Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Částka 12/2003
Platnost od 11.02.2003
Účinnost od 11.02.2003
Zrušeno k 01.01.2018 (99/2017 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

37

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. ledna 2003

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 313/2002 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen "zákon"):


Měsíční odměna

§ 1

Měsíční odměna uvolněným členům zastupitelstev

(1) Uvolněným členům zastupitelstev1) náleží za výkon funkce měsíční odměna2) ve výši uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto nařízení.

(2) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, kdy byli uvolnění členové zastupitelstev zvoleni nebo jmenováni do funkce, za kterou odměna náleží.

(3) Uvolněným členům zastupitelstev se měsíční odměna zvyšuje3)

a) v obcích s rozšířenou působností a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla statutem nebo zákonem přenesena alespoň část působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

1. starostovi (primátorovi) o částku 3 000 Kč,

2. místostarostovi (náměstkovi primátora) o částku 2 500 Kč,

3. členům rady neuvedeným v bodech 1 a 2 o částku 2 000 Kč,

b) v obcích s pověřeným obecním úřadem a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla statutem nebo zákonem přenesena alespoň část působnosti pověřeného obecního úřadu,

1. starostovi o částku 2 500 Kč,

2. místostarostovi o částku 2 300 Kč,

3. členům rady neuvedeným v bodech 1 a 2 o částku 2 000 Kč,

c) v obcích se stavebním úřadem nebo s matričním úřadem a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla zákonem nebo statutem přenesena alespoň část působnosti stavebního úřadu nebo matričního úřadu, o částku 2 000 Kč,

d) jde-li o členy zastupitelstva hlavního města Prahy, o částku 3 000 Kč.

(4) V případě souběhu nároků podle odstavce 3 náleží členu zastupitelstva zvýšení měsíční odměny v té částce, která je nejvyšší.

§ 2

Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstev

(1) Neuvolněným členům zastupitelstev4) může být poskytnuta měsíční odměna5) až do výše stanovené v přílohách č. 1, 2 a 3 k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, může být měsíční odměna poskytnuta až do výše 0,6násobku výše měsíční odměny stanovené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.

(3) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo.

§ 3

Společná ustanovení

(1) Nevykonávají-li členové zastupitelstev funkci po celý kalendářní měsíc z důvodů uvedených v zákoně,6) vyplatí se jim měsíční odměna ve výši odpovídající počtu dnů skutečného výkonu funkce.

(2) Měsíční odměna členům zastupitelstev nenáleží ode dne následujícího po dni, kdy jim zanikl mandát, anebo byli odvoláni z funkce nebo se vzdali funkce, za jejíž výkon jim byla odměna vyplácena.

(3) Měsíční odměna vypočtená podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 8, a podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 6, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 4zrušeno


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 5

Přechodná ustanovení

(1) Uvolněným členům zastupitelstev náleží v roce 2003 další odměna ve výši poloviny částky, na kterou by jim jinak vznikl podle tohoto nařízení nárok. Neuvolněným členům zastupitelstev je možno v roce 2003 poskytnout další odměnu ve výši poloviny částky, kterou by jim jinak bylo možno podle tohoto nařízení poskytnout.

(2) Měsíční odměny podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc leden 2003.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

2. Nařízení vlády č. 173/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

3. Nařízení vlády č. 122/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb.

4. Nařízení vlády č. 386/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb. a nařízení vlády č. 122/2002 Sb.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 337/2004 Sb. Čl. II

1. Měsíční odměny vypočtené podle příloh č. 1 až 3 k tomuto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc květen 2004.

2. Uvolněným členům zastupitelstev se do 30. června 2004 poskytne za období od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004 rozdíl mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle tohoto nařízení; obdobně je možno postupovat, jde-li o neuvolněné členy zastupitelstva.

3. Uvolněným členům zastupitelstev náleží v první polovině roku 2004 další odměna ve výši desetiny částky, na kterou by jim jinak vznikl nárok. Neuvolněným členům zastupitelstev je možno v první polovině roku 2004 poskytnout další odměnu ve výši desetiny částky, kterou by jim jinak bylo možno poskytnout.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 50/2006 Sb. Čl. II

1. Měsíční odměny ve výši podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc březen 2006.

2. Uvolněným členům zastupitelstev se do 30. dubna 2006 poskytne za období od 1. ledna 2006 do 28. února 2006 rozdíl mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle tohoto nařízení; obdobně je možno postupovat, jde-li o neuvolněné členy zastupitelstva.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. PrahyUvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka)Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. PrahyPříplatek podle počtu obyvatel obce. městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 1 až 5 ve výši a příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 6 a 7 až do výšeNeuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy
starosty, primátoramístostarosty, náměstka primátorapředsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správyčlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radymístostarosty, náměstka primátorapředsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správyza výkon funkcepříplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 9 až 12
člena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyčlena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
pevná složka odměny v Kč měsíčněpevná složka odměny v Kč měsíčně až doKč měsíčněpevná složka odměny a příplatek v Kč měsíčně až do
12345678910111213
do 1000292372118715455136939268800561761391 Kč na každých 100 obyvatel1194938608299192
nad 1000 do 300013899 Kč + 207,80 Kč na každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel13861194938384192
nad 3000 do 1000018052 Kč + 77,30 Kč na každých 100 obyvatel nad 3000 obyvatel175913861194426277
nad 10000 do 2000023459 Kč + 53,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 10000 obyvatel212217591386490384
nad 20000 do 5000028798 Kč + 24,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 20000 obyvatel233521221759544384
nad 50000 do 10000036032 Kč + 8,70 Kč na každých 100 obyvatel nad 50000 obyvatel348626982068895458
statutární města a města nad 10000040361 Kč + 7,30 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel4872348631661194703
města Brno, Ostrava a Plzeň45710 Kč + 7,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000 obyvatel5575487234861727874

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

Počet obyvatel krajeUvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkceNeuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce
hejtmananáměstka hejtmanapředsedy zvláštního orgánučlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyhejtmananáměstka hejtmanapředsedy zvláštního orgánučlena radypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyčlena výboru, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až do
do 6000008646778515708076310058707112041018194998955852861933859
do 90000093471856367780070114647521195010863104059637923268764680
nad 9000009965591403867348385577246127181155611140105971018178575384

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

Uvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy za výkon funkce (pevná složka)Příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 1 až 5Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkcepříplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 7 až 13
primátoranáměstka primátorapředsedy zvláštního orgánučlena rady hlavního města Prahypředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyprimátoranáměstka primátoračlena rady hlavního města Prahypředsedy zvláštního orgánupředsedy výboru zastupitelstva nebo komise radyčlena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánučlena zastupitelstva
pevná složka odměny v Kč měsíčněKč měsíčněpevná složka odměny v Kč měsíčně až doKč měsíčně až do
1234567891011121314
27775201271468313008880444003 Kč + 2,70 Kč na každých 100 obyvatel nad 100000134291222411120103214589366617121985

Poznámky pod čarou

1) § 71 odst. 1 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
§ 46 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
§ 52 odst. 1 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

2) § 73 odst. 1 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 48 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění zákona č. 231/2002 Sb.
§ 53 odst. 1 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

3) § 73 odst. 2 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
§ 53 odst. 3 a § 87 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

4) § 71 odst. 4 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
§ 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.
§ 52 odst. 4 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

5) § 72 a 146 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 47 zákona č. 129/2000 Sb.
§ 52 odst. 5 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

6) § 73 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
§ 48 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění zákona č. 231/2002 Sb.
§ 53 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

Přesunout nahoru