Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 34/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona

Částka 11/2003
Platnost od 10.02.2003
Účinnost od 01.03.2003
Zrušeno k 17.08.2013 (235/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

VYHLÁŠKA

ze dne 20. ledna 2003,

kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona

Česká národní banka stanoví podle § 5 odst. 1, 5 a 6 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 482/2001 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti, týkající se přímých investic, přijetí finančního úvěru od cizozemce, nabytí zahraničních cenných papírů a vydání emise dluhopisů.

(2) Oznamovací povinnost podle této vyhlášky plní tuzemec, který je právnickou osobou. Cizozemec, který je právnickou osobou a který má v tuzemsku umístěn podnik nebo organizační složku podniku, plní oznamovací povinnost podle této vyhlášky jako tuzemec, pokud oznamované skutečnosti souvisejí s jeho podnikáním v tuzemsku. Fyzické osoby plní oznamovací povinnost pouze na vyžádání České národní banky.

(3) Banka a pobočka zahraniční banky působící na území České republiky (dále jen "banka") plní oznamovací povinnost pouze podle § 8a.

(4) Plnění oznamovací povinnosti se nevyžaduje, je-li skutečnost nebo inkasa a úhrady oznamované podle této vyhlášky nižší než 1 000 000 Kč.

§ 2zrušeno

Přímá investice

§ 3

(1) Skutečnosti týkající se vzniku nebo změny přímé investice tuzemce v zahraničí oznámí tuzemec doručením vyplněného tiskopisu OZP (ČNB) 2 - 97 České národní bance do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo změně přímé investice, nebo ode dne, kdy se tuzemec o této skutečnosti dověděl nebo mohl dovědět.

(2) Inkasa a úhrady související se vznikem nebo změnou přímé investice tuzemce v zahraničí oznámí tuzemec na tiskopisu OZP (ČNB) 2 - 97 způsobem stanoveným v § 9 a 10.

§ 4

(1) Skutečnosti týkající se vzniku nebo změny přímé investice cizozemce v tuzemsku oznámí tuzemec doručením vyplněného tiskopisu OZP (ČNB) 3 - 97 České národní bance do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo změně přímé investice, nebo ode dne, kdy se tuzemec o této skutečnosti dověděl nebo mohl dovědět.

(2) Inkasa a úhrady související se vznikem nebo změnou přímé investice cizozemce v tuzemsku oznámí tuzemec na tiskopisu OZP (ČNB) 3 - 97 způsobem stanoveným v § 9 a 10.

§ 5

Oznamovací povinnost podle § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 se nevztahuje na inkasa a úhrady související s prováděním denního řízení likvidity peněžních prostředků (cash-pooling, zero balancing), při kterém jsou peněžní prostředky převáděny ve prospěch nebo k tíži účtu jiné osoby, na kterém jsou evidovány jako podíl společně s peněžními prostředky představujícími pohledávku více osob.

Finanční úvěr

§ 6

(1) Skutečnosti týkající se finančního úvěru přijatého od cizozemce, formu a způsob čerpání a splácení úvěru a inkasa a úhrady související s jeho čerpáním a splácením oznámí tuzemec doručením vyplněného tiskopisu OZP (ČNB) 4 - 97 České národní bance do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení inkasa nebo provedení úhrady nebo ode dne, kdy došlo k čerpání nebo splácení úvěru jinou formou.

(2) Způsobem uvedeným v odstavci 1 oznámí tuzemec také změny týkající se formy a způsobu čerpání nebo splácení finančního úvěru přijatého od cizozemce včetně změn v osobě věřitele nebo dlužníka, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala změna týkající se smlouvy o úvěru, nebo ode dne, kdy se tuzemec o této skutečnosti dověděl nebo mohl dovědět.

(3) Způsob plnění oznamovací povinnosti u inkas a úhrad souvisejících s čerpáním a splácením finančního úvěru je stanoven v § 9 a 10.

§ 7

(1) Skutečnosti týkající se finančního úvěru, který má povahu přímé investice tuzemce v zahraničí, oznamuje tuzemec podle § 3. Skutečnosti týkající se finančního úvěru, který má povahu přímé investice cizozemce v tuzemsku, oznamuje tuzemec podle § 4.

(2) Oznamovací povinnost podle § 6 se nevztahuje na finanční úvěr přijatý tuzemcem od cizozemce, který má v tuzemsku umístěn podnik nebo organizační složku podniku.

§ 8

Zahraniční cenné papíry

(1) Tuzemec, který je na základě smlouvy nebo jiných právních skutečností osobou oprávněnou ze zahraničních cenných papírů, s výjimkou přímé investice v zahraničí (§ 3), oznámí skutečnosti týkající se vzniku nebo změny portfolia zahraničních cenných papírů a s nimi souvisejících inkas a úhrad doručením vyplněného tiskopisu OZP (ČNB) 15 - 97 České národní bance do 15 kalendářních dnů po skončení čtvrtletí, ve kterém k převodu nebo k přechodu cenných papírů došlo nebo kdy se tuzemec o jejich převodu nebo přechodu dověděl nebo mohl dovědět.

(2) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na osoby, které mají povolení k poskytování investičních služeb,6) pojišťovny,7) penzijní fondy,8) investiční společnosti a investiční fondy.9) Oznamovací povinnost se dále nevztahuje na převody zahraničních cenných papírů prováděné prostřednictvím osob, jejichž předmětem podnikání na území České republiky je poskytování investičních služeb6) nebo kolektivní investování.9)

§ 8a

Lhůty pro oznámení vydání emise dluhopisů

(1) Tuzemec, který vydává dluhopisy v zahraničí, doručí České národní bance do 15 kalendářních dnů od posledního dne emisní lhůty oznámení, ve kterém uvede místo vydání, objem emise, výnos a splatnost dluhopisů.

(2) Tuzemec, který pro cizozemce zabezpečuje vydání dluhopisů v tuzemsku a který obstará vydání emise nebo se smluvně zaváže stát se prvním nabyvatelem emise nebo její části, doručí České národní bance do 15 kalendářních dnů od posledního dne emisní lhůty oznámení, ve kterém uvede objem emise, výnos a splatnost dluhopisů.

(3) Je-li emise dluhopisů vydávána po částech (v tranších), oznamovací povinnost podle odstavců 1 a 2 plní tuzemec do 15 kalendářních dnů po vydání příslušné části emise.

(4) Dojde-li k vydání emise dluhopisů i po uplynutí emisní lhůty, tuzemec bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance dosažený objem emise.

(5) Zabezpečuje-li vydání dluhopisů podle odstavce 2 více osob, oznamovací povinnost je splněna doručením oznámení od kterékoliv osoby, která se na zabezpečení vydání dluhopisů podílí.

Inkasa a úhrady související se vznikem nebo změnou přímé investice a s přijetím finančního úvěru

§ 9

(1) Oznámení úhrady do zahraničí a ve prospěch cizozemce je splněno doručením příslušného vyplněného tiskopisu (§ 3, 4 a 6) České národní bance do 15 kalendářních dnů po provedení příkazu k úhradě nebo po provedení úhrady jinou formou.

(2) Oznámení úhrady do zahraničí a ve prospěch cizozemce prováděné prostřednictvím banky v tuzemsku může tuzemec po dohodě s bankou splnit také odevzdáním vyplněného tiskopisu bance při předložení příkazu k úhradě. Banka na vyžádání potvrdí oznamovateli přijetí tiskopisu. Banka předá vyplněné tiskopisy České národní bance do 15 kalendářních dnů po skončení každého měsíce.

§ 10

Oznámení inkasa ze zahraničí nebo od cizozemce je splněno doručením příslušného vyplněného tiskopisu (§ 3, 4 a 6) České národní bance do 15 kalendářních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet tuzemce nebo ode dne, kdy se tuzemec o připsání peněžních prostředků dověděl nebo mohl dovědět, nebo po obdržení inkasa jinou formou.

§ 11

Oznamovací povinnost podle § 9 a 10 se vztahuje na inkasa a úhrady uskutečňované prostřednictvím bank v tuzemsku nebo v zahraničí nebo i v hotovosti.

§ 12zrušeno

Společná ustanovení

§ 13

Tiskopisy používané ke splnění oznamovací povinnosti vydává Česká národní banka a jsou k dispozici na vyžádání v pobočkách České národní banky. Tiskopisy jsou uveřejněny také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 14

(1) Oznamovací povinnost je splněna včas, je-li ve lhůtě podána poštovní zásilka obsahující vyplněný tiskopis.

(2) Oznamovací povinnost muže být plněna po dohodě s Českou národní bankou i na technických nosičích dat nebo elektronickou formou.

(3) Česká národní banka potvrdí oznamovateli na vyžádání převzetí vyplněného tiskopisu.

§ 15

Tiskopisy s údaji o plnění oznamovací povinnosti podle této vyhlášky vyplněné tuzemci, nad nimiž vykonává působnost devizového orgánu Ministerstvo financí předává Česká národní banka Ministerstvu financí do 30 kalendářních dnů po skončení každého měsíce.


§ 16

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti.

2. Vyhláška č. 295/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti.

3. Vyhláška č. 160/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti, ve znění vyhlášky č. 295/1998 Sb.


§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2003.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 351/2003 Sb. Čl. II

Plnění oznamovací povinnosti podle vyhlášky č. 34/2003 Sb. se po dni účinnosti této vyhlášky nevyžaduje, končí-li lhůta ke splnění oznamovací povinnosti po nabytí účinnosti této vyhlášky a jedná-li se o případy, kdy se plnění oznamovací povinnosti podle této vyhlášky nevyžaduje.


Guvernér:
v z. RNDr. Niedermayer v. r.

viceguvernér

Poznámky pod čarou

6) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru