Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 401/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 130/2003
Platnost od 27.11.2003
Účinnost od 01.12.2003
Zrušeno k 01.01.2015 (343/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

401

VYHLÁŠKA

ze dne 19. listopadu 2003,

kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 4 a § 79 odst. 5 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb., vyhlášky č. 368/2002 Sb. a vyhlášky č. 98/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) se slova "nálepka o ověření registrační značky a" zrušují.

2. V § 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena b) až i).

3. V § 24 se odstavce 7, 8 a 11 zrušují.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 7 a 8.

4. V § 28 odstavec 1 zní:

"(1) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.".

5. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel

Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel

6. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

7. Příloha č. 14 - Vzor nálepky o ověření registrační značky - se zrušuje.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Tiskopisy vyrobené před počátkem účinnosti této vyhlášky lze používat nejpozději do 31. prosince 2004 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny vyplývající z úpravy příloh č. 1 a č. 3.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2003.


Ministr:

Ing. Šimonovský v. r.

Přesunout nahoru