Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 376/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí

Částka 125/2003
Platnost od 10.11.2003
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 15.01.2020 (368/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

376

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2003

o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 33 odst. 6, § 37 odst. 5, § 38 odst. 4 a § 38a odst. 2 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje

a) místo a způsob provádění pohraniční veterinární kontroly produktů dovážených ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (dále jen "třetí země"), umístění, materiální a personální zabezpečení pohraniční veterinární stanice,

b) součinnost a pomoc dovozců a jejich zástupců (dále jen "dovozce"), poskytovanou orgánům pohraniční veterinární kontroly,

c) podrobnosti o opatřeních, která činí orgány pohraniční veterinární kontroly na základě zjištění, že nejsou splněny dovozní podmínky,

d) rozsah a další náležitosti údajů, které orgány pohraniční veterinární kontroly sdělují prostřednictvím dálkového přenosu dat,

e) požadavky na dovoz produktů určených pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad, a na jejich pohraniční veterinární kontrolu,

f) podrobnosti povolování zpětného dovozu produktů, které byly odmítnuty třetí zemí, a přímých dodávek produktů určených ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě,

g) podrobnosti povolování tranzitu produktů z třetích zemí,

h) postup při pohraniční veterinární kontrole krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů (dále jen "produkty k výživě zvířat") s uvedením dokladů, které musí tyto produkty provázet,

i) případy, kdy se na dovážené produkty nevztahují některá ustanovení o dovozu produktů z třetích zemí.

§ 2

Podle této vyhlášky se rozumí

a) produkty – živočišné produkty, jejichž seznam spolu s kódy počítačového systému Animo a položkami kombinované nomenklatury (KN) je uveden v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, a rostlinné produkty, jejichž seznam je uveden v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce. Seznam je doplněn také všeobecným označením skupin zvířat, živočišných druhů a druhů živočišných produktů (část C přílohy č. 1 k této vyhlášce) a seznamem možných míst určení pro živá zvířata, zárodečné produkty a živočišné produkty (část D přílohy č. 1 k této vyhlášce),

b) veterinární kontrolou – jakákoli fyzická kontrola nebo administrativní úkon, týkající se produktů, jehož účelem je přímá nebo nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,

c) kontrolou dokladů – ověření (přezkoumání) veterinárních osvědčení a jiných dokladů provázejících produkty,

d) kontrolou shody – vizuální prohlídka, jejímž účelem je ověření, zda veterinární osvědčení nebo jiný doklad provázející produkty odpovídá označení a těmto produktům,

e) fyzickou kontrolou – kontrola produktů, která může zahrnovat i kontrolu balení a teploty, jakož i odběr vzorků a jejich laboratorní vyšetření,

f) dovozcem – fyzická nebo právnická osoba, která je podle celních právních předpisů odpovědná za zásilku produktů, zejména za její předložení k celnímu řízení a za provádění dalších úkonů, které s tímto řízením souvisejí,

g) zásilkou – určité množství produktů téhož druhu, na něž se vztahuje totéž veterinární osvědčení nebo jiný doklad, přepravované týmž dopravním prostředkem a pocházející z téže třetí země nebo části třetí země,

h) pohraniční veterinární stanicí – stanoviště hraniční kontroly určené a schválené Komisí Evropského společenství (dále jen "Komise") k provádění pohraniční veterinární kontroly produktů přicházejících z třetích zemí na hranice některého z členských států Evropské unie (dále jen "členský stát"),

i) dovozními podmínkami – veterinární požadavky na dovážené produkty, stanovené zákonem, touto vyhláškou a zvláštními právními předpisy2) v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropských společenství,

j) příslušným úřadem – ústřední úřad členského státu oprávněný k provádění veterinárních kontrol nebo úřad, jemuž byla tato pravomoc svěřena.

Veterinární kontrola produktů dovážených z třetích zemí

§ 3

(1) Každá zásilka produktů, přicházejících z třetí země a určených pro dovoz na území členských států (dále jen "území Společenství"),

a) musí být provázena prvopisy veterinárních osvědčení nebo jiných požadovaných průvodních dokladů,

b) je bez ohledu na celně schválené určení3) podrobena pohraniční veterinární kontrole, a to kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole, jde-li o zásilku živočišných produktů uvedených v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, a kontrole dokladů a kontrole shody, jde-li o rostlinné produkty uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Veterinární kontroly uvedené v odstavci 1 písm. b) provádí úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, která byla pro tento účel schválena, na základě informací získaných ze "Všeobecného veterinárního dokladu o vstupu (CVED)", uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce, jakož i s využitím údajů z databáze počítačového zpracování veterinárních dovozních postupů;4) zabezpečuje v souladu s § 48 odst. 2 zákona také provádění všech operací vyžadovaných pro vedení uvedené databáze.

(3) Dovozce uvědomí pohraniční veterinární stanici předem o příchodu zásilky produktů z třetí země prostřednictvím části 1 (informace o předkládané zásilce) dokladu uvedeného v odstavci 2 v souladu s § 32 odst. 6písm. a) bodem 2 zákona. Tento doklad se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních (prvopis a 3 opisy) přinejmenším v jazyku nebo v jednom z jazyků členského státu pohraniční veterinární stanice, kterou produkty vstupují na území Společenství, a v jazyku nebo v jednom z jazyků členského státu určení produktů.

(4) Dovozce

a) vyplní část 1 dokladu uvedeného v odstavci 2 ve všech vyhotoveních,

b) předá 1 opis tohoto dokladu celnímu orgánu, k němuž je pohraniční veterinární stanice místně příslušná, a prvopis tohoto dokladu se zbývajícími 2 opisy úřednímu veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanice.

(5) Se souhlasem úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice mohou jí být informace obsažené v části 1 dokladu uvedeného v odstavci 2 předem oznámeny prostřednictvím veřejné telekomunikační sítě nebo jiného systému přenosu dat.

§ 4

(1) Kontrolou dokladů se ověřuje, zda údaje obsažené ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty,

a) odpovídají informacím předloženým dovozcem předem podle § 3 odst. 3,

b) potvrzují, že jsou splněny v těchto dokladech uvedené veterinární záruky.

(2) Kontrola shody se provádí za účelem ověření, že produkty odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty. Nehledě na zásilky volně ložených produktů, jichž se týká zvláštní právní předpis,5) kontrola shody zahrnuje

a) v případě, že jsou produkty živočišného původu přepravovány v kontejnerech, ověření, zda jsou pečetě, pokud jsou vyžadovány, připevněné úředním veterinárním lékařem (nebo jiným správním úřadem) a neporušené a zda údaje na nich uvedené odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty,

b) v ostatních případech kontrolu, zda jsou produkty řádně opatřeny razítky, označeními zdravotní nezávadnosti, popřípadě jinými požadovanými značkami, zda z nich jsou patrné země a podnik původu produktů a zda odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty, a jsou-li produkty baleny v prvních nebo druhých obalech, zda jsou řádně opatřeny požadovanou etiketou.

(3) Jde-li o rostlinné produkty, uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce, ověřují se kontrolou dokladů a kontrolou shody původ a zamýšlené místo určení těchto produktů, a to zejména se zřetelem k tomu, zda tyto produkty nepocházejí z třetí země nebo části třetí země, z nichž je dovoz těchto produktů na území Společenství zakázán.

(4) Fyzická kontrola se provádí za účelem zjištění, zda produkty odpovídají dovozním podmínkám a zda jsou v takovém stavu, aby mohly být použity k účelu určenému ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, provázejícím produkty. V případě potřeby jsou součástí fyzické kontroly jakékoli laboratorní zkoušky provedené na místě a jakýkoli úřední odběr vzorků pro další vyšetření.

(5) Při kontrole dokladů a kontrole shody se postupuje způsobem uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce, při fyzické kontrole způsobem uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Fyzické kontroly uvedené v § 4 odst. 4 se provádějí takovým způsobem, aby dovozce nemohl předem odhadnout, která zásilka bude této kontrole podrobena.

(2) Četnost fyzických kontrol, jimž jsou podrobeny zásilky produktů z třetích zemí, je pro jednotlivé skupiny produktů stanovena v příloze č. 5 k této vyhlášce; tím však nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu5) o fyzických kontrolách.

(3) V souladu s § 48 odst. 1 zákona může Státní veterinární správa požádat Komisi, zejména s přihlédnutím k výsledkům předchozích veterinárních kontrol, o snížení četnosti fyzických kontrol produktů, pro něž již byly dovozní podmínky harmonizovány na úrovni Evropské unie, jestliže

a) tyto produkty pocházejí z třetí země nebo její části, které poskytují dostatečné veterinární záruky, pokud jde o kontroly produktů určených k vývozu na území Společenství prováděné v místě původu, a které jsou uvedeny v seznamu schválených třetích zemí, z nichž je povoleno dovážet produkty na území Společenství,

b) tyto produkty pocházejí z podniků, které jsou uvedeny v seznamu schválených podniků z třetích zemí, z nichž je povoleno dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu a živé mlže na území Společenství,

c) byla pro dané produkty vystavena dovozní veterinární osvědčení.

(4) Pravidla pro odběr vzorků k laboratornímu vyšetření jsou uvedena v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 6

(1) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vede záznamy o výsledcích všech veterinárních kontrol produktů dovážených z třetích zemí, a to podle vzoru uvedeného v příloze č. 7 k této vyhlášce. Tyto záznamy zahrnují i výsledky kontrol těch zásilek, které nebyly uvolněny do volného oběhu na území Společenství.

(2) Záznamy uvedené v odstavci 1 se uchovávají na pohraniční veterinární stanici nejméně po dobu 3 let ode dne provedení veterinární kontroly.

(3) V souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodu 2 zákona Státní veterinární správa předkládá Komisi vždy do 1. ledna a do 1. července příslušného kalendářního roku celkové přehledy o výsledcích všech veterinárních kontrol produktů dovážených z třetích zemí za uplynulých 6měsíců, a to v souladu se vzorem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 7

(1) Po provedení veterinárních kontrol uvedených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 vyplní úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice část 2 (rozhodnutí o zásilce) dokladu uvedeného v § 3 odst. 2 a tento doklad podepíše. Jeho prvopis předá celnímu orgánu, k němuž je pohraniční veterinární stanice místně příslušná, 1 opis vydá dovozci a 1 opis ponechá na pohraniční veterinární stanici.

(2) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice ponechá na této stanici prvopis veterinárního osvědčení nebo jiného dokladu, provázejícího produkty, a uchovává jej spolu s opisem dokladu uvedeného v § 3 odst. 2 na pohraniční veterinární stanici nejméně po dobu 3 let.

(3) Prvopis dokladu uvedeného v § 3 odst. 2 provází produkty po dobu jejich setrvávání pod celním dohledem6) (v tomto případě uvedený doklad obsahuje odkaz na celní doklad) a v případě dovozu až do prvního podniku nebo jiného zařízení, pro něž jsou produkty určeny.

(4) Dojde-li k rozdělení zásilky produktů, vztahují se odstavce 1 až 3 na každou její část.

Pohraniční veterinární stanice

§ 8

(1) Pohraniční veterinární stanice musí

a) být umístěna v bezprostřední blízkosti místa vstupu na území České republiky a v celním prostoru. Je-li to však nutné vzhledem k zeměpisným podmínkám, například se zřetelem k poloze letiště, přístavu, železniční stanice, silničního hraničního přechodu apod., může být pohraniční veterinární stanice umístěna v odpovídající vzdálenosti od místa vstupu,

b) podléhat pravomoci úředního veterinárního lékaře odpovědného za provádění pohraniční veterinární kontroly.

(2) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice zajišťuje také provádění všech činností souvisejících s počítačovým zpracováním veterinárních dovozních postupů,4) jmenovitě s uspořádáním a provozem databáze obsahující údaje o dovozech produktů do členských států.

(3) V souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Státní veterinární správa předkládá Komisi návrhy na schválení pohraničních veterinárních stanic s tím, zda na příslušné pohraniční veterinární stanici má být prováděna pohraniční veterinární kontrola všech, anebo jen některých kategorií produktů.

(4) Schválená pohraniční veterinární stanice musí být vybudována, zařízena, udržována a provozována v souladu s podmínkami pro schválení pohraničních veterinárních stanic a s požadavky uvedenými v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(5) Státní veterinární správa zveřejňuje seznam schválených pohraničních veterinárních stanic, v nichž se provádějí veterinární kontroly produktů přicházejících z třetích zemí na území Společenství, na svých webových stránkách.

§ 9

(1) Pohraniční veterinární stanice musí mít k dispozici nejméně:

a) kancelář vybavenou komunikačními prostředky včetně telefonu, faxu, terminálu systému Animo a kopírovacího stroje s veškerou nezbytnou dokumentací a s možností archivování dokladů týkajících se kontroly produktů,

b) sociální místnosti (šatny, toalety a vybavení pro mytí rukou), které budou společně používat pouze pracovníci provádějící kontroly,

c) uzavřené a zastřešené místo pro vykládání produktů z dopravních prostředků. Zastřešení se nevyžaduje pouze v případě zásilek vlny, která není přepravována v kontejnerech, volně ložených zpracovaných živočišných bílkovin neurčených pro lidskou spotřebu, hnoje, guana, tekutých olejů a tuků, které jsou přepravovány na lodích. V případě produktů, které vyžadují určitou teplotu a které jsou určeny k lidské spotřebě, s výjimkou ryb, musí být přechod mezi přepravním prostorem a místem vykládky uzavřen a chráněn před vnějším prostředím,

d) místnost pro provádění veterinárních kontrol, kde se produkty kontrolují a kde se odebírají vzorky pro další testy. Místo odběru vzorků nemusí být odděleno od místnosti pro provádění kontrol,

e) vhodné skladovací místnosti nebo jiné prostory, umožňující pod dohledem úředního veterinárního lékaře simultánně uchovávat pozastavené zásilky jak v chlazeném, tak i ve zmrazeném stavu, anebo při teplotách prostředí do té doby, než jsou známy výsledky laboratorních nebo jiných vyšetření.

(2) Pohraniční veterinární stanice, která je schválena pro veterinární kontrolu produktů chlazených, mražených nebo uchovávaných při teplotě prostředí, musí mít k dispozici dostatečné skladovací prostory, aby v nich mohla být simultánně skladována odpovídající množství produktů z každé teplotní kategorie.

(3) Používání obchodních skladovacích prostorů v blízkosti pohraniční veterinární stanice, ve stejném přístavu nebo ve stejném celním prostoru je možné pod dohledem úředního veterinárního lékaře a za předpokladu, že pozastavené produkty jsou skladovány odděleně od ostatních produktů v samostatné uzamykatelné místnosti nebo pásmu.

(4) Skladování produktů ve zvláštních samostatných kontejnerech, trvale umístěných u místa vykládky, je možné za předpokladu, že tyto kontejnery jsou spojeny s místem vykládky takovým způsobem, že proces vykládky je chráněn před povětrnostními vlivy. Další skladování produktů všech kategorií v dopravních prostředcích, ve kterých byly přivezeny na pohraniční veterinární stanici, je možné pouze ve výjimečných případech pod dohledem úředního veterinárního lékaře, jde-li o pohraniční veterinární stanici v místě silničního nebo železničního hraničního přechodu, anebo v přístavu.

§ 10

(1) Produkty určené k lidské spotřebě musí být kontrolovány v jiných místech vykládky, v jiných místnostech a v jiných skladovacích prostorech než produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. To však neplatí pro pohraniční veterinární stanici, která je schválena pouze pro balené produkty; v takové pohraniční veterinární stanici mohou být používána společná místa vykládky, pokud během vykládky a po vykládce jsou produkty určené k lidské spotřebě a produkty, jež nejsou určeny k lidské spotřebě, odděleny od sebe tak, aby nemohlo docházet ke křížové kontaminaci.

(2) Pohraniční veterinární stanice, která odbavuje ročně méně než 500 zásilek produktů, může používat pro veškeré produkty stejné vybavení pro vykládku, kontrolu a skladování, pokud se příslušné prostory používají časově odděleně pro jednotlivé zásilky a pokud se tyto prostory podle potřeby mezi příchody různých zásilek řádně čistí a dezinfikují.

§ 11

(1) Jestliže

a) jsou produkty určeny pro členský stát nebo oblast, uplatňující v souladu s předpisy Evropských společenství zvláštní veterinární záruky,

b) byly odebrány vzorky, ale výsledky jejich vyšetření nejsou v době, kdy dopravní prostředek opouští pohraniční veterinární stanici, ještě známy, nebo

c) jsou produkty dováženy v souladu s předpisy Evropských společenství pro zvláštní účely,

musí být příslušnému úřadu místa určení sděleny prostřednictvím počítačové sítě Animo7) doplňkové informace související s uvedenými skutečnostmi.

(2) Každá zásilka produktů uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) a určených pro jiný členský stát podléhá kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole v pohraniční veterinární stanici na území České republiky, přes kterou tyto produkty vstupují na území Společenství, zejména za účelem ověření, zda tyto produkty odpovídají požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství a uplatňovaným v členském státě nebo oblasti určení. Maso volně žijící srstnaté zvěře, která je dovážena nestažená, však podléhá kromě kontroly zdravotní nezávadnosti a vyšetření na rezidua podle zvláštního právního předpisu,8) také kontrole shody nebo fyzické kontrole prováděné podle zvláštních právních předpisů2) v podniku určení, do něhož musí být toto maso doručeno pod celním dohledem způsobem uvedeným v odstavci 4 písm. a), a to spolu s dokladem uvedeným v § 7 odst. 1. Výsledky uvedených veterinárních kontrol se pak předávají úřednímu veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanice v místě vstupu produktů na území Společenství. Podle potřeby se v závislosti na výsledku těchto kontrol činí opatření uvedená v § 25 odst. 1.

(3) Vstupují-li produkty uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) do České republiky, která není členským státem určení, musí být provedena veškerá opatření k zajištění jejich doručení do členského státu určení.

(4) Jde-li o produkty, které mají být v souladu s požadavky stanovenými předpisy Evropských společenství sledovány od pohraniční veterinární stanice až do příchodu do podniku v místě určení, je třeba dodržet tyto podmínky:

a) zásilka produktů je odeslána z pohraniční veterinární stanice do podniku v místě určení pod dohledem úředního veterinárního lékaře v jím zapečetěných nepropustných vozidlech nebo kontejnerech. Produkty uvedené v odstavci 1 písm. c) zůstávají pod celním dohledem až do místa určení spolu s dokladem uvedeným v § 7 odst. 1, v němž je stanoveno povolené určení a v němž je podle potřeby uveden i způsob zamýšleného zpracování,

b) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice informuje příslušný úřad odpovědný za podnik v místě určení prostřednictvím počítačové sítě Animo7) o místě původu a místě určení produktů,

c) produkty jsou v podniku v místě určení ošetřeny způsobem stanoveným předpisy Evropských společenství,

d) příslušný veterinární úřad odpovědný za dozor v místě určení je informován vedením tohoto podniku o dodání produktů do místa určení a během 15 dnů o tom uvědomí úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice, který mu zásilku ohlásil. Zároveň provede obvyklé kontroly, zejména kontrolu vstupních záznamů, za účelem ověření, že se produkty dostaly do podniku v místě určení.

(5) Získá-li úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v místě vstupu produktů do České republiky důkaz o tom, že produkty nebyly dodány do místa určení, učiní odpovídající opatření ve vztahu k dovozci.

(6) Státní veterinární správa předloží Komisi seznam podniků schválených pro zacházení s produkty z třetích zemí uvedenými v odstavci 4.

§ 12

(1) Zásilky produktů určené k dovozu na území Společenství, které byly dopraveny na určitou pohraniční veterinární stanici, jsou však určeny k dovozu přes jinou pohraniční veterinární stanici, která se nachází na území téhož nebo jiného členského státu, podléhají kontrole shody a fyzické kontrole na pohraniční veterinární stanici určení za předpokladu, že se jedná o leteckou nebo lodní dopravu; na pohraniční veterinární stanici v místě vstupu se postupuje podle odstavců 2 a 3.

(2) Je-li zásilka překládána z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě na jinou v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu, a to buď přímo nebo po vyložení na letištní plochu nebo na nábřeží na dobu kratší 12 hodin, jedná-li se o letiště, či na dobu kratší 7 dnů, jedná-li se o přístav, informuje o tom dovozce příslušný úřad. Tento úřad může výjimečně, vznikne-li nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, provést kontrolu dokladů, provázejících zásilku, popřípadě jejich ověřených opisů.

(3) Jde-li o jiný případ vyložení zásilky, musí být

a) skladována po dobu nejméně 12 a nejdéle 48 hodin, jedná-li se o letiště, anebo nejméně 7 a nejdéle 20 dnů, jedná-li se o přístav, pod dohledem úředního veterinárního lékaře v celním prostoru letiště nebo přístavu do doby, než bude vzduchem nebo po moři dopravena na další pohraniční veterinární stanici,

b) podrobena kontrole dokladů uvedených v odstavci 2 větě druhé,

c) podrobena výjimečně i kontrole shody a fyzické kontrole, vznikne-li nebezpečí ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

(4) Uplyne-li nejdelší doba uvedená v odstavci 3 písm. a), musí být zásilka na pohraniční veterinární stanici podrobena veterinárním kontrolám uvedeným v § 3 odst. 1, § 4.

(5) Jakmile je na pohraniční veterinární stanici dopravena zásilka produktů určených k dalšímu překládání, musí dovozce oznámit úřednímu veterinárnímu lékaři pohraniční veterinární stanice pravděpodobnou dobu potřebnou k vyložení těchto produktů, označení pohraniční veterinární stanice určení, a je-li to nutné, i přesné umístění zásilky.

§ 13

Tranzit produktů z třetí země

(1) Při povolování tranzitu zásilky produktů z jedné třetí země do jiné třetí země přes území České republiky je třeba vycházet z toho, zda

a) tato zásilka pochází z třetí země, jejímž produktům není zakázán vstup na území Společenství, a zda je určena pro jinou třetí zemi. Od tohoto požadavku lze ustoupit pouze tehdy, jestliže jde o přeložení zásilky z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě do jiné v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu prováděné v souladu s § 12 odst. 2 pro účely jejího dalšího odeslání bez další zastávky na území Společenství,

b) tento tranzit byl již dříve povolen úředním veterinárním lékařem pohraniční veterinární stanice toho členského státu, na jehož území zásilka poprvé vstoupila na území Společenství,

c) dovozce se předem zavázal, že znovu převezme zásilku, pokud budou produkty odmítnuty, a že s ní naloží v souladu s § 36 zákona.

(2) Povolení tranzitu uvedeného v odstavci 1 je podmíněno tím, že

a) zásilka předložená na pohraniční veterinární stanici k tranzitu je provázena doklady uvedenými v § 3 odst. 1 písm. a), v případě potřeby i jejich ověřenými překlady,

b) zásilka je předložena na této pohraniční veterinární stanici k provedení kontroly dokladů a kontroly shody. Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice však nemusí provádět tyto kontroly, jde-li o leteckou nebo lodní dopravu, jestliže zásilka

1. není vyložena. V tomto případě se kontrola dokladů omezí jen na přezkoumání seznamu nákladu,

2. je přeložena z jednoho letadla do jiného nebo z jedné lodě na jinou v celním prostoru téhož letiště nebo přístavu způsobem uvedeným v § 12 odst. 2.

Může-li však být ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, anebo vznikne-li podezření z pochybení, musí být provedena doplňková fyzická kontrola,

c) v případě tranzitu přes území Společenství po silnici, železnici nebo vodní cestou je zásilka

1. odeslána do místa jejího výstupu z území Společenství pod celním dohledem spolu s doklady uvedenými pod písmenem a) a dokladem uvedeným v § 3 odst. 2, potvrzeným pohraniční veterinární stanicí, přes kterou zásilka opustí území Společenství,

2. bez vyložení produktů nebo rozdělení přepravována po opuštění pohraniční veterinární stanice v místě jejich vstupu na území Společenství ve vozidlech nebo kontejnerech zapečetěných úředním veterinárním lékařem pohraniční veterinární stanice. Manipulovat se zásilkou v průběhu přepravy není dovoleno,

3. zásilka opustí území Společenství přes pohraniční veterinární stanici nejpozději do 30 dnů od opuštění pohraniční veterinární stanice v místě jejího vstupu na území Společenství, pokud není stanoveno jinak se zřetelem na velkou zeměpisnou vzdálenost,

d) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, který povolil tranzit, informuje úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice v místě výstupu zásilky z území Společenství prostřednictvím počítačové sítě Animo,7)

e) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v místě výstupu zásilky z území Společenství potvrdí na dokladu uvedeném v § 3 odst. 2, že zásilka opustila území Společenství, a jeho opis zašle na pohraniční veterinární stanici v místě jejího vstupu na území Společenství. Pokud úřední veterinární lékař této pohraniční veterinární stanice není informován o výstupu produktů z území Společenství ve lhůtě uvedené pod písmenem c) bodem 3, oznámí tuto skutečnost příslušnému celnímu orgánu, který zahájí šetření nutné ke zjištění skutečného místa doručení produktů.

(3) Kontrola zásilky na pohraniční veterinární stanici v místě jejího výstupu z území Společenství se provádí za účelem ověření, zda zásilka opouštějící území Společenství odpovídá té zásilce, která byla odeslána z místa jejího vstupu na území Společenství, a že se shoduje s údaji v dokladu uvedeném v § 3 odst. 2.

(4) Po dokončení kontrol se doklad uvedený v § 3 odst. 2, který provází zásilku, opatří poznámkou "Formality při výstupu z ES a kontroly tranzitního zboží potvrdily správnost a soulad s čl. 11 odst. 2 písm. e) směrnice 97/78/ES.", datem, razítkem pohraniční veterinární stanice a podpisem úředního veterinárního lékaře.

Produkty určené pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad

§ 14

(1) Zásilky produktů, přicházejících z třetí země a určených pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad (dále jen "sklad"), mohou být propuštěny, pokud dovozce předem prohlásil, že tyto produkty jsou určeny k volnému oběhu na území Společenství, anebo zda jsou určeny k jinému konečnému použití, a dále, zda tyto produkty splňují nebo nesplňují dovozní podmínky. Není-li jednoznačně uvedeno jiné konečné použití produktů, považují se za produkty určené k volnému oběhu na území Společenství.

(2) Zásilky uvedené v odstavci 1 podléhají na pohraniční veterinární stanici v místě vstupu na území Společenství kontrole dokladů, kontrole shody a fyzické kontrole za účelem ověření, zda dovážené produkty splňují nebo nesplňují dovozní podmínky. Fyzická kontrola se však nevyžaduje, s výjimkou případů podezření na ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, jestliže kontrola dokladů prokáže, že produkty neodpovídají dovozním podmínkám.

(3) Zásilky uvedené v odstavci 1 musí být provázeny doklady uvedenými v § 3 odst. 1 písm. a), v případě potřeby i jejich ověřenými překlady.

(4) Jestliže se ukáže, že dovozce učinil nepravdivé prohlášení podle odstavce 1, postupuje se v souladu s § 36 zákona.

§ 15

(1) Zjistí-li se kontrolami uvedenými v § 14 odst. 2, že dovozní podmínky jsou splněny, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vydá doklad uvedený v § 3 odst. 2, určený k připojení k celním dokladům, a produkty mohou vstoupit do skladu. Z veterinárního hlediska jsou způsobilé k následnému uvolnění do volného oběhu.

(2) Zjistí-li se kontrolami uvedenými v § 14 odst. 2, že dovozní podmínky nejsou splněny, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vydá doklad uvedený v § 3 odst. 2, určený k připojení k celním dokladům, produkty však mohou vstoupit do skladu pouze za předpokladu, že

a) produkty nepřicházejí z třetí země, jejímž produktům je zakázán vstup na území Společenství,

b) sklad je schválen pro skladování takových produktů. K tomu, aby byl sklad schválen pro tento účel, musí

1. být tvořen uzavřeným prostorem s vchody a východy, které jsou pod stálou kontrolou vedení skladu. Obvod a vstupní a výstupní místa svobodného celního pásma a svobodného celního skladu jsou pod dohledem celních orgánů,

2. zajistit každodenní zaznamenávání veškerých zásilek přicházejících do skladu nebo opouštějících sklad. Tyto záznamy musí obsahovat podrobné údaje o povaze a množství produktů v zásilce, jakož i jméno, popřípadě jméno a příjmení, pokud se jedná o fyzickou osobu, a obchodní firmu a sídlo v případě právnické osoby, a adresu příjemce, a musí být uchovávány po dobu nejméně 3 let,

3. mít k dispozici skladovací nebo chladírenské prostory, které umožňují oddělené skladování produktů neodpovídajících veterinárním požadavkům. Krajská veterinární správa může dát v případě stávajících skladů souhlas k oddělenému skladování uvedených produktů ve stejných skladovacích prostorech, jestliže jsou tyto produkty uloženy v uzamykatelných odděleních,

4. mít k dispozici prostory určené pro orgány provádějící veterinární kontroly s telefonem a faxem pro potřebu úředního veterinárního lékaře,

5. splňovat podmínky pro schválení zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty, stanovené zvláštním právním předpisem,9)

6. být pod státním veterinárním dozorem,

c) produkty jsou podrobeny kontrole dokladů při dodání do skladu, jakož i kontrole dokladů a kontrole shody v průběhu skladování a před odesláním ze skladu, a to za účelem ověření jejich původu a místa určení. Jejich odeslání ze skladu je podmíněno souhlasem orgánů, které vykonávají ve skladu státní veterinární dozor. Dojde-li k rozdělení zásilky, musí zůstat balení jednotlivých částí zásilky nezměněno,

d) produkty uložené ve skladu jsou v zájmu jejich identifikace opatřeny na každém kusu číslem příslušného dokladu uvedeného v § 3 odst. 2,

e) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice vystaví opisy veterinárních dokladů provázejících produkty, které uloží na pohraniční veterinární stanici.

(3) Objeví-li se podezření z ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, může být provedena fyzická kontrola všech produktů dodaných do skladu, skladovaných nebo odesílaných ze skladu.

(4) Zaznamenávání zásilek podle odstavce 2 písm. b) bodu 2 musí umožňovat sledování všech zásilek a porovnávání množství produktů přicházejících do skladu a opouštějících sklad. Musí obsahovat dále

a) zemi původu a následnou vstupní pohraniční veterinární stanici (jde-li o zásilku přicházející do skladu),

b) pořadové číslo dokladu uvedeného v § 3 odst. 2, anebo dokladu uvedeného v § 19 odst. 3 písm. a),

c) označení (číslo, adresa) skladu určení, náležejícího provozovateli uvedenému v § 19 odst. 1 (v případě potřeby),

d) plavidlo určení nebo třetí zemi místa určení a pohraniční veterinární stanici v místě výstupu (v případě potřeby).

(5) Dojde-li ve skladu k rozdělení zásilky produktů, které nesplňují dovozní podmínky, do dvou nebo více částí, vydá úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice veterinární osvědčení na každou část zásilky a vyznačí v něm odkaz na původní doklad podle § 3 odst. 2, který provázel produkty při jejich příchodu do skladu. Tento doklad pak zůstane na pohraniční veterinární stanici.

§ 16

Veterinární kontroly skladů a skladovacích prostorů se zaměřují především na

a) dodržování podmínek pro schválení skladu,

b) dodržování požadavků, aby produkty, které nesplňují dovozní podmínky, nebyly skladovány ve stejné místnosti nebo ve stejném uzavřeném prostoru, v němž jsou skladovány produkty, které tyto podmínky splňují,

c) kontrolu vchodů do skladu a východů ze skladu zejména v době, kdy je sklad přístupný, za účelem zabránění tomu, aby produkty, které nesplňují dovozní podmínky, neopustily skladovací prostory bez souhlasu orgánů, které vykonávají ve skladu státní veterinární dozor,

d) zabránění jakýmkoli změnám nebo záměnám skladovaných produktů, jakož i jakýmkoli změnám jejich druhého nebo prvního balení, anebo zpracování.

§ 17

(1) Produkty

a) nemusí být se zřetelem na ochranu zdraví zvířat nebo lidí přijaty do skladu, jestliže nesplňují dovozní podmínky,

b) nesmí být přijaty do skladu, jestliže jejich zásilka není opatřena celními pečetěmi.

(2) Zásilky uvedené v § 15 odst. 2 mohou opustit sklad pouze za účelem

a) odeslání do třetí země, jsou-li dodrženy požadavky § 13 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. a), c), d) a e),

b) přepravy do skladu náležejícího provozovateli uvedenému v § 19 odst. 1 za použití veterinárního osvědčení podle § 19 odst. 3 písm. a), které obsahuje označení a umístění skladu,

c) přepravy na místo, na němž jsou produkty po jejich denaturaci neškodně odstraněny.

(3) Zásilky uvedené v odstavci 2 se odesílají v nepropustných, úředním veterinárním lékařem zapečetěných vozidlech nebo kontejnerech. Jejich přeprava probíhá bez vyložení produktů a pod dohledem úředního veterinárního lékaře; nesmí být přepravovány mezi sklady.

(4) Státní veterinární správa předkládá Komisi jednak seznam schválených skladů, jednak seznam provozovatelů uvedených v § 19 odst. 1.

(5) Nejsou-li dodržovány požadavky uvedené v § 14, 15, 16 a § 17 odst. 1 až 4, uplatňují se sankce podle zákona. Nejsou-li dodržovány požadavky, které se týkají skladů, může být postupem odpovídajícím § 49 odst. 1 písm. h) bodu 2, popřípadě i § 49 odst. 1 písm. d) zákona pozastaveno nebo odňato jejich schválení; Státní veterinární správa informuje o takovém opatření Komisi a členské státy.

§ 18

Přeprava produktů uvedených v § 15 odst. 2 do skladu nebo ze skladu může probíhat jen za splnění těchto podmínek:

a) úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice se přesvědčil o tom, že sklad, do něhož mají být produkty přepraveny, je schválen pro přijetí produktů tohoto druhu, nesplňujících dovozní podmínky,

b) použité pečeti jsou takového druhu, že se rozlomí při jakémkoli otevření vozidla nebo kontejneru,

c) použité dopravní prostředky jsou v případě potřeby po použití řádně vyčištěny a dezinfikovány,

d) příslušný úřad odpovědný za místo odeslání uvědomí o přepravě produktů příslušný úřad odpovědný za místo určení, a to prostřednictvím počítačové sítě Animo,7)

e) produkty dojdou do stanoveného místa určení do 30 dnů ode dne odeslání. Nestane-li se tak, uvědomí o tom orgány provádějící veterinární kontroly příslušný celní orgán.

§ 19

Produkty dodávané ke spotřebě posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní námořní přepravě

(1) Provozovatelé, kteří dodávají produkty uvedené v § 15 odst. 2 a určené ke spotřebě posádkou a cestujícími přímo na plavidla v mezinárodní námořní přepravě, musí kromě splnění požadavků vyplývajících z § 37 odst. 3 zákona a § 14, § 15 odst. 2 písm. a), b) bodů 2, 3 a 5, § 16 a § 17 odst. 1 splňovat následující podmínky

a) produkty, kterými se zásobují, nesmí být zpracovány, pokud nevyhovují v nezpracovaném stavu požadavkům Společenství,

b) oznámí neprodleně příslušnému orgánu státního veterinárního dozoru dodání produktů do svého skladu.

(2) Je-li sklad provozovatele uvedeného v odstavci 1 umístěn ve svobodném celním pásmu, musí splňovat požadavek uvedený v § 15 odst. 2 písm. b) bodě 1 větě druhé.

(3) Provozovatelé uvedení v odstavci 1 musí

a) dodávat produkty přímo na palubu námořního plavidla nebo do zvlášť schváleného skladu v přístavu určení, a to takovým způsobem, aby dodávané produkty nemohly být přemístěny z přístavního pásma do jiného místa určení. V průběhu přepravy ze skladu původu do přístavu určení, která probíhá pod celním dohledem, musí být produkty provázeny veterinárním osvědčením vystaveným podle vzoru uvedeného v příloze č. 9 k této vyhlášce. Pro zásilku obsahující produkty získané z různých zásilek musí být použito jediné veterinární osvědčení,

b) hlásit předem příslušnému úřadu přístavního pásma v členském státě, z něhož jsou produkty dodávány, a příslušným úřadům přístavu v členském státě určení datum odeslání produktů a podrobnosti o místě jejich určení. Toto hlášení se provádí prostřednictvím veterinárního osvědčení uvedeného pod písmenem a). Je-li zásilka určena do přístavu v jiném členském státě, předává se opis tohoto osvědčení příslušnému úřadu v přístavu místa určení. Po nalodění produktů a podpisu osvědčení za příslušný úřad v přístavu místa určení se toto osvědčení vrací úřednímu veterinárnímu lékaři jako důkaz o dodání produktů,

c) poskytnout důkaz o tom, že produkty dosáhly místa svého konečného určení,

d) uchovávat záznamy o vstupech produktů do skladu a o jejich výstupech ze skladu, umožňující kontrolovat části zásilek zůstávajících ve skladu, po dobu nejméně 3 let.

(4) Provozovatelé musí zajistit, aby nebyly na lodě dodávány produkty, které nesplňují požadavky předpisů Evropských společenství, s výjimkou dodávek pro posádku a cestující mimo pobřežní pásma na území Společenství.

(5) Příslušný úřad přístavního pásma v členském státě, z něhož jsou produkty dodávány, uvědomí příslušný úřad přístavního pásma v členském státě určení o odeslání produktů nejpozději v den jejich odeslání a sdělí mu místo jejich určení, a to prostřednictvím počítačové sítě Animo.7)

(6) Ustanovení § 17 odst. 5 a § 18 platí obdobně.

Zpětný dovoz produktů odmítnutých třetí zemí

§ 20

(1) Zpětný dovoz zásilky produktů, které pocházejí z území Společenství a byly odmítnuty třetí zemí, nelze odmítnout, jestliže příslušný úřad, který vydal osvědčení provázející produkty, souhlasí s jejich vrácením a jestliže jsou splněny podmínky § 37 odst. 2 zákona.

(2) Přeprava zpětně dovážených produktů až do podniku původu probíhá v nepropustných dopravních prostředcích, označených a zapečetěných příslušným úřadem tak, aby při jakémkoli otevření dopravního prostředku byly pečetě porušeny.

(3) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, který povoluje přepravu podle odstavce 2, informuje o ní příslušný úřad v místě určení prostřednictvím počítačové sítě Animo.7)

§ 21

(1) Dojde-li k odeslání produktů dovážených z třetí země zpět, protože nesplňují dovozní podmínky nebo došlo k jinému pochybení nebo nesrovnalosti [§ 36 odst. 2 písm. a) zákona], úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice

a) postupuje jako při změně cesty zásilky v souladu se zvláštními právními předpisy,10)

b) zabezpečí, aby produkty nebyly odeslány zpět přes jinou pohraniční veterinární stanici.

(2) Mají-li být produkty uvedené v odstavci 1 neškodně odstraněny [§ 36 odst. 2 písm. b) zákona], odstraňují se v zařízení pohraniční veterinární stanice nebo v jiném zařízení, určeném a schváleném k tomuto účelu, které se nachází nejblíže pohraniční veterinární stanici, a to způsobem uvedeným ve zvláštním právním předpisu.11)

(3) Byl-li povolen dovoz produktů uvedených v odstavci 1 k jiným účelům než k lidské spotřebě (§ 36 odst. 4 zákona), postupuje se při jejich přepravě a ošetření v souladu se zvláštním právním předpisem). Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice informuje krajskou veterinární správu, v jejímž obvodu je zařízení určené jako příjemce produktů, o odeslání produktů do tohoto zařízení, a to prostřednictvím počítačové sítě Animo.7)

§ 22

Čerstvé produkty rybolovu bezprostředně vyložené z rybářské lodě plující pod vlajkou třetí země se před dovozem na území Společenství podrobují veterinárním kontrolám stanoveným pro ryby bezprostředně vykládané z rybářských lodí plujících pod vlajkou členského státu.12)

§ 23

(1) V případě podezření na nedodržení dovozních podmínek, anebo při pochybnostech o totožnosti nebo skutečném místě určení produktů či o tom, zda produkty odpovídají požadavkům a zárukám stanoveným zvláštními právními předpisy,2) provede úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice veterinární kontroly, které pokládá za vhodné k potvrzení nebo vyvrácení uvedeného podezření nebo pochybností.

(2) Dojde-li k případu uvedenému v odstavci 1, zůstávají produkty pod dohledem úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice, dokud nejsou k dispozici výsledky kontrol.

(3) Potvrdí-li se podezření nebo pochybnosti uvedené v odstavci 1, posílí se veterinární kontrola produktů stejného původu.

(4) Zjistí-li se, že došlo k porušení dovozních podmínek, uplatňují se sankce podle zákona.

Ochranná opatření

§ 24

(1) Prokáže-li některá z veterinárních kontrol uvedených v této vyhlášce, že zásilka produktů může představovat nebezpečí pro zdraví zvířat nebo lidí, krajská veterinární správa

a) nařídí v souladu s § 49 odst. 1 písm. d), § 54 odst. 1 zákona znehodnocení a neškodné odstranění produktů,

b) informuje neprodleně prostřednictvím systému výměny informací uvedeného v § 3 odst. 2 ostatní pohraniční veterinární stanice a Komisi o zjištěných skutečnostech a o původu produktů, jichž se tyto skutečnosti týkají, popřípadě i o potřebě přijetí odpovídajících opatření.

(2) Vyskytne-li se nebo šíří-li se na území některé třetí země nákaza uvedená v příloze č. 1 k zákonu, nemoc přenosná ze zvířat na člověka nebo jiné onemocnění či jakýkoli jiný jev nebo jiná okolnost, které mohou představovat závažné ohrožení zdraví zvířat nebo lidí, anebo vyžaduje-li to jiný závažný veterinární důvod, zejména s přihlédnutím k výsledkům veterinárních kontrol prováděných na pohraniční veterinární stanici nebo ke zjištění jiných orgánů státního veterinárního dozoru, může Státní veterinární správa požádat Komisi o přijetí některého z těchto opatření:

a) zastavení dovozu produktů z příslušné třetí země nebo z některé její části, popřípadě z třetí země, která je zemí tranzitní,

b) stanovení zvláštních podmínek pro produkty přicházející z příslušné třetí země nebo z některé její části,

c) vypracování požadavků pro vhodné veterinární kontroly, které mohou zahrnovat i specifické vyhledávání rizik pro zdraví zvířat nebo lidí a v závislosti na výsledcích těchto kontrol i zvýšení četnosti fyzických kontrol.

(3) Jestliže Komise nepřijme na základě informace Státní veterinární správy odpovídající opatření, může Státní veterinární správa vyhlásit v souladu s § 48 odst. 1 písm. c), § 54 odst. 1 zákona mimořádné veterinární opatření, týkající se vztahů k příslušné třetí zemi a k produktům z ní dováženým.

(4) Provádí-li Komise svými odborníky kontroly na místě za účelem ověření, zda Česká republika plní požadavky na provádění veterinárních kontrol podle této vyhlášky, poskytuje jí Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona veškerou součinnost a pomoc, kterou uvedení odborníci potřebují při plnění svých úkolů.

§ 25

(1) Nasvědčují-li výsledky veterinární kontroly podle této vyhlášky vážnému nebo opakovanému porušení předpisů Evropských společenství upravujících dovoz a tranzit produktů z třetích zemí na území Společenství, Státní veterinární správa

a) informuje Komisi o povaze příslušné zásilky produktů a o způsobu jejich použití,

b) nařídí provádění přísnějších veterinárních kontrol všech zásilek produktů stejného původu. Zejména musí být pozastaveno dalších 10 zásilek produktů stejného původu a musí být vyžádána záloha na náhradu nákladů na veterinární kontrolu, spočívající ve fyzické kontrole včetně odběru vzorků a jejich laboratorního vyšetření v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce. Potvrdí-li tato kontrola, že produkty nesplňují dovozní podmínky, naloží se závadnou zásilkou nebo její částí podle § 36 odst. 2 zákona.

(2) Státní veterinární správa informuje Komisi o výsledcích přísnějších veterinárních kontrol podle odstavce 1 písm. b).

(3) Jestliže se zjistí překročení limitů reziduí stanovených zvláštními právními předpisy,13) provádějí se přísnější veterinární kontroly podle odstavce 1 písm. b).

§ 26

(1) Zjistí-li orgány státního veterinárního dozoru v místě prodeje produktů dovážených z třetích zemí, že na pohraniční veterinární stanici jiného členského státu nebo ve skladu uvedeném v § 14 odst. 1 nejsou dodržovány předpisy Evropských společenství upravující dovoz a tranzit produktů z třetích zemí na území Společenství, uvědomí o tom Státní veterinární správa neprodleně příslušný úřad tohoto členského státu s tím, aby ji informoval o výsledcích šetření, přijatých opatřeních a jejich důvodech. Nepovažuje-li Státní veterinární správa tato opatření za dostatečná, učiní je předmětem společného jednání o možnostech a prostředcích nápravy.

(2) O opakovaném pochybení uvědomí Státní veterinární správa Komisi a členské státy.

(3) Státní veterinární správa může požádat členský stát uvedený v odstavci 1, aby po dobu šetření Komise posílil veterinární kontroly na příslušné pohraniční veterinární stanici nebo v příslušném skladu. Zároveň může být posílena veterinární kontrola dovážených produktů stejného druhu.

Kontrola produktů dovážených ze třetích zemí určených k výživě zvířat

§ 27

(1) Každá zásilka produktů k výživě zvířat přicházejících z třetích zemí podléhá při vstupu na území Společenství kontrole dokladů a namátkové kontrole shody k ověření jejich druhu, původu a místa určení. V případě potřeby může být provedena před propuštěním těchto produktů do volného oběhu i jejich namátková fyzická kontrola k ověření, zda odpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů14) stanoveným v souladu s předpisy Evropských společenství.

(2) Kontroly podle odstavce 1 se provádějí v místě vstupu produktů k výživě zvířat na území Společenství; jednotlivá místa vstupu mohou být určena pro různé druhy produktů k výživě zvířat.

(3) Dovozce uvědomí orgány provádějící kontroly podle odstavce 1 o příchodu produktů k výživě zvířat do místa vstupu.

§ 28

(1) Zjistí-li kontroly podle § 27 odst. 1, že produkty k výživě zvířat neodpovídají požadavkům uvedeným v § 27 odst. 1 větě druhé, nemohou být tyto produkty propuštěny do volného oběhu a musí být odeslány zpět; o tom je třeba informovat Komisi a členské státy.

(2) Podle odstavce 1 se nepostupuje, jestliže se souhlasem orgánů odborného dozoru podle zvláštních právních předpisů14) a za jimi stanovených podmínek jsou produkty k výživě zvířat

a) uvedeny do souladu s požadavky zvláštních právních předpisů14) ve lhůtě, která musí být stanovena,

b) dekontaminovány nebo jinak vhodně upraveny,

c) použity k jinému účelu,

d) neškodně odstraněny.

(3) Při úvaze o tom, jak z hlediska odstavce 2 naložit s produkty k výživě zvířat, je třeba mít vždy na zřeteli ochranu zdraví lidí a zvířat i ochranu životního prostředí.

§ 29

(1) Nejsou-li produkty k výživě zvířat přicházející z třetích zemí uvedeny do oběhu na území České republiky, na němž byly provedeny kontroly podle § 27 odst. 1, vydají orgány provádějící tyto kontroly dovozci doklad osvědčující provedení kontrol, jejich povahu a výsledky; vzor tohoto dokladu je v příloze č. 10 k této vyhlášce. Obchodní doklady provázející produkty k výživě zvířat obsahují pak odkaz na tento doklad.

(2) Doklad uvedený v odstavci 1, vyplněný v jednom z jazyků Společenství, musí provázet produkty k výživě zvířat až do jejich uvedení do oběhu na území Společenství. Musí být předložen příslušnému úřadu členského státu, v němž jsou tyto produkty uvedeny do oběhu, v případě potřeby spolu s výsledky laboratorního vyšetření.

(3) Dojde-li k rozdělení zásilky produktů k výživě zvířat na několik částí, musí být doklad uvedený v odstavci 1 vypracován a předán pro každou z těchto částí.

(4) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno oprávnění členského státu určení provádět namátkové kontroly dovážených produktů k výživě zvířat.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 30

(1) Ustanovení § 1 této vyhlášky se nevztahují na produkty, které

a) tvoří součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro jejich osobní spotřebu, pokud jejich množství nepřekračuje množství stanovené zvláštními právními předpisy,2) anebo Komisí, a pokud pocházejí z členského státu nebo z třetí země či z její části, jež jsou uvedeny na seznamu schváleném Komisí a z nichž není zakázán dovoz,

b) jsou posílány jako malé zásilky soukromým osobám za předpokladu, že nejsou dováženy jako obchodní zboží, pokud odesílané množství nepřekračuje množství stanovené zvláštními právními předpisy,2) anebo Komisí, a pokud pocházejí z třetí země či z její části, jež jsou uvedeny na seznamu schváleném Komisí a z nichž není zakázán dovoz,

c) jsou na palubě dopravního prostředku v mezinárodní dopravě a jsou určeny ke spotřebě členy posádky a cestujícími za předpokladu, že nevstoupí na území Společenství. Jsou-li však tyto produkty nebo kuchyňský odpad z uvedeného dopravního prostředku vyloženy, musí být neškodně odstraněny. To neplatí, jen jsou-li v témž přístavu překládány pod celním dohledem z jednoho dopravního prostředku v mezinárodní dopravě do jiného,

d) jsou, pokud jejich množství nepřekračuje množství stanovené zvláštními právními předpisy,2) anebo Komisí, tepelně ošetřeny v hermeticky uzavřené nádobě, přičemž je dosaženo hodnoty F0 = 3 nebo vyšší, a pokud jsou součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro jejich osobní spotřebu, anebo pokud jsou posílány jako malé zásilky soukromým osobám a nejsou dováženy jako obchodní zboží,

e) jsou posílány jako obchodní vzorky nebo jsou určeny na výstavy za předpokladu, že byly pro uvedený účel předem schváleny Státní veterinární správou, nejsou určeny k obchodování a budou po skončení výstavy neškodně odstraněny nebo odeslány zpět za podmínek určených Státní veterinární správou,

f) jsou určeny pro zvláštní studie nebo rozbory, pokud lze úřední kontrolou ověřit, že nejsou dodávány pro lidskou spotřebu a že budou po provedení zvláštních studií nebo rozborů, s výjimkou množství spotřebovaného ke studiím nebo rozborům, neškodně odstraněny nebo odeslány zpět za podmínek určených Státní veterinární správou.

(2) Veterinární kontroly podle této vyhlášky se však provádějí také u masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků dovážených za podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a d), s výjimkou

a) sušeného mléka pro kojence, potravin pro kojence a zvláštních potravin nutně potřebných ze zdravotních důvodů, pokud tyto produkty

1. jsou balené, registrované a označené ochrannou známkou a jejich obaly jsou neporušené,

2. jsou určené pro přímý prodej konečnému spotřebiteli,

3. nemusí být před otevřením zchlazeny,

b) produktů vstupujících na území Společenství z Andory, Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, San Marina, Švýcarska, Bulharska a Rumunska,

pokud jsou přepravovány cestujícími v zavazadlech nebo příručních zavazadlech pro jejich osobní spotřebu. Přihlíží se k tomu, o jaký druh produktu jde a zda by jeho množství mohlo být skutečně spotřebováno jednotlivcem.

(3) Pohraniční veterinární stanice České republiky umístí na dobře viditelném místě výrazné upozornění cestujícím přijíždějícím z třetích zemí na veterinární podmínky dovozu živočišných produktů. Toto upozornění musí být vyhotoveno v českém jazyku a nejméně v jednom dalším jazyku, který je nejvíce používán přijíždějícími cestujícími.

§ 31

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


PRODUKTY PODLÉHAJÍCÍ VETERINÁRNÍM KONTROLÁM PODLE TÉTO VYHLÁŠKY

A.

I.1. Sperma - vajíčka - embryaKód AnimoPoložka KN (kombinovaná nomenklatura)
123
01 Sperma - vajíčka - embrya
01 Sperma skotu*)460101000000000511
02 Sperma prasat460102000000000511
03 Sperma jiných živočišných druhů
01 Koně460109010000000511
02 Ovce460109020000000511
03 Kozy460109030000000511
04 Jiné živočišné druhy46010999D20511
04 Vajíčka skotu460201000000000511
05 Vajíčka jiných živočišných druhů
01 Prasata460209010000000511
02 Koně460209020000000511
03 Ovce460209030000000511
04 Kozy460209040000000511
05 Jiné živočišné druhy46020999D20511
06 Embrya skotu460301000000000511
07 Embrya jiných živočišných druhů
01 Prasata460309010000000511
02 Koně460309020000000511
03 Ovce460309030000000511
04 Kozy460309040000000511
05 Jiné živočišné druhy46030999D20511
I.2. Produkty živočišného původu
01 Čerstvé maso domácích živočišných druhů a zvěře včetně masa, masných polotovarů, drobů a krve k lidské spotřebě (zahrnuje masné polotovary - viz M2)
01 Čerstvé maso lichokopytníků
01 Jatečně opracovaná těla310101M10205
02 Díly310103M10205
03 Droby310102M10206
02 Čerstvé maso skotu
01 Jatečně opracovaná těla310201M10201,0202
02 Díly310203M20201,0202
03 Droby310202M30206
03 Čerstvé maso prasat
01 Jatečně opracovaná těla310301M10203
02 Díly310303M20203
03 Droby310302M30206
04 Čerstvé maso ovcí
01 Jatečně opracovaná těla310401M10204
02 Díly310403M20204
03 Droby310402M30206
05 Čerstvé maso koz
01 Jatečně opracovaná těla310501M10204
02 Díly310503M20204
03 Droby310502M30206
06 Maso zvěře ve farmovém chovu
01 Farmová pernatá zvěř (směrnice 90/539/EHS)311001POA0208
02 Jiná farmová pernatá zvěř31100199Bl0208
03 Velcí farmoví přežvýkavci31110102RU0208
04 Velká farmová prasata31110101SU0208
05 Farmoví zajíci (lagomorpha)31110104LA0208
06 Jiná velká farmová zvěř311101990000000208
07 Maso volně žijící zvěře
01 Volně žijící pernatá zvěř (směrnice 90/539/EHS)311002POA0208
02 Jiná volně žijící pernatá zvěř31100299Bl0208
03 Velcí volně žijící přežvýkavci31110202RU0208
04 Velká volně žijící prasata31110201SU0208
05 Volně žijící zajíci (lagomorpha)31110204LA0208
06 Jiná velká volně žijící zvěř311102990000000208
08 Čerstvé drůbeží maso
01 Slepice a kuřata311201M4A0207
02 Krůty311202M40207
03 Perličky311203M4A0207
04 Kachny31120401M40207
05 Husy31120402M40207
09 Maso farmových králíků311300000000000208
10 Jiné maso
01 Mořští živočichové311901000000000208
02 Plazi311902RE0208
03 Hmyz311903IN0208
04 Jiné živočišné druhy311999000000000208
05 Perissodactyla - lichokopytníci311905PE0208
06 Sirenia - sirény (např. moroni, kapustňáci)311906000000000208
07 Hyracoidae - damani (tj. tlustoši, damani)311907000000000208
08 Proboscidae - chobotnatci311908PB0208
09 Tubulidentata - hrabáči (např. hrabáči)311909000000000208
10 Camivora - šelmy311910CA0208
11 Pinnipedia - ploutvonožci311911PN0208
12 Cetacea - kytovci311912CE0208
13 Rodentia - hlodavci911913RO0208
14 Primates - primáti (opice a lemuři)311914000000000208
15 Pholidota - luskouni (např. luskoun)311915000000000208
16 Edenta - chodozubí (např. (pásovec, lenochod, mravenečník)311916000000000208
17 Chiroptera - letouni (např. netopýři)311917000000000208
18 Insectivora - hmyzožravci (např. rejsci, krtci, ježci)311918000000000208
19 Dermoptera - letuchy (např. letucha)311919000000000208
20 Marsupiala - vačnatci (např. klokani, koala, vačice, ďábel medvědovitý)311920000000000208
21 Monotrema - ptakořitní (např. ježura, ptakopysk)311921000000000208
22 Artiodactyla - sudokopytníci, Camelidae - velbloudovití311922CM0208
02 Masné výrobky a jiné výrobky živočišného původu k lidské spotřebě
01 Syrové nasolené vepřové maso (uzené nebo jinak upravené)
01 Krátké zrání (< 9 měsíců)311701M50209, 0210
02 Dlouhé zrání (> 9 měsíců)311711M50209, 0210
02 Jiná nasolená masa (uzená nebo jinak upravená)311705M6A0209, 0210
03 Žaludky, měchýře a střeva, vyčištěné, solené, sušené nebo tepelně opracované
01 Skot31171502000000504
02 Prasata311715030000000504
03 Ovce311715040000000504
04 Kozy311715050000000504
05 Jiný živočišný druh311715090000000504
04 Jiné produkty živočišného původu (směrnice 77/99/EHS) a jiné produkty sušené, solené nebo marinované (uzené nebo jinak upravené)311706M60210, 1601
05 Konzervované maso, F0□3 (se zeleninou nebo bez ní)
01 Konzervované hovězí maso311507010000001602, 1601
02 Jiné kuchyňské polotovary obsahující pouze hovězí nebo telecí maso311507020000001602, 1601
03 Šunka (vepřová)311507030000001602, 1601
04 Vepřová plec311507040000001602, 1601
05 Paštiky vyrobené pouze s vepřovým masem311507050000001602, 1601
06 Paštiky vyrobené s vepřovým, hovězím nebo telecím masem311507060000001602, 1601
07 Paštiky vyrobené s vepřovým a drůbežím masem311507070000001602, 1601
08 Paštiky vyrobené s vepřovým a králičím masem311507080000001602, 1601
09 Paštiky a pirohy vyrobené s vepřovým masem311507090000001602, 1601
10 Jiné paštiky vyrobené s vepřovým masem311507100000001602, 1601
11 Jiné kuchyňské polotovary obsahující vepřové maso311507110000001602, 1601, 2005
12 Paštika z husích jater (drůbež)311507120000001602, 1601
13 Kuchyňské polotovary obsahující pouze drůbeží maso311507130000001602, 1601
14 Jiné konzervy obsahující pouze drůbeží maso311507140000001602, 1601
15 Kuchyňské polotovary obsahující pouze králičí maso311507150000001602, 1601
16 Kuchyňské polotovary obsahující pouze zvěřinu311507160000001602, 1601
17 Jiné masové konzervy, F0□3331150799000001602, 1601
06 Masové polokonzervy pasterované, F0 < 3 (teplota v jádře nejméně 70° C)
01 Šunka (vepřová)311508030000001602, 1601
02 Vepřová plec311508040000001602, 1601
03 Jiné masové polokonzervy311508110000001602, 1601
04 Polokonzervy z hovězího a telecího masa311508010000001602, 1601
05 Paštika z husích jater (drůbež)311508120000001602, 1601
06 Jiné polokonzervy z drůbežího masa311508140000001602,1601
07 Jiné polokonzervy z masa jiných živočišných druhů nebo z masa více než jednoho živočišného druhu311508990000001602, 1601
07 Masové polokonzervy nepaste-rované, F0 < 3 (teplota v jádře nižší než 70° C)
01 Hovězí nebo telecí maso311509020000001602, 1601
02 Vepřové maso311509030000001602, 1601
03 Drůbeží maso311509120000001602, 1601
04 Jiné311509990000001602, 1601
08 Masové polokonzervy podrobené ošetření uvedenému v čl. 4 odst.1 písm. a) bod ii) směrnice 80/215/EHS
01 Pouze vepřové maso311510030000001601, 1602 ,
02 Vepřové maso s jiným masem311510990000001601, 1602
09 Kuchyňské polotovary a jiné balené masné výrobky, vařené nebo nevařené a konzervované chladem
01 Podrobené tepelnému ošetření při teplotě v jádře nejméně 70° C311801M71601, 1602, 1902, 2104
02 Podrobené tepelnému ošetření pří teplotě v jádře nižší než 70° C311802M71602, 1902, 2104
10 Masové výtažky311512000000001603
11 Tavené nebo škvařené živočišné tuky (včetně kostí)
01 Jedlý lůj (koně, skot, ovce, kozy)311602010000001502, 1503
02 Lůj určený k rafinaci (koně, skot, ovce, kozy)311602020000001502,1503
03 Jedlé sádlo (prasata)311601010000001501
04 Sádlo určené k rafinaci (prasata)311601020000001501
05 Jiné jedlé živočišné tuky311699010000001503, 1504, 1506
06 Jiné živočišné tuky určené k rafinaci311699020000001503, 1504, 1505, 1506
12 Zpracované živočišné bílkoviny
01 Sušený hřbetní tuk311513010000000210
02 Masokostní moučka, sušená krev a krevní moučka311513020000000210
03 Škvarky311513030000000210
03 Tekuté mléko
01 Syrové mléko k přímé spotřebě330101LM0401
02 Syrové mléko pro mlékárenský průmysl310102LM0401
03 Termizované mléko330103LM0401
04 Tepelně ošetřené mléko
01 Pasterované mléko33010401LM0401
02 UHT mléko33010410LM0401
03 Sterilizované mléko33010411LM0401
05 Tekuté mléko, neurčené k lidské spotřebě nebo přímo k výživě zvířat
01 Kolostrum33010901LM2309
02 Jiné tekuté mléko33010999LM2309
04 Mléčné výrobky
01 Tepelně ošetřené mléčné výrobky (k lidské spotřebě)
01 Smetana, máslo, ochucené, želírované, mražené nebo fermentované mléko330301L10403, 2105, 0405
02 Jiné tekuté výrobky
01 Syrovátka33030301LM0404
02 Podmáslí33031401LM0403
03 Zahuštěné mléko33010412LM0402
03 Sušené výrobky330302L23501,3502, 3504,170210
04 Sýry
01 Čerstvý sýr33040101LM0406
02 Měkký sýr33040201LM0406
03 Tvrdý sýr33040301LM0406
04 Dlouhozrající sýr330404LM0406
05 Tavený sýr330405LM0406
05 Mléčné pomazánky330406000000000405
02 Výrobky obsahující syrové mléko (k lidské spotřebě)
01 Smetana, máslo, ochucené, želírované, mražené nebo fermentované mléko330201L10403, 2105
02 Jiné tekuté výrobky
01 Syrovátka33030302LM0404
02 Podmáslí33031402LM0403
03 Sýry
01 Čerstvý sýr33041101LM0406
02 Měkký sýr33041201LM0406
03 Tvrdý sýr33041301LM0406
04 Dlouhozrající sýr330414LM0406
04 Mléčné pomazánky330416000000000405
03 Jiné mléčné výrobky (k lidské spotřebě)
01 Ricotta330901000000000404, 2106
02 Mléčné vločky330902000000000404, 1901, 2106
03 Jiné výrobky330999000000000404, 1901, 2106,3504, 170210
05 Produkty rybolovu k lidské spotřebě
01 Ryby, játra, jikry
01 Živé ryby k okamžité lidské spotřebě
01 Druhy ryb vnímavé k infekční anémii lososovitých (ISA), virové he-moragické septikémii (VHS), infekční nekróze krvetvorné tkáně (IHN) a jarní virémii kaprů (SVC)320111PlY0301
02 Jiné druhy ryb320199PlN0301
02 Celé nebo kuchané ryby, s hlavou nebo bez hlavy, chlazené nebo mražené
01 Chlazené320121Pl0302
02 Mražené320131Pl0303
03 Filety, plátky nebo drť z čerstvých, chlazených nebo mražených ryb
01 Chlazené320122Pl0304
02 Mražené320132Pl0304
04 Syrové filety z ryb ve strouhance nebo v omáčce, mražené320135Pl0304
05 Ryby sušené a filety ze sušených ryb, solené, nebo nesolené320140Pl0305
06 Ryby nesušené a filety z nesušených ryb, solené nebo ve slaném nálevu320150Pl0305
07 Ryby uzené a filety z uzených ryb320160Pl0305
08 Rybí konzervy, F0□3320180Pl1604
09 Játra a jikry
01 Čerstvé nebo chlazené320221Pl0302
02 Mražené320231Pl0303
03 Sušené, uzené nebo neuzené320240Pl0305
04 Solené nebo ve slaném nálevu, uzené nebo neuzené320250Pl0305
05 Kaviár (ve vzudchotěsných nádobách)320295000000001604
06 Náhražky kaviáru (ve vzduchotěsných nádobách)320296000000001604
07 Jiné konzervy nebo polokonzervy z rybích jater a jiker320297Pl1604
02 Korýši
01 Živí korýši k okamžité lidské spotřebě
01 Vnímavé druhy korýšů321011000000000306
02 Nevnímavé druhy korýšů (1)321012CRN0306
02 Syroví korýši, vcelku nebo v kusech
01 Chlazení321021CR0306
02 Mražení321031CR0306
03 Vaření korýši ve skořápce
01 Chlazení321023CR0306
02 Mražení321033CR0306
04 Vaření korýši bez skořápky
01 Chlazení321024CR0306
02 Mražení321034CR0306
05 Konzervovaní korýši321080CR1605
03 Měkkýši
01 Živí měkkýši k okamžité lidské spotřebě
01 Druhy měkkýšů vnímavé k bonamióze (Bonamia ostreae) a marteilióze (Marteilia refringens)322011MOY0307
02 Nevnímavé druhy měkkýšů (1)322012MON0307
02 Syroví měkkýši celí
01 Chlazení322021MO0307
02 Mražení322031MO0307
03 Syroví měkkýši ve skořápce
01 Chlazení322022MO0307
02 Mražení322032MO0307
04 Vaření měkkýši celí
01 Chlazení322023MO0307
02 Mražení322033MO0307
05 Vaření měkkýši bez skořápky
01 Chlazení322024MO0307
02 Mražení322034MO0307
06 Sušení měkkýši, uzení nebo neuzení322040MO0307
07 Solení nebo marinovaní měkkýši, uzení nebo neuzení322050MO0307
08 Konzervovaní měkkýši322080MO1605
04 Jiní vodní bezobratlí
01 Jiní živí vodní bezobratlí k okamžité lidské spotřebě323011AQ0307
02 Jiní syroví vodní bezobratlí, celí nebo v kusech
01 Chlazení323021AQ0307
02 Mražení323031AQ0307
03 Jiní sušení vodní bezobratlí, uzení nebo neuzení323040AQ0307
04 Jiní vodní bezobratlí, solení nebo ve slaném nálevu323050AQ0307
05 Jiní konzervovaní vodní bezobratlí, F0D3323080AQ1605
05 Jiné produkty rybolovu
01 Poživatelné moučky, šroty a pelety
01 Z ryb320170000000000305
02 Z korýšů321070000000000306
03 Z měkkýšů a jiných vodních bezobratlých324070000000000307
02 Rybí bílkoviny ve formě gelu (Surimi)
01 Chlazené320192000000001603, 1604
02 Mražené320193000000001603, 1604
03 Vařené nebo předvařené kuchyňské polotovary
01 Z ryb, chlazené320126Pl1604, 1902
02 Z ryb, mražené320136Pl1604, 1902
03 Z korýšů, chlazené321026CR1605, 1902
04 Z korýšů, mražené321036CR1605, 1902
05 Z měkkýšů, chlazené322026MO1605, 1902
06 Z měkkýšů, mražené322036MO1605, 1902
07 Směsné, chlazené324026000000001604, 1605, 1902
08 Směsné, mražené324036000000001604, 1605, 1902
04 Výtažky a šťávy
01 Z ryb, včetně rybích olejů320194000000001504, 1603, 2104
02 Z korýšů321094000000001603, 2104
03 Z měkkýšů322094000000001603,2104
04 Z jiných vodních bezobratlých323094000000001603, 2104
06 Vejce - vaječné výrobky - včelí produkty
01 Vejce
01 Slepičí340101000000000407
02 Jiných živočišných druhů340109000000000407
02 Tepelně ošetřené vaječné výrobky
01 Tekuté, zahuštěné nebo mražené340201000000000408
02 Sušené340202000000000408, 3502
03 Koagulované340203000000000408, 3502
04 Krystalizované340204000000000408, 3502
03 Tepelně neošetřené vaječné výrobky340301000000000408, 3502
04 Včelí produkty
01 K lidské spotřebě390401HO0409, 0410
02 K použití při chovu včel390402HO0511,0409, 1521
03 K průmyslovému použití390403HO0511, 1521
07 Hlemýždi, žáby a žabí stehýnka k lidské spotřebě
01 Hlemýždi
01 Živí392201010000000307
02 Chlazení nebo mražení392201020000000307
03 Konzervovaní (tepelné ošetření při F0□3)392201030000001605
02 Jiní suchozemští plži
01 Živí392299010000000307
02 Chlazení nebo mražení392299020000000307
03 Konzervovaní (tepelné ošetření při F0□3)392299030000001605
03 Žáby a žabí stehýnka
01 Živé žáby392101000000000106
02 Chlazené nebo mražené392102000000000208
03 Konzervované, F0□3392103000000001602
08 Kůže kopytníků, vlna, srst, koňské žíně, štětiny, peří, prachové peří nebo části peří - lovecké trofeje
01 Surové kůže nebo holiny (směrnice 64/433/EHS, směrnice 72/462/EHS)
01 Surové kůže skotu (hověziny)430101000000004101
02 Surové kůže ovcí (skopovice)430102000000004102
03 Surové kůže koz (koziny)430103000000004103
04 Surové kůže prasat (vepřovice)430104000000004103
05 Surové kůže lichokopytníků (koniny)430105000000004101
06 Surové kůže jiných kopytníků430109000000004103
07 Jiné surové kůže a holiny (z ptáků, běžců nebo ryb)430119000000004103
02 Ošetřené kůže nebo holiny (směrnice 92/118/EHS)
01 Kůže skotu (hověziny)430201000000004101
02 Kůže ovcí (skopovice)430202000000004102,4301
03 Kůže koz (koziny)430203000000004103
04 Kůže prasat (vepřovice)430204000000004103
05 Kůže lichokopytníků (koniny)430205000000004101
06 Kůže jiných kopytníků430209000000004103
03 Vlna, srst, koňské žíně, štětiny
01 Surové a suché440101H10502, 0503, 5101,5102, 5103
02 Barvené, tepelně ošetřené, vařené nebo jinak ošetřené440201H10502, 0503, 5101,5102, 5103
04 Peří, prachové peří nebo části peří
01 Surové a suché450100000000000505
02 Barvené, tepelně ošetřené, vařené nebo jinak ošetřené450200000000000505
05 Lovecké trofeje
01 Neošetřené460100000000000506,0507, 4103, 9705
02 Ošetřené460200000000000506, 0507, 4103, 9705
09 Kosti, rohy, kopyta, paznehty a jejich vedlejší produkty jiné než jsou moučky, želatina, suroviny určené k výrobě želatiny a příbuzné produkty
01 Kosti, rohy, kopyta a paznehty a jiné kožní deriváty k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat
01 Skot480101000000000410, 0506, 0507
02 Ovce a kozy480102000000000410, 0506, 0507
03 Prasata480103000000000410, 0506, 0507
04 Jiné živočišné druhy (včetně ryb)480109000000000410, 0506, 0507, 0508
02 Produkty obsahující kosti, rohy, kopyta, paznehty a jiné kožní deriváty k lidské spotřebě nebo k výživě zvířat
01 Želatiny pro použití v potravinářském průmyslu480111000000003503
02 Jiné produkty včetně kolagenu, hydrolizovaných bílkovin a fosforečnanu vápenatého480119000000003504
03 Kosti, rohy, kopyta, paznehty nebo jejich vedlejší produkty k průmyslovému použití
01 Průmyslové želatiny480121000000003503
02 Jiné produkty včetně kolagenu, hydrolizovaných bílkovin a fosforečnanu vápenatého480129000000003504
10 Krev, výrobky z krve, plodová voda pro farmaceutický průmysl, k technickému použití jinému než v krmivech nebo k jinému použití. Patogenní činitelé
01 Krev a výrobky z krve koní
01 K použití ve farmaceutické výrobě490101BL3002
02 K technickému použití v jiných odvětvích490102BL3002
02 Krev a výrobky z krve jiných živočišných druhů než jsou koně
01 K použití ve farmaceutické výrobě490103BL3002
02 K technickému použití v jiných odvětvích490104BL3002
03 Patogenní činitelé490200000000003002
11 Jiné živočišné odpady: velmi nebezpečné neošetřené materiály -málo nebezpečné suroviny pro farmaceutický průmysl, k technickému použití a do krmiv
01 Velmi nebezpečné neošetřené materiály
01 Kadávery mrtvě narozených nebo předčasně narozených zvířat, plody, placenty480210010000000511
02 Kadávery zvířat uhynulých během přepravy480210020000000511
03 Jiné kadávery včetně kůží uhynulých zvířat480210990000000511
04 Zvířata poražená v rámci protinákazových opatření480220010000000511
05 Odpady ze zvířat vykazujících při porážce příznaky přenosných onemocnění480220020000000511
06 Části poražených zvířat, které se obvykle nepředkládají k prohlídce (s výjimkou kůží, rohů, kopyt, paznehtů, vlny, peří, krve)480230010000000511
07 Nepoživatelné maso, ryby, potraviny živočišného původu480230020000000511
08 Maso a rybí produkty dovezené z třetích zemí a neodpovídající právním předpisům Společenství480230030000000511
09 Živočišné odpady, mléko a produkty obsahující rezidua480230040000000511
10 Ryby vykazující příznaky přenosných onemocnění480230050000000511
02 Málo nebezpečné materiály k výrobě farmaceutických výrobků, jiné než jsou krev, výrobky z krve a plodová voda
01 Čerstvé rybí vnitřnosti500106010000000510, 3001
02 Srdce50010102AN0510, 3001
03 Střeva50010103AN0510, 3001
04 Slinivka břišní50010104AN0510, 3001
05 Slezina50010105AN0510, 3001
06 Nadledviny50010106AN0510, 3001
07 Mandle50010107AN0510, 3001
08 Pohlavní orgány50010108AN0510, 3001
09 Štítná žláza50010109AN0510, 3001
10 Mozky, podvěsek mozkový50010410AN0510, 3001
11 Kloubní maz50011011AN0510, 3001
12 Žluč50010112AN0510, 3001
13 Střevní sliznice nebo střevní šťávy50011013AN0510, 3001
14 Jiné lymfatické tkáně50010114AN0510, 3001
15 Jiné, včetně mléka50011099AN0510, 3001
03 Málo nebezpečné suroviny k výrobě technických výrobků, s výjimkou krve, výrobků z krve a plodové vody
01 Skot500201000000000511
02 Lichokopytníci500202000000000511
03 Ovce, kozy500203000000000511
04 Prasata500204000000000511
05 Drůbež500205000000000511
06 Ryby500206000000000511
07 Jiné500299000000000511,0510
04 Málo nebezpečné materiály k výrobě krmiv nebo krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
01 Živočišné odpady vznikající při produkci čerstvého masa5003AN0511
02 Vodního původu
01 Ryby ulovené k výrobě šrotů nebo mouček500306150000000511
02 Odpady a vnitřnosti z čerstvých ryb500306010000000511
05 Tavené a škvařené tuky a oleje k technickým nebo farmaceutickým účelům nebo ke krmení zvířat500400000000001505, 1506, 1516, 1517, 1518, 1522
12 Zpracované živočišné bílkoviny, které jsou nebo nejsou určeny do krmiv (moučky a škvarky) -krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
01 Savčí bílkoviny k použití v krmivech (zpracované v souladu s přílohou k rozhodnutí Komise 99/534/ES)
01 Masokostní moučka470101010000002301
02 Krevní moučka470101030000002301
03 Kostní šrot470101040000000506
04 Rohová moučka470101050000000507
05 Kopytní moučka470101060000000507
06 Sušené škvarky470101080000002301
07 Směsi těchto mouček470101990000002309
02 Zpracované savčí odpady, které nejsou určeny do krmiv
01 Masokostní moučka47010301D42301
02 Krevní moučka47010303D42301
03 Kostní šrot47010304D40506
04 Rohová moučka47010305D40507
05 Kopytní moučka47010306D40507
06 Sušené škvarky47010308D42301
07 Směsi těchto mouček47010399D42309
03 Zpracované živočišné bílkoviny, které nepocházejí ze savců a jsou určeny do krmiv
01 Rybí moučka470101020000002301
02 Masokostní moučka z drůbežího odpadu470101090000002301
03 Péřová moučka470101070000000505
04 Směsi těchto nebo jiných mouček, včetně vaječných výrobků470104990000002309
04 Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
01 Mražená, tepelně neošetřená470102010000002309
02 Konzervovaná (tepelné ošetření při F0D 3)470102020000002309
03 Polosuchá470102030000002309
04 Sušená470102040000002309, 4205
05 Ze zpracovaných kůží470102050000002309
05 Zpracované savčí živočišné bílkoviny určené do krmiv a neuvedené v bodě 12-01
01 Masokostní moučka470105010000002301
02 Krevní moučka470105030000002301,2309
03 Kostní šrot470105040000000506
04 Sušené škvarky470105080000002301
05 Směsi těchto mouček470105990000002301,2309
13 Hnůj
01 Zpracované výrobky obsahující hnůj481501000000003101
02 Nezpracovaný hnůj
01 Drůbež481502010000000511,3101
02 Koňovití481502020000000511,3101
03 Jiné živočišné druhy4815020900000010511,3101
*) § 2 písm. b) vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

B.

1. Sláma

2. Seno

C.

Doplnění všeobecného označení skupin zvířat, živočišných druhů a druhů živočišných produktů

ANA0100Skot
A0200Lichokopytníci
A0300Prasata
A0400Ovce
A0500Kozy
0600Drůbež
A9900Jiné
AQN9100Pláštěnci, sumky, salpy (Ascidiacea - sumky)
N9210Ježovky (Echinoidae - ježovky)
N9999Jiní vodní bezobratlí
BI0101Passeriformes - pěvci (např. vlaštovky, vrány, kanáři)
0201Piciformes - šplhavci (např. datli, tukani)
0301Coraciiformes - srostloprstí (např. ledňáčci, zoborožci, vlhy)
0401Trogoniformes - trogoni (např. trogoni)
0501Coliiformes - myšáci (např. myšáci)
0601Apodiformes - svišťouni (např. rorýs, kolibřík)
0701Caprimulgiformes - lelkové (např. lelci)
0801Strigiformes - sovy (např. sovy)
0901Cuculiformes - kukačky (např. kukačky)
1001Psittaciformes - papoušci (např. papoušci, andulky)
1101Columbiformes - měkkozobí (jiní než holubi, např. hrdličky)
1201Gruiformes - krátkokřídlí (např. jeřábi)
1301Charadriiformes - bahňaci (např. racci, alky, kulici)
1401Galliformes - hrabaví (jiní než drůbež, např. pávi)
1501Falconiformes - dravci (např. orli, sokoli, supi)
1601Anseriformes - vrubozobí (jiní než kachny nebo husy, např. labuť)
1701Ciconiiformes - brodiví (např. volavky, čápi, plameňáci)
1801Pelicaniformes - veslonozí (např. pelikáni, kormoráni)
1901Procellariiformes - trubkonosí (např. albatros, buřnák)
2001Podicipediformes - potápky (např. potápky)
2101Gaviiformes - potáplice (např. potáplice)
2201Tinamiformes - tinamy (např. tinamy)
2301Apterygiformes - kiviové (např. kiviové)
2401Casuariformes - kasuáři (např. kasuáři)
2501Rheiformes - nanduové (např. nanduové)
2601Struthioniformes - pštrosové (např. pštros)
2701Spheniciformes - tučňáci (např. tučňáci)
BL0100Plná čerstvá krev (neošetřená)
0150Krev (plně ošetřená)
0200Sérum (neošetřené)
0250Sérum (plně ošetřené)
0300Krvinky (zahuštěná krev)
0400Plodová voda (neošetřená)
0450Plodová voda (plně ošetřená)
0500Výrobky z krve
0600Výrobky pro diagnostiku in vitro
0700Laboratorní činidla obsahující výrobky z krve
9900Jiné výrobky
CA0100Kočky
0200Psi
0300Hyenidae - hyenovití (např. hyeny)
0400Viverridae - cibetkovití (např. promyka, cibetka)
0500Mustelidae - kunovití (např. norek, kuna, jezevec)
0600Procyonidae - medvídkovití (např. mýval, panda)
0700Ursidae - medvědovití (např. medvědi)
CE0100Velryba
0102Delfín
0103Jiní kytovci - Cetacea
CM0100Velbloudi dvouhrbí
0101Velbloudi jednohrbí
0102Lama
0103Vikuňa
0104Jiní velbloudovití - Camelidae
CRN7010Vilejš růžkový - Pollicipes cornucopia (Scalpellidae - vilejši)
N7020Vilejši (Balanidae - svijonožcovití)
N7110Krill antarktický (Euphausidae - krunýřovky)
N7120Bílé krevety (Penaeidae - krevetovití) - z tropických moří
N7130Růžové krevety (Palaemonidae - krevetovití) - ze studených moří (Balt)
N7140Garnáti (Crangonidae - garnátovití)
N7199Jiné krevety/jiní garnáti
N7200Langusty (Palinuridae - langustovití)
N7310Langusta americká - Orconectes spp. (Astacidae - rakovití)
N7399Jiní raci z čeledi Astacidae
N7410Humr evropský/americký- Homarus spp. (Nephropidae - hurnrovití)
N7420Humr norský - Nephrops norvegicus (Nephropidae - hurnrovití)
N7510Jedlí krabi - Cancer spp. (Cancridae - krabi)
N7599Jiní krabi
N7900Jiní korýši
HI0100Ovčí vlna
0200Srst skotu
0300Srst jezevce
0400Koňské žíně
0500Prasečí štětiny
0600Štětiny černé zvěře
9900Srst hlodavců a jiných živočichů
HOA0100Med
A0200Vosk
A0300Mateří kašička
A0400Pyl
A0500Výrobky z medu
0600Propolis
A0700Jiné
IN0103Hymenoptera - blanokřídlí: včelí královna
0203Hymenoptera- blanokřídlí: včelí roj
0209Jiní motýli (Lepidoptera) - např. dospělí jedinci, kukly, housenky
0303Lepidoptera - motýli: larvy bource morušového
9903Jiní blanokřídlí (Hymenoptera) - např. mravenci, vosy
L10100Smetany
0200Másla
0300Jogurty
0400Jiné fermentované mléko
0500Ochucené mléko
0600Želírované nebo okyselené mléko nebo mléčné dezerty
0700Zmrzliny a mléčné zmrzliny
L20100Sušené mléko
0200Sušené směsi z mléka
0300Sušená syrovátka a deriváty
0400Sušené podmáslí a deriváty
0500Kasein, kaseináty a jiné bílkovinné frakce
9900Jiné sušené mléčné výrobky
LA0100Králík
0200Divoký králík
0300Zajíci
0400Jiní zajíci (Lagomorpha)
LM0100Kravské mléko
0200Buvolí mléko
0300Ovčí mléko
0400Kozí mléko
0500Velbloudí mléko
0600Kobylí mléko
0700Jiné
MI0100Celá jatečně upravená těla
0200Půlky jatečně upravených těl
0300Čtvrtě
M20100Půlky jatečně upravených těl rozdělené na nejvýše tři části
0200Díly
0300Vykostěné maso
0400Maso v kouscích menších než 100 g
0500Mleté maso
0600Masné polotovary
0700Separované maso
0800Jedlé syrové tuky
M3A0100Srdce
A0200Brániční svaly
A0300Žvýkací svaly
A0400Jazyky
A0500Mleté droby
A0600Polotovary obsahující droby
A0700Celá játra
A0800Krájená játra
0900Brzlík
A1000Mozky nebo jiná nervová tkáň (mícha)
A1200Krev
A9900Jiné droby
M4A0100Zcela vykuchaná jatečně upravená těla
A0200Částečně vykuchaná jatečně upravená těla
A0300Jatečně upravená těla jejichž kuchání bylo odloženo
A0400Díly
A0500Vykostěné
A0600Masné polotovary
A0700Separované maso
A0800Játra
0900Husí játra
A1000Drůbeží žaludky
A9900Jiné droby
M50100Vykostěné šunky
0200Šunky s kostí
0300Plecka
0400Uzeniny (včetně směsí)
M6A0100Lichokopytníci
A0200Skot
0300Prasata
A0400Ovce
A0500Kozy
A0600Pernatá farmová zvěř
A0700Farmová černá zvěř
A0800Jiná farmová zvěř
A0900Pernatá volně žijící zvěř
A1000Volně žijící černá zvěř
A1100Jiná volně žijící zvěř
A1200Drůbež
A1300Králík
A1400Jiné živočišné druhy
M70100Vařené pokrmy obsahující maso
0200Jiné vařené pokrmy
0300Uzeniny
9900Jiné vařené nebo předvařené masné výrobky
MOY0100Ústřice jedlá - Ostrea edulis (Ostreidae - ústřicovití)
N8110Mořští plži - ušně (Haliotidae - ušňovití)
N8120Mořští plži - surmovka velká, surmovka vlnitá (Buccinidae -surmovití, Buccinum undatum)
N8130Mořští plži - břeženky (Littorinidae - břeženkovití)
N8199Jiní mořští plži
N8211Ústřice pacifická - Crassostrea gigas (Ostreidae - ústřicovití)
N8299Jiné ústřice (Ostreidae - ústřicovití)
N8311Hřebenatka svatojakubská - Pecten Jacobeus (Pectinidae -hřebenatkovití)
N8312Hřebenatka kuchyňská - Pecten maximus
N8319Jiné hřebenatky z rodu Pecten (Pecten spp.)
N8399Jiní hřebenatkovití (Pectinidae)
N8410Mušle z rodu slávka (Mytilus spp.)
N8499Jiné mušle (jiní slávkovití - Mytilidae)
N8510Sépie obecná - Sepia officinalis (Sepiidae - sépiovití)
N8520Sepioly (Sepiolidae - sépiolovití)
N8530Pobřežní olihně = kalamáry (Loliginidae - olihňovití)
N8540Létavé olihně (Ommastrephidae - olihňovití)
N8550Chobotnice (Octopodidae - chobotnicovití)
N8900Jiní měkkýši
PB0101Slon africký
0201Slon indický
PE0101Rhinocerotidae - nosorožcovití
0201Tapiridae - tapírovití
PIY0400Pstruh americký - Salmo gairdneri (VHS, IHN)
Y0401Kapr obecný - Cyprinus carpio (SVC)
Y0402Karas stříbřitý/zlatý - Carassius auratus (SVC)
Y0403Karas obecný - Carassius carassius (SVC)
Y0404Amur bílý - Ctenopharyngodon idella (SVC)
Y0405Tolstolobik obecný - Hypophthalmichtys molitrix (SVC)
Y0406Tolstolobik pestrý - Hypophthalmichtys nobilis (SVC)
Y0407Jelec jeseň - Leuciscus idus (SVC)
Y0408Lín obecný - Tinca tinca (SVC)
Y0409Plotice obecná - Rutilus rutilus (SVC)
Y0410Perlín ostrobřichý- Scardinius erythrophtalmus (SVC)
Y0500Jiní lososovití (VHS, IHN)
Y0600Losos obecný - Salmo salar (ISA, VHS, IHN)
Y0700Lipan podhorní - Thymallus thymallus (VHS)
Y0701Sumec velký - Silurus glanis (SVC)
Y0800Síh- Coregonus spp. (VHS, IHN)
Y0900Štika obecná - Esox lucius (VHS, IHN, SVC)
N0999Jiné sladkovodní ryby
N1000Platýsi = halibuti - Reinhardtius spp. / Hippoglossus spp.
N1100Platýs evropský - Pleuronectes platessa
N1200Jazyk - Soleaspp.
Y1901Kambala velká - Scophthalmus maximus (VHS)
N1999Jiní platýsové
N2000Tuňák křídlatý = bílý - Thunnus alalunga
N2100Tuňák žlutoploutvý - Thunnus albaceres
N2200Tuňák malý - Euthynnus pelamis
N2999Jiné ryby z rodů Thunnus a Euthynnus
N3000Sledi - Clupea spp.
N3100Tresky - Gadus spp.
N3200Sardinky, ančovičky, šproty - Sardina spp., Sardinella spp., Sprattus
N3300Treska skvrnitá - Melanogrammus aeglefinus
N3400Treska tmavá - Pollachius virens
N3500Makrely - Scomber spp.
N3600Žraloci - všechny druhy
N3700Rejnoci - Raja spp.
N4000Jeseteři - Acipenser spp.
N4100Úhoři - Anguilla spp.
N4200Vlkouš severní = hltoun severní - Anarchichas lupus
N4300Kanicové - Dicentrarchus spp.
N4400Treska bezvousá - Merlangus merlangus
N4500Treska modrá = modrý vitling - Gadus poutassou
N4600Mníci - Molva spp.
N4700Treska aljašská = mintaj - Theragra chalcogramma / Pollachius
N4800Mariini - Makaira spp.
N5000Žralok tmavoplotvý- Centroscymnus coelolepis
N5100Sardele - Engraulis spp.
N5200Zubatec obecný - Dentex dentex (Pagallus spp. - pražmám)
N5300Štikozubci - Merluccius spp.
N5400Pražmy - Brama spp.
N5500Ďasi - Lophius spp.
N5600Ryby druhu Orcynopsis unicolor (pelamida stejnobarvá)
N5700Okouník mořský, okouník červený - Sebastes spp.
N5800Treska polární = sajda - Boreogadus saida
N6000Šupinoploutvec - Lepidopus caudatus / Aphanopus carbo
N6100Mečoun obecný - Xiphias gladius
N6200Kranas obecný = stavrida - Caranx trachurus / Trachurus trachurus
N6300Jedovaté ryby (směrnice 91/493/EHS, článek 5)
N6900Jiné ryby
PN0101Tuleňovití - Phocidae (např. tuleň)
0201Mrožovití - Odobenidae (např. mrož)
0301Lachtani - Otaridea (např. lachtan ušatý)
PO0100Slepice (kur domácí)
0200Krůty
0300Perličky
0400Kachny
0500Husy
A0600Křepelky
0700Holubi
A0800Bažanti
A0900Koroptve
0950Jiná malá pernatá farmová zvěř
A1000Běžci - Ratitae
RE0100Šupinatí - Squamata (např. hadi)
0200Šupinatí - Squamata (např. ještěrky)
0300Krokodýlové - Crocodylia (např. krokodýl, aligátor)
0400Karetovití - Chelonidae (např. karety) - tj. vodní želvy
0500Jiní želvovití - Testudinidae tj. - suchozemské želvy
RO0100Morčatovití - Cavidae (např. morče)
0200Dikobrazovití - Hystrichidae (např. dikobraz)
0300Myšovití - Muridae (např. krysy, myši)
0400Křečkovití - Cricetidae (např. křeček)
0500Bobrovití - Castoridae (např. bobr)
0600Činčilovití - Chinchillidae (např. činčila)
0700Veverkovití - Sciuridae (např. veverka, svišť)
9900Jiní hlodavci
RU0101Tur domácí
0105Jiní turovití - Bovidae
0201Antilopy
0205Sobi
0301Žirafy
0401Jeleni
0405Jiní jelenovití
0501Jiní přežvýkavci
SU0101Hroši
0201Jiní prasatovití
0301Černá zvěř (prase divoké)

D.

Seznam možných míst určení pro živá zvířata, sperma, vajíčka, embrya a živočišné produkty

D101Do zoologické zahrady
02Do organizace, ústavu nebo schváleného střediska
03K chovu nebo obnově stáda
04Přemísťování cirkusových zvířat nebo vystavovaných zvířat
D201Do zoologické zahrady
02Do organizace, ústavu nebo schváleného střediska
03K chovu
D302Do organizace, ústavu nebo schváleného střediska
03Kchovu
D401Ne k použití jako krmivo - pouze ke spálení nebo použití jako palivo
02Ne k použití jako krmivo - pouze ke zpracování

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 376/2003 Sb.

Všeobecný veterinární doklad o vstupu (CVED)
Všeobecný veterinární doklad o vstupu (CVED)

Vysvětlivky k osvědčení - příloze č. 2 k této vyhlášce
Vysvětlivky k osvědčení - příloze č. 2 k této vyhlášce

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 376/2003 Sb.

KONTROLA DOKLADŮ A SHODY PRODUKTŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ

1. U každé zásilky musí být ověřeno její celní určení.

2. Každé veterinární osvědčení nebo jiný doklad, který doprovází zásilku produktů pocházejících z třetí země, musí být předmětem kontroly, která má potvrdit, že:

a) se jedná o prvopis osvědčení nebo jiného dokladu;

b) se jedná o třetí zemi nebo o část třetí země, ze které je povoleno dovážet produkty do Společenství, anebo, jde-li o produkty, pro které nejsou předpisy harmonizovány, dovážet produkty do České republiky;

c) jeho úprava a obsah odpovídá vzoru stanovenému pro příslušný produkt a příslušnou třetí zemi;

d) sestává pouze z jednoho listu papíru;

e) byl kompletně vyplněn;

f) datum jeho vydání souhlasí s datem nakládky výrobků za účelem jejich odeslání do Společenství;

g) byl vystaven pro jediného příjemce;

h) se týká zařízení, kterému je povoleno dovážet produkty do Společenství, anebo, jde-li o produkty, pro které nejsou předpisy harmonizovány, dovážet produkty do České republiky;

i) je vystaven nejméně v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se provádí kontrola;

j) je podepsán úředním veterinárním lékařem, popřípadě zástupcem příslušného úřadu, jehož jméno, popř. jméno a příjmení, a funkce jsou uvedeny čitelně hůlkovým písmem, a úřední razítko třetí země má odlišnou barvu, než je barva ostatního tisku;

k) údaje, které jsou v něm uvedeny, jsou v souladu s údaji uvedenými ve stanoveném vzoru, který se vztahuje k zásilce.

3. Vizuální prohlídkou je třeba se ujistit, že produkty jsou v souladu s údaji uvedenými v osvědčení nebo jiném dokladu, který doprovází zásilku. Tato prohlídka by měla mj. zahrnovat:

a) ověření pečetí na dopravních prostředcích, pokud je zapečetění požadováno;

b) u všech typů produktů kontrolu přítomnosti a správnosti úředních razítek nebo označení zdravotní nezávadnosti, identifikujících třetí zemi a zařízení původu, a kontrolu, zda tato razítka a označení odpovídají osvědčení nebo jinému dokladu;

c) u balených produktů kromě toho kontrolu etiketování požadovaného právními předpisy.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 376/2003 Sb.

FYZICKÁ KONTROLA PRODUKTŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ

A.

Cílem fyzické kontroly živočišných produktů je zajistit, aby tyto produkty stále odpovídaly účelu uvedenému ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu. Proto musí být ověřeny záruky původu produktů osvědčené třetí zemí a zároveň musí být zajištěno, že jejich další přeprava nezmění původně zaručovaný stav, k čemuž se používají:

a) smyslová vyšetření - pach, barva, konzistence, chuť;

b) jednoduché fyzikální a chemické zkoušky - krájení, rozmrazování, tepelná úprava;

c) laboratorní zkoušky ke zjištění reziduí, patogenů, kontaminujících látek a důkazů porušení produktů.

U všech druhů produktů musí být provedeny následující úkony:

a) kontrola podmínek přepravy a dopravních prostředků zaměřená především na odhalení nedostatků nebo porušení chladového režimu;

b) srovnání skutečné hmotnosti zásilky s údajem uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu a v případě potřeby zvážení celé zásilky;

c) kontrola obalového materiálu a všech jeho označení (razítka, etikety), aby se zjistilo, zda odpovídají stanoveným požadavkům;

e) prohlídka celého souboru balení, anebo - v případě volně ložených produktů - vzorků před provedením smyslových vyšetření a fyzikálních, chemických a laboratorních zkoušek. Tyto zkoušky musí být prováděny na dostatečném počtu vzorků odebraných z celé zásilky, která může být v případě potřeby částečně vyložena, aby se zajistil přístup ke všem jejím částem. Vyšetřeno musí být 1 % kusů nebo balení z každé zásilky, přičemž minimální počet jsou 2 kusy nebo balení a maximální počet 10 kusů nebo balení. V závislosti na produktech a okolnostech mohou však být provedeny i rozsáhlejší kontroly. V případě volně ložených produktů musí být odebráno nejméně 5 vzorků z různých částí zásilky;

f) pokud výsledky laboratorních zkoušek namátkově odebraných vzorků nemohou být bezprostředně k dispozici a pokud není přímo ohroženo zdraví lidí nebo zvířat, nemůže být zásilka uvolněna. Jsou-li však laboratorní zkoušky prováděny z důvodu podezření z pochybení, anebo měly-li předchozí zkoušky pozitivní výsledky, může být zásilka uvolněna, dokud nejsou výsledky zkoušek negativní;

g) dopravní prostředek musí být zcela vyložen pouze v následujících případech:

- naložení bylo provedeno tak, že pouhé částečné vyložení neumožňuje přístup k celé zásilce,

- namátkovou kontrolou bylo zjištěno pochybení,

- úřední veterinární lékař má podezření na pochybení;

h) po dokončení fyzické kontroly musí úřední veterinární lékař osvědčit provedení kontroly tím, že uzavře a opatří úředním razítkem všechna otevřená balení a znovu zapečetí všechny kontejnery, přičemž číslo pečeti zaznamená do dokladu o přechodu hranice.

B.

Prováděcí pravidla k fyzické kontrole produktů

1. Fyzická kontrola každé zásilky musí probíhat za takových podmínek, aby vyžadované kontroly a vyšetření mohly být provedeny vyhovujícím způsobem.

2. U každé zásilky musí být zkontrolovány podmínky přepravy a dopravní prostředky. Zejména je třeba potvrdit, že:

a) teplotní podmínky vyhovují požadavkům předpisů Evropských společenství pro dotyčné produkty, anebo, pokud neexistují, požadavkům právních předpisů České republiky;

b) podmínky přepravy uchovaly produkty v požadovaném stavu;

c) neexistuje podezření na nedostatky při přepravě.

3. Musí být potvrzeno, že produkty odpovídají údajům uvedeným ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu, a to zejména pomocí ověření, že

a) počet kusů nebo balení uvedený ve veterinárním osvědčení nebo jiném dokladu odpovídá hmotnosti zásilky, např. na základě hmotnosti jednoho kusu nebo jednoho balení;

b) použitý obal nebo balení vyhovuje požadavkům předpisů Evropských společenství, popřípadě požadavkům České republiky. Kontroluje se použitý materiál, stav, přítomnost požadovaných označení a údajů.

4. Každá zásilka je po otevření obalu, prodejního balení nebo vnějšího obalu podrobena fyzické kontrole za účelem ověření, že jsou dodrženy podmínky stanovené pro příslušný produkt v předpisech Evropských společenství, anebo, pokud neexistují, v právních předpisech České republiky.
Za tímto účelem bude provedeno smyslové vyšetření, zejména vizuální, k odhalení odchylek způsobujících nevhodnost produktů k takovému použití, ke kterému je podle přiloženého veterinárního osvědčení nebo jiného dokladu určen. Toto vyšetření se v zásadě týká 1 % kusů nebo balení ze zásilky, nejméně 2 a nejvýše 10 kusů nebo balení. U produktů volně ložených se toto vyšetření týká nejméně 5 oddělených odběrů, rozložených na celou zásilku. Přesto však, vzhledem k vyšetřovaným produktům, úřední veterinární lékař může učinit výjimku z nejvyššího shora uvedeného počtu.
Kontrola zdravotní nezávadnosti produktů určených pro výživu lidí - kromě výše uvedených fyzických kontrol - zahrnuje obligatorně:

- měření teploty produktu, jestliže to vyžadují předpisy Evropských společenství, popřípadě právní předpisy České republiky,

- zjišťování odchylek vzhledu, konzistence, barvy, vůně a případně i chuti. U produktů zmrazených nebo hluboko zmrazených se toto vyšetření provádí po jejich rozmražení.

5. Navíc úřední veterinární lékař vždy, když to považuje za nezbytné, nařídí veškerá doplňující vyšetření za účelem ověření dodržování předpisů Evropských společenství a právních předpisů České republiky, kterými se řídí dovozy příslušných produktů nebo obchodování s nimi.

6. V případě pochybností se provedou doplňující fyzikální a laboratorní vyšetření produktů, a to po úplném vyložení zásilky, v případě potřeby i vyšetření za účelem zjištění druhu zvířete.

7. Kromě formalit uvedených v § 7 odst. 1 této vyhlášky je třeba přijmout všechna vhodná opatření, která svědčí o provedení fyzické kontroly zásilky, zejména opětovné uzavření a úřední orazítkování všech balení, se kterými bylo manipulováno, zapečetění všech otevřených kontejnerů a zaznamenání čísla pečeti do dokladu uvedeného v § 3 odst. 2 této vyhlášky a do veterinárního osvědčení nebo jiného dokladu, který provází zásilku.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 376/2003 Sb.

SKUPINY PRODUKTŮ A ČETNOST FYZICKÝCH KONTROL ZÁSILEK PRODUKTŮ DOVÁŽENÝCH Z TŘETÍCH ZEMÍ

Skupiny produktůČetnost
fyzických
kontrol
Kategorie I
1. Čerstvé maso a produkty, včetně drobů skotu, ovcí, koz, prasat a konípro všechny
produkty:
20%
2. Produkty rybolovu v hermeticky uzavřených nádobách určené k uchování při teplotě prostředí, čerstvé a mražené ryby a sušené nebo solené produkty rybolovu
3. Celá vejce
4. Vepřové sádlo a tavené tuky
5. Střeva zvířat
6. Násadová vejce
Kategorie II
1. Drůbeží maso a výrobky z drůbežího masapro všechny
produkty:
50%
2. Králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, výrobky z tohoto masa
3. Mléko a mléčné výrobky (k lidské spotřebě)
4. Vaječné výrobky
5. Zpracované živočišné bílkoviny (k lidské spotřebě)
6. Jiné produkty rybolovu než ty, které jsou uvedeny v bodě I/2. a mlži
7. Med
Kategorie III
1. Spermapro všechny
produkty:
nejméně 1 % a
a nejvýše 10 %
2. Embrya
3. Hnůj
4. Mléko a mléčné výrobky (neurčené k lidské spotřebě)
5. Želatina
6. Žabí stehýnka a hlemýždi
7. Kosti a výrobky z kostí
8. Kůže a kožky
9. Štětiny, vlna, srst a peří
10. Rohy, výrobky z rohů, kopyta (paznehty) a výrobky z kopyt (paznehtů)
11. Včelařské produkty
12. Lovecké trofeje
13. Zpracovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
14. Suroviny k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
15. Suroviny, krev, výrobky z krve, žlázy a orgány určené k farmaceutickému použití
16. Patogeny
17. Seno a sláma

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 376/2003 Sb.

PRAVIDLA LABORATORNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

1. V očekávání schválení plánů epizootologického sledování se podrobují zásilky produktů k dovozu uvedenému plánu za účelem ověření dodržování předpisů Evropských společenství, anebo, pokud neexistují, právních předpisů České republiky, zejména zjišťování reziduí, patogenních činitelů a jiných látek nebezpečných pro člověka, zvířata nebo prostředí.
Plán epizootologického sledování bere v úvahu charakter produktů a nebezpečí, která jsou s nimi spojena.
V každém případě úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, který provedl odběr vzorků v rámci plánu epizootologického sledování, informuje o tom příslušný úřad místa určení a učiní o tomto odběru záznam v dokladu uvedeném v § 3 odst. 2 této vyhlášky, který vydá, aby tak osvědčil jím provedené veterinární kontroly. Když se odběr vzorku týká nebezpečné látky nebo patogenu, představujících přímé nebo bezprostřední nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat, úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, který provedl tento odběr, anebo příslušný úřad místa určení, který byl tímto úředním veterinárním lékařem informován, mohou pozastavit uvedení zásilky do oběhu až do doby, kdy budou známy výsledky laboratorního vyšetření.
Státní veterinární správa dbá o informování Komise a členských států o zjištěných závadách při provádění plánů epizootologického sledování za účelem možnosti přizpůsobení veterinárních kontrol, které se mají provádět v závislosti na takto shromážděných informacích.

2. Jestliže - zejména v důsledku vyšetření zásilky produktu nebo na základě informací získaných od jiného členského státu nebo od Komise, anebo na základě nepříznivého výsledku vyšetření předcházející zásilky - úřední veterinární lékař rozhodne o provedení laboratorního vyšetření, může být tato zásilka přemístěna na místo určení jen pod podmínkou, že výsledky tohoto laboratorního vyšetření byly uspokojivé. Mezitím zásilka zůstane pod dohledem úředního veterinárního lékaře pohraniční veterinární stanice, který provedl veterinární kontroly.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 376/2003 Sb.

Záznamy o kontrole zásilek dovážených na území společenství
Záznamy o kontrole zásilek dovážených na území společenství

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 376/2003 Sb.

POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ STANICE

A.

Obecné podmínky pro schválení pohraniční veterinární stanice

Pohraniční veterinární stanice musí mít k dispozici:

- personál potřebný ke kontrole dokladů provázejících produkty (osvědčení zdravotní nezávadnosti, veterinární osvědčení nebo jiné doklady stanovené předpisy Evropských společenství);

- veterinární a pomocný personál v dostatečném počtu odpovídajícím množství produktů, kterými se pohraniční veterinární stanice má zabývat, školený zvlášť pro provádění veterinárních kontrol zjišťujících, zda produkty odpovídají průvodním dokladům, a pro provádění systematických fyzických kontrol všech zásilek produktů;

- dostatečný počet pracovníků pro namátkový odběr a zpracování vzorků ze zásilek produktů předkládaných na danou pohraniční veterinární stanici;

- dostatečně velké prostory pro personál odpovědný za provádění veterinárních kontrol;

- vhodné hygienické prostory a zařízení pro provádění běžných rozborů a odebírání vzorků v souladu s touto vyhláškou;

- vhodné hygienické prostory a zařízení pro odběr a zpracovávání vzorků pro provádění běžných kontrol stanovených v předpisech Evropských společenství (mikrobiologické standardy);

- služby specializované laboratoře schopné provádět speciální rozbory vzorků odebraných na dané pohraniční veterinární stanici;

- prostory a chladírenské prostory pro uskladnění částí zásilek odebraných k rozborům a produktů, jejichž uvolnění do volného oběhu úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice nepovolil;

- vhodné vybavení umožňující rychlou výměnu informací s ostatními pohraničními veterinárními stanicemi a příslušnými veterinárními úřady;

- služby podniku způsobilého k provádění činností spojených se zacházením s konfiskáty živočišného původu.

B.

Podrobné požadavky pro schválení a na činnost pohraniční veterinární stanice

Aby mohla být pohraniční veterinární stanice schválena a zařazena do seznamu, musí být postavena tak, aby umožňovala udržování přiměřené úrovně hygieny a bránila křížové kontaminaci. V místnostech, ve kterých se produkty vykládají, kontrolují nebo skladují, musí mít:

- zdi opatřené hladkými omyvatelnými povrchy, které jsou stejně jako podlahy snadno čistitelné a dezinfikovatelé, a odpovídající odtokový systém;

- čistý a snadno čistitelný strop;

- odpovídající přirozené a umělé osvětlení;

- odpovídající přívod teplé a studené vody do všech místností, v nichž se provádějí veterinární kontroly.

1. Technické zařízení:

a) Pohraniční veterinární stanice musí mít vždy k dispozici přinejmenším:

- zařízení (přístup k zařízení), na kterém je možno kontrolované zásilky vážit;

- zařízení potřebné k otevření a prohlédnutí zásilek předkládaných ke kontrole;

- čisticí a dezinfekční zařízení vhodně umístěné a odpovídající potřebám stanice,

nebo účinný a doložený systém čištění a dezinfekce zajišťovaný externí firmou;

- zařízení k udržování odpovídající teploty v místnostech s řízeným prostředím.

b) V místnostech pro provádění kontrol musí být k dispozici přinejmenším:

- pracovní stůl s hladkým omyvatelným povrchem, který se snadno čistí a dezinfikuje;

- vybavení k odběru vzorků - pila, nůž, otvírák na konzervy, pomůcky k odběru vzorků ze zásilek a nádoby na vzorky;

- lepicí páska a očíslované plomby a štítky, které jsou za účelem zajištění sledovatelnosti zásilek zřetelně označeny;

- teploměr k měření povrchové teploty a teploty v jádře, váhy a pH metr pro čerstvé produkty;

- zařízení k rozmrazování nebo mikrovlnná trouba;

- zařízení pro dočasné skladování vzorků při řízené teplotě před jejich odesláním do laboratoře, jakož i vhodné nádoby na přepravu těchto vzorků.

2. Pracovníci:

1. Za pohraniční veterinární stanici odpovídá úřední veterinární lékař (v případě produktů rybolovu v pohraniční veterinární stanici umístěné v přístavu buď úřední veterinární lékař nebo ktomu účelu vyškolený a jmenovaný úřední jednatel), který musí být přítomen během kontrol produktů na stanici. Na pohraniční veterinární stanici musí být dostatečný počet pracovníků k provádění požadovaných kontrol.

2. Úřednímu veterinárnímu lékaři mohou pomáhat zvlášť školení asistenti, kteří se podílejí na:

a) kontrolování dokladů,

b) provádění kontrol shody a fyzických kontrol, odběru vzorků a provádění všeobecných analýz,

c) administrativních úkolech a postupech.

Za konečné rozhodnutí je odpovědný úřední veterinární lékař.

Pohraniční veterinární stanice vede záznamy o školení svých pracovníků na úseku veterinárních kontrol.

3. Dokumentace:

Pohraniční veterinární stanice uchovává následující údaje:

Do doby zavedení systému Shift musí mít úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice v určené kanceláři k dispozici přinejmenším:

1. aktuální seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, ze kterých je povoleno odesílat produkty na území Společenství, popřípadě do některých členských států;

2. rozhodnutí Komise nebo členských států, ve kterých jsou stanoveny vzory veterinárních osvědčení nebo osvědčení zdravotní nezávadnosti, anebo jiné doklady, které musí provázet produkty z třetích zemí odesílané na území Společenství, popřípadě do některých členských států;

3. aktuální seznam podniků v třetích zemích, ze kterých je povoleno odesílat produkty na území Společenství, v případě neharmonizovaných produktů seznam podniků povolených Českou republikou;

4. rozhodnutí, kterými se zakazuje nebo omezuje dovoz některých produktů na území Společenství;

5. aktuální seznam schválených pohraničních veterinárních stanic, uvádějící veškeré dostupné podrobnosti o těchto stanicích;

6. aktuální seznam svobodných celních pásem, svobodných celních skladů a celních skladů schválených podle čl. 12 odst. 4 a seznam provozovatelů ve všech členských státech schválených podle čl. 13 směrnice 97/78/ES;

7. aktuální seznam podniků schválených pro příjem produktů odesílaných pod úředním dohledem v souladu s čl. 8 odst. 4 a 6 směrnice 97/78/ES;

8. aktuální znění příslušných předpisů Evropských společenství vztahující se na produkty a na postupy týkajících se veterinárních kontrol.

4. Záznamy:

Na pohraniční veterinární stanici musí být uchovávány následující záznamy:

1. aktuální údaje o zásilkách produktů, jejichž dovoz nebo vstup na území Společenství byl odmítnut a jež byly odeslány zpět. Státní veterinární správa sdělí ostatním členským států, Komisi a všem pohraničním veterinárním stanicím veškeré údaje týkající se zpět odeslaných zásilek;

2. registr (podle rozhodnutí Komise 97/374/ES), kterým se stanovují minimální údaje požadované pro databázi zvířat a živočišných produktů přivezených na území Společenství;

3. registr o všech zásilkách, které byly (podle rozhodnutí Komise 97/152/ES) buď odeslány zpět nebo byly zlikvidovány nebo u kterých úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice povolil jiné použití než použití k lidské spotřebě. Do tohoto registru se zaznamenávají všechny případy, ve kterých je podle úředního veterinárního lékaře v souvislosti s odmítnutým zbožím, se zbožím odeslaným v tranzitním režimu nebo zbožím odeslaným pod úředním dohledem stanovena lhůta pro jednání nebo rozhodnutí a ve kterých jsou požadovány další kroky;

4. záznamy o všech vzorcích odebraných na pohraniční veterinární stanici pro účely laboratorního vyšetření, společně s podrobnostmi o požadovaném laboratorním vyšetření a o příznivých a nepříznivých výsledcích tohoto vyšetření;

5. záznamy požadované podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, v případě potřeby v elektronické podobě.

5. Postupy:

1. Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice se snaží o zajištění spolupráce mezi různými orgány, které se podílejí na kontrole produktů z třetích zemí.

2. Všechny kontroly shody a fyzické kontroly, s výjimkou kontroly plomb (pečetí), musí probíhat v prostorech vyhrazených pro kontroly. Provádějí se způsobem bránícím křížové kontaminaci, v případě potřeby se berou v úvahu řízené teplotní podmínky, ve kterých se produkty přepravují. Jde-li o nebalené produkty, určené k lidské spotřebě, musí být všechny kontroly prováděny tak, aby tyto produkty byly chráněny před povětrnostními vlivy a během vykládky a nakládky musí být zajištěno hygienické zacházení s nimi.

3. Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice musí mít přinejmenším přiměřené znalosti o způsobu neškodného odstraňování konfiskátů živočišného původu, které byly vyloženy z dopravních prostředků v místě jeho působnosti. Pokud je odpovědný za jejich likvidaci, musí vést záznamy o provedených kontrolách a zjištěných odchylkách. Pokud je za jejich likvidaci odpovědný jiný orgán, úřední veterinární lékař s ním úzce spolupracuje a má k dispozici všechny nezbytné významné údaje.

4. Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice musí mít také přiměřené znalosti o svobodných celních pásmech, svobodných celních skladech, celních skladech nebo lodních dodavatelích v oblasti stanic nebo v její blízkosti. V těchto skladech nebo u těchto dodavatelů musí být prováděny pravidelné kontroly a na pohraniční veterinární stanici musí být vedeny o těchto kontrolách záznamy.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 376/2003 Sb.

Veterinární osvědčení
Veterinární osvědčení

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 376/2003 Sb.

Doklad osvědčující provedení kontrol produktů k výživě zvířat propouštěných na území společenství
Doklad osvědčující provedení kontrol produktů k výživě zvířat propouštěných na území společenství

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství.
Směrnice Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995 stanovující zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat.

2) Například vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

3) Článek 4 odst. 15 Nařízení Rady 2913/92, kterým se vydává celní zákoník Společenství, v platném znění.

4) Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o počítačovém zpracování veterinárních dovozních postupů (Shift projekt), kterým se mění směrnice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a kterým se ruší rozhodnutí 88/192/EHS.
Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy.

5) Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

6) Článek 4 odst. 13 Nařízení Rady 2913/92, kterým se vydává celní zákoník Společenství, v platném znění.

7) Rozhodnutí Komise 91/398/EHS ze dne 19. července 1991 o počítačové síti spojující veterinární úřady (Animo).
Vyhláška č. 329/2003 Sb.

8) Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.

9) Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.

10) Rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o počítačovém zpracování veterinárních dovozních postupů (Shift projekt), kterým se mění směrnice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a kterým se ruší rozhodnutí 88/192/EHS.
Vyhláška č. 329/2003 Sb.

11) Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání.

12) Vyhláška č. 381/2003 Sb.

13) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách.
Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejnižší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí právní předpisy k němu.

Přesunout nahoru