Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 448/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. a vyhlášky č. 243/2003 Sb.

Částka 148/2003
Platnost od 19.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Zrušeno k 01.05.2004 (199/2004 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

448

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. a vyhlášky č. 243/2003 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 11 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. a vyhlášky č. 243/2003 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 21 v části XI Seznam kódů na přiznání daňových výhod v kódu B se slova "§ 8 odst. 1" nahrazují slovy "§ 11 odst. 1" a znění Poznámky pod čarou č. 39) se nahrazuje zněním "Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních".

2. V příloze č. 21 v části XI Seznam kódů na přiznání daňových výhod v kódu C se slova "§ 8 odst. 1" nahrazují slovy "§ 11 odst. 1".

3. V příloze č. 21 v části XI Seznam kódů na přiznání daňových výhod v kódu D se slova "§ 23" nahrazují slovy "§ 49".

4. V příloze č. 21 v části XI Seznam kódů na přiznání daňových výhod v kódu E se slova "§ 23" nahrazují slovy "§ 49".

5. V příloze č. 21 v části XI Seznam kódů na přiznání daňových výhod v kódu F se slova "§ 29" nahrazují slovy "§ 71".

6. V příloze č. 21 v části XI Seznam kódů na přiznání daňových výhod v kódu G se slova "§ 29" nahrazují slovy "§ 71".

7. V příloze č. 21 v části XI Seznam kódů na přiznání daňových výhod se za kód G vkládají nové kódy, které znějí:

„Hvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 86 zákona o spotřebních daních
Ivyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 86 zákona o spotřebních daních a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty.
Jvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 97 zákona o spotřebních daních
Kvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 97 zákona o spotřebních daních a současně nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty
Lvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 105 zákona o spotřebních daních
Mvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 105 zákona o spotřebních daních a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty
Nvyjadřuje nárok na podmíněné osvobození od spotřební daně (§ 3 písm. d) zákona o spotřebních daních), jestliže je zboží bezprostředně po propuštění do volného oběhu (§ 34 zákona o spotřebních daních) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně (§ 19 zákona o spotřebních daních).“.

8. V příloze č. 21 část XIII. zní:

„XIII. SEZNAM KÓDŮ SPOTŘEBNÍCH DANÍ PODLE ZÁKONA Č. 353/2003 Sb.

(odstavec 33 Deklarace)

Kód
spotřební
daně
Význam podle zákona o spotřebních daních
12
000Zboží není vybraným výrobkem podle zákona
201Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207
202Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z pěstitelského pálení
203Líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení
204Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury
301Základní sazba daně z piva
302Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary do 10000 hl výstavu
303Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 10000 do 50000 hl
304Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 50000 do 100000 hl
305Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 100000 do 150000 hl
306Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 150000 do 200000 hl
411Šumivá vína podle § 93 odst. 2 zákona
412Tichá vína podle § 93 odst. 3 zákona
413Meziprodukty podle § 93 odst. 4 zákona
502Cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně
503Cigarety filtrové délky nad 70 mm
504Doutníky, cigarillos
511Tabák ke kouření -jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret
512Tabák ke kouření - ostatní
513Ostatní tabák určený k jiným účelům
601Motorové a technické benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
602Motorové a technické benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova nad 0,013 g/l
603Střední oleje, těžké plynové oleje a těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona
604Těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona
605Odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona
606Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona
607Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f) zákona
608Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g) zákona
609Stlačené plyny podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona
610Stlačené plyny podle § 45 odst. 1 písm. i) zákona
611Stlačené plyny podle § 45 odst. 1 písm. j) zákona
612Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
613Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l
614Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona
615Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
616Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l
621Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 601
622Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 602
623Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 603
624Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 604
625Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 605
626Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 606
627Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 607
628Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 608
629Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 609
630Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 610
631Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 611
641Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 601
642Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 602
643Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 603
644Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 604
645Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 605
646Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 606
647Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 607
648Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 608
649Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 609
650Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 610
651Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2, písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 611
661Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 601
662Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 602
663Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 603
664Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 604
665Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 605
666Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 606
667Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 607
668Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 608
669Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 609
670Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 610
671Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 611
681Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 601
682Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 602
683Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 603
684Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 604
685Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 605
686Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 606
687Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 607
688Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 608
689 iVýrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 609
690Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 610
691Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 611
999Zboží je vybraným výrobkem podle různých hlav zákona současně“

9. V příloze č. 21 v části XIV Seznam přídavných kódů se za kód 3802 vkládá kód položky 3803, který zní:

„3803Přídavný kód uvádí deklarant v případě, že se jedná o biocidní přípravky podle zákona č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.“.

10. V příloze č. 23 v části "Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny" položky

„1211 90 9810Konopí
1211 90 9890Ostatní“

znějí:

„1211 90 9710Konopí
1211 90 9790Ostatní“.

11. V příloze č. 23 v části "Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement" položky

„2523 90 9010Cement šedý
2523 90 9090Ostatní“

znějí:

„2523 90 8010Cement šedý
2523 90 8090Ostatní“.

12. V příloze č. 23 v části "Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky" položky

Kód
celního
sazebníku
Dopl. kódPopis zboží
123
„2710 11 2110Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 11 2120Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 11 2190Ostatní
2710 11 2510Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 11 2520Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 11 2590Ostatní
2710 11 9010Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 11 9020Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 11 9090Ostatní
2710 19 2910Střední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.
2710 19 2920Střední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 2991Střední oleje jiné než petroleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů, oleje formové (uvolňovací),oleje k antikorozní ochraně a nízko visko zní oleje s obsahem min. 2 % hm. přísad
2710 19 2999Ostatní
2710 19 4130Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 4151Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm.c) zákona č.587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č.141/2001 Sb.
2710 19 4191Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísad
2710 19 4199Ostatní
2710 19 4530Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 4551Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm.c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.
2710 19 4591Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% lim. přísad
2710 19 4599Ostatní
2710 19 4930Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 4951Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm.c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb.a zákona č. 141/2001 Sb.
2710 19 4991Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísad
2710 19 4999Ostatní
2710 19 6111Těžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
(2710 19 6112Těžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č, 22/2000 Sb. s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100 °C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50 °C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 6190Ostatní
2710 19 6311Těžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 6312Těžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100 °C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50 °C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 6390Ostatní
2710 19 6511Těžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 6512Těžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100 °C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50 °C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 6590Ostatní
2710 19 6911Těžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 6912Těžké topné oleje, t.j. destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených pod písmeny c) až e) § 19 odst. 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100 °C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50 °C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 6990Ostatní
2710 19 7101Mající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát.
Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 7501Mající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát.
Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 7590Ostatní
2710 19 8101Mající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát.
Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 8301Mající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát.
Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 8501Mající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát.
Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 8701Mající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát.
Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 9101Mající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát.
Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 9301Mající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát.
Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2710 19 9901Mající tyto vlastnosti:
1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm2.s-1,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,
3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20% objemu včetně ztrát.
Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3.
2711 11 0010Zemní plyn používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů
2711 11 0020Zemní plyn dovážený do odpařovacích stanic zkapalněných plynů podle zákona č. 458/2000 Sb.
2711 11 0090Zemní plyn ostatní - dovážený pro technologické zpracování nebo jiné konečné užití; určený pro vývoz
2711 21 0010Zemní plyn stlačený používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů
2711 21 0090Zemní plyn ostatní“

se zrušují.

13. V příloze č. 23 v části "Organické chemikálie" položky

„2914 70 9010Chlorofacinon
2914 70 9090Ostatní“,
„2932 99 95114,4,5,5-tetrachlor-1,3-dioxolan-2-on
2932 99 9512Karbofuran
2932 99 9513Dioxathion
2932 99 9514DMHP(dimethylheptylpyren) a jeho soli
2932 99 9515Isobenzan
2932 99 9516Parahexyl a jeho soli
2932 99 9590Ostatní“,
„2939 99 9011Akonitin a jeho soli
2939 99 9012Anabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin)
2939 99 9013Atropin a jeho soli
2939 99 9014Brucin a jeho soli
2939 99 9015Cathinon a jeho soli ;
2939 99 9016Fysostigmin, eserin a jeho soli
2939 99 9017Hyoscyamin a jeho soli
2939 99 9018Kolchicin
2939 99 9019Meskalin
2939 99 9020Nikotin a jeho soli
2939 99 9021Pilokarpin a jeho soli
2939 99 9022Psilocybin
2939 99 9023Skopolamin a jeho soli
2939 99 9024Strychnin a jeho soli
2939 99 9090Ostatní“

znějí:

„2914 70 0010Chlorofacinon
2914 70 0090Ostatní“,
„2932 99 85114,4,5,5-tetrachlor-1,3-dioxolan-2-on
2932 99 8512Karbofuran
2932 99 8513Dioxathion
2932 99 8514DMHP(dimethylheptylpyren) a jeho soli
2932 99 8515Isobenzan
2932 99 8516Parahexyl a jeho soli
2932 99 8590Ostatní“,
„2939 99 0011Akonitin a jeho soli
2939 99 0012Anabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin)
2939 99 0013Atropin a jeho soli
2939 99 0014Brucin a jeho soli
2939 99 0015Cathinon a jeho soli
2939 99 0016Fysostigmin, eserin a jeho soli
2939 99 0017Hyoscyamin a jeho soli
2939 99 0018Kolchicin
2939 99 0019Meskalin
2939 99 0020Nikotin a jeho soli
2939 99 0021Pilokarpin a jeho soli
2939 99 0022Psilocybin
2939 99 0023Skopolamin a jeho soli
2939 99 0024Strychnin a jeho soli
2939 99 0090Ostatní“.

14. V příloze č. 23 v části "Různé chemické výrobky" položky

Kód
celního
sazebníku
Dopl. kódPopis zboží
123
„3824 90 9911Bioplyn
3824 90 9912Metylesterřepkové oleje
3824 90 9913Bionafta
3824 90 9921Směsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 písm. c), d) a e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 141/2001 Sb. určené jako palivo pro vznětové motory s metylestery řepkového oleje, přičemž podíl metylesteru řepkového oleje musí činit více než 30% hmotnostních všech látek ve směsi obsažených
3824 90 9922Směsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 262/2001 Sb., s látkami v odstavcích 1 a 2 neuvedenými určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, s výjimkou směsí obsahujících benzin a směsí vzniklých podle odstavce 6
3824 90 9923Směsi vyrobené z látky neuvedené v § 19 odstavci 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 262/2001 Sb., a z metylesteru kyselin obsažených v různých tucích a olejích uvedených v kapitole 15 celního sazebníku, které jsou účelem použití rovnocenné palivu a mazivu uvedenému v § 19 odstavci 1“

se zrušují.

15. V příloze č. 23 za část "Jiné zcela dokončené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry" vkládá nová část, která zní:

„Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince

Kód
celního
sazebníku
Dopl. kódPopis zboží
123
7103 10 0010Vltavíny
7103 10 0090Ostatní
7103 99 0010Vltavíny
7103 99 0090Ostatní“.

16. V příloze č. 23 v části "Výrobky ze železa nebo oceli" položky

„7306 60 3110Vyrobené z nerezavějící oceli
7306 60 3190Ostatní
7306 60 3910Vyrobené z nerezavějící oceli
7306 60 3920Vyrobené podle normy EN 10 219, charakterizující jejich způsob výroby a použitelnost pro dynamicky namáhané konstrukce. Výrobky jsou charakterizovány označením S 275 JOH a S 355 J2H nebo jiným označením s písmenem H na posledním místě přívlastku (jemnozrnná ocel určená pro dynamicky namáhané čtyřhranné svařované trubky)
7306 60 3990Ostatní“

znějí:

„7306 60 3820Vyrobené podle normy EN 10 219, charakterizující jejich způsob výroby a použitelnost pro dynamicky namáhané konstrukce. Výrobky jsou charakterizovány označením S 275 JOH a S 355 J2H nebo jiným označením s písmenem H na posledním místě přívlastku (jemnozrnná ocel určená pro dynamicky namáhané čtyřhranné svařované trubky), s tloušťkou stěny 4 mm nebo větší.
7306 60 3890Ostatní“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru