Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 443/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb.

Částka 147/2003
Platnost od 19.12.2003
Účinnost od 19.12.2003
Zrušeno k 01.01.2007 (575/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

443

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 2 odst. 2 a § 14zákona č. 136/1994Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Druh barviva a značkovací látky

K barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv (dále jen "paliva a maziva") uvedených v § 2 odst. 1 zákona se používá tekuté směsi červeného barviva Solvent Red 19 a značkovací látky, jejíž chemický název zní n-ethyl-n-[2-(1-isobutexyethoxy) ethyl]-4-(fenylazo) anilin s identifikačním barevným odstínem SOLVENT YELLOW 124. Pro barvení bude použito 3 až 5 mg barviva a pro značkování minimálně 6 mg značkovače na 1 litr paliva či maziva.".

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. V § 3 odstavec 4zní:

"(4) Zjistí-li příslušný státní orgán u paliva a maziva, které není dovoleno barvit a značkovat [§ 6 písm. a) a § 2 zákona], zabarvení odpovídající směsi barviva a značkovací látky podle § 1 této vyhlášky, oddělí ze vzorku odebraného podle odstavce 2 část pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou a část pro kontrolní uložení. Akreditované osoby jsou zveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.".

3. V § 3 odst. 6 se slovo "zkušebnou" nahrazuje slovy "příslušnou akreditovanou osobou".

4. V § 3 odst. 7 se slovo "zkušebnou" nahrazuje slovy "příslušnou akreditovanou osobou".

5. V § 3 odst. 8 se slova "Pro zkušebnu" nahrazují slovy "Pro příslušnou akreditovanou osobu".

6. V § 3 odst. 9 se slovo "zkušebnou" nahrazuje slovy "příslušnou akreditovanou osobou".

7. V § 4odst. 4se slovo "zkušebně" nahrazuje slovy "příslušné akreditované osobě" a slovo "zkušebnou" nahrazuje slovy "příslušnou akreditovanou osobou".

8. V § 5 odst. 1 se slovo "zkušebně" nahrazuje slovy "příslušné akreditované osobě".

9. V § 5 odst. 2 se slovo "zkušebna" nahrazuje slovy "příslušná akreditovaná osoba".

10. V § 5 odst. 3 se slovo "zkušebna" nahrazuje slovy "příslušná akreditovaná osoba".

11. Příloha č. 4zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 186/1996 Sb.

Seznam ropných výrobků (paliv a maziv), které nesmějí být barveny a značkovány podle § 2 odst. 2 věty druhé zákona, i když mají vlastnosti uvedené v § 2 odst. 1 zákona .

 
název a specifikace výrobkupoložka celního sazebníku
Střední oleje ostatníex(1) 2710 19 29
Specifikace: Rozumí se jimi oleje s funkčními přísadami užívané pro tváření a obrábění kovů, výrobu pevných a kapalných podpalovačů, gelových svíček, osvěžovačů vzduchu, čistících a odmašťovacích prostředků pro domácnosti a strojírenský průmysl, konzervačních kapalin, rozpouštědel pro výrobu plastů a pro inkoustové barvy, ředidel, mikrokapslí pro výrobu průpisového papíru, čistících prostředků pro polygrafii, prostředků pro odstraňování vosků z kovových ploch, oleje formové (uvolňovací), oleje k antikorozní ochraně, směsi n-alkánů pro výrobu lampových olejů, náplní do mycích zařízení pro strojní a elektrické přístroje a zařízení, olejů pro textilní průmysl, výrobu kovových a hliníkových folií, elektroerozní obrábění, pro výrobu teplonosných médií, rotačních olejů pro polyesterová vlákna, pesticidů, čistících gelů na ruce a speciálních asfaltů a základové oleje pro výrobu těchto olejů. Základové oleje jsou oleje vyrobené běžnými rafinérskými procesy z ropy a určené k výrobě finálních mazacích olejů míšením mezi sebou, s ostatními ropnými a syntetickými oleji a přísadami ke zlepšení jejich užitných vlastností.
Těžké plynové olejeex 2710 19 41
ex 2710 19 45
Specifikace: Rozumí se jimi oleje s funkčními přísadami užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému opracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, separační kapaliny pro uvolňování z forem, k výrobě tiskových barev, oleje formové, oleje k antikorozní ochraně, oleje ke změkčování plastů, jako změkčovadlo gumy, oleje elektroizolační, směsi n-alkánů pro výrobu lampových olejů a základové oleje pro výrobu těchto olejů. Základové oleje jsou oleje vyrobené běžnými rafinérskými procesy z ropy a určené k výrobě finálních mazacích olejů míšením mezi sebou, s ostatními ropnými a syntetickými oleji a přísadami ke zlepšení jejich užitných vlastností.ex 2710 19 49
Mazací oleje, ostatní oleje určené pro specifické zpracováníex 2710 19 71
Specifikace: Rozumí se jimi produkty ke zpracování některým ze specifických procesů uvedených v „Doplňkových poznámkách“ ke kapitole 27 celního sazebníku, odst. 4 body a, b, c, d, e, f, g, h, i a o. Odběratelem těchto produktů může být proto pouze osoba vybavená prokazatelně některou z uvedených technologií.
Mazací oleje, ostatní oleje určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem, než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 71ex 2710 19 75
Specifikace: Rozumí se jimi produkty prokazatelně použité pro výrobu finálních výrobků, které nebudou použity jako pohonná hmota a v nichž by barvivo a značkovací látka byla z technických důvodů na závadu. Takovéto použití musí být řádně dokumentováno.
Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbiny2710 19 81
Kapaliny pro hydraulické účely2710 19 83
Bílé oleje, kapalný parafin2710 19 85
Převodové oleje a oleje pro reduktory2710 19 87
Směsi používané při obrábění kovů, oleje používané při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje2710 19 91
Elektroizolační oleje2710 19 93
Ostatní mazací oleje a ostatní olejeex 2710 19 99
Specifikace: Rozumí se jimi oleje ložiskové, oleje pro technologické účely, oleje pro kalení a přenos tepla, automobilová plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů, plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů, oleje textilní, postřikové, formové a oleje ostatní.“.

(1) Pokud je před číselným kódem položky celního sazebníku uvedeno označení „ex“, znamená to, že barvena a značkována nesmějí být pouze ta paliva a maziva, která jsou v této příloze takto označena.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru