Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 409/2003 Sb.Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Částka 133/2003
Platnost od 28.11.2003
Účinnost od 01.12.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

409

VYHLÁŠKA

ze dne 5. listopadu 2003

k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 70 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 70 písm. b) zákona, v dohodě s Ministerstvem financí podle § 70 písm. c) zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí, jakož i s Ministerstvem financí podle § 70 písm. d) zákona:


Postup obecních úřadů při sestavování a vedení seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu

§ 1

(1) Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu1) se vede samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu v knize, systémem kartotéky, nebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle stálých volebních okrsků a samostatných volebních okrsků2) a v rámci těchto okrsků podle důvodů, na základě kterých byl volič do seznamu zanesen.

(2) V seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se u každého voliče eviduje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní občanství a místo trvalého pobytu nebo místo pobytu na území České republiky a číslo volebního okrsku, ve kterém bude volit. U voliče, který je do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapsán na základě své žádosti podle § 29 odst. 1 zákona, se dále uvede jeho rodné příjmení a stát a místo jeho narození. V poznámce se uvede, ve kterém členském státě Evropské unie, které obci, popř. volebním okrsku, byl volič pro volby do Evropského parlamentu dosud veden ve volební evidenci a zda byl do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zanesen na základě vlastní žádosti podle § 29 zákona nebo do něj byl převeden ze stálého seznamu voličů, popřípadě dodatku stálého seznamu voličů,4) z evidence obyvatel,3) anebo do něj byl nahlášen velitelem nebo správcem příslušného zařízení.5)

§ 2

(1) Zápisy o případných změnách údajů v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu provádí obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad") na základě oznámení toho, kdo dal k takové změně podnět.

(2) Obecní úřad 2 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu uzavře seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu tak, že odpovědný pracovník obecního úřadu seznam podtrhne, uvede datum uzavření, počet vyškrtnutých voličů a údaje podepíše.

(3) Po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu již obecní úřad změny neprovádí. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, předá tuto informaci okrskové volební komisi.

Postup ministerstva při předávání podkladů z kandidátních listin Českému statistickému úřadu

§ 3

(1) Ministerstvo průběžně pořizuje a předává Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů kopie podaných kandidátních listin a prohlášení kandidátů, a to nejpozději následující den po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin.

(2) Ministerstvo nejpozději šedesátý druhý den přede dnem voleb do Evropského parlamentu přebírá od Českého statistického úřadu seznam kandidátů, u nichž jsou shodná jména, příjmení a data narození spolu s dalšími údaji potřebnými pro kontrolu podaných kandidátních listin.

(3) Ministerstvo tento registr kandidátů bezodkladně vyhodnotí a předá k aktualizaci Českému statistickému úřadu. Obdobně se postupuje v případech vzdání se nebo odvolání kandidatury nebo obdržení informace o tom, že kandidát, který je státním občanem jiného členského státu, byl v členském státě původu zbaven práva být volen, do zaregistrování kandidátních listin nebo v případech odmítnutí registrace kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu.6)

(4) Ministerstvo po uplynutí lhůty pro doplňování a změnu pořadí kandidátů na kandidátních listinách předá bezodkladně Českému statistickému úřadu kopie změněných nebo doplněných kandidátních listin k aktuálnímu vyhodnocení duplicit.

(5) Ministerstvo nejpozději první den následující po uplynutí lhůty pro rozhodnutí o registraci kandidátních listin7) předá seznam zaregistrovaných kandidátních listin a seznam odmítnutých kandidátních listin Státní volební komisi.

§ 4

Ministerstvo přebírá opis údajů registru kandidátů v rozsahu kandidátní listiny od Českého statistického úřadu čtyřicátý sedmý den přede dnem voleb do Evropského parlamentu. Ministerstvo průběžně až do 48 hodin před zahájením voleb do Evropského parlamentu informuje Český statistický úřad o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury nebo o obdržení informace o tom, že kandidát, který je státním občanem jiného členského státu, byl v členském státě původu zbaven práva být volen, v období od uplynutí lhůty pro zaregistrování kandidátní listiny. Ministerstvo tuto informaci předává tak, že Českému statistickému úřadu předá kopii prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nebo kopii informace od jiného členského státu o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen. Ministerstvo informuje Český statistický úřad rovněž o případech pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí.

§ 5

Postup Státní volební komise při losování čísel pro označení hlasovacích lístků

(1) Státní volební komise vylosuje nejpozději 45 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic politických stran a politických hnutí8) (dále jen "koalice").

(2) Do losovacího osudí se vloží tolik čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínaje číslem 1, kolik různých politických stran, politických hnutí a koalic podalo u ministerstva kandidátní listiny.

(3) Po vylosování čísel pro označení hlasovacích lístků Státní volební komise tyto údaje předá Českému statistickému úřadu pro vyhotovení číselníku kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu, podle kterého budou při zpracování a poskytování výsledků voleb do Evropského parlamentu označovány číslem a názvem nebo číslem a zkratkou názvu.

(4) Pokud kandidátní listina některé z politických stran, politických hnutí nebo koalic nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu,6) zůstává číslo vylosované této politické straně, politickému hnutí nebo koalici neobsazeno.

§ 6

Postup ministerstva, krajských úřadů a obecních úřadů při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace

(1) Obecní úřad před konáním voleb do Evropského parlamentu zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno jejich zneužití.

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků. Úřední obálky, použité hlasovací lístky, pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů a použité pomocné sčítací archy obecní úřad protokolárně zničí

a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta (dále jen „návrh na neplatnost“),

b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo

c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost.

(3) Dokumentace o finančních nákladech na volby do Evropského parlamentu se uloží odděleně od ostatní dokumentace.

(4) Pro volební dokumentaci týkající se konání voleb do Evropského parlamentu se stanoví tyto skartační znaky a lhůty:

a) skartační znak A pro kandidátní listiny, prohlášení kandidátů včetně podkladů ke kandidátní listině, dokumentaci o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, informaci od jiného členského státu o tom, že kandidát byl či nebyl zbaven práva být volen, rozhodnutí ministerstva o registraci nebo o odmítnutí kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací lístky, zápisy o výsledku hlasování, skartační doba se stanoví na dobu 10 let,

b) skartační znak V pro ostatní volební dokumentaci, skartační doba se stanoví na dobu 5 let.

§ 7

Vzor kandidátní listiny, hlasovacího lístku, voličského průkazu, seznamu voličů, osvědčení o zvolení, vzory tiskopisů pro zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve volbách do Evropského parlamentu a vzory dalších volebních dokumentů

(1) Pro volby do Evropského parlamentu se stanoví v příloze č. 1 tyto vzory dokumentů:

1. Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu

2. Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

3. Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise

4. Kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu s přílohami

5. Hlasovací lístek pro volby do Evropského parlamentu

6. Záznam o kontrole

7. Zápis o výsledku voleb do Evropského parlamentu

8. Osvědčení o zvolení poslancem Evropského parlamentu

9. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem.

(2) Pro volby do Evropského parlamentu se stanoví v příloze č. 2 tyto vzory tiskopisů:

1. Průkaz člena okrskové volební komise (1a) a

průkaz zapisovatele okrskové volební komise (1b)

2. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku.

(3) Pokud okrsková volební komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem, nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu tiskopis podle odstavce 2 bodu 2.

(4) Pro volby do Evropského parlamentu se použije vzor tiskopisu voličského průkazu a postup při úschově tiskopisu stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky16).

§ 8

Bližší podmínky způsobu složení příspěvku na volební náklady

(1) Ministerstvo zřizuje podle zákona9) zvláštní účet, kterým je běžný účet u České národní banky (dále jen "zvláštní účet"), na který v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu skládá politická strana, politické hnutí nebo koalice příspěvek na volební náklady. Současně s podáním kandidátní listiny písemně sdělí ministerstvu adresu, nebo číslo účtu a identifikační kód banky (dále jen "bankovní spojení"), na které lze příspěvek na volební náklady vrátit.

(2) Složení příspěvku na volební náklady se označí variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem10) politické strany nebo politického hnutí a v případě koalice variabilním symbolem totožným s identifikačním číslem té politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí.

(3) Při bezhotovostním složení příspěvku na volební náklady se použije konstantní symbol 558. Při složení příspěvku na volební náklady v hotovosti se použije konstantní symbol 379.

§ 9

Bližší podmínky způsobu vrácení příspěvku na volební náklady

(1) Ministerstvo vrátí složený příspěvek na volební náklady na adresu nebo bankovní spojení, které bylo písemně sděleno podle § 8 odst. 1, a to ve lhůtě stanovené zákonem.11)

(2) Příspěvky na volební náklady, které se v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu nevracejí, a úroky ze složených příspěvků na volební náklady, snížené o částky cen zúčtované Českou národní bankou na vrub zvláštního účtu, ministerstvo převede na příjmový účet státního rozpočtu č. 772-14422001/0710 vedený u České národní banky s názvem "Příspěvky na volební náklady a kauce z voleb" s uvedením roku konání voleb do Evropského parlamentu ve variabilním symbolu. Současně s převodem finančních prostředků bude zasláno avízo Ministerstvu financí.

(3) Ministerstvo účtuje o složených prostředcích na účtu 245 – Ostatní běžné účty a k němu zřízeném analytickém účtu pro běžný účet zvláštních prostředků, se souvztažným zápisem na účtu 379 – Jiné závazky. K účtu 379 se zřídí analytické účty pro příspěvek na volební náklady podle identifikačního čísla jednotlivých politických stran nebo politických hnutí a v případě koalice té politické strany nebo politického hnutí, které členové koalice souhlasně označí.

(4) Ministerstvo v případě vrácených příspěvků na volební náklady provede vyúčtování těchto prostředků i částek, které jsou příjmem státního rozpočtu. Do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb do Evropského parlamentu12) převede ministerstvo Ministerstvu financí na příjmový účet státního rozpočtu uvedený v odstavci 2 částky, které jsou příjmem státního rozpočtu, a zruší zvláštní účet u České národní banky.

§ 10

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výše paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise

(1) Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce při volbách do Evropského parlamentu zvláštní odměna13) (dále jen „odměna“) ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise odměna ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise odměna ve výši 1 800 Kč.

(2) Konají-li se volby do Evropského parlamentu v souběhu s jinými volbami, zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise podle odstavce 1 o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále odměna o částku za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky nebo volby prezidenta republiky podle jiného právního předpisu17).

(3) Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru podobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle odstavců 1 a 2 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

(4) V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny krátí v poměru podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.

(5) Odměnu podle odstavce 1 nebo též podle odstavce 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 3 pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise15) obecní úřad.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2003.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 91/2017 Sb. Čl. VIII

Ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 409/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 39/2019 Sb. Čl. VIII

Vyhláška č. 409/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do Evropského parlamentu vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:
Mgr. Gross v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 409/2003 Sb.

vzor 4

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 409/2003 Sb.

VZOR - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU T/2

Příloha č. 1 ke VZORU tiskopisu T/2 - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU

Poznámky pod čarou

1) § 27 a 28 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.

2) § 26 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

3) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

4) § 28 zákona č. 491/2001 Sb.

5) § 28 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.

6) § 23 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb.

7) § 23 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb.

8) § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb.

9) § 21 odst. 4 zákona č. 62/2003 Sb.

10) § 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

11) § 23 odst. 9 zákona č. 62/2003 Sb.

12) § 49 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb.

13) § 61 zákona č. 62/2003 Sb.

14) Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 62/2003 Sb.
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.
Zákon č. 491/2001 Sb., ve znění zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

15) § 50 zákona č. 62/2003 Sb.

16) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17) § 12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb.
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru