Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 374/2003 Sb.Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů

Částka 125/2003
Platnost od 10.11.2003
Účinnost od 10.11.2003
Zrušeno k 01.01.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

374

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2003

o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 75 odst. 3 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje výši náhrady nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů, a výši náhrady nákladů spojených se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech, které jsou prováděny podle zvláštních právních předpisů,2) vybíraných do 31. prosince 2006.

ČÁST Izrušeno

Veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa, vyšetření a posouzení živočišných produktůzrušeno

§ 2 – § 5zrušeno

Veterinární prohlídka produktů rybolovuzrušeno

§ 6 – § 8zrušeno

ČÁST IIzrušeno

Veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa, vyšetření a posouzení živočišných produktůzrušeno

§ 9 – § 12zrušeno

Veterinární prohlídka produktů rybolovuzrušeno

§ 13 – § 15zrušeno

ČÁST III

VÝŠE NÁHRADY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S VÝKONEM VETERINÁRNÍ PROHLÍDKY JATEČNÝCH ZVÍŘAT A MASA, S VYŠETŘENÍM A POSOUZENÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ, A VÝŠE NÁHRADY NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE SLEDOVÁNÍM PŘÍTOMNOSTI NĚKTERÝCH LÁTEK A JEJICH REZIDUÍ U ZVÍŘAT A V JEJICH PRODUKTECH VYBÍRANÝCH OD 1. LEDNA 2005 DO 31. PROSINCE 2006

Veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa, vyšetření a posouzení živočišných produktů

§ 16

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa činí, jde-li o

a) hovězí a telecí maso:

dospělý skot 83,– Kč za zvíře, mladý skot 47,– Kč za zvíře; v případě dospělého skotu starého nejméně 24 měsíců poraženého nutnou porážkou a dospělého skotu starého nejméně 30 měsíců se částka 83,– Kč zvyšuje o částku 750,– Kč za zvíře;

b) koňské maso:

kůň, osel nebo jejich kříženec 81,– Kč za zvíře;

c) vepřové maso:

prase s hmotností (poraženého zvířete) – méně než 25 kg 10,– Kč za zvíře, – 25 kg a více 25,– Kč za zvíře;

d) maso ovcí a koz:

zvíře s hmotností (poraženého zvířete) – méně než 12 kg 4,– Kč za zvíře, – od 12 kg do 18 kg 7,– Kč za zvíře, – 18 kg a více 10,– Kč za zvíře;

e) drůbeží maso:

na jatkách, které zpracovávají méně než 10 000 kusů drůbeže ročně 0,33 Kč za zvíře, na jatkách, která zpracovávají více než 10 000 kusů a méně než 150 000 kusů drůbeže ročně 0,25 Kč za zvíře, na jatkách, které zpracovávají více než 150 000 kusů drůbeže ročně 0,22 Kč za zvíře;

f) králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a zvěřina:

králíci a drobná srstnatá a pernatá zvěř podle písmene e), divoká prasata podle písmene c), přežvýkavci podle písmene d).

(2) Je-li veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa prováděna v jiné době než v provozní době jatek, stanovené jejich provozním a sanitačním řádem, popřípadě – jde-li o jatky s malou kapacitou – v jiné době než ve stanovených porážecích dnech a hodinách, zvyšuje se náhrada nákladů spojených s jejím výkonem na dvojnásobek s výjimkou zvýšení náhrady nákladů uvedeného v odstavci 1 písm. a) ve větě za středníkem.

§ 17

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky masa související s jeho bouráním11) činí 55,– Kč za každou tunu masa přicházejícího do bourárny; tato částka se připočítává k částkám uvedeným v § 16.

(2) Provádí-li se bourání masa v podniku, v němž bylo toto maso získáno, snižuje se částka uvedená v odstavci 1 o 55 %.

§ 18

Náklady spojené s výkonem veterinární prohlídky masa při jeho skladování12) se hradí ve výši odpovídající skutečným výdajům souvisejícím s prohlídkou skladovaného masa.

§ 19

Náhrada nákladů uvedených v § 16až 18 se vybírá v souladu s § 75 odst. 3 zákona na jatkách, v bourárnách nebo v chladírnách.

Veterinární prohlídka produktů rybolovu

§ 20

(1) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky produktů rybolovu13) při jejich prvním uvedení na trh činí za každou i započatou tunu produktů rybolovu 19,– Kč pro prvních 50 tun a 10,– Kč za každou další tunu.

(2) Náhrada nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky produktů rybolovu při jejich vstupu do zpracovatelského podniku činí 19,– Kč za každou i započatou tunu produktů rybolovu.

(3) Provádí-li se opracování nebo zpracování produktů rybolovu na stejném místě (ve stejném podniku), jako jejich první prodej, snižuje se částka uvedená v odstavci 2 o 55 %.

(4) Za produkty rybolovu se považují všichni mořští nebo sladkovodní živočichové nebo jejich části včetně jiker a mlíčí, kromě vodních savců, žab, živočichů vodního hospodářství a mlžů.

§ 21

Náhrada nákladů uvedených v § 20 odst. 1 se vybírá od provozovatele jatek nebo zařízení, který je kupujícím při prvním prodeji, náhrada nákladů uvedených v § 20 odst. 2 se vybírá ve zpracovatelských podnicích, vykonávajících jednotlivé činnosti při zpracovávání produktů rybolovu, při nichž jsou tyto produkty podrobeny veterinární prohlídce.

§ 22

Sledování některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech

(1) Náhrada nákladů spojených se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech14) činí, jde-li o

a) živá jatečná zvířata a maso, na něž se vztahuje § 16 odst. 1, 25,– Kč za každou i započatou tunu masa z jatek,

b) produkty rybolovu, na něž se vztahuje § 20, 2,50 Kč za každou i započatou tunu těchto produktů uváděných do oběhu,

c) mléko a mléčné produkty, 0,40 Kč za každých i započatých 1 000 litrů syrového mléka,

d) vaječné výrobky, částku odpovídající skutečným nákladům na jejich veterinární prohlídku,

(2) Náhrada nákladů uvedených v odstavci 1 se vybírá v souladu s § 75 odst. 3 zákona v příslušném podniku, který je součástí produkčního řetězce: na jatkách, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. a), ve zpracovatelském podniku, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. b), v podniku pro ošetření mléka, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. c), ve zpracovatelském podniku, jde-li o náhradu nákladů podle odstavce 1 písm. d).


ČÁST IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 23

Společné ustanovení

Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) zákona sděluje pravidelně Evropské komisi

a) údaje, které se týkají rozdělování a využití prostředků, které byly vybrány v podobě náhrad nákladů podle této vyhlášky, včetně zdůvodnění způsobu výpočtu těchto náhrad,

b) přepočítávací kurz použitý pro přepočet náhrad nákladů uvedených pod písmenem a) z eur na Kč v příslušném kalendářním roce,

c) místo (místa), na němž (nichž) se náhrady nákladů vybírají, včetně potřebného vysvětlení.

§ 24

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou části II, která nabývá účinnosti dnem 1. května 2004, a s výjimkou části III, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

§ 25

Platnost

(1) Část I pozbývá platnosti dnem 30. dubna 2004.

(2) Část II pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2004.

(3) Tato vyhláška pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006.


Ministr:

Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 85/73/EHS ze dne 29. ledna 1985 o financování veterinárních inspekcí a kontrol čerstvého masa a drůbežího masa.
Směrnice Rady 96/43/ES ze dne 26. června 1996, kterou se mění a kodifikuje směrnice 85/73/EHS tak, aby se zajistilo financování veterinárních prohlídek a kontrol živých zvířat a některých živočišných produktů, a kterou se mění směrnice 90/675/EHS a 91/496/EHS.

2) Vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky.
Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.
Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.
Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.
Vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.

11) § 5 odst. 1 písm. a) a příloha č. 1 část XI vyhlášky č. 201/2003 Sb.
§ 5 odst. 1 písm. a) a příloha č. 1 část X vyhlášky č. 202/2003 Sb.

12) § 6 a příloha č. 1 část XI vyhlášky č. 201/2003 Sb.
§ 7 odst. 1 a příloha č. 1 část X vyhlášky č. 202/2003 Sb.

13) Vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

14) Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech.

Přesunout nahoru