Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 382/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Částka 125/2003
Platnost od 10.11.2003
Účinnost od 01.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

382

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2003

o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 5, § 10 odst. 3 písm. e), § 28 odst. 5, § 31 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 5:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1a) a upravuje veterinární podmínky

a) obchodování se zvířaty mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie (dále jen "členské státy"),

b) dovozu a tranzitu zvířat ze zemí, které nejsou členskými státy (dále jen "třetí země").

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na ryby, korýše a měkkýše, na zárodečné produkty, na drůbež určenou na výstavy, přehlídky nebo soutěže, a nejsou jí dotčeny právní předpisy, které upravují veterinární požadavky na zdraví zvířat, jeho ochranu a ochranu zvířat proti týrání, na označování a evidenci zvířat a na jejich přepravu, na zdravotní nezávadnost produktů živočišného původu.

(3) Organizaci a způsob provádění veterinárních kontrol zvířat, která jsou předmětem obchodování nebo dovozu z třetích zemí, jakož i opatření vyplývající z výsledků těchto kontrol upravují zvláštní právní předpisy.2)

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) obchodováním – obchodování se zbožím, které má původ ve členských státech, jakož i se zbožím pocházejícím ze třetích zemí, které je v členských státech ve volném oběhu,

b) skotem – zvířata druhu skot (Bos) včetně druhů Bison bison a Bubalus bubalis,

c) prasaty – zvířata rodu Sus chovaná nebo držená v hospodářství,

d) jatečným skotem a prasaty – skot a prasata určená k přijetí na jatkách nebo do shromažďovacího střediska, z něhož mohou být přemístěna pouze k poražení,

e) plemenným a užitkovým skotem a prasaty – skot a prasata jiná než jatečná, určená k reprodukci, získávání produktů živočišného původu nebo k práci, přehlídkám a výstavám, s výjimkou zvířat, která se podílejí na kulturních a sportovních akcích,

f) jatečnými ovcemi nebo kozami – ovce nebo kozy určené buď přímo, nebo prostřednictvím schváleného shromažďovacího střediska na jatky,

g) plemennými ovcemi nebo kozami – ovce a kozy jiné než uvedené v písmenech f) a h), určené k přepravě na místo určení, a to buď přímo nebo prostřednictvím schváleného shromažďovacího střediska, a to k dalšímu chovu a produkci,

h) výkrmovými ovcemi nebo kozami – ovce a kozy jiné než uvedené v písmenech f) a g), určené k přepravě na místo určení, a to buď přímo nebo prostřednictvím schváleného shromažďovacího střediska, a to k vykrmení a následnému poražení,

i) hospodářstvím původu ovcí a koz – každé hospodářství, v němž jsou ovce a kozy v souladu s požadavky této vyhlášky nepřetržitě přítomny a v němž jsou vedeny a uchovávány záznamy o těchto zvířatech2a), které jsou na požádání poskytnuty orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor,

j) koňovitými – zvířata druhů kůň (včetně zeber) a osel, jakož i kříženci těchto druhů,

k) registrovanými koňovitými – koňovití registrovaní podle zvláštních právních předpisů,3) identifikovaní pomocí průkazu koně,4)

l) jatečnými koňovitými – koňovití určení k poražení na jatkách, a to buď přímo po přepravě, nebo po tranzitu přes trh nebo schválené shromažďovací středisko,

m) plemennými a užitkovými koňovitými – koňovití jiní než ti, uvedení v písmenech k) a l),

n) dočasným vstupem – statut registrovaného koňovitého pocházejícího ze třetí země, kterému byl povolen vstup na území Evropské unie na dobu kratší než 90 dnů, která bude stanovena rozhodnutím orgánů Evropské unie v závislosti na nákazové situaci v zemi původu,

o) drůbeží – kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve, rovněž tak běžci odchovaní nebo držení v zajetí pro rozmnožování, pro produkci masa nebo konzumních vajec nebo pro repopulaci volně žijící zvěře,

p) násadovými vejci – vejce pocházející od drůbeže, uvedené v písmenu o), určená k líhnutí,

q) jednodenními kuřaty – všechna ještě nekrmená drůbež mladší 72 hodin; pižmovky velké (Cairina moschata) nebo její křížence lze však krmit,

r) chovnou drůbeží – drůbež stará 72 hodin nebo starší, určená pro produkci násadových vajec,

s) užitkovou drůbeží – drůbež stará 72 hodin nebo starší, chovaná za účelem produkce masa nebo konzumních vajec nebo k repopulaci volně žijící zvěře,

t) jatečnou drůbeží – drůbež dodaná přímo na jatky, aby tam byla poražena co nejdříve, ale v každém případě nejpozději do 72 hodin po jejím příchodu na jatky,

u) ostatními zvířaty – zvířata, na která se nevztahují ustanovení o veterinárních požadavcích na obchodování se skotem, prasaty, ovcemi, kozami, koňovitými, drůbeží a násadovými vejci a ustanovení o podmínkách pro dovoz koňovitých, drůbeže, násadových vajec a druhů kopytníků uvedených v příloze č. 15 této vyhlášky,

v) podnikem – zařízení nebo jeho část umístěné v jednom místě a určené pro stanovenou činnost,

w) šlechtitelským podnikem – podnik, jehož činnost spočívá v produkci násadových vajec určených k produkci chovné drůbeže,

x) rozmnožovacím podnikem – podnik, jehož činnost spočívá v produkci násadových vajec určených k produkci užitkové drůbeže,

y) odchovným podnikem – podnik odchovávající drůbež pro reprodukci, jehož činnost spočívá v odchovu drůbeže pro reprodukci před stadiem reprodukce, nebo podnik odchovávající užitkovou drůbež, jehož činnost spočívá v odchovu nosnic před stadiem snášky,

z) líhní – podnik, jehož činnost spočívá v uložení násadových vajec do inkubátoru, jejich líhnutí a dodání jednodenních kuřat,

aa) zařízením – schválený podnik, ve kterém jsou chována ostatní zvířata jednoho nebo více druhů, bez ohledu na to, zda obchodně, nebo neobchodně, ale výhradně za účelem vystavování zvířat a vzdělávání veřejnosti, zachovávání druhů zvířat, základního nebo aplikovaného vědeckého výzkumu nebo chovu zvířat pro potřeby tohoto výzkumu,

bb) stádem – zvíře nebo skupina zvířat držených v hospodářství jako epizootologická jednotka. Je-li v hospodářství drženo více než jedno stádo, je každé z těchto stád oddělenou jednotkou, která má stejný zdravotní status,

cc) hejnem – všechna drůbež stejného zdravotního statusu, držená ve stejném místě nebo ve stejném odděleném prostoru, a tvořící tak jednu epizootologickou jednotku; v drůbežárně se za hejno považují všichni ptáci, kteří jsou ve stejném vzduchovém prostoru,

dd) nákazami podléhajícími povinnému hlášení podle této vyhlášky – nákazy uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

ee) veterinární kontrolou – jakákoli fyzická kontrola nebo administrativní úkon, týkající se živých zvířat, jehož účelem je přímá nebo nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,

ff) zvláštními veterinárními zárukami – zdravotní záruky uplatňované pro jednotlivé druhy zvířat státy jejich původu a místa jejich určení na základě rozhodnutí orgánů Evropské unie.

§ 3

Při vyšetřování zvířat se používají metody (testy), stanovené touto vyhláškou, popřípadě metody (testy) z hlediska spolehlivosti přinejmenším rovnocenné.

Veterinární požadavky na skot a prasata určená k obchodování

§ 4

Skot a prasata mohou být předmětem obchodování, jestliže

a) splňují podmínky stanovené touto vyhláškou,

b) od opuštění hospodářství původu do příchodu na místo určení nepřišla do styku s jinými sudokopytníky, pokud tito sudokopytníci nemají stejný zdravotní status,

c) pocházejí z hospodářství nebo oblasti, které nepodléhají omezujícím či zakazujícím veterinárním opatřením, přijatým z veterinárních důvodů a vztahujícím se na zvířata daného druhu (dále jen "mimořádná veterinární opatření"),5)

d) nebyla určena k poražení,

e) nepodléhají omezení v souvislosti s plněním programu ozdravování zvířat6) od některých nákaz,

f) u nich byla provedena kontrola totožnosti a byla klinicky prohlédnuta úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před odesláním a nejevila při klinické prohlídce (vyšetření) žádné klinické příznaky onemocnění,

g) jsou označena stanoveným způsobem a evidována7) tak, aby kdykoli bylo možno identifikovat zvíře i hospodářství jeho původu,

h) jsou přepravována za podmínek stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy.15)

§ 5

(1) Skot a prasata, na která se vztahuje tato vyhláška, musí být provázena od odeslání až na místo určení prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení podle vzoru vydaného Státní veterinární správou v souladu s § 48 odst. 1 písm. k) zákona (dále jen "veterinární osvědčení").

(2) Veterinární osvědčení osvědčuje splnění podmínek stanovených touto vyhláškou, popřípadě i zvláštních veterinárních záruk. Musí být

a) vystaveno v den klinické prohlídky (vyšetření) zvířete, nejméně v jednom z úředních jazyků státu určení,

b) vystaveno na jediném listu; není-li to možné a veterinární osvědčení je vystaveno na více listech, musí být tyto listy vhodně spojeny, aby tvořily nedělitelný celek, a označeny pořadovým číslem.

(3) Doba platnosti veterinárního osvědčení činí 10 dnů ode dne jeho vystavení.

(4) Veterinární osvědčení vystavuje v souladu s § 56a zákona úřední veterinární lékař na základě klinické prohlídky (vyšetření) zvířat, popřípadě i na základě údajů o zdravotním stavu zvířat, potvrzených schváleným veterinárním lékařem hospodářství původu, anebo shromažďovacího střediska. Vyžadují-li to zvláštní právní předpisy,8) zajistí úřední veterinární lékař, který vyplňuje veterinární osvědčení, aby v den vystavení tohoto osvědčení bylo přemístění zvířete registrováno v systému Animo.

(5) Přichází-li zvíře ze shromažďovacího střediska, anebo ze schváleného hospodářství, zahrnutého do sítě epizootologického sledování (dále jen "síť sledování"), může být provázeno dokladem vystaveným na základě zdravotního potvrzení, obsahujícího příslušné údaje, včetně údajů o splnění zvláštních veterinárních záruk, potvrzeného schváleným veterinárním lékařem, odpovědným za hospodářství původu, nebo může být ve formě veterinárního osvědčení.

(6) Jestliže zvíře prošlo před příchodem do členského státu určení shromažďovacím střediskem v České republice, vystaví úřední veterinární lékař odpovědný za toto shromažďovací středisko nové veterinární osvědčení, opatří je pořadovým číslem veterinárního osvědčení, vystaveného úředním veterinárním lékařem členského státu původu, a připojí je k prvopisu nebo úředně ověřenému opisu tohoto veterinárního osvědčení. Platnost obou těchto osvědčení nesmí překročit dobu platnosti uvedenou v odstavci 3.

§ 6

(1) Plemenný a užitkový skot a prasata musí navíc přicházet z hospodářství, v němž byl chován nejméně po dobu 30 dnů před odesláním, a jde-li o zvířata mladší než 30 dnů, v němž byla chována od narození. Úřední veterinární lékař musí na základě kontroly totožnosti ověřit, že zvířata splňují tuto podmínku a že pocházejí z Evropské unie, popřípadě že byla dovezena z třetí země za dodržení podmínek stanovených touto vyhláškou a zvláštními právními předpisy.9) Procházejí-li zvířata shromažďovacím střediskem ve státě původu, nesmí doba jejich shromáždění mimo hospodářství původu překročit dobu šesti dnů.

(2) Zvířata dovezená z třetí země nemohou být po příchodu na místo určení dále přemísťována, pokud nesplňují podmínky této vyhlášky, zejména požadavek uvedený v odstavci 1, a nemohou být zařazena do stáda, pokud úřední veterinární lékař, odpovědný za příslušné hospodářství, nepotvrdí, že tato zvířata neohrozí zdravotní status hospodářství. Je-li zvíře dovezené z třetí země zařazeno do hospodářství, nemohou být zvířata z tohoto hospodářství po dobu následujících 30 dnů předmětem obchodování, jestliže nebylo dovezené zvíře izolováno od ostatních zvířat v hospodářství.

(3) Zvířata po dovozu na území České republiky z třetí země, která není státem určení, musí být přepravena do státu určení co nejrychleji. Musí být provázena veterinárním osvědčením, vystaveným podle zvláštních právních předpisů.9)

§ 7

Plemenný a užitkový skot dále musí splňovat následující požadavky

a) přicházet ze stáda úředně prostého tuberkulózy10) a v případě zvířat starších šesti týdnů reagovat negativně na intradermální tuberkulinaci, provedenou v průběhu 30 dnů před opuštěním stáda původu. Tato tuberkulinace se nepožaduje, přicházejí-li zvířata ze státu nebo jeho části, které jsou úředně prosté tuberkulózy, anebo ve kterých byl zaveden systém sítě sledování,

b) přicházet ze stáda úředně prostého enzootické leukózy skotu,10) a je-li starší 12 měsíců, být individuálně vyšetřen s negativním výsledkem imunodifúzním testem, provedeným v průběhu 30 dnů před opuštěním stáda původu. Tento test se nevyžaduje, přicházejí-li zvířata ze členského státu nebo jeho části, které jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu, anebo ve kterých byl zaveden systém sítě sledování,

c) jde-li o nekastrovaná zvířata, přicházet ze stáda úředně prostého brucelózy,10) a jsou-li starší 12 měsíců, být v průběhu 30 dnů před opuštěním stáda původu vyšetřena aglutinačním testem se sérem, popřípadě testem reakce vazby komplementu, metodou s pufrovaným brucelovým antigenem nebo metodou ELISA; použitý test musí být vyznačen ve veterinárním osvědčení. Tento test se nevyžaduje, přicházejí-li zvířata ze státu nebo jeho části, které jsou úředně prosté brucelózy, anebo ve kterých byl zaveden systém sítě sledování,

d) nesmí v době mezi opuštěním hospodářství původu a příchodem do místa určení přijít do styku se skotem ze stáda, které není úředně prosté tuberkulózy a enzootické leukózy skotu, a jde-li o nekastrovaná zvířata, úředně prosté brucelózy.

§ 8

Jatečný skot navíc musí přicházet ze stáda, které je úředně prosté tuberkulózy a enzootické leukózy skotu, a jde-li o nekastrovaná zvířata, úředně prosté brucelózy.

§ 9

Jatečný skot a prasata, přijatá po příchodu do České republiky

a) na jatkách, musí být v souladu s veterinárními požadavky poražena co nejdříve, nejpozději však během 72 hodin po jejich příchodu na jatky,

b) do shromažďovacího střediska, musí být po trhu (prodeji) přepravena přímo na jatky a v souladu s veterinárními požadavky poražena co nejdříve, nejpozději však během tří pracovních dnů od jejich příchodu do tohoto střediska. V době mezi jejich příchodem do shromažďovacího střediska a jejich příchodem na jatky nesmí tato zvířata přijít do styku s jinými sudokopytníky, než jsou zvířata splňující veterinární podmínky stanovené touto vyhláškou.

§ 10

(1) Bylo-li zjištěno porušení ustanovení této vyhlášky nebo předpisů Evropské unie, učiní krajská veterinární správa v souladu s § 49 zákona odpovídající opatření k zajištění zdraví zvířat a zabránění šíření nákazy stanovená zákonem, spočívající zejména v

a) dokončení přepravy nebo navrácení zvířat do jejich místa odeslání nejkratší cestou s podmínkou, že takto prováděná činnost nemůže dále ohrozit zdraví nebo pohodu zvířat,

b) držení zvířat ve vhodném ustájení s přiměřenou péčí zajišťující pohodu zvířat v případě přerušení přepravy,

c) poražení zvířat; živočišné produkty pocházející z těchto zvířat mohou být

1. posouzeny jako poživatelné v souladu se zvláštním právním předpisem,11) nebo

2. posouzeny jako nepoživatelné a zpracovány v souladu se zvláštním právním předpisem.12)

(2) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona okamžitě informuje příslušný úřad členského státu původu o zjištěném neplnění veterinárních podmínek stanovených touto vyhláškou.

§ 11

Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona nejpozději do 31. května kalendářního roku informuje Komisi Evropské unie (dále jen "Komise") o výskytu nákaz uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, k nimž jsou skot a prasata vnímavá, a o výskytu nákaz, na které se vztahují doplňkové záruky Evropské unie, na svém území v předchozím kalendářním roce, včetně podrobností o monitorování a provádění programů ozdravování zvířat. Kritéria pro poskytování informací sděluje Komise.

Zvláštní veterinární záruky při obchodování s prasaty týkající se Aujeszkyho choroby

§ 12

Odesílání prasat určených pro členské státy nebo jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby, které jsou uvedeny v příloze I rozhodnutí Komise o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze17), a pocházejících z jiných členských států nebo oblastí, které nejsou v příloze tohoto rozhodnutí uvedeny, je povoleno pouze za podmínek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 13

Státní veterinární správa, aniž je dotčeno ustanovení § 78 odst. 2 této vyhlášky, informuje Komisi o výskytu Aujeszkyho choroby, včetně podrobností o monitorování a provádění programů ozdravování zvířat, nejméně jednou za rok v souladu s jednotnými kritérii stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 14

Zvláštní veterinární záruky obchodování se skotem týkající se infekční rinotracheitidy skotu

Skot, který pochází z jiných členských států nebo oblastí než z těch, které jsou uvedeny v příloze II rozhodnutí Komise o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy18), a který je určen pro členské státy nebo oblasti uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí, musí splňovat podmínky uvedené v příloze č. 6 k této vyhlášce.

Veterinární požadavky na ovce a kozy určené k obchodování

§ 15

(1) Ovce a kozy mohou být předmětem obchodování, jen jestliže

a) splňují podmínky stanovené touto vyhláškou,

b) jsou označeny stanoveným způsobem a evidovány7) tak, aby kdykoli bylo možno identifikovat zvíře i hospodářství původu,

c) byly klinicky prohlédnuty úředním veterinárním lékařem během 24 hodin před odesláním a nejevily při klinické prohlídce (vyšetření) žádné klinické příznaky onemocnění,

d) se narodily nebo byly od narození chovány na území Evropské unie, anebo dovezeny z třetí země, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveného a zveřejněného orgány Evropské unie, za dodržení podmínek stanovených touto vyhláškou a zvláštním právním předpisem,13)

e) nepocházejí z hospodářství a nepřišly do styku se zvířaty z hospodářství, které podléhá mimořádným veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření nákazy, na kterou jsou tato zvířata vnímavá, jmenovitě brucelózy, vztekliny nebo sněti slezinné. Tato opatření musí trvat po poražení posledního nemocného nebo vnímavého zvířete v hospodářství nejméně 42 dnů, jde-li o brucelózu, 30 dnů, jde-li o vzteklinu, a 15 dnů, jde-li o sněť slezinnou,

f) nepocházejí z hospodářství a nepřišla do styku se zvířaty z hospodářství, na které se vztahují omezení, přijatá v souvislosti s tlumením slintavky a kulhavky, anebo které nesmí zvířata opouštět, protože je v ochranném pásmu, vymezeném vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření nákazy, na kterou jsou tato zvířata vnímavá,

g) v době mezi opuštěním hospodářství původu a příchodem na místo určení nepřišly do styku s jinými sudokopytníky než se zvířaty, která mají stejný zdravotní status a neohrozily v žádném okamžiku zdravotní status ovcí a koz, které nejsou určeny k obchodování,

h) před tím, než bylo vystaveno poslední osvědčení pro obchodování za účelem odeslání do konečného místa určení v jiném členském státu, které je uvedeno ve veterinárním osvědčení, nebyly mimo hospodářství původu déle než 6 dní; tato doba se prodlužuje o dobu trvání plavby po moři,

i) po opuštění hospodářství původu byly odeslány přímo na místo určení v jiném členském státu nebo po opuštění hospodářství původu před příchodem na místo určení prošly pouze jedním schváleným shromažďovacím střediskem nacházejícím se v členském státu původu; v případě jatečných ovcí a koz je možné toto středisko nahradit schválenými prostorami obchodníka, které se nacházejí v členském státu původu,

j) jatečná zvířata byla po příchodu do členského státu určení dodána na jatky a tam byla poražena co nejdříve, nejpozději však do 72 hodin od příchodu do členského státu.

(2) Plemenné a výkrmové ovce nebo kozy, které mají být zařazeny do hospodářství ovcí nebo koz úředně prostého nebo prostého brucelózy ovcí a koz (B. melitensis), musí splňovat podmínky, stanovené zvláštním právním předpisem.10)

(3) Státní veterinární správa může v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona povolit přemísťování plemenných a výkrmových ovcí a koz, ač nejsou splněny podmínky této vyhlášky, jde-li o přemístění zvířat určených výhradně k dočasné pastvě v blízkosti vnitřních hranic Evropské unie.

§ 15a

(1) Jatečné, výkrmové a plemenné ovce a kozy musí

a) nepřetržitě pobývat v hospodářství původu nejméně 30 dní nebo od narození, jde-li o zvířata mladší než 30 dnů,

b) pocházet z hospodářství, do něhož nebyly ovce nebo kozy umístěny během 21 dní před odesláním,

c) pocházet z hospodářství, do něhož nebyli během 30 dnů před odesláním umístěni sudokopytníci dovezení ze třetích zemí.

(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit výjimku z požadavků uvedených v odstavci 1 písm. b) a c), jestliže ovce a kozy byly zcela izolovány od všech ostatních zvířat v hospodářství.

§ 15b

(1) Jatečné ovce a kozy

a) nemusí splňovat požadavky uvedené v § 15a odst. 1 písm. a), jestliže nepřetržitě pobývaly v hospodářství původu po dobu alespoň 21 dnů,

b) nemusí splňovat požadavky uvedené v § 15a odst. 1 písm. b), jestliže jsou přepravovány přímo na jatky v jiném členském státu k bezprostřednímu poražení, aniž by prošly shromažďovacím střediskem nebo kontrolním stanovištěm, a jestliže splňují požadavky uvedené v písmenu a) a § 15 odst. 1 písm. h),

c) nemusí splňovat požadavky uvedené v § 15 odst. 1 písm. i), jestliže po opuštění hospodářství původu prošly dalším svodem a jestliže splňují požadavky uvedené v § 15 odst. 1 písm. h) a v odstavci 2.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. c) se vyžaduje, aby

a) před tím, než zvířata projdou schváleným shromažďovacím střediskem uvedeným v § 15 odst. 1 písm. i), které se nachází v členském státu původu, splňovala následující požadavky

1. po opuštění hospodářství původu prošla svodem pod dohledem úředního veterinárního lékaře, který povoluje, aby byla současně přítomna pouze zvířata se stejným zdravotním statusem, a

2. z tohoto svodu byla zvířata doprovázená veterinárním osvědčením dopravena do schváleného shromažďovacího střediska uvedeného v § 15 odst. 1 písm. i), kde musí být vybavena novým veterinárním osvědčením a odeslána přímo na jatky v členském státě určení, nebo

b) zvířata mohla po odeslání z členského státu původu a před odesláním na jatky do členského státu určení projít jedním schváleným shromažďovacím střediskem, které

1. se nachází v členském státu určení, ze kterého musí být zvířata odeslána pod zodpovědností úředního veterinárního lékaře přímo na jatky, aby byla do pěti dnů po příjezdu do schváleného shromažďovacího střediska poražena, nebo

2. se nachází v jednom členském státě tranzitu, odkud jsou zvířata odeslána přímo na jatky v členském státu určení uvedeném ve veterinárním osvědčení vydaném v souladu s § 17 odst. 7.

§ 15c

Osoba, která jako podnikatel13b) přímo nebo nepřímo nakupuje a prodává ovce nebo kozy za účelem zisku, má pravidelný obrat těchto zvířat, jež nejpozději do 29 dnů od okamžiku koupě znovu prodá nebo přemístí z původních prostor do jiných prostor nebo přímo na jatky, přičemž tyto jiné prostory ani jatky nejsou v jeho majetku, a která byla pro tuto činnost krajskou veterinární správou schválena a registrována v souladu s § 49 odst. 1 písm. h) a bylo jí přiděleno veterinární schvalovací číslo (dále jen "osoba podílející se na obchodování s ovcemi a kozami"), vede v souladu s § 5 zákona záznamy o uskutečněných obchodech, o kterých uchovává po dobu nejméně 3 let tyto údaje:

a) jméno, popř. jména, příjmení, obchodní firmu nebo název chovatele, údaje o hospodářství původu, datum nákupu, kategorie, počet a označení ovcí a koz nebo registrační číslo hospodářství původu nakoupených zvířat, popřípadě číslo schválení a registrace shromažďovacího střediska nebo údaje o svodu, jímž zvířata před nákupem prošla, a jejich předpokládané místo určení,

b) registrační číslo dopravce nebo evidenční číslo dopravního prostředku, který zvířata přiváží a odváží,

c) jméno a adresu kupujícího a místo určení zvířat,

d) kopie plánu cest nebo pořadové číslo veterinárních osvědčení.

§ 15d

Osoba podílející se na obchodování s ovcemi a kozami smí používat pro tato zvířata stáje a jiné prostory (dále jen "schválené prostory"), jež

a) byly pro tento účel registrovány krajskou veterinární správou podle § 49 odst. 1 písm. h), bylo jim přiděleno veterinární schvalovací číslo a jsou pod státním veterinárním dozorem,

b) se nacházejí v oblasti, která nepodléhá omezujícím či zakazujícím veterinárním opatřením,

c) mají

1. vhodné prostory o dostatečné kapacitě, zejména prostory pro vyšetření a izolaci,

2. vhodné prostory pro nakládání a vykládání zvířat, a je-li to třeba, pro ustájení, napájení, krmení a nezbytné ošetření zvířat; tyto prostory musí být dobře čistitelné a dezinfikovatelné,

3. dostatečné prostory pro skladování steliva a hnoje,

4. vhodný systém pro sběr odpadních vod,

d) jsou před použitím vyčištěny a dezinfikovány podle pokynů úředního veterinárního lékaře.

§ 16

Plemenné ovce a kozy musí navíc

a) pocházet z hospodářství a přicházet do styku jen se zvířaty z hospodářství,

1. ve kterém nebyla klinicky diagnostikována v předcházejících šesti měsících nakažlivá agalakcie ovcí (Mycoplasma agalactiae) nebo nakažlivá agalakcie koz (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides "velké kolonie"), v předcházejících 12 měsících paratuberkulóza nebo kaseózní lymfadenitida a v předcházejících třech letech plicní adenomatóza, Maedi-Visna nebo virová artritida a encefalitida koz. Doba tří let však může být zkrácena na dobu 12 měsíců, jestliže zvířata, u nichž byla zjištěna Maedi-Visna nebo virová artritida a encefalitida koz, byla poražena a zbývající zvířata byla vyšetřena s negativními výsledky dvěma, pro tyto případy rozhodnutím orgánů Evropské unie uznanými testy, anebo

2. které v souvislosti s programem ozdravování zvířat od některé z nákaz uvedených v bodě 1 nebo se zřetelem k uznání území státu nebo jeho části za prosté od některé z těchto nákaz poskytuje zvláštní veterinární záruky, které jsou rovnocenné pro jmenovanou nákazu nebo nákazy,

3. ve kterém úřednímu veterinárnímu lékaři, zodpovědnému za vydání veterinárního osvědčení žádné skutečnosti nenaznačují, že podmínky bodů 1 a 2 nejsou splněny, a chovatel výslovně potvrdil, že mu o žádné takové skutečnosti není nic známo, a písemně prohlásil, že zvířata splňují podmínky bodů 1 a 2,

b) pokud jde o nekastrované plemenné berany se zřetelem na nakažlivou epididymitidu beranů (B. ovis),

1. pocházet z hospodářství, ve kterém v předcházejících 12 měsících nebyla diagnostikována tato nákaza,

2. být v průběhu 60 dnů před odesláním trvale drženi v tomto hospodářství,

3. být v průběhu 30 dnů před odesláním sérologicky vyšetřeni s negativním výsledkem na tuto nákazu, anebo splňovat rovnocenné zvláštní veterinární záruky, uznané rozhodnutím orgánů Evropské unie,

c) být doprovázeny veterinárním osvědčením.

§ 17

(1) Ovce a kozy, na které se vztahuje tato vyhláška, musí být provázeny od odeslání až na místo určení prvopisem správně a úplně vyplněného veterinárního osvědčení podle vzoru vydaného Státní veterinární správou v souladu s § 48 odst. 1 písm. k) zákona.

(2) Veterinární osvědčení osvědčuje splnění podmínek stanovených touto vyhláškou, popřípadě i zvláštních veterinárních záruk. Musí být

a) vystaveno v den provedení veterinární kontroly zvířete nejméně v jednom z úředních jazyků státu určení,

b) vystaveno na jediném listu; není-li to možné a veterinární osvědčení je vystaveno na více listech, musí být tyto listy vhodně spojeny, aby tvořily nedělitelný celek, a označeny pořadovým číslem.

(3) Doba platnosti veterinárního osvědčení činí 10 dnů ode dne jeho vystavení.

(4) Veterinární osvědčení (včetně zvláštních veterinárních záruk) pro zásilku zvířat vystavuje v souladu s § 56a zákona úřední veterinární lékař na základě veterinární prohlídky (vyšetření) zvířat provedené v hospodářství původu, shromažďovacím středisku nebo v případě jatečných zvířat ve schválených prostorách obchodníka. Vyžadují-li to zvláštní právní předpisy8), zajistí úřední veterinární lékař, který vyplňuje veterinární osvědčení, aby v den vystavení tohoto osvědčení bylo přemístění zvířete zaregistrováno v příslušné počítačové síti.

(5) Pokud jde o výkrmové ovce a kozy a plemenné ovce a kozy přepravované do jiného členského státu ze schváleného shromažďovacího střediska nacházejícího se v členském státu původu, musí veterinární osvědčení vystavit úřední veterinární lékař odpovědný za shromažďovací středisko, a to na základě veterinární kontroly zvířat, která jsou do střediska dovezena, a údajů o zdravotním stavu zvířat, potvrzených úředním veterinárním lékařem v hospodářství původu.

(6) Pokud jde o jatečné ovce a kozy přepravované do jiného členského státu ze schváleného shromažďovacího střediska nebo ze schválených prostor obchodníka nacházejících se v členském státu původu, lze veterinární osvědčení vystavit na základě veterinární kontroly zvířat a údajů o zdravotním stavu zvířat, potvrzených úředním veterinárním lékařem v hospodářství původu nebo úředním veterinárním lékařem provádějícím státní veterinární dozor na svodu uvedeném v § 15b odst. 2 písm. a) bodu 1.

(7) Pokud jde o jatečné ovce a kozy přepravované přes schválené shromažďovací středisko uvedené v § 15b odst. 2 písm. b) bodu 2, vystaví úřední veterinární lékař odpovědný za schválené shromažďovací středisko v tranzitním členském státu nové veterinární osvědčení, v němž vyplní požadované údaje z původního veterinárního osvědčení, a připojí k němu kopii tohoto veterinárního osvědčení, kterou svým podpisem potvrdí. Platnost obou těchto osvědčení nesmí překročit dobu platnosti uvedenou v odstavci 3.

§ 17a

(1) K přepravě ovcí a koz lze používat jen dopravní prostředky, které

a) jsou zabezpečeny proti vypadávání nebo vytékání krmiva, steliva, výkalů a jiných odpadů,

b) byly po skončení přepravy a v případě potřeby i před přepravou vyčištěny a dezinfikovány registrovaným přípravkem13c) nebo přípravkem, jehož uvedení na trh bylo povoleno13d).

(2) Dopravce, který přepravuje ovce a kozy,

a) zajistí, že bude mít pro čištění a dezinfekci dopravních prostředků vhodné prostory, včetně prostor pro skladování podestýlky a hnoje, které byly schváleny krajskou veterinární správou, anebo předloží krajské veterinární správě doklad o tom, že tuto činnost provádí jiná osoba, která je oprávněna takovou činnost vykonávat,

b) zajistí, aby zvířata mezi opuštěním hospodářství původu a příchodem na místo určení nepřišla do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem,

c) zabezpečí, aby osoby určené k přepravě zvířat měly pro tuto činnost odpovídající znalosti a zkušenosti získané zvláštním výcvikem nebo praxí,

d) zajistí pro každé vozidlo používané pro přepravu ovcí a koz vedení evidence, která obsahuje následující údaje:

1. datum a místo naložení zvířete a údaje o chovateli nebo provozovateli shromažďovacího střediska (jméno, popř. jména, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu13e), jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu), u kterých jsou zvířata naložena,

2. datum a místo vyložení zvířete a údaje o chovateli nebo provozovateli shromažďovacího střediska (jméno, popř. jména, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu13e), jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu), u kterých jsou zvířata vyložena,

3. druh a počet přepravovaných zvířat,

4. datum a místo dezinfekce,

5. číslo a druh průvodní dokumentace,

e) uchovává dokumentaci uvedenou v písmenu d) po dobu nejméně 3 let a na požádání ji předkládá orgánům vykonávajícím státní dozor.

§ 18

Pokud členské státy uplatňují systém kontroly poskytující záruky rovnocenné těm, stanoveným v § 15 odst. 2 a § 16, pokud se týká přemísťování ovcí a koz na jejich území, zejména prostřednictvím identifikačního dokladu, může Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona na základě vzájemnosti udělit další výjimky z ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) a z povinnosti vydávat veterinární osvědčení podle § 17. O udělených výjimkách informuje Komisi.

Veterinární požadavky na koňovité určené k obchodování

§ 19

(1) Koňovití mohou být předmětem obchodování, jen jestliže

a) splňují podmínky stanovené touto vyhláškou a jinými právními předpisy,2),3)

b) byli klinicky prohlédnuti úředním veterinárním lékařem během 48 hodin před odesláním a nejevili při klinické prohlídce (vyšetření) žádné klinické příznaky onemocnění,

c) nebyli určeni k poražení nebo utracení v souvislosti s plněním programu ozdravování zvířat6) od některé nákazy.

(2) Koňovití nesmějí pocházet z hospodářství, pro které byla vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření nákazy, na kterou jsou koňovití vnímaví, nařízena mimořádná veterinární opatření, pokud

a) nebyla všechna vnímavá zvířata poražena nebo utracena a dosud neuplynula doba

1. šesti měsíců ode dne posledního skutečného nebo možného styku zvířat s nakaženým zvířetem, jde-li o hřebčí nákazu; v případě hřebců však tato doba trvá až do jejich kastrace,

2. šesti měsíců ode dne poražení nebo utracení nakažených zvířat, jde-li o vozhřivku nebo encefalomyelitidu koní,

3. šesti měsíců ode dne posledního zjištěného případu nákazy, jde-li o vezikulární stomatitidu,

4. jednoho měsíce ode dne posledního zjištěného případu nákazy, jde-li o vzteklinu,

5. patnácti dnů ode dne posledního zjištěného případu nákazy, jde-li o sněť slezinnou,

6. kdy po odstranění nakažených koňovitých reagují zbývající zvířata negativně při dvou vyšetřeních testem dle Cogginse, provedených v intervalu tří měsíců, jde-li o infekční anémii koní,

b) byla všechna zvířata vnímavá na příslušnou nákazu poražena nebo utracena a prostory, v nichž se tato zvířata zdržovala, byly dezinfikovány, a dosud neuplynula doba 30 dnů, v případě sněti slezinné 15 dnů, ode dne poražení nebo utracení zvířat a dezinfekce prostorů,

c) nepřišla podle prohlášení chovatele a poznatků úředního veterinárního lékaře v průběhu 15 dnů předcházejících klinické prohlídce (vyšetření) do styku s nakaženými koňovitými.

(3) Státní veterinární správa může v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona povolit výjimku z podmínek uvedených v odstavci 2 pro dostihová závodiště a v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona informuje Komisi o rozsahu této výjimky.

(4) Registrovaní koňovití, kteří jsou odesíláni z hospodářství, musí být provázeni průkazem koně. Je-li zvíře předmětem obchodování, musí být provázeno vedle průkazu koně též potvrzením o jeho zdravotním stavu.

(5) Plemenní, užitkoví a jateční koňovití musí být provázeni průkazem koně. Je-li zvíře předmětem obchodování, musí být provázeno vedle průkazu koně též veterinárním osvědčením.

(6) Úřední veterinární lékař, který má osvědčit splnění podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a) a b), § 22 odst. 1, 2, 3 a § 77 a přitom zjistí, že některá z těchto podmínek není splněna, pozastaví používání průkazu koně na dobu, uvedenou v citovaných ustanoveních. Po poražení registrovaného koně je tento doklad vrácen úřadu, který jej vydal.

§ 20

(1) Veterinární osvědčení nebo v případě průkazu koně formulář obsahující zdravotní údaje musí být vypracovány během 48 hodin před odesláním nebo nejpozději poslední pracovní den před odesláním, a to alespoň v jednom z úředních jazyků členských států odeslání a určení.

(2) Veterinární osvědčení musí být vystaveno na jediném listu. Doba platnosti veterinárního osvědčení činí 10 dnů ode dne jeho vystavení.

(3) Jiní než registrovaní koňovití mohou být doprovázeni jedním veterinárním osvědčením vztahujícím se na zásilku.

§ 21

Česká republika je prostá moru koní, jestliže na jejím území nebyl zjištěn žádný klinický, u neočkovaných koňovitých sérologický nebo epizootologický důkaz moru koní v posledních dvou letech a nebylo provedeno očkování proti této nákaze během posledních 12 měsíců.

§ 22

(1) Část území České republiky je považována za zamořenou morem koní, jestliže

a) klinické a sérologické (u neočkovaných zvířat) nebo epizootologické vyšetření potvrdilo přítomnost moru koní na této části jejího území v posledních dvou letech, anebo

b) bylo v posledních 12 měsících provedeno na této části jejího území očkování proti této nákaze.

(2) Část území považovaná za zamořenou morem koní musí zahrnovat nejméně ochranné pásmo o poloměru alespoň 100 km kolem ohniska nákazy, jakož i pásmo dozoru v šíři nejméně 50 km za ochranným pásmem, v němž nebylo v posledních 12 měsících prováděno očkování proti této nákaze.

(3) Pokud by byla část území České republiky považována za zamořenou morem koní, mohla by být zvířata pocházející z této části přemísťována nebo odesílána pouze za předpokladu, že

a) jsou odeslána pouze během určitých období roku stanovených Komisí s ohledem na aktivitu hmyzu, který přenáší původce moru koní,

b) v den klinické prohlídky (vyšetření) podle § 19 odst. 1 písm. b) nejevila žádný příznak onemocnění morem koní,

c) pokud nebyla očkována proti této nákaze, byla na ni dvakrát v intervalu 21 až 30 dnů vyšetřena s negativním výsledkem komplementfixačním testem v souladu s metodickým návodem Státní veterinární správy, přičemž druhé vyšetření bylo provedeno v průběhu posledních deseti dnů před odesláním,

d) pokud byla očkována proti této nákaze, nestalo se tak v průběhu posledních dvou měsíců před odesláním a zvířata byla vyšetřena v intervalu uvedeném v písmenu c) komplementfixačním testem, přičemž podle výsledku tohoto testu nedošlo k růstu protilátek,

e) byla držena v karanténě po dobu nejméně 40 dnů před odesláním,

f) byla v době karantény i přepravy z karantény na místo odeslání chráněna před vektorem,10) který přenáší původce moru koní.

(4) Opatření pro zdolávání moru koní se řídí zvláštním právním předpisem.10)

(5) Státní veterinární správa v souladu se zvláštním právním předpisem10) nařídí registraci a označení všech očkovaných koňovitých, kteří se nacházejí v ochranném pásmu, zřetelnou a neodstranitelnou značkou používanou v těchto případech v Evropské unii.

(6) Veterinární osvědčení nebo průkaz koně, týkající se koňovitých v ochranném pásmu, kteří byli očkováni proti moru koní, musí obsahovat potřebné údaje o tomto očkování.

§ 23

Pokud členské státy uplatňují systém kontroly poskytující záruky rovnocenné těm, stanoveným v § 19 odst. 2 písm. a) a b), pokud se týká přemísťování koňovitých a registrovaných koňovitých na jejich území, zejména prostřednictvím identifikačního dokladu, může Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona na základě vzájemnosti udělit další výjimky z ustanovení § 19 odst. 1 písm. b) a § 19 odst. 5. O udělených výjimkách informuje Komisi.

§ 24

(1) Koňovití musí být přepraveni z hospodářství původu na místo určení co nejrychleji, a to buď přímo, popřípadě přes schválený trh nebo shromažďovací středisko.

(2) Koňovití musí být přepravováni v dopravních prostředcích, které jsou

a) konstruovány tak, aby z nich v průběhu přepravy nevytékaly a nevypadávaly výkaly, podestýlka a krmivo,

b) řádně čištěny a dezinfikovány schváleným dezinfekčním prostředkem podle pokynů krajské veterinární správy.

(3) Přeprava musí být prováděna tak, aby bylo účinně chráněno zdraví a pohoda zvířat.

§ 25

(1) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit přemísťování koňovitých, ač nejsou splněny podmínky této vyhlášky uvedené v § 19, 21 a 22, jde-li o přemístění zvířat, jež jsou v blízkosti vnitřních hranic Evropské unie

a) využívána k jízdě nebo k tahu, anebo pro sportovní a rekreační účely,

b) zúčastněna na kulturních a podobných akcích, organizovaných místními orgány a institucemi,

c) určena k dočasné pastvě nebo práci.

(2) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona informuje Komisi o rozsahu výjimky udělené podle odstavce 1.

(3) Státní veterinární správa může v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona výjimečně povolit přemísťování zvířat, ač nejsou splněny podmínky této vyhlášky uvedené v § 19 odst. 2 písm. a) a b), jde-li o přemístění jatečných zvířat, jež jsou zvlášť označena jako zvířata určená k poražení, přepravena přímo na určené jatky a poražena do pěti dnů; povolení takového přemístění musí být zaznamenáno ve veterinárním osvědčení.

(4) Úřední veterinární lékař musí zaznamenat identifikační číslo nebo číslo průkazu koně poraženého zvířete a zaslat příslušnému úřadu místa odeslání na jeho žádost potvrzení o tom, že bylo zvíře poraženo.

Veterinární požadavky na drůbež a násadová vejce určená k obchodování

§ 26

Násadová vejce, jednodenní kuřata, chovná a užitková drůbež mohou být předmětem obchodování, jestliže pocházejí

a) z podniku schváleného v souladu s přílohou č. 7 část I k této vyhlášce, jemuž bylo přiděleno veterinární schvalovací číslo,

b) z podniku a oblasti, které nepodléhají mimořádným veterinárním opatřením, vztahujícím se na drůbež,

c) z hejna, ve kterém v době odeslání nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakékoli podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá.

§ 27

(1) Násadová vejce v době odeslání musí

a) pocházet z hejna, které

1. bylo chováno déle než šest týdnů před odesláním v jednom nebo více schválených podnicích,

2. jestliže bylo podrobeno očkování, bylo toto očkování provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 8 k této vyhlášce,

3. v průběhu 72 hodin předcházejících odeslání bylo podrobeno veterinárnímu vyšetření provedenému ošetřujícím veterinárním lékařem, při němž nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakékoli podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá, anebo bylo podrobováno veterinárnímu vyšetření provedenému ošetřujícím veterinárním lékařem každý měsíc, naposledy nejvýše 31 dnů před odesláním. V tomto případě musí být v průběhu 72 hodin předcházejících odeslání zkontrolovány záznamy o zdravotním stavu drůbeže a posouzen její současný zdravotní stav na základě aktuálních informací, poskytnutých chovatelem. Nasvědčují-li záznamy nebo poskytnuté informace podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá, musí být úředním veterinárním lékařem provedena další veterinární kontrola, která vyloučí možnou přítomnost nákazy,

b) být označena,

c) být dezinfikována podle pokynů krajské veterinární správy.

(2) Vyskytne-li se v průběhu inkubace v hejně, z něhož násadová vejce pochází, nákaza, na kterou je drůbež vnímavá, musí o tom být uvědomena příslušná líheň a krajská veterinární správa, příslušná pro líheň a hejno původu.

§ 28

Jednodenní kuřata

a) musí být líhnuta z násadových vajec, která odpovídají podmínkám stanoveným v § 26 a 27,

b) musí, jestliže byla očkována, splňovat podmínky očkování uvedené v příloze č. 8 k této vyhlášce,

c) nesmí podle informací o zdravotním stavu hejna, popřípadě laboratorních vyšetření hejna vykazovat v době odeslání žádné příznaky, které by mohly vést k podezření z nákazy.

§ 29

Chovná a užitková drůbež v době odeslání musí být

a) chována od vylíhnutí nebo déle než šest týdnů před odesláním v jednom nebo více schválených podnicích,

b) v průběhu 48 hodin předcházejících odeslání podrobena veterinární prohlídce (vyšetření) provedené ošetřujícím veterinárním lékařem, při níž nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakýkoli jiný důvod k podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá; byla-li drůbež očkována, pak musí splňovat podmínky očkování uvedené v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 30 – § 33zrušeno

§ 34

Jatečná drůbež musí pocházet z podniku, v němž

a) byla chována od vylíhnutí nebo déle než 21 dnů před odesláním,

b) nebyla nařízena nebo vyhlášena mimořádná veterinární opatření, vztahující se na drůbež, nebo oblast, v níž se podnik nachází, těmto opatřením nepodléhá,

c) v průběhu pěti dnů předcházejících odeslání byla v hejně, z něhož je drůbež odesílána, provedena veterinární prohlídka (vyšetření), při níž nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakýkoli jiný důvod k podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá.

§ 35

(1) V době odeslání musí drůbež starší 72 hodin, určená k repopulaci volně žijící zvěře, pocházet z hospodářství, v němž

a) byla chována od vylíhnutí nebo déle než 21 dnů před odesláním a v němž v průběhu 14 dnů předcházejících odeslání nepřišla do styku s drůbeží, do hospodářství nově zařazenou,

b) nebyla nařízena nebo vyhlášena mimořádná veterinární opatření, vztahující se na drůbež, nebo oblast, v níž se podnik nachází, těmto opatřením nepodléhá,

c) v průběhu 48 hodin předcházejících odeslání byla v hejně, z něhož je drůbež odesílaná, provedena veterinární prohlídka (vyšetření), při níž nebyl zjištěn žádný klinický příznak nákazy, ani jakékoli podezření z nákazy, na kterou je drůbež vnímavá.

(2) Ustanovení § 26 se na drůbež uvedenou v odstavci 1 nevztahuje.

§ 36

(1) Ustanovení § 26 až 29, § 34 a § 39 až 41 se nevztahují na obchodování s násadovými vejci a drůbeží, jedná-li se o zásilky s méně než 20 kusy. V případech těchto zásilek musí

a) násadová vejce a drůbež pocházet z hejna, které

1. bylo chováno od svého vylíhnutí, anebo po dobu nejméně tří měsíců před odesláním na území Evropské unie,

2. je v době odeslání bez jakýchkoli klinických příznaků nákazy, na kterou je drůbež vnímavá, nepodléhá mimořádným veterinárním opatřením a není chováno v oblasti, která takovým opatřením podléhá,

3. jestliže bylo podrobeno očkování, bylo toto očkování provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 8 k této vyhlášce,

b) veškerá drůbež jedné zásilky mít v měsíci předcházejícím odeslání negativní výsledek bakteriologického nebo sérologického vyšetření na Salmonellu pullorum a Salmonellu gallinarum v souladu s přílohou č. 7 této vyhlášky,

c) jde-li o násadová vejce nebo jednodenní kuřata, být hejno původu v průběhu tří měsíců předcházejících odeslání sérologicky vyšetřeno k zjištění přítomnosti protilátek uvedených v písmenu b) v rozsahu, který dává 95% jistotu prokázat nákazu pro prevalenci 5 %.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na běžce a jejich násadová vejce.

§ 37

Je-li v České republice nebo její části prováděno očkování proti newcastleské chorobě a jsou-li násadová vejce a drůbež odesílány do členského státu nebo jeho části, jež byly uznány za neočkující proti této nákaze, vyžaduje se, aby

a) násadová vejce pocházela z hejna, které není očkováno proti newcastleské chorobě, anebo je očkováno inaktivovanou očkovací látkou nebo živou očkovací látkou s tím, že očkování bylo provedeno nejméně 30 dnů před sběrem násadových vajec,

b) jednodenní kuřata včetně kuřat určených k repopulaci volně žijící zvěře nebyla očkována proti newcastleské chorobě a pocházela z násadových vajec, odpovídajících podmínkám uvedeným v písmenu a), a z líhně, v níž je zajištěna časově i místně oddělená inkubace těchto vajec od inkubace vajec, která neodpovídají podmínkám uvedeným v písmenu a),

c) chovná nebo užitková drůbež nebyla očkována proti newcastleské chorobě a

1. byla po dobu 14 dnů před odesláním pod veterinárním dozorem izolována v hospodářství, popřípadě v karanténní stanici. V tomto případě ani jiná drůbež, která je v tomto hospodářství původu, popřípadě v karanténní stanici, nesmí být v průběhu 21 dnů předcházejících odeslání očkována proti newcastleské chorobě a žádný jiný pták, kromě těch, kteří jsou součástí zásilky, nesmí být během uvedené doby zařazen do tohoto hospodářství, popřípadě do této karanténní stanice; v karanténní stanici nesmí být prováděno žádné očkování,

2. byla v průběhu 14 dnů před odesláním podrobena s negativními výsledky reprezentativnímu sérologickému vyšetření k zjištění přítomnosti protilátek newcastleské choroby, provedenému v souladu s postupem schváleným orgány Evropské unie,

d) jatečná drůbež pocházela z hejna, které, pokud nebylo očkováno proti newcastleské chorobě, splňuje podmínky uvedené v písmenu c) bodu 2, anebo, pokud bylo očkováno, bylo v průběhu 14 dnů předcházejících odeslání podrobeno reprezentativnímu vyšetření vzorků na přítomnost viru newcastleské choroby, provedenému v souladu s postupem schváleným orgány Evropské unie.

§ 38

Má-li být Česká republika nebo její část uznána za neočkující proti newcastleské chorobě a mají-li být na tomto základě požadovány při obchodování zvláštní veterinární záruky, musí být orgánům Evropské unie předložena žádost o schválení tohoto statutu a program ozdravování pro newcastleskou chorobu.

§ 39

(1) Násadová vejce a jednodenní kuřata se přepravují buď v nových nevratných obalech, které jsou určeny pro tento účel a k jednorázovému použití, po němž se neškodně odstraňují, anebo ve vratných obalech, které jsou určeny k opakovanému používání za podmínky, že jsou před každým použitím vyčištěny a dezinfikovány.

(2) V obalech podle odstavce 1 lze přepravovat vždy jen násadová vejce nebo jednodenní kuřata stejného druhu, kategorie a typu drůbeže, pocházející z téhož podniku.

(3) Označení těchto obalů musí obsahovat tyto údaje:

a) název členského státu a oblast původu,

b) veterinární schvalovací číslo podniku původu,

c) počet vajec nebo kuřat v balení,

d) druh drůbeže, k němuž patří vejce nebo kuřata.

(4) Obaly obsahující násadová vejce nebo jednodenní kuřata mohou být pro přepravu přemístěny do kontejnerů vybavených pro tento účel. Na kontejneru musí být vyznačen počet obalů a údaje uvedené v odstavci 3.

§ 40

Chovná nebo užitková drůbež se přepravuje v krabicích nebo klecích, které

a) obsahují vždy jen drůbež stejného druhu, kategorie a typu, pocházející z téhož podniku,

b) jsou označeny veterinárním schvalovacím číslem podniku původu.

§ 41

(1) Jednodenní kuřata, chovná a užitková drůbež musí být přepravovány bez průtahů a nesmí během přepravy až na místo určení přijít do styku s jinými živými ptáky s výjimkou jednodenních kuřat, chovné nebo užitkové drůbeže, splňující podmínky stanovené touto vyhláškou.

(2) Jatečná drůbež musí být bez průtahů dodána na jatky určení, aniž by přišla do styku s jinou drůbeží s výjimkou jatečné drůbeže, splňující podmínky stanovené touto vyhláškou.

(3) Drůbež určená k repopulaci musí být přepravena v době co nejkratší na místo určení, aniž by přišla do styku s jinou drůbeží s výjimkou drůbeže určené k repopulaci volně žijící zvěře, splňující podmínky stanovené touto vyhláškou.

(4) Krabice, klece a přepravní prostředky musí být řešeny tak, aby z nich během přepravy nepadaly výkaly a peří, aby bylo možné pozorovat drůbež a bylo možné je čistit a dezinfikovat.

(5) Dopravní prostředky, kontejnery, krabice a klece musí být před odesláním a po vyložení vyčištěny a dezinfikovány podle pokynů krajské veterinární správy.

§ 42

Nejde-li o přepravu uskutečňovanou po hlavních dopravních tazích,14) nesmí být drůbež uvedená v § 41 odst. 1 až 3 přepravována místy, kde se vyskytují aviární influenza ptáků nebo newcastleská choroba.

§ 43

Drůbež a násadová vejce při obchodování mezi Českou republikou a členskými státy musí v průběhu přepravy na místo určení doprovázet veterinární osvědčení, které

a) je podepsáno úředním veterinárním lékařem, opatřeno razítkem a podpis je v odlišné barvě než barva osvědčení,

b) je vystaveno v den odeslání v jazyku nebo v jazycích odesílajícího členského státu a v úředním jazyku nebo úředních jazycích členského státu určení,

c) je platné 5 dnů ode dne jeho vystavení,

d) musí být vystaveno na jediném listu,

e) je vyhotoveno pro jediného příjemce.

§ 44

Je-li místem určení Česká republika, může Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. f) zákona povolit jednomu nebo více odesílajícím členským státům dovážet drůbež a násadová vejce bez osvědčení uvedeného v § 43.

Veterinární požadavky na ostatní zvířata určená k obchodování

§ 45

(1) Ostatní zvířata určená k obchodování mohou být předmětem obchodování, jen jestliže

a) splňují podmínky stanovené touto vyhláškou,

b) pocházejí z podniku, v němž jsou zvířata udržována v dobrém zdravotním stavu a pohodě a pravidelně veterinárně vyšetřována,

c) pocházejí z podniku, v němž jsou dodržována opatření, přijatá v souvislosti s plněním programu ozdravování zvířat od některé nákazy uvedené v příloze č. 11 k této vyhlášce, anebo v souvislosti s tím, že území České republiky nebo jeho část jsou považovány za prosté takové nákazy,

d) nevykazují příznaky onemocnění,

e) pocházejí z hospodářství nebo oblasti, které nepodléhají omezujícím či zakazujícím mimořádným veterinárním opatřením.

(2) Nejsou-li zvířata uvedená v odstavci 1 provázena veterinárním osvědčením nebo obchodním dokladem, musí být provázena písemným prohlášením, jímž provozovatel podniku potvrzuje, že odesílaná zvířata nejevila v době odesílání žádný zjevný příznak onemocnění a že podnik nepodléhá mimořádným veterinárním opatřením.

§ 46

Opice a poloopice

(1) Opice (Simiae) a poloopice (Prosimiae) musí pocházet ze zařízení a být určeny a přepravovány přímo do schváleného zařízení, jež je uvedeno v § 55. Tato zvířata musí být doprovázena veterinárním osvědčením, jehož potvrzení musí být vyplněno úředním veterinárním lékařem zařízení původu, aby byl zaručen zdravotní stav zvířat.

(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona povolit, aby schválené zařízení mohlo získat opici nebo poloopici od jiného chovatele.

§ 47

Kopytníci

Kopytníci, neuvedení v předchozích ustanoveních této vyhlášky, mohou být předmětem obchodování, jestliže

a) jsou označeni tak, aby bylo možno zjistit podnik jejich původu,

b) nejsou určeni k poražení nebo utracení v souvislosti s plněním programu ozdravování zvířat6) od některé nákazy,

c) nejsou očkováni proti slintavce a kulhavce a odpovídají veterinárním požadavkům, stanoveným ke zdolávání a zamezení šíření této nákazy,

d) pocházejí z podniku, který nepodléhá mimořádným veterinárním opatřením,

e) byli v podniku původu chováni trvale od svého narození nebo nejméně po dobu 30 dnů před odesláním,

f) jsou doprovázeni veterinárním osvědčením.

§ 48

(1) Přežvýkavci musí

a) pocházet ze stáda, které je úředně prosté tuberkulózy a úředně prosté nebo prosté brucelózy podle zvláštního právního předpisu10) a odpovídá požadavkům, vyplývajícím z § 4 písm. d), e), g) nebo § 15 až 18,

b) jestliže nepocházejí ze stáda, které splňuje podmínky uvedené pod písmenem a), pocházet z hospodářství, ve kterém nebyl během 42 dnů před odesláním zvířat zaznamenán žádný případ brucelózy nebo tuberkulózy a ve kterém byli přežvýkavci během 30 dnů před odesláním vyšetřeni na brucelózu a tuberkulózu s negativními výsledky.

(2) Prasatovití

a) nesmí pocházet z oblasti podléhající mimořádným veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření afrického moru prasat, anebo ze zařízení podléhajícího mimořádným veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření klasického moru prasat,

b) musí pocházet ze zařízení prostého brucelózy a odpovídat veterinárním požadavkům na prasata určená k obchodování stanoveným touto vyhláškou,

c) pokud nesplňují podmínky uvedené v písmenu b), musí být v průběhu 30 dnů před odesláním podrobeni testu k průkazu nepřítomnosti protilátek brucelózy s negativním výsledkem.

§ 49

Ptáci

(1) Ptáci, neuvedení v předchozích ustanoveních této vyhlášky, mohou být předmětem obchodování, jestliže

a) pocházejí z podniku, ve kterém v průběhu 30 dnů před odesláním nebyla diagnostikována aviární influenza ptáků a z podniku nebo oblasti, které nepodléhají mimořádným veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu nebo nebezpečí šíření newcastleské choroby,

b) byli dovezeni z třetí země, byli po příchodu do podniku, do něhož byli umístěni, drženi v karanténě.

(2) Papouškovití navíc

a) nesmí pocházet z podniku nebo přijít do styku se zvířaty z podniku, ve kterém byla diagnostikována psitakóza (Chlamydia psittaci), pokud ještě neuplynula doba nejméně dvou měsíců od posledního zjištěného případu a doba léčení, provedeného pod veterinárním dozorem, trvala nejméně 2 měsíce,

b) jsou označeni tak, aby bylo možno zjistit podnik jejich původu; metody označování papouškovitých se stanoví rozhodnutím orgánů Evropské unie,

c) musí být provázeni obchodním dokladem, který je podepsán úředním veterinárním lékařem nebo schváleným veterinárním lékařem podniku původu.

§ 50

Včely

(1) Včely (Apis mellifera) mohou být předmětem obchodování, jestliže

a) pocházejí z oblasti, která není podrobena mimořádným veterinárním opatřením, přijatým v souvislosti s výskytem moru včelího plodu. Pocházejí-li z oblasti, v níž se vyskytla tato nákaza, nesmí být předmětem obchodování po dobu nejméně 30 dnů ode dne:

1. posledního zjištěného případu této nákazy,

2. veterinární prohlídky všech úlů v okruhu 3 km od místa výskytu nákazy,

3. spálení, anebo ošetření infikovaných úlů podle pokynů krajské veterinární správy,

b) jsou doprovázeny veterinárním osvědčením, které potvrzuje splnění požadavků uvedených v písmenu a),

c) jsou doprovázeny souhlasem Ministerstva zemědělství podle zvláštního právního předpisu.3)

(2) Rozhodnutím orgánů Evropské unie může být stanoveno, že se veterinární požadavky na obchodování se včelami použijí i pro čmeláky.

§ 51

Zajícovci

(1) Zajícovci (Lagomorpha) mohou být předmětem obchodování, jestliže nepocházejí z podniku, ve kterém

a) se vyskytuje vzteklina nebo existuje podezření, že se v něm vyskytla v průběhu posledního měsíce před odesláním, a nepřišli do styku se zvířaty z takového podniku,

b) žádné zvíře nejeví klinické příznaky myxomatózy.

(2) Vyžadují-li státy určení veterinární osvědčení pro přemísťování zajícovců na svoje území, mohou vyžadovat, aby zvířata jim zaslaná byla doprovázena veterinárním osvědčením, doplněným potvrzením, které musí být vydáno úředním veterinárním lékařem nebo schváleným veterinárním lékařem podniku původu, v případě průmyslových chovů úředním veterinárním lékařem. Pokud členské státy využijí této možnosti, informují o tom Komisi.

(3) Irsko a Velká Británie mohou vyžadovat předložení veterinárního osvědčení, které zaručuje, že je splněn požadavek uvedený v odstavci 1 písm. a).

§ 52

Lišky a norci

Lišky a norci nesmí být předmětem obchodování, jestliže pocházejí z podniku nebo byli ve styku se zvířaty z podniku, ve kterém se vyskytuje vzteklina nebo existuje podezření, že se v něm vyskytla v průběhu 6 měsíců před odesláním, a ve kterém není uskutečňován program systematického očkování.

§ 53

Psi, kočky a fretky

Psi, kočky a fretky mohou být předmětem obchodování, jestliže

a) splňují podmínky stanovené v článku 6, popřípadě v článku 7, nařízení EU č. 576/201314a),

b) během 48 hodin před odesláním zvířat provedl veterinární lékař schválený krajskou veterinární správou nebo příslušným úřadem členského státu klinické vyšetření, při němž se prokázalo, že v době tohoto vyšetření byla zvířata způsobilá k přepravě v souladu s nařízením ES č. 1/200519), a

c) jsou doprovázeni během přepravy do místa určení veterinárním osvědčením, které obsahuje potvrzení, že schválený veterinární lékař zaznamenal v příslušném oddíle pasu20) klinické vyšetření provedené v souladu s písmenem b).

§ 54zrušeno

§ 55

(1) Obchodování s ostatními zvířaty živočišných druhů vnímavých k nákazám uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo k nákazám uvedeným v příloze č. 11, pokud členský stát určení používá záruky uvedené v § 77 a 78, zasílanými do a ze zařízení schválených v souladu s přílohou č. 12 k této vyhlášce, podléhá předložení přepravního dokladu. V tomto dokladu, který musí být vyplněn schváleným veterinárním lékařem zařízení, se musí přesně udávat, že zvířata pocházejí ze zařízení schváleného v souladu s přílohou č. 12 k této vyhlášce, a doklad je musí doprovázet během přepravy.

(2) Podmínky pro schválení zařízení z veterinárního hlediska jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce. Nejsou-li tyto podmínky dodržovány, může být postupem odpovídajícím § 49 odst. 1 písm. h) bodu 1, popřípadě i § 49 odst. 1 písm. d) zákona pozastaveno nebo odňato jejich schválení. Státní veterinární správa informuje o takovém opatření Komisi a členské státy.

(3) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. j) zákona vede a aktualizuje seznam schválených zařízení s jim přidělenými veterinárními schvalovacími čísly a sděluje jej Komisi a členským státům.

Veterinární podmínky dovozu zvířat ze třetích zemí

Kopytníci

§ 56

Kopytníci uvedení v příloze č. 15 k této vyhlášce mohou být předmětem dovozu a tranzitu, pokud

a) pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveném a zveřejněném orgány Evropské unie,

b) pocházejí z území prostého nákaz, které splňuje základní obecná kritéria uvedená v příloze č. 16 k této vyhlášce, do něhož musí být zakázán vstup zvířatům očkovaným proti nákazám uvedeným v této příloze,

c) splňují zvláštní veterinární podmínky pro dovoz a tranzit, pokud byly předpisy Evropské unie stanoveny,

d) před datem nakládky k odeslání do Evropské unie pobývali na území třetí země uvedené v písmenu a) po dobu stanovenou ve zvláštních veterinárních podmínkách pro dovoz a tranzit,

e) byli před odesláním do Evropské unie podrobeni kontrole, provedené úředním veterinárním lékařem třetí země, ověřující, že jsou zdraví a že jsou splněny požadavky stanovené na ochranu zvířat při přepravě, zejména pokud se týče napájení a krmení15),

f) jsou doprovázeni veterinárním osvědčením podle § 56a zákona odpovídajícím vzoru stanovenému rozhodnutím orgánů Evropské unie a obsahujícím potvrzení, že kopytníci splňují požadavky této vyhlášky a jiných právních předpisů o zdraví zvířat, případně další požadavky, které jsou stanoveny ve zvláštních veterinárních podmínkách pro dovoz a tranzit předpisy Evropské unie nebo uznány předpisy Evropské unie jako rovnocenné,

g) jsou při příjezdu do Evropské unie podrobeni kontrole ve schválené pohraniční veterinární stanici v souladu se zvláštním právním předpisem9).

§ 57 – § 62zrušeno

Koňovití

§ 63

Není-li stanoveno jinak, mohou být zvířata předmětem dovozu z třetí země jen za předpokladu, že

a) pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveném a zveřejněném orgány Evropské unie,

b) byla během tří měsíců před odesíláním chována v odesílající zemi v podniku s veterinárním dozorem,

c) byla po dobu 30 dnů před odesláním izolována od zvířat odlišného nákazového statusu.

§ 64

(1) Dovážet lze zvířata, která pocházejí z třetí země, jež je prostá

a) moru koní,

b) dva roky venezuelské encefalomyelitidy koní (VEE),

c) šest měsíců hřebčí nákazy a vozhřivky.

(2) Na základě rozhodnutí orgánů Evropské unie

a) může být ustanovení odstavce 1 uplatňováno jen ve vztahu k části území třetí země. V případě, že se požadavky na mor koní použijí na základě regionalizace, musí být vždy splněny přinejmenším požadavky vyplývající z § 22 odst. 1, 2 a 3,

b) mohou být požadovány zvláštní veterinární záruky pro nákazy, které se v Evropské unii nevyskytují.

§ 65

Dovoz zvířat z třetí země, popřípadě její části uvedené v § 64 odst. 2 písm. a), která je uvedena na seznamu podle § 63, může být povolen, jen jestliže zvířata vedle požadavků § 64 splňují podmínky přijaté orgány Evropské unie pro dovoz jednotlivých druhů a kategorií koňovitých z dané třetí země, a není-li třetí země nejméně po dobu šesti měsíců prostá

a) vezikulární stomatitidy, jestliže zvířata pocházejí z hospodářství, které je po dobu alespoň šesti měsíců prosté této nákazy, a před odesláním se podrobila sérologickému vyšetření s negativním výsledkem,

b) virové arteritidy koní, jestliže se zvířata samčího pohlaví před odesláním podrobila sérologickému nebo virus izolačnímu testu s negativním výsledkem, popřípadě jinému testu, stanovenému rozhodnutím orgánů Evropské unie, který potvrdil nepřítomnost viru této nákazy. Kategorie samců koňovitých, na které se tento požadavek vztahuje, jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

§ 66

(1) Dovezena mohou být jen zvířata, která byla před odesláním držena bez přerušení

a) na území třetí země, anebo na části území třetí země, stanovené podle § 64 odst. 2 písm. a), po dobu určenou rozhodnutím orgánů Evropské unie,

b) v hospodářství, které je pod veterinárním dozorem.

(2) Jatečná zvířata musí být po příchodu do České republiky přepravena přímo, anebo přes trh nebo shromažďovací středisko na jatky a v souladu s veterinárními požadavky poražena ve lhůtě určené rozhodnutím orgánů Evropské unie.

(3) Bez dotčení zvláštních podmínek, které mohou být přijaty v souladu s rozhodnutím orgánů Evropské unie, může krajská veterinární správa na základě zdravotního stavu zvířat určit jatky, do kterých musí být takoví koňovití předáni.

§ 67

(1) Koňovití musí být identifikováni v souladu s § 19 odst. 4 a 5 a doprovázeni veterinárním osvědčením vystaveným úředním veterinárním lékařem vyvážející třetí země. Toto osvědčení musí

a) být vydáno v den nakládky zvířat k odeslání do členského státu určení nebo, v případě registrovaných koní, v poslední pracovní den před naložením,

b) být vyhotoveno alespoň v jednom z úředních jazyků členských států určení a v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se provádí kontrola dovozu,

c) v prvopisu doprovázet zvířata,

d) potvrzovat, že zvířata splňují veterinární podmínky, stanovené touto vyhláškou pro dovoz ze třetích zemí,

e) být vystaveno na jednom listu,

f) být vystaveno na jednoho příjemce.

(2) Osvědčení může být v případě jatečných zvířat vystaveno na zásilku za předpokladu, že zvířata jsou řádně označena a identifikována. Pokud Česká republika využije této možnosti, Státní veterinární správa o tom informuje Komisi.

(3) Osvědčení musí být vyhotoveno na formuláři, který odpovídá vzoru stanovenému rozhodnutím orgánů Evropské unie.

§ 68

Rozhodnutí orgánů Evropské unie může stanovit, že dovozy koňovitých ze třetí země nebo z části třetí země jsou omezeny na určité druhy nebo kategorie, může stanovit zvláštní podmínky pro dočasný vstup registrovaných koňovitých nebo koňovitých určených pro zvláštní využití na území Evropské unie nebo pro jejich zpětný vstup na území Evropské unie poté, co byli dočasně vyvezeni, a může určit podmínky pro změnu dočasného pobytu na trvalý.

Drůbež a násadová vejce

§ 69

Drůbež a násadová vejce mohou být předmětem dovozu z třetí země jen za předpokladu, že pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveném a zveřejněném orgány Evropské unie.

§ 70

(1) Dovážet lze drůbež a násadová vejce, které pocházejí

a) z třetí země, popřípadě její části,

1. v níž aviární influenza ptáků a newcastleská choroba podléhá povinnému hlášení,

2. jež je prostá nákaz uvedených v bodě 1, anebo v případě, že není prostá těchto nákaz,10) činí v zájmu jejich zdolávání opatření předpokládaná zvláštními právními předpisy, popřípadě těmto opatřením přinejmenším rovnocenná,

b) z hejna, které před odesláním bylo chováno bez přerušení na území nebo části území třetí země po dobu, určenou rozhodnutím orgánů Evropské unie a odpovídá veterinárním podmínkám určeným rozhodnutím orgánů Evropské unie pro dovozy drůbeže a násadových vajec z příslušné země.

(2) Dovoz drůbeže a násadových vajec z třetí země může být povolen, jen jestliže drůbež a násadová vejce vedle požadavků odstavce 1 splňují podmínky přijaté orgány Evropské unie pro dovoz jednotlivých druhů a kategorií drůbeže z dané třetí země.

(3) Jatečná drůbež musí být ihned po příchodu do České republiky přepravena přímo na jatky a s co nejmenším prodlením poražena.

§ 71

(1) Drůbež a násadová vejce musí doprovázet osvědčení vystavené a podepsané úředním veterinárním lékařem vyvážející třetí země, které musí

a) být vydáno v den nakládky pro zásilku do členského státu určení,

b) být vyhotoveno v úředním jazyce nebo jazycích členského státu určení,

c) doprovázet zásilku v originále,

d) potvrzovat, že drůbež nebo násadová vejce splňují požadavky stanovené touto vyhláškou a další požadavky přijaté orgány Evropské unie pro dovoz ze třetích zemí,

e) být platné 5 dnů ode dne jeho vystavení,

f) být vystaveno na jediném listu,

g) být vyhotoveno pro jediného příjemce,

h) být opatřeno razítkem a podpisem odlišné barvy, než je barva osvědčení.

(2) Osvědčení musí být vyhotoveno na formuláři, který odpovídá vzoru stanovenému rozhodnutím orgánů Evropské unie.

§ 72

(1) Rozhodnutím orgánů Evropské unie může být stanoveno, že dovozy ze třetí země nebo z části třetí země budou omezeny na určitý druh drůbeže, na násadová vejce, na chovnou, užitkovou drůbež nebo jatečnou drůbež nebo na drůbež určenou pro zvláštní účely.

(2) Rozhodnutím orgánů Evropské unie může být stanoveno, že dovezená drůbež a násadová vejce, jakož i drůbež pocházející z dovezených vajec, budou drženy v karanténě nebo v izolaci po dobu, která není delší než dva měsíce.

(3) Rozhodnutím orgánů Evropské unie může být v jednotlivých případech rozhodnuto o povolení dovozu drůbeže a násadových vajec ze třetích zemí v případě, kdy tyto dovozy neodpovídají podmínkám v § 69 až 71. Bez dotčení zvláštních podmínek, které mohou být přijaty v souladu s rozhodnutím orgánů Evropské unie, může krajská veterinární správa na základě zdravotního stavu zvířat určit jatky, do kterých musí být drůbež dodána.

(4) Nebylo-li orgány Evropské unie rozhodnuto jinak, uplatňují se při dovozech drůbeže a násadových vajec ze třetích zemí veterinární požadavky přinejmenším rovnocenné veterinárním požadavkům na obchodování s drůbeží a násadovými vejci.

Ostatní zvířata

§ 73

(1) Předmětem dovozu mohou být ostatní zvířata, která

a) pocházejí z třetí země, popřípadě její části, která je uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je možno dovážet zvířata do Evropské unie, sestaveném a zveřejněném orgány Evropské unie,

b) odpovídají podmínkám stanoveným pro obchodování s nimi, anebo podmínkám, jež jsou přinejmenším rovnocenné,

c) splňují zvláštní veterinární záruky, stanovené pro jejich dovoz zejména se zřetelem na ochranu před exotickými nákazami a na zvířata určená pro taková zařízení, jakými jsou např. zoologické zahrady a koutky, cirkusy a varieté, jakož i pro výzkumné laboratoře,

d) byla před uvedením na trh umístěna v karanténě nebo izolaci za podmínek stanovených orgány Evropské unie,

e) doprovází veterinární osvědčení vystavené a podepsané úředním veterinárním lékařem vyvážející třetí země odpovídající vzoru, stanovenému rozhodnutím orgánů Evropské unie, a potvrzující, že ostatní zvířata splňují doplňkové podmínky nebo poskytují rovnocenné záruky a pocházejí ze schválených zařízení, poskytujících tyto záruky,

f) vyhověla kontrolám provedeným podle zvláštního právního předpisu,9)

g) byla podrobena před odesláním ověření, provedenému úředním veterinárním lékařem, zda jsou splněny požadavky stanovené na ochranu zvířat při přepravě, zejména pokud se týče napájení a krmení.15)

(2) Dovoz nebo tranzit zvířat, která prošla přes území třetí země, na území České republiky, může Státní veterinární správa podmínit předložením veterinárního osvědčení, jež potvrzuje soulad s požadavky této vyhlášky; informuje o tom Státní veterinární správa Komisi a ostatní členské státy.

(3) Psi, kočky a fretky mohou být předmětem dovozu, jestliže

a) jsou podmínky dovozu alespoň rovnocenné podmínkám stanoveným v čl. 10 odst. 1 písm. a) až d) a čl. 12 písm. a) nařízení EU č. 576/201314a) a

b) jsou doprovázeni během přepravy na místo určení veterinárním osvědčením vyplněným a podepsaným úředním veterinárním lékařem třetí země obsahujícím rovněž potvrzení, že během 48 hodin před odesláním zvířat provedl schválený veterinární lékař klinické vyšetření, při němž se prokázalo, že v době tohoto vyšetření byla zvířata způsobilá k přepravě.

§ 74

Rozhodnutím orgánů Evropské unie mohou být stanoveny

a) zvláštní veterinární požadavky na dovoz do členských států a povaha a obsah průvodních dokladů pro zvířata určená do zoologických zahrad, cirkusů, zábavních parků nebo laboratoří, provádějících pokusy na zvířatech, podle druhu zvířat,

b) doplňkové záruky k zárukám stanoveným pro různé druhy zvířat za účelem ochrany dotyčných druhů zvířat z členských států,

c) zvláštní požadavky pro přemísťování zvířat z cirkusů a zábavních parků a pro obchodování se zvířaty určenými pro zoologické zahrady.

§ 75

Státní veterinární správa může na základě vzájemnosti udělit výjimku z ustanovení § 73 odst. 1 písm. e), pokud členský stát uplatňuje systém kontroly poskytující záruky přemísťování ostatních zvířat na jeho území, které jsou rovnocenné zárukám, stanoveným touto vyhláškou.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 76zrušeno

§ 77

(1) Byl-li Ministerstvem zemědělství schválen vnitrostátní program ozdravování pro jednu z nákaz uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce, ke kterým jsou zvířata vnímavá, pro celé území nebo jeho část, může Státní veterinární správa předložit uvedený program Komisi, přičemž uvede zejména

a) rozšíření nákazy na území České republiky,

b) důvody pro vznik programu se zřetelem na význam nákazy, na náklady spojené s tímto programem a na přínosy tohoto programu,

c) geografickou oblast, ve které bude program zaveden,

d) kategorie statutů, které budou použity na hospodářství, podniky a zařízení; standardy, kterých musí být dosaženo pro každý druh, a vyšetřovací postupy, které budou použity,

e) postupy pro kontrolu programu, o jejímž výsledku bude nejméně jedenkrát ročně informovat Komisi,

f) činnost, která bude provedena, pokud hospodářství z jakéhokoliv důvodu ztratí svůj statut,

g) opatření, která budou provedena, pokud jsou výsledky testů provedených v souladu s ustanoveními programu pozitivní,

h) nediskriminační povahu obchodování na území České republiky s ohledem na obchodování uvnitř Evropské unie.

(2) Státní veterinární správa oznamuje Komisi změnu údajů uvedených v odstavci 1.

§ 78

(1) Státní veterinární správa může Komisi předložit k rozhodnutí návrh na uznání území nebo jeho části za prosté jedné z nákaz, ke které jsou zvířata vnímavá, uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce. Předloží Komisi příslušnou dokumentaci, přičemž v ní uvede zejména

a) současný stav nákazy a historii jejího výskytu na území České republiky,

b) výsledky prověřování dozoru založené na sérologickém, mikrobiologickém, patologickém nebo epidemiologickém (epizootologickém) vyšetřování a na skutečnosti, že nákaza podléhá povinnému hlášení příslušným úřadům,

c) období, ve kterém byl dozor prováděn,

d) podle potřeby, období, ve kterém bylo zakázáno očkování proti nákaze, a geografickou oblast, které se zákaz týkal,

e) způsoby ověření nepřítomnosti nákazy.

(2) Státní veterinární správa oznamuje Komisi změnu údajů uvedených v odstavci 1.

§ 79

Provádí-li Komise svými odborníky veterinární kontroly na místě v třetí zemi v zájmu zajištění jednotného používání předpisů Evropské unie o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o podmínkách jejich dovozu z třetích zemí, poskytuje jí Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona potřebnou součinnost, spočívající zejména ve spoluúčasti veterinárních odborníků České republiky na těchto kontrolách.

§ 80

Zvířata, pro která dosud nebyly v souladu s právem Evropské unie upraveny veterinární podmínky jejich dovozu ze třetích zemí, lze dovážet jen tehdy, jestliže dovozní podmínky byly stanoveny se zřetelem na

a) nákazovou situaci v zemi původu zboží, popřípadě na její části (oblasti), na povahu a možnosti šíření nebezpečných nákaz a onemocnění přenosných ze zvířat na člověka a na ostatní rizikové faktory ohrožující život a zdraví lidí a zvířat,

b) organizaci a účinnost veterinárního dozoru, ozdravovacích programů a sanitárních opatření k ochraně zdraví lidí a zvířat v zemi původu zboží.

§ 81

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

NÁKAZY PODLÉHAJÍCÍ POVINNÉMU HLÁŠENÍ

a) skot:slintavka a kulhavkaplicní nákaza skotu
vzteklinaenzootická leukóza skotu
tuberkulózasněť slezinná
brucelóza
b) prasata:vzteklinaslintavka a kulhavka
brucelózavezikulární choroba prasat
klasický mor prasatsněť slezinná
africký mor prasat
c) ovce a kozy:slintavka asněť slezinná
brucelóza (B.melitensis)vzteklina
nakažlivá epididymitida beranů (B.ovis)klusavka
d) drůbež:newcastleská choroba
aviámí influenza ptáků
e) koňovití:hřebci nákaza
vozhřivka
encefalomyelitida koní
(všechny typy včetně venezuelské encefalomyelitidy koní VEE)
infekční anémie koní
vzteklina
sněť slezinná
mor koní
vezikulární stomatitida
f) ostatní zvířata:
NákazyŘády, čeledi a druhy zvířat vnímavých к nákazám
Newcastleská choroba
Influenza ptáků
Ptáci (Aves)
Chlamydióza
(Chlamydia psittaci)
Papoušci (Psittaciformes)
Mor včelího ploduVčela (Apis)
Brucelóza (Brucella abortus)Vidlorohovití (Antilocapridae), turovití (Bovidae), velbloudovití (Camelidae), jelenovití (Cervidae), žirafovití (Giraffidae), hrochovití (Hippopotamidae) a kančilovití (Tragulidae)
Brucelóza (Brucella melitensis)Vidlorohovití (Antilocapridae), turovití (Bovidae), velbloudovití (Camelidae), jelenovití (Cervidae), žirafovití (Giraffidae), hrochovití (Hippopotamidae) a kančilovití (Tragulidae)
Brucelóza (Brucella ovis)Velbloudovití (Camelidae), kančilovití (Tragulidae), jelenovití (Cervidae), žirafovití (Giraffidae), turovití (Bovidae) a vidlorohovití (Antilocapridae)
Brucelóza (Brucella suis)Jelenovití (Cervidae), zajícovití (Leporidae), pižmoň východní (Ovibos moschatus), prasatovití (Suidae) a pekariovití (Tayassuidae)
Tuberkulóza (Mycobacterium bovis)Savci (Mammalia), zejména vidlorohovití (Antilocapridae), turovití (Bovidae), velbloudovití (Camelidae), jelenovití (Cervidae), žirafovití (Giraffidae) a kančilovití (Tragulidae)
Slintavka a kulhavkaSudokopytníci (Artiodactyla) a asijští sloni (Proboscidea)
Klasický mor prasat
Africký mor prasat
Prasatovití (Suidae) a pekariovití (Tayassuidae)
Vezikulární choroba prasatPrasatovití (Suidae) a pekariovití (Tayassuidae)
Mor skotuSudokopytníci (Artiodactyla)
Katarální horečka ovcíVidlorohovití (Artiocapridae), turovití (Bovidae), jelenovití (Cervidae), žirafovití (Giraffidae) a nosorožcovití (Rhinocerotidae)
Plicní nákaza skotuTurovití (Bovidae, včetně zebu, buvola, bizona a jaka)
Vezikulární stomatitidaSudokopytníci (Artiodactyla) a koňovití (Equidae)
Mor malých přežvýkavcůTurovití (Bovidae) a prasatovití (Suidae)
Nodulární dermatitida skotuTurovití (Bovidae) a žirafovití (Giraffidae)
Neštovice ovcí a kozTurovití (Bovidae)
Mor koníKoňovití (Equidae)
Horečka údolí RiftTurovití (Bovidae), druhy velbloudů (Camelus spp.) a nosorožcovití (Rhinocerotidae)
Těšínská choroba prasatPrasatovití (Suidae)
Infekční nekróza krvetvorné tkáněLososovití (Salmonidae)
Transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE)Turovití (Bovidae), jelenovití (Cervidae), kočkovití (Felidae) a kunovití (Mustelidae)
Sněť slezinnáTurovití (Bovidae), velbloudovití (Camelidae), jelenovití (Cervidae), slonovití (Elephantidae), koňovití (Equidae) a hrochovití (Hippopotamidae)
VzteklinaŠelmy (Carnivora) a netopýři (Chiroptera)
EbolaPrimáti
Neštovice opicRodentia a primáti
Malý úlový brouk (Aethina tumida)Včela a čmelák (Apis a Bombus)
Roztoč Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.)Včela (Apis)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ ZÁRUKY PŘI OBCHODOVÁNÍ S PRASATY TÝKAJÍCÍ SE AUJESZKYHO CHOROBY

I.

(1) Odesílání plemenných a užitkových prasat určených pro členské státy nebo jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby, které jsou uvedeny v části III. této přílohy, a pocházejících z jiných členských států nebo oblastí, které nejsou ve zmíněné příloze uvedeny, je povoleno pouze za následujících podmínek:

a) Aujeszkyho choroba musí v členském státě původu patřit mezi nákazy povinně hlášené,

b) v členském státě nebo oblastech původu musí být pod dozorem příslušného úřadu používán program ozdravování pro Aujeszkyho chorobu, splňující požadavky ustanovení § 77 této vyhlášky. Podle tohoto plánu musí být používána vhodná opatření pro přepravu a přemísťování prasat, zabraňující šíření nákazy mezi hospodářstvími s rozdílným nákazovým statusem,

c) pokud jde o hospodářství původu prasat:

1. v dotyčném hospodářství nebyly v předchozích 12 měsících zaznamenány žádné klinické, patologické nebo sérologické důkazy Aujeszkyho choroby,

2. v hospodářstvích nacházejících se v okruhu 5 km kolem hospodářství původu prasat nebyly v předchozích 12 měsících zaznamenány žádné klinické, patologické nebo sérologické důkazy Aujeszkyho choroby; toto ustanovení se však neuplatňuje, pokud jsou v hospodářstvích nacházejících se v okruhu 5 km kolem hospodářství původu pod dozorem příslušného úřadu a v souladu s programem ozdravování uvedeným v písm. b) pravidelně uplatňována opatření pro monitoring a eradikaci této nákazy a pokud tato opatření účinně zabraňují jakémukoli šíření nákazy do dotyčných hospodářství,

3. nejméně 12 měsíců nebylo prováděno očkování proti Aujeszkyho chorobě;

4. prasata byla podrobena alespoň dvakrát v intervalu alespoň dvou měsíců sérologickému vyšetření na přítomnost protilátek proti glykoproteinům viru Aujeszkyho choroby (ADV-gE nebo ADV-gB nebo ADV-gD) nebo protilátek proti celému viru Aujeszkyho choroby. Toto vyšetření musí prokázat nepřítomnost Aujeszkyho choroby a u očkovaných prasat nepřítomnost protilátek proti ADV-gE,

5. v předchozích 12 měsících nebyla do stáda zařazena žádná prasata ze stád s nižším nákazovým statusem Aujeszkyho choroby, pokud nebyla na Aujeszkyho chorobu testována s negativními výsledky,

d) prasata, která mají být přemístěna:

1. nebyla očkována,

2. byla po dobu 30 dní před přemístěním držena v izolaci ve stáji, aby se zabránilo nebezpečí šíření Aujeszkyho choroby na tato prasata,

3. musela žít v hospodářství původu nebo v hospodářství s rovnocenným nákazovým statusem od narození a pobývat v hospodářství původu nejméně:

3.1. 30 dní v případě prasat užitkových,

3.2. 90 dní v případě prasat plemenných,

4. byla s negativním výsledkem podrobena nejméně dvěma sérologickým testům v rozmezí nejméně 30 dní na protilátky proti ADV-gB nebo ADV-gD nebo na protilátky proti celému viru Aujeszkyho choroby. V případě prasat mladších než 4 měsíce však může být rovněž použit sérologický test na protilátky proti ADV-gE. Odběr vzorků pro poslední test musí být proveden během 15 dní před odesláním. Počet prasat testovaných v izolaci musí být dostatečně vysoký ke zjištění:

4.1. 2% séroprevalence s 95% spolehlivostí u užitkových prasat v izolaci,

4.2. 0,1% séroprevalence s 95% spolehlivostí u plemenných prasat v izolaci,

5. první test však není nezbytný pokud:

5.1. v rámci plánu uvedeného v písm. b) bylo v hospodářství původu provedeno mezi 45. a 170. dnem před odesláním sérologické vyšetření prokazující nepřítomnost protilátek proti celému viru Aujeszkyho choroby a nepřítomnost protilátek proti ADV-gE u očkovaných prasat,

5.2. prasata, která mají být přemístěna, žila v hospodářství původu od narození,

5.3. do hospodářství původu nebyla přemístěna žádná prasata v době, kdy prasata, která mají být přemístěna, pobývala v izolaci.

(2) Odesílání jatečných prasat určených pro členské státy nebo oblasti prosté Aujeszkyho choroby, které jsou uvedeny v části III. této přílohy, a pocházejících z jiných členských států nebo oblastí, které nejsou ve zmíněné příloze uvedeny, je povoleno pouze za následujících podmínek:

a) Aujeszkyho choroba musí v členském státě původu patřit mezi nákazy povinně hlášené,

b) v členském státě nebo oblastech původu musí být používán program ozdravování pro Aujeszkyho chorobu splňující požadavky ustanovení § 77 této vyhlášky,

c) veškerá dotyčná prasata musí být přepravena přímo na jatka určení a buď:

1. pocházejí z hospodářství, které splňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. c), nebo

2. byla očkována proti Aujeszkyho chorobě nejméně 15 dní před odesláním a pocházejí z hospodářství původu, kde

2.1. byla v rámci plánu uvedeného v písmenu b) pod dozorem příslušného úřadu v předchozích 12 měsících pravidelně uplatňována opatření pro monitoring a eradikaci Aujeszkyho choroby,

2.2. tato prasata pobývala nejméně 30 dní před odesláním a nebyly zde v době vyplňování veterinárního osvědčení zjištěny žádné klinické nebo patologické důkazy této nákazy, nebo

3. nebyla očkována a pocházejí z hospodářství, kde

3.1. byla v rámci plánu uvedeného v písmenu b) pod dozorem příslušného úřadu v předchozích 12 měsících pravidelně uplatňována opatření pro monitoring a eradikaci Aujeszkyho choroby a v předchozích 6 měsících zde nebyly zaznamenány žádné klinické, patologické nebo sérologické důkazy Aujeszkyho choroby,

3.2. očkování proti Aujeszkyho chorobě a uvádění očkovaných prasat do chovu jsou zakázány, protože hospodářství se v souladu s plánem uvedeným v písmenu b) snaží o dosažení vyššího nákazového statusu Aujeszkyho choroby,

3.3. tato prasata žila nejméně 90 dní před odesláním.

(3) Plemenná prasata určená pro členské státy nebo oblasti uvedené v části II. této přílohy, ve kterých jsou používány schválené programy eradikace Aujeszkyho choroby, musí buď

a) pocházet z členských států nebo oblastí uvedených v části III. této přílohy, nebo

b) pocházet

1. z členských států nebo oblastí uvedených v části II. této přílohy, a

2. z hospodářství, které splňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. c), nebo

c) splňovat následující podmínky:

1. Aujeszkyho choroba musí v členském státě původu patřit mezi nákazy povinně hlášené,

2. v členském státě nebo oblasti původu je používán plán pro tlumení a eradikaci Aujeszkyho choroby, který splňuje kritéria stanovená v § 5 vyhlášky č. 299/2003 Sb.,

3. v hospodářství původu dotyčných prasat nebyly v předchozích 12 měsících zaznamenány žádné klinické, patologické nebo sérologické důkazy Aujeszkyho choroby,

4. prasata musí být po dobu 30 dní bezprostředně před přemístěním držena v izolaci ve stáji, aby se zabránilo nebezpečí šíření Aujeszkyho choroby,

5. prasata musela být s negativním výsledkem podrobena sérologickému testu na přítomnost protilátek proti ADV-gE. Odběr vzorků pro poslední test musí být proveden během 15 dní před odesláním. Počet testovaných prasat musí být dostatečně vysoký ke zjištění 2% séroprevalence s 95% spolehlivostí u těchto prasat,

6. prasata musela žít v hospodářství původu od narození nebo v hospodářství s rovnocenným nákazovým statusem pobývat nejméně 90 dní.

(4) Užitková prasata určená pro členské státy nebo oblasti uvedené v části II. této přílohy, ve kterých jsou používány schválené programy eradikace Aujeszkyho choroby, musí buď

a) pocházet z členských států nebo oblastí uvedených v části III. této přílohy, nebo

b) pocházet z

1. členských států nebo oblastí uvedených v části II. této přílohy,

2. hospodářství, které splňuje požadavky odst. 1 písm. c), nebo

c) splňovat následující podmínky:

1. Aujeszkyho choroba musí v členském státě původu patřit mezi nákazy povinně hlášené,

2. v členských státech nebo oblasti původu je používán plán pro tlumení a eradikaci Aujeszkyho choroby, který splňuje kritéria stanovená v § 5 vyhlášky č. 299/2003 Sb.,

3. v hospodářství původu dotyčných prasat nebyly v předchozích 12 měsících zaznamenány žádné klinické, patologické nebo sérologické důkazy Aujeszkyho choroby,

4. v hospodářství původu bylo mezi 45. a 170. dnem před odesláním provedeno sérologické vyšetření na Aujeszkyho chorobu, prokazující nepřítomnost této choroby a nepřítomnost protilátek proti ADV-gE u očkovaných prasat,

5. prasata musela buď žít v hospodářství původu od narození, nebo pobývat v těchto hospodářstvích nejméně 30 dní po příchodu z hospodářství s rovnocenným nákazovým statusem, ve kterém bylo prováděno sérologické vyšetření srovnatelné s jedním ze sérologických vyšetření uvedených v bodě 4.

(5) Sérologická vyšetření, prováděná v souladu s touto vyhláškou za účelem monitoringu nebo zjištění Aujeszkyho choroby u prasat, musí vyhovovat následujícím požadavkům:

a) vyšetření uvedená v písmenech b) a c) se musí provádět před schválením testu a vyšetřením uvedeným v písmenu d), a poté musí být provedena alespoň na každé dávce,

b) citlivost testu musí být na takové úrovni, že následující referenční séra jsou pozitivní:

1. referenční sérum Společenství ADV 1 při zředění 1:8,

2. referenční sérum Společenství ADV-gE A,

3. referenční sérum Společenství ADV-gE B,

4. referenční sérum Společenství ADV-gE C,

5. referenční sérum Společenství ADV-gE D,

6. referenční sérum Společenství ADV-gE E,

7. referenční sérum Společenství ADV-gE F,

c) specifičnost testu musí být na takové úrovni, že následující referenční séra jsou negativní:

1. referenční sérum Společenství ADV-gE G,

2. referenční sérum Společenství ADV-gE H,

3. referenční sérum Společenství ADV-gE J,

4. referenční sérum Společenství ADV-gE K,

5. referenční sérum Společenství ADV-gE L,

6. referenční sérum Společenství ADV-gE M,

7. referenční sérum Společenství ADV-gE N,

8. referenční sérum Společenství ADV-gE O,

9. referenční sérum Společenství ADV-gE P,

10. referenční sérum Společenství ADV-gEQ,

d) pro kontrolu dávky musí být referenční sérum Společenství ADV 1 pozitivní při zředění 1:8 a jedno z referenčních sér Společenství od ADV-gE G do ADV-gE Q, jak je uvedeno v písmenu c), musí být negativní,

e) pro kontrolu souborů ADV-gB a ADV-gD musí být referenční sérum Společenství ADV 1 pozitivní při zředění 1:2 a referenční sérum Společenství Q, jak je uvedeno v písmenu c), musí být negativní.

(6) Aniž jsou dotčena ustanovení § 78 odst. 2, informace o výskytu Aujeszkyho choroby, včetně podrobností o programech monitoringu a eradikace používaných ve členských státech uvedených v části II. této přílohy a v ostatních členských státech nebo oblastech ve zmíněné příloze neuvedených, ve kterých se programy monitoringu a eradikace používají, musí být každým členským státem poskytovány nejméně jednou za rok v souladu s jednotnými kritérii stanovenými v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(7) Aniž jsou dotčena ustanovení stanovená v právních předpisech Evropské unie týkajících se veterinárních osvědčení, před vyplněním části C veterinárního osvědčení pro prasata určená pro členské státy nebo oblasti uvedené v části II. nebo III. této přílohy musí úřední veterinární lékař zjistit

a) nákazový status hospodářství a členského státu nebo oblasti původu dotyčných prasat vzhledem k Aujeszkyho chorobě,

b) v případě prasat, která nepocházejí z členského státu nebo oblasti prosté této nákazy, nákazový status hospodářství a členského státu nebo oblastí určení dotyčných prasat vzhledem k Aujeszkyho chorobě,

c) zda tato prasata splňují podmínky stanovené v této příloze.

(8) Při přepravě nebo tranzitu prasat určených pro členské státy nebo oblasti uvedené v části II. nebo III. této přílohy nesmí dojít ke styku těchto prasat s prasaty s jiným nebo neznámým nákazovým statusem Aujeszkyho choroby.

II.

ČLENSKÉ STÁTY NEBO JEJICH OBLASTI, VE KTERÝCH JSOU POUŽÍVÁNY SCHVÁLENÉ PROGRAMY OZDRAVOVÁNÍ PRO AUJESZKYHO CHOROBU

Seznam členských států nebo jejich oblastí, ve kterých jsou používány schválené programy ozdravování pro Aujeszkyho chorobu je uveden v příloze II rozhodnutí Komise o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze17).

III.

ČLENSKÉ STÁTY NEBO JEJICH OBLASTI PROSTÉ AUJESZKYHO CHOROBY, VE KTERÝCH JE ZAKÁZÁNO OČKOVÁNÍ

Seznam členských států nebo jejich oblastí prostých Aujeszkyho choroby, ve kterých je zakázáno očkování, je uveden v příloze I rozhodnutí Komise o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze17).

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VÝSKYTU AUJESZKYHO CHOROBY A PRO PLÁNY MONITORINGU A PROGRAMY OZDRAVOVÁNÍ PRO TUTO NÁKAZU, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTOVÁNY V SOULADU S § 13 TÉTO VYHLÁŠKY

KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VÝSKYTU AUJESZKYHO CHOROBY A PRO PLÁNY MONITORINGU A PROGRAMY OZDRAVOVÁNÍ PRO TUTO NÁKAZU, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTOVÁNY V SOULADU S § 13 TÉTO VYHLÁŠKY

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ ZÁRUKY OBCHODOVÁNÍ SE SKOTEM TÝKAJÍCÍ SE INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDY SKOTU

I.

(1) Plemenný a užitkový skot určený pro členské státy nebo jejich oblasti, které uskutečňují povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu, pocházející z členských států nebo oblastí daných států, které nejsou uvedeny v části III. této přílohy, musí splňovat alespoň následující dodatečné záruky:

a) musí pocházet z chovu, u kterého nebyl za posledních 12 měsíců podle úřední informace objeven žádný klinický ani patologický důkaz příznaků infekční rinotracheitidy skotu,

b) zvířata musí být umístěna v izolaci schválené příslušným orgánem po dobu 30 dnů bezprostředně před převezením a u žádného skotu v jednom izolačním zařízení se nesměly během této doby projevit klinické příznaky infekční rinotracheitidy skotu,

c) všechen skot v jednom izolačním zařízení musí mít negativní výsledky zkoušek séroreakce provedených na krevních vzorcích, přičemž tyto zkoušky nesmí být provedeny dříve než 21 dnů po jeho přivezení do izolačního zařízení a musí zjišťovat následující protilátky:

1. v případě očkovaného skotu jsou to protilátky proti gE-glykoproteinu BHV1, nebo

2. u neočkovaného skotu jsou to protilátky proti celému BHV1.

(2) Příslušný orgán může povolit odeslání skotu do chovů nacházejících se v oblastech, které uskutečňují povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu, pokud splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

a) zvířata pocházejí z členských států, které uskutečňují povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu a pocházejí z chovů, kde byl BHV1 vymýcen, a splňují alespoň požadavky uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce,

b) zvířata jsou určena pro výrobu masa a splňují následující podmínky:

1. zvířata pocházejí z chovů, kde byl BHV1 vymýcen, jak je definováno v příloze č. 9 k této vyhlášce, nebo

2. pocházejí z očkovaných a pravidelně přeočkovávaných matek, nebo

3. byla pravidelně očkována a přeočkována podle pokynů výrobce „gE-deleted“ vakcíny, nebo

4. byla vyšetřena v členském státě, ze kterého pocházejí, a výsledek zkoušky séroreakce na protilátky byl negativní, přičemž zkouška byla provedena tak, jak je uvedeno v odst. 1 písm. c) na vzorku krve odebraném během 14 dnů před expedicí, a

5. jsou převezena tak, aby nepřišla do kontaktu se zvířaty, která mají nižší nákazový status, do chovu, jehož status BHV1 není znám, v členském státě určení, který uskutečňuje povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu, kde jsou podle schváleného vnitrostátního programu eradikace všechna zvířata vykrmována v budovách, z nichž mohou být převezena pouze na jatka,

c) zvířata pocházejí z chovů, v nichž je všechen skot v chovu starší 15 měsíců očkován a je pravidelně přeočkováván a všechna zvířata v chovu starší 9 měsíců jsou v intervalech ne delších než 12 měsíců podrobována zkoušce séroreakce zjišťující protilátky proti gE-glykoproteinu BHV1, přičemž tyto zkoušky mají negativní výsledky, a jak je uvedeno v odst. 1 písm. c) bodu i), zkoušky jsou prováděny na vzorcích krve odebraných během posledních 14 dnů před expedicí zvířat,

d) zvířata pocházejí z chovů, kde se BHV1 nevyskytuje dle definice v příloze č. 9 k této vyhlášce a které se nacházejí v členských státech, v nichž je povinnost infekční hovězí rinotracheitidu hlásit a u nichž se během posledních 30 dnů v okruhu 5 km okolo daného chovu nevyskytl žádný klinický ani patologický důkaz infekce BHV1 a zvířata byla s negativním výsledkem testována na protilátky tak, jak je uvedeno v odst. 1 písm. c), přičemž testy byly prováděny na vzorcích krve odebrané během posledních 14 dnů před expedicí zvířete.

(3) Jatečný skot pocházející z členských států nebo jejich oblastí, které nejsou uvedeny v části III. této přílohy, a který je určen pro členské státy nebo jejich oblasti, které uskutečňují povinný vnitrostátní program tlumení infekční rinotracheitidy skotu, musí být převezen přímo do jatek určení, nebo do shromažďovacího střediska, odkud bude převezen v souladu s § 9 písm. a) této vyhlášky do jatek určení, kde bude poražen.

II.

(1) Plemenný a užitkový skot pocházející z jiných členských zemí nebo jejich oblastí než z těch, které jsou uvedeny v části III. této přílohy, který je určen pro členské státy nebo jejich oblasti, v nichž byla infekční rinotracheitida skotu vymýcena a které jsou uvedeny v části III. této přílohy, musí splňovat následující dodatečné záruky:

a) musí splňovat dodatečné záruky uvedené v části I. odst. 1 písm. a) a b) této přílohy,

b) tato zvířata a všechen další skot umístěný v témže izolačním zařízení, na které je odkaz v části I. odst. 1 písm. b) této přílohy, musela být podrobena zkoušce séroreakce na určení protilátek proti celé BHV1 provedené na vzorcích krve odebrané nejdříve 21 dnů po jejich příjezdu do izolačního zařízení, přičemž výsledek testu musí být negativní,

c) nesměla být dříve očkována proti infekční rinotracheitidě skotu.

(2) Jatečný skot pocházející z jiných členských států nebo jejich oblastí než z těch, které jsou uvedeny v části III. této přílohy, který je určen pro členské státy nebo jejich oblasti uvedené v části III. této přílohy, bude převezen přímo do jatek určení, kde bude v souladu s § 9 písm. b) této vyhlášky poražen.

III.

ČLENSKÉ STÁTY NEBO JEJICH OBLASTI PROSTÉ INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDY SKOTU

Seznam členských států nebo jejich oblastí prostých infekční rinotracheitidy skotu je uveden v příloze II rozhodnutí Komise o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy18).

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

SCHVÁLENÍ PODNIKŮ

I.

Všeobecné podmínky pro schválení podniku

(1) Podnik lze schválit pro obchodování, jestliže

a) odpovídá podmínkám zařízení a provozu tak, jak uvádí část II. této přílohy a § 26 písm. a) této vyhlášky,

b) uplatňuje a dodržuje program dozoru nákaz schválený krajskou veterinární správou při respektování požadavků části III. této přílohy,

c) umožňuje uskutečnění úkonů uvedených v písmenu d),

d) podřizuje se na úseku organizované veterinární kontroly dohledu krajské veterinární správy; tato veterinární kontrola zahrnuje zejména:

1. nejméně jednu inspekci ročně, uskutečněnou krajskou veterinární správou a doplněnou kontrolou uplatňování hygienických opatření a kontrolou provozu podniku v souladu s podmínkami uvedenými v části II. této přílohy,

2. zaznamenávat všechny informace nutné pro soustavnou kontrolu zdravotního statutu podniku krajskou veterinární správou,

e) chová pouze drůbež, jak je definována v § 2 písm. o) této vyhlášky.

(2) Krajská veterinární správa přidělí každému podniku, který odpovídá podmínkám uvedeným v odstavci 1, veterinární schvalovací číslo podle zvláštního právního předpisu3).

II.

Zařízení a provoz

A. Šlechtitelské, rozmnožovací a odchovné podniky

(1) Haly

a) Poloha a uspořádání hal musí vyhovovat typu výroby a umožňovat prevenci zavlečení nákazy. V případě, že se nákaza vyskytne, umožnit její tlumení. Pokud je v hospodářství chováno více druhů drůbeže, musí být striktně odděleny.

b) Haly musí zajišťovat dobré hygienické podmínky a umožnit provádění veterinární kontroly.

c) Vybavení musí odpovídat typu chovu a umožnit čištění a dezinfekci zařízení a dopravních prostředků pro drůbež a násadová vejce na nejvhodnějším místě.

(2) Odchov

a) Technologie odchovu musí být založena v nejvyšší možné míře na zásadách "odchovu s uzavřeným systémem" s jednorázovým vyskladněním a naskladněním. Čištění, dezinfekce a "období bez zvířat" musí být uplatněno mezi jednotlivými skupinami.

b) V šlechtitelských, rozmnožovacích a odchovných podnicích se nesmí chovat jiná drůbež než drůbež pocházející

1. z podniku samotného, nebo

2. z jiných šlechtitelských, rozmnožovacích a odchovných podniků v Evropské unii, schválených v souladu s § 26 této vyhlášky, nebo

3. z dovozu ze třetích zemí v souladu s touto vyhláškou.

c) Hygienická opatření musí být stanovena vedením podniku. Zaměstnanci musí nosit vhodný pracovní oděv a návštěvníci ochranný oděv.

d) Stavby, haly pro drůbež, ohrady a vybavení musí být udržovány v dobrém stavu.

e) Vejce musí být

1. sbírána v krátkých intervalech, nejméně jednou denně, a co nejdříve po snášce,

2. očištěna a co nejdříve dezinfikována, pokud se dezinfekce neprovádí v líhni ve stejném členském státě,

3. uložena buď do nového, nebo čistého a vydezinfikovaného obalového materiálu.

f) Záznamy o chovu, kartotéka nebo počítačové záznamy se pro každé hejno musí uchovávat minimálně 2 roky od likvidace hejna a musí obsahovat:

1. naskladnění a vyskladnění drůbeže,

2. užitkovost,

3. nemocnost, úmrtnost a jejich příčiny,

4. provedená laboratorní vyšetření a jejich výsledky,

5. místo původu drůbeže,

6. místo určení vajec.

g) V případě výskytu nákazy drůbeže musí být výsledky laboratorních vyšetření neprodleně oznámeny ošetřujícímu veterinárnímu lékaři.

B. Líhně

(1) Stavby

a) Líheň musí být fyzicky i funkčně oddělena od odchovných stájí. Uspořádání musí zajistit oddělení těchto různých funkčních celků:

1. skladování a třídění vajec,

2. dezinfekci,

3. předlíheň,

4. líhnutí,

5. expedici včetně balení.

b) Stavby musí být chráněny proti vnikání ptáků a proti hlodavcům. Podlahy a stěny musí být z odolného, nepropustného a omyvatelného materiálu. Musí být vybaveny přiměřeným přirozeným nebo umělým osvětlením, regulací větrání a teploty. Musí být zajištěno hygienické odstraňování odpadu (skořápek, nedolíhlých vajec a kuřat).

c) Vybavení musí mít hladké a vodotěsné povrchy.

(2) Provoz

a) Provoz musí vycházet ze zásady, aby pohyb vajec, mobilního vybavení a pracovníků byl v jednom směru.

b) Násadová vejce musí pocházet

1. ze šlechtitelských nebo rozmnožovacích podniků Evropské unie schválených podle § 26 této vyhlášky, nebo

2. z dovozů ze třetích zemí v souladu s touto vyhláškou.

c) Hygienická pravidla jsou vypracována vedením podniku. Personál musí nosit vhodný pracovní oděv a návštěvníci ochranné oděvy.

d) Budovy a vybavení musí být udržovány v dobrém stavu.

e) Dezinfekční postupy zahrnují ošetření:

1. vajec mezi jejich příjmem a vložením do líhně nebo při jejich expedici k obchodování uvnitř Evropské Unie nebo vývozu do třetí země, pokud již nebyla dezinfikována v chovném zařízení původu.

2. inkubátorů - pravidelně,

3. líhně a vybavení po každém líhnutí.

f) Program kontrol mikrobiologické kvality musí umožnit ohodnocení hygienického stavu líhně.

g) Chovatel musí hlásit ošetřujícímu veterinárnímu lékaři všechny změny v užitkovosti nebo všechny další příznaky, na jejichž základě by mohlo vzniknout podezření z výskytu nákazy drůbeže. Jakmile vznikne podezření z nákazy, schválený veterinární lékař musí zaslat do schválené laboratoře vzorky potřebné pro stanovení nebo potvrzení diagnózy a informovat krajskou veterinární správu, která rozhodne, jaká opatření budou přijata.

h) Záznamy o líhnutí, kartotéka nebo počítačové záznamy pro každé hejno se musí uchovávat minimálně 2 roky a, podle možností u každého hejna, obsahovat:

1. původ vajec a datum jejich příchodu,

2. výsledky líhnutí,

3. zjištěné abnormality,

4. provedená laboratorní vyšetření a jejich výsledky,

5. podrobnosti všech očkovacích programů,

6. množství a místo určení inkubovaných nevylíhnutých vajec,

7. místo určení jednodenních kuřat.

i) V případě výskytu nákazy drůbeže musí být výsledky laboratorních vyšetření ihned sděleny ošetřujícímu veterinárnímu lékaři.

III.

Program dozoru nákaz

Program dozoru musí, bez dotčení veterinárních opatření a § 77 a 78, přinejmenším zahrnovat dozor u uvedených infekcí a druhů.

A. Infekce Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum a Salmonella arizonae

(1) Druhy, kterých se týká

a) Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum: kur domácí, krůty, perličky, křepelky, bažanti, koroptve a kachny; Salmonellou pullorum se rozumí Salmonella enterica poddruh enterica sérovar Gallinarum biochemická varianta (biovar) Pullorum a Salmonellou gallinarum se rozumí Salmonella enterica poddruh enterica sérovar Gallinarum biochemická varianta (biovar) Gallinarum.

b) Salmonella arizonae: krůty; Salmonellou arizonae se rozumí Salmonella enterica poddruh arizonae séroskupina K (O18) arizonae.

(2) Program dozoru nákazy

a) Ke stanovení, zda se nákaza vyskytuje, musí být použita sérologická a/nebo bakteriologická vyšetření, přičemž je třeba vést v patrnosti, že sérologické vyšetřování u ptáků jiných než je kur domácí může někde vést k nepřijatelnému podílu falešně pozitivních reakcí.

b) Vzorky k vyšetření musí být podle povahy případu odebrány z krve, embryí, která se nevylíhnou, zejména z embryí mrtvých ve skořápce, kuřat z druhého výběru, mekonia nebo mrtvých tkání, zejména z jater, sleziny, vaječníku, vejcovodu a ileocekálního přechodu, přičemž je třeba vést v patrnosti, že vzorky odebrané z okolního prostředí nejsou zpravidla spolehlivé pro zjištění Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum, ale jsou spolehlivé v případě Salmonella arizonae.

c) U vzorků výkalů/mekonia a střevních vzorků se musí používat přímé pomnožení v selenit-cystinovém bujonu. V případě vzorků, u nichž se předpokládá pouze minimální existence konkurenční flóry, lze použít neselektivní předběžné pomnožení následované selektivním pomnožením v sójovém bujonu podle Rappaporta a Vassiliadise nebo v Müller-Kauffmannově tetrathionát-novobiocinovém bujonu, přičemž je třeba vést v patrnosti, že pro diagnózu se hodí také přímé roztěry sterilně odebraných tkání na minimálně selektivní agar, jako např. MacConkeyův agar; Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum nerostou lehce v modifikovaném polotuhém médiu Rappaport-Vassiliadis (MSRV), které se používá pro sledování zoonotické Salmonella spp. v Evropské unii, ale MRSV je vhodné v případě Salmonella arizonae.

d) Pro stanovení počtu vzorků, které je třeba odebrat, se při odběru vzorků krve z hejna pro sérologické vyšetření na Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum nebo Salmonella arizonae musí brát v úvahu prevalence nákazy v příslušné zemi a její výskyt v podniku v minulosti. Vždy se odebere statisticky reprezentativní počet vzorků k sérologickým a/nebo bakteriologickým vyšetřením pro stanovení nákazy.

e) Hejno musí být kontrolováno v každém snáškovém období v okamžiku nejvhodnějším pro stanovení příslušné nákazy.

f) Vzorky k bakteriologickému vyšetření nesmí být odebírány z drůbeže a vajec, která byla v průběhu dvou nebo tří týdnů před vyšetřením ošetřena antimikrobiálními léčivými přípravky.

g) Detekční techniky musí být schopny odlišit sérologické odpovědi na nákazy Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum od sérologických odpovědí v důsledku použití očkovací látky Salmonella enteritidis tam, kde je tato očkovací látka použita, přičemž je třeba vést v patrnosti, že v současnosti neexistuje žádné vyšetření, které by odlišilo mezi odpověďmi na nákazu Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum a očkovací látku pro tento sérotyp. Taková očkovací látka nesmí být proto použita, jestliže se má použít sérologické sledování. Byla-li použita očkovací látka, musí být použito bakteriologické vyšetření, ale použitá metoda ověření musí být schopna odlišit živé očkovací kmeny od terénních kmenů.

B. Infekce Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma meleagridis

(1) Druhy, kterých se týká

a) Mycoplasma gallisepticum: kur domácí, krůty.

b) Mycoplasma meleagridis: krůty.

(2) Program dozoru nákazy

a) Výskyt nákazy musí být zjišťován validovaným sérologickým a/nebo bakteriologickým a/nebo molekulárním vyšetřením. Výskyt zánětlivých změn ve vzdušných vacích u jednodenních kuřat a krůťat naznačuje, že je přítomna nákaza Mycoplasma a musí být vyšetřena.

b) Vzorky k vyšetření na výskyt nákazy Mycoplasma musí být podle povahy případu odebrány z krve, jednodenních kuřat a krůťat, spermatu, výtěrů z trachey, nozder, kloaky nebo vzdušných vaků a zejména na stanovení Mycoplasma meleagridis musí být vzorky odebrány z vejcovodu krůt a kopulačního orgánu krocanů.

c) Vyšetření na stanovení Mycoplasma gallisepticum nebo Mycoplasma meleagridis se provádí na reprezentativním vzorku, aby bylo možné soustavné sledování nákazy během odchovu a snášky, nejlépe před začátkem snášky a potom každé tři měsíce.

C. Výsledky a opatření, která je třeba přijmout

Pokud nejsou reagenti, test se považuje za negativní. V opačném případě je hejno podezřelé a musí v něm být uplatněna opatření stanovená v části IV. této přílohy.

D.

V případě hospodářství, která sestávají ze dvou nebo více oddělených produkčních jednotek, může krajská veterinární správa upustit od opatření podle části IV. odst. 3 písm. b) této přílohy ve zdravých produkčních jednotkách zamořeného provozu za podmínky, že schválený veterinární lékař potvrdil, že struktura a velikost těchto produkčních jednotek a provoz v nich jsou takového charakteru, že ustájení a krmení jsou dokonale oddělené, takže není možný přenos uvedené nákazy z jedné jednotky do druhé.

IV.

Kritéria pro pozastavení nebo odebrání schválení podniku

(1) Schválení udělené podniku musí být pozastaveno:

a) pokud nejsou dále plněny podmínky stanovené v části II. této přílohy,

b) do ukončení potřebného vyšetřování nákazy:

1. v případě podezření na aviární influenzu ptáků nebo newcastleskou chorobu v podniku,

2. když podnik obdržel drůbež nebo násadová vejce z podniku podezřelého z aviární influenzy ptáků nebo newcastleské choroby nebo zamořeného aviární influenzou ptáků nebo newcastleskou chorobou,

3. když došlo ke kontaktu mezi podnikem a ohniskem aviární influenzy ptáků nebo newcastleské choroby, na základě kterého mohlo dojít k přenosu infekce,

c) až do vykonání nových vyšetření, pokud výsledky sledování provedeného v souladu s podmínkami stanovenými v částech II. a III. této přílohy pro nákazu Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum nebo Mycoplasma meleagridis opravňují k podezření z nákazy,

d) až do vykonání příslušných opatření požadovaných úředním veterinárním lékařem, jestliže podnik neodpovídá požadavkům části I. odst. 1 písm. a), b) a c) této přílohy.

(2) Schválení musí být odebráno:

a) v případě výskytu aviární influenzy ptáků nebo newcastleské choroby v podniku,

b) pokud druhé specifické vyšetření potvrdí přítomnost infekce Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum nebo Mycoplasma meleagridis,

c) jestliže i po dalším upozornění krajské veterinární správy nebyla provedena opatření, aby podnik byl uveden do souladu s požadavky části I. odst. 1 písm. a), b) a c) této přílohy.

(3) Podmínky pro obnovení schválení:

a) pokud schválení bylo odebráno na základě výskytu aviární influenzy ptáků nebo newcastleské choroby, může být znovu uděleno 21 dnů po provedení sanitní porážky a závěrečné dezinfekce,

b) pokud schválení bylo odebráno v důsledku infekce vyvolané

1. Salmonella pullorum a gallinarum, nebo Salmonella arizonae, může být znovu uděleno poté, když byla v hospodářství po sanitním poražení zamořeného hejna a závěrečné dezinfekci, u které byla vhodnými vyšetřeními na suchých površích potvrzena účinnost, provedena dvě vyšetření s negativními výsledky, přičemž interval mezi jednotlivými vyšetřeními musí být minimálně 21 dnů,

2. Mycoplasma gallisepticum nebo Mycoplasma meleagridis, může být znovu uděleno buď poté, když byla u celého hejna provedena dvě vyšetření s negativními výsledky, přičemž interval mezi jednotlivými vyšetřeními musí být minimálně 60 dnů, nebo poté, když byla v chovu provedena dvě vyšetření a negativními výsledky v rozmezí nejméně 21 dnů, po sanitním poražení zamořeného hejna a po provedení dezinfekce.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

PODMÍNKY PRO OČKOVÁNÍ DRŮBEŽE

(1) Vakcíny použité při očkování drůbeže nebo hejn produkujících násadová vejce musí být zaregistrovány příslušným úřadem členského státu, ve kterém je vakcína použita.

(2) V programech pravidelného očkování proti newcastleské chorobě mohou být použity živé oslabené očkovací látky proti newcastleské chorobě musí být připravovány z kmene viru newcastleské choroby, jehož matečné inokulum bylo podrobeno testu, který ukázal, že má index intracerebrální patogenity (ICPI)

a) menší než 0,4, pokud se každému ptáku v testu ICPI nepodalo méně než 107 EID50, nebo

b) menší než 0,5, pokud se každému ptáku v testu ICPI nepodalo méně než 108 EID50.

(3) Programy očkování proti Salmonelle nesmí ovlivňovat výsledek sérologického stanovení v rámci terénního vyšetřování a nebo vést k falešně pozitivním výsledkům.

(4) Živé očkovací látky Salmonella nesmí být používány v rámci vnitrostátních kontrolních programů

a) u chovné a užitkové drůbeže během jejího reproduktivního či nosného stádia, pokud nebyla prokázána bezpečnost jejich použití a nebyly pro takový účel schváleny v souladu se zvláštním předpisem13c),

b) jestliže výrobce neposkytne vhodnou metodu pro bakteriologické odlišení divokých kmenů salmonely od očkovacích kmenů.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

HOSPODÁŘSTVÍ PROSTÁ INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDY SKOTU

(1) Hospodářství s chovem skotu se považuje za prosté infekční rinotracheitidy skotu splňuje-li následující podmínky:

a) v hospodářství nebylo během posledních šesti měsíců zaznamenáno žádné podezření na infekci BHV1 a všechen skot v hospodářství je prostý klinických příznaků typických pro infekci BHV1,

b) hospodářství a všechny nepřiléhající pastviny nebo budovy, které - nezávisle na vlastnických poměrech - tvoří součást hospodářství jako epizootologické jednotky, musí být od pastvin a budov s horším nákazovým statusem, pokud jde o BHV1, účinně odděleny přírodními nebo fyzickými překážkami, aby se účinně předešlo přímému kontaktu zvířat s různým zdravotním statusem,

c) do hospodářství byl přesunut pouze skot z hospodářství, která se nacházejí v členských státech nebo jejich oblastech, které jsou uvedeny v části III. přílohy č. 6 k této vyhlášce, nebo z hospodářství prostých BHV1, a žádný kus skotu v hospodářství nebyl v kontaktu s jiným skotem než s tím, který pochází z hospodářství nacházejících se v členských státech nebo jejich oblastech, které jsou uvedeny v části III. přílohy č. 6 k této vyhlášce, nebo z hospodářství prostých BHV1,

d) samice skotu jsou inseminovány pouze spermatem skotu získaným v souladu s vyhláškou č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů, nebo jsou připuštěny býky z hospodářství, která se nacházejí v členských státech nebo jejich oblastech, které jsou uvedeny v části III. přílohy č. 6 k této vyhlášce, nebo z hospodářství prostých BHV1,

e) v hospodářství musí být použit alespoň jeden z následujících kontrolních režimů:

1. sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 je provedeno s negativním výsledkem nejméně na dvou krevních vzorcích odebraných v intervalu pěti až sedmi měsíců od všech samic skotu starších devíti měsíců a od všech samců skotu starších devíti měsíců používaných nebo plánovaných pro plemenitbu,

2. sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 je provedeno s negativním výsledkem nejméně na

2.1. dvou vzorcích mléka odebraných v intervalu pěti až sedmi měsíců od všech krav v laktaci, a to buď na individuálních vzorcích mléka, nebo na smíšených vzorcích mléka odebraných nejvýše od pěti zvířat, a

2.2. dvou krevních vzorcích odebraných v intervalu pěti až sedmi měsíců od všech samic skotu neprodukujících mléko starších devíti měsíců a od všech samců skotu starších devíti měsíců používaných nebo plánovaných pro plemenitbu,

3. v případě hospodářství produkujících mléko, ve kterých tvoří alespoň 30 % krávy v laktaci, je sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 provedeno s negativním výsledkem nejméně na

3.1. třech vzorcích mléka odebraných z mléka od nejvýše 50 krav - podle specifikace použitého testu - v intervalu alespoň tří měsíců a

3.2. jednom individuálním krevním vzorku odebraném od všech samic skotu neprodukujících mléko starších devíti měsíců a od všech samců skotu starších devíti měsíců používaných nebo plánovaných pro plemenitbu,

4. všechen skot v hospodářství pochází buď z hospodářství, která se nacházejí v členských státech nebo jejich oblastech, které jsou uvedeny v části III. přílohy č. 6 k této vyhlášce, nebo z hospodářství prostých BHV1.

(2) Status hospodářství s chovem skotu prostého BHV1 je zachován, pokud

a) jsou splněny podmínky v odstavci 1 a

b) v hospodářství je během období dvanácti měsíců použit alespoň jeden z těchto kontrolních režimů:

1. sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 je provedeno s negativním výsledkem nejméně na jednom individuálním krevním vzorku odebraném od všech kusů skotu starších 24 měsíců,

2. sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 je provedeno s negativním výsledkem nejméně na

2.1. jednom individuálním vzorku mléka odebraném od všech krav v laktaci, a to buď na individuálních vzorcích mléka, nebo na smíšených vzorcích mléka odebraných nejvýše od pěti zvířat, a

2.2. jednom individuálním krevním vzorku odebraném od všech krav, které nejsou v laktaci a jalovic starších 24 měsíců a od všech býků starších 24 měsíců,

3. v případě hospodářství produkujících mléko, ve kterých tvoří alespoň 30 % skotu krávy, je sérologické vyšetření protilátek proti BHV1 provedeno s negativním výsledkem nejméně na

3.1. dvou vzorcích mléka odebraných z mléka od nejvýše 50 krav v laktaci - podle specifikace použitého testu - v intervalu tří až dvanácti měsíců, a

3.2. jednom individuálním krevním vzorku odebraném od všech krav, které nejsou v laktaci a jalovic starších 24 měsíců a od všech býků starších 24 měsíců.

(3) Status hospodářství s chovem skotu prostého BHV1 se pozastavuje tam, kde během vyšetření popsaných v odstavci 2 písm. b) bodech 1. až 3. mělo některé zvíře v testu na protilátky proti BHV1 pozitivní výsledek.

(4) Status hospodářství prostého BHV1, který byl pozastaven v souladu s odstavcem 3, může být obnoven pouze po provedení sérologického vyšetření protilátek proti BHV1, které je zahájeno nejdříve 30 dnů po odstranění sérologicky pozitivních zvířat, přičemž vyšetření je provedeno s negativním výsledkem nejméně na

a) dvou vzorcích mléka odebraných v intervalu alespoň dvou měsíců od všech krav v laktaci, a to buď na individuálních vzorcích mléka, nebo na smíšených vzorcích mléka odebraných nejvýše od pěti zvířat a

b) dvou krevních vzorcích odebraných v intervalu alespoň tří měsíců od všech krav, které nejsou v laktaci, a jalovic a od všech býků.

(5) Pro sérologické testy na zjištění protilátek proti BHV1 uvedené v této příloze platí zásady stanovené v příloze č. 6 části I. odst. 1 písm. c) k této vyhlášce, které se týkají statusu očkování testovaných zvířat.

(6) Rozsah smíšených vzorků mléka, na něž se v této příloze odkazuje, může být upraven na základě doložených důkazů o tom, že test je za všech okolností každodenní laboratorní práce dostatečně citlivý, aby zjistil i jedinou slabou pozitivní reakci ve smíšeném vzorku upraveného rozsahu.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

NÁKAZY, NA KTERÉ MŮŽE BÝT ZPRACOVÁN PROGRAM OZDRAVOVÁNÍ A V SOUVISLOSTI S KTERÝMI LZE POVAŽOVAT ÚZEMÍ STÁTU NEBO JEHO ČÁSTI ZA PROSTÉ NÁKAZ

1. skot, prasataAujeszkyho choroba
infekční rinotracheitida skotu (IBR/IPV)
brucelóza prasat (B.suis)
virová gastroenteritida prasat
2. ovce, kozynakažlivá agalakcie
paratuberkulóza
pseudotuberkulóza (kaseózní lymfadenitida)
plicní adenomatóza
Maedi-Visna
artritida a encefalitida koz
3. koňovití (jen v souvislosti s programem ozdravování)nákazy, na které jsou koňovití vnímaví
4. drůbežnákazy, na které je drůbež vnímavá
5. ostatní zvířata:
přežvýkavcituberkulóza
primáti a kočkovitítuberkulóza
zajícovcimyxomatóza
virové hemoragické onemocnění králíků
tularémie
norcivirová enteritida
Aleutská choroba
včelyhniloba včelího plodu
varroáza a roztočíková nákaza včel

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

PODMÍNKY PRO SCHVALOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

(1) Každé zařízení definované v § 2 písm. aa) vyhlášky musí k tomu, aby mohly být úředně schváleny krajskou veterinární správou podle § 55 vyhlášky:

a) být jasně vymezeny a odděleny od svého okolí nebo od zvířat, uzavřeny a umístěny tak, aby to nepředstavovalo zdravotní riziko pro zemědělské podniky, jejichž nákazová situace by mohla být ohrožena,

b) mít přiměřené prostředky pro odchyt, imobilizaci a izolování zvířat a dostupná vhodná karanténní zařízení a schválené postupy pro zacházení se zvířaty pocházejícími z neschválených zdrojů,

c) být prosté nákaz uvedených v příloze č. 1 a nákaz uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce, pokud je Česká republika zahrnuta do programu podle § 77 vyhlášky; aby bylo zařízení prohlášeno za prosté těchto nákaz, krajská veterinární správa posoudí záznamy o nákazovém statusu zvířat uchovávané nejméně po dobu posledních tří let a výsledky klinických a laboratorních vyšetření prováděných u zvířat v zařízení. Pokud však zvířata tvořící skupinu pocházejí ze schválených podniků, může být jako výjimka z tohoto požadavku, schváleno nové zařízení,

d) průběžně aktualizovat záznamy týkající se

1. počtu a identity (věk, pohlaví, druh a, je-li to vhodné, individuální označení) zvířat každého druhu přítomného v podniku,

2. počtu a identity (věk, pohlaví, druh a, je-li to vhodné, individuální označení) zvířat, která do podniku přicházejí nebo jej opouštějí, spolu s informací o jejich původu nebo místu určení, přepravě z nebo do podniku a nákazovém statusu,

3. výsledků vyšetření krve nebo jiných vyšetření,

4. případů onemocnění, a pokud byly léčeny, použitého způsobu léčení,

5. výsledků postmortálních vyšetření zvířat, jež v podniku uhynula, včetně zvířat mrtvě narozených,

6. pozorování provedených během izolace nebo karanténního období,

e) buď mít dohodu s laboratoří povolenou Státní veterinární správou o provádění postmortálních vyšetření nebo mít jedno nebo více vhodných zařízení, v nichž tato vyšetření může provádět schválený soukromý veterinární lékař,

f) buď mít vhodné zařízení nebo místní vybavení pro odstraňování těl zvířat, jež uhynou kvůli nemoci nebo budou utracena,

g) zajistit, smluvně nebo zákonným prostředkem, služby soukromého veterinárního lékaře, který je schválen a kontrolován krajskou veterinární správou a který:

1. bude vyhovovat s nutnými změnami v podrobnostech (mutatis mutandis) požadavkům uvedeným v § 17a odst. 5 a 6 zákona,

2. zajistí, aby dohled nad nákazami a zdolávací opatření byla prováděna podle epizootologické situace; tato opatření zahrnují:

2.1 roční plán dohledu nad nákazami včetně potřebného tlumení zoonóz u zvířat,

2.2 klinická, laboratorní a postmortální vyšetřování zvířat podezřelých z nákazy nebo nakažení,

2.3 v případě potřeby očkování vnímavých zvířat proti nákazám v souladu s § 10 vyhlášky č. 299/2003 Sb.

2.4 zajistí, aby jakékoliv podezřelé úhyny nebo výskyt jakýchkoliv jiných příznaků svědčících o tom, že se zvířata nakazila jednou nebo více nákazami uvedenými v příloze č. 1 v příloze č. 11 k této vyhlášce, byly bezodkladně ohlášeny krajské veterinární správě, jestliže tato nákaza patří mezi nákazy, jejichž výskyt je povinně hlášen,

2.5 zajistí, že dodávaná zvířata budou v případě potřeby izolována, a to ve shodě s požadavky této vyhlášky a podle pokynů krajské veterinární správy, pokud nějaké vydala,

2.6 budou odpovědné za každodenní soulad s veterinárními požadavky této vyhlášky a právních předpisů o pohodě zvířat během přepravy a o odstraňování živočišného odpadu,

h) pokud chová zvířata, jež mají sloužit k laboratorním pokusům, postupuje v souladu s předpisy na ochranu zvířat proti týrání.

(2) Schválení bude zachováno, budou-li splněny tyto požadavky:

a) zařízení budou kontrolovány krajskou veterinární správou, která:

1. provede kontrolu zařízení nejméně jednou ročně,

2. zkontroluje činnost schváleného soukromého veterinárního lékaře a zavedení ročního plánu dohledu nad nákazami,

3. zajistí, aby byla splněna ustanovení této vyhlášky,

b) do zařízení budou dodána pouze zvířata pocházející z jiného schváleného zařízení v souladu s ustanoveními této vyhlášky,

c) úřední veterinární lékař kontroluje, zda:

1. jsou plněna ustanovení této vyhlášky,

2. výsledky klinických, postmortálních a laboratorních vyšetření zvířat neodhalila výskyt nákaz uvedených v příloze č. 1 a v příloze č. 11 k této vyhlášce,

d) zařízení uchovává po schválení záznamy uvedené v bodě 1 písm. d) nejméně deset let.

(3) Jako výjimka z § 46 odst. 1 vyhlášky a z bodu 2 písm. b) této přílohy mohou být zvířata včetně opic a poloopic (Simiae a Prosimiae), která pocházejí odjinud než ze schváleného zařízení dodána do schváleného zařízení za předpokladu, že projdou před zařazením do skupiny izolací za úředního dohledu a v souladu s pokyny vydanými krajskou veterinární správou.

a) Pro opice a poloopice (Simiae a Prosimiae) mají být respektovány požadavky izolace stanovené OIE International Health Code (kapitola 2.10.1 a příloha 3.5.1).

b) Pro jiná zvířata, jež procházejí izolací souladu s bodem 2 písm. b) této přílohy, musí trvat období izolace, s ohledem na nemoci uvedené v seznamu přílohy č. 1 k této vyhlášce, nejméně 30 dní.

(4) Zvířata chovaná ve schváleném zařízení mohou opustit toto zařízení pouze pokud jsou odesílána do jiného schváleného zařízení v příslušném členském státě nebo v jiném členském státě; pokud však nejsou odesílána do jiného schváleného zařízení, mohou zařízení opustit pouze v souladu s požadavky krajské veterinární správy, aby se zamezilo riziku možného šíření nákaz.

(5) Pokud členský stát využívá dodatečných záruk podle právních předpisů Společenství, může žádat potřebné další požadavky a osvědčení pro vnímavé druhy, aby byly zařazeny do schváleného zařízení.

(6) Postupy pro částečné nebo úplné dočasné zrušení, odnětí nebo opětovné udělení schválení jsou následující:

a) pokud krajská veterinární správa zjistí, že požadavky bodu 2 nebyly splněny nebo že v praxi došlo k takové změně, která již nebyla v souladu s § 2 písm. aa) této vyhlášky, schválení bude dočasně zrušeno nebo odňato,

b) pokud je podáno hlášení podezření na jednu z nákaz uvedených v seznamech přílohy č. 1 nebo přílohy č. 11 k této vyhlášce, krajská veterinární správa dočasně zruší schválení zařízení, dokud podezření není úředně zrušeno. V závislosti na druhu nákazy a riziku šíření nákazy toto dočasné zrušení může mít vztah k zařízení jako celku nebo pouze k určitým kategoriím zvířat vnímavých k nákaze, o niž se jedná. Krajská veterinární správa zajistí, aby byla provedena opatření nezbytná k potvrzení nebo vyvrácení podezření a aby se zabránilo šíření nákazy, v souladu s vyhláškou č. 299/2003 Sb., a této vyhlášky,

c) pokud bylo potvrzeno podezření z výskytu nákazy, bude zařízení opět schváleno pouze pokud po zdolání nákazy a odstranění zdroje infekce v zařízeních, včetně vhodného úklidu a dezinfekce, budou znovu splněny podmínky stanovené bodem 1 této přílohy, s výjimkou z bodu 1 písm. c),

d) Státní veterinární správa bude informovat Komisi o dočasném zrušení, odnětí nebo opětovném udělení schválení zařízení.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

POŽADAVEK, VZTAHUJÍCÍ SE NA VIROVOU ARTERITIDU KONÍ

Požadavek, vztahující se na virovou arteritidu koní, stanovený v § 65 písm. b) této vyhlášky se aplikuje na hřebce koňovitých, s výjimkou:

a) koňovitých očkovaných proti virové arteritidě koní pod úředním dozorem vakcínou schválenou Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a koňovitých, kteří reagovali s negativním výsledkem při ředění 1:4 v sérumneutralizačním testu pro tuto nákazu. Koňovití musí být očkováni v den odběru vzorku krve nebo během následujících 15 dnů za podmínky, že byli během tohoto období izolováni. Test musí být proveden a potvrzen a výsledek a očkování potvrzeny, pod úředním veterinárním dozorem. Očkování musí být v pravidelných intervalech opakována. V případě registrovaných koňovitých musí být očkování a výsledky sérologických testů zapsány do dokladu totožnosti (pasu),

b) koňovitých očkovaných proti virové arteritidě koní pod úředním dozorem vakcínou schválenou ÚSKVBL a koňovitých, kteří byli podrobeni dvěma sérumneutralizačním testům na tuto nákazu v intervalu nejméně 10 dnů mezi stářím 180 a 270 dnů bez zjištění vzestupu protilátek. Koňovití musí být izolováni pod úředním dozorem od doby prvního odběru vzorku krve až do očkování. Testy musí být provedeny a potvrzeny a výsledky a očkování potvrzeny, pod úředním veterinárním dozorem. Očkování musí být v pravidelných intervalech opakováno. V případě registrovaných koňovitých musí být očkování a výsledky sérologických testů zapsány do dokladu totožnosti (pasu),

c) koňovitých mladších než 180 dnů,

d) koňovitých na porážku, zaslaných přímo do jatek, doprovázených osvědčením.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

DRUHY KOPYTNÍKŮ PODLE § 2 PÍSM. U)

Taxon
ŘádČeleďRod/Druh
Artiodactyla (sudokopytnici)Antilocapridae (vidlorohovití)Antilocapra ssp. (vidloroh)
Bovidae (turovití)Addax ssp. (adax), Aepyceros ssp. (impala), Alcelaphus ssp. (buvolec stepní), Ammodorcas ssp. (antilopa dibatag), Ammotragus ssp. (paovce), Antidorcas ssp. (antilopa skákavá), Antilope ssp. (antilopa jelení), Bison ssp. (bizon), Bos ssp. (tur) [včetně Bibos (gayal,gaur), Novibos (kuprej), Poephagus (jak)], Boselaphus ssp. (nilgau), Bubalus ssp. (arni, buvol) [včetně Anoa (anoa)], Budorcas ssp. (takin), Capra ssp. (koza), Cephalophus ssp. (chocholatka), Connochaetes ssp. (pakůň), Damaliscus ssp. [včetně Beatragus] (buvolec modrý,pestrý), Dorcatragus ssp. (beira), Gazella ssp. (gazela), Hemitragus ssp. (tahr), Hippotragus ssp. (antilopa koňská,vraná,modrá), Kobus ssp. (voduška, kob, abok, puku), Litocranius ssp. (antilopa žirafí), Madogua ssp. (dikdik), Naemorhedus ssp. [včetně Nemorhaedus a Capricornis] (goral, serau), Neotragus ssp. (antilopka), Oreamnos ssp. (kamzík bělák), Oreotragus ssp. (skálolez), Oryx ssp. (přímorožec, oryx), Ourebia ssp. (oribi), Ovibos ssp. (pižmoň), Ovis ssp. (ovce), Patholops ssp. (orongo), Pelea ssp. (antilopa srnčí), Procapra ssp. (dzeren), Pseudois ssp. (nahur), Pseudoryx ssp. (saola), Raphicerus ssp. (antilopa trávní, černouchá, Sharpeova), Redunca ssp. (bahnivec), Rupicapra ssp. (kamzík středozemní, horský), Saiga ssp. (sajga), Sigmoceros-Alecelaphus ssp. (buvolec Lichtensteinův), Sylvicapra ssp. (chocholatka schovávavá), Syncerus ssp. (buvol), Taurotragus ssp. (antilopa Derbyho, losí), Tetracerus ssp. (antilopa čtyřrohá), Tragelaphus ssp. [včetně Boocerus] (bongo, kudu, nyala, lesoň, sitatunga)
Camelidae (velbloudovití)Camelus ssp. (velbloud), Lama ssp. (guanako, alpaka, lama), Vicugna ssp. (vikuňa)
Cervidae (jelenovití)Alces ssp. (los), Axis-Hyelaphus ssp. (axis), Blastocerus ssp. (jelenec), Capreolus ssp. (srnec), Cervus-Rucervus ssp. (jelen, wapiti,sika,sambar), Dama ssp. (daněk), Elaphurus ssp. (jelen milu), Hippocamelus ssp. (huemul), Hydropotes ssp. (srnčík), Mazama ssp. (mazama), Megamuntiacus ssp. (muntžak obrovský), Muntiacus ssp. (muntžak), Odocoileus ssp. (jelenec ušatý, běloocasý), Ozotoceros ssp. (jelenec pampový), Pudu ssp. (pudu), Rangifer ssp. (sob)
Giraffidae (žirafovití)Giraffa ssp. (žirafa), Okapia ssp. (okapi)
Hippopotamidae (hrochovití)Hexaprotodon-Choeropsis ssp. (hrošík),
Hippopotamus ssp. (hroch, tapír)
Moschidae (kabarovití)Moschus ssp. (kabar)
Suidae (prasatovití)Babyrousa ssp. (babirusa), Hylochoerus ssp. (prase pralesní), Phacochoerus ssp. (prase bradavičnaté), Potamochoerus ssp. (štětkoun), Sus ssp. (prase)
Tayassuidae (pekarovití)Catagonus ssp., Pecari ssp., Tayassu ssp. (pekari)
Tragulidae (kančiloviti)Hyemoschus ssp., Tragulus ssp., Moschiola ssp. (kančil)
Perissodactyla (lichokopytnici)Rhinocerotidae (nosorožcovití)Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.
(nosorožec)
Tapiridae (tapírovití)Tapirus ssp. (tapír)
Proboscidea (chobotnatci)Elephantidae (slonovití)Elephas ssp., Loxodonta ssp. (slon)

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 382/2003 Sb.

NÁKAZY A ZÁKLADNÍ OBECNÁ KRITÉRIA PRO ÚZEMÍ POVAŽOVANÁ ZA PROSTÁ NÁKAZY V SOULADU S § 56 PÍSM. B)

NákazaPodmínkyDotyčná zvířata
slintavka a kulhavkažádné vzplanutí nákazy, žádné známky virové nákazy* a žádné očkování v posledních 12 měsícíchvšechny druhy
vezikulární stomatitidažádný případ nákazy v posledních šesti měsícíchvšechny druhy
vezikulární choroba prasatžádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 24 měsícíchdruhy čeledi Suidae (prasatovití)
mor skotužádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 12 měsícíchvšechny druhy
mor malých přežvýkavcůžádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 12 měsícíchdruhy rodů Ovis (ovce) a Capra (koza)
plicní nákaza skotužádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 12 měsícíchdruhy rodu Bos (tur)
nodulární dermatitidažádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 36 měsícíchdruhy rodů Bos (tur), Bison (bizon) a Bubalus (arni, buvol)
horečka údolí Riftžádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 12 měsícíchvšechny druhy kromě druhů čeledi Suidae (prasatovití)
katarální horečka ovcížádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 24 měsících s vhodným tlumením populace Culicoidesvšechny druhy kromě druhů rodu Bos, Bison, Bubalus, Ovis a Capra a čeledi Suidae
neštovice ovcí a kozžádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 12 měsícíchdruhy rodů Ovis (ovce) a Capra (koza)
africký mor prasatžádný případ nákazy v posledních 12 měsícíchdruhy čeledi Suidae (prasatovití)
klasický mor prasatžádný případ nákazy a žádné očkování v posledních 12 měsícíchdruhy čeledi Suidae (prasatovití)
*V souladu s kapitolou 2.1.1 manuálu OIE.

Poznámky pod čarou

1a) Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 97/12/EHS ze dne 17. března 1997, kterou se mění a aktualizuje směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 98/46/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění přílohy A, D (kapitola I) a F směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/15/ES ze dne 10. dubna 2000, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/20/ES ze dne 16. května 2000, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/10/ES ze dne 22. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/68/EHS, pokud jde o klusavku.
Směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS.
Směrnice Rady 92/36/EHS ze dne 29. dubna 1992, kterou se mění, pokud jde o mor koní, směrnice 90/426/EHS o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 91/494/EHS ze dne 26. června 1991 o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS.
Směrnice Rady 93/120/ES ze dne 22. prosince 1993, kterou se mění směrnice Rady 90/539/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 1999/90/ES ze dne 15. listopadu 1999, kterou se mění směrnice Rady 90/539/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí.
Směrnice Rady 2003/50/ES ze dne 11. června 2003, kterou se mění směrnice 91/68/EHS, pokud jde o zpřísnění kontrolních opatření pro pohyb ovcí a koz.
Směrnice Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/31/EU ze dne 12. června 2013, kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie.

2) Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí.

2a) Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

3) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

4) Vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.

5) § 54 zákona.

6) § 44 odst. 1 zákona.
Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

7) Zákon č. 154/2000 Sb.
Vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz.
Vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.

8) Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy.

9) Vyhláška č. 377/2003 Sb.

10) Vyhláška č. 299/2003 Sb.

11) Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.

12) Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání.

13) Vyhláška č. 372/2003 Sb.

13b) § 2 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.

13c) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

13d) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

13e) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb.

14) § 4 odst. 1 a § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

14a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.

15) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

17) Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze, v platném znění.

18) Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy, v platném znění.

19) Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.

20) Čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.

Přesunout nahoru