Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 368/2003 Sb.Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování

Částka 123/2003
Platnost od 04.11.2003
Účinnost od 01.01.2004
Zrušeno k 12.02.2008 (25/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

368

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. října 2003

o integrovaném registru znečišťování

Vláda nařizuje podle § 47 odst. 1 a 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 1 až 3 a § 24 odst. 2 zákona:


§ 1

Seznam ohlašovaných látek a ohlašovací prahy

(1) V přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení se stanoví seznam látek, jejichž emise a přenosy je uživatel registrované látky povinen zjišťovat, vyhodnocovat a Ministerstvu životního prostředí ohlašovat (dále jen "ohlašovaná látka"), pokud jejich množství v emisích anebo přenosech ze souboru souvisejících technických nebo technologických jednotek nacházejících se v jednom provozu (dále jen "provozovna") je za jeden kalendářní rok shodné nebo vyšší s množstvím stanoveným v tomto nařízení (dále jen "ohlašovací práh").

(2) Ohlašovací práh pro emise do ovzduší je ohlašovací práh látky vypouštěné do ovzduší, která je současně znečišťující látkou.1)

(3) Ohlašovací práh pro emise do vody je ohlašovací práh látky vypouštěné do povrchových nebo podzemních vod, která je současně závadnou látkou,2) nebo je obsažena v odpadních vodách3) vypouštěných do kanalizace, která není zakončena čistírnou odpadních vod.

(4) Ohlašovací práh pro emise do půdy je ohlašovací práh látky vypouštěné do půdy nebo na půdu, která je současně škodlivou látkou.4)

(5) Ohlašovací práh látky obsažené v odpadech5) nebo v odpadních vodách vypouštěných do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod umístěnou mimo provozovnu je ohlašovacím prahem látky mimo provozovnu.

§ 2

Způsob zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek

(1) Uživatel registrované látky je povinen zjistit, zda je v provozovně zpracovávána nebo produkována ohlašovaná látka, jejíž množství v emisích anebo přenosech je vyšší nebo shodné s ohlašovacím prahem.

(2) Nastane-li skutečnost podle odstavce 1, uživatel registrované látky zjišťuje a vyhodnocuje všechny emise a přenosy ohlašovaných látek, jejichž množství překračuje ohlašovací práh, pro každou technickou a technologickou jednotku samostatně.

(3) Uživatel registrované látky zvlášť zjišťuje a vyhodnocuje emise a přenosy ohlašovaných látek při haváriích.6)

(4) Uživatel registrované látky zjišťuje a vyhodnocuje množství ohlašované látky

a) způsobem a podle metody stanovené v integrovaném povolení,

b) nejedná-li se o zařízení podle § 2 písm. a) zákona, nebo neobsahuje-li integrované povolení konkrétní způsob a metodu zjišťování a vyhodnocování, způsobem podle příslušných právních předpisů7) a

c) nejde-li o případy podle písmene a) nebo b), způsobem podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

§ 3

Způsob a forma ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování

(1) Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování jsou stanoveny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. V ohlášení, které se týká zařízení stanoveného v příloze č. 1 k zákonu, se uvádějí také kódy NOSE-P, které jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(2) Uživatel registrované látky ohlašuje požadované údaje v elektronické podobě Ministerstvu životního prostředí pomocí automatizovaného ohlašovacího procesu veřejně přístupného dálkovým přístupem na elektronické adrese, kterou zveřejní Ministerstvo životního prostředí ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

(3) Z ohlášení v elektronické podobě se vytvoří vytištěním listinná podoba ohlášení, kterou je uživatel povinen zaslat Ministerstvu životního prostředí. Listinná podoba ohlášení musí být opatřena podpisem fyzické osoby, která je uživatelem registrované látky, nebo podpisem osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem, je-li uživatelem registrované látky právnická osoba. Ohlášení v listinné podobě musí být svázáno do jediného svazku.

§ 4

Opatření k zajištění jednoty informačního systému v oblasti životního prostředí

Uživatel registrované látky ohlašuje prostřednictvím automatizovaného ohlašovacího procesu veřejně přístupného dálkovým přístupem na elektronické adrese podle § 3 odst. 2 i další údaje z evidence v oblasti životního prostředí, které je jinak povinen ohlašovat podle zvláštních právních předpisů.7)


§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr životního prostředí:

RNDr. Ambrozek v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb.

Seznam ohlašovaných látek s ohlašovacími prahy

pro účely ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2004 a roky následující. Poslední ohlášení podle této přílohy bude za rok, ve kterém vstoupí v platnost a stane se pro Českou republiku závazným Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek.

č.číslo CASohlašovaná látkaohlašovací práh pro emiseohlašovací
práh mimo
provozovnu
(kg/rok)
do ovzduší
(kg/rok)
do vody
(kg/rok)
do půdy
(kg/rok)
174-82-8methan (CH4)100000---
2630-08-0oxid uhelnatý (CO)500 000---
3124-38-9oxid uhličitý (CO2)100 000 000--
4fluorované uhlovodíky (HFC)100--
510024-97-2oxid dusný (N2O)10 000--
67664-41-7amoniak (NH3)10 000---
7nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC)100 000---
8oxidy dusíku (NO8/NO2)100 000---
9perfluorouhlovodíky (PFC)100---
102551-62-4fluorid sirový (SF6)50---
11oxidy síry (SOx/SO2)150 000--
12celkový dusík-50 00050 00050 000
13celkový fosfor-5 0005 0005 000
147440-38-2arsen a sloučeniny (jako As)205550
157440-43-9kadmium a sloučeniny (jako Cd)10555
167440-47-3chrom a sloučeniny (jako Cr)1005050200
177440-50-8měď a sloučeniny (jako Cu)100505050C
187439-97-6rtuť a sloučeniny (jako Hg)10115
197440-02-0nikl a sloučeniny (jako Ni)502020500
207439-92-1olovo a sloučeniny (jako Pb)200202050
217440-66-6zinek a sloučeniny (jako Zn)2001001001 000
2285535-84-8chloralkany (C10-13)-1110
23107-06-21,2-dichlorethanIDCE)1 0001010100
2475-09-2dichlormethan (DCM)1 0001010100
25halogenované organické sloučeniny (jako AOX)-1 0001 0001 000
26118-74-1hexachlorbenzen (HCB)10111
2787-68-3hexachlorbutadien (HCBD)-115
28608-73-11,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH)10111
29PCDD +PCDF (dioxiny +ťurany) (jako TEQ)0,001-0,0010.001
30 .87-86-5pentachlorfenol (PCP)10-15
31127-18-4tetrachlorethylen (PER)2 000--1 000
3256-23-5tetrachlormethan (TCM)100--1 000
3312002-48-1trichlorbenzeny (TCBs)10--1 000
3471-55-61,1,1-trichlorethan100--1 000
3579-01-6trichlorethylen2 000--1 000
3667-66-3trichlormethan500--1 000
37brómované difenylethery (PBDE)-115
38sloučeniny organocínu (jako celkové Sn)-505050
39108-95-2fenoly (jako celkové C)-2020200
40polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)b/505550
41celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3)-50 000--
42chloridy (jako celkové Cl)-2 000 0002 000 0002 000 000
43chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl)10 000---
44kyanidy (jako celkové CN)-5050500
45fluoridy (jako celkové F)-2 0002 00010 000
46fluor a anorganické sloučeniny (iako HF)5 000---
4774-90-8kyanovodík (HCN)200---
48polétavý prach (PM10)50 000---
4971-43-2benzen1 000200(jako BTEX)a/200(jako BTEX)a/2 000(jakc BTEX)a/
50108-88-3toluen-200(jako BTEX)a/200(jako BTEX)a/2 000(jako BTEX)a/
51100-41-4ethylbenzen-200(jako BTEX)a/2000ako BTEX)a/2 000(jako BTEX)a/
521330-20-7xyleny-200(jako BTEX)a/200(jako BTEX)a/2 000(jako BTEX)a/
531336-36-3polychlorované bifenyly (PCB)0,10,10,11
5479-34-51,1,2,2-tetrachtorethan50-1 000
551332-21-4azbest11110
5675-01-4vinylchlorid1 0001010100
5775-21-8ethylenoxid10001010100
5891-20-3naftalen1001010100
59309-00-2aldrin1111
6072-20-8endrin1111
6150-29-3DDT1111
6260-57-1dieldrin1111
63100-42-5styren100--10 000
6450-00-0formaldehyd50--10 000
6576-44-8heptachlor1111
66608-93-5pentachlorbenzen1111
67hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC)1--100
68chlorofluorouhlovodíky (CFC)1--100
69halony1--100
70120-12-7anthracen501150
71117-81-7di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP)1011100
7258-89-9lindan1111

Vysvětlivky:

Číslo CAS znečišťující látky podle Chemical Abstracts Service.

Pomlčka (-) označuje, že dotyčný parametr nezpůsobuje vznik požadavku na ohlášení.

TEQ - toxický ekvivalent vyjádřený v ekvivalentech toxicity 2,3,7,8 - tetrachlordibenzodioxinu (TCDD)

Poznámky:

a/ Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethylbenzen, xylen).

b/ Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) se měří jako benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2). benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(l,2,3-cd)pyren (193-39-5) (odvozeno z Protokolu o persistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečištění ovzduší přesahujícím hranice států).

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb.

Seznam ohlašovaných látek s ohlašovacími prahy

Poprvé se podle této přílohy ohlašuje za rok, který bude následovat po roce, ve kterém vstoupil v platnost a stal se pro Českou republiku závazným Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek.

č.číslo CASohlašovaná látkaohlašovací práh pro emiseohlašovací
práh mimo
provozovnu
(kg/rok)
do ovzduší
(kg/rok)
do vody
(kg/rok)
do půdy
(kg/rok)
174-82-8methan (CH4)100 000---
2630-08-0oxid uhelnatý (CO)500 000---
3124-38-9oxid uhličitý (CO2)100 000 000---
4fluorované uhlovodíky (HFC)100---
510024-97-2oxid dusný (N2O)10 000---
67664-41-7amoniak (NH3)10 000---
7nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC)100 000---
8oxidy dusíku (NOx/NO2)100 000---
9perfluorouhlovodíky (PFC)100---
102551-62-4fluorid sirový (SF6)50---
11oxidy síry (SOx/SO2)150 000---
12celkový dusík-50 00050 00010 000
13celkový fosfor-5 0005 00010 000
147440-38-2arsen a sloučeniny (jako As)205550
157440-43-9kadmium a sloučeniny (jako Cd)10555
167440-47-3chrom a sloučeniny (jako Cr)1005050200
177440-50-8měď a sloučeniny (iako Cu)1005050500
187439-97-6rtuť a sloučeniny (jako Hg)10115
197440-02-0nikl a sloučeniny (jako Ni)502020500
207439-92-1olovo a sloučeniny (jako Pb)200202050
217440-66-6zinek a sloučeniny (jako Zn)2001001001 000
2285535-84-8chloralkany (C10-13)-1110
23107-06-21,2-dichlorethan (DCE)1 0001010100
2475-09-2dichlormethan (DCM)1 0001010100
25halogenované organické sloučeniny (jako AOX)-1 0001 0001 000
26118-74-1hexachlorbenzen (HCB)10111
2787-68-3hexachlorbutadien (HCBD)-115
28608-73-11,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH)10111
29PCDD + PCDF (dioxiny +furany) (jako TEQ)0,0010,0010,0010.001
3087-86-5pentachlorfenol (PCP)10115
31127-18-4tetrachlorethylen (PER)2 000--1 000
3256-23-5tetrachlormethan (TCM)100--1 000
3312002-48-1trichlorbenzeny (TCBs)10--1 000
3471-55-61,1,1-trichlorethan100--1 000
3579-01-6trichlorethylen2 000--1 000
3667-66-3trichlormethan500--1 000
37brómované difenylethery (PBDE)-115
38sloučeniny organocínu (iako celkové Sn)-505050
39108-95-2fenoly (jako celkové C)-2020200
40polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)b/505550
41celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3)-50 000--
42chloridy (jako celkové Cl)-2 000 0002 000 0002 000000
43chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl)10 000---
44kyanidy (jako celkové CN)-5050500
45fluoridy (jako celkové F)-2 0002 00010 000
46fluor a anorganické sloučeninv (jako HF)5 000---
4774-90-8kyanovodík (HCN)200---
48polétavý prach (PM10)50 000---
4971-43-2benzen1 000200(jako BTEX) a/200(jako BTEX) a/2 000(jako BTEX)a/
50108-88-3toluen-200(jako BTEX)a/2000ako BTEX)a/2 000(jako BTEX)a/
51100-41-4ethylbenzen-200(jako BTEX)a/200(jako BTEX)a/2 000(jako BTEX)a/
521330-20-7xyleny-200(jako BTEX)a/200(jako BTEX)a/2 000(jako BTEX)a/
531336-36-3polychlorované bifenyly (PCB)0,10,10,11
5479-34-51,1,2,2-tetrachlorethan50-1 000
551332-21-4azbest11110
5675-01-4vinylchlorid1 0001010100
5775-21-8ethylenoxid1 0001010100
5891-20-3naftalen1001010100
59309-00-2aldrin1111
6072-20-8endrin1111
6150-29-3DDT1111
6260-57-1dieldrin1111
63100-42-5styren100--10 000
6450-00-0formaldehyd50--10 000
6576-44-8heptachlor1111
66608-93-5pentachlorbenzen1115
67hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC)1--100
68chlorofiuorouhlovodíky (CFC)1--100
69halony1--100
70120-12-7anthracen501150
71117-81-7di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP)1011100
7258-89-9lindan11]1
731912-24-9atrazin-115
7457-74-9chlordan1111
75143-50-0chlordecon1111
76470-90-6chlorfenviphos-115
772921-88-2chlorpyrifos-115
782385-85-5mirex1115
79122-34-9simazin-115
8015972-60-8alachlor-115
81330-54-1diuron-115
82115-29-7endosulfan-115
838001-35-2toxafen1111
84nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE) a související látky-115
8534123-59-6isoproturon-115
86tributylcín a sloučeniny-115
87trifenylcín a sloučeniny-115
881582-09-8trifiuralin-115

Vysvětlivky:

Číslo CAS znečišťující látky podle Chemical Abstracts Service.

Pomlčka (-) označuje, že dotyčný parametr nezpůsobuje vznik požadavku na ohlášení.

TEQ - toxický ekvivalent vyjádřený v ekvivalentech toxicity 2,3,7,8 - tetrachlordibenzodioxinu (TCDD)

Poznámky:

a/ Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethylbenzen, xylen).

b/ Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) se měří jako benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(l,2,3-cd)pyren (193-39-5) (odvozeno z Protokolu o persistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečištění ovzduší přesahujícím hranice států),

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb.

Způsob a metody zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek

Měření, výpočet a expertní odhad

Uživatel registrované látky zjišťuje emise a přenosy využitím metod zjišťování subsidiárně v tomto pořadí:

a) měřením; nelze-li metodu měření zajistit,

b) výpočtem; nelze-li metodu výpočtu zajistit,

c) expertním odhadem.

Měření (M)

Měřením (M) se rozumí zjištění hodnoty emisí a přenosů přímým monitorováním emisního procesu.

Monitorování je možno provádět následujícími způsoby:

a) kontinuálně,

b) jednorázově.

Musí být zaznamenána doba trvání emise. Bodová měření jakéhokoli parametru emisí musí být dostatečně reprezentativní pro roční objem emisí této látky. Případně je třeba ke zjištění celkových ročních emisí látky doplnit měření použitím jiných metod zjišťování emisí (například výpočtu a expertního odhadu).

Výpočet (C)

Výpočtem (C) se rozumí zjištění hodnoty emisí a přenosů pomocí výpočtu na základě konkrétních údajů. Výpočet je nutno provádět na základě hmotnostní bilance nebo s využitím emisních faktorů platných pro zařízení. Musí být započítán jakýkoli vznik nebo zánik látky v rámci hmotnostní bilance.

Při provádění výpočtu hmotnostní bilance je třeba definovat období, pro které je výpočet prováděn tak, aby byly zohledněny doby přerušení procesů a jejich změny. Výpočet hmotnostní bilance je možno provádět pro jeden rok nebo pro definované období, přičemž výsledky pro toto období jsou přepočteny k získání údajů o ročních emisích a přenosech.

Pro konkrétní látky v jednotlivých procesech je možno použít jednoduchý výpočet hmotnostní bilance.

V rámci hmotnostní bilance se zjišťují roční emise a přenosy, a to v maximálně možné míře na základě celkových ročních dat. Pokud jsou pro účely výpočtu hmotnostní bilance shromažďovány údaje za období méně než jednoho roku, musí uživatel registrované látky zajistit, aby interpolovaňé roční hodnoty odpovídaly provozu zařízení, technické nebo technologické jednotky v rámci tohoto období.

V maximální míře je nutno použít emisní faktory zjištěné při monitorování stejných či podobných zařízení, technických a technologických jednotek, technologií nebo úniků.

Expertní odhad (E)

Expertním odhadem (E) se rozumí zjištění hodnoty emisí a přenosů na základě obecnějších údajů získaných ze stejných či podobných zařízení, technických a technologických jednotek nebo technologií. Tato metoda zjišťování využívá emisní faktory nebo referenční emisní faktory.

Emisními faktory se rozumí průměrné hodnoty, které popisují množství vypuštěné chemické látky jako funkci konkrétního procesu nebo metody použití určitého vybavení. Mohou být vyjádřeny jako poměr chemické látky na vstupu k množství chemické látky procházející procesem.

Při výpočtech musí být použity odpovídající údaje; kvalita různých údajů o emisních faktorech je variabilní. V některých případech se emisní faktory vypočítávají na základě měření prováděných za zkušebních podmínek pro řadu různých zařízení, zatímco jiné emisní faktory se určují na základě podrobných výsledků monitorování. Některé vycházejí pouze z průměrných úniků z podobných typů procesů; některé emisní faktory se týkají konkrétních objektů nebo procesů, zatímco jiné mohou představovat celostátní průměry. Kvalita emisních faktorů se liší v závislosti na použitelnosti a spolehlivosti výpočtů a původních měření.

Po určení vhodných emisních faktorů pro daný proces je nutno tyto faktory přizpůsobit pro tento proces.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb.

Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

Ohlašovaná položka Vysvětlení
Uživatel ohlašované látky
Obchodní firma nebo název, anebo jméno a příjmení
Adresa sídla nebo místa podnikám
Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
Identifikační číslo organizace (IČ) Zajišťuje přesnou a jednoduchou identifikaci ohlašovatele, důležité pro vyhledávání dalších
podstatných informaci (např. v obchodním nebo jiném rejstříku)
Ohlašovací rok Rok, za který jsou data ohlašována
Datum vypracování
Jméno a podpis odpovědné osoby za ohlášení
Telefon/fax
Provozovna
Název provozovny
Adresa provozovny
Zeměpisné souřadnice (systém WG S84)
Výčet technických nebo technologických jednotek, které
jsou součástí provozovny a za něž jsou emise a přenosy samostatně
ohlášeny (jedná-li se o provozovatel zařízení podle přílohy č. 1
zákona - výčet kategorií zařízení podle přílohy č. 1 zákona)
Kódy činnosti (kódy NOSE-P) Viz příloha č. 5. Vyplní pouze provozovatel zařízení podle přílohy č. 1 zákona
Emise
1. Emise ohlašované látky z technické nebo technologické jednotky1 do ovzduší (pro jednotlivé ohlašované látky
v množství shodném nebo přesahujícím ohlašovací práh stanovený přílohou č. 1 a 2 k tomuto nařízení)
Název látky Číslo CAS Množství látky v kg/rok Metoda zjišťování (E,M,C)1
Havarijní emise
Název látky Číslo CAS Množství látky
v kg/rok
Metoda zjišťování
(E, M, C)1
2. Emise ohlašované látky z technické nebo technologické jednotky1 do vody (vypouštění do povrchových
nebo podzemních vod nebo v odpadních vodách do kanalizace, která není zakončena čistírnou odpadních
vod pro jednotlivé ohlašované látky v množství shodném nebo přesahujícím ohlašovací práh stanovený
přílohou č. 1 a 2 k tomuto nařízení). Jméno recipientu a říční km:
Název látky Číslo CAS Množství látky
v kg/rok
Metoda zjišťování
(E, M, C) 1
Havarijní emise
Název látky Číslo CAS Množství látky
v kg/rok
Metoda zjišťování
(E, M, C)1
3. Emise ohlašované látky z technické nebo technologické jednotky1 do půdy (pro jednotlivé ohlašované látky
v množství shodném nebo přesahujícím ohlašovací práh stanovený přílohou č. 1 a 2 k tomuto nařízení)
Název látky Číslo CAS Množství látky v kg/rok Metoda zjišťování
(E, M, C)1
Havarijní emise
Název látky Číslo CAS Množství látky
v kg/rok
Metoda zjišťování
(E, M, C)1
Přenosy (mimo provozovnu, výstupy)
4. Množství ohlašované látky vypouštěné z technické nebo technologické jednotky1 v odpadních vodách do kanalizace
zakončené čistírnou odpadních vod umístěné mimo provozovnu (pro jednotlivé ohlašované látky v množství shodném
nebo přesahujícím ohlašovací práh stanovený přílohou č. 1 a 2 k tomuto nařízení)
Název látky Číslo CAS Množství látky
v kg/rok
Metoda zjišťování
(E, M, C)1
5. Množství ohlašované látky v odpadech s odlišením, zda jsou určeny k využití či odstranění a označením zařízení
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, do kterého je odpad předán (pro jednotlivé ohlašované látky
v množství shodném nebo přesahujícím ohlašovací práh stanovený přílohou č. 1 a 2 k tomuto nařízení)
Název látky Číslo CAS Množství látky
v kg/rok
Metoda zjišťování
(E, M,C)1

Vysvětlivka: 1 M - měření, C - výpočet, E - expertní odhad.

1 Údaje se vyplní za každou samostatnou technickou nebo technologickou jednotku zvlášť.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb.

Kategorie zařízení a označení zdrojů emisí - kódy NOSE-P

kategorie
zařízení
podle
přílohy
č. 1
zákona
činnosti kódy
NOSE-P
označení zdrojů emisí
1. energetika
1.1. spalování ve spalovacím zařízení o jmenovitém tepelném příkonu > 50 MW 101.01 spalovací procesy > 300 MW
101.02 spalovací procesy > 50 a < 300 MW
101.04 spalování v plynových turbinách
101.05 spalování ve stacionárních zdrojích, motorech
1.2. rafinace minerálních olejů a plynů 105.08 zpracování ropných produktů
1.3. koksování 104.08 koksárenské pece
1.4. zplynování a zkapalňování uhlí 104.08 jiné zpracování pevných paliv
2. výroba a zpracování kovů
2.1./2.2./
2.3./2.4./ 2.5./2.6.
kovoprůmysl a úprava rud;
hutní výroba železných a neželezných kovů,
104.12 primární a sekundární hutní výroba hutní prvovýroba a zpracování kovů
105.12 charakteristické postupy při výrobě kovů a kovových výrobků
105.01 povrchová úprava kovů a plastických hmot
3. zpracování nerostů
3.1./3.3./ 3.4./3.5. výroba cementu (> 500 t/den), výroba cementu (> 500 t/den), vápna
(> 50 t/den), skla (> 20 t/den), nerostných (> 20 t/den)
nebo keramických výrobků (> 75 t/den)
104.11 výroba sádry, asfaltu, betonu, cementu, skla, minerálních vláken,
cihel, krytiny a keramických výrobků
3.2. výroba azbestu a výrobků z azbestu 105.11 výroba azbestu a výrobků z azbestu
4. chemický průmysl
4.1. výroba základních organických chemikálií 105.09 výroba organických chemikálií
107.03 výroba organických produktů na bázi rozpouštědel
4.2./4.3. výroba základních anorganických chemikálií nebo hnojiv 105.09 výroba anorganických chemikálií nebo hnojiv NPK
4.4./4.6. výroba biocidů a výbušnin 105.09 výroba chemických prostředků na ochranu rostlin nebo výroba výbušnin
4.5. výroba léčiv 107.03 výroba farmaceutických produktů
5. nakládání s odpady
5.1./5.2. odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu
(> 10 t/den) nebo komunálního odpadu (> 3 t/hod.)
109.03 spalování nebezpečného nebo komunálního odpadu
109.06 skládky
109.07 fyzikálně-chemické a biologické zpracování odpadu
105.14 recyklace/zhodnocování odpadových materiálů
5.3./5A odstraňování odpadu, který není nebezpečný ( 50 t/den) a skládky (> 10 t/den) 109.06 skládky (pozemní ukládání pevných odpadů)
109.07 fyzikálně-chemické a biologické zpracování odpadu
6. ostatní zařízení
6.1. výroba buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů
a výroba papíru nebo lepenky (> 20 t/den)
105.07 výroba buničiny, papíru a výrobků z papíru
6.2. předúprava nebo barvení vláken či textilií (> 10 t/den) 105.04 výroba textilií a výrobků z textilu
6.3. vydělávání kůží a kožešin (> 12 t/den) 105.05 výroba kůže a koženého zboží
6.4. jatka (> 50 t/den), zpracování a úprava mléka (> 200 t/den),
jiných surovin živočišného (> 75 t/den) nebo rostlinného (> 300 t/den) původu
105.03 výroba potravin a nápojů
6.5. zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu (>10t/den) 109.03 spalování zvířecích těl a živočišných odpadů
109.06 skládky
105.14 zhodnocení zvířecích těl a živočišných odpadů
6.6. chov drůbeže (> 40 000), prasat (> 2 000) nebo prasnic (> 750) 110.04 vnitřní fermentace střevního obsahu
110.05 nakládání se statkovým hnojivem
6.7. povrchová úprava látek, předmětů nebo výrobků používající organická rozpouštědla (> 200 t/rok) 107.01 nátěry (používání ředidel)
107.02 odmašťování, suché čištění a elektronika (používání ředidel)
107.03 apretura textilií nebo kůží (používání ředidel)
107.04 tiskařský průmysl (používání ředidel)
6.8. výroba uhlíku nebo grafitu 105.09 výroba uhlíku nebo grafitu

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

2) § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

3) § 38 zákona č. 254/2001 Sb.

4) § 3 odst. 1 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

5) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

6) Například § 2 písm. c) zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, § 40 a 41 zákona č. 254/2001 Sb.

7) Například zákon č. 86/2002 Sb., ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákon č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Přesunout nahoru