Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 433/2003 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků

Částka 142/2003
Platnost od 15.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Zrušeno k 20.02.2008 (48/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

433

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2003

o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále jen "zákon") k provedení § 57 odst. 14 zákona:


§ 1

Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně

Nárok na vrácení spotřební daně (dále jen "daň") zaplacené v cenách výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona a v § 45 odst. 2 písm. c) zákona (dále jen "pohonné hmoty") prokazatelně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa (dále jen "zemědělská výroba") za zdaňovací období (§ 17 zákona) se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 1.

§ 2

Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence o nákupu a spotřebě pohonných hmot

(1) Přehled o výměře obhospodařované zemědělské půdy1) (dále jen "zemědělské pozemky") a lesních pozemků1a) podle § 57 odst. 6 zákona a změny výměry vede daňový subjekt (§ 57 odst. 3 zákona) způsobem uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3.

(2) Evidence, kterou daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení daně, obsahuje údaje o množství nakoupených pohonných hmot a o jejich skutečné spotřebě v zemědělské výrobě za zdaňovací období. Údaje o nákupu se evidují podle jednotlivých dokladů o prodeji, jejichž náležitosti jsou stanoveny v § 57 odst. 9 zákona. K daňovému přiznání se připojí stejnopisy dokladů o prodeji. Stejnopisy dokladů o prodeji musí být podepsány osobou odpovědnou za odebrání pohonných hmot za daňový subjekt.

(3) V případě, kdy daňový subjekt použije v zemědělské výrobě pohonné hmoty, které sám vyrobil, pak evidence, kterou prokazuje nárok na vrácení daně, obsahuje pouze interní doklady, jejichž náležitosti jsou stanoveny v § 57 odst. 10 zákona. K daňovému přiznání se připojí stejnopisy interních dokladů. Stejnopisy interních dokladů musí být podepsány osobou, která podepsala daňové přiznání.

(4) Spotřeba pohonných hmot pro zemědělskou výrobu se prokazuje účetními doklady podle zvláštního právního předpisu.2) Do měsíčního přehledu o nákupu a spotřebě pohonných hmot podle přílohy č. 4 se uvádí spotřeba souhrnnou položkou, zvlášť za každou použitou pohonnou hmotu uvedenou v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. c) zákona.

§ 3

Normativ spotřeby pohonných hmot

(1) Normativem spotřeby pohonných hmot pro zemědělskou výrobu se pro účely této vyhlášky rozumí limit stanovený

a) v zemědělské prvovýrobě podle odstavce 7 písm. a),

b) v lesních školkách a při obnově a výchově lesa podle odstavce 7 písm. b).

(2) Roční limit spotřeby pohonných hmot se vypočte vynásobením výměry obhospodařovaných zemědělských pozemků v hektarech, a v lesním hospodářství vynásobením výměry lesních pozemků v hektarech, na nichž byly provedeny práce v lesním hospodářství, zaokrouhlený na čtyři desetinná místa, normativem roční spotřeby pohonných hmot v litrech na hektar příslušného zemědělského a lesního pozemku podle přílohy č. 4. Takto vypočtený normativ se zaokrouhluje matematicky na celé litry.

(3) Jestliže daňový subjekt provozující zemědělskou prvovýrobu započne nebo ukončí obhospodařování zemědělského pozemku v průběhu roku, snižuje se roční limit pohonných hmot o procenta uvedená v odstavci 6 za všechny měsíce, ve kterých daňový subjekt pozemek neobhospodařoval. Součet uplatněných nároků na vrácení daně za jednotlivá zdaňovací období kalendářního roku nesmí na tentýž pozemek přesáhnout nárok vypočtený za kalendářní rok celkem.

(4) Jestliže u daňového subjektu provozujícího zemědělskou prvovýrobu dojde ke změně výměry nebo kultury obhospodařovaných zemědělských pozemků, pak pouze u zemědělských pozemků, jichž se tato změna týká, se sníží nebo zvýší daňovému subjektu roční limit pohonných hmot o procenta za příslušné měsíce, uvedená v odstavci 6.

(5) Vypočtený nárok na vrácení daně do výše ročního limitu, popřípadě limitu vypočteného podle odstavců 3 a 4, je možné uplatňovat celoročně bez ohledu na procentní rozdělení podle jednotlivých měsíců uvedených v odstavci 6.

(6) Procentní rozdělení ročního limitu spotřeby pohonných hmot na jednotlivé měsíce činí:

leden ...................... 2 % červenec ................. 10 %

únor ....................... 4 % srpen ....................... 16 %

březen .................... 6 % září .......................... 20 %

duben ..................... 6 % říjen ........................ 10 %

květen .................... 8 % listopad ................... 6 %

červen .................... 9 % prosinec .................. 3 %.

(7) Normativ roční spotřeby pohonných hmot činí:

a) v zemědělské prvovýrobě pro druh zemědělské kultury3):

1.orná půda podle průměrné ceny4)
do 5,00 Kč/m2 včetně105 litrů na hektar
5,01 až 7,00 Kč/m2120 litrů na hektar
7,01 a více Kč/m2130 litrů na hektar
2.chmelnice220 litrů na hektar
3.vinice150 litrů na hektar
4.ovocné sady150 litrů na hektar
5.travní porosty50 litrů na hektar,

b) v lesních školkách a při obnově a výchově lesa pro:

1. lesní školky – kryté plochy....................................780 litrů na hektar

2. lesní školky – nekryté plochy....................................200 litrů na hektar

3. obnovu lesa – sázecí stroj ....100 litrů na hektar

4. obnovu lesa – ostatní..............50 litrů na hektar

5. výchovu porostu – těžbu předmýtní úmyslnou ............ 70 litrů na hektar.

(8) Pokud se na chmelnici, vinici nebo v ovocném sadu pěstuje jiná plodina než ta, pro kterou je tento druh zemědělského pozemku určen, použije se normativ podle skutečně pěstované plodiny.


§ 4

Přechodné ustanovení

Nárok na vrácení daně, který vznikl přede dnem účinnosti této vyhlášky, se uplatňuje podle dosavadních právních předpisů.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 76/2000 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků.

2. Vyhláška č. 446/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 76/2000 Sb.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Ministr:

Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.

1a) § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 575/2002 Sb.

3) § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

4) Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 433/2003 Sb.

Způsob výpočtu nároku na vrácení daně

Nárok podle § 1 se vypočítá podle vzorce:

a) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst.1 písm. b) (motorová nafta)

b) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) (směsná motorová nafta obsahující MEŘO*), ČSN 656508 - bionafta)

A = nárok na vrácení spotřební daně ve výši 60% v Kč, pro pohonné hmoty podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona a ve výši 80% v Kč pro pohonné hmoty podle § 45 odst. 2 písm. c) zákona,

B = množství pohonných hmot v litrech, prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období (měsíc) do výše normativu,

C = platná sazba spotřební daně podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, uvedená na dokladu o prodeji.

Používá-li poplatník jak pohonnou hmotu uvedenou v § 45 odst.1 písm. b) zákona (motorová nafta), tak pohonnou hmotu uvedenou v § 45 odst. 2 písm. c) zákona (bionafta), vypočítává nárok na vrácení daně zvlášť za každý použitý výrobek, přičemž nesmí být celkový roční limit pohonných hmot překročen.

*) Metylester řepkového oleje

Příloha č. 2 kvyhlášce č. 433/2003 Sb.

Přehled o výměře a změně obhospodařovaných zemědělských pozemků ke dni ...

Přehled o výměře a změně obhospodařovaných zemědělských pozemků ke dni ...

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 433/2003 Sb.

Přehled o výměře obhospodařovaných lesních pozemků ke dni ..., na nichž byly provedeny lesní práce

Přehled o výměře obhospodařovaných lesních pozemků ke dni ..., na nichž byly provedeny lesní práce

Příloha č. 3a k vyhlášce č. 433/2003 Sb.

Tabulka pro práce v lesním hospodářství podle § 3 odst. 7 písm. b) pro obnovu lesa - sázecí stroj a ostatní a výchovu porostu - těžbu předmýtní úmyslnou

Tabulka pro práce v lesním hospodářství podle § 3 odst. 7 písm. b) pro obnovu lesa - sázecí stroj a ostatní a výchovu porostu - těžbu předmýtní úmyslnou

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 433/2003 Sb.

Vedení dokladů a evidence poplatníka o nákupu a spotřebě pohonných hmot

Vedení dokladů a evidence poplatníka o nákupu a spotřebě pohonných hmot

Přesunout nahoru