Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 477/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

Částka 158/2003
Platnost od 31.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Zrušeno k 01.01.2010 (410/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

477

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, se mění takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,

b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,

c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce,

d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce,

e) směrnou účtovou osnovu,

f) účetní metody.".

2. V nadpisu části druhé se slova "§ 18odst. 4" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".

3. V části druhé nadpis hlavy I zní: "ROZSAH A ZPŮSOB SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY".

4. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném rozsahu nebo zjednodušeném rozsahu podle § 18odst. 3 zákona.".

5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a

Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona a nepoužijí ustanovení § 30 až 32 a § 39 v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou.".

6. V § 4 odst. 3 se slova " "Úhrn aktiv" a "Úhrn pasiv"" nahrazují slovy ""AKTIVA CELKEM" a "PASIVA CELKEM" ".

7. V § 4 odst. 3 se slova ""Hospodářský výsledek po zdanění"" nahrazují slovy ""Výsledek hospodaření po zdanění" " a slova ""Hospodářský výsledek běžného účetního období"" se nahrazují slovy ""Výsledek hospodaření běžného účetního období" ".

8. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Rozvaha (bilance) při vedení účetnictví v plném rozsahu a při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu obsahuje položky v uspořádání a označování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.".

9. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Výkaz zisku a ztráty při vedení účetnictví v plném rozsahu a při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu obsahuje položky v uspořádání a označování podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.".

10. V § 8odst. 10 se slova "do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením podle § 26" nahrazují slovy "po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání".

11. V § 10 odstavec 1 zní:

"(1) Položka "A.2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem č. 15" a položka "A.4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem č. 33" obsahují oprávky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku, které vyjadřují opotřebení majetku ve finančním vyjádření, kterým se snižuje ocenění tohoto majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví a současně vstupuje do nákladů účetní jednotky prostřednictvím odpisů.".

12. V § 11 odst. 5 se za slovo "psy" doplňují slova " , služební koně".

13. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12

Pohledávky

(1) Položka "B.2. Odběratelé č. 52" obsahuje částky pohledávek vůči odběrateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Položka "B.2. Směnky k inkasu č. 53" obsahuje částky (hodnoty) směnek cizích a směnek cizích na vlastní řad přijatých od odběratelů a jiných plátců. Položka "B.2. Pohledávky za eskontované cenné papíry č. 54" obsahuje částky pohledávek za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky včetně jiných cenných papírů předaných k eskontu bance. Položka "B.2. Poskytnuté provozní zálohy č. 55" obsahuje částky poskytnutých provozních záloh dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele. Položka "B.2. Pohledávky za rozpočtové příjmy č. 56" obsahuje pohledávky z titulu rozpočtových příjmů. Položka "B.2. Ostatní pohledávky č. 57" obsahuje částky jiných pohledávek z obchodních vztahů, například reklamace vůči dodavatelům a u územních samosprávných celků a organizačních složek státu částky záloh k vyúčtování, poskytnutých organizačním složkám územního samosprávného celku a vnitřním organizačním jednotkám organizačních složek státu.

(2) Položka "B.2. Pohledávky za účastníky sdružení č. 59" obsahuje částky pohledávek při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.

(3) Položka "B.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění č. 60" obsahuje částky pohledávek k příslušným institucím včetně nároků na výplaty sociálních dávek.

(4) Položka "B.2. Daň z příjmů č. 61" obsahuje částky pohledávek na daň z příjmů.

(5) Položka "B.2. Ostatní přímé daně č. 62" obsahuje částky pohledávek daně z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, například zaměstnancům.

(6) Položka "B.2. Daň z přidané hodnoty č. 63" obsahuje částky nároků vůči finančnímu orgánu na odpočet včetně nároku na vrácení daně z přidané hodnoty. Položka "B.2. Ostatní daně a poplatky č. 64" obsahuje částky daňové povinnosti ze spotřebních daní a dalších daních ve vztahu k příslušným daňovým předpisům, například o dani silniční, dani z nemovitosti, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí včetně nároku vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období.

(7) Položka "B.2. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí č. 65" obsahuje částky pohledávek z pevných termínových operací.

(8) Položka "B.2. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem č. 67" obsahuje částky nároků příspěvkových organizací na dotace a příspěvky na provoz, včetně nároků na dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu. Položka "B.2. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních samosprávných celků č. 68" obsahuje částky nároků příspěvkových organizací na dotace a příspěvky na provoz, včetně nároků na dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtů územních samosprávných celků.

(9) Položka "B.2. Pohledávky za zaměstnanci č. 70" obsahuje částky pohledávek za zaměstnanci, například zálohy na cestovné, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.

(10) Položka "B.2. Pohledávky z vydaných dluhopisů č. 71" obsahuje částky pohledávek z vydaných dluhopisů u emitenta dluhopisů.

(11) Položka "B.2. Jiné pohledávky č. 72" obsahuje částky jiných pohledávek, například nakoupené opce.

(12) Položka "B.2. Opravná položka k pohledávkám č. 73" obsahuje částky opravných položek k pohledávkám podle § 33 této vyhlášky.".

14. V § 14 odstavce 1 až 4 znějí:

"(1) Položka "B.4. Základní běžný účet č. 90" obsahuje peněžní prostředky včetně rozpočtových. Položka "B.4. Vkladový výdajový účet č. 91" obsahuje dotace přijaté od územního samosprávného celku včetně vydaných částek na provoz a dlouhodobý majetek územního samosprávného celku. Položka "B.4. Příjmový účet č. 92" obsahuje inkasované rozpočtové platby. Položka "B.4. Běžné účty peněžních fondů č. 93" obsahuje stav a pohyb finančních prostředků fondů územních samosprávných celků. Položka "B.4. Běžné účty státních fondů č. 94" obsahuje stav a pohyb finančních prostředků státních fondů. Položka "B.4. Běžné účty finančních fondů č. 95" obsahuje stav a pohyb finančních prostředků rezervního fondu, popřípadě ostatních finančních a zvláštních fondů organizačních složek státu.

(2) Položka "B.4. Poskytnuté dotace organizačním složkám státu č. 97" obsahuje částky dotací poskytnutých organizačním složkám státu. Položka "B.4. Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu č. 98" obsahuje u územních samosprávných celků částky dotací poskytnutých vkladovému výdajovému účtu. Položka "B.4. Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím č. 99" obsahuje u organizačních složek státu částky příspěvků a dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu. Položka "B.4. Poskytnuté dotace ostatním subjektům č. 100" obsahuje u organizačních složek státu částky dotací poskytnutých ostatním subjektům ze státního rozpočtu. Položka "B.4. Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím č. 101" obsahuje u územních samosprávných celků částky příspěvků a dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím z rozpočtů územních samosprávných celků. Položka "B.4. Poskytnuté dotace ostatním subjektům č. 102" obsahuje u územních samosprávných celků částky dotací poskytnutých ostatním subjektům z rozpočtů územních samosprávných celků.

(3) Položka "B.4. Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty č. 104" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků částky poskytnutých návratných výpomocí mezi rozpočty v rámci rozpočtového hospodaření. Položka B.4. Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím č. 105" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků částky poskytnutých přechodných výpomocí příspěvkovým organizacím v rámci rozpočtového hospodaření. Položka "B.4. Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům č. 106" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků částky poskytnutých přechodných výpomocí podnikatelským subjektům v rámci rozpočtového hospodaření. Položka "B.4. Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím č. 107" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků částky poskytnutých přechodných výpomocí ostatním organizacím v rámci rozpočtového hospodaření. Položka "B.4. Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám č. 108" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků částky poskytnutých přechodných výpomocí fyzickým osobám v rámci rozpočtového hospodaření.

(4) Položka "B.4. Limity výdajů č. 110" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků částky stanovených limitů prostředků státního rozpočtu, které mají v bance otevřeny bankovní účty k limitům na vrub státního rozpočtu. Položka "B.4. Zúčtování výdajů územních samosprávných celků č. 111" obsahuje vydané částky z rozpočtů územních samosprávných celků.".

15. V § 14 se dosavadní odstavce 2 až 7 označují jako odstavce 5 až 10.

16. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje text "Položka "C.1. Fond dlouhodobého majetku č. 127" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků tvorbu zdrojů k profinancovanému dlouhodobému nehmotnému, hmotnému majetku a finančnímu majetku včetně bezúplatně převzatého nebo darovaného dlouhodobého majetku. U příspěvkových organizací položka "C.1. Fond dlouhodobého majetku č. 127" obsahuje tvorbu zdrojů k profinancovanému dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku včetně bezúplatně převzatého nebo darovaného dlouhodobého majetku. Položka "C.1. Fond oběžných aktiv č. 128" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků zejména přírůstky bezúplatně převzatých nebo darovaných oběžných aktiv, materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku, úbytky bezúplatně předaných nebo darovaných oběžných aktiv. U příspěvkových organizací položka "C.1. Fond oběžných aktiv č. 128" obsahuje zejména přírůstky bezúplatně převzatých nebo darovaných oběžných aktiv včetně úbytku bezúplatně předaných nebo darovaných oběžných aktiv, pokud oběžné aktivum nebylo využíváno při provozování hospodářské činnosti, při zániku příspěvkové organizace může na základě rozhodnutí zřizovatele obsahovat i zhoršený hospodářský výsledek (ztrátu), pokud jsou vypořádány finanční a peněžní fondy. Položka "C.1. Fond hospodářské činnosti č. 129" obsahuje u územních samosprávných celků zdroje krytí oběžných aktiv při provozování hospodářské činnosti včetně zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého v rámci hospodářské činnosti po splnění daňových povinností. Položka "C.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků č. 130" obsahuje oceňovací rozdíly vyplývající z účetních metod podle § 30 a 31 této vyhlášky.".

17. V § 16 odst. 2 se slova "ostatní finanční fondy" nahrazují slovy "jiné finanční fondy, jejichž tvorbu a použití upravují zvláštní právní předpisy".

18. V § 16 odst. 3 se slova "státní fondy a ostatní zvláštní fondy" nahrazují slovy "tvorbu a použití státních fondů, tvorbu a použití ostatních zvláštních fondů a tvorbu a použití fondů EU".

19. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

Položka "C.4. Financování výdajů organizačních složek státu č. 142" obsahuje částky limitů, poskytnutých dotací, mank a škod na dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku a zásobách. Položka "C.4. Financování výdajů územních samosprávných celků č. 143" obsahuje částky cizích zdrojů v případě, kdy peněžní ústav provádí úhrady z poskytnutých krátkodobých a dlouhodobých úvěrů přímo bez převodu poskytnutých úvěrů na základní běžný účet, převody zdrojů ve výši splacených úvěrů na dlouhodobý majetek, převody zdrojů dlouhodobého majetku, který je pořizován i z provozních prostředků nebo z bankovního vkladového výdajového účtu. Položka "C.4. Bankovní účty k limitům organizačních složek státu č. 144" obsahuje veškeré platby, které organizační složka státu provádí na vrub státního rozpočtu, a dále platby uskutečněné územními samosprávnými celky na vrub prostředků státního rozpočtu. Položka "C.4. Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu č. 145" obsahuje částky vyúčtování rozpočtových prostředků z běžné činnosti organizačních složek státu. Položka "C.4. Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků č. 146" obsahuje částky rozpočtových prostředků z běžné činnosti územních samosprávných celků. Položka "C.4. Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku organizačních složek státu č. 147" obsahuje částky rozpočtových prostředků z finančního majetku. Položka "C.4. Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku územních samosprávných celků č. 148" obsahuje částky rozpočtových prostředků z finančního majetku. Položka "C.4. Zúčtování příjmů územních samosprávných celků č. 149" obsahuje přijaté rozpočtové prostředky na základní běžný účet včetně přijatých dotací v průběhu účetního období a přijatých prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi a ostatními subjekty. Položka "C.4. Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty č. 150" obsahuje částky přijatých finančních výpomocí mezi rozpočty.".

20. § 18odst. 1 včetně nadpisu zní:

"§ 18

Výsledek hospodaření

(1) Položka "C.5. Výsledek hospodaření běžného účetního období č. 152" obsahuje výsledek hospodaření běžného účetního období, položka "C.5. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let č. 153" obsahuje nerozdělený zisk nebo neuhrazenou ztrátu minulých období, položka "C.5. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení č. 154" obsahuje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.".

21. Za § 19 se vkládají nové § 19a a 19b, které včetně nadpisů znějí:

"§ 19a

Dlouhodobé závazky

(1) Položka "D.2. Vydané dluhopisy č. 161" obsahuje závazky emitenta z titulu vydaných dluhopisů.

(2) Položka "D.2. Závazky z pronájmu č. 162" obsahuje částky závazků při pronájmu majetku, který vytváří soubor zahrnující zároveň věci movité i nemovité a který je využíván na základě písemné smlouvy, sjednané před 1. lednem 2001 do sjednaného termínu ukončení smlouvy, nejpozději však do 31. prosince 2005, nájemcem.

(3) Položka "D.2. Dlouhodobé přijaté zálohy č. 163" obsahuje přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli.

(4) Položka "D.2. Dlouhodobé směnky k úhradě č. 164" obsahuje směnky vlastní a akceptované směnky cizí.

(5) Položka "D.2. Ostatní dlouhodobé závazky č. 165" obsahuje ostatní dlouhodobé závazky obchodního charakteru.

(6) Položka "D.4. Dlouhodobé bankovní úvěry č. 190" obsahuje částky přijatých a splácených dlouhodobých úvěrů poskytovaných územním samosprávným celkům a příspěvkovým organizacím, pokud to dovoluje zvláštní právní předpis.

§ 19b

Krátkodobé závazky

(1) Položka "D.3. Krátkodobé závazky" obsahuje závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší.

(2) Položka "D.3. Dodavatelé č. 167" obsahuje závazek vůči dodavateli, jenž při vzniku vůči dodavateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů neobsahuje závazky směnečné. Položka "D.3. Směnky k úhradě č. 168" obsahuje částky směnek vlastních a akceptovaných směnek cizích při jejich použití k uspokojení závazku vůči dodavateli v případě, že směnečný závazek je kratší než jeden rok. Položka "D.3. Přijaté zálohy č. 169" obsahuje krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli. Položka "D.3. Ostatní závazky č. 170" obsahuje ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů například uplatněné reklamace odběrateli.

(3) Položka "D.3. Závazky z pevných termínových operací a opcí č. 171" obsahuje krátkodobé závazky z pevných termínových operací. Položka "D.3. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů č. 172" obsahuje krátkodobé závazky za převzaté a dosud nesplacené akcie nebo zatímní listy nebo vklady. Položka "D.3. Závazky k účastníkům sdružení č. 174" obsahuje závazky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.

(4) Položka "D.3. Zaměstnanci č. 176" obsahuje závazky z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění zúčtovaným zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám a jejich zúčtování. Položka "D.3. Ostatní závazky vůči zaměstnancům č. 177" obsahuje ostatní závazky vůči zaměstnancům například nárok zaměstnance na úhradu cestovného. Položka "D.3. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění č. 179" obsahuje závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

(5) Položka "D.3. Daň z příjmů č. 180" obsahuje částky nezaplacené daně z příjmů. Položka "D.3. Ostatní přímé daně č. 181" obsahuje částky daně z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům například zaměstnancům. Položka "D.3. Daň z přidané hodnoty č. 182" obsahuje částky daňové povinnosti účetní jednotky ze splatné daně z přidané hodnoty za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu. Položka "D.3. Ostatní daně a poplatky č. 183" obsahuje částky daňové povinnosti účetní jednotky ze spotřebních daní, daně silniční, daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu.

(6) Položka "D.3. Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem č. 185" obsahuje částky přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem včetně předpisů přijatých výpomocí, dobropisů určených k odvodu do státního rozpočtu. Položka "D.3. Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků č. 186" obsahuje podobné tituly jako položka "D.3. Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem č. 185" týkající se ovšem rozpočtu územních samosprávných celků. Položka "D.3. Jiné závazky č. 188" obsahuje jiné závazky například částky prodané opce.

(7) Položka "D.4. Krátkodobé bankovní úvěry č. 191" obsahuje částky přijatých a splácených krátkodobých bankovních úvěrů poskytovaných územním samosprávným celkům a příspěvkovým organizacím, pokud to dovoluje zvláštní právní předpis. Položka "D.4. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) č. 192" obsahuje u územních samosprávných celků a příspěvkových organizací částky přijatých úvěrů, které jsou poskytované bankou na eskontované směnky, popřípadě jiné cenné papíry, které převzala banka k inkasu, pokud to dovoluje zvláštní právní předpis. Položka "D.4. Vydané krátkodobé dluhopisy č. 193" obsahuje částky krátkodobých dluhopisů, které mají dobu splatnosti do jednoho roku. Položka "D.4. Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) č. 194" obsahuje u příspěvkových organizací částky přijatých výpomocí (půjček) od ostatních osob, s výjimkou bank na základě smluv.".

22. V § 21 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Položky nákladů vykazují organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace podle § 23 této vyhlášky.".

23. V § 22 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Položky výnosů vykazují organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace podle § 23 této vyhlášky.".

24. § 23 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14) zní:

"§ 23

Obsahové vymezení položek výsledku hospodaření

(1) Účetní jednotky jsou povinny ke dni sestavení účetní závěrky sledovat odděleně náklady, výnosy, výsledek hospodaření za hlavní činnost a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za hospodářskou činnost. Pokud je část nákladů vynakládaných na hlavní činnost společná s náklady vynakládanými na hospodářskou činnost a jsou tudíž těžko co do jejich výše rozlišitelnými, pak účetní jednotky mohou tyto náklady klíčovat například v poměru výše výnosů docílených v hospodářské činnosti k výnosům docíleným v hlavní činnosti včetně dotace nebo příspěvku poskytované na tuto činnost příspěvkové organizaci vždy ke dni sestavení účetní závěrky. Organizační složky státu14) podle písmena a) tohoto odstavce, územní samosprávné celky podle písmena b) tohoto odstavce a příspěvkové organizace podle písmen a) a b) tohoto odstavce zjistí výsledek hospodaření před zdaněním, který se vykáže na položce č. 59 výkazu zisku a ztráty jako rozdíl položek výnosů a nákladů podle stanovené struktury výkazu zisku a ztráty v členění na:

a) hlavní činnost; pro účely této vyhlášky se rozumí hlavní činností veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena zvláštním právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem,

b) hospodářskou činnost; pro účely této vyhlášky se rozumí hospodářskou činností činnosti stanovené zvláštním právním předpisem, nebo činnosti stanovené zřizovatelem ve zřizovací listině, například činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost.

(2) Výsledek hospodaření po zdanění se zjistí jako rozdíl položek výnosů a nákladů struktury výkazu zisku a ztráty včetně položek č. 60 a 61. Takto zjištěný výsledek hospodaření po zdanění se vykáže na položce č. 62 výkazu zisku a ztráty a současně se vykáže na příslušné položce rozvahy (bilance).

14) § 45 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Například § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

25. V části druhé nadpis hlavy IV zní: "USPOŘÁDÁNÍ A OBSAHOVÉ VYMEZENÍ VYSVĚTLUJÍCÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE".

26. V nadpisu části třetí se slova "§ 14 odst. 1" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".

27. V § 25 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Účetní jednotky při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu použijí směrnou účtovou osnovu ve struktuře podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.".

28. V § 25 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Na podkladě směrné účtové osnovy podle odstavců 1 a 2 jsou účetní jednotky povinny sestavit účtový rozvrh, v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce.".

29. V nadpisu části čtvrté se slova "a jejich použití" zrušují a slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

30. V nadpisu § 26 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

31. V § 26 odst. 1 se slova "odst. 7" nahrazují slovy "odst. 6".

32. V § 26 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) úhradu podílu na:

1. oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu,

2. účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu,

3. účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie, jakož i úhradu nákladů vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení,".

33. V § 26 odstavec 3 zní:

"(3) Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka. V případě finančního leasingu se pořizovací cena majetku převzatého uživatelem do vlastnictví zvýší o technické zhodnocení odpisované uživatelem v průběhu užívání a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny. Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 60 000 Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Ocenění jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 40 000 Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání.".

34. V nadpisu § 27 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

35. V nadpisu § 28se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

36. V nadpisu § 29 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

37. V nadpisu § 30 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 6".

38. V nadpisu § 31 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "odst. 4" se nahrazují slovy "odst. 6".

39. V nadpisu § 32 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "odst. 4" se nahrazují slovy "odst. 6".

40. V nadpisu § 33 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

41. V nadpisu § 34 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

42. V § 34 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) technické zhodnocení u účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet,".

43. V § 34 odst. 4 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

44. V nadpisu § 35 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

45. V § 35 odst. 1 se slova "pouze v hospodářské činnosti" nahrazují slovy "z činnosti, která je předmětem daně z příjmů".

46. V nadpisu § 36 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

47. V nadpisu § 37 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

48. V nadpisu § 38 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

49. V § 38odst. 1 se slova "odst. 6" nahrazují slovy "odst. 12".

50. V § 38odst. 2 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 6".

51. V příloze č. 1 v položce č. 59 se slova "Pohledávky k účastníkům sdružení" nahrazují slovy "Pohledávky za účastníky sdružení".

52. V příloze č. 1 v položce č. 65 se slova "Pohledávky z pevných termínových operací" nahrazují slovy "Pohledávky z pevných termínových operací a opcí".

53. V příloze č. 1 v položce č. 71 se slova "Pohledávky z emitovaných dluhopisů" nahrazují slovy "Pohledávky z vydaných dluhopisů".

54. V příloze č. 1 v položce B.4. se slova "Prostředky rozpočtového hospodaření" nahrazují slovy "Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků".

55. V příloze č. 1 v položce č. 125 se slova "ÚHRN AKTIV" nahrazují slovy "AKTIVA CELKEM".

56. V příloze č. 1 v položce č. 137 se slova "Ostatní finanční fondy" nahrazují slovy "Jiné finanční fondy".

57. V příloze č. 1 se za položku č. 140 vkládá nová položka "Fondy EU (924) položka č. 203".

58. V příloze č. 1 se v položce č. 141 slova "součet položek 139 a 140" nahrazují slovy "součet položek 139, 140 a 203".

59. V příloze č. 1 v položce C.5. se slova "Hospodářský výsledek" nahrazují slovy "Výsledek hospodaření".

60. V příloze č. 1 v položce č. 152 se slova "Hospodářský výsledek běžného účetního období" nahrazují slovy "Výsledek hospodaření běžného účetního období".

61. V příloze č. 1 v položce č. 154 se slova "Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení" nahrazují slovy "Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení".

62. V příloze č. 1 v položce č. 161 se slova "Emitované dluhopisy" nahrazují slovy "Vydané dluhopisy".

63. V příloze č. 1 v položce č. 171 se slova "Závazky z pevných termínových operací" nahrazují slovy "Závazky z pevných termínových operací a opcí".

64. V příloze č. 1 v položce č. 174 se slova "Závazky za účastníky sdružení" nahrazují slovy "Závazky k účastníkům sdružení".

65. V příloze č. 1 v položce č. 193 se slova "Emitované krátkodobé dluhopisy" nahrazují slovy "Vydané krátkodobé dluhopisy".

66. V příloze č. 1 v položce č. 202 se slova "ÚHRN PASIV" nahrazují slovy "PASIVA CELKEM".

67. V příloze č. 2 v položce č. 59 se slova "Hospodářský výsledek před zdaněním" nahrazují slovy "Výsledek hospodaření před zdaněním".

68. V příloze č. 2 v položce č. 62 se slova "Hospodářský výsledek po zdanění" nahrazují slovy "Výsledek hospodaření po zdanění".

69. V příloze č. 3 I. a II. se slova "AE" nahrazují slovy "AÚ".

70. V příloze č. 3 I. položky č. 9 až 15 zní: "Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 691) 9 z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 10 z toho: výzkum a vývoj 11 vzdělávání pracovníků 12 informatiku 13 přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 14 přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 15".

71. Za položku č. 19 se vkládá nová položka "Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů (z AÚ k účtu 691) položka číslo 50.".

72. Za položku č. 50 se vkládá nová položka "Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů položka číslo 51".

73. V příloze č. 3 v položce č. 32 se slovo "Emitované" nahrazuje slovem "Vydané".

74. V příloze č. 3 v položce č. 33 se slovo "Emitované" nahrazuje slovem "Vydané".

75. V příloze č. 3 v položce č. 40 se slovo "Emitované" nahrazuje slovem "Vydané".

76. V příloze č. 3 v položce č. 41 se slovo "Emitované" nahrazuje slovem "Vydané".

77. V příloze č. 3 II. se za položku č. 49 doplňují položky: "Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti položka číslo 52, Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění položka číslo 53 a Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů položka číslo 54".

78. V příloze č. 3 III. se za čtvrtou větu doplňují věty: "Stav položky č. 50" vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.".

79. V příloze č. 4 v účtové skupině 28v položce 283 se slova "Emitované krátkodobé dluhopisy" nahrazují slovy "Vydané krátkodobé dluhopisy".

80. V příloze č. 4 v účtové skupině 35 se slova "Pohledávky ke sdružení" nahrazují slovy "Pohledávky za účastníky sdružení".

81. V příloze č. 4 v účtové skupině 35 v položce 358se slova "Pohledávky k účastníkům sdružení" nahrazují slovy "Pohledávky za účastníky sdružení".

82. V příloze č. 4 v účtové skupině 36 se slova "Závazky za účastníky sdružení" nahrazují slovy "Závazky k účastníkům sdružení".

83. V příloze č. 4 v účtové skupině 36 v položce 368se slova "Závazky za účastníky sdružení" nahrazují slovy "Závazky k účastníkům sdružení".

84. V příloze č. 4 v účtové skupině 37 v položce 373 se slova "Pohledávky z pevných termínových operací" nahrazují slovy "Pohledávky z pevných termínových operací a opcí".

85. V příloze č. 4 v účtové skupině 37 v položce 375 se slova "Pohledávky z emitovaných dluhopisů" nahrazují slovy "Pohledávky z vydaných dluhopisů".

86. V příloze č. 4 v názvu účtové třídy 9 se slova "hospodářský výsledek" nahrazují slovy "výsledek hospodaření".

87. V příloze č. 4 v účtové skupině 91 v položce 918se slova "Ostatní finanční fondy" nahrazují slovy "Jiné finanční fondy".

88. V příloze č. 4 v účtové skupině 92 se za položku 922 vkládá nová položka "924 – Fondy EU".

89. V příloze č. 4 v názvu účtové skupiny 93 se slova "hospodářský výsledek" nahrazují slovy "výsledek hospodaření".

90. V příloze č. 4 v účtové skupině 93 v položce 931 se slova "hospodářský výsledek" nahrazují slovy "výsledek hospodaření".

91. V příloze č. 4 v účtové skupině 95 v položce 953 se slova "Emitované dluhopisy" nahrazují slovy "Vydané dluhopisy".

92. V příloze č. 4 v účtové skupině 96 v položce 963 se slova "Účet hospodářského výsledku" nahrazují slovy "Účet výsledku hospodaření".


Čl. II

Ustanovení přechodná

1. Účetní závěrky za účetní období započaté před účinností této vyhlášky se sestavují podle dosavadních právních předpisů.

2. Po 1. lednu 2004 a později se změny reálné hodnoty derivátů a změny reálné hodnoty zajištěných položek aktiv a pasiv, které byly zaúčtovány před 1. lednem 2004, prostřednictvím rozvahových účtů na účtech skupiny 90 a budou podle § 31 a 32 účtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, zaúčtují jako změna metody do ostatních nákladů a výnosů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru