Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 422/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 139/2003
Platnost od 12.12.2003
Účinnost od 01.01.2004
Zrušeno k 01.01.2007 (111/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

422

ZÁKON

ze dne 5. listopadu 2003,

kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 165/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 134/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 136/1996 Sb., zákona č. 133/1997 Sb. a zákona č. 280/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova ", zejména vlastní prací" zrušují.

2. V § 1 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 11a) až 11f) znějí:

"(3) Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu

a) vlastní prací,

b) řádným uplatněním zákonných nároků a pohledávek, zejména nároku na dávky nemocenského pojištění (péče), dávky důchodového pojištění (zabezpečení), dávky státní sociální podpory, výživné a příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce podle zvláštního zákona,11a) a uplatněním nároků z pracovních nebo obdobných vztahů; uplatnění zákonných nároků a pohledávek příslušný orgán nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že uplatnění by nebylo úměrné zisku z něj plynoucímu nebo pokud nepovažuje za možné je po občanu spravedlivě žádat,

c) prodejem nebo jiným využitím vlastního majetku.

(4) Splnění podmínky spočívající v prodeji nebo jiném využití vlastního majetku podle odstavce 3 písm. c) se nevyžaduje

a) u movitých věcí, které nepodléhají výkonu rozhodnutí podle zvláštního zákona,11b)

b) u nemovitosti nebo bytu, které občan využívá k přiměřenému trvalému bydlení,

c) u kompenzačních a technických pomůcek osob s těžkým zdravotním postižením, poskytnutých podle zvláštního právního předpisu,11c)

d) u úprav a vybavení, na jejichž pořízení byl poskytnut příspěvek podle zvláštního právního předpisu,11d)

e) u motorového vozidla, na jehož zakoupení, celkovou opravu nebo zvláštní úpravu byl poskytnut příspěvek podle zvláštního právního předpisu,11e)

f) u motorového vozidla, na jehož provoz pobírá osoba oprávněná nebo osoba společně posuzovaná podle zvláštního právního předpisu11) příspěvek na provoz motorového vozidla podle zvláštního právního předpisu.11f)

Orgán příslušný k rozhodování o poskytování dávek sociální péče je oprávněn posoudit, zda nakládání s majetkem podle odstavce 3 písm. c) není pro občana spojeno s nepřiměřenou tvrdostí a takové zvýšení příjmu vlastním přičiněním nevyžadovat.

11a) § 85 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

11b) § 321 a 322 občanského soudního řádu.

11c) § 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

11d) § 34 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

11e) § 35 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

11f) § 36 vyhlášky č. 182/1991 Sb.".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

3. V § 1 odst. 5 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) občana osobně, celodenně a řádně pečujícího o blízkou nebo jinou osobu, která je převážně nebo úplně bezmocná, nebo starší 80 let a je částečně bezmocná,".

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

4. V § 1 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) U občana, který má příjem z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů, se za příjem z této činnosti považuje pro účely tohoto zákona měsíčně nejméně částka ve výši 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok s tím, že tato částka se zaokrouhluje na celé stokoruny dolů; tuto částku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Tato částka se považuje za minimální příjem uvedeného občana vždy od 1.července roku, v němž došlo k vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok, do 30. června následujícího kalendářního roku.".

5. V § 3 odst. 2 se středník a část věty za středníkem zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Za sociálně potřebného se též nepovažuje rodič, který neplní povinnosti zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte spojené s řádným plněním povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu,7) pokud dítě je pro účely sociální potřebnosti společně posuzovanou osobou.".

Poznámka pod čarou č. 7) zní:

"7) § 36 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon).".

6. V § 3 odst. 3 písm. a) a v § 8a odst. 2 se slova "§ 1 odst. 3" nahrazují slovy "§ 1 odst. 5".

7. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 16) zní:

"(5) Občan vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání6) se nepovažuje za sociálně potřebného, pokud neprojevuje snahu zabezpečit si zvýšení příjmu vlastní prací.16)

16) § 6 odst. 1 zákona č. 1/1991 Sb.".

8. V § 4 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

9. V § 4 odst. 3 se za slova "(společně posuzovaných osob)" vkládají slova ", k výši příjmu" a slova ", popřípadě též k tomu, zda občan (společně posuzované osoby) uplatnil nároky uvedené v odstavci 1 větě druhé" se zrušují.

10. § 7 zní:

"§ 7

(1) Žadatel o dávku sociální péče nebo příjemce dávky sociální péče je povinen osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, dát písemně souhlas k ověření těchto skutečností a na výzvu se osobně dostavit k příslušnému orgánu, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav. Tato povinnost platí obdobně pro společně posuzované osoby.

(2) Nesplní-li žadatel o dávku, příjemce dávky nebo společně posuzovaná osoba ve lhůtě stanovené příslušným orgánem povinnosti uvedené v odstavci 1, může být po předchozím upozornění žádost o dávku sociální péče zamítnuta, výplata dávky sociální péče zastavena nebo dávka sociální péče odejmuta.".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pokud bylo řízení o dávku sociální péče poskytovanou z důvodu sociální potřebnosti pravomocně ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a dávka k tomuto dni nadále náleží, příslušný orgán posoudí nárok na dávku a její výši podle čl. I nejpozději do 30. června 2004. V případě, že by podle právní úpravy účinné od 1. ledna 2004 měla náležet vyšší dávka, zvýší se dávka též za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne nového rozhodnutí a rozdíl ve výši dávky se doplatí; ostatní změny v nároku a výši dávky se provedou nejdříve ode dne nového rozhodnutí.

2. Pro období od 1. ledna 2004 do 30. června 2004 se u osob, které mají příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů, za příjem z této činnosti považuje pro účely posouzení sociální potřebnosti a stanovení výše dávky sociální péče poskytované z důvodu sociální potřebnosti nejméně částka 7 800 Kč měsíčně.

Čl. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Přesunout nahoru