Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 467/2003 Sb.Vyhláška o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků

Částka 156/2003
Platnost od 31.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Zrušeno k 15.02.2019 (110/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

467

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2003

o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků

Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále jen "zákon") k provedení § 131 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Vyhláškou se stanoví vzor a rozměry tabákové nálepky a způsob jejího používání včetně inventarizace a evidence. Vyhláškou se dále stanoví způsob nakládání s poškozenými tabákovými nálepkami. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Vzor, rozměry a umístění tabákové nálepky

(1) Tabáková nálepka má rozměr 20 x 44 mm. Na lícové straně je celoplošný ofsetový ceninový podtisk tvořený dvěma rastry, které jsou symetrické k oběma osám tabákové nálepky. Rastr v barvě šedomodré přechází do rastru zeleného ve střední části tabákové nálepky a dále opět do šedomodrého. Tímto rastrem jsou potištěny horizontální okraje tabákové nálepky a její střední část. Mezi středovou a okrajovou částí tohoto rastru je po celé délce tabákové nálepky vytištěna ceninová giloš v barvě hnědorůžové. Souběžně s oběma delšími stranami nálepky jsou ofsetem vytištěny texty "Česká republika" v barvě šedomodré. Horní část textu je vždy čitelná zleva doprava. Ústřední motiv tabákové nálepky je tvořen stylizovanými stočenými tabákovými lístky, které jsou ve střední části "převázány" třemi elipsami, mezi nimiž jsou dvakrát umístěny opakující se nápisy "Česká republika" s mikrotextem měnícím svou výšku. Celý tento motiv je vytištěn liniovým hlubotiskem v barvě šedé. Rovnoběžně s kratšími stranami jsou na obou stranách tabákové nálepky pro cigarety vytištěny černou barvou cena pro konečného spotřebitele, počet kusů v jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu (dále jen "balení") a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně. Cena pro konečného spotřebitele je uvedena v celých korunách nebo s přesností na padesátihaléře. Rovnoběžně s kratšími stranami jsou na obou stranách tabákové nálepky pro doutníky a cigarillos vytištěny černou barvou počet kusů v balení a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně; pro tabák ke kouření a ostatní tabák množství takového tabáku v kilogramech v balení a písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně.

(2) Tabáková nálepka může být naseknuta tak, aby došlo k jejímu zeslabení a usnadnilo se otevírání balení.

(3) Tabáková nálepka u cigaret ve tvrdém balení se rubovou stranou nalepuje na zadní stranu balení tak, aby přesahovala přes hranu balení na jeho boční stranu minimálně 5 mm. Nálepka se umístí tak, aby při otevření balení došlo k jejímu viditelnému poškození.

(4) Tabáková nálepka se u cigaret v měkkém balení nalepí rubovou stranou tak, aby přesahovala ze zadní strany balení na přední stranu balení přes její horní část, kde se balení otevírá.

(5) Tabáková nálepka se u doutníků, cigarillos, tabáku ke kouření a ostatního tabáku nalepí na balení tak, aby při jeho otevření došlo k viditelnému poškození tabákové nálepky.

§ 3

Vzor oprávnění zaměstnance, který pracuje v celním úřadu, ke vstupu do objektů výrobce, dovozce nebo osoby pověřené k odběru tabákových nálepek

Vzor oprávnění zaměstnance, který pracuje v celním úřadu, ke vstupu do objektů výrobce, dovozce nebo osoby pověřené k odběru tabákových nálepek (dále jen "odběratel") spojeného s kontrolou distribuce a užití tabákových nálepek, které je vydáváno Celním úřadem Kolín (dále jen "pověřený celní úřad"), je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Vzor oprávnění zaměstnance, který pracuje v celním ředitelství, pověřeného dozorem nad zničením vrácených tabákových nálepek

Vzor oprávnění zaměstnance, který pracuje v celním ředitelství, pověřeného dozorem nad zničením vrácených tabákových nálepek podle § 122 odst. 2, 3 a 5 zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Vzor tiskopisu pro objednávku tabákových nálepek

(1) Odběratelé používají pro objednávku tabákových nálepek, která plní funkci daňového přiznání, tiskopis, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. V objednávce je nutno uvádět počet tabákových nálepek u cigaret odpovídající celým archům, u doutníků, cigarillos, tabáku ke kouření a ostatního tabáku je nutno uvádět počty tabákových nálepek odpovídající násobkům dvanácti.

(2) Pověřený celní úřad do objednávky tabákových nálepek uvede odběrateli tabákových nálepek písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně.

§ 6

Distribuce tabákových nálepek

(1) Tabákové nálepky jsou pověřeným celním úřadem distribuovány odběrateli v arších formátu 465 mm x 550 mm. Na jednom archu je vytištěno 252 ks tabákových nálepek. Distribuce se provádí podle požadavku odběratele na vratných zálohovaných paletách pověřeného celního úřadu nebo na paletách dodaných odběratelem.

(2) Záloha na vratnou paletu je účtována pověřeným celním úřadem ve výši její pořizovací ceny.

(3) Částku, která byla uhrazena jako záloha na vratnou paletu, proplatí pověřený celní úřad odběrateli ve shodné výši při vrácení této palety. Převezme a proplatí se pouze takové množství palet, které bylo od pověřeného celního úřadu za zálohu odebráno.

§ 7

Vzor tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek

Vzor tiskopisu pro evidenci přijatých, užitých a vrácených tabákových nálepek je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

Inventarizace tabákových nálepek

Zápis o výsledcích inventury tabákových nálepek obsahuje

a) datum zahájení a ukončení inventury,

b) místo inventury,

c) důvod a výsledek inventury včetně vyčíslení počtu chybějících nebo přebývajících tabákových nálepek zjištěného podle § 121 odst. 1 a 2 zákona,

d) podpis pracovníka odběratele, který inventuru provedl, včetně případného vyjádření odběratele, u kterého byla inventura provedena; toto vyjádření bude přílohou k protokolu o inventuře.

§ 9

Vracení a zničení tabákových nálepek

Poškozené tabákové nálepky se vrací pověřenému celnímu úřadu vylepené na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Dojde-li k poškození tabákových nálepek v arších vydaných pověřeným celním úřadem a je-li zachován jejich plný počet, mohou být tyto archy s poškozenými tabákovými nálepkami vráceny, aniž by byly vylepeny na předepsaném tiskopisu. Podpis zaměstnance, který pracuje v pověřeném celním úřadu a přejímá arch podle věty druhé, razítko a podpis odběratele se uvedou na okraji lícové strany archu.

§ 9a

(K § 118a zákona)

Vzory tiskopisů výkazů používaných při změně sazby daně u cigaret

Vzory tiskopisů výkazů používaných při změně sazby daně u cigaret podle § 118a odst. 7 a 9 zákona jsou uvedeny v přílohách č. 6 a 7 k této vyhlášce.


§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků.

2. Vyhláška č. 257/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků.

3. Vyhláška č. 309/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků.

4. Vyhláška č. 415/2001 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 467/2003 Sb.

Vzor oprávnění zaměstnance, který pracuje v celním úřadu, ke vstupu do objektů odběratele
Vzor oprávnění zaměstnance, který pracuje v celním úřadu, ke vstupu do objektů odběratele

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 467/2003 Sb.

Vzor oprávnění zaměstnance, který pracuje v celním ředitelství, pověřeného dozorem nad zničením vrácených tabákových nálepek
Vzor oprávnění zaměstnance, který pracuje v celním ředitelství, pověřeného dozorem nad zničením vrácených tabákových nálepek

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 467/2003 Sb.

Vzor tiskopisu pro objednávku tabákových nálepek
Vzor tiskopisu pro objednávku tabákových nálepek

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 467/2003 Sb.

Vzor tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek
Vzor tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 467/2003 Sb.

Vzor tiskopisu pro vylepení poškozených tabákových nálepek č. ..../...1)
Vzor tiskopisu pro vylepení poškozených tabákových nálepek č. ..../...1)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 467/2003 Sb.

Vzor tiskopisu výkazu používaného při změně sazby daně u cigaret
Vzor tiskopisu výkazu používaného při změně sazby daně u cigaret

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 467/2003 Sb.

Vzor tiskopisu výkazu používaného při změně sazby daně u cigaret
Vzor tiskopisu výkazu používaného při změně sazby daně u cigaret

Přesunout nahoru