Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 457/2003 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004

Částka 151/2003
Platnost od 23.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

457

ZÁKON

ze dne 3. prosince 2003

o státním rozpočtu České republiky na rok 2004

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2004 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 754 080 652 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 869 050 652 000 Kč. Schodek státního rozpočtu, který činí 114 970 000 000 Kč, bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) vydáním státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše 103 641 129 000 Kč,

b) změnou stavů na účtech státních finančních aktiv do výše 1 418 871 000 Kč,

c) přijatými dlouhodobými úvěry do výše 9 910 000 000 Kč.

Ukazatele podle věty první a druhé jsou obsaženy v příloze č. 1.

(2) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.

(3) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3.

(4) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4.

(5) Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou uvedeny v příloze č. 5.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 12 672 285 000 Kč a odvody peněžních prostředků z vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 16 866 000 000 Kč. Ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4.

(7) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům krajů, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši 16 025 052 000 Kč uvedenými v příloze č. 6. Příloha č. 6 obsahuje i kritéria pro výpočet dotace.

(8) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích, včetně příspěvku na výkon státní správy, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši 20 580 071 000 Kč uvedenými v příloze č. 7.

(9) Ve státním rozpočtu je obsažen příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností v celkové výši 4 728 495 000 Kč uvedený v příloze č. 8.

(10) Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce podle odstavce 8 se stanoví podle postupu uvedeného v části A přílohy č. 9 a pro jednotlivé obce s rozšířenou působností podle odstavce 9 podle postupu uvedeného v části B přílohy č. 9.

(11) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 4 730 000 000 Kč. Z této dotace je částka ve výši 4 430 000 000 Kč určena na regulaci trhu a částka ve výši 300 000 000 Kč je určena na krytí správních výdajů Státního zemědělského intervenčního fondu.

(12) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 800 000 000 Kč.

(13) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., ve výši 400 000 000 Kč pro doplnění pojistných fondů. Pojistná kapacita se stanoví ve výši 120 000 000 000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 1997 až 2003, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím kapitol státního rozpočtu a okresních úřadů a prostřednictvím krajů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v letech 1997, 1998 a 2002 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2003, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 2004 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 1997 až 2003.

(2) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele "Financování opatření k odstranění následků povodní", "Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku", "Financování řešení důsledků kosovské krize", rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv, o prostředky, které nebyly v roce 2003 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto překročení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu a financující položka "Změna stavů na účtech státních finančních aktiv" uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

(3) Ministr obrany se zmocňuje převést ze státního rozpočtu do státních finančních aktiv do konce roku 2003 nevyčerpané prostředky státního rozpočtu účelově určené v rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany závazným ukazatelem "Důchody" do výše 70 000 000 Kč a závazným ukazatelem "Ostatní sociální dávky" do výše 230 000 000 Kč. Dále se zmocňuje převést ze státního rozpočtu do státních finančních aktiv ve stejném termínu prostředky nevyčerpané v rámci závazného ukazatele kapitoly Ministerstva obrany "Výdaje celkem" do výše 50 000 000 Kč. Tyto prostředky se použijí v roce 2004 na posílení závazného ukazatele "Ostatní sociální dávky" do výše 300 000 000 Kč a na realizaci redislokačních opatření v rámci realizace výstavby profesionální Armády České republiky a ozbrojených sil České republiky do výše 50 000 000 Kč. O výši převedených prostředků se zvyšují v roce 2004 celkové rozpočtované výdaje, schodek státního rozpočtu a financující položka "Změna stavu na účtech státních finančních aktiv" uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

(4) Ministr vnitra se zmocňuje převést ze státního rozpočtu do státních finančních aktiv do konce roku 2003 nevyčerpané prostředky státního rozpočtu účelově určené v rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra závazným ukazatelem "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy" do výše 239 000 000 Kč. Tyto prostředky se použijí v roce 2004 ke stejným účelům jako v roce 2003. O výši převedených prostředků se zvyšují v roce 2004 celkové rozpočtované výdaje, schodek státního rozpočtu a financující položka "Změna stavu na účtech státních finančních aktiv" uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

§ 3

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2004 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 10.

§ 4

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2004 a způsobu kontroly jejich užití jsou uvedena v příloze č. 11.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 457/2003 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv tis. Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem754 080 652
Výdaje státního rozpočtu celkem869 050 652
z toho:finanční vztahy k rozpočtům
- krajů16 025 052
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích20 580 071
- příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností4 728 495
Schodek-114 970 000
Financování:
Vydání státních dluhopisů podle zvláštního předpisu103 641 129
Změna stavů na účtech státních finančních aktiv1 418 871
Přijaté dlouhodobé úvěry9 910 000

Příloha č. 2 k zákonu č. 457/2003 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmyz toho:nedaňové příjmy,
kapitálové příjmy
a přijaté dotace
z toho:
povinné
pojistné na
důchodové
pojištění
z rozpočtu
Evropské unie
301Kancelář prezidenta republiky60
302Poslanecká sněmovna Parlamentu18 500
303Senát Parlamentu2 700
304Úřad vlády České republiky5 900
305Bezpečnostní informační služba95 000
306Ministerstvo zahraničních věcí140 000
307Ministerstvo obrany2 434 367 *)2 004 773960 433
308Národní bezpečnostní úřad0
309Kancelář Veřejného ochránce práv0
312Ministerstvo financí722 321 *)594 853268 869
313Ministerstvo práce a sociálních věcí282 732 601 *)234 377 1651 157 285607 285
314Ministerstvo vnitra5 850 000 *)4 817 647256 000
315Ministerstvo životního prostředí64 500
317Ministerstvo pro místní rozvoj28 700
321Grantová agentura České republiky380
322Ministerstvo průmyslu a obchodu321 187
327Ministerstvo dopravy531 174
328Český telekomunikační úřad5 220 000
329Ministerstvo zemědělství2 258 7421 995 000
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy12 83710 000
334Ministerstvo kultury132 814
335Ministerstvo zdravotnictví14 000
336Ministerstvo spravedlnosti578 985 *)476 811383 200
338Ministerstvo informatiky300
343Úřad pro ochranu osobních údajů0
344Úřad průmyslového vlastnictví60 000
345Český statistický úřad5 000
346Český úřad zeměměřický a katastrální165 000
347Komise pro cenné papíry0
348Český báňský úřad4 700
349Energetický regulační úřad0
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže0
358Ústavní soud20
361Akademie věd České republiky12 000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání0
374Správa státních hmotných rezerv303 150
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost1 000
381Nejvyšší kontrolní úřad1030
396Státní dluh0
397Operace státních finančních aktiv1 280 0002 034 897
398Všeobecná pokladní správa420 800 00025 223 00010 060 000
CELKEM714 398 274242 271 24939 682 37812 672 285
PŘÍJMY CELKEM (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace)754 080652

*) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle platné rozpočtové skladby součástí daňových příjmů

Příloha č. 3 k zákonu č. 457/2003 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky333 174
302Poslanecká sněmovna Parlamentu980 495
303Senát Parlamentu591 154
304Úřad vlády České republiky516 756
305Bezpečnostní informační služba968 905
306Ministerstvo zahraničních věcí4 748 514
307Ministerstvo obrany50 725 985
308Národní bezpečnostní úřad228 223
309Kancelář Veřejného ochránce práv90 388
312Ministerstvo financí14 808 358
313Ministerstvo práce a sociálních věcí283 386 794
314Ministerstvo vnitra45 186 731
315Ministerstvo životního prostředí4 183 693
317Ministerstvo pro místní rozvoj5 090 750
321Grantová agentura České republiky1 252 460
322Ministerstvo průmyslu a obchodu10 970 481
327Ministerstvo dopravy13 989 620
328Český telekomunikační úřad467 343
329Ministerstvo zemědělství24 818 554
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy94 000 146
334Ministerstvo kultury6 045 710
335Ministerstvo zdravotnictví9 118 047
336Ministerstvo spravedlnosti17 410 923
338Ministerstvo informatiky652 017
343Úřad pro ochranu osobních údajů205 338
344Úřad průmyslového vlastnictví151 859
345Český statistický úřad1 269 258
346Český úřad zeměměřický a katastrální2 323 657
347Komise pro cenné papíry124 427
348Český báňský úřad153 998
349Energetický regulační úřad116417
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže142 964
358Ústavní soud106 769
361Akademie věd České republiky4 033 338
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání42 016
374Správa státních hmotných rezerv1 791 152
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost373 965
381Nejvyšší kontrolní úřad502 217
396Státní dluh27 029 000
397Operace státních finančních aktiv14 643 768
398Všeobecná pokladní správa225 475 288
CELKEM869 050 652

Příloha č. 4 k zákonu č. 457/2003 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem60
Výdaje celkem333 174
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci47 373
z toho:platy zaměstnanců 44 067
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)15 878
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb881
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5144 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom:institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)0
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)1 867
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány230 050
Celkové výdaje na lesní hospodářství22 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem18 500
Výdaje celkem980 495
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci285 194
z toho:platy zaměstnanců 130 765
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)99 818
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 616
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 543 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom:institucionální výdaje celkem 2)0
účelové výdaje celkem2)0
Platy poslanců150 228
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)79 910
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby936

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 700
Výdaje celkem591 154
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci156 892
z toho: platy zaměstnanců82 615
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)51 937
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 652
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5128 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy senátorů62 820
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)28 467
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby4 500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 900
Výdaje celkem516 756
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci200 445
z toho:platy zaměstnanců 176 329
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)70 156
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 526
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5119 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem16 244
v tom:institucionální výdaje celkem2)12 944
účelové výdaje celkem2)3 300
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)0
Veřejné zakázky3)3 300
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě200 445
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě176 329
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem1 320
v tom:
na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů1 320
v tom: PHARE1 320
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 200211 852

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem95 000
Výdaje celkem968 905
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5131 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem7 130
v tom:institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)7 130
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky 3)7 130

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem140 000
Výdaje celkem4 748 514
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci529 980
z toho: platy zaměstnanců527 152
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)185 493
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10 543
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51124 610
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem19 300
v tom:institucionální výdaje celkem2)8 800
účelové výdaje celkem2)10 500
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)10 500
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě529 980
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě527 152
Humanitární pomoc0
Rozvojová zahraniční pomoc0
Zahraniční vysílání rozhlasu0
Neinvestiční transfery do zahraničí0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem960 433
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti2 434 367
z toho:pojistné na důchodové pojištění 2 004 773
Výdaje celkem50 725 985
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12 016 638
z toho: platy zaměstnanců10 960 978
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)3 883 245
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb219 220
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 512 216 111
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem483 889
v tom:institucionální výdaje celkem 2)150 000
účelové výdaje celkem 2)333 889
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)36 260
Veřejné zakázky 3)294 629
Specifický výzkum na vysokých školách3)51 915
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4)1381641
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě4)1 201 180
Důchody2 954 930
Ostatní sociální dávky2 615 550
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky3 500
Program sociální prevence a prevence kriminality6 500
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 900

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem228 223
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci90 856
z toho: platy zaměstnanců90 346
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)31 800
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1807
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 516 500
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem25 600
v tom:institucionální výdaje celkem2)6 600
účelové výdaje celkem 2)19 000
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)0
Veřejné zakázky3)19 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4)90 856
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě4)90 34

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0
Výdaje celkem 90 388
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 38 816
z toho: platy zaměstnanců 34 003
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)13 586
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 681
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 519 700
Specifické dílčí ukazatele
Platy funkcionářů 2 704
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 349/1999 Sb.) 1 530

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 268 869
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti 722 321
z toho: pojistné na důchodové pojištění 594 853
Výdaje celkem 14 808 358
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7 052 815
z toho: platy zaměstnanců 7 010 025
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)2 468 485
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 140 201
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 53 420 012
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4)6 426 995
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4)6 400 643
Ostatní sociální dávky 184 800
Rozvojová zahraniční pomoc 0
Program protidrogové politiky 16 900
Program sociální prevence a prevence kriminality 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 500
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem 17 500
v tom:
na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů 17 500
v tom: PHARE 17 500
Mezinárodní fórum o spolupráci veřejného a soukromého sektoru (PPP) 7 500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 5)1 157 285
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie607 285
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti282 732 601
z toho: pojistné na důchodové pojištění234 377 165
Výdaje celkem283 386 794
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci3 048 588
z toho: platy zaměstnanců3 033 792
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)1 067 007
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb60 676
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 840 481
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem113 940
v tom:institucionální výdaje celkem2)42 480
účelové výdaje celkem 2)71 460
Národní program výzkumu 3)54 600
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky 3)15 600
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě2 945 289
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě2 930 931
Důchody226 513 449
Ostatní sociální dávky32 897 238
Pasivní politika zaměstnanosti7 900 000
Aktivní politika zaměstnanosti4 134 490
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.324 000
Výdaje spojené s realizací zákona č. 39/2000 Sb., 261/2001 Sb. a 172/2002 Sb.0
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se ZPS557 000
Podpora podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se ZPS109 500
Výdaje ústavů sociální péče řízených ministerstvem343 955
Zabezpečení systému státní sociální podpory408 000
Výdaje na spoje související s výplatou důchodů a ostatních dávek555 152
Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby943 650
z toho:program protidrogové politiky 85 644
program sociální prevence a prevence kriminality 168 340
podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity 16 245
Dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic94 500
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci40 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.418
Rozvojová zahraniční pomoc0
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem1 203 727
v tom:
a) na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů295 564
v tom: PHARE295 564
b) na financování programů (projektů) strukturálních fondů a Fondu soudržnosti908 163
v tom: ESF908 163
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištěni 41 312 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 267 011 tis. Kč

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem256 000
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti5 850 000
z toho: pojistné na důchodové pojištění4 817 647
Výdaje celkem45 186 731
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci21 029 222
z toho: platy zaměstnanců20 524 974
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)7 216 916
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb410 500
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 53 848 866
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem18 984
v tom:institucionální výdaje celkem 2)14 810
účelové výdaje celkem 2)4 174
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)2 520
Veřejné zakázky3)1 600
Specifický výzkum na vysokých školách 3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě4)20 552 579
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4)20 062 066
Důchody2 346 600
Ostatní sociální dávky1 890 900
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program sociální prevence a prevence kriminality3 900
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.5 068
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem77 601
v tom:
na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů77 601
v tom: PHARE77 601
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem 6)964
v tom:Evropská skupina vláken ENFSI 150
Evropská skupina laků a skel ENFSI 150
Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 106
Ochranné prostředky záchranářů a obyvatel 100
Požární ochrana 2004 198
Pokroky v kriminalistice 100
Rekodifikace trestního zákonodárství 20
Perspektivy rozvoje výuky policejního managementu a informatiky 30
Seminář k policejní cizojazyčné zásobě 15
Seminář k problematice využití operativně pátracích prostředků jako důkaz v trestním řízeni 15
Terorismus jako aktuální forma ozbrojeného konfliktu 80

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

6) podle § 71 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem64 500
Výdaje celkem4 183 693
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci506 452
z toho: platy zaměstnanců501 164
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)177 258
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10 023
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 259 800
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem565 923
v tom:institucionální výdaje celkem 2)222 706
účelové výdaje celkem2)343 217
Národní program výzkumu 3)38 006
Programy v působnosti poskytovatelů3)257 974
Veřejné zakázky3)34 500
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě356 896
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě354 184
Rozvojová zahraniční pomoc0
Dotace občanským sdružením20 000
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím45 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 500
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem100 000
v tom:
a) na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů100 000
v tom:PHARE 25 850
ISPA 74 150
b) na financování programů (projektů) strukturálních fondů a Fondu soudržnosti0
v tom:ERDF 0
ESF 0
Fond soudržnosti 0
Mezinárodní konference "ACID RAIN"1 100
Mezinárodní konference XVI. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu18 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem28 700
Výdaje celkem5 090 750
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci184 216
z toho: platy zaměstnanců180 854
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)64 476
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 617
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 53 397 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem30 000
v tom:institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)30 000
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)25 000
Veřejné zakázky3)5 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě168 891
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě166 683
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu430 000
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem545 106
v tom:
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem145 000
v tom:PHARE 145 000
ISPA 0
SAPARD 0
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem400 106
v tom:ERDF 360 106
ESF 40 000
EAGGF (záruční sekce) 0
EAGGF (orientační sekce) 0
FIFG 0
Fond soudržnosti 0
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002800 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem380
Výdaje celkem1 252 460
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci14 140
z toho: platy zaměstnanců8 500
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)4 945
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb170
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 50
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem1 252 460
v tom:institucionální výdaje celkem 2)29 460
účelové výdaje celkem 2)1 223 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem321 187
Výdaje celkem10 970 48
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci515 668
z toho: platy zaměstnanců509 795
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)180 484
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10196
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 884 389
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem1 559 350
v tom:institucionální výdaje celkem 2)0
účelové výdaje celkem2)1 559 350
Národní program výzkumu3)56 750
Programy v působnosti poskytovatelů 3)1 500 000
Veřejné zakázky 3)2 600
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě510 805
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě505 495
Útlum hornictví včetně sanace těžby uranu a mandatorních sociálních výdajů4143 000
Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu160 000
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím16 550
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.400
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem261 040
v tom:
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem140 040
v tom: PHARE140 040
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem121 000
v tom: ERDF121 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem531 174
Výdaje celkem13 989 620
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci283 466
z toho: platy zaměstnanců280 192
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)99 213
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 604
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 56 128 951
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem157 796
v tom:institucionální výdaje celkem 2)20 030
účelové výdaje celkem 2)137 766
Národní program výzkumu 3)77 977
Programy v působnosti poskytovatelů 3)58 294
Veřejné zakázky 3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě270 530
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě268 559
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy4 476 378
Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury450 000
Příspěvek na provoz kombinované dopravy90 000
Doprovodný sociální program pro ČD208 000
Úhrada závazků ČD500 000
Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy400 000
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím4 590
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.4 500
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem8 954
v tom:
na financování programů (projektů) strukturálních fondů a Fondu soudržnosti8 954
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 5 220 000
Výdaje celkem 467 343
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 126 818
z toho: platy zaměstnanců 125 923
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)44 386
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 518
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5139 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 126 818
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 125 923
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 1 800
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem 15 000
v tom:
na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů 15 000
v tom: PHARE 15 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 258 742
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie1 995 000
Výdaje celkem24 818 554
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 725 769
z toho: platy zaměstnanců1 711 852
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)604 0191
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb34 2381
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 591 500
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem668 312
v tom: institucionální výdaje celkem 2)320 662
účelové výdaje celkem 2)347 650
Národní program výzkumu 3)86 450
Programy v působnosti poskytovatelů 3)259 600
Veřejné zakázky 3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě1 569 040
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě1 556 062
Podpora agrokomplexu celkem7)15 976 000
z toho: užití EAGGF (záruční sekce) a navazující výdaje SR celkem13 100 000
v tom:přímé platby - předfinancování ze SR 5 600 000
navýšení přímých plateb ze SR 5 200 000
financování Horizontálního plánu rozvoje venkova z rozpočtu EU 1 840 000
spolufinancování Horizontálního plánu rozvoje venkova ze SR 460 000
Podpora lesnímu hospodářství690 000
Podpora vodnímu hospodářství470 000
Státní podpora zdravotně postiženým občanům na bezlepkové a bezbílkovinné potraviny8 000
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3 300
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem411 200
v tom:
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem374 200
v tom:PHARE 179 200
SAPARD 195 000
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem37 000
v tom:EAGGF (orientační sekce) 37 000
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020
Mezinárodni konference k problematice vztekliny (WHO)225

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

7) v tom:
- podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství
- posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblasti a kriteria pro jejich posuzování
- majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, a o změnách některých souvisejících zákonů
- dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s.

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem12 837
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie10 000
Výdaje celkem94 000 146
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci341 192
z toho: platy zaměstnanců325 088
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)117 318
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 503
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 54 671 244
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem4 688 389
v tom:institucionální výdaje celkem 2)3 272 655
účelové výdaje celkem2)1 415 734
Národní program výzkumu3)329 244
Programy v působnosti poskytovatelů 3)1 057 531
Veřejné zakázky3)10 000
Specifický výzkum na vysokých školách 3)1 044 227
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)11 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě308 608
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě305 281
Výdaje kapitoly bez výzkumu a vývoje, vybraných okruhů výdajů a výdajů souvisejících s reprodukcí investičního majetku82 349 543
v tom:transfery vysokým školám 8)14 857 669
výdaje regionálního školství 65 773 486
ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly 714 197
podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy 477 078
běžné výdaje státní správy 527 113
Vybrané okruhy výdajů:
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky10 202
Program sociální prevence a prevence kriminality10 202
Výdaje na sportovní reprezentaci983 838
Financování komunitárních programů
Program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova19 635
Program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity14 700
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.250
Státní informační politika1250 694
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem109 584
v tom:
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem16 687
v tom: PHARE16 687
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem92 897
v tom: ESF92 897
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem 6).3 865
v tom:Konference Rady Evropy 500
Seminář ESCJ/RE - validace a implementace evropského jazykového portfolia 100
Mezinárodní konference UNESCO - Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 200
Seminář v rámci česko-slovensko-belgické spolupráce v oblasti SOŠ (projekt VOTEC) 180
Konference zástupců prac. skupin zemí "Visearadské 4" k problematice speciál, vzd. 200
Seminář OECD/IMHE 400
Zasedání CEE (seminář akreditačních gremií) 300
Setkání laureátů soutěže Evrooa ve škole v rámci RE 400
Seminář k problematice volného času dětí a mládeže 300
Evropská konference o středoškolské odborné činnosti a její realizace ve státech EU 350
Mezinárodní setkání členů Koordinačního centra mezinárodní biologické olympiády 125
Seminář k naplňování podrobného programů EK pro realizaci cílů Lisabonského procesu 750
Seminář k uznáváni profesních kvalifikaci v EU 60

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

6) podle § 71 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla

8) dotace veřejným vysokým školám dle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách); finanční prostředky pro policejní VŠ jsou zahrnuty do kapitoly MV, pro vojenské VŠ do kapitoly MO

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem132 814
Výdaje celkem6 045 710
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci73 249
z toho: platy zaměstnanců71 008
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)25 637
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1420
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5812 850
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem82 371
v tom:institucionální výdaje celkem59 536
účelové výdaje celkem22 835
Národní program výzkumu0
Programy v působnosti poskytovatelů22 435
Veřejné zakázky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě73 249
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě71 008
Výdaje na církve a náboženské společnosti (CNS) celkem1 248 194
z toho: výdaje na činnost registrovaných CNS970 000
v tom:platy duchovních 640 000
pojistné duchovních 224 000
platy administrativy 34 000
pojistné administrativy 12 000
prostředky na věcné náklady CNS 37 000
prostředky na údržbu církevního majetku 23 000
Vybrané okruhy výdajů:
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů24 004
Program záchrany architektonického dědictví379 795
Havárie střech památek55 000
Program restaurování movitých kulturních památek25 000
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví153 012
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón235 000
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny20 000
Podpora záchranných archeologických výzkumů17 000
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin8 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2 000
Veřejné informační služby knihoven40 903
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin30 000
Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii55 490
Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven129 607
Kulturní aktivity277 132
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.300
Výdaje na financování komunitárních programů10 330
Výdaje, na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 200236 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem14 000
Výdaje celkem9 118 047
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 010 652
z toho: platy zaměstnanců996 190
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)353 728
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb19 928
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 54 198 550
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem800 483
v tom:institucionální výdaje celkem 2)238 043
účelové výdaje celkem 2)562 440
Národní program výzkumu 3)66 215
Programy v působnosti poskytovatelů 3)481 954
Veřejné zakázky 3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě946 484
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě932 523
Program protidrogové politiky24 000
Program sociální prevence a prevence kriminality1 140
Národní program zdraví13 000
Prevence HIV/AIDS29 000
Národní program přípravy na stárnutí8 500
Národní plán pomoci zdravotně postiženým38 000
Rozvojová zahraniční pomoc0
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem0
v tom:
na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů0
v tom: PHARE0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem383 200
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti578 985
z toho: pojistné na důchodové pojištění476 811
Výdaje celkem17 410 923
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci8 064 243
z toho: platy zaměstnanců5 551 436
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)2 822 482
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb161 284
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52 478 000
Specifické dílčí ukazatelé
Výdaje na výzkum a vývoj celkem16 110
v tom:institucionální výdaje celkem 2)16 110
účelové výdaje celkem 2)0
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)0
Veřejné zakázky 3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4)7 960 126
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4)5 454 765
Platy soudců2 339 092
Platy státních zástupců765 833
Důchody305 300
Ostatní sociální dávky426 389
z toho: odchodné23 000
Výdaje justice10 679 354
Výdaje vězeňství5 955 556
Odměny odsouzených118 000
Program protidrogové politiky14 430
Program sociální prevence a prevence kriminality29 894
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem47 482
v tom:
na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů47 482
v tom: PHARE47 482
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 200230 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 338 Ministerstvo informatiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem300
Výdaje celkem652 017
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci52 657
z toho: platy zaměstnanců48 234
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)18 430
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb965
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5490 400
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem21 317
v tom:institucionální výdaje celkem 2)7 850
účelové výdaje celkem 2)13 467
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)7 447
Veřejné zakázky 3)6 020
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě52 657
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě48 234
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.800

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0
Výdaje celkem 205 338
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 29 088
z toho: platy zaměstnanců 27 175
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 181
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 544
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5133 244

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 60 000
Výdaje celkem 151 859
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 68 171
z toho: platy zaměstnanců 67 670
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)23 860
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 353
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 539 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 68 171
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 67 670
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem 6 000
v tom:
na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů 6 000
v tom: PHARE 6 000
Výdaje na spolupořádání mezinárodní konference EPIDOS 2004 650

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 5 000
Výdaje celkem 1 269 258
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 460 020
z toho: platy zaměstnanců 427 523
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)161 007
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 8 550
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5503 411
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 460 020
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 427 523
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem 11 526
v tom:
na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů 11 526
v tom: PHARE 11 526

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem165 000
Výdaje celkem2 323 657
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 166 562
z toho: platy zaměstnanců1 165 690
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)408 296
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb23 315
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5451 270
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem24 600
v tom:institucionální výdaje celkem 2)22 495
účelové výdaje celkem2)2 105
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky 3)2 105
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě1 166 562
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě1 165 690

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 347 Komise pro cenné papíry

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem 124 427
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 49 586
z toho: platy zaměstnanců 43 314
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)17 355
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 866
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 529 500
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 49 586
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 43 314

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem4 700
Výdaje celkem153 998
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci73 167
z toho: platy zaměstnanců73 116
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)25 608
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 462
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 59 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem27 540
v tom:institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem 2)27 540
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)0
Veřejné zakázky 3)27 540
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě73 167
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě73 116

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0
Výdaje celkem 116 417
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 34 924
z toho: platy zaměstnanců 33 887
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)12 223
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 678
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 516 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 34 924
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 33 887
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem 2 000
v tom:
související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem 2 000
v tom: PHARE 2 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0
Výdaje celkem 142 964
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 33 995
z toho: platy zaměstnanců 33 195
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)11 898
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 664
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 580 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 33 995
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 33 195

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 20
Výdaje celkem 106 769
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 51 859
z toho: platy zaměstnanců 32 042
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)17 842
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 020
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 515 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 51 859
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 32 042
Platy soudců 18 509
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.) 2 592

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem12 000
Výdaje celkem4 033 338
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci26 851
z toho: platy zaměstnanců26 228
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)9 518
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb525
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 50
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem4 033 338
v tom:institucionální výdaje celkem 2)3 399 654
účelové výdaje celkem2)633 684
Národní program výzkumu 3)155 610
Programy v působnosti poskytovatelů 3)274 526
Veřejné zakázky3)0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím3 700

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem42 016
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci17 898
z toho: platy zaměstnanců9 396
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem6 265
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb188
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 54 060
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě17 898
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě 9 396
odměny členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 8 159

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 303 150
Výdaje celkem 1 791 152
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 100 753
z toho: platy zaměstnanců 100 317
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)35 264
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 006
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5319 935
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 100 753
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 100 317
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 409 317

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 000
Výdaje celkem373 965
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platy za provedenou práci90 732
z toho: platy zaměstnanců90 605
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)31 757
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 812
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 594 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem50 800
v tom:institucionální výdaje celkem 2)23 800
účelové výdaje celkem 2)27 000
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)27 000
Veřejné zakázky3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě69 045
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě68 946
Rozvojová zahraniční pomoc0
Radonový program3 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 1030
Výdaje celkem 502 217
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 204 162
z toho: platy zaměstnanců 184 733
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)71 457
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3 695
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5145 222
Specifické dílčí ukazatele
Platy funkcionářů NKÚ 16 988
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.) 3 223
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 120
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem 1 979
v tom:
na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů 1 979
v tom: PHARE 1 979

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 0
Výdaje celkem 27 029 000
Financování
Vydané státní dluhopisy 103 641 129
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Specifické dílčí ukazatele
Úroky státního dluhu 26 729 000
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 300 000

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet9)1 280 000
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy 2 034 897
Výdaje z účtů státních finančních aktiv celkem 14 643 768
Financování
Změna stavu prostředků na bankovních účtech 1 418 871
Přijaté dlouhodobé úvěry 9 910 000
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Specifické dílčí ukazatele
Financování opatření k odstranění následků povodní 100 000
Výdaje na obnovu koryt vodních toků a vodohospodářských děl a protipovodňová opatření10)721 370
Výdaje na financování programů výstavby a technické obnovy vodovodů a úpraven vod, čistíren odpadních vod a kanalizací11)0
Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB 9 910 000
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku 1 103 436
Financování řešení důsledků kosovské krize 107 785
Výdaje na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků 30 000
Výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů 81 000
Výdaje na infrastrukturní akce k víceúčelovým halám 12)72 093

9) zahrnuto v daňových příjmech

10) § 135 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon

11) § 45 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích

12) § 15 zákona č. 473/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické a fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a navazující usnesení PSP ČR č. 2282 z 3. května 2002

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem25 223 000
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie10 060 000
Daňové příjmy celkem420 800 000
Výdaje celkem225 475 288
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 59 835 052
Specifické dílčí ukazatele
Vládní rozpočtová rezerva2 653 031
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)100 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému100 000
Výdaje na protidrogovou politiku105 000
Stavební spoření15 200 000
Podpora exportu1 125 000
Majetková újma1 068 914
Ostatní podpora podnikům23 049 500
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím923 000
Sociální výdaje; náhrady38 473 100
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc2 867 604
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 616 025 052
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 720 580 071
Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností - viz příloha č. 84 728 495
Další prostředky pro územní samosprávné celky4 561 005
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně40 909 000
z toho:Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na regulaci trhu 4 430 000
Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na krytí správních výdajů 300 000
Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury 2 800 000
Ostatní výdaje7 305 464
Výdaje na úhradu ztráty České konsolidační agentury19 000 000
Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie16 866 000

Příloha č. 5 k zákonu č. 457/2003 Sb.

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

v tis. Kč
Evidenční číslo Název programu Výdaje celkem
201 010 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 144 000
Kancelář prezidenta republiky celkem144 000
202 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu 43 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem43 000
203 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu 70 000
303 010 Pořízení a těch. obnova invest. majetku Senátu Parlamentu 58 000
Senát Parlamentu celkem128 000
204 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády 119 000
Úřad vlády České republiky celkem119 000
205 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby 100 630
305 010 Pořízení a těch. obnova invest. majetku Bezpečnostní informační služby 30 370
Bezpečnostní informační služba celkem131 000
206 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí 853 610
306 020 Pořízení a těch. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí 271 000
Ministerstvo zahraničních věcí celkem1 124 610
207 010 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury 252 350
207 020 Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení 69 300
207 040 Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů 9 300
207 050 Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů 144 466
207 060 Ochrana utajovaných skutečností 98 076
207 170 Pořízení a moder, prostředků topografického a geodetického zabezpečení 12 900
207 180 Výstavba specializovaných sil Armády ČR 569 350
207 230 Modernizace protiletadlového vojska 130 000
207 270 Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil 71 000
207 280 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil 109 360
207 320 Modernizace vrtulníkového letectva 139 000
207 350 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie 6 000
207 380 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu 70 110
207 410 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích 70000
207 510 Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť Armády ČR 54 000
207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky 156 700
207 630 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu 461 870
207 640 Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů 30 000
207 650 Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí 7 800
207 660 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky 27 130
207 680 Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ostatním materiálem 49 500
207 690 Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku 34 500
207 750 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání 108 000
207 780 Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace 10 000
207 790 Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče 24 700
207 810 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil 30 971
307 080 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality 57 632
307 110 Rozvoj strategického zpravodajství 91 500
307 120 Rozvoj sil speciálních operací 416 100
307 160 Rozvoj vojenského obranného zpravodajství 1 000
307190 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství 4 000
307 210 Modernizace mechanizovaného vojska 2 265 099
307 220 Rozvoj a modernizace dělostřelectva 159 960
307 310 Rozvoj a výstavba taktického letectva 4 486 820
307 370 Rozvoj logistiky vzdušných sil 2 000
307 390 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil 32 622
307 420 Zřízení a provoz zahraničních pracovišť 5 333
307 440 Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády 12 000
307 450 Bezpečnostní investice NATO 479 574
307 520 Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení 444 488
307 740 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí 32 000
307 810 Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO 295 100
307 820 Výstavba, obnova a provozování informačních systémů 314 500
Ministerstvo obrany celkem12 216 111
208 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Národního bezpečnostního úřadu 16 500
Národní bezpečnostní úřad celkem16 500
209 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv 19 700
Kancelář Veřejného ochránce práv celkem19 700
212 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva financí 541 038
212 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny územních finančních orgánů 1 773 840
212 210 Rozvoj a obnova mat.tech.základny celní správy 728 467
212 310 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 211 735
312 110 Pořízení a technická obnova budov a staveb územních finančních orgánů 112 526
312 210 Výstavba a technická obnova budov a staveb správy cel 52 406
Ministerstvo financí celkem3 420 012
213 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních věcí 349 000
213 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny České správy sociálního zabezpečení 549 019
213 210 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Správy služeb zaměstnanosti 299 981
213 310 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sociální péče a služeb 450 000
313 020 Pořízení a těch. obnova invest. majetku Správy sociálního zabezpečení 60 383
313 040 Pořízení a těch. obnova invest. majetku ve správě ústavů sociální péče 132 098
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem1 840 481
214 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva vnitra 621 060
214 020 Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a tělovýchovy 95 073
214 030 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů 85 574
214 040 Rozvoj a obnova mat.tech.základny organizací služeb resortu MV 67 216
214 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR 1 399 562
214 210 Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného sboru 625 034
214 410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy 237 961
314 120 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS - PEGAS 340 800
314 210 Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů 162 699
314 310 Reprodukce investičního majetku školských a vzdělávacích zařízení 6 635
314 610 Reprodukce investičního majetku v působnosti Ředitelství záchranného sboru 89 727
314 620 Reprodukce investičního majetku jednotek záchranných sborů 117 525
Ministerstvo vnitra celkem3 848 866
215 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva životního prostředí 300 900
215 110 Revitalizace říčních systémů 462 965
215 120 Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy 100 000
215 130 Modernizace předpovědní a výstražné služby ČHMÚ 258 900
215 210 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady 100 000
315 050 Revitalizace říčních systémů 34 628
315 060 Drobné vodohospodářské ekologické akce 2 407
Ministerstvo životního prostředí celkem1 259 800
217 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj 124 777
217 110 Podpora regionálního rozvoje 946 163
217 210 Podpora cestovního ruchu 150 000
217 310 Podpora bydlení 817 060
217 810 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MMR 800 000
317 420 Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí 550 000
317 620 Podpora regionálního rozvoje 9 000
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem3 397 000
222 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva průmyslu a obchodu 293 119
222 040 Podpora opatření k úsporám energií 80 000
222 110 Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví 492 220
222 210 Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR 20 000
322 050 Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón 990 000
322 060 Investice vyvolané útlumem uhelného, rudného a uranového hornictví 9 050
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem1 884 389
227 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva dopravy 212 036
227 620 Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy 400 000
227 820 Obnova dopravní infrastruktury v území postiženého povodní 2002 0
327 010 Reprodukce investičního majetku MDS a organizací systému řízení resortu 6 000
327 240 Výstavba dálnice D 47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - st. hranice ČR/Polsko 5 000 000
327 290 Rekonstrukce.modernizace a opravy dálničních staveb 60 915
327 410 Podpora výstavby pražského metra 450 000
Ministerstvo dopravy celkem6 128 951
228 010 Rozvoj a obnova mat tech.základny Českého telekomunikačního úřadu 139 000
Český telekomunikační úřad celkem139 000
229 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství 453 540
229 030 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod 360 000
229 040 Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod 400 000
229 060 Protipovodňová opatření 0
229 110 Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku 0
229 210 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukcí rybníků a vodních nádrží 327 770
229 810 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MZe 0
329 010 Pořízení a těch. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva zemědělství 41460
329 030 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod 6 230
329 180 Odstranění škod způsobených povodní 1997 - MZe 2 500
Ministerstvo zemědělství celkem1 591 500
233 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 375 836
233 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a výchovných zařízení 664 241
233 310 Rozvoj a obnovy mat.tech.základny UK v Praze 458 375
233 320 Rozvoje a obnova mat.tech.základny ČVUT v Praze 261 929
233 330 Rozvoj a obnova mat. těch. základny MU v Brně 170 000
233 340 Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol 1 475 779
233 510 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sportu a tělovýchovy 460 000
333 010 Reprodukce investičního majetku sektoru státní správy v působnosti MŠMT 5 306
333 110 Výstavba a obnova budov a staveb základních škol 49 464
333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol 750 314
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem4 671 244
234 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva kultury 13 000
234 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení 275 826
234 210 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení 80 400
234 310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví 55 982
234 410 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a náboženských organizací 105 050
334 010 Reprodukce investičního majetku v působnosti MK 246 784
334 070 Náhrada objektů vydaných v restitucích 0
334 110 Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví 12 800
334 120 Rehabilitace památníků bojů za svobodu.nezávislost a demokracii 23 008
Ministerstvo kultury celkem812 850
235 010 Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví 134 728
235 020 Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a vzdělávání 13 000
235 110 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic 349 268
235 120 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve státním vlastnictví 135 000
235 130 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných ústavů 225 500
235 210 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního zdravotnictví 163 550
235 220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací 3 000
235 310 Podpora rozvoje zdravotní péče 222 000
235 320 Rozvoj zdravotně sociální péče 30 000
235 330 Program podpory a ochrany veřejného zdraví 14 000
335 010 Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ 1 235 653
335 210 Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení 1 672 851
Ministerstvo zdravotnictví celkem4 198 550
236 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti 358 584
236 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních složek justice 1 438 791
236 210 Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství 680 625
336 210 Výstavba objektů vazebních věznic a věznic 0
336 220 Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a věznic 0
Ministerstvo spravedlnosti celkem2 478 000
238 010 Rozvoj a obnova mat. tech.základny Ministerstva informatiky 56 497
238 110 Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy 433 903
Ministerstvo informatiky celkem490 400
243 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů 133 244
Úřad pro ochranu osobních údajů celkem133 244
244 010 Rozvoj a obnova mat. těch. základny Úřadu průmyslového vlastnictví 39 000
Úřad průmyslového vlastnictví celkem39 000
245 010 Rozvoj a obnova mat. těch. základny Českého statistického úřadu 503 411
Český statistický úřad celkem503 411
246 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 451 270
Český úřad zeměměřický a katastrální celkem451 270
247 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Komise pro cenné papíry 29 500
Komise pro cenné papíry celkem29 500
248 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého báňského úřadu 9 000
Český báňský úřad celkem9 000
249 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Energetického regulačního úřadu 16 000
Energetický regulační úřad celkem16 000
253 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 80 000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem80 000
258 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ústavního soudu 15 000
Ústavní soud celkem15 000
272 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 4 060
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem4 060
274 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv 58 205
274 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému hospodářských opatření pro krizové stavy 96 730
374 030 Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti ČR 165 000
Správa státních hmotných rezerv celkem319 935
275 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 94 000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem94 000
281 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Nejvyššího kontrolního úřadu 145 222
Nejvyšší kontrolní úřad celkem145 222
298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury 2 231 550
298 210 Podpora rozvoje a obnovy mat. těch. základny regionálního školství 2 398 400
398 020 Technická opatření v pásmech ochrany vod 49 643
398 080 Realizace státních záruk za úvěry přijaté KOB a ČMZRB na financování infrastruktury 4 487 986
398 090 Ostatní účelově určené výdaje na financování programů 487 780
398 210 Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí 76 900
398 510 Dotace na obnovu a rozvoj mat. těch. zákl. sport, organizací 9 000
398 810 Dotace poskytované obcím 93 793
Všeobecná pokladní správa celkem9 835 0521
Výdaje na financování programů celkem61 777 658

Příloha č. 6 k zákonu č. 457/2003 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ

v tis. Kč
KRAJÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvky:Dotace na financování
reprodukce majetku
územních
samosprávných celků
Úhrn
příspěvek na
výkon státní
správy
z toho:
na jednotky
sborů
dobrovolných
hasičů obcí
příspěvek
na dopravní
obslužnost
dotace na výkon
zřizovatelských funkcí
a činností převedených
z okresních úřadů, obcí,
přip. resortů krajům
z toho:
dotace
na sociální
služby
autobusová
doprava
*)
drážní
doprava *)
Hlavní město Praha43 76552537 30092 20014 60971 249259 123
Středočeský41 6036 195422 900368 9001 248 765703 886186 3472 268 515
Jihočeský27 5322 730277 900151 600666 298381 239133 5541 256 884
Plzeňský23 9434 200184 500178 800439 960224 797111 996939 199
Karlovarský16 0052 625112 90067 100430 086195 39254 494680 585
Ústecký31 6615 880230 900217 620751 011361 543120 9231 352 115
Liberecký18 6272310133 200106 600429 709206 91470 484758 620
Královéhradecký26 2284 200158 400148 600646 850330 11492 5151 072 593
Pardubický20 0383 885122 700111 600538 347279 95681645874 330
Vysočina22 5453 780197 000123 200548 470277 729111 0651 002 280
Jihomoravský39 8304 095244 000197 400807 747435 312149 4151 438 392
Olomoucký22 8002 730225 200140 400785 616483 23698 1111 272 127
Zlínský22 4152 835167 800100 800778 860479 080791911 149 066
Moravskoslezský42 0816 510270 700242 1001 007 331452 084139 0111 701 223
Úhrn399 07352 5002 785 4002 246 9209 093 6594 811 2821 500 00016 025 052

*) příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2004

Kritéria pro výpočet výše dotaci podle §19 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech:

Kritéria pro stanoveni příspěvku na výkon státní správy:

- Počty zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy (I. fáze reformy územní veřejné správy) jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001.

Každé funkční místo bylo v roce 2003 oceněno 70% z objemu běžných výdajů 444 000 Kč. Pro rok 2004 byl zapracován 5% nárůst objemu běžných výdajů.

- Částka 50 000 tis. Kč na jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí - dle §24 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Návrh výše příspěvku předkládá Ministerstvu financí Ministerstvo vnitra. Pro rok 2004 byl zapracován 5% nárůst příspěvku.

Kritérium pro stanovení příspěvku na dopravní obslužnost v autobusové dopravě:

- Výše příspěvku zohledňuje kritéria uplatňovaná do roku 2000 (geografické postavení, ekonomicko přepravní vztahy vyjádřené výší provozní ztráty).

Kritérium pro stanoveni příspěvku na dopravní obslužnost v drážní dopravě:

- Příspěvek se vztahuje na úhradu závazků veřejné služby (závazek provozu a závazek přepravy železniční osobni dopravy), jejichž rozsah je dán rozsahem ujetých vlakových kilometru zapracovaných v jízdních řádech na dané období.

Kritéria stanoveni dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činnosti převedených z okresních úřadů, obci, příp. resortů krajům:

- Východiskem pro stanovení objemu dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených na kraje z okresních úřadů, obcí, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví byla úroveň rozpočtu na rok 2003.

Pro sestavení rozpočtu na rok 2004 byla zohledněna vybraná rozpočtová opatření související s dobilancováním převodů funkčních míst a zřizovatelských funkcí v rámci II. fáze reformy veřejné správy (usn. vlády č. 1085/2002 a 1217/2002).

- Jedno funkční místo převedené z okresních úřadů na kraje na výkon samostatné a přenesené působnosti bylo oceněno průměrnými běžnými výdaji 333 995,69 Kč. Počty funkčních míst převáděných z okresních úřadů na kraje jsou dány usnesením vlády č. 695/2002.

- Na jedno funkční místo převedené z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na kraje dle usnesení vlády č. 1359/2001 byl stanoven průměrný výdaj 303 857 Kč. Pro rok 2004 byl zapracován 5% nárůst výdajů na přenesený výkon státní správy.

- Na jedno funkční místo v souvislosti s navýšením příspěvku na výkon státní správy krajům na zajištění činnosti sekretariátu regionálních rad dle usnesení vlády č. 810/2003 byl stanoven průměrný výdaj 369 906 Kč.

Kritérium pro přerozdělení dotace na financování majetku územních samosprávných celků mezi jednotlivé kraje:

- Počet obcí s počtem obyvatel do 2500 na území kraje (5%), počet obyvatel kraje (10%), rozloha kraje (15%), procenta, kterými se jednotlivé kraje podílí na 3,1% z objemu sdílených daní dle přílohy č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (70%).

Příloha č. 7 k zákonu č. 457/2003 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

v tis. Kč
Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
dotace
na domovy
důchodců *)
dotace
na ústavy
sociální
péče
*)
příspěvek
na školství
dotace
na vybraná
zdravotnická
zařízení
*)
příspěvek
na výkon
státní
správy
**)
dotace
na dávky
sociální
péče
*)
dotace na výkon
zřizovatelských
funkcí převedených
z okresních úřadů
obcím a ost.
činností
v oblasti
sociál. služeb
z toho:
dotace
na sociální
služby
Hlavní město Praha191 969136 336143 724411 965690 0001 573 994
Středočeský52 604166 362273 8851 100 0002 263 1 595 114
Jihočeský64 3717 75996 958151 632600 00028 432949 152
Plzeňský32 75821 96379 9688 291133 315490 000 9 236775 531
Karlovarský6 74247 22173 677440 00011 341578 981
Ústecký165 38145 266125 967198 9192 200 00036 3622 771 895
Liberecký18 8284 02767 5516 199103 697480 0007 2076 788687 509
Královéhradecký44 4622 75183 993133 089600 00020 724885 019
Pardubický63 4171 99680 267122 920670 0008 684947 284
Vysočina35 2394 92184 587125 612580 000830 359
Jihomoravský110 6787 716167 3169 298274 3661 850 00049 36519 3252 468 739
Olomoucký28 1151 25197 005154 2281 130 00018 8011 429 400
Zlínský12 53191 200143 935900 00039 8841 187 550
Moravskoslezský172 50541 463198 55210 615306 4093 170 0003 899 544
Úhrn999 600275 4491 530 671 34 4032 607 649114 900 000232 29926 11320 580 071

*) účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2004

**) viz příloha č. 9 A Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v každém kraji. Propočteno na počty obyvatel obcí podle bilance počtu obyvatel České republiky k 1. lednu roku 2003.

Příloha č. 8 k zákonu č. 457/2003 Sb.

PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OBCÍM S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

v tis. Kč
OBCEPříspěvek
na výkon
státní správy
*)
z toho:
na státní sociální
podporu
Benešov34 36811 573
Beroun28 7577 365
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav39 6288 768
Čáslav12 976
Černošice42 4346 663
Český Brod10 170
Dobříš10 872
Hořovice15 080
Kladno50 50012 976
Kolín38 22510 170
Kralupy nad Vltavou14 028
Kutná Hora30 8628 768
Lysá nad Labem9 469
Mělník30 1609 469
Mladá Boleslav46 29112 275
Mnichovo Hradiště9 469
Neratovice14 729
Nymburk27 0049 469
Poděbrady15 080
Příbram38 57611 573
Rakovník32 6145611
Říčany19 289
Sedlčany12 976
Slaný21 042
Vlašim13 677
Votice9 469
Blatná9 469
České Budějovice61 37114 729
Český Krumlov26 3037 365
Dačice11 573
Jindřichův Hradec35 06911 924
Kaplice10 872
Milevsko10 872
Písek30 5107 715
Prachatice23 1466 663
Soběslav12 976
Strakonice28 0567 715
Tábor40 68010 872
Trhové Sviny10 521
Třeboň14 028
Týn nad Vltavou9 469
Vimperk10 872
Vodňany9 469
Blovice17 1847 715
Domažlice24 5495 962
Horažďovice9 469
Horšovský Týn9 469
Klatovy31 5628 768
Kralovice12 625
Nepomuk9 469
Nýřany34 0179118
Plzeň26 209
Přeštice11222
Rokycany29 1085 962
Stod11 573
Stříbro9 820
Sušice14 028
Tachov22 7966 313
9 820
Cheb30 8619118
Karlovy Vary44 18710 872
Kraslice9 469
Mariánské Lázně14 379
Ostrov16 132
Sokolov40 32911 573
Bílina11 924
Děčín44 18714 028
Chomutov47 34318 587
Kadaň19 289
Litoměřice36 47212 625
Litvínov18 938
Louny29 45910 521
Lovosice14 379
Most43 48614 379
Podbořany9 469
Roudnice nad Labem16 132
Rumburk16 483
Teplice50 85014 379
Ústí nad Labem53 65611222
Varnsdorf11924
Žatec14 379
Česká Lípa42 43414 028
Frýdlant14 379
Jablonec nad Nisou32 2639118
Jilemnice12 976
Liberec56 81215 431
Nový Bor14 379
Semily22 4458 768
Tanvald12 275
Turnov17 184
Železný Brod9 469
Broumov10 872
Dobruška11222
Dvůr Králové nad Labem14 379
Hořice10 521
Hradec Králové58 91714 379
Jaroměř11573
Jičín31 91310 170
Kostelec nad Orlicí13 327
Náchod38 57614 729
Nová Páka9 469
Nové Město nad Metují9 469
Nový Bydžov10 872
Rychnov nad Kněžnou25 9529 469
Trutnov41 03115 431
Vrchlabí15 080
Česká Třebová11 222
Hlinsko12 275
Holice9 820
Chrudim42 43412 625
Králíky9 469
Lanškroun12 275
Litomyšl14 028
Moravská Třebová15 080
Pardubice55 41016 483
Polička11 222
Přelouč14 028
Svitavy28 75712 976
Ústí nad Orlicí30 51116 483
Vysoké Mýto15 782
Žamberk16 483
Bystřice nad Pernštejnem12 976
Havlíčkův Brod34 71811924
Humpolec10 521
Chotěboř12 275
Jihlava46 29111924
Moravské Budějovice12 976
Náměšť nad Oslavou9 469
Nové Město na Moravě10 872
Pacov9 469
Pelhřimov29 8108 768
Světlá nad Sázavou11924
Telč9 469
Třebíč43 48614 379
Velké Meziříčí18 236
Žďár nad Sázavou35 77016 132
Blansko35 0691122
Boskovice22 796
Brno43 805
Břeclav36 82212 976
Bučovice9 469
Hodonín42 08316 483
Hustopeče18 236
Ivančice13 327
Kuřim10 521
Kyjov24 549
Mikulov11924
Moravský Krumlov13 327
Pohořelice9 469
Rosice12 976
Slavkov u Brna11924
Šlapanice40 32913 327
Tišnov12 625
Veselí nad Moravou18 938
Vyškov32 61410 170
Znojmo44 18713 677
Židlochovice16 132
Hranice16 483
Jeseník31 5637 014
Konice9 469
Lipník nad Bečvou9 469
Litovel13 327
Mohelnice11222
Olomouc69 08722 445
Prostějov45 59012 275
Přerov46 64215 080
Šternberk11 573
Šumperk42 43414 729
Uničov12 976
Zábřeh16 132
Bystřice pod Hostýnem10 170
Holešov12 625
Kroměříž39 97913 677
Luhačovice11573
Otrokovice17 886
Rožnov pod Radhoštěm17 886
Uherské Hradiště48 39617 886
Uherský Brod23 146
Valašské Klobouky12 976
Valašské Meziříčí19 639
Vizovice9 820
Vsetín43 13516 132
Zlín54 70819 289
Bílovec14 379
Bohumín15 782
Bruntál3612116 483
Český Těšín15 431
Frenštát pod Radhoštěm12 625
Frýdek-Místek58 91723 146
Frýdlant nad Ostravicí11573
Havířov35 770
Hlučín19 289
Jablunkov16 132
Karviná57 86429 108
Kopřivnice19 990
Kravaře11924
Krnov19 639
Nový Jičín42 43419 639
Odry9 469
Opava57 51421 743
Orlová22 094
Ostrava53 836
Rýmařov10 872
Třinec23 848
Vítkov9 469
Úhrn4 728 495912 523

*) viz příloha č. 9 B Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím s rozšířenou působností

Příloha č. 9 k zákonu č. 457/2003 Sb.

A

Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v každém kraji (dále jen "příspěvek") Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel území.

Sazby příspěvku ze státního rozpočtu stanovené v závislosti na rozsahu svěřené nebo přenesené působnosti k výkonu státní správy činí:

PůsobnostSazba v Kč na 100 obyvatel1)
obce2)1 292 Kč
obce s působností matričního úřadu2)3 276 Kč
obce s působností zvláštního matričního úřadu3)21 Kč
obce s působností stavebního úřadu2)7 571 Kč
obce s pověřeným obecním úřadem2)12 128 Kč
hlavní město Praha4)11 188 Kč

1) sazby příspěvku se podle rozsahu působnosti obce sčítají

2) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

3) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů; sazba příspěvku je určena pro každých 100 obyvatel ČR

4) § 31 ost. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

B

Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím s rozšířenou působností

(dále jen "příspěvek")

Průměrný výdaj na funkční místo převedené z okresních úřadů do působnosti obcí s rozšířenou působností činí 333 995,69 Kč. Počet funkčních míst převáděných do jednotlivých obcí je dán usnesením vlády č. 695/2002 upraveným o dopad usnesení vlády č. 1247/2002. Pro rok 2004 byl zapracován 5% nárůst objemu výdajů.

Příloha č. 10 k zákonu č. 457/2003 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2004 a způsobu kontroly jejich využití [podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2004 a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen „pravidla") se poskytují finanční příspěvky (dále jen „příspěvky") na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr,

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) (neobsazeno)

f) (neobsazeno)

g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření,1)

h) vyhotovení lesních hospodářských plánů2) (dále jen „plán") v digitální formě,

i) ostatní hospodaření v lesích,

j) (neobsazeno)

k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců.1)

(2) Příspěvky podle odstavce 1 písm. a) až i) poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech,3)

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky určené pro obranu státu,4)

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o pozemky neuvedené pod písmeny a) a b) tohoto odstavce.

(3) Příspěvky podle odstavce 1 písm. k) poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl,5) nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(5) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí.

(6) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku, přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku.

(7) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové příspěvky") nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen „nákladové příspěvky"). Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se neprokazují.

(8) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(9) Příspěvek se neposkytne, pokud celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 000 Kč.

(10) Originál žádosti o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu

a) na pozemcích podle odstavce 2 písm. a), příslušnému odboru výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

b) na pozemcích podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvu obrany,

c) na pozemcích podle odstavce 2 písm. c) a na předmět příspěvku podle odstavce 3, kraji,6) do jehož působnosti spadá katastrální území na něž je žádán příspěvek resp. předmět příspěvku; leží-li předmětné pozemky žadatele v působnosti více sousedních krajů, žádost podává tam, kde leží větší část jeho lesního majetku.

(11) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.

(12) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta.

Zaregistrování žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.

(13) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.

(14) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených pro jednotlivá písmena příspěvků příslušným ministerstvem podle odstavce 2 a odstavce 3.

(15) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku zasílá podací místo příslušnému finančnímu úřadu. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.7),8) V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

(16) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G písm. b), H a K po přiznání příspěvku,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen G odstavec 2 a I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací,

c) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G písm. a) po splnění podmínek stanovených pro přiznání příspěvku.

(17) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů.

(18) Porušení lesního zákona může být důvodem k zamítnutí žádosti o příspěvek podle těchto pravidel.

(19) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů.9)

(20) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.10)

(21) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu.11)

(22) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení žadatele; název právnické osoby,

b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno),

c) úplná adresa bydliště, popř. sídlo,

d) předmět příspěvku,

e) výše poskytnutého příspěvku.

(23) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova šíjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) hnojení a vápnění lesních porostů.

Kritéria příspěvku:

- pásmo12) ohrožení A,

- pásmo ohrožení B.

Sazba příspěvku:

Čís. řád. Předmět příspěvku Technické jednotky Indikace Sazba v pásmu ohrožení
A B
1.Přirozená obnova a umělá obnova šíjí
- meliorační a zpevňující dřeviny13)Kč/ha A a 1 15 000 15 000
- ostatní dřeviny Kč/ha A a 2 10 000 10 000
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazenici A b 1 12 12
- ostatní dřeviny Kč/sazenici A b 2 8 8
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazenici A c 1 9 91
Kč/poloodrostek A c 2 30 30
Kč/odrostek A c 3 40 40
- ostatní dřeviny Kč/sazenici A c 4 7 7
4.Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeni Kč/ha A d 1 4 500 4 000
- ochrana kultur proti zvěři Kč/ha A d 2 3 500 2 500
- ochrana kultur proti klikorohu Kč/ha A d 3 1 000 700
- ochrana kultur proti myšovitým Kč/ha A d 4 2 500 2 000
5. Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším Kč/km A e 1 70 000 70 000
6.Hnojení a vápnění lesních porostů
- letecké Kč/ha A f 1 6 000 4 000
- pozemní Kč/ha A f 2 2 000 2 000
- k jednotlivým sazenicím při výsadbě Kč/ha A f 3 2 000 2 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,14)

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,15)

- příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro hlavní dřevinu,16)

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro hlavní dřevinu,16)

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- příspěvek na letecké vápnění lesních porostů se poskytuje při minimální hektarové dávce 2t/ha,

- příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- potvrzení o původu použitých semen,18) respektive sazenic,19) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 30. června 2004,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2003 po 30. září 2003 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2004,

- žádosti roku 2004 podané podle těchto pravidel po 30. září 2004 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2005.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:

a) přirozená obnova a umělá obnova šíjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) zajištění lesních porostů20) v zákonné lhůtě,21)

- výchova lesních porostů:

e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou,

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

- skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin",

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných22) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení23) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích24) (lesy zvláštního určení),

- zařazení do lesů určených pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany (lesy vojenské),

- předání nezajištěných kultur při vrácení vlastnického práva nebo obnově užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 2002 (lesy restituční),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

Zařazení souborů lesních typů do skupin:

Skupina Soubory lesních typů I
1. 9Z, 9R, 9K, 8Z, 8Y, 8V, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8F, 8A, 7Z, 7Y, 7T, 7R, 7Q, 7N,
7M, 7K, 6Z, 6Y, 6T, 6Q, 6M, 5Z, 5Y, 5R, 5M, 4Z, 4Y, 4X, 4Q, 4M, 3Z, 3Y, 3X, 3T, 3Q, 3P,
3N, 3M, 3K, 3J, 3C, 2Z, 2X, 2W, 2T, 2S, 2Q, 2P, 2N, 2M, 2K, 21, 2C, 2A, 1Z, 1X, 1S, 1Q,
1P, 1N, 1M, 1K, 1J, 11, 1H, 1C, 1B, 1A, OZ, OY, OX, OR, OQ, OP, ON, OM, OK, OC
2. 7S, 7F, 6N, 6L, 6K, 5T, 5Q, 5N, 5K, 4N, 4K, 4C, 3R, 31, 3A, 20, 1T, 10, 1G, 00

Sazba příspěvku:

Čís řád. Předmět příspěvkuTechnické jednotky Indikace Skupina souborů lesních typů Lesy
1. 2. ochranné zvl. určení vojenské restituční hospodářské
1 2 O U Z R H
1.Přirozená obnova a umělá obnova šíjí
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/ha B a 1 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 -12 000
- základní dřeviny13)Kč/ha B a 2 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 - -
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazenici B b 1 9 9 9 9 9 - 9
- základní dřeviny Kč/sazenici B b 2 6 5 6 4 6 -
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazenici B c 1 -----9 -
Kč/poloodrostek B c 2 30 30 30 30 30 -30
Kč/odrostek B c 3 40 40 40 40 40 -40
- základní dřeviny Kč/sazenici B c 4 - - - - - 7 -
4.Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/ha B d 1 34 000 26 500 34 000 20 000 34 000 -20 000
- základní dřeviny Kč/ha B d 2 20 000 16 000 20 000 8 000 20 000 - -
5. Odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce Kč/ha B e 1 --10 000 10 000 10 000 -10 000
6.Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávky Kč/ha B f 1 --4 000 4 000 4 000 -4 000
- předmýtní úmyslná těžba Kč/ha B f 2 - - 3 200 3 200 3 200 -3 200

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,

- příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na ^obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro hlavní dřevinu,

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro hlavní dřevinu,

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,

- příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu,25)

- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3., formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- potvrzení o původu použitých semen, respektive sazenic, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 30. června 2004,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2003 po 30. září 2003 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2004,

- žádosti roku 2004 podané podle těchto pravidel po 30. září 2004 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2005.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu 2004,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2004 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís. řád. Velikost sdruženého majetku v hektarech Technické jednotky Indikace Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 ha do 50 ha do 150 ha do 300 ha
A B CD
1. od 150 do 500 Kč/ha C a 1 300 150 100 -
2. nad 500 a do 1000 Kč/ha C b 1 350 200 150 50
3. nad 1 000 Kč/ha C c 1 400 250 200 100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k1. lednu 2004, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,

- minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa v regionu, který je stanoven smlouvou o sdružení,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3., smlouva o sdružení vlastníků lesa.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. března 2004.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

Čís. řád. Předmět příspěvku Technické jednotky Indikace Lesy
ochranné zvl. určení hospodářské
OU H
1. Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou [viz písm. a)] Kč/m3D a 1 80 80 50
2. Vyklizování nebo přibližování dříví koněm [viz písm. b)] Kč/m3D b 1 30 30 20
3. Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemifviz písm. c)] Kč/m3D c 1 30 30 20
4.Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením [viz písm. d)] Kč/ha D d 1 12 000 12 000 12 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2003 po 30. září 2003 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2004,

- žádosti roku 2004 podané podle těchto pravidel po 30. září 2004 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2005.

E. neobsazeno

F. neobsazeno

G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

Předmět příspěvku:

(1) poskytovaný sazbou na technickou jednotku:

a) podpora ohrožených druhů zvěře

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu,

- pořízení nebo výroba a instalace umělých nor do 1 kusu na 100 ha v lokalitách vypouštění tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní,

b) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen),

(2) poskytovaný procentem ze skutečně vynaložených nákladů:

c) zlepšování životního prostředí zvěře - rekonstrukce a obnovování biotopů pro drobnou zvěř (vytváření biopásů se speciálními směskami vhodnými pro drobnou zvěř), zakládání zvěřních políček pro spárkatou zvěř,

d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům - výroba a instalace hnízdních budek nebo hnízdních podložek pro dravce, výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě v maximálním počtu 10 berliček/ha,

e) zdolávání nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno pouze laboratoří s povolenou činností pro laboratorní diagnostiku.

Výše příspěvku a způsob výpočtu:

podle odstavce 1:

Čís. řád. Předmět příspěvku Technické jednotky Indikace Sazba
1.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu
- tetřev hlušec Kč/kus G a 1 14 000
- tetřívek obecný Kč/kus G a 2 11 000
- koroptev polní Kč/kus G a 3 200
Pořízení nebo výroba a instalace nové umělé nory Kč/kus G a 4 2 500
2.Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
- kozy bezoárové Kč/kus G b 1 1500
- bílého jelena Kč/kus G b 2 2 500

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu vypuštěných jedinců případně nor u příspěvku podle písm. a) nebo součinem sazby a skutečného počtu kusů k 31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti u příspěvku podle písm. b),

podle odstavce 2:

- do 80 % skutečně vynaložených nákladů na spotřebu materiálu a energie v souladu se schváleným projektem nebo do 80 % skutečně vynaložených nákladů na laboratorní vyšetření,

- výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty,

- příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků,

podle písm. a)

- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- všichni jedinci budou trvale označení značkami a bude o nich vedena evidence stavu,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

- příspěvek na umělou noru na 100 ha lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude zástupcem podacího místa vypracován zápis,

podle písm. b)

- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu,26)

- žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2004,27) vedení evidence chovných jedinců,

podle písm. c)

- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu.

Žadatel:

- uživatel honitby.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3., podle písm. a)

- koncepce podpory ohroženého druhu,

- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,

- v případě instalace nových umělých nor, technická dokumentace k výrobě a zabudování umělých nor včetně zakreslení do mapy 1:10 000,

podle písm. b)

- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření,

podle písm. c)

- projekt prováděných činností včetně rozpočtu,

- písemný souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku, pokud uživatel honitby není vlastníkem pozemku,

podle písm. d)

- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístnění budek, hnízdních podložek nebo berliček do mapy 1:10 000,

podle písm. e)

- protokol o laboratorním vyšetření.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- žadatel podává jednu žádost do 31. května 2004.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schváleným projektem u předmětu příspěvků podle odstavce 2 a termín předložení zápisu u předmětu příspěvku podle písm. a):

- do 15. listopadu 2004.

H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě

Předmět příspěvku:

- zpracování plánu v digitální formě.

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád. Předmět příspěvku Technické jednotky Indikace Sazba
1. numerická a grafická data plánu v digitální formě Kč/ha H 1 1 350

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k plánu.

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 2003, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2003 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let,

- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství,

- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v platném znění, v rozsahu povinných položek informačního standardu lesního hospodářství.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- Průvodní list k plánu podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 30 dnů od doručení rozhodnutí o schválení plánu vlastníkovi lesa.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle těchto pravidel po 30. září 2004 mohou být uhrazeny z prostředků roku 2005.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,

b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů),

c) mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci).

Výše příspěvku:

- do 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,

- výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u kalamit stanovisko Lesní ochranné služby,

- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, Honových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. května 2004,

- na kalamity do 29. října 2004.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací:

- do 29. listopadu 2004.

J. neobsazeno

K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Předmět příspěvku:

a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,

b) úspěšný odchov loveckého dravce28) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

Sazba příspěvku:

Čís. řád. Předmět příspěvku Technické jednotky Indikace Sazba
1.Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriér Kč/zkouška K a 1 1 000
- český fousek Kč/zkouška K a 2 1 000
2.Úspěšný odchov dravce vyvedeného z umělého chovu
- jestřáb lesní Kč/kus K b 1 7 000
- sokol stěhovavý Kč/kus K b 2 5 000
- raroh velký Kč/kus K b 3 5 000
- orel skalní Kč/kus K b 4 5 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

Podmínky přiznání příspěvku:

- lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,

- příspěvek se poskytuje na plně opeřeného loveckého dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 3 do 7 měsíců.

Žadatel:

- majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu [u předmětů příspěvků podle písm. a)],

- výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů26) [u předmětů příspěvků podle písm. b)],

- doklad o složení sokolnické zkoušky [u předmětů příspěvků podle písm. b)], potvrzení o členství v sokolnické organizaci [u předmětů příspěvků podle písm. b)], registrační karta pro dravce a sovy, kromě jestřába lesního [u předmětů příspěvků podle písm. b)].

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 29. října 2004.

3. Vzory formulářů

Příloha č. 11 k zákonu č. 457/2003 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2004 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2004 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen "závazná pravidla") se poskytují finanční prostředky (dále jen "podpora") k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství (dále jen "ministerstvo") pro rok 2004, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů,1)

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů,1)

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů,1)

d) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a ostatním právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla.2)

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje ministerstvo, které je zároveň podacím místem pro podání žádosti.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním rozhodnutí o poskytnutí podpory dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit.

(5) Podpora je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost mlčenlivosti dle zvláštního právního předpisu.3)

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo obchodní firma nebo název, je-li právnickou osobou,

b) identifikační číslo,

c) úplná adresa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby,

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního rozhodnutí.

(10) Žádosti j sou evidovány na ministerstvu dnem přij etí.

(11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve ministerstvo žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání údělem podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je ministerstvo oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Ministerstvo o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s vydaným metodickým pokynem a zvláštním právním předpisem.4)

(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendami rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti.

(15) Podpory jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory ministerstva podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce.

(16) Podpory jsou poskytovány na základě rozhodnutí vydaného ministerstvem. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.5) O zamítnutí žádosti ministerstvo žadatele vyrozumí.

(17) Podpory jsou poskytovány:

a) pro účastníky programů podle části 2 A - „Podpora prevence před povodněmi", 2 B -„Podpora na odstraňování povodňových škod" a 2 C - „Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží" na základě zvláštních právních předpisů,6)

b) podle části 2 D - „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství" na základě zvláštního právního předpisu.7)

(18) Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, eviduje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady.

(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat ministerstvo. Ministerstvo může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(21) Porušení zvláštních právních předpisů8) může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle těchto závazných pravidel.

(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v rozhodnutí je příjemce podpory dle části 2 A, 2 B a 2 C povinen předložit ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.9)

(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu.4)

(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet ministerstva.

(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu.10) V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce podpory je povinen tuto skutečnost oznámit ministerstvu.

(26) Ministerstvo si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě rozhodnutí o přiznání podpory nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě rozhodnutí z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne ministerstvo žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí ministerstvo žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(27) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, např. při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovení těchto závazných pravidel.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 060 - Prevence před povodněmi, financovaného v roce 2004 z peněžních prostředků státního rozpočtu - kapitoly ministerstva, z kapitoly 397 -"Operace státních finančních aktiv", ve smyslu § 135 vodního zákona a dále z prostředků úvěru Evropské investiční banky, přijatého ve smyslu zákona č. 123/2002 Sb., o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi.

I.  Předmět podpory:

a) výstavba a obnova poldrů, nádrží a hrází a dále zajištění jejich oprav a údržby (podprogram 229 062),

b) zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků a zajištění oprav a údržby souvisejících objektů a zařízení (podprogram 229 063),

c) zpracování návrhu na stanovém záplavových území a na výmezem rozsahu území ohrožených zvláštními povodněmi (podprogramy 229 064 a 229 066),

d) zpracování studií odtokových poměrů včetně zajištění potřebných dat, podkladů a modelů (podprogram 229 065).

II.  Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na kapitálové a běžné výdaje,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d) je poskytována podpora na kapitálové výdaje.

III. Žadatel:

- státní podniky Povodí,11) Zemědělská vodohospodářská správa, Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), určení ministerstvem.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2004 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2004,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva.

V.  Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b):

- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry a nebo možnost vzniku závažných povodňových škod,

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití matematického simulačního modelu, pokud je pro dané území vytvořen,

- integrace do připravovaných plánů v oblasti vod nebo soulad splatným Směrným vodohospodářským plánem,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele, územních rozpočtů či fondů Evropské unie,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):

- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní, odhad velikosti skutečně způsobených a možných povodňových škod.

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b):

- úhrada do výše 100 % nákladů na dokumentaci pro územní a stavební řízem, souvisejících investorských a inženýrských činností, výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a nákladů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu,12)

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c):

- výši podpory, do 100 % nákladů, ministerstvo stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, průměrná šířka inundace),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):

- výši podpory, do 100 % nákladů, ministerstvo stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km , průměrná šířka inundace).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o zařazení akce (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře D v části 3,

- doklad, že žadatel je určeným správcem drobného vodního toku dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

- stanovisko správce povodí13) (je-li žadatelem správce drobného vodního toku dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)),

- formuláře RA 80 až RA 8214) a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 10 000 000,- Kč formuláře RA 86 až RA 89.

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- dokumentace zadání veřejné zakázky stanovené zvláštním právním předpisem,12)

- návrh smlouvy o dílo,

- pravomocná stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky.12)

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů či studie výmezem rozsahu území ohrožených zvláštními povodněmi,

- kladný posudek environmentálního experta (pro část 2 A odst. I písm. a, b),

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo,

- doložení kopie "evidenčního listu veřejné zakázky" do 30 dnů po obdržení rozhodnutí, v případech, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis.12)

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programů 329 180 - "Odstranění škod způsobených povodní 1997" a 229 110 - "Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku", financovaných v roce 2004 z peněžních prostředků státního rozpočtu - kapitoly ministerstva, z kapitoly 397 - "Operace státních finančních aktiv", ve smyslu § 135 vodního zákona a dále z prostředků úvěru Evropské investiční banky, přijatého ve smyslu zákona č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002.

I.   Předmět podpory:

a) náprava povodňových škod, vzniklých při povodni v roce 1997 (v rámci programu 329 180 pouze akce, jejichž financování formou podpory započalo v předchozích letech) a při povodních od roku 2000 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu (v rámci podprogramů 229 112 - "Odstranění následků povodně roku 2000" a 229 113 - "Odstranění následků povodně roku 2002"). Obnova vodních děl a koryt vodních toků po povodni včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňové škody obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území, obnova objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

b) úhrada jistin a úroků komerčních úvěrů, přijatých na úhradu nákladů k odstraňování škod vzniklých při povodních z roku 1997 a ze srpna 2002 u akcí definovaných předmětem podpory dle části 2 B odst. I. písm. a), v rámci programu 329 180 a podprogramu 229 113.

II.  Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

a) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. a):

- státní podniky Povodí11) Lesy České republiky, s.p., Zemědělská vodohospodářská správa a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka (IČ 00020711),

b) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. b):

- státní podniky Po vodí.11)

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce v programech 229 110, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2004, se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2004,

- žádosti o podporu na akce v programu 229 110, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2005, se podávají průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2004,

- žádosti o podporu na akce v programu 329 180 a podprogramu 229 113 na úhradu jistin a úroků z komerčních úvěrů na povodňové škody, jejichž financování žadatel požaduje hradit v roce 2004, se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2004 a upřesňují se do 29. října 2004,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva.

U rozestavěných akcí, pro předmět podpory dle části 2B odst. I. písm. a) na odstraňování povodňových škod z roku 1997 v rámci programu 329 180 žadatel písemně předloží do 31. března 2004 objem plánovaných finančních prostředků pro rok 2004.

V.  Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce - koryta toku, vodních děl a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta,

- snížení stability dna a břehů koryta toku,

- ohrožení funkce stability objektů v korytě toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v jejich blízkosti sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu na okolí koryta včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu (popisně a hrubým finančním odhadem),

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření s využitím moderních metod a postupů, v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní v roce 2002 a letech následujících.

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. a):

- úhrada ve výši do 100 % nákladů na dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti, výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a nákladů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle výsledků zadám veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu,12)

b) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. b):

- úhrada ve výši do 100% splátek jistin a úroků z komerčních úvěrů poskytnutých bankami státním podnikům Povodí11) po předchozím souhlasu ministerstva.

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. a):

Žádost o zařazení akce (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře E v části 3,

- vyjádření referátu životního prostředí věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu, včetně kopie protokolu o místním šetření,

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- zdůvodnění předpokládaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu,

- situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- formuláře RA 80 až RA 82,14) a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 10 000 000,- Kč formuláře RA 86 až RA 89.

b) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. b):

- písemná žádost doložená čestným prohlášením, že podpora na úhradu jistiny nebo úroku nebyla pro aktuální rok ještě čerpána,

- smlouva o úvěru, případně veškeré dodatky k této smlouvě,

- jmenný seznam akcí, na které byl komerční úvěr poskytnut (pokud seznam akcí není součástí smlouvy o úvěru),

- doklad banky o předpokládané výši úhrady jistiny nebo úroku v roce 2004.

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. a):

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- dokumentace zadání veřejné zakázky stanovené zvláštním právním předpisem,12)

- návrh smlouvy o dílo,

- pravomocná stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky,12)

b) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. b):

- aktuální sdělení banky o čerpání úvěru a o výši úhrady jistiny nebo úroku.

IX. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. a):

- jedná se o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo,

- doložení kopie „evidenčního listu veřejné zakázky" do 30 dnů po obdržení Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, v případech, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis,12)

b) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. b):

- doložení uzavřené úvěrové smlouvy s bankou včetně seznamu akcí, na které je požadována podpora úhrady splátek jistin nebo úroků z komerčních úvěrů,

- doložení účelu použití komerčního úvěru na akce definované předmětem podpory dle části 2 B odst. I. písm. a).

2 C. Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží podle § 102 odst. 1 písm. j) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 210 - „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží" financovaného v roce 2004 z peněžních prostředků státního rozpočtu - kapitoly ministerstva a z kapitoly 397 - „Operace státních finančních aktiv".

Odstranění povodňových škod prokazatelně vzniklých při povodni v srpnu 2002 je financováno v rámci podprogramu 229 218 - „Odstranění škod na rybnících a vodních nádržích po povodních v srpnu 2002".

I.   Předmět podpory:

- odbahnění nejvíce zanesených rybníků,

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení jejich bezpečnosti provozu, vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností.

II.  Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III.  Žadatel:

Žadatel o podporu může být pouze subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě, provozující na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, chov a lov ryb a splňující podmínku, že se jedná o:

- právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

- fyzickou osobu registrovanou obecním úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve zněm pozdějších předpisů,

- Školní rybářství Protivín (IČ 00072648),

- Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrologický ve Vodňanech (IČ 60076658).

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2004,

- právnické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu ministerstva příslušný podle místa sídla právnické osoby,

- fyzické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu ministerstva příslušný podle místa trvalého bydliště.

V.  Kritéria podpory:

- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž vodohospodářská funkce je narušena nebo významně omezena,

- efektivnost vynaložených nákladů.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada do výše 100 % nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) stím, že úhrada nákladů na odbahnění se poskytuje maximálně do výše 200,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu, upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu.12)

VII. Základní náležitostí žádosti:

Žádost o zařazení akce (dle formuláře G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře H v části 3),

- technická zpráva dle formuláře I v části 3,

- doklad o registraci samostatně hospodařícího rolníka vydaný příslušným úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem fyzická osoba),

- výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, respektive jeho ověřená kopie, s předmětem činnosti chov ryb apod. (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb.),

- zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem),

- statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka),

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku),

- doklad, že žadatel rybářsky hospodaří15) na více než 5 ha vodních ploch na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu,

- doklad hospodářské evidence o chovu ryb na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu,15) prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu a otiskem razítka právnické osoby,

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne starší než 3 měsíce; ve výpisu bude uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití -rybník, nebo vodní nádrž umělá,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel plátcem daně z přidané hodnoty),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (státního podniku Povodí) k připravované akci,

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, v jehož správním území se vodní dílo nachází, ve kterém bude uvedeno, zda obnova, odbahnění či rekonstrukce vodního díla, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- stanovisko věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, v jehož správním území se vodní dílo nachází, k připravované akci,

- doložení interpretovaných údajů (zpracovaných ve formě příčných a podélných profilů, vrstevnicových plánů a kubatur) z metod radarového či sonarového měření vrstvy sedimentu, provedených odborně způsobilou osobou - v případě, že uváděná vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 80 cm,

- formuláře RA 80 až RA 82,14) a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 10 000 000 Kč formuláře RA 86 až RA 89.

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- dokumentace zadání veřejné zakázky stanovené zvláštním právním předpisem,12)

- návrh smlouvy o dílo,

- pravomocná stavební povolení nebo ohlasem,

- návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor16) rybníka či vodní nádrže a se stanoviskem správce vodního toku pod vodním dílem,

- hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni17)), zpracovaný autorizovanou osobou,18)

- formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky,12)

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- vyčlenění retenčního ochranného prostoru16) o velikosti minimálně 10% z celkového prostoru16) rybníka nebo vodní nádrže,

- prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající Q100 či vyšší,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví ministerstvo,

- doložení platné smlouvy o dílo,

- doložení kopie „evidenčního listu veřejné zakázky" do 30 dnů po obdržení rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, v případech, kdy to vyžaduje zvláštní právní předpis,12)

- počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2004 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy. V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu19) na:

- méně než 1000 ha vodní plochy, může podat jednu žádost najeden rybník,

- více než 1000 ha vodní plochy, může podat dvě žádosti, každou najeden rybník.

X. Přechodná ustanovení:

- u žádostí, na které byl vydán v roce 2003 příslib podpory pro rok 2004, žadatel písemně potvrdí ministerstvu do 31. března 2004 platnost požadavku pro rok 2004 na formulářích zaslaných společně s příslibem. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. IX. se vztahují na nově podané žádosti v r. 2004, nesouvisejí s přísliby z r. 2003.

2 D. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství podle § 102 odst. 1 písm. b) vodního zákona

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele "Podpora vodnímu hospodářství celkem". Na podporu se nevztahují ustanovení vyhlášky ministerstva financí č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

I.  Předmět podpory:

- správa drobných vodních toků.

II.  Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na běžné výdaje neinvestičního charakteru..

III. Žadatel:

- správci drobných vodních toků dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. a Zemědělská vodohospodářská správa.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- u organizační složky státu: průběžně do 29. října 2004, u ostatních správců drobných vodních toků: průběžně, nejpozději do 31. března 2004,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva.

V.  Kritéria podpory:

- údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění natrží a nánosů, péče o břehové porosty apod.) doložené stanoviskem vodoprávního úřadu.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- podpora se poskytuje organizační složce státu na úhradu nákladů na realizaci, včetně projektové dokumentace, do 100 % nákladů na realizaci, ostatním správcům drobných vodních toků do 80 % nákladů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu.12)

VII. Základní náležitosti žádosti:

- žádost o podporu (formulář K v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory (formulář L v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva - dle formuláře M v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na Zemědělskou vodohospodářskou správu),

- doklad, že žadatel je určeným správcem drobného vodního toku dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (nevztahuje se na Zemědělskou vodohospodářskou správu),

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímek katastrální mapy, ne starší 3 měsíců (nevztahuje se na Zemědělskou vodohospodářskou správu),

- doklad o registraci samostatně hospodařícího rolníka vydaný příslušným úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem fyzická osoba),

- výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb.),

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku; nevztahuje se na Zemědělskou vodohospodářskou správu),

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel plátcem daně z přidané hodnoty),

- stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci,

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, v jehož správním území se vodní dílo nachází, ve kterém bude uvedeno, zda činnost, na níž je požadována podpora a je obsažená v dokumentaci, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- stanovisko věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, v jehož správním území se vodní dílo nachází, k připravované akci.

VIII. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- předložení ohlášení potvrzeného vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů na zajištění oprav a údržbu stávajících úprav drobných vodních toků, objektů a zařízení na nich a nákladů na neupravené drobné vodní toky,

- doklad o průběhu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací,

- doložení platné smlouvy o dílo.

3. Vzory formulářů

Poznámky pod čarou

1) § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb.

2) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb.

3) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

6) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

8) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.

9) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

12) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

13) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

14) Vyhláška č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.

15) Příloha č. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.,
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

16) Příloha č. 8 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

17) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

18) Příloha č. 9 vyhlášky č. 82/1996 Sb., Zákon č. 149/2003 Sb.

19) Příloha č. 10 vyhlášky č. 82/1996 Sb., Zákon č. 149/2003 Sb.

20) § 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

21) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

22) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

23) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

24) Zákon č. 449/2001 Sb.

25) § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

26) § 56 zákona č.114/1992 Sb., ve znění zákona č. 16/1997 Sb.

27) § 36 zákona č. 449/2001 Sb.

28) § 44 zákona č. 449/2001 Sb.

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

2) § 13 odst. 3 písmene a) až d) zákona č. 218/2000 Sb.

3) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

4) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 40/2001 Sb.

7) Zákon č. 218/2000 Sb.

8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákoně. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 40/2001 Sb.

9) § 8 odst. 2 vyhlášky č. 40/2001 Sb.

10) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

11) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

12) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 54 zákona č. 254/2001 Sb.

14) Vyhláška č. 40/2001 Sb.

15) Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

16) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

17) TNV 75 29 35 - Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.

18) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

19) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Přesunout nahoru