jiným dokladem vydaným výrobcem vozidla.

§ 7

(1) Na hraničních přechodech při vstupu nebo výstupu vozidla registrovaného v zahraničí (§ 8 odst. 3), které splňuje rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1, činí daň podle předpokládané délky pobytu na území České republiky

a) na jeden den 1/50 roční sazby daně podle § 6 odst. 2, nejméně však 500 Kč,

b) na sedm dní 1/20 roční sazby daně podle § 6 odst. 2, nejméně však 1000 Kč,

c) na 30 dní 1/5 roční sazby daně podle § 6 odst. 2, nejméně však 3000 Kč.

(2) Při výstupu z území České republiky zaplatí poplatník doplatek na daň, pokud se předpokládaná délka pobytu, na niž byla daň zaplacena při vstupu na území České republiky, prodlouží. Je-li délka pobytu kratší, než byla při vstupu na území České republiky předpokládána, daň se nevrací.

(3) Daň vypočtená podle odstavce 1 se pro dosažení jiných než uvedených dob pobytu na území České republiky sčítá. Do doby pobytu se započítává každý i započatý den.

(4) Při pravidelně se opakujících vstupech vozidla na území České republiky a výstupech téhož vozidla z území České republiky (§ 8 odst. 3) může poplatník zaplatit daň podle odstavce 1 jednorázově na delší časové období, nejdéle však na 30 dní.

Vznik a zánik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň

§ 8

(1) U vozidel, která jsou registrována na území České republiky a u vozidel registrovaných v zahraničí, jsou-li na území České republiky provozována osobami se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky nebo osobami, které se zde obvykle zdržují,3a) anebo osobami se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí, které mají na území České republiky stálou provozovnu nebo jinou organizační složku,3b) vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1. Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle § 15 u místně příslušného správce daně.4c)

(2) U vozidel uvedených v odstavci 1 zaniká daňová povinnost v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.

(3) U vozidel registrovaných v zahraničí, která nejsou uvedena v odstavci 1, vzniká daňová povinnost dnem vstupu na území České republiky a zaniká dnem výstupu z území České republiky; správcem daně je orgán uvedený ve zvláštním předpise.5)

§ 9

(1) U vozidel, u nichž v průběhu zdaňovacího období vznikne nebo zanikne daňová povinnost, činí daň poměrnou výši daňové sazby odpovídající součinu jedné dvanáctiny roční daňové sazby a počtu kalendářních měsíců počínaje počátkem zdaňovacího období nebo kalendářním měsícem, v němž vznikla daňová povinnost, do konce zdaňovacího období nebo do konce kalendářního měsíce, v němž zanikla daňová povinnost.

(2) Stejně jako vznik daňové povinnosti se posuzuje zánik nároku na osvobození od daně a stejně jako zánik daňové povinnosti se posuzuje vznik nároku na osvobození.

§ 10

(1) Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince.

(2) Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.

(3) V případech podle § 4 odst. 2 písm. a) se záloha vypočte obdobně podle odstavce 2 anebo ve výši podle § 6 odst. 4; přitom postup při placení záloh nelze u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla v průběhu zdaňovacího období měnit.

(4) Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.

(5) Zálohy na daň se neplatí, jde-li o vozidla uvedená v § 3 odst. 1 písm. a) až g), pokud splní podmínky pro nárok na osvobození.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nevztahují na vozidla registrovaná v zahraničí, kterým vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 3. Nezaplatí-li poplatník daň vyměřenou správcem daně5) při vstupu na území České republiky v hotovosti, bude vrácen zpět do zahraničí. Nezaplatí-li poplatník doplatek daně při výstupu z území České republiky v hotovosti, uplatní správce daně zástavní právo podle zvláštních předpisů.6) Nemůže-li správce daně5) z objektivních důvodů využít zástavního práva, může od vyměření doplatku daně upustit. Důvody, které vedou správce daně k tomuto postupu, uvede v potvrzení o vyměření a zaplacení daně nebo doplatku daně.

(7) Poplatník je povinen vést evidenci o zaplacené dani a zálohách na daň podle jednotlivých vozidel uvedených v § 8 odst. 1.

§ 11

Daň, záloha na daň a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

§ 12

Sleva na dani

(1) Sleva na dani u vozidla používaného v kombinované dopravě činí při uskutečnění

více než 120 jízd ve zdaňovacím období 100 % daně,
od 91 do 120 jízd ve zdaňovacím období 75 % daně,
od 61 do 90 jízd ve zdaňovacím období 50 % daně,
od 31 do 60 jízd ve zdaňovacím období 25 % daně.

(2) Jízdou v kombinované dopravě se pro účely tohoto zákona rozumí

a) přeprava vozidla z místa nakládky do nejbližší vhodné železniční stanice nebo přístavu a dále po železnici nebo vodní komunikaci do železniční stanice nebo přístavu nejbližšího vhodného k místu určení a dále po pozemní komunikaci do místa určení, pokud jízda po pozemní komunikaci z nebo do místa překládky k železniční nebo vodní dopravě není delší než 100 km,

b) svoz a rozvoz nákladových jednotek kombinované dopravy (kontejnery ISO, výměnné nástavby ISO) do překladišť kombinované dopravy, železničních stanic nebo přístavů, kde je zásilka překládána na železnici nebo vodní komunikaci a naopak, pokud svozová a rozvozová vzdálenost nákladových jednotek není delší než 100 km od místa překládky.

(3) Nárok na slevu na dani prokazuje poplatník přepravními doklady (nákladovými listy zásilek kombinované dopravy) s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy, případně nakládací a vykládací železniční stanice nebo přístavu.

(4) Slevu na dani uplatní poplatník u místně příslušného správce daně v daňovém přiznání. Do 31. ledna následujícího kalendářního roku lze uplatnit u správce daně5) nárok na slevu, jde-li o vozidla uvedená v § 8 odst. 3. Správce daně slevu započte na daň splatnou ve zdaňovacích obdobích následujícího kalendářního roku nebo částku odpovídající slevě složí u banky na území České republiky na účet znějící na českou měnu.

§ 13

Zdaňovací období

(1) Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

(2) U vozidel registrovaných v zahraničí (§ 8 odst. 3) je zdaňovacím obdobím doba začínající dnem vstupu na území České republiky a končící dnem výstupu z území České republiky.

Ustanovení zmocňovací, závěrečná a zrušovací

§ 14

Provedená přestavba vozidla, která má za následek změnu základu daně a roční sazby daně, nemění daňovou povinnost v průběhu zdaňovacího období.

§ 15

Daňové přiznání

(1) Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 1, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníka, který je v konkurzním řízení. V přiznání se uvádějí i vozidla od daně osvobozená, kromě vozidel uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a b). Je-li daňové přiznání podáno na technickém nosiči dat ve tvaru stanoveném pro tento účel Ministerstvem financí, vyplňuje poplatník pouze část tiskopisu daňového přiznání stanovenou Ministerstvem financí.

(2) Poplatník uvedený v odstavci 1 je povinen v daňovém přiznání daň sám vypočítat a zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání přiznání. Při výpočtu daně v daňovém přiznání může poplatník uvedený v § 4 odst. 2 písm. a) změnit postup zvolený při placení záloh, přitom u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla nelze kombinovat sazbu daně podle § 6 odst. 1 a podle § 6 odst. 4.

(3) Poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost podle § 8 odst. 3, nepodává daňové přiznání. Poplatník se účastní vyměření daně nebo doplatku na daň prováděného správcem daně.5) Daň je splatná na českém hraničním přechodu při vstupu na území nebo výstupu z území České republiky v okamžiku zahájení celního řízení. O takto vyměřené a zaplacené dani nebo doplatku daně vydá správce daně5) poplatníkovi potvrzení, kterým poplatník prokazuje výši zaplacené daně. Tiskopis potvrzení o vyměření a zaplacení daně nebo doplatku daně vydá Ministerstvo financí.

§ 16

(1) Správa a řízení ve věcech daně a sankce za nesplnění daňových povinností se řídí zvláštním předpisem,7) nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, neobsahuje odlišnou úpravu.

(3) Správce daně v platebním výměru (dodatečném platebním výměru)7) na daň silniční neuvádí základ daně.

(4) Nový poplatník má vůči správci daně4c) registrační povinnost7) ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1.

§ 17

(1) Ministerstvo financí může ve vztahu k zahraničí činit opatření k zajištění vzájemnosti nebo odvetná opatření za účelem vyrovnání zdanění.

(2) Ministerstvo dopravy a spojů vydá prováděcí právní předpis k provedení § 6 odst. 9.

(3) Správce daně může v odůvodněných případech stanovit zálohy na daň jinak, než jak je uvedeno v § 10. Proti rozhodnutí o stanovení záloh jinak lze podat odvolání.

(4) Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu7a)

a) provést úpravu sazeb daně,

b) zcela nebo částečně osvobodit od daně vozidla používaná k zajištění akcí v rámci vyhlášeného stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

§ 17a

(1) Zaplacené částky na dani v průběhu zdaňovacího období roku 1993, jde-li o vozidla uvedená v § 8 odst. 1, které převyšují daňovou povinnost podle platné právní úpravy v roce 1993, jsou přeplatkem na dani podle zvláštního předpisu.7) Obdobně postupuje správce daně,4c) podá-li poplatník do 31. ledna roku 1994 žádost, v níž uplatní nárok na osvobození podle § 3 odst. 2 nebo nárok na slevu na dani podle § 12 odst. 3 za zdaňovací období roku 1993.

(2) Vznikla-li daňová povinnost u vozidel uvedených v § 8 odst. 1 v listopadu nebo prosinci roku 1993, zaplatí poplatník poměrnou výši daně připadající na tato vozidla nejpozději do 31. ledna 1994.

§ 18

Zrušuje se zákon České národní rady č. 339/1992 Sb., o dani silniční.

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Zákon č. 302/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Zákon č. 243/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Zákon č. 143/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (30. května 1996).

Zákon č. 61/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (30. března 1998).

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Zákon č. 303/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (7. září 2000).

Zákon č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Zákon č. 493/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1. ledna 2002).

Zákon č. 207/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1a) § 2 a 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daníchz příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

1b) § 18 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.

1c) § 3 zákona č. 56/2001 Sb.

2) § 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.

3a) § 2 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb.

3b) § 22 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.
§ 21 zákona č. 513/1991 Sb.

3c) § 41 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů.
§ 2 nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.

3d) § 3d a 9 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4a) § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.

4b) § 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

4c) § 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.

6) § 72 zákona č. 337/1992 Sb.

7) Zákon č. 337/1992 Sb.

7a) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Přesunout nahoru