Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 378/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz

Částka 125/2003
Platnost od 10.11.2003
Účinnost od 01.01.2004
Zrušeno k 01.01.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

378

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2003,

kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 77 odst. 3 zákona:


§ 1

Tato vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství1)

a) podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat na jejich provoz veterinární požadavky odchylné od veterinárních požadavků stanovených vyhláškou č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, vyhláškou č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, vyhláškou č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhláškou č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky, (dále jen "veterinární právní předpisy"),

b) odchylné veterinární požadavky,

c) dobu trvání přechodného období.

§ 2

(1) Podnikem se pro účely této vyhlášky rozumí podnik, závod, popřípadě jiné zařízení, pro který bylo na základě jeho schválení a registrace2) přiděleno jedno veterinární schvalovací číslo.

(2) Výčet podniků, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat na jejich provoz odchylné veterinární požadavky, je uveden v příloze (dále jen "podniky se stanoveným přechodným obdobím").

§ 3

Odchylnými veterinárními požadavky na provoz podniků se stanoveným přechodným obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí neuplatňování jednotlivých ustanovení veterinárních právních předpisů uvedených u těchto podniků v příloze.

§ 4

Odchylné veterinární požadavky na provoz jednotlivých podniků se stanoveným přechodným obdobím se připouští uplatňovat pouze po dobu přechodného období, které trvá ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky do posledního data uvedeného u tohoto podniku v příloze, pokud podnik neuvede svůj provoz dříve do souladu s veterinárními požadavky stanovenými ve veterinárních právních předpisech.

§ 5

(1) Kromě údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech3) musí být suroviny a potraviny živočišného původu pocházející z podniků se stanoveným přechodným obdobím označeny na obale určeném pro spotřebitele a na vnějším obale

a) slovy "určeno k prodeji pouze v ČR",

b) označením zdravotní nezávadnosti podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Pro průvodní obchodní doklady, které musí suroviny a potraviny živočišného původu pocházejících z podniků se stanoveným přechodným obdobím doprovázet, platí odstavec 1obdobně.

§ 6

(1) Suroviny a potraviny živočišného původu pocházející z podniků se stanoveným přechodným obdobím mohou být uváděny do oběhu pouze na území České republiky nebo mohou být použity k dalšímu zpracování v jiných podnicích se stanoveným přechodným obdobím.

(2) Pokud provozovatel podniku, který není podnikem se stanoveným přechodným obdobím, nakoupí nebo zpracuje suroviny a potraviny živočišného původu pocházející z podniku se stanoveným přechodným obdobím, platí pro něj ustanovení § 5 a § 6 odst. 1 obdobně.


§ 7

Účinnost a platnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

(2) Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006.


Ministr:

Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o přistoupení k Evropské unii, Příloha V.

2) § 22 odst. 1písm. a) a § 48 odst. 1písm. j) bod 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

3) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.
Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001Sb. a vyhlášky č. 259/2003 Sb.
Vyhláška č. 326/2001Sb., kterou se provádí § 1 8 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.

4) Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.


Příloha k vyhlášce č. 378/2003 Sb.

VÝČET PODNIKŮ SE STANOVENÝM PŘECHODNÝM OBDOBÍM A ODCHYLNÉ VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA JEJICH PROVOZ

1Podnik:
Drůbež Příšovice, a.s.
Příšovice 10, 463 46 Příšovice
CZ 4640
Lhůta, do kdy lze uplatňovat
odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 201/2003 Sb.:
Příloha č. 1 kapitola I bod 1 písm. a)31. prosince 2005
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 202/2003 Sb.:
Příloha č. 6 kapitola I bod 2 písm. a), b), c), d), e), bod 7, bod 11
Příloha č. 7 kapitola I bod 1 písm. a), c), d), e), f)
bod 2 písm. a), b), f)
kapitola II bod 4
2Podnik:
Pavel Hřebejk, FIRMA SLAVIE
Husova 308,411 17 Libochovice
CZ 155
Lhůta, do kdy lze uplatňovat
odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 202/2003 Sb.:
Příloha č. 1 kapitola I bod 1 písm. a), b), e)
bod 4 písm. c), bod 11, bod 12
kapitola II bod 14 písm. a), b), c), h)
31. prosince 2006
3Podnik:
Zemědělské družstvo vlastníků Charvatce
Martiněves - Charvatce 13, 411 19, okr. Litoměřice
CZ 153
Lhůta, do kdy lze uplatňovat
odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 202/2003 Sb.:
Příloha č. 1 kapitola I bod 1 písm. a), b), e), bod 11, bod 1231. prosince 2006
kapitola II bod 14 písm. c)31. prosince 2006
Příloha č. 6 kapitola I bod 1 písm. d)31. prosince 2006
4Podnik:
Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti
538 34 Rosice u Chrasti
CZ 403
Lhůta, do kdy lze uplatňovat
odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 202/2003 Sb.:
Příloha č. 1 kapitola I bod 1131. prosince 2005
5Podnik:
MASOEKO, s.r.o.
Kunčice 243, 561 51 Kunčice
CZ 1177
Lhůta, do kdy lze uplatňovat
odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 202/2003 Sb.:
Příloha č. 1:
kapitola I bod 1 písm. a), b), c), e), bod 3, bod 4 písm. a), b), c)31. prosince 2006
bod 2 písm. a), b), bod 531. prosince 2005
bod 10, bod 11, bod 1231. prosince 2006
kapitola II bod 14 písm. f)31. prosince 2005
kapitola III bod 15 písm. b)31. prosince 2006
6Podnik:
Agrodružstvo vlastníků - ADV Libštát
512 03 Libštát
CZ 168
Lhůta, do kdy lze uplatňovat
odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 202/2003 Sb.:
Příloha č. 1 kapitola I bod 4 písm. c), bod 530. prosince 2006
Příloha č. 6 kapitola I bod 2 písm. d), e), bod 4
bod 2 písm. b)
bod 11
7Podnik:
Jotis, s.r.o.
Lidická 4, 412 01 Litoměřice
CZ 4660
Lhůta, do kdy lze uplatňovat
odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 202/2003 Sb.:
Příloha č. 6 kapitola I bod 2 písm. e), g)31. prosince 2005
bod 1131. prosince 2006
8Podnik:
Krkonošské sýrárny a.s.
Dělnická 395, 506 01 Jičín
Sýrárna Dřevěnice
CZ 504
Lhůta, do kdy lze uplatňovat
odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 203/2003 Sb.:
Příloha č. 2 kapitola I bod 2 písm. a), b), c), g), bod 1131. prosince 2006
9Podnik:
Krkonošské sýrárny a.s.
Dělnická 395, 506 01 Jičín
Mlékárna Jičín
CZ 5053
Lhůta, do kdy lze uplatňovat
odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 203/2003 Sb.:
Příloha č. 2 kapitola I bod 2 písm. a), b), c)31. prosince 2005
10Podnik:
PROM, spol. s r.o.
Mlékárna Dvorec 162, Nepomuk 3, 335 03 Nepomuk
Mlékárna Dvorec - PROM
CZ 719
Zrací sklep Bezděkov
CZ 4234
Lhůta, do kdy lze uplatňovat
odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 203/2003 Sb.:
Příloha č. 2 kapitola I bod 131. prosince 2006
bod 2 písm. a), b)31. prosince 2005
bod 2 písm. c), e)30. června 2006
bod 2 písm. d), g)30. června 2005
bod 3, bod 931. prosince 2005
bod 1131. prosince 2006
bod 1330. června 2006
bod 1531. prosince 2006
kapitola VI bod 131. prosince 2006
11Podnik:
TAVÍRNA SÝRŮ Nymburk, s.r.o.
Komenského 828, 288 48 Nymburk
CZ 3503
Lhůta, do kdy lze uplatňovat
odchylné veterinární požadavky
Odchylné veterinární požadavky se týkají těchto ustanovení vyhlášky č. 203/2003 Sb.:
Příloha č. 2 kapitola I bod 1131. prosince 2005
Přesunout nahoru