Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 398/2003 Sb.Vyhláška stanovující všeobecnou dovozní licenci, na základě které lze uskutečnit dovoz kontrolovaného zboží do České republiky (vyhláška o všeobecné dovozní licenci)

Částka 129/2003
Platnost od 27.11.2003
Účinnost od 27.11.2003
Zrušeno k 03.12.2004 (594/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

398

VYHLÁŠKA

ze dne 11. listopadu 2003

stanovující všeobecnou dovozní licenci, na základě které lze uskutečnit dovoz kontrolovaného zboží do České republiky (vyhláška o všeobecné dovozní licenci)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 16 odst. 2 zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb., (dále jen "zákon"):


Předmět úpravy

§ 1

Na základě této všeobecné dovozní licence se umožňuje dovézt do České republiky kontrolované zboží, jímž se rozumí předměty dvojího použití, včetně softwaru a technologie podrobené kontrolnímu režimu podle zákona,1) uvedené v seznamu kontrolovaného zboží stanoveném zvláštním právním předpisem,2) s výjimkou kontrolovaného zboží uvedeného v příloze č. 1 (dále jen "Seznam kontrolovaného zboží, které nelze dovézt na základě všeobecné dovozní licence").

Podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz kontrolovaného zboží

§ 2

Dovoz kontrolovaného zboží do České republiky podle § 1 lze uskutečnit pouze za podmínek, že

a) nebude použito ve spojení s vývojem, výrobou, nakládáním, provozem, údržbou, skladováním, hromaděním, zjišťováním, identifikací nebo šířením chemických nebo biologických zbraní, jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, anebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním řízených střel schopných takové zbraně nést, k vojenským ani teroristickým účelům,

b) při nakládání s ním budou dodržena ustanovení zákona o všeobecných povinnostech dovozce a uživatele, včetně splnění povinnosti oznámit celním orgánům nejpozději při zahájení celního řízení, že se jedná o kontrolované zboží, a předepsaným způsobem vyznačit tuto skutečnost v celních dokumentech,

c) bude-li takové zboží předáno jinému uživateli, je dovozce povinen uvést v obchodních dokladech, že se jedná o kontrolované zboží, které podléhá právnímu režimu zákona, a bylo dovezené na základě této všeobecné dovozní licence a podmínek v ní stanovených; tato podmínka platí i pro další změny uživatelů,

d) v případě zpětného vývozu (reexportu) dovezeného kontrolovaného zboží na základě této všeobecné dovozní licence bude postupováno v souladu se zákonem stanovenými podmínkami pro vývoz kontrolovaného zboží,

e) budou-li předmětem dovozu chemické látky označené v seznamu kontrolovaného zboží stanoveném zvláštním právním předpisem2) kódem 1C350 s pořadovými čísly 1 až 3, 5 až 9, 11 až 13, 17 až 19, 21, 22, 26 až 28, 30 až 36, 38, 46, 51, 52 a 53 a kódem 1C450, je dovozce povinen předložit ministerstvu vždy do 15. ledna

1. hlášení o realizaci dovozu tohoto zboží za předchozí kalendářní rok podle vzoru uvedeného v příloze č. 2,

2. souhrnné údaje o změnách uživatele tohoto zboží v České republice za předchozí kalendářní rok podle vzoru uvedeného v příloze č. 3,

f) písemná registrace dovozce je platná a údaje v ní uvedené odpovídají skutečnému právnímu stavu.


§ 3

Zrušuje se vyhláška č. 44/1997 Sb., kterou se vydává všeobecná dovozní licence pro kontrolované zboží.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Urban v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb.

2) § 2 odst. 2 zákona č. 21/1997 Sb., ve znění zákona č. 204/2002 Sb.
Vyhláška č. 397/2003 Sb., k provedení zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 398/2003 Sb.

Seznam kontrolovaného zboží, které nelze dovézt na základě všeobecné dovozní licence

Pozn.: Popis položek označených níže uvedenými kódy je uveden v seznamu kontrolovaného zboží vydaném podle § 2 odst. 2 zákona.

0A001
0B001
0B002
0B003
0B004
0B005
0B006
0B007
0C001
0C002
0C003
0C004
0C005
0D001
0E001
1A002
1A202
1A225
1A226
1A227
lB001a
lB101a
1B201
1B225
1B226
1B227
1B228
1B229
1B230
1B231
1B232
1B233
lC002b3,4
lC010a, b, e
1C116
1C202
1C210
1C216
1C225
1C226
1C227
1C228
1C229
1C230
1C231
1C232
1C233
1C234
1C235
1C236
1C237
1C238
1C239
1C240
1C350.4
1C350.23
1C350.29
lC351.d.4
lC351.d.5
1C990
1D001
1D201
1E001
1E102
1E201
1E202
1E203
2A225
2A226
2B001a,b,c,d
2B004
2B006a,b
2B007b,c
2B009
2B109
2B116
2B201
2B204
2B206
2B207
2B209
2B219
2B225
2B226
2B227
2B228
2B230
2B231
2B232
2D001
2D002
2D201
2D202
2E001
2E002
2E101
2E201
3A001e2,3
3A201
3A225
3A226
3A227
3A228
3A229
3A230
3A231
3A232
3A233
3E001
3E201
6A003
6A005alc
6A005a2a
6A005clb
6A005c2b2
6A005c2b2b
6A005c2c2
6A202
6A203
6A205
6A225
6A226
6E001
6E002
6E201

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2003 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 398/2003 Sb.

Přesunout nahoru