Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 352/2003 Sb.Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Částka 117/2003
Platnost od 20.10.2003
Účinnost od 01.01.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

352

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. září 2003

o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:


Preventivní zdravotní prohlídky

§ 1

(1) Preventivní zdravotní prohlídkou se rozumí

a) vstupní zdravotní prohlídka,

b) periodická zdravotní prohlídka,

c) mimořádná zdravotní prohlídka a

d) výstupní zdravotní prohlídka.

(2) Při preventivní zdravotní prohlídce se posuzuje zdravotní způsobilost

a) uchazeče o zaměstnání v jednotce hasičského záchranného sboru podniku (dále jen "uchazeč o zaměstnání") a zaměstnance právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, který činnost v jednotce hasičského záchranného sboru podniku vykonává jako svoje zaměstnání (dále jen "zaměstnanec podniku"), a

b) člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo člena jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen "člen jednotky").

(3) Při preventivní zdravotní prohlídce se vychází z aktuálního zdravotního stavu posuzované osoby a z nároků kladených na činnost odpovídající funkci zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání nebo člena jednotky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Součástí preventivní zdravotní prohlídky je zjišťování anamnestických dat.

§ 2

Vstupní zdravotní prohlídka

(1) Vstupní zdravotní prohlídka se provede před přijetím uchazeče o zaměstnání do pracovního nebo jiného obdobného poměru. Před přeřazením nebo jmenováním zaměstnance podniku do jiné funkce uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, ve které bude vykonávat činnost, pro niž je stanoven jiný požadavek na zdravotní způsobilost, se doplní vyšetření stanovená pro příslušnou kategorii pro posouzení zdravotní způsobilosti podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Vstupní zdravotní prohlídka člena jednotky se provede před zahájením výkonu činnosti1) v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku. Před určením člena jednotky k používání izolačního dýchacího přístroje (dále jen "nositel dýchací techniky") se doplní vyšetření stanovená pro kategorii I podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Při vstupní zdravotní prohlídce zaměstnance podniku a uchazeče o zaměstnání se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientačního neurologického vyšetření, dále orientační chemické vyšetření moči a laboratorní vyšetření krevního obrazu a glykemie. U zaměstnanců podniku zařazovaných do kategorií I a II podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení se provede též odborné vyšetření neurologické, RTG plic, spirometrické a elektrokardiografické vyšetření a u zaměstnanců podniku zařazených do kategorie I též odborné oční a ORL vyšetření. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti.

(4) Při vstupní zdravotní prohlídce člena jednotky se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientační neurologické vyšetření a orientační chemické vyšetření moči. Při posuzování zdravotní způsobilosti se využijí výsledky preventivní prohlídky podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.2) U nositele dýchací techniky se navíc provede spirometrické a elektrokardiografické vyšetření. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti.

§ 3

Periodická zdravotní prohlídka

(1) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku, který vykonává činnost ve funkci zařazené do kategorií I a II podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, se provádí jednou ročně v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže, podpůrného a pohybového aparátu a orientačního chemického vyšetření moči, dále zahrnuje vyšetření elektrokardiografické a spirometrické, laboratorní vyšetření glykemie a odborné vyšetření neurologické. Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i jiná odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti.

(2) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku, který vykonává činnost ve funkci zařazené do kategorie III podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, se provádí jednou za 5 let v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientačního neurologického vyšetření a orientačního chemického vyšetření moči.

(3) Při periodické zdravotní prohlídce člena jednotky zařazeného do kategorie IV podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení se postupuje obdobně jako při vstupní zdravotní prohlídce podle § 2 odst. 4. Periodická zdravotní prohlídka člena jednotky se provádí jednou za 2 roky v návaznosti na preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.2)

§ 4

Při vstupní nebo periodické zdravotní prohlídce se vychází ze zdravotnické dokumentace vedené lékařem, u něhož je zaměstnanec podniku, uchazeč o zaměstnání nebo člen jednotky registrován,3) anebo z výpisu z této dokumentace podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Určená odborná vyšetření není nutné provádět, pokud lze využít výsledek předchozího odborného vyšetření, které bylo provedeno v období 90 dnů před zahájením vstupní nebo periodické zdravotní prohlídky.

§ 5

Mimořádná zdravotní prohlídka

(1) Mimořádná zdravotní prohlídka zaměstnance podniku nebo člena jednotky se provádí

a) na jeho žádost,

b) na podnět velitele jednotky požární ochrany,

1. po zranění nebo onemocnění, které způsobilo pracovní neschopnost zaměstnance podniku delší než 6 týdnů nebo pracovní neschopnost člena jednotky delší než 3 měsíce a které je spojeno se zpochybněním jeho zdravotní způsobilosti z důvodu změny zdravotního stavu, který může ohrozit jeho zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních fyzických osob při zásahu jednotky,

2. jestliže utrpí zranění spojené s bezvědomím, jiný těžký úraz nebo je v podezření z expozice nebezpečným či zdraví škodlivým látkám při zásahu jednotky požární ochrany, nebo

c) na podnět ošetřujícího lékaře.

(2) Rozsah a náplň mimořádné zdravotní prohlídky stanoví podle aktuálního zdravotního stavu zaměstnance podniku nebo člena jednotky příslušný lékař uvedený v § 7.

§ 6

Výstupní zdravotní prohlídka

(1) Výstupní zdravotní prohlídka se provede u zaměstnance podniku nebo člena jednotky, který vykonává činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako svoje zaměstnání,4) před skončením pracovního nebo jiného obdobného poměru.

(2) Při výstupní zdravotní prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu a orientačního neurologického vyšetření, popřípadě další nezbytná odborná vyšetření, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat, že k nim došlo vlivem činnosti související s výkonem funkce uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

Organizace preventivních zdravotních prohlídek

§ 7

(1) Preventivní zdravotní prohlídku zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání nebo člena jednotky kromě člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který činnost v této jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání,5) provede lékař zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.6)

(2) Preventivní zdravotní prohlídku člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který činnost v této jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání,5) provede praktický lékař, u něhož je člen jednotky registrován,3) na základě žádosti příslušné obce, která zřizuje jednotku požární ochrany.

(3) U zaměstnance podniku nebo uchazeče o zaměstnání se výsledky jednotlivých vyšetření zjištěné při preventivní prohlídce zaznamenávají do zdravotnické dokumentace vedené příslušným lékařem minimálně v rozsahu žádanky o lékařský posudek, uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Příslušný lékař na základě preventivní zdravotní prohlídky vydá zaměstnanci podniku, uchazeči o zaměstnání nebo členu jednotky lékařský posudek,7) jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 8

(1) V lékařském posudku se uvede zdravotní způsobilost zaměstnance podniku, uchazeče o zaměstnání nebo člena jednotky pro výkon činnosti v příslušné funkci uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Omezení zdravotní způsobilosti, které uvede příslušný lékař v lékařském posudku, nemůže být u zaměstnance podniku nebo člena jednotky vykonávající činnost zařazenou do kategorie I podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení překážkou pro výkon činnosti.

(2) Lékařský posudek se zakládá do osobní dokumentace vedené o zaměstnanci podniku nebo členu jednotky.

§ 9

Zdravotní způsobilost zaměstnance podniku nebo uchazeče o zaměstnání

Zdravotní způsobilost se posuzuje podle seznamu nemocí, vad a stavů (dále jen "nemoc") uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Při tom se přihlédne k činnosti, kterou zaměstnanec podniku nebo uchazeč o zaměstnání vykonává ve funkci uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 10

Zdravotní způsobilost člena jednotky

Za zdravotně způsobilého se považuje člen jednotky, u něhož nebyla zjištěna nemoc podle seznamu uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 11

(1) U příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky, který je současně členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, se preventivní zdravotní prohlídka podle tohoto nařízení neprovádí; je-li zaměstnanec podniku současně členem jednotky dobrovolných hasičů obce, provede se preventivní zdravotní prohlídka podle ustanovení tohoto nařízení týkajících se zaměstnance podniku. Preventivní zdravotní prohlídka se však provede vždy, pokud jako člen jednotky dobrovolných hasičů vykonává činnost, která na zdravotní způsobilost klade vyšší nároky než činnost, jež vykonává v pracovním nebo obdobném poměru.

(2) Kopie lékařského posudku vydaného na základě předepsané preventivní prohlídky příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky nebo zaměstnance podniku podle tohoto nebo zvláštního právního předpisu8) se zakládá do osobní dokumentace vedené o členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

§ 12

Pro provádění preventivních zdravotních prohlídek a při posuzování zdravotní způsobilosti se pro zdravotnickou dokumentaci použijí vzory uvedené v přílohách č. 2 až 4 k tomuto nařízení.

§ 13

(1) Periodická zdravotní prohlídka zaměstnance podniku se podle tohoto nařízení provede poprvé v roce 2005.

(2) První periodická zdravotní prohlídka člena jednotky se uskuteční nejpozději v den, kdy mu vznikne nárok na preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,2) nejpozději však v roce 2005.

§ 14

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 352/2003 Sb.

Seznam funkcí

A. Jednotka hasičského záchranného sboru podniku

Pořadové čísloFunkční zařazení zaměstnance podnikuČinnost vykonávaná zaměstnancem podnikuKategorie pro posouzení
zdravotní způsobilosti
1.Hasič, starší hasičProvádění záchranných a likvidačních prací spojených s nárazovou zvýšenou fyzickou i psychickou zátěží, pobytem v prostředí s výskytem škodlivin a kouře, s častým použitím izolačních dýchacích přístrojů a ochranných oděvů, s občasným použitím oděvů proti sálavému teplu a ohni a ochranných protichemických oděvů. Práce ve venkovním prostředí, se střídáním velkých výkyvů teplot, práce ve vlhku a prachu. Možná práce ve výškách a nad volnou hloubkou a podle specializace řízení požární techniky při zásahu či práce pod vodní hladinou.I.
2.Hasič - technik chemickotechnické služby
Hasič - chemik
3.Hasič - technik strojní služby
Hasič - strojník
4.Velitel družstva
5.Velitel čety
6.Velitel směny
7.Vedoucí chemickotechnické službyPráce převážně administrativního a organizačního charakteru. Pravděpodobnost účasti při záchranných a likvidačních pracích z hlediska řízení těchto prací a poskytování zabezpečovacích a konzultantských služeb spojených s nárazovou zvýšenou psychickou zátěží. Občasné používání izolačních dýchacích přístrojů a ochranných oděvů, výjimečné použití oděvů proti sálavému teplu a ohni a ochranných protichemických oděvů.II.
8.Vedoucí strojní služby
9.Velitel stanice
10.Zástupce velitele jednotky hasičského záchranného sboru podniku
11.Velitel jednotky hasičského záchranného sboru podniku
12.Zaměstnanci podniku, na které se nevztahuje výčet funkcí od pořadového čísla 1 do pořadového čísla 11Převážně administrativní práce nebo méně náročné manuální práce s omezenou fyzickou a psychickou zátěží.III.

B. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Pořadové čísloFunkční zařazení člena jednotkyČinnost vykonávaná členem jednotkyKategorie pro
posouzení
zdravotní
způsobilosti
1.Hasič, starší hasičPříležitostné provádění méně náročných záchranných a likvidačních prací, s omezenou fyzickou a psychickou zátěží. Možná práce ve výškách a nad volnou hloubkou, podle specializace řízení požární techniky při zásahu. Práce ve venkovním prostředí, občas v prostředí s vyššími výkyvy teploty, práce ve vlhku a prachu.IV.
2.Hasič - strojník
3.Hasič - technik
4.Velitel družstva
5.Velitel jednotky
6.Funkce 1 až 5 vykonávané s použitím dýchací techniky - nositel dýchací technikyJako u funkce pořadové číslo 1 až 5 s použitím dýchací techniky a se zvýšenou fyzickou a psychickou zátěží, používání ochranných protichemických oděvů.I.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 352/2003 Sb.

VZOR VÝPIS ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE
VZOR VÝPIS ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 352/2003 Sb.

VZOR Žádanka o lékařský posudek

VZOR Žádanka o lékařský posudek

VZOR Záznam ve zdravotnické dokumentaci vedené lékařem

VZOR Záznam ve zdravotnické dokumentaci vedené lékařem

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 352/2003 Sb.

VZOR LÉKAŘSKÝ POSUDEK

VZOR LÉKAŘSKÝ POSUDEK

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 352/2003 Sb.

Seznam nemocí, pro které nelze vydat kladný posudkový závěr

Kategorie I podle přílohy č. 1
- nemoci vylučující směnný nebo nepravidelný režim nebo práci v nepříznivých klimatických podmínkách,
- nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně nemocí páteře vylučující zátěž nebo omezující pohyblivost,
- nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo vylučující jejich zátěž,
- nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny,
- nemoci dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny,
- nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující zátěž organismu nebo omezující jeho funkci,
- poruchy krvetvorby omezující výkonnost, závažné krvácivé stavy,
- nemoci endokrinní a přeměny látek včetně diabetes mellitus vylučující zátěž organismu,
- nemoci ledvin a močových cest vylučující zátěž organismu,
- chronické nemoci jater (chronická hepatitis) vylučující zátěž,
- epilepsie a epileptické syndromy, kolapsové stavy nebo jiné záchvatovité stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, onemocnění s možnými stavy bezvědomí,
- vertigo jakékoliv etiologie,
- poruchy sluchu a vestibulárního aparátu znemožňující orientaci v prostoru a komunikaci za ztížených podmínek, stavy po chronických onemocněních středního ucha,
- nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž,
- poruchy vidění, zorného pole a prostorového vidění nebo těžší poruchy barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, zejména refrakční vady vyžadující trvalou korekci brýlemi s výjimkou případů bezproblémového používání kontaktních očních čoček nebo možnosti použít osobní ochranné pracovní pomůcky s korekcí,
- duševní nemoci a poruchy chování znemožňující práci s psychickou zátěží, rychlé rozhodování a rychlou reakci,
- alkoholová a drogová závislost nebo prokázané požívání alkoholu nebo drog,
- gynekologické nemoci znemožňující zátěž organismu a práci za ztížených podmínek.
Kategorie II podle přílohy č. 1
- nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně nemocí páteře vylučující zátěž nebo omezující pohyblivost,
- nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo zátěž; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,
- závažné nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny,
- závažné nemoci dýchacích cest a plic, včetně onemocnění alergických, vylučující fyzickou zátěž a zátěž chemickými látkami a alergeny; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,
- nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující zátěž organismu; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,
- závažné nemoci endokrinní a přeměny látek včetně diabetes mellitus; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,-vertigo jakékoliv etiologie,
- epilepsie a epileptické syndromy, kolapsové stavy nebo jiné záchvatovité stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, onemocnění s možnými stavy bezvědomí,
- závažné poruchy sluchu, poruchy vestibulárního aparátu; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,
- závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,
- závažné poruchy vidění, zorného pole a prostorového vidění nebo těžší poruchy barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, zejména refrakční vady vyžadující trvalou korekci brýlemi; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud nebudou vykonávány občasné práce v kategorii I,
- duševní nemoci a poruchy chování znemožňující práci s psychickou zátěží, rychlé rozhodování a rychlou reakci,
- alkoholová a drogová závislost nebo prokázané požívání alkoholu nebo drog.
Kategorie III podle přílohy č. 1
- závažné nemoci vylučující běžnou zátěž, pokud nároky práce v konkrétních podmínkách nevyžadují další omezení.
Kategorie IV podle přílohy č. 1
- nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně páteře vylučující zátěž nebo omezující pohyblivost, pokud nelze zátěž vyloučit,
- závažné nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo zátěž,
- závažné nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu činnosti, pokud lze zátěž chemickými látkami a alergeny vyloučit,
- závažné nemoci dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud lze zátěž chemickými látkami a alergeny vyloučit,
- závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž, pokud středně velkou zátěž nelze vyloučit,
- diabetes mellitus, pokud je komplikován opakovaným výskytem hyperglykemických nebo hypoglykemických příhod až komat,
- vertigo jakékoliv etiologie, pokud nelze vyloučit činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu,
- záchvatové stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, nemoci s možnými stavy bezvědomí, pokud nelze vyloučit činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu,
- závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, zejména refrakční vady vyžadující trvalou korekci brýlemi s výjimkou případů bezproblémového používání kontaktních očních čoček nebo možnosti použít osobní ochranné pomůcky s korekcí, pokud nelze vyloučit občasné práce v kategorii I nebo činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu,
- závažné duševní nemoci a poruchy chování,
- alkoholová a drogová závislost nebo prokázané požívání alkoholu nebo drog.

Poznámky pod čarou

1) § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.

2) § 29 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

3) § 18 odst. 3 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.

4) § 68 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.

5) § 65 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.

6) § 9 odst. 2 a § 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.
§ 18a zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.
§ 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 14/1997 Sb.

7) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

8) Vyhláška č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu, ve znění vyhlášky č. 297/2002 Sb.

Přesunout nahoru