Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 475/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny

Částka 158/2003
Platnost od 31.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

475

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 503/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, se mění takto:

1. V názvu části druhé se slova "§ 18odst. 4" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".

2. V názvu hlavy I se za slovo "Rozsah" vkládají slova "a způsob sestavování".

3. V § 4 odst. 1 se na konci věty druhé doplňují slova "a označování".

4. V § 5 odst. 3 se slova "B.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)" a "B.II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních" nahrazují slovy "C. Dlouhodobý hmotný majetek" a "D. Dlouhodobý finanční majetek".

5. V § 6 odstavec 3 zní:

"(3) Zdravotní pojišťovna, která vedle veřejného zdravotního pojištění2) neprovádí žádnou zdaňovanou činnost,18) vykáže ve výkazu zisku a ztráty jednotlivé položky a výsledek hospodaření v nulové výši.".

6. V § 7 se na konci nadpisu doplňují slova "a ostatní zdaňovanou činnost".

7. V § 7 odst. 1 se věta druhá zrušuje. Za větu první se vkládá věta "Není-li stanoveno jinak, pro obsahové vymezení položek účetní závěrky, které se týkají smluvního zdravotního pojištění, zdravotní pojišťovny použijí ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami.".

8. V § 7 odstavec 2 zní:

"(2) Při sestavování rozvahy (bilance) podle odstavce 1 v souladu se zvláštním právním předpisem5) se vlastní zdroje neuvádějí v položce "A.I. Základní kapitál", ale v položce "Fond smluvního zdravotního pojištění".".

9. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Pro obsahové vymezení položek účetní závěrky, které se týkají ostatní zdaňované činnosti, zdravotní pojišťovny použijí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami.".

10. V § 8odst. 2 se za slovem "umístění" čárka nahrazuje tečkou a slova "bez ohledu na to, z jakého zdroje byly financovány" se zrušují. Za větu první se vkládá věta "Tato položka se používá pouze pro potřeby zdaňovaných činností prováděných podle § 7.".

11. V § 8odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní:

"(3) Položka "C. Dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje

a) pozemky a stavby,

b) věci movité,8a) s výjimkou zásob; tento majetek se člení na odpisovaný a neodpisovaný,

c) náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku a poskytnuté zálohy na pořízení uvedeného majetku.

Položku lze členit na podpoložky. Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení složek této položky účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

8a) § 121 odst. 1 občanského zákoníku.".

12. V § 8odst. 4 se slova "B.II. Finanční umístění" nahrazují slovy "D.I. Podíly".

13. V § 8odst. 5 se slova "B.II.1." nahrazují slovy "D.I.1.".

14. V § 8odst. 6 se slova "B.II.3." nahrazují slovy "D.I.3.".

15. V § 8odst. 7 se slova "B.III. Jiná finanční umístění" nahrazují slovy "D.II. Jiný dlouhodobý finanční majetek" a slova "B.III.1. až B.III.4." slovy "D.II.1. až D.II.4.".

16. V § 8odst. 8se slova "B.III.1." nahrazují slovy "D.II.1.", slovo "podílem" slovem "výnosem" a slova "B.II.1. a B.II.3." slovy "D.I.1. a D.I.3.".

17. V § 8odst. 9 se slova "B.III.2. Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem" nahrazují slovy "D.II.2. Dluhové cenné papíry".

18. V § 8 odst. 9 písm. a) se slova "B.II.2." nahrazují slovy "D.I.2." a slova "B.II.4." slovy "D.I.4.".

19. V § 8odst. 9 se slova "B.III.1." nahrazují slovy "D.II.1.".

20. V § 8odst. 9 se na konci odstavce doplňují věty "Nabíhající úrokové výnosy u dluhových cenných papírů pořízených z prostředků veřejného zdravotního pojištění se vykazují v příslušném fondu položky "A.III. Ostatní kapitálové fondy" nebo "A.V. Fondy veřejného zdravotního pojištění". Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech vykazování úrokového výnosu, úrokového nákladu a naběhlého příslušenství účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení § 44 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.".

21. V § 8odst. 10 se slova "B.III.3." nahrazují slovy "D.II.3." a slova "D.II." slovy "F.II.".

22. V § 8odst. 11 se věta první nahrazuje větou "Položka "D.II.4. Ostatní dlouhodobý finanční majetek" obsahuje dlouhodobý finanční majetek, který není uveden v položkách D.II.1. až D.II.3.".

23. V § 8odst. 11 se věta třetí, čtvrtá a pátá včetně poznámky pod čarou č. 15) zrušují.

24. V § 9 odst. 1 se slova "C.I." nahrazují slovy "E.I.".

25. V § 9 odst. 2 se slova "C.II." nahrazují slovy "E.II.".

26. V § 9 odst. 3 se slovo "D." nahrazuje slovem "F.". Věta druhá se zrušuje.

27. V § 9 odstavec 4 zní:

"(4) Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení složek položky "D.I. Zásoby" účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.".

Poznámka pod čarou č. 16) se zrušuje.

28. V § 9 odst. 5 a 6 se slova "D.II." nahrazují slovy "F.II.".

29. V § 9 odst. 7 se slova "D.III." nahrazují slovy "F.III." a slova "D.I. a D.II." slovy "F.I. a F.II.".

30. V § 9 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "V této položce se rovněž podle § 19 vykazují kladné reálné hodnoty z ocenění derivátů podle § 27 odst. 1 zákona.".

31. V § 9 se odstavce 8a 9 zrušují.

32. V § 10 odst. 1 se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitál".

33. V § 10 odst. 1 se slova "které je vlastním zdrojem krytí majetku zdravotní pojišťovny" nahrazují slovy "jehož zdrojem není veřejné zdravotní pojištění ani smluvní zdravotní pojištění".

34. V § 10 odst. 3 se věta třetí a čtvrtá zrušují včetně poznámky pod čarou č. 19). Za větu druhou se vkládají věty "Kapitálové fondy veřejného zdravotního pojištění jsou fondy, jejichž zdrojem jsou prostředky veřejného zdravotního pojištění a jsou určeny pro zabezpečení vlastní činnosti zdravotní pojišťovny. Zdroje kapitálových fondů veřejného zdravotního pojištění a způsoby jejich užití stanovuje zvláštní právní předpis.18) Změny stavu těchto fondů se zachycují za použití rozvahových účtů, bez použití účtů nákladů a výnosů.".

35. V § 10 odst. 3 větě předposlední se za slova "reálnou hodnotou" vkládají slova "a úroky z držených dluhových cenných papírů".

36. V § 10 odst. 5 se věta druhá zrušuje. Za větu první se vkládají věty "Zdroje fondů veřejného zdravotního pojištění a způsoby jejich užití stanovuje zvláštní právní předpis.19) Změny stavu těchto fondů se zachycují za použití rozvahových účtů, bez použití účtů nákladů a výnosů.".

37. V § 10 odstavec 6 zní:

"(6) Souhrnná položka "B. Rezervy" obsahuje rezervy na ostatní rizika a ztráty podle § 26 odst. 3 zákona a technické rezervy.".

38. V § 10 odst. 9 se slova "závazky z odložené daně z příjmů," zrušují.

39. V § 10 se odstavce 10, 11 a 12 zrušují.

40. V § 10 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) V položce "D. Ostatní pasiva" se zejména podle § 19 vykazují záporné reálné hodnoty z ocenění derivátů podle § 27 odst. 1 zákona.".

41. V názvu hlavy III se slovo "některých" zrušuje.

42. § 11 zní:

"§ 11

Pro obsahové vymezení položek výkazu zisku a ztráty zdravotní pojišťovny použijí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami.".

Poznámka pod čarou č. 20) se zrušuje.

43. Název hlavy IV zní: "Obsahové vymezení přílohy".

44. V § 12 odst. 1 v úvodní větě se zrušují slova "a výkazu zisku a ztráty".

45. V § 12 odst. 1 písm. a) se slova "B.I Pozemky a stavby (nemovitosti)" nahrazují slovy "C. Dlouhodobý hmotný majetek".

46. V § 12 odst. 1 písm. b) se slova "B.III.4 Ostatní finanční umístění" nahrazují slovy "D.II.4. Ostatní dlouhodobý finanční majetek" a slovo "umístění" slovem "majetku".

47. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova "D.IV" nahrazují slovy "F.III.", slova "tomto finančním umístění" slovy "těchto aktivech" a slovo "jeho" slovem "jejich".

48. V § 12 odst. 1 písm. d) se slovo "E." nahrazuje slovem "G." a slovo "D." slovem "E.".

49. V § 12 odst. 2 písm. b) se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou. Věta druhá se zrušuje.

50. V § 12 odst. 2 se písmena e), g) a h) zrušují.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

51. V § 12 odst. 2 písm. e) se za slovem "samostatně" čárka nahrazuje tečkou.

52. V § 12 odst. 4 písm. c) se na konci čárka nahrazuje tečkou.

53. V § 12 odst. 4 se písmeno d) zrušuje.

54. V § 12 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Pro sestavení přílohy k účetní závěrce za zdaňované činnosti zdravotní pojišťovny použijí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami.

(6) Pro uvádění informací o cenných papírech a derivátech zdravotní pojišťovny použijí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.".

55. V nadpisu části třetí se slova "§ 14 odst. 1" nahrazují slovy "§ 4 odst. 8".

56. V § 13 se stávající text označuje jako odstavec 1.

57. V § 13 se doplňuje odstavec 2, který zní:

"(2) V rámci účtových skupin směrné účtové osnovy vytvářejí zdravotní pojišťovny syntetické účty. Tvorbou analytických účtů zajišťují zdravotní pojišťovny členění syntetických účtů podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů, požadavků externích uživatelů, popřípadě dalších potřeb zdravotní pojišťovny.".

58. V nadpisu části čtvrté se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

59. § 14, 15 a 16 se zrušují.

60. V nadpisu § 17 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8" a slova "odst. 4" slovy "odst. 6".

61. V § 17 se odstavce 2, 4, 5, 6 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

62. V § 17 odst. 2 se slovo "umístění" nahrazuje slovem "majetku" a slova "položkách příslušných fondů veřejného zdravotního pojištění" slovy "příslušných fondech položky "A.III. Ostatní kapitálové fondy" nebo "A.V. Fondy veřejného zdravotního pojištění" ".

63. V nadpisu § 18se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

64. V § 18odstavec 1 zní:

"(1) Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení těchto nákladů účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.".

65. V § 18se odstavce 2 až 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 2 a 3.

66. V § 18odst. 2 se slovo "jiné" nahrazuje slovy "ostatní zdaňované".

67. V § 18odst. 2 se slovo "současně" nahrazuje slovy "v okamžiku úhrady závazku".

68. V nadpisu § 19 se slovo "zajišťovacích" zrušuje, slova "odst. 2" se nahrazují slovy "odst. 8" a slova "odst. 4" se nahrazují slovy "odst. 6".

69. V § 19 odstavec 1 zní:

"(1) Umožňuje-li používání derivátů zvláštní právní předpis a není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení derivátů a uplatňování ocenění derivátů reálnou hodnotou účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení § 70 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi.".

70. V § 19 odstavec 2 zní:

"(2) U derivátů týkajících se prostředků plynoucích z veřejného zdravotního pojištění jsou oceňovací rozdíly podle charakteru vykázány v položce aktiv "F. Ostatní aktiva" nebo položce pasiv "D. Ostatní pasiva" a v tom fondu, kterému použité prostředky patří, v položce "A.III. Ostatní kapitálové fondy" nebo "A.V. Fondy veřejného zdravotního pojištění".".

71. V § 19 se odstavce 3 až 5 zrušují.

72. § 20 se zrušuje.

73. V nadpisu § 21 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

74. V § 21 odst. 1 se za slova "zdravotní pojišťovny" vkládají slova "v oblasti veřejného zdravotního pojištění".

75. V § 21 odstavec 2 zní:

"(2) Pro tvorbu a použití opravných položek u zdaňovaných činností zdravotní pojišťovny použijí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami.".

Poznámka pod čarou č. 24) se zrušuje.

76. V § 21 se odstavce 3 a 4 zrušují.

77. V nadpisu § 22 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

78. V § 22 odst. 1 se slova "B.I." nahrazují slovem "C." a slova "který se uvádí v položce D.I. aktiv," se zrušují.

79. V § 22 odstavec 2 zní:

"(2) Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech odpisování majetku účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.".

80. V § 22 se odstavce 3 až 7 zrušují.

Dosavadní odstavce 8a 9 se označují jako odstavce 3 a 4.

81. V nadpisu § 23 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

82. V § 23 odst. 1 se za slova "zdravotní pojišťovny" doplňují slova "v oblasti veřejného zdravotního pojištění".

83. V § 23 odstavec 2 zní:

"(2) Pro tvorbu a použití rezerv u zdaňovaných činností zdravotní pojišťovny použijí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami.".

Poznámka pod čarou č. 25) se zrušuje.

84. V § 23 se odstavce 3 až 6 zrušují.

85. V nadpisu § 24 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

86. V § 24 odst. 1 se za slovo "porušení" vkládá slovo "zákazu".

87. V § 24 odst. 1 písm. b) se za slovem "poplatků" středník nahrazuje tečkou.

88. V § 24 odst. 1 se písmena c) a d) zrušují.

89. V § 24 odstavec 2 zní:

"(2) V účetní závěrce lze dále vzájemně zúčtovávat pohledávky a závazky, s výjimkou přijatých záloh nebo poskytnutých záloh, vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách, a emitované a vlastní dluhopisy nebo jiné dluhové cenné papíry.".

90. V § 24 odst. 3 se za slovo "závazků" vkládá slovo "uskutečněný" a za slovo "podle" vkládá slovo "ustanovení".

91. V § 24 odst. 3 se čárka za slovem "zákoníku" nahrazuje tečkou a slova "zúčtovaný prostřednictvím rozvahových účtů" se zrušují.

92. V nadpisu § 25 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 8".

93. V § 25 odst. 1 se slova "odst. 6" nahrazují slovy "odst. 12" a slova "položkách "II.6. Ostatní náklady" nebo "II.5. Ostatní výnosy" v Netechnickém účtu ve výkazu zisku a ztráty" nahrazují slovy "příslušných podpoložkách položky "A.III. Ostatní kapitálové fondy" nebo "A.V. Fondy veřejného zdravotního pojištění" ".

94. V § 25 odst. 2 větě první se zrušují slova "na příslušné účty nákladů a výnosů", čárka za slovy "reálnou hodnotou" se nahrazuje tečkou a slova "ať je účtována výsledkově nebo rozvahově" se zrušují. Věty druhá a třetí se zrušují.

95. V příloze č. 1 v aktivech se za souhrnnou položku "B. Finanční umístění (investice)" vkládá souhrnná položka "C. Dlouhodobý hmotný majetek" a souhrnná položka "D. Dlouhodobý finanční majetek". Dosavadní položka "I. Pozemky a stavby (nemovitosti)" se zrušuje včetně podpoložky a).

96. Název dosavadní položky "II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních" se nahrazuje názvem "I. Podíly v podnikatelských seskupeních". Název dosavadní položky "III. Jiná finanční umístění" se nahrazuje názvem "II. Jiný dlouhodobý finanční majetek".

97. Název dosavadní položky "2. Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem" se nahrazuje názvem "2. Dluhové cenné papíry". Název dosavadní položky "4. Ostatní finanční umístění" se nahrazuje názvem "4. Ostatní dlouhodobý finanční majetek".

98. Dosavadní souhrnné položky "C., D. a E." se označují jako "E., F. a G.".

99. Název dosavadní položky "I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby" se nahrazuje názvem "I. Zásoby".

100. V pasivech se v názvu položky A.I. slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitál".

101. V názvu položky B. se slova "na ostatní rizika a ztráty" zrušují.

102. Název dosavadní položky "1. Zákonné rezervy" se nahrazuje názvem "1. Rezervy na ostatní rizika a ztráty".

103. V položce B. se doplňuje položka "2. Technické rezervy".

104. V pasivech se doplňuje souhrnná položka "D. Ostatní pasiva". Dosavadní souhrnná položka "D." se označuje jako "E.".

105. V příloze č. 2 v položce "II.5. Ostatní výnosy" se podpoložky a) až c) zrušují.

106. V příloze č. 2 v položce "II.6. Ostatní náklady" se podpoložky a) až e) zrušují.

107. V příloze č. 3 v účtové třídě 2 se doplňuje položka "Dlouhodobý finanční majetek".

108. V příloze č. 3 v účtové třídě 4 v názvu první účtové skupiny se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitál".

109. V účtové třídě 4 se doplňuje účtová skupina "Ostatní pasiva".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení této vyhlášky mohou zdravotní pojišťovny použít i pro sestavení účetní závěrky za účetní období započatá 1. ledna 2003 a později.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru