Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 373/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty

Částka 125/2003
Platnost od 10.11.2003
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 15.01.2020 (368/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

373

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2003

o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 28 odst. 5 a § 31 odst. 3 písm. b) a c) zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje

a) způsob provádění veterinární kontroly živočišných produktů určených k obchodování v místě původu a při příchodu na místo určení,

b) součinnost a pomoc osob, které získávají, vyrábějí, zpracovávají, ošetřují, balí, skladují, přepravují a uvádějí do oběhu živočišné produkty (dále jen "zacházejí se živočišnými produkty"), poskytovanou orgánům provádějícím veterinární kontroly uvedené pod písmenem a),

c) podrobnosti o opatřeních, která činí orgány provádějící veterinární kontroly uvedené pod písmenem a) na základě zjištění, že nejsou splněny podmínky stanovené pro obchodování, jakož i postup v případě, že v souvislosti s těmito opatřeními dojde ke sporu mezi osobou zacházející se živočišnými produkty a orgány provádějícími veterinární kontrolu při příchodu na místo určení,

d) lhůtu, v níž lze požádat o vydání osvědčení zdravotní nezávadnosti, jež provází živočišné produkty určené k obchodování, náležitosti a dobu platnosti tohoto osvědčení, jak a na základě čeho se toto osvědčení vydává.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) veterinární kontrolou – jakákoli fyzická kontrola nebo administrativní úkon, týkající se živočišných produktů, jehož účelem je přímá nebo nepřímá ochrana zdraví lidí nebo zvířat,

b) podnikem – jakýkoli podnik či jiné zařízení, ve kterém se zachází se živočišnými produkty,

c) příslušným úřadem – ústřední úřad členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát") oprávněný k provádění veterinárních kontrol nebo jiný úřad členského státu, jemuž byla tato pravomoc svěřena,

d) obchodováním – obchodování mezi členskými státy se živočišnými produkty, které mají původ v členských státech, jakož i se živočišnými produkty, pocházejícími ze třetích zemí, jež jsou v členských státech ve volném oběhu.

§ 3

Živočišné produkty, na které se vztahují zvláštní právní předpisy uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce a které jsou určeny k obchodování, podléhají veterinární kontrole v místě původu a veterinární kontrole při příchodu na místo určení.

Veterinární kontrola v místě původu

§ 4

(1) Při výkonu státního veterinárního dozoru v souladu s § 52 zákona provádí krajská veterinární správa a Městská veterinární správa v Praze na území hlavního města Prahy (dále jen "krajská veterinární správa") veterinární kontrolu v místě původu, kterou zejména zjišťuje, zda živočišné produkty určené k obchodování

a) byly získány, kontrolovány, označeny a opatřeny etiketou v souladu s podmínkami stanovenými zvláštními právními předpisy uvedenými v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce a se zřetelem ke svému určení,

b) splňují podmínky stanovené zvláštními právními předpisy uvedenými v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce, popřípadě – jde-li o živočišné produkty uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce – podmínky členského státu, který je členským státem určení,

c) jsou opatřeny prvopisem správně a úplně vyplněného osvědčení zdravotní nezávadnosti, vystaveného úředním veterinárním lékařem, anebo jinými doklady, vyžadovanými zvláštními právními předpisy uvedenými v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce, popřípadě – jde-li o živočišné produkty uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce – právními předpisy členského státu určení, jimiž mají být provázeny až ke konečnému příjemci.

(2) Osoby, které zacházejí se živočišnými produkty, dbají při provádění vlastní kontroly hygienických podmínek výroby podle § 22 odst. 1 písm. e) zákona také o to, aby živočišné produkty určené k obchodování odpovídaly požadavkům uvedeným v odstavci 1.

(3) V souvislosti s prováděním veterinární kontroly v místě původu krajská veterinární správa provádí veterinární kontroly podniků za účelem zjištění, zda živočišné produkty určené k obchodování vyhovují požadavkům uvedeným v odstavci 1, popřípadě – jde-li o případy uvedené v § 5 odst. 3 – požadavkům členského státu určení. Shledá-li důvody k podezření, že tomu tak není, provede další nezbytné veterinární kontroly, a potvrdí-li se její podezření, vydá v souladu se zákonem odpovídající závazné pokyny nebo vyhlásí mimořádná veterinární opatření; tato opatření mohou zahrnovat i pozastavení nebo odejmutí schválení podniku [§ 22 odst. 1 písm. a) zákona].

§ 5

(1) Zahrnuje-li přeprava několik míst určení, musí být živočišné produkty seskupeny do tolika partií, kolik je míst určení. Každá partie musí být provázena osvědčením zdravotní nezávadnosti nebo jiným dokladem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. c).

(2) Jsou-li živočišné produkty určeny k vývozu do země, která není členským státem (dále jen "třetí země"), zůstává jejich přeprava pod celním dohledem až do místa výstupu z území členských států (dále jen "území Společenství").

(3) Dochází-li k dovozům živočišných produktů do České republiky z některé třetí země, s níž nejsou dovozní podmínky zcela harmonizovány (tzv. nestandardní dovozy), informuje o tom Státní veterinární správa Komisi Evropského společenství (dále jen "Komise") a členské státy. Jsou-li živočišné produkty takto dovážené do České republiky uváděny na území Společenství jiným členským státem než Českou republikou, je kontrola dokladů o původu a určení produktů prováděna v tomto státě způsobem uvedeným v § 9 odst. 1. Obchodování s takto dováženými živočišnými produkty (reexpedice těchto produktů) je možné, jen pokud jsou určeny do jiného členského státu, který rovněž využívá možnosti takových dovozů.

§ 6

(1) Při provádění veterinární kontroly v místě původu krajská veterinární správa zjišťuje, zda osoby, které zacházejí se živočišnými produkty, dodržují veterinární požadavky na dané živočišné produkty ve všech stádiích zacházení s těmito živočišnými produkty. Sleduje zejména, zda živočišné produkty

a) získané v souladu se zvláštními právními předpisy uvedenými v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce jsou z veterinárního hlediska kontrolovány vždy stejným způsobem bez ohledu na to, zda jsou určeny k obchodování nebo pro tuzemský trh,

b) uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce nejsou odesílány na území jiného členského státu, jestliže nemohou být obchodně využity na území České republiky.

(2) Bylo-li zjištěno porušení zvláštních právních předpisů, zejména byl-li zjištěn nesoulad osvědčení zdravotní nezávadnosti nebo jiného dokladu se skutečným stavem živočišných produktů, anebo bylo-li zjištěno, že byly označením zdravotní nezávadnosti opatřeny živočišné produkty neodpovídající uvedeným předpisům, uplatňují se sankce podle zákona.

Veterinární kontrola při příchodu na místo určení

§ 7

(1) Při výkonu státního veterinárního dozoru v souladu s § 52 zákona může krajská veterinární správa provádět veterinární kontrolu při příchodu na místo určení. Nediskriminujícími namátkovými veterinárními kontrolami může zejména ověřovat, zda jsou splněny požadavky vyplývající z § 4 a 5; v případě potřeby může odebrat vzorky k laboratornímu vyšetření. Vedle toho může provádět veterinární kontroly také během přepravy živočišných produktů na území České republiky, včetně kontrol dopravních prostředků, jestliže má poznatky nasvědčující podezření, že dochází k porušování veterinárních podmínek obchodování se živočišnými produkty.

(2) Jsou-li živočišné produkty pocházející z jiného členského státu určeny

a) pro podnik pod státním veterinárním dozorem, úřední veterinární lékař vykonávající tento dozor musí zajistit, aby do tohoto podniku byly jeho provozovatelem přijímány jen živočišné produkty, jejichž označení a průvodní doklady odpovídají požadavkům uvedeným v § 4, popřípadě – jde-li o živočišné produkty uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce – jen živočišné produkty, jež jsou provázeny dokladem požadovaným právními předpisy České republiky jako členského státu určení,

b) registrovanému zprostředkovateli nebo obchodníkovi, který dělí partie živočišných produktů, anebo obchodnímu podniku s několika pobočkami nebo jinému podniku, který není pod státním veterinárním dozorem, musí tento zprostředkovatel, obchodník nebo provozovatel podniku před rozdělením živočišných produktů nebo obchodováním s nimi zkontrolovat označení živočišných produktů a jejich průvodní doklady v souladu s písmenem a) a jakékoli pochybení či odchylku oznámit krajské veterinární správě,

c) jinému příjemci, zejména v případě částečného vykládání živočišných produktů v průběhu přepravy, musí být partie živočišných produktů provázena prvopisem osvědčení zdravotní nezávadnosti podle § 4 odst. 1 písm. c).

(3) Zvláštní veterinární záruky, jejichž splnění je požadováno na příjemcích živočišných produktů uvedených v odstavci 2 písm. b) a c), musí být sjednány v dohodě uzavřené těmito příjemci s krajskou veterinární správou v době jejich registrace; krajská veterinární správa provádí namátkové veterinární kontroly dodržování těchto záruk.

(4) Jestliže předpisy Evropských společenství nestanoví podmínky pro živočišné produkty příslušných druhů, anebo jde-li o živočišné produkty uvedené v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce a obchodování s nimiž podléhá veterinárním kontrolám podle této vyhlášky, může Česká republika jako členský stát určení vyžadovat, aby podnik původu dodržoval podmínky platné v České republice, a ověřovat, zda příslušné živočišné produkty těmto podmínkám odpovídají. To platí i obráceně, vyžaduje-li to jiný členský stát, který je členským státem určení.

§ 8

Příjemci, kteří mají živočišné produkty dodané jim z jiného členského státu nebo kteří zabezpečují úplné rozdělení partií těchto produktů, v souladu s § 30 odst. 3 písm. a) a c) zákona

a) oznamují podle požadavků krajské veterinární správy a v rozsahu nezbytném k provedení veterinárních kontrol uvedených v § 7 příchod živočišných produktů z jiného členského státu,

b) vedou záznamy o dodávkách živočišných produktů z jiného členského státu,

c) uchovávají osvědčení zdravotní nezávadnosti a jiné doklady uvedené v § 4 odst. 1 písm. c) po dobu nejméně 1 roku a na požádání je předkládají orgánům státního veterinárního dozoru.

§ 9

(1) Při veterinárních kontrolách prováděných v místech, jimiž mohou živočišné produkty uvedené v § 3 přicházet z třetích zemí na území Společenství, jako jsou přístavy, letiště a místa pohraniční veterinární kontroly,

a) se kontrolují doklady o původu živočišných produktů,

b) se postupuje tak, že živočišné produkty

1. pocházející z území Společenství podléhají pravidlům veterinární kontroly stanoveným v § 7 a 8,

2. z třetích zemí podléhají pravidlům stanoveným zvláštním právním předpisem.2)

(2) Všechny živočišné produkty přepravované dopravními prostředky, které zajišťují pravidelné a přímé spojení mezi dvěma zeměpisnými body na území Společenství, však podléhají pravidlům veterinární kontroly stanoveným v § 7 a 8.

Opatření na základě výsledku veterinární kontroly

§ 10

(1) Zjistí-li krajská veterinární správa při provádění veterinární kontroly při příchodu na místo určení, popřípadě během přepravy zásilky, přítomnost původců nákazy uvedené v příloze č. 1 k zákonu, nemoc přenosnou ze zvířat na člověka nebo jiné onemocnění či jinou možnou příčinu závažného ohrožení zdraví zvířat nebo lidí, anebo že živočišné produkty pocházejí z oblasti zamořené nákazou, postupuje v souladu s § 30 odst. 2, § 49 odst. 1 písm. d) a § 54 odst. 1 zákona. Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona uvědomí bez prodlení Komisi a členské státy o výsledcích šetření, přijatých rozhodnutích a jejich důvodech.

(2) Zjistí-li krajská veterinární správa při provádění veterinární kontroly při příchodu na místo určení, popřípadě během přepravy zásilky, že živočišné produkty nesplňují veterinární podmínky obchodování s nimi uplatňované v souladu se zvláštními právními předpisy, anebo – v případě uvedeném v § 7 odst. 4 – podmínky platné v České republice, postupuje v souladu s § 30 odst. 2, popřípadě i v souladu s § 49 odst. 1 písm. d) a § 54 odst. 1 zákona.

(3) Dojde-li ke sporu mezi odesilatelem a krajskou veterinární správou, mohou se obě strany dohodnout, že jej předloží nejdéle do 1 měsíce k posouzení odborníkovi uvedenému v seznamu sestaveném Komisí. Tento odborník vydá své stanovisko do 72 hodin po předložení sporu, anebo po obdržení výsledků potřebného vyšetření. Náklady tohoto stanoviska nesou Evropská společenství.

§ 11

(1) Dojde-li k případu uvedenému v § 10 odst. 1 nebo 2, uvědomí o něm Státní veterinární správa neprodleně příslušný úřad členského státu odeslání s tím, aby ji informoval o výsledcích svého šetření, přijatých opatřeních a jejich důvodech. Nepovažuje-li Státní veterinární správa tato opatření za dostatečná, učiní je předmětem společného jednání o způsobech a prostředcích nápravy; k nim může patřit i veterinární kontrola na místě.

(2) O opakovaném pochybení uvědomí Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi a členské státy.

(3) Státní veterinární správa může požádat členský stát odeslání, aby po dobu šetření Komise posílil veterinární kontroly živočišných produktů pocházejících z příslušného podniku, a vyžadují-li to vážné veterinární nebo hygienické důvody, aby pozastavil nebo zrušil schválení příslušného podniku. Zároveň může být posílena veterinární kontrola živočišných produktů, které pocházejí z uvedeného podniku, při příchodu na místo určení.

(4) Je-li Česká republika členským státem odeslání, platí odstavce 1 až 3 obdobně.

§ 12

(1) Vyskytne-li se na území České republiky nákaza, která nepodléhá povinnému hlášení podle zákona a prováděcího právního předpisu k zákonu,3) jakékoli onemocnění přenosné ze zvířat na člověka nebo jiné onemocnění či jiná možná příčina závažného ohrožení zdraví zvířat nebo lidí,

a) Státní veterinární správa oznámí tuto skutečnost bez prodlení Komisi a členským státům,

b) příslušný orgán veterinární správy vyhlásí nebo nařídí v souladu se zákonem a prováděcím právním předpisem k zákonu3) vhodná mimořádná veterinární opatření a Státní veterinární správa sdělí Komisi a členským státům, jaká opatření byla přijata.

(2) Je-li v průběhu veterinární kontroly při příchodu na místo určení zjištěna přítomnost nákazy, jiného onemocnění nebo jiné příčiny uvedené v odstavci 1,

a) příslušný orgán veterinární správy může v souladu se zákonem a prováděcím právním předpisem k zákonu,3) považuje-li to za nutné, vyhlásit nebo nařídit vhodná mimořádná veterinární opatření,

b) Státní veterinární správa oznámí bez prodlení Komisi a členským státům, jaká opatření byla přijata a které důvody vedly k jejich přijetí.

(3) V případě uvedeném v odstavci 1 může Státní veterinární správa požádat Komisi o vyslání jednoho nebo více zástupců, aby se přesvědčili na místě, jaká opatření byla přijata, a aby k nim vydali své stanovisko.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 13

(1) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona

a) sdělí Komisi a členským státům podmínky a postupy, které uplatňuje při obchodování se živočišnými produkty uvedenými v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce a obchodování s nimiž podléhá veterinárním kontrolám podle této vyhlášky,

b) předkládá Komisi požadované informace o veterinárních kontrolách prováděných podle této vyhlášky,

c) sdělí Komisi a příslušným úřadům členských států na základě jejich odůvodněné žádosti o poskytnutí spolupráce a pomoci, zda jsou dodržovány právní předpisy v oblasti její působnosti, zda a jaká byla přijata opatření k zajištění dodržování povinností a požadavků stanovených těmito právními předpisy, a to v rozsahu a způsobem stanoveným předpisem Evropských společenství3a).

(2) Informace podle odstavce 1 písm. b) se podávají

a) za každý kalendářní rok, a to vždy nejpozději 1. května roku následujícího po roce, v němž byly kontroly provedeny,

b) podle jednotlivých sektorů činnosti uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,

c) v elektronické podobě v souladu se vzorem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 14

(1) Mají-li být živočišné produkty provázeny osvědčením zdravotní nezávadnosti uvedeným v § 4 odst. 1 písm. c), vystavuje je úřední veterinární lékař na základě prohlídky (vyšetření) živočišných produktů na formuláři vydaném Státní veterinární správou v souladu se vzorem osvědčení zdravotní nezávadnosti pro živočišné produkty příslušného druhu, stanoveným předpisy Evropských společenství. Toto osvědčení musí být vyhotoveno nejméně v jednom z úředních jazyků členského státu odeslání (původu) a nejméně v jednom z úředních jazyků členského státu určení, a to na jediném listu; není-li to však možné a je-li osvědčení vyhotoveno na více listech, musí být tyto listy vhodně spojeny a označeny tak, aby tvořily nedělitelný celek. Osvědčení zdravotní nezávadnosti musí být určeno pro jednoho příjemce.

(2) Osvědčení zdravotní nezávadnosti se opatřuje razítkem a podpisem úředního veterinárního lékaře v barvě odlišné od barvy ostatního textu, jakož i jednacím číslem.

(3) Nestanoví-li zvláštní právní předpisy,4) anebo krajská veterinární správa zejména se zřetelem na druh živočišných produktů, způsob a dobu jejich přepravy něco jiného, činí doba platnosti osvědčení zdravotní nezávadnosti 10 dnů ode dne jeho vystavení. Určí-li krajská veterinární správa v souladu s § 49 odst. 1 písm. l) zákona jinou dobu platnosti osvědčení zdravotní nezávadnosti, musí ji v tomto osvědčení vyznačit.

(4) O vydání osvědčení zdravotní nezávadnosti uvedeného v § 4 odst. 1 písm. c) je třeba požádat ve lhůtě nejméně

a) 14 dnů přede dnem předpokládaného odeslání živočišných produktů, jde-li o produkty, k jejichž posouzení je třeba provést laboratorní vyšetření,

b) 2 pracovních dnů přede dnem jejich předpokládaného odeslání v ostatních případech.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 373/2003 Sb.

OBLAST ČINNOSTI

Oblast I:Čerstvé maso
(Směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964, o hygienických
podmínkách produkce čerstvého masa a obchodování s čerstvým masem.)
Oblast II:Drůbeží maso
(Směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971, o hygienických otázkách
produkce čerstvého drůbežího masa a jeho uvádění na trh.)
Oblast III:Masné výrobky
(Směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976, o veterinárních
problémech při výrobě masných výrobků a některých dalších výrobků
živočišného původu a při obchodování s nimi.)
Oblast IV:Maso v kouscích
(Směrnice Rady 94/65/ES ze dne 14. prosince 1994, stanovující požadavky
na výrobu mletého masa a masných polotovarů a jejich uvádění na trh.)
Oblast V:Vaječné výrobky
(Směrnice Rady 89/437/EHS ze dne 20. června 1989, o hygienických
a zdravotních podmínkách výroby vaječných výrobků a jejich uvádění na trh.)
Oblast VI:Produkty rybolovu
(Směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991, stanovující hygienické
podmínky produkce a uvádění na trh produktů rybolovu.
Směrnice Rady 92/48/EHS ze dne 16. června 1992, stanovující minimální
hygienické předpisy vztahující se na produkty rybolovu, získané na palubě
určitých lodí podle čl. 3 odst. l písm. a) bodu i) směrnice 91/493/EHS.)
Oblast VII:Mlži
(Směrnice Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991,
stanovující hygienické podmínky produkce a uvádění na trh živých mlžů.)
Oblast VIII:Mléko a mléčné výrobky
(Směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992,
stanovující hygienické předpisy pro výrobu a uvádění na trh syrového mléka
tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků.)
Oblast IX:Králičí maso a maso zvěře ve farmovém chovu
(Směrnice Rady 91/495/EHS ze dne 27. listopadu 1990, o hygienických
a veterinárních otázkách produkce králičího masa a masa zvěře z farmového
chovu a jejich uvádění na trh.)
Oblast X:Maso volně žijící lovné zvěře
(Směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16. června 1992, o hygienických
a veterinárních otázkách usmrcování volně žijící zvěře a uvádění masa
volně žijící zvěře na trh.)
Oblast XI:Ostatní produkty živočišného původu
(Směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992, stanovující veterinární
a hygienické požadavky, kterými se ve Společenství řídí obchodování a dovoz
produktů, které nepodléhají požadavkům stanoveným zvláštními předpisy
Společenství uvedenými ve směrnici 89/662/EHS v příloze A kapitole I a,
pokud jde o patogeny, ve směrnici 90/425/EHS.)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 373/2003 Sb.

NÁZEV OBLASTI:

(Směrnice Rady /..../)

1.1.Členský stát /ISO kód/
1.2.Rok činnosti /. . . ./
1.3.Úřední kontroly v místě původu
1.3.1.Příslušný národní úřad/úřady
1.3.1.1.Ministerstvo odpovědné za koordinaci kontrol: /text/
1.3.1.2.Odbor odpovědný za sektor činnosti: /text/
1.3.1.3.Ministerstvo/orgán odpovědné za předávání informací Komisi
1.3.1.3.1.Název: /text/
1.3.1.3.2.Poštovní adresa: /text a kód/
1.3.1.3.3.Tel. číslo: /..../
1.3.1.3.4.Faxové číslo: /..../
1.3.1.3.5.E-mail (Inforvet): /text a kód/
1.3.2.Počet podniků podléhajících úředním kontrolám v místě původu:
1.3.2.1.Jatky/..../
1.3.2.2.Bourárny /..../
1.3.2.3.Skladovací podniky /..../
1.3.3.Počet míst určených ke kontrolám v místě určení (vypočítá se na základě průměrného ročního pracovního času příslušné kategorie):
1.3.3.1.Jatky/..../
1.3.3.1.1.Veterinární lékaři /..../
1.3.3.1.2.Veterinární asistenti (technici) /..../
1.3.3.1.3.Jiné kategorie personálu /..../
1.3.3.2.Bourárny/..../
1.3.3.2.1.Veterinární lékaři /..../
1.3.3.2.2.Veterinární asistenti (technici) /..../
1.3.3.2.3.Jiné kategorie personálu /..../
1.3.3.3.Skladovací podniky:
1.3.3.3.1.Veterinární lékaři /..../
1.3.3.3.2.Veterinární asistenti (technici) /.. ../
1.3.3.3.3.Jiné kategorie personálu /..../
1.3.4.Množství podléhající kontrole:
1.3.4.1.Počet zvířat poražených na jatkách:
1.3.4.1.1.Skot
1.3.4.1.1.1.Dospělý skot/..../
1.3.4.1.1.2.Mladý skot /..../
1.3.4.1.2.Lichokopytníci/koňovití /..../
1.3.4.1.3.Prasata /..../
1.3.4.1.4.Ovce/..../
1.3.4.1.5.Kozy/..../
1.3.4.2.Hmotnost masa (v tunách) při vstupu do bouráren /..../
1.3.4.3.Hmotnost masa (v tunách) při vstupu do skladovacích podniků /..../
1.3.5.Počet provedených laboratorních vyšetření:
1.3.5.1.Jatky/..../
1.3.5.1.1.Testy na rezidua a kontaminanty /..../
1.3.5.1.2.Bakteriologická vyšetření masa, včetně testů na patogeny /..../
1.3.5.1.3.Testy na trichinely a jiné parazity /..../
1.3.5.1.4.Jiné testy /..../
1.3.5.2.Bourárny /..../
1.3.5.2.1.Bakteriologická vyšetření masa, včetně testů na patogeny /..../
1.3.5.2.2.Jiné testy /..../
1.3.5.3.Skladovací podniky:
1.3.5.3.1.Bakteriologická vyšetření masa, včetně testů na patogeny /..../
1.3.5.3.2.Jiné testy /. . . . /
1.3.6.Počet kontrol jiných než jsou bakteriologická vyšetření prováděných příslušným úřadem:
1.3.6.1.Jatky /..../
1.3.6.1.1.Pravidelné kontroly podniků /..../
1.3.6.1.2.Verifikace provedených opatření samokontroly /..../
1.3.6.2.Bourárny /..../
1.3.6.2.1.Pravidelné kontroly podniků /..../
1.3.6.2.2.Verifikace provedených opatření samokontroly /..../
1.3.6.3.Skladovací podniky:
1.3.6.3.1.Pravidelné kontroly podniků /..../
1.3.6.3.2.Verifikace provedených opatření samokontroly /..../
1.3.7.Kvantitativní výsledky kontrol v místě původu:
1.3.7.1.Jatky /..../
1.3.7.1.1.Podniky
1.3.7.1.1.1.Nově schválené /..../
1.3.7.1.1.2.Dočasně pozastavené /..../
1.3.7.1.1.3.Trvale pozastavené /..../
1.3.7.1.2.Prohlídka před poražením (ante mortem)
1.3.7.1.2.1.Zvířata definitivně vyloučená z porážky pro lidskou spotřebu /..../
1.3.7.1.3.Prohlídka po poražení (post mortem)
1.3.7.1.3.1.Počet zabavených celých těl /..../
1.3.7.2.Bourárny /..../
1.3.7.2.1.Podniky
1.3.7.2.1.1.Nově schválené /..../
1.3.7.2.1.2.Dočasně pozastavené /..../
1.3.7.2.1.3.Trvale pozastavené /..../
1.3.7.2.2.Prohlídka
1.3.7.2.2.1.Zabavená tonáž /..../
1.3.7.3.Skladovací podniky:
1.3.7.3.1.Podniky
1.3.7.3.1.1.Nově schválené /..../
1.3.7.3.1.2.Dočasně pozastavené /..../
1.3.7.3.1.3.Trvale pozastavené /..../
1.3.7.3.2.Prohlídka
1.3.7.3.2.1.Zabavená tonáž
1.4.Organizace úředních kontrol při příchodu na místo určení:
1.4.1.Příslušný národní úřad/úřady (je-li odlišný od úřadu uvedeného v bodě 1.3.1.)
1.4.1.1.Ministerstvo odpovědné za koordinaci kontrol: /text/
1.4.1.2.Odbor odpovědný za sektor činnosti: /text/
1.4.1.3.Ministerstvo/orgán odpovědné za předávání informací Komisi
1.4.1.3.1.Název: /text/
1.4.1.3.2.Poštovní adresa: /text a kód/
1.4.1.3.3.Tel. číslo: /..../
1.4.1.3.4.Faxové číslo: /..../
1.4.1.3.5.E-mail (Inforvet): /text a kód/
1.4.2.Počet podniků podléhajících úředním kontrolám při příchodu na místo určení: /..../
1.4.3.Počet míst určených k úředním kontrolám při příchodu na místo určení
(vypočítá se na základě průměrného ročního pracovního času tohoto personálu) /..../
1.4.4.Množství dodané do místa určení z jiných členských států: /. . ../
1.4.5.Počet úředních kontrol při příchodu na místo určení:
1.4.5.1.Kontroly dokladů: /.. ../
1.4.5.2.Kontroly totožnosti: /. . . ./
1.4.5.3.Fyzické kontroly:
1.4.5.3.1.Další veterinární kontroly /..../
1.4.5.3.2.Laboratorní vyšetření
1.4.5.3.2.1.Testy na rezidua a kontaminaty /..../
1.4.5.3.2.2.Bakteriologická vyšetření masa, včetně testů na patogeny /..../
1.4.5.3.2.3.Jiné testy /..../
1.4.6.Výsledky fyzických kontrol při příchodu na místo určení:
1.4.6.1.Kontroly dokladů:
1.4.6.1.1.Neschválený podnik původu /..../
1.4.6.1.2.Chybějící doklad /..../
1.4.6.1.3.Doklad nevyhovuje /..../
1.4.6.2.Kontroly totožnosti:
1.4.6.2.1.Doklad se neshoduje s masem /..../
1.4.6.2.2.Chybí údaje, označení nebo úřední razítko /..../
1.4.6.2.3.Vyšetření s nepříznivým výsledkem
1.4.6.2.3.1.Maso /..../
1.4.6.2.3.2.Dopravní prostředek /..../
1.4.6.3.Fyzické kontroly s nepříznivým výsledkem:
1.4.6.3.1.Další veterinární kontroly /..../
1.4.6.3.2.Laboratorní vyšetření /..../
1.5.Úřední kontroly při vstupu:
1.5.1.Příslušný národní úřad/úřady (je-li odlišný od úřadu uvedeného v bodě 1.4.1.):
1.5.1.1.Ministerstvo odpovědné za koordinaci kontrol: /text/
1.5.1.2.Odbor odpovědný za sektor činnosti: /text/
1.5.1.3.Ministerstvo/orgán odpovědné za předávání informací Komisi
1.5.1.3.1.Název: /text/
1.5.1.3.2.Poštovní adresa: /text a kód/
1.5.1.3.3.Tel. číslo: /..../
1.5.1.3.4.Faxové číslo: /..../
1.5.1.3.5.E-mail (Inforvet): /text a kód/
1.5.2.Počet zásilek podléhajících úředním kontrolám při vstupu: /. .. ./
1.5.3.Počet úředních kontrol při vstupu:
1.5.3.1.Kontroly dokladů /..../
1.5.3.2.Jiné kontroly /..../
1.5.4.Výsledky úředních kontrol při vstupu:
1.5.4.1.Kontroly dokladů /..../
1.5.4.2.Jiné kontroly /..../

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 373/2003 Sb.

ČÁST A

ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY PODLÉHAJÍCÍ PŘI OBCHODOVÁNÍ VETERINÁRNÍM KONTROLÁM PODLE TÉTO VYHLÁŠKY

1. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky, ve znění pozdějších předpisů, ve kterých je transponována směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

3. Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve které je transponována směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS.

4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.

ČÁST B

ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY UVEDENÉ V ČÁSTI A, ALE OBCHODOVÁNÍ S NIMI PODLÉHÁ VETERINÁRNÍM KONTROLÁM PODLE TÉTO VYHLÁŠKY

Jiné živočišné produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy uvedené v části A této přílohy, ani příloha č. 3 kvyhlášce č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, a které byly určeny v souladu s postupem stanoveným Evropskou komisí.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Rady 92/67/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se mění směrnice 89/662/EHS o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Rady 96/93/ES ze dne 17. prosince 1996 o osvědčeních pro zvířata a živočišné produkty.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek produkce určitých produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a jejich uvádění na trh, a kterou se zrušují směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES.

2) Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.

3) Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

3a) Směrnice Rady 89/608/EHS ze dne 21. listopadu 1989 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění správného uplatňování veterinárních a zootechnických právních předpisů.

4) Vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky.
Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.
Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.
Vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky.
Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

Přesunout nahoru