Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 458/2003 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Částka 152/2003
Platnost od 29.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

458

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2003,

kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 5, § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, § 17 odst. 3 a § 19 odst. 4 zákona:


Předpoklady pro shromažďování, hodnocení, dokumentaci a konzervaci genetických zdrojů a kolekcí genetických zdrojů

(K § 4 odst. 5 zákona)

§ 1

Odborné předpoklady

(1) Odborné předpoklady žadatele k zařazení do Národního programu (dále jen "žadatel") jsou:

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v oboru zemědělství a lesnictví nebo ekologie a ochrana životního prostředí nebo řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělských nebo přírodních věd,

b) 3 roky praxe v oblasti výzkumu, šlechtění, odrůdového zkušebnictví, nebo konzervace a využívání genetických zdrojů, přičemž část této praxe musí být v oblasti konzervace a využívání genetických zdrojů.

(2) Kromě odborných předpokladů uvedených v odstavci 1 žadatel též doloží vlastní publikační činnost v oblasti genetických zdrojů pro účely rozhodování podle § 5 zákona.

(3) Je-li žadatelem právnická osoba, musí odborné předpoklady podle odstavců 1 a 2 splňovat statutární orgán nebo jeho zástupce odpovědný za zabezpečení požadavků vyplývajících z § 11 až 20 zákona.

§ 2

Technické předpoklady

(1) Technické vybavení žadatele podle § 4 odst. 2 písm. h) zákona musí odpovídat množství konzervovaných genetických zdrojů, nárokům na jejich shromažďování, hodnocení, dokumentaci a konzervaci a je závislé na druhu genetického zdroje. Žadatel v žádosti uvede

a) technické vybavení pro hodnocení genetických zdrojů, zejména vybavení laboratoří určených k zajištění laboratorních testů genetických zdrojů,

b) v případě genetických zdrojů rostlin pozemky, na kterých budou prováděny polní testy; je-li žadatelem nájemce pozemku, musí být nájemní smlouva k tomuto pozemku uzavřena na dobu alespoň 15 let od podání žádosti u trvalých kultur a 5 let u ostatních kultur,

c) technologii vhodnou pro regeneraci genetických zdrojů a konzervaci vegetativně množených genetických zdrojů rostlin,

d) v případě genetických zdrojů mikroorganismů technické vybavení pro konzervaci pomocí kryoprezervace nebo lyofilizace. V případě, že genetický zdroj mikroorganismu nelze uchovat použitím kryoprezervace nebo lyofilizace, uvede žadatel v žádosti jiný způsob snížení jeho metabolické aktivity a doloží uložení sbírkové položky minimálně ve dvou oddělených nezávislých technických zařízeních. Jako záložní nezávislé zařízení může sloužit centrální laboratoř pověřené osoby nebo laboratoř jiné právnické osoby. V případě, že u genetického zdroje nelze snížit metabolickou aktivitu, uvede žadatel metodu jeho bezpečného uchování při běžné teplotě a příslušné technické zařízení.

(2) Pro vedení dokumentace podle § 17 zákona musí být žadatel vybaven technickým a programovým vybavením umožňujícím přístup do informačního systému genetických zdrojů.

§ 3

Doklady

K žádosti podle § 4 zákona žadatel přiloží:

a) doklad o ukončení požadovaného vzdělání,

b) doklad prokazující charakter a délku požadované praxe,

c) výčet publikační činnosti žadatele v oblasti genetických zdrojů,

d) výpis z katastru nemovitostí na pozemky uvedené v žádosti, jde-li o genetické zdroje rostlin a je-li žadatel vlastníkem těchto pozemků nebo má jiné oprávnění podle zvláštního právního předpisu1) s nimi nakládat nebo hospodařit, popřípadě jiný doklad, na základě něhož je oprávněn pozemek užívat; v případě pachtu pozemku úředně ověřenou kopii pachtovní smlouvy.

Velikost vzorku genetického zdroje a rozsah údajů, které o genetickém zdroji poskytne účastník Národního programu pověřené osobě na její písemnou výzvu

(K § 11 odst. 3 zákona)

§ 4

Velikost vzorku genetického zdroje rostlin

(1) Velikost vzorku genetického zdroje rostlin poskytovaného účastníkem Národního programu pro potřeby hodnocení kolekcí, regenerace vzorků a dlouhodobého uchování musí zajišťovat dostatečné množství jedinců pro zachování původního genetického základu genetického zdroje rostlin a rezervu, ze které jsou poskytovány vzorky genetických zdrojů rostlin dalším účastníkům Národního programu a právnickým nebo fyzickým osobám, kterým byl na základě žádosti vzorek genetického zdroje poskytnut (dále jen „příjemce“).

(2) Velikost semenného vzorku genetického zdroje rostlin předávaného pověřené osobě do genové banky pro dlouhodobé uchování je stanovena v příloze č. 1.

(3) Velikost vzorku vegetativně rozmnožovaného genetického zdroje rostlin se řídí technickými možnostmi. Minimální velikost vzorku vegetativně rozmnožovaného genetického zdroje rostlin je uvedena v příloze č. 2.

(4) Pokud účastník Národního programu nemá dostatečné množství semen nebo částí rostlin určených k rozmnožování nebo konzervaci, stromů nebo keřů pro velikost vzorku genetického zdroje rostlin podle odstavce 2 nebo 3 nebo pokud by byl ohrožen genetický zdroj rostlin, bude vzorek genetického zdroje rostlin poskytnut až po přemnožení genetického zdroje rostlin a bude tak zajištěno jeho dostatečné množství.

(5) U semenných vzorků genetických zdrojů rostlin předávaných ke konzervaci pověřené osobě do genové banky je požadována klíčivost a čistota stanovená zvláštním právním předpisem.2)

(6) Není-li možné dosáhnout klíčivosti a čistoty stanovené podle odstavce 5, jsou minimální požadavky na klíčivost a čistotu stanoveny v příloze č. 3.

(7) Semenné vzorky genetických zdrojů rostlin předávané ke konzervaci pověřené osobě do genové banky musí mít vlhkost a zdravotní stav, které nesnižují jejich biologickou hodnotu a které odpovídají zvláštnímu právnímu předpisu.2)

(8) Semenné vzorky genetických zdrojů rostlin předávané ke konzervaci do zahraničí jako bezpečnostní duplikace jsou spolu s požadovanou dokumentací předávány prostřednictvím genové banky pověřené osoby.

§ 5

Velikost vzorku genetického zdroje mikroorganismu

Velikost vzorku genetického zdroje mikroorganismu poskytovaného účastníkem Národního programu pro potřeby dlouhodobého uchování písemně stanoví pověřená osoba podle aktuálního stavu genetického zdroje mikroorganismu tak, aby byl zajištěn původní genetický základ mikroorganismu, ze kterého jsou poskytovány vzorky genetických zdrojů mikroorganismů dalším účastníkům Národního programu a příjemcům.

§ 6

Rozsah údajů o genetickém zdroji

(1) V případě genetického zdroje rostlin předá účastník Národního programu pověřené osobě současně se vzorkem genetického zdroje tyto údaje o genetickém zdroji:

a) poskytnuté množství, klíčivost, hmotnost tisíce semen, typ kolekce pro uložení vzorku genetického zdroje,

b) pasportní údaje,

c) popisné údaje ve formátu podle klasifikátorů,

d) v případě genetického zdroje rostlin konzervovaného in situ nebo on farm místo výskytu nebo udržování tohoto genetického zdroje a údaje charakterizující lokalitu.

(2) V případě genetického zdroje mikroorganismu předá účastník Národního programu pověřené osobě současně se vzorkem genetického zdroje údaje o genetickém zdroji v rozsahu podle § 10.

Rozsah a způsob hodnocení genetických zdrojů

§ 7

Hodnocení genetických zdrojů rostlin

(1) Hodnocení genetických zdrojů rostlin se skládá z charakterizace, která slouží k jednoznačné identifikaci genetického zdroje rostlin, a z hodnocení hospodářských znaků.

(2) Hodnocení jednoletých, dvouletých a vytrvalých druhů genetických zdrojů rostlin konzervovaných ex situ se provádí v polních testech a laboratorních testech.

(3) Hodnocení genetických zdrojů rostlin konzervovaných in situ je analogické k hodnocení ex situ, vychází však z možností hodnocení na přírodním stanovišti. Návazným pravidelným monitorováním genetických zdrojů rostlin je kontrolován stav populace a případné ohrožení genetického zdroje rostlin.

(4) Hodnocení genetických zdrojů rostlin konzervovaných ex situ nebo in situ provádí účastník Národního programu, který v rámci Národního programu odpovídá za příslušnou druhovou kolekci genetického zdroje rostlin. V případě, že by účastník Národního programu nemohl provést hodnocení genetického zdroje rostlin konzervovaného in situ, může se souhlasem pověřené osoby zajistit jeho hodnocení jiným vhodným způsobem.

§ 8

Hodnocení genetických zdrojů mikroorganismů

(1) Hodnocení genetických zdrojů mikroorganismů obsahuje zejména jejich charakteristiku, která zahrnuje taxonomické zařazení organismu, morfologický popis, stanovení biologických, biochemických, molekulárně-genetických a technologických vlastností. Genetické zdroje mikroorganismů jsou charakterizovány pomocí testů požadovaných vlastností u prospěšných mikroorganismů, patogenity či virulence u škodlivých mikroorganismů a testů rezistence vůči chemickým nebo fyzikálním faktorům. Vitalita, homogenita a stabilita vlastností, pro které je genetický zdroj uchováván, je ověřována průběžně, především po dlouhodobé konzervaci a oživení, které probíhá podle plánu obnovy.

(2) Součástí hodnocení genetických zdrojů mikroorganismů je také seznam vědeckých publikací, které souvisí se sbírkovými položkami, dále národní a mezinárodní spolupráce, začlenění sbírky do mezinárodních organizací na ochranu biodiversity a evidence poskytnutých mikroorganismů.

Rozsah a způsob vedení dokumentace účastníkem Národního programu

§ 9

Genetické zdroje rostlin

(1) Dokumentace o genetických zdrojích rostlin, kterou vede v souladu s § 17 zákona účastník Národního programu, se skládá z

a) pasportních údajů,

b) popisných údajů,

c) údajů o konzervaci, pokud je účastník Národního programu pověřen dlouhodobým uchováváním genetického zdroje rostlin,

d) údajů o poskytnutých genetických zdrojích.

(2) Pasportní údaje obsahují informace jednoznačně identifikující každý genetický zdroj rostliny a obsahují také soupis podmínek stanovených poskytovatelem genetického zdroje, které se týkají způsobu využití tohoto zdroje a podmínek pro jeho poskytnutí dalšímu příjemci.

(3) Popisná část obsahuje výsledky hodnocení všech morfologických, biologických, hospodářských a biochemických znaků formou popisných deskriptorů. Popisné deskriptory jsou rodově nebo druhově specifické a definují způsob hodnocení projevu každého znaku. Soubor deskriptorů tvoří klasifikátor daného rodu nebo druhu. Pokud není klasifikátor k dispozici, připraví účastník Národního programu minimální seznam popisných deskriptorů. Účastník Národního programu zaznamenává údaje obsažené v popisné části též formou originálních metrických hodnot a tyto uchovává.

(4) Údaje o konzervaci genetického zdroje rostlin obsahují:

a) u semen konzervovaných v genové bance základní skladovací údaje o uloženém semenném vzorku genetického zdroje,

b) u vegetativně množených kolekcí genetických zdrojů rostlin v polní kolekci, kulturách in vitro nebo kryobance nezbytné informace o konzervovaném genetickém zdroji rostlin, jako je počet položek ve vzorku genetického zdroje, datum založení konzervace, datum regenerace a způsob konzervace.

(5) Údaje o poskytnutých genetických zdrojích obsahují pasportní a popisné údaje, údaje jednoznačně identifikující příjemce a způsob využití.

§ 10

Genetické zdroje mikroorganismů

(1) Dokumentace o genetickém zdroji mikroorganismu, kterou vede v souladu s § 17 zákona účastník Národního programu, se vede pro každou položku ve sbírce genetických zdrojů mikroorganismů.

(2) Dokumentace genetického zdroje mikroorganismu obsahuje tyto údaje:

a) evidenční označení sbírky,

b) evidenční číslo sbírkového kmene,

c) platné vědecké jméno druhu, případně jméno vnitrodruhové kategorie poddruh, varieta, forma specialis, rasa,

d) geografický původ, lokalita, substrát, hostitel,

e) údaje o izolaci, taxonomickém zařazení a zařazení do sbírky,

f) podmínky kultivace,

g) způsob a místo konzervace nebo uchování,

h) historie kmene, zejména číslo kmene v jiných sbírkách, změna taxonomického zařazení,

i) manipulace s kmenem, zejména datum poslední obnovy a datum inventarizace,

j) soupis podmínek stanovených poskytovatelem genetického zdroje, které se týkají způsobu využití tohoto zdroje a podmínek pro jeho poskytnutí dalšímu příjemci,

k) údaje o poskytnutých genetických zdrojích včetně údajů jednoznačně identifikujících příjemce a způsob využití.

(3) Účastník Národního programu eviduje další informace vymezující a charakterizující daný kmen mikroorganismu.

§ 11

Velikost vzorku genetického zdroje rostlin poskytovaného pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání

(1) Velikost vzorku genetického zdroje generativně množených rostlin poskytovaného příjemci je 30 až 50 klíčivých semen v závislosti na biologických vlastnostech daného druhu.

(2) U vegetativně množených druhů je velikost jednoho vzorku genetického zdroje v rozmezí 3 až 10 regenerujících částí, jak je pro specifické druhy rostlin uvedeno v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) Jeden příjemce obdrží během jednoho kalendářního roku od pověřené osoby nebo účastníka Národního programu nejvýše

a) 30 vzorků genetických zdrojů u generativně množených druhů,

b) 10 vzorků genetických zdrojů u vegetativně množených druhů.

§ 11a

Velikost vzorku genetického zdroje mikroorganismu poskytovaného pro účely šlechtění, výzkumu a vzdělávání

Stanovení počtu a velikosti vzorku genetického zdroje mikroorganismu poskytovaného účastníkem Národního programu příjemcům provádí vedoucí nebo kurátor sbírky. Velikost vzorku je závislá na druhu uchovávaného genetického zdroje, aktuálním stavu sbírkové položky a technických možnostech vlastníka genetického zdroje.


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 458/2003 Sb.

Velikost semenného vzorku genetického zdroje rostlin předávaného pro dlouhodobé uchování pověřené osobě do genové banky (počty klíčivých semen v tisících)

Druh, skupina druhůCharakter množeníTyp kolekce
aktivnízákladní
Standard 1samosprašné64
Standard 2cizosprašné128
Chřest (Asparagus L.)cizosprašné, dvoudomé0,50,5
Konopí seté (Cannabis sativa L.)cizosprašné64
Pískavice (Trigonella L.)cizosprašné43
Trávy - plané druhypřevážně cizosprašné31
Trávy - okrasné druhy jednoletépřevážně cizosprašné97
Vičenec (Onobrychis L), lupina (Lupinus L), bob (Vicia faba L), fazol (Phaseolus L), vikev (Vicia L), hrách (Pisum L), hrachor (Lathyrus L.)samosprašné i cizosprašné32
Plané příbuzné druhy kulturních rostlinpřevážně cizosprašné11

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 458/2003 Sb.

Minimální velikost vzorku vegetativně rozmnožovaného genetického zdroje rostlin pro potřeby regenerace a konzervace (počty v kusech)

Druh, skupina druhůBiologický charakter vzorkůPočet
Brambor (Solanum tuberosum L.)tuberizující rostliny in vitro6
Cibule (Allium cepa L.)cibule6
Česnek (Allium sativum L.)cibule20
Dosna (Canna L.)oddenky s 2 - 3 očky15
Chmel (Humulus lupulus L.)rostliny8
Jahodník (Fragaria L.)sazenice10
Jiřinka (Dahlia Cav.)rostliny5
Křen (Armoracia G. M. et Sch.)rostliny5
Lékořice (Glycyrrhiza L.)rostliny5
Mečík (Gladiolus L.)hlíza20
Okrasné dřevinysazenice3
Okrasné traviny vytrvalérostliny2-5
Ovocné dřevinystromky, keře5
Réva vinná (Vitis vinifera L.)keře7
Reveň (Rheum L.)rostliny5
Řebříček (Achillea L.)rostliny5
Tulipán (Tulipa L.)cibule30
Kosatec (Iris L.)rostliny5
Pivoňka (Paeonia L.)rostliny5
Denivka (Hemerocallis L.)rostliny5

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 458/2003 Sb.

Minimální požadavky na klíčivost a čistotu semenných vzorků u specifických druhů a skupin genetických zdrojů rostlin předávaných pro konzervaci pověřené osobě do genové banky

Druh, skupina druhůPřípustná minimální klíčivost (%)Přípustná minimální čistota osiva (%)
Plané příbuzné druhy kulturních rostlin - sběry4090
Trávy - okrasné jednoleté (druhy s dlouze osinatými a ochmýřenými obilkami)7070
Čeleď Fabaceae85
(včetně tvrdých semen)
98
Svazenka (Phacelia Juss.)85
(včetně tvrdých semen)
98
Aromatické, kořeninové a léčivé rostliny6590

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 458/2003 Sb.

Minimální velikost vzorků vegetativně množených druhů genetických zdrojů rostlin poskytovaných příjemcům

Druh, skupina druhůBiologický charakter poskytovaných vzorkůPočet
Brambor (Solanum tuberosum L.)in vitro rostliny5
Cibuloviny obecněcibule5
Chmel (Humulus lupulus L.)sádě3
Jahodník (Fragaria L.)sazenice3
Léčivé a kořeninové rostlinyrostliny3-10
Okrasné dřeviny obecněrouby3
Okrasné rostlinyhlízy, cibule, sazenice3
Okrasné travinyregenerující části3
Ovocné dřeviny obecněrouby3
Réva vinná (Vitis vinifera L.)očka10

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb.
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

2) Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru