Přejít na PLUS

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 431/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Částka 141/2003
Platnost od 15.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Zrušeno k 01.07.2014 (115/2014 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

431

VYHLÁŠKA

ze dne 2. prosince 2003,

kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 79 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 21a odst. 8, § 39 odst. 8, § 49 odst. 1 a 3 zákona a podle § 79 odst. 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, se mění takto:

1. V § 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) obsahová náplň teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F,".

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

2. V § 1 se na konci písmene e) slovo "a" nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno f), které zní:

"f) způsob vedení dokumentace o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin a".

Dosavadní písmeno f) se označuje jako g).

3. V části třetí nadpis dílu 1 zní: "Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E".

4. V části třetí se za díl 2 vkládá nový díl 3, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"Díl 3

Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F

(K § 21a odst. 8 zákona)

§ 10a

Obsahová náplň teoretické části zkoušky

Teoretická část zkoušky se provádí testem, který je složen z 50 otázek, z nichž 12 otázek je ze znalosti právních předpisů, 10 otázek je ze znalosti předpisů upravujících nakládání s municí a výbušninami, 25 otázek je ze znalosti nauky o munici, výbušninách a detekční technice a 3 otázky jsou ze znalosti zdravotního minima. Správná odpověď na každou otázku je hodnocena 3 body s výjimkou správných odpovědí na otázky ze znalosti zdravotního minima, jež jsou hodnoceny 1 bodem. Součástí teoretické zkoušky je i ústní pohovor trvající nejdéle 45 minut, jímž žadatel osvědčuje znalosti podle § 21a odst. 3 zákona.

§ 10b

Obsahová náplň praktické části zkoušky

V praktické části zkoušky žadatel postupně předvede všechny úkony obsažené v § 21a odst. 4 zákona.

§ 10c

Celkové vyhodnocení zkoušky

(1) Celkové vyhodnocení zkoušky se skládá z hodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komise1a) stupněm hodnocení "prospěl" nebo "neprospěl". Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti, jehož vzor je uveden v příloze č. 24.

(2) V teoretické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm "prospěl", jestliže bez pomůcek ve lhůtě 60 minut získá nejméně 135 bodů z testu a následně osvědčí znalosti podle ustanovení § 21a odst. 3 zákona.

(3) Je-li v teoretické části zkoušky žadatel hodnocen stupněm "neprospěl", praktická část zkoušky se již nevykonává a dosažený výsledek je celkově hodnocen stupněm "neprospěl".

(4) V praktické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm "prospěl", jestliže zvládne činnosti uvedené v § 10b.

(5) Pokud žadatel při praktické části zkoušky poruší zásady pro bezpečné zacházení s municí a výbušninami, čímž by v praxi ohrozil bezpečnost osob, zkušební komise zkoušku ukončí a ohodnotí stupněm "neprospěl".

(6) Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm "prospěl" a v praktické části stupněm "neprospěl", může praktickou část zkoušky jednou opakovat na základě písemné žádosti podané u Ministerstva vnitra do dvou měsíců ode dne, kdy v praktické části zkoušky neuspěl.

1a) § 21a odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 228/2003 Sb.".

5. Nadpis části čtvrté zní: "ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCÍ A DOKUMENTACE (K § 39 odst. 5 a 8 zákona)".

6. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:

"§ 14a

Záznamní kniha o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin

(1) Držitel zbrojní licence2) vede o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin dokumentaci v záznamní knize o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin (dále jen "kniha nálezů").

(2) V knize nálezů se uvádí

a) pořadové číslo zápisu,

b) místo, datum a čas nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,

c) údaje identifikující nevybuchlou munici nebo výbušninu,

d) množství nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,

e) datum a čas deaktivace,

f) datum a čas převzetí nevybuchlé munice nebo výbušniny příslušníkem Policie České republiky, jeho identifikační číslo a podpis, a

g) jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla zápis.".

7. V § 15 odst. 1 se za slova "§ 40 zákona" vkládají slova "a do knihy nálezů pouze držitelé zbrojního průkazu F".

8. V § 15 odstavec 2 zní:

"(2) Knihy uvedené v § 11 až 14 se vedou pro každou kategorii zbraní zvlášť.".

9. V § 16 se za slovy "(č. 21)" nahrazuje spojka "a" čárkou, tečka na konci věty se nahrazuje čárkou a doplňují se slova "přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 23), vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 24), dokladu o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F (č. 25), žádosti o vydání evropského zbrojního pasu (č. 26) a vzor evropského zbrojního pasu (č. 27).".

10. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

11. Příloha č. 10 zní:

"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Žádost o vydání zbrojního průkazu
Žádost o vydání zbrojního průkazu

12. Příloha č. 11 zní:

"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu
Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu

13. Příloha č. 21 zní:

"Příloha č. 21 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně
Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně

14. Za přílohu č. 22 se doplňují přílohy č. 23 až 27, které znějí:

"Příloha č. 23 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F
Vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F - k provádění pyrotechnického průzkumu
Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny F - k provádění pyrotechnického průzkumu

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Žádost o vydání evropského zbrojního pasu
Žádost o vydání evropského zbrojního pasu

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 384/2002 Sb.

Čl. II

Tiskopisy vydané podle vzorů stanovených podle dosavadního znění vyhlášky mohou být používány do vyčerpání zásob.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou příloh č. 26 a č. 27 podle bodu 14, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost.


Ministr:
Mgr. Gross v. r.

Přesunout nahoru