Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 379/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Částka 125/2003
Platnost od 10.11.2003
Účinnost od 01.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

379

VYHLÁŠKA

ze dne 3. listopadu 2003

o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 31 odst. 3 a § 37 odst. 5 zákona:


§ 1

Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) veterinární a hygienické požadavky, kterými se řídí obchodování a dovoz živočišných produktů, včetně obchodních vzorků odebraných z takových produktů, na které se nevztahují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.2)

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) obchodováním – obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy,2) a které pocházejí ze členských států, jakož i tyto produkty pocházející ze třetích zemí, které jsou ve členských státech Evropské unie (dále jen "členský stát") ve volném oběhu,

b) dovozem – dovoz živočišných produktů, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy,2) ze zemí, které nejsou členskými státy,

c) obchodním vzorkem – vzorek vyráběného produktu živočišného původu bez obchodní hodnoty, nebo vzorek produktu živočišného původu bez obchodní hodnoty, jehož výroba se zamýšlí a který pro pozdější vyšetřování musí být označen typem produktu, jeho složením a druhem zvířete, z něhož byl získán,

d) závažným přenosným onemocněním – onemocnění uvedené v příloze č. 1 zákona,

e) patogenem – jakýkoli záchyt nebo kultura organismů nebo jakýkoli jejich derivát, vyskytující se buď samostatně nebo v záměrné kombinaci takového záchytu nebo kultury organismů, které mají schopnost vyvolat onemocnění u jakékoli živé bytosti (s výjimkou člověka), a rovněž jakýkoli modifikovaný derivát těchto organismů, který může nést nebo přenést živočišný patogen, a nebo tkáň, buněčná kultura, sekrety nebo exkrety, v nichž nebo prostřednictvím nichž může být nesen nebo přenesen živočišný patogen; patogenem není schválený veterinární imunologický přípravek,

f) zpracovávanou živočišnou bílkovinou určenou k výživě lidí – škvarky, masová moučka a moučka z vepřových kůží,

g) veterinární kontrolou – jakákoli fyzická kontrola nebo administrativní úkon, týkající se živočišných produktů, jehož účelem je přímá nebo nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,

h) příslušným úřadem – ústřední úřad členského státu oprávněný k provádění veterinárních kontrol nebo jiný úřad, jemuž byla tato pravomoc svěřena,

i) podnikem – jakýkoli podnik či jiné zařízení, ve kterém se zachází se živočišnými produkty,

j) úředním veterinárním lékařem – veterinární lékař orgánu veterinární správy.

§ 3

(1) Obchodování a dovoz živočišných produktů uvedených v § 1 může být zakázán nebo omezen pouze z veterinárních nebo hygienických důvodů stanovených zákonem, touto vyhláškou nebo jinými právními předpisy.

(2) Živočišné produkty uvedené ve zvláštním právním předpise3) mohou být předmětem obchodování nebo dovozu jen tehdy, pokud splňují požadavky uvedené ve zvláštním právním předpise4) a požadavky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Živočišný produkt určený k výživě lidí, který není uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, smí být předmětem obchodování nebo dovozu až po jeho schválení Radou Evropské unie.

Obchodování

§ 4

Živočišné produkty uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce a v § 3 odst. 2 a 3 mohou být předmětem obchodování, pouze pokud splňují tyto požadavky:

a) vyhovují požadavkům uvedeným v § 5, jakož i požadavkům stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) pocházejí z podniků, které

1. jsou pod veterinárním dozorem příslušného úřadu,

2. jsou registrovány a schváleny příslušným úřadem,

3. dodržují zvláštní výrobní požadavky stanovené touto vyhláškou,

4. vytvoří a zavedou metody sledování a kontrolu kritických bodů na základě používaných výrobních postupů,

5. zabezpečí v závislosti na typu produktů odběr vzorků k vyšetření v laboratoři uznané příslušným úřadem k ověření toho, zda jsou dodržována ustanovení této vyhlášky,

6. uchovávají po dobu nejméně 2 let písemné nebo jiné záznamy o údajích získaných podle předchozích ustanovení a předkládají je příslušnému úřadu,

7. provádějí označování nebo etiketování,

8. informují příslušný úřad o případech, kdy je na základě laboratorního vyšetření nebo na základě jiných dostupných informací zjištěno vážné nebezpečí pro zdraví zvířat nebo lidí,

9. uvádějí do prodeje pouze živočišné produkty doprovázené obchodním dokladem, v němž je uveden typ produktu, název a případně číslo veterinárního schválení výrobního podniku.

§ 5

(1) Do oběhu nesmí být uváděny živočišné produkty uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce pocházející z hospodářství ležícího v ohnisku nákazy, ochranném pásmu nebo v pásmu dozoru5) nákazy, pro kterou je druh zvířete, z něhož produkty pocházejí, vnímavý, nebo pocházející z podniku nebo z pásma, ze kterého by každé přemístění či obchodování mohly představovat nebezpečí ohrožení nákazové situace České republiky. To neplatí pro živočišné produkty, jež byly tepelně ošetřeny v souladu se zvláštním právním předpise.6)

(2) Státní veterinární správa může podle § 48 odst. 1 písm. f) a o) zákona povolit výjimku z odstavce 1 se souhlasem orgánů Evropských společenství. Tato výjimka může být povolena pouze v případě, že budou v rámci ochranných opatření přijaty zvláštní záruky umožňující přemístění určitých produktů.

(3) Obchodování s patogeny se řídí pravidly stanovenými příslušnými orgány Evropských společenství.

§ 6

Na veterinární kontroly při obchodování s živočišnými produkty, na něž se vztahuje tato vyhláška, se přiměřeně použijí ustanovení o kontrole uvedené ve zvláštním právním předpise7) a pokud jde o patogeny, a to zejména vzhledem k organizaci kontrol, které se mají provádět, a k důsledkům, jež z nich vyplývají, se přiměřeně použijí ustanovení zvláštního právního předpisu.8)

§ 7

(1) Vyskytne-li se na území České republiky v souvislosti s obchodováním s živočišnými produkty nákaza, která nepodléhá povinnému hlášení podle zákona a zvláštního právního předpisu, jakékoli onemocnění přenosné ze zvířat na člověka nebo jiné onemocnění či jiná možná příčina závažného ohrožení zdraví zvířat nebo lidí,

a) příslušný orgán vyhlásí nebo nařídí v souladu se zákonem a zvláštním právním předpisem vhodná mimořádná veterinární opatření,

b) Státní veterinární správa oznámí bez prodlení Komisi Evropského společenství (dále jen "Komise") a členským státům, jaká opatření byla přijata a které důvody vedly k jejich přijetí.

(2) Je-li v průběhu veterinární kontroly živočišných produktů při příchodu na místo určení nebo během přepravy na území České republiky zjištěna přítomnost nákazy nebo jiného onemocnění anebo jiné závažné ohrožení zdraví zvířat nebo lidí,

a) příslušný orgán může v souladu se zákonem a zvláštním právním předpisem, považuje-li to za nutné, vyhlásit nebo nařídit vhodná mimořádná veterinární opatření, včetně umístění zvířat v karanténě,

b) Státní veterinární správa oznámí bez prodlení Komisi a členským státům, jaká opatření byla přijata a které důvody vedly k jejich přijetí.

(3) V případě uvedeném v odstavci 1 může Státní veterinární správa požádat Komisi o vyslání jednoho nebo více zástupců, aby se přesvědčili na místě, jaká opatření byla přijata, a aby k nim vydali své stanovisko.

(4) Zjistí-li krajská veterinární správa při provádění veterinární kontroly živočišných produktů při příchodu na místo určení, popřípadě během jejich přepravy, přítomnost původců nákazy uvedené v příloze č. 1 k zákonu, nemoc přenosnou ze zvířat na člověka nebo jiné onemocnění či jinou možnou příčinu závažného ohrožení zdraví zvířat nebo lidí, anebo že produkty pocházejí z oblasti zamořené nákazou, postupuje v souladu s § 30 odst. 2, § 49 odst. 1 písm. d) a § 54 odst. 1 zákona. Státní veterinární správa uvědomí bez prodlení Komisi a členské státy o výsledcích šetření, přijatých opatřeních a jejich důvodech.

(5) Zjistí-li krajská veterinární správa při provádění veterinární kontroly živočišných produktů při příchodu na místo určení, popřípadě během jejich přepravy, že produkty nesplňují veterinární podmínky obchodování s nimi uplatňované v souladu s předpisy Evropských společenství, anebo zvláštní veterinární záruky, získané Českou republikou v souladu s předpisy Evropských společenství, postupuje podle § 30 odst. 2, popřípadě i § 49 odst. 1 písm. d) a § 54 odst. 1 zákona.

§ 8

(1) Osoby, které se podílejí na obchodování s živočišnými produkty, na něž se vztahuje tato vyhláška, musí

a) být registrovány před započetím činnosti krajskou veterinární správou podle § 28 odst. 4 zákona,

b) vést záznamy o dodávkách; registrovaný obchodník, který dělí zásilky, nebo jakýkoliv podnik, který není pod státním veterinárním dozorem, vede záznamy o následném místě určení produktů,

c) uchovávat záznamy uvedené pod písmenem b) po dobu, kterou stanoví krajská veterinární správa a předložit jí na vyžádání tyto záznamy.

(2) Zjistí-li orgány vykonávající státní veterinární dozor, že nejsou plněny veterinární podmínky obchodování stanovené touto vyhláškou, učiní odpovídající opatření k nápravě nedostatků stanovená zákonem.

Dovoz

§ 9

Na dovoz živočišných produktů, na něž se vztahuje tato vyhláška, se použije ustanovení § 4 a 5 obdobně, včetně podmínek uvedených v § 3 odst. 2 a 3.

§ 10

Živočišné produkty uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce a v § 3 odst. 2 a 3 mohou být dovezeny, pouze pokud vyhovují těmto požadavkům:

a) musí pocházet ze třetí země nebo z části třetí země uvedené na seznamu zemí schváleném orgány Evropských společenství, není-li v příloze č. 1 k této vyhlášce uvedeno jinak,

b) musí pocházet z podniku uvedeného na seznamu schváleném orgány Evropských společenství,

c) musí být provázeny veterinárním osvědčením nebo osvědčením o zdravotní nezávadnosti, která odpovídají schválenému vzoru vydanému Státní veterinární správou, které je podepsané úředním veterinárním lékařem, popřípadě jiným příslušným úřadem.

§ 11

Pro druh a obsah dokladů provázejících živočišné produkty uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, které jsou určené laboratořím, platí zvláštní veterinární požadavky stanovené orgány Evropských společenství.

§ 12

(1) Na veterinární kontrolu při dovozu živočišných produktů, na niž se vztahuje tato vyhláška, se přiměřeně použijí ustanovení o kontrole uvedené ve zvláštním právním předpise,8),9) a to zejména vzhledem k organizaci kontrol, které se mají provádět, k důsledkům, jež z nich vyplývají, jakož i k ochranným opatřením, která mají být provedena.

(2) Na základě rozhodnutí orgánů Evropských společenství Státní veterinární správa podle § 48 odst. 1 písm. f) zákona povolí určitým druhům živočišných produktů výjimku z fyzické kontroly uvedené ve zvláštním právním předpise.10) Povolení výjimky se zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

§ 13

(1) Státní veterinární správa může stanovit veterinární podmínky dovozu obchodních vzorků živočišných produktů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Veterinární podmínky dovozu stanovené podle odstavce 1 musí provázet zásilku a obsahovat podrobnosti o zvláštních podmínkách, za kterých může dojít k dovozu této zásilky.

(3) Pokud zásilka vstupuje na území členského státu za účelem tranzitu do jiného členského státu, zajistí první členský stát, aby zásilku provázely stanovené veterinární podmínky dovozu. Odpovědnost za to, že zásilka splňuje stanovené veterinární podmínky dovozu, nese členský stát, který tyto podmínky veterinárního dovozu vydává. Tento stát současně povoluje vstup zásilky na své území.

§ 14

(1) Státní veterinární správa může nařídit, že živočišné produkty, na něž se vztahuje tato vyhláška a které byly vyrobeny na území členského státu, avšak byly prováženy územím třetí země, mohou být na území České republiky propuštěny pouze po předložení veterinárního osvědčení nebo osvědčení o zdravotní nezávadnosti, která potvrzují splnění požadavků této vyhlášky.

(2) Jestliže Státní veterinární správa použije postup podle odstavce 1, uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.


§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 379/2003 Sb.

ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY

KAPITOLA 1

Živočišná střeva

A. Obchodování

Obchodování s živočišnými střevy je podmíněno předložením dokladu, v němž je uveden podnik původu, který musí být schválen a registrován. Střeva musí být přepravována způsobem vylučujícím kontaminaci.

B. Dovoz ze třetích zemí

Dovoz živočišných střev z jakékoliv třetí země je podmíněn předložením osvědčení uvedeného v § 10 písm. c) této vyhlášky vydaného a podepsaného úředním veterinárním lékařem vyvážející třetí země a potvrzujícího že:

1. střeva pocházejí z podniků schválených příslušným úřadem vyvážející země;

2. střeva byla očištěna a sdírána (šlemována) a potom buď nasolena, nebo vybělena (nebo místo nasolení nebo vybělení byla po sdírání usušena);

3. po opracování popsaném v bodě 2. byla provedena účinná opatření k zabránění rekontaroinace střev.

KAPITOLA 2

Kosti a výrobky z kostí (kromě kostní moučky), rohy a výrobky z rohů (kromě rohové moučky), kopyta (paznehty) a výrobky z kopyt (paznehtů) (kromě moučky z kopyt - paznehtů) určené k výživě lidí

Obchodování s jmenovanými výrobky a jejich dovoz podléhají následujícím podmínkám

a) pro obchodovaní s kostmi, rohy, kopyty a paznehty se přiměřeně použijí ustanovení § 18 a násl. vyhlášky č. 202/2003 Sb., upravující zvláštní veterinární podmínky při obchodování s čerstvým masem,

b) pro obchodování s výrobky z kostí, rohů, kopyt a paznehtů se přiměřeně použijí ustanovení § 37 a násl. vyhlášky č. 202/2003 Sb., upravující zvláštní veterinární podmínky při obchodování s masnými výrobky,

c) kosti, výrobky z kostí, rohy, výrobky z rohů, kopyta, paznehty a výrobky z kopyt a paznehtů podléhají při dovozu požadavkům stanoveným vyhláškou č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí.

KAPITOLA 3

Zpracovaná živočišná bílkovina určená k výživě lidí

I. Aniž jsou dotčena jakákoli omezení uložená v souvislosti s bovinní spongiformní encefalopatií (BSE) nebo omezení uložená v souvislosti s krmením přežvýkavců bílkovinami, které pocházejí z přežvýkavců, obchodování a dovoz zpracované živočišné bílkoviny podléhají:

A. při obchodování: předložení dokladu nebo osvědčení o zdravotní nezávadnosti

B. při dovozu:

(1) předložení veterinárního osvědčení uvedeného v § 10 písm. c) této vyhlášky, které je podepsáno úředním veterinárním lékařem země původu a v němž se potvrzuje, že:

a) výrobky splňují požadavky § 34 vyhlášky č. 202/2003 Sb.,

b) po ošetření byla provedena veškerá opatření zamezující kontaminaci ošetřeného výrobku,

c) byly při odeslání ze země původu odebrány vzorky k provedení testů na salmonely,

d) výsledky těchto testů byly negativní.

(2) aniž je dotčen bod E, po kontrole údajů osvědčení uvedených v odst. 1. - odběru vzorků příslušným úřadem v místě hraniční kontroly:

a) z každé zásilky volně ložených výrobků,

b) u výrobků balených ve výrobním podniku namátkovým odběrem ze zásilek,

(3) pro uvedení zásilek zpracované živočišné bílkoviny do oběhu na území států Evropských solečenství - průkazu negativních výsledků testů u vzorků odebraných podle bodu B odst. 1 písm. c).

II. U zásilek volně ložených výrobků pocházejících ze třetích zemí, z nichž šest posledních po sobě následujících testů bylo negativních, mohou členské státy provádět namátkové odběry. Pokud je v průběhu takové kontroly zjištěn pozitivní výsledek, musí o něm být informován příslušný úřad země původu, aby mohla být provedena vhodná opatření k nápravě situace. Na tato opatření musí být upozorněna krajská veterinární správa odpovědná za kontrolu dovozu. V případě dalšího pozitivního výsledku u dovozu z téhož zdroje, musí být až do doby, kdy jsou znovu plněny požadavky stanovené první větou, prováděny další kontroly všech zásilek z téhož zdroje.

III. Krajská veterinární správa musí uchovávat záznamy o výsledcích kontrol všech zásilek, ze kterých byly odebírány vzorky.

IV. Pokud je výsledek vyšetření na salmonely u zásilky pozitivní, je tato zásilka:

a) buď reexportována z členského státu,

b) nebo použita k jiným účelům než k výživě zvířat. V tomto případě může zásilka opustit přístav nebo sklad pouze pokud netvoří součást krmiv pro zvířata,

c) nebo je přepracována ve schváleném zpracovatelském podniku nebo v kterémkoli podniku schváleném pro dekontaminaci. Přemístění z přístavu nebo ze skladu podléhá schválení krajskou veterinární správou a zásilka je uvolněna až po ošetření a negativním výsledku vyšetření na salmonely.

KAPITOLA 4

Krev a výrobky z krve kopytníku a drůbeže (s výjimkou séra koňovitých)

Čerstvá krev a výrobky z krve určené k výživě lidí

A. Obchodování

1. pro obchodování s čerstvou krví kopytníků určenou k výživě Udí se přiměřeně použijí ustanovení § 18 a násl. vyhlášky č. 202/2003 Sb., upravující zvláštní veterinární podmínky při obchodování s čerstvým masem; pro obchodování s čerstvou krví drůbeže určenou k výživě lidí se přiměřeně použijí ustanovení § 15 a násl. vyhlášky č. 201/2003 Sb., upravující zvláštní veterinární podmínky při obchodování s čerstvým drůbežím masem;

2. Obchodování s výrobky z krve určenými k výživě lidí podléhá veterinárním podmínkám stanoveným v příloze 1, kapitole 6 této vyhlášky.

B. Dovoz

1. Dovoz čerstvé krve domácích kopytníků určené k výživě lidí je zakázán.

Dovoz čerstvé krve domácí drůbeže určené k výživě lidí podléhá veterinárním podmínkám stanoveným v § 15 a násl. vyhlášky č. 201/2003 Sb.,

Dovoz čerstvé krve zvěře z farmového chovu určené k výživě lidí podléhá veterinárním podmínkám stanoveným v příloze 1, kapitole 6 této vyhlášky.

2. Aniž jsou dotčeny předpisy vztahující se na výrobky ze zpracovaných živočišných krevních bílkovin, uvedené v kapitole 3 této přílohy podléhá dovoz výrobků z krve určených k výživě Udí, včetně výrobků z krve uvedených v ustanovení § 2 písm. g) vyhlášky 202/2003 Sb., veterinárním podmínkám uvedeným v ustanovení § 37 a násl. vyhlášky č. 202/2003 Sb., a této vyhlášky.

KAPITOLA 5

Sádlo, škvařené a tavené tuky

1. Dovoz sádla, škvařených a tavených tuků do Společenství ze třetích zemí, je dovolen pouze ze zemí, které jsou uvedeny na seznamu a z nichž je povolen dovoz čerstvého masa příslušných druhů zvířat.

2. Pokud v zemi uvedené v odstavci 1 v průběhu 12 měsíců před vývozem vypukne závažné přenosné onemocnění, musí každou zásilku sádla nebo škvařených a tavených tuků doprovázet osvědčení uvedené v § 10 písm. c) této vyhlášky, v němž se potvrzuje, že:

A. sádlo nebo škvařené a tavené tuky byly tepelně ošetřeny jedním z následujících způsobů:

a) teplotou nejméně 70 °C po dobu nejméně 30 minut nebo

b) teplotou nejméně 90 °C po dobu nejméně 15 minut nebo

c) teplotou nejméně 80 °C v kontinuálním systému škvaření nebo tavení.

B. že byla provedena veškerá opatření bránící rekontaminaci pokud sádlo nebo škvařené a tavené tuky jsou balené, nebo byly zabaleny do nových přepravních obalů ;

C. pokud se předpokládá přeprava volně loženého výrobku, že byla před použitím zkontrolována čistota potrubí, čerpadel, cisteren a jiných kontejnerů pro volně ložené látky nebo kamionových cisteren používaných k přepravě výrobků z výrobního podniku, a to buď přímo na loď, nebo do zásobníků na pobřeží nebo přímo do podniku.

KAPITOLA 6

Králičí maso a maso zvěře z farmového chovu

Králičí maso a maso zvěře z farmového chovu může být dovezeno, pouze pokud:

a) pochází ze třetích zemí, které jsou uvedeny:

1. u srstnaté zvěře z farmového chovu v seznamu zemí, ze kterých se může dovážet čerstvé maso odpovídajících druhů zvířat,

2. u pernaté zvěře z farmového chovu v seznamu zemí, ze kterých se může dovážet čerstvé drůbeží maso,

3. u králičího masa na seznamu,

b) splňuje požadavky stanovené v § 17 a násl. vyhlášky č. 201/2003 Sb., upravující zvláštní veterinární podmínky při obchodování s čerstvým drůbežím masem a masem zvěře z farmového chovu,

c) pochází z podniků poskytujících záruky uvedené v bodě b) nebo, do doby než bude sestaven seznam uvedený pod písm. a) bod 3., z podniků schválených příslušnými úřady,

d) je každá zásilka masa doprovázena veterinárním osvědčením uvedeným v § 10 písm. c).

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 96/425/EHS.
Směrnice Rady 96/90/ES ze dne 17. prosince 1996, kterou se mění směrnice 92/118/EHS o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS.
Směrnice Rady 97/79/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se mění směrnice 71/118/EHS, 72/462/EHS, 85/73/EHS, 91/67/EHS, 91/492/EHS, 91/493/EHS, 92/45/EHS a 91/118/EHS, pokud jde o veterinární kontrolu produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES ze dne 21. října 2002, kterou se mění směrnice Rady 90/425/EHS a 92/118/EHS, pokud jde o hygienické požadavky na vedlejší produkty živočišného původu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek produkce určitých produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a jejich uvádění na trh, a kterou se zrušují směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES.

2) Vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky.
Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.
Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.
Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.
Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.
Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty.

3) § 2 písm. g) vyhlášky č. 202/2003 Sb.

4) § 34 vyhlášky č. 202/2003 Sb.

5) § 54 odst. 1 písm. b) zákona.

6) § 38 vyhlášky č. 202/2003 Sb.

7) Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty.

8) Vyhláška č. 372/2003 Sb.

9) Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.

10) § 4 odst. 4 vyhlášky č. 376/2003 Sb.

Přesunout nahoru