Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 348/2003 Sb.Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit

Částka 115/2003
Platnost od 17.10.2003
Účinnost od 17.10.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

348

VYHLÁŠKA

ze dne 2. října 2003

o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 45a odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb. a zákona č. 322/2003 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje vracení zaplacené daně z přidané hodnoty (dále jen "zaplacená daň") osobám požívajícím výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy,1) kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen "osoba požívající výsad a imunit").

§ 2

Osoba požívající výsad a imunit

Osobou požívající výsad a imunit se pro účely této vyhlášky rozumí:

a) diplomatická mise nebo konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, které jsou akreditované pro Českou republiku jako osoby cizích států,

b) zvláštní mise,

c) zastupitelství mezinárodní organizace,

d) člen diplomatické mise2) nebo konzulárního úřadu3) s výjimkou člena služebního personálu a soukromé služebné osoby, který je akreditován pro Českou republiku a nemá místo trvalého pobytu v České republice,

e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace, který nemá místo trvalého pobytu v České republice a není státním občanem České republiky, pokud je trvale přidělen k výkonu svých úředních funkcí v České republice, a státní příslušník cizího státu, který je členem zvláštní mise akreditované pro Českou republiku a který nemá místo trvalého pobytu v České republice,

f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), pokud s ní žije ve společné domácnosti na území České republiky, dosáhl věku 15 let, není státním občanem České republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí.

§ 3

Vznik a zánik nároku na vrácení zaplacené daně

Možnost uplatnit nárok na vrácení zaplacené daně vzniká osobě požívající výsad a imunit podle § 2 nejdříve ve zdaňovacím období, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění. Nárok na vrácení daně této osobě zaniká uplynutím 31. ledna kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v § 2 písm. a) až c) má nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží a služby za podmínky, že nakoupené zboží a služby použije výlučně pro svou úřední potřebu. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v § 2 písm. d) až f) má nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží a služby za podmínky, že nakoupené zboží a služby použije výlučně pro vlastní potřebu a spotřebu.

§ 4

Rozsah vrácené zaplacené daně

(1) Osobě požívající výsad a imunit se vrací zaplacená daň, pokud cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni uvedená na jednom dokladu o prodeji je vyšší než 2 000 Kč, s výjimkou nákupu pohonných hmot pro motorová vozidla, telekomunikačních služeb nebo služeb spojených se sběrem a odvozem komunálních odpadů, s odběrem elektrické energie, vody, plynu, topných olejů pro výrobu tepla.

(2) Zaplacená daň se vrací

a) osobě uvedené v § 2 písm. a), která má sídlo v České republice, a její osobě uvedené v § 2 písm. d), včetně jejích rodinných příslušníků na základě principu vzájemnosti pouze v osobním, věcném a hodnotovém rozsahu, v jakém je vracena daň české osobě požívající výsad a imunit v cizím státu,

b) osobě uvedené v § 2 písm. a), která má sídlo v České republice, ale její vysílající stát neuplatňuje daně jako součást ceny zboží a služeb, maximálně do výše 3 000 000 Kč za kalendářní rok, a osobě uvedené v § 2 písm. d), včetně jejích rodinných příslušníků, jejíž vysílající stát neuplatňuje daně jako součást ceny zboží a služeb, maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok,

c) osobě uvedené v § 2 písm. a), která nemá sídlo v České republice, maximálně do výše 250 000 Kč za kalendářní rok a její osobě uvedené v § 2 písm. d), včetně jejích rodinných příslušníků, maximálně do výše 10 000 Kč za kalendářní rok,

d) osobě uvedené v § 2 písm. b) a c), na kterou se nevztahuje princip vzájemnosti, maximálně do výše 500 000 Kč za kalendářní rok,

e) osobě uvedené v § 2 písm. e), včetně jejích rodinných příslušníků, na kterou se nevztahuje princip vzájemnosti, maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok.

(3) Pokud cena včetně daně za služby poskytnuté v souvislosti s nákupem, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovitosti umístěné na území České republiky, ve které sídlí diplomatická mise nebo konzulární úřad, je vyšší než 500 000 Kč, zaplacená daň se vrátí, jestliže vysílající stát diplomatické mise nebo konzulárního úřadu potvrdí přiznání nároku na vrácení daně u těchto prací ve stejném rozsahu pro české diplomatické mise nebo konzulární úřady.

(4) Nárok na vrácení daně se nevztahuje na umělecké předměty, umělecké sbírky a starožitnosti.

§ 5

Prokazování nároku na vrácení daně

Nárok na vrácení daně se prokazuje běžným daňovým dokladem podle § 12 zákona nebo dokladem o prodeji zboží nebo služeb, který byl vystaven plátcem, pokud tento doklad obsahuje

a) obchodní firmu, případně jméno a příjmení, případně název, sídlo nebo místo podnikání, popřípadě místo pobytu nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,

c) název, případně jméno a příjmení osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění,

d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

e) datum vystavení dokladu,

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

g) sazbu daně,

h) výši daně celkem zaokrouhlenou na celé koruny nahoru,

i) výši ceny bez daně celkem.

§ 6

Daňové přiznání a zdaňovací období

(1) Možnost uplatnit nárok na vrácení daně má osoba požívající výsad a imunit v daňovém přiznání, které se podává příslušnému správci daně na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Daňové přiznání se podává pouze jednou za zdaňovací období, a to nejdříve první den po skončení prvního zdaňovacího období v kalendářním roce a nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Po tomto datu nelze již nárok na vrácení daně za předchozí období uplatnit, a to ani podáním dodatečného přiznání. Pokud osoba požívající výsad a imunit neuplatňuje ve zdaňovacím období nárok na vrácení daně, daňové přiznání za toto zdaňovací období nepodává.

(2) Zdaňovacím obdobím je u osoby požívající výsad a imunit uvedené v § 2 písm. a) až c) kalendářní měsíc a u osoby požívající výsad a imunit uvedené v § 2 písm. d) až f) kalendářní čtvrtletí.

§ 7

Místní příslušnost

Pro účely vracení daně podává daňové přiznání osoba požívající výsad a imunit takto:

a) diplomatické mise, zvláštní mise nebo konzulární úřady, které mají sídlo v České republice, podávají daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich sídla,

b) členové diplomatické mise, zvláštní mise nebo konzulárního úřadu, včetně svých rodinných příslušníků, podávají daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle sídla osob uvedených v písmenu a),

c) zastupitelství mezinárodních organizací uvedená v § 2 písm. c) podávají daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich sídla v České republice,

d) úředníci zastupitelství mezinárodních organizací uvedení v § 2 písm. e) včetně svých rodinných příslušníků podávají daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich místa pobytu v České republice,

e) diplomatické mise nebo konzulární úřady, které nemají sídlo v České republice, členové těchto diplomatických misí a konzulárních úřadů, včetně jejich rodinných příslušníků, podávají daňové přiznání Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

§ 8

Lhůta pro vrácení daně

Osobě požívající výsad a imunit se vrátí zaplacená daň do 30 dnů ode dne následujícího po jejím vyměření. Je-li podané daňové přiznání neúplné nebo vzniknou-li pochybnosti o správnosti, pravdivosti nebo průkaznosti daňového přiznání, správce daně vyzve osobu požívající výsad a imunit, aby je ve lhůtě, kterou správce daně stanoví, odstranila.

§ 9

Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí splnění principu vzájemnosti a jeho osobní, věcný a hodnotový rozsah v příloze vyplněného daňového přiznání, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást daňového přiznání.

§ 10

Vyvezené zboží

Osoba uvedená v § 2, která uplatnila nárok na vrácení daně u zboží podle této vyhlášky, nesmí při vývozu tohoto zboží uplatnit nárok na vrácení daně z přidané hodnoty zahraničním fyzickým osobám.4) Osoba uvedená v § 2, která uplatnila nárok na vrácení daně při vývozu zboží zahraniční fyzickou osobou,4) nesmí uplatnit nárok na vrácení daně podle této vyhlášky.

§ 11

U zakoupeného motorového vozidla se vrací daň za podmínky, že ve lhůtě 12 měsíců ode dne, kdy byla daň vrácena, nebude motorové vozidlo zapůjčeno, pronajato, zastaveno nebo převedeno úplatně či neúplatně na jinou osobu. Pokud je motorové vozidlo zapůjčeno, pronajato, zastaveno nebo převedeno úplatně či neúplatně na jinou osobu před uplynutím lhůty 12 měsíců, musí osoba požívající výsad a imunit vrácenou daň v plném rozsahu uhradit příslušnému finančnímu úřadu. Daň nemusí být vrácena zpět příslušnému finančnímu úřadu pouze za podmínky, že osoba požívající výsad a imunit podle § 2 písm. d) a e), které je předčasně ukončena funkce diplomatického zástupce v České republice, zakoupené motorové vozidlo, u něhož uplatnila nárok na vrácení daně, převede úplatně pouze na jinou osobu požívající výsad a imunit.


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucích Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 36/2001 Sb. m. s., o přijetí Dohody o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu.

2) Čl. 1 vyhlášky č. 157/1964 Sb.

3) Čl. 1 vyhlášky č. 32/1969 Sb.

4) § 45e zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru