Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 331/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Částka 108/2003
Platnost od 02.10.2003
Účinnost od 01.01.2004
Zrušeno k 01.01.2011 (223/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

331

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. srpna 2003,

kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:

1. V § 4 odstavec2 včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"(2) Vzděláním podle odstavce 1 se rozumí vzdělání dosažené podle zvláštních právních předpisů.1) Vzděláním podle odstavce 1 se rozumí také vzdělání získané v jiném státě, pokud bylo v České republice uznáno podle zvláštních právních předpisů.2)

1) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb., zákona č. 19/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb.

2) Zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 49/1994 Sb.
§ 7 písm. d) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.
§ 87 písm. m), § 89 a 90 a § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb.
Vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhlášky č. 332/1998 Sb.".

2. V § 4 se doplňuje odstavec3, který včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"(3) Vzdělání získané státním příslušníkem členského státu Evropské unie se uznává podle zvláštních právních předpisů.3)

3) Například směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy (89/48/EHS), směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/42/ES ze dne 7. června 1999, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci pro profesní činnosti upravené směrnicemi o liberalizaci a o přechodných opatřeních a kterou se doplňuje obecný systém uznávání dokladů o dosažené kvalifikaci.".

3. Části druhá až čtvrtá se včetně nadpisů zrušují.

4. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy v položce Finanční kontrola se ve sloupci Platová třída číslo "11" nahrazuje číslem "10".

5. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se ve sloupci Část, povolání za položku "Majetková správa" vkládá položka "Odborné zabezpečení činnosti vlády" a ve sloupci Platová třída v této položce čísla "10 – 14".

6. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.16.2 Pedagog-metodolog se ve sloupci Platová třída číslo "13" nahrazuje číslem "14".

7. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2 v povolání 2.19.7 Zdravotnický záchranář se ve sloupci Platová třída číslo "9" nahrazuje číslem "10".

8. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.7 Organizační pracovník v 11. platové třídě se na konci bodu 1 doplňují slova "nebo předsedy vlády".

9. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 6. platové třídě v bodě 1 se slova "pro krizové situace" zrušují.

10. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 6. platové třídě bod 3 zní:

"3. Zpracovávání dílčích opatření pro mimořádné události a krizové stavy v daném územním celku.".

11. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 7. platové třídě v bodě 3 větě druhé se slovo "situace" nahrazuje slovem "stavy".

12. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 8. platové třídě v bodě 4 se za slovo "mimořádných" vkládá slovo "událostí".

13. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 8. platové třídě v bodě 5 se slova "a zajišťování úkolů souvisejících s krizovými stavy a jinými mimořádnými událostmi" zrušují.

14. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 8. platové třídě bod 6 zní:

"6. Zajišťování úkolů souvisejících s připraveností na mimořádné události a krizové stavy.".

15. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 9. platové třídě v bodě 3 se slovo "situace" nahrazuje slovem "stavy".

16. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 10. platové třídě v bodě 2 se slova "a opatření pro případ mimořádných událostí, krizových situací a stavu ohrožení" zrušují.

17. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 10. platové třídě se na konci doplňuje bod 4, který zní:

"4. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.".

18. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.1.9 Bezpečnostní referent v 11. platové třídě v bodě 1 se za slovo "zajišťování" vkládají slova "krizového řízení,".

19. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.2.1 Personalista v 11. platové třídě v bodě 2 se za slovo "zaměstnanců" vkládají slova "ústředního správního úřadu, správního úřadu s celostátní působností, orgánů nebo organizací s celostátní působností,".

20. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.2.1 Personalista se v 11. platové třídě na konci doplňuje bod 5, který zní:

"5. Metodické usměrňování, zpracovávání komplexních programů a koordinace organizace a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců resortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.".

21. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.2.1 Personalista ve 12. platové třídě se na konci doplňuje bod 4, který zní:

"4. Tvorba koncepce organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců v resortu členěném na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.".

22. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 1 v povolání 1.2.2 Mzdový účetní v 9. platové třídě se na konci doplňuje bod 2, který zní:

"2. Výpočet výše, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.".

23. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.2.1 Justiční pracovník v 11. platové třídě se na konci doplňuje bod 4, který zní:

"4. Komplexní řešení konfliktních a rizikových situací v souvislosti s trestním řízením, analýza vyhodnocování a prevence rizik opakování trestné činnosti v rámci mediačních činností. Diagnostická, poradenská, výchovná a kontrolní činnost u pachatelů trestné činnosti a jejich motivování k vedení života v souladu se zákonem v rámci probačních činností. Poradenská a psychosociální pomoc obětem trestné činnosti. Tvorba resocializačních programů, obecných postupů a opatření v probaci a mediaci.".

24. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.1 Pracovník sociální péče ve 3. platové třídě se na konci doplňuje bod 2, který zní:

"2. Poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání klientů, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u klientů.".

25. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.8.1 Pracovník sociální péče ve 4. platové třídě se na konci doplňuje bod 2, který zní:

"2. Poskytování zvlášť obtížné a namáhavé komplexní obslužné péče o fyzicky a psychicky postižené klienty, poskytování pomoci při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, posilování životní aktivizace klientů a uspokojování jejich psychosociálních potřeb.".

26. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Společné práce ve státní správě a samosprávě ve 13. platové třídě se na konci doplňují body 2 až 4, které znějí:

"2. Koncipování, formulace nebo posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu a změny rozsahu právní regulace.

3. Tvorba celostátních resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.

4. Výkon komplexních právních činností v celém oboru služby ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.".

27. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Společné práce ve státní správě a samosprávě se před slova "15. platová třída" vkládají slova

"14. platová třída

1. Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.".

28. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Společné práce ve státní správě a samosprávě v 15. platové třídě bod 1 zní:

"1. Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády.".

29. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Společné práce ve státní správě a samosprávě v 16. platové třídě bod 1 zní:

"1. Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory služby a s širokými vazbami na jiné obory služby s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující konání nejširších skupin dalších osob v zásadních oblastech.".

30. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu v 6. platové třídě bod 4 zní:

"4. Zpracovávání dílčích opatření pro mimořádné události a krizové stavy v daném územním celku.".

31. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu v 7. platové třídě bod 4 zní:

"4. Zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy v daném územním celku.".

32. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu v 8. platové třídě bod 3 zní:

"3. Samostatné zajišťování úkolů v oblasti obrany a civilní ochrany nebo organizačních, odborných a materiálních opatření pro mimořádné události a krizové stavy a činností na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy určených subjektů včetně přípravy návrhů na určení subjektů hospodářské mobilizace a zpracovávání plánů opatření hospodářské mobilizace.".

33. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu v 8. platové třídě v bodě 5 se slova "například havárií, živelných pohrom, nepřátelského napadení obyvatelstva apod" zrušují.

34. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu v 9. platové třídě bod 2 zní:

"2. Souhrnné zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území. Zpracovávání krizového plánu a jeho jednotlivých částí včetně zpracovávání opatření pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu daného územního celku.".

35. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu v 10. platové třídě v bodě 2 se slova "krizových situací" nahrazují slovy "mimořádných událostí a krizových stavů".

36. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu v 10. platové třídě bod 3 zní:

"3. Koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy v rámci okresu (obce s rozšířenou působností) nebo statutárního města.".

37. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu v 10. platové třídě bod 13 zní:

"13. Koordinace a metodické usměrňování individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva.".

38. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu v 11. platové třídě se bod 11 zrušuje.

39. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu ve 12. platové třídě v bodě 5 se za slova "veřejného pořádku a" vkládá slovo "vnitřní".

40. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu ve 12. platové třídě se na konci doplňuje bod 15, který zní:

"15. Komplexní zajišťování úkolů spojených s přípravou a realizací stanovené dokumentace Bezpečnostní rady státu v působnosti resortu.".

41. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu ve 13. platové třídě bod 8 zní:

"8. Koordinace činnosti pracovního orgánu v systému Bezpečnostní rady státu.".

42. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Bezpečnost státu ve 14. platové třídě se na konci doplňují body 9 a 10, které znějí:

"9. Komplexní koordinace zpracovávání koncepce zajišťování bezpečnosti státu.

10. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.".

43. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Finanční kontrola se před slova "11. platová třída" vkládají slova

"10. platová třída

1. Výkon finanční kontroly.".

44. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Finanční kontrola v 11. platové třídě v bodě 1 se slova "a vnitřního auditu" zrušují.

45. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Finanční kontrola ve 13. platové třídě v bodě 1 se slova "a vnitřního auditu" zrušují.

46. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Finanční kontrola ve 13. platové třídě se na konci doplňuje bod 2, který zní:

"2. Tvorba koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly ministerstva.".

47. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Koordinace zahraniční pomoci ve 13. platové třídě se na konci doplňuje bod 2, který zní:

"2. Zpracovávání návrhů celostátních programů, projektů a priorit pro využití prostředků z rozpočtu Evropské unie, tvorba závazných celostátních pravidel v oblasti využívání prostředků z rozpočtu Evropské unie včetně pravidel finančního řízení projektů, vyhodnocování a kontroly jejího využívání.".

48. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Koordinace zahraniční pomoci ve 14. platové třídě se na konci doplňuje bod 2, který zní:

"2. Tvorba rozvojových programů pro využívání prostředků rozpočtu Evropské unie.".

49. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy se před slova Pozemková správa vkládají slova "Odborné zabezpečení činnosti vlády

10. platová třída

1. Koordinace a zajišťování úkolů vlády ve vztahu k Poslanecké sněmovně, Senátu a Kanceláři prezidenta republiky.

11. platová třída

1. Posuzování správnosti postupu ústředních správních úřadů ve vztahu k vládě.

12. platová třída

1. Zajišťování souladu závěrů vlády s právním řádem, programovým prohlášením a dalšími souvisejícími dokumenty a jejich promítnutí do návrhu usnesení vlády.

13. platová třída

1. Systémová koordinace a metodické usměrňování zabezpečení činnosti vlády.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce regulatorní reformy a systémová koordinace meziresortních projektů v oblasti regulatorní reformy.".

50. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Práce a sociální věci ve 12. platové třídě se na konci doplňuje bod 15, který zní:

"15. Celostátní koordinace a metodické usměrňování dílčích oblastí organizace a systemizace, personalistiky nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech ve státní správě jako celku.".

51. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Práce a sociální věci ve 13. platové třídě v bodě 23 se za slovem "koncepce" čárka vypouští a vkládá se za slovo "systemizace".

52. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Rozpočet a financování v 11. platové třídě se na konci doplňuje bod 16, který zní:

"16. Realizace a vyhodnocování dodatků na zprostředkující subjekty a konečné příjemce prostředků z fondů Evropské unie.".

53. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Rozpočet a financování ve 12. platové třídě se na konci doplňují body 10 až 12, které znějí:

"10. Posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů Evropské unie.

11. Metodické řízení a koordinace rozpočtového procesu u zprostředkujících subjektů a konečných příjemců prostředků z fondů Evropské unie.

12. Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s prostředky fondů Evropské unie podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí operačních programů a programových dokumentů.".

54. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Rozpočet a financování ve 13. platové třídě se na konci doplňují body 15 až 19, které znějí:

"15. Příprava programů spolupráce České republiky s Evropskou unií z hlediska financování.

16. Koordinace a metodické usměrňování procesu tvorby finančních částí operačních programů a programových dokumentů, zpracovávání analýzy finančních dopadů na vývoj odvětví a regionů a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, vývojových tendencí a struktur odvětví a regionů, možností jejich sjednocování a aplikace do jiných odvětví a regionů.

17. Vytváření metodických pokynů pro rozpočtování prostředků fondů Evropské unie a finanční vypořádání vztahů s platebními jednotkami operačních programů a programových dokumentů.

18. Usměrňování finančních vztahů zprostředkujících subjektů a konečných příjemců za finanční části operačních programů a programových dokumentů.

19. Celostátní metodické usměrňování a koordinace využívání prostředků Evropské unie.".

55. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Rozpočet a financování ve 14. platové třídě se na konci textu bodu 3 doplňují slova "nebo státního závěrečného účtu".

56. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Rozpočet a financování ve 14. platové třídě se na konci doplňují body 8 až 10, které znějí:

"8. Koordinace finančních a rozpočtových vztahů České republiky k Evropské unii.

9. Stanovování zásad a principů tvorby finančních částí celostátních operačních programů a programových dokumentů včetně vyhodnocování realizace přijatých principů finančních částí operačních programů a programových dokumentů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

10. Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení finanční části celostátních operačních programů a programových dokumentů. Tvorba rozpočtových výhledů.".

57. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Rozvoj územních samosprávných celků ve 12. platové třídě se na konci doplňuje bod 5, který zní:

"5. Tvorba koncepce rozvoje městské části hlavního města Prahy s matričním a stavebním úřadem.".

58. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa průmyslu a obchodu ve 12. platové třídě se na konci doplňuje bod 9, který zní:

"9. Hodnocení subvencí poskytnutých na dovážené výrobky včetně inspekce nad dovozci a výrobci a poradenské a konzultační činnosti v orgánech Evropské unie pro ochranu před subvencovanými dovozy.".

59. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa průmyslu a obchodu se ve 13. platové třídě na konci doplňují body 8 a 9, které znějí:

"8. Hodnocení účinků subvencovaných dovozů na ekonomiku České republiky a Evropské unie a navrhování opatření k ochraně hospodářského prostoru Evropské unie před subvencovanými dovozy.

9. Koordinace realizace opatření přijatých na úrovni Evropské unie k ochraně před subvencovanými dovozy v součinnosti s celními orgány.".

60. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa průmyslu a obchodu se ve 14. platové třídě na konci doplňuje bod 8, který zní:

"8. Tvorba koncepce hospodářských vztahů České republiky v rámci Evropské unie.".

61. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Správa ve věcech průmyslového vlastnictví ve 13. platové třídě se na konci doplňuje bod 4, který zní:

"4. Komplexní vyhodnocování nejnáročnějších expertizních činností ve věcech ochrany průmyslových práv na nejvyšší úrovni současného poznání vědy a techniky, například vyhodnocování celosvětové novosti řešení přihlášených k ochraně patentem, a to v nejnáročnějších oborech (lékařství, biotechnologie, chemie).".

62. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 12. platové třídě v bodě 9 se za slova "se zahraničím" vkládají slova "a v rámci Evropské unie".

63. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 12. platové třídě v bodě 14 se za slova "hlavního města Prahy" vkládají slova "a jeho působení v rámci Evropské unie".

64. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 12. platové třídě v bodě 15 se za slova "přístupů k nim" vkládají slova "včetně smluv v rámci Evropské unie".

65. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 12. platové třídě v bodě 16 se za slova "v mezinárodních organizacích" vkládají slova "a v Evropské unii".

66. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 13. platové třídě v bodě 6 se za slova "mezinárodních smluv" vkládají slova "včetně smluv v rámci Evropské unie".

67. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 13. platové třídě v bodě 8 se za slova "mezinárodním organizacím" vkládají slova "a k Evropské unii" a za slova "se zahraničními partnery" slova "a s Evropskou unií".

68. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 13. platové třídě bod 11 zní:

"11. Tvorba koncepce sjednávání mezinárodních smluv (prezidentských, vládních, resortních) včetně smluv v rámci Evropské unie a příprava jejich sjednávání, vnitrostátního projednávání a vypovídání.".

69. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 13. platové třídě v bodě 12 se za slova "vládních organizací" vkládají slova "a orgány Evropské unie".

70. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 13. platové třídě v bodě 13 se za slova "mezinárodních smluv" vkládají slova "a smluv v rámci Evropské unie".

71. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 14. platové třídě v bodě 2 se za slova "mezinárodních smluv" vkládají slova "a smluv v rámci Evropské unie".

72. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy ve 14. platové třídě v bodě 10 se za slova "vládních organizací" vkládají slova "a orgány Evropské unie" a na konci se doplňuje věta "Zastupování státu před Evropským soudním dvorem a podobnými mezinárodními soudními orgány.".

73. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zahraniční služba a zahraniční vztahy se ve 14. platové třídě na konci doplňují body 11 a 12, které znějí:

"11. Tvorba mezinárodních systémů v ucelených oborech, například sociálním, ekonomickém, bezpečnostním nebo právním včetně jejich koncipování a formulace a koordinace jejich uplatnění v národních systémech.

12. Tvorba koncepce rozvoje vnitřního trhu Evropské unie.".

74. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví v 8. platové třídě v bodě 1 se slova "a chemických přípravků" nahrazují slovy "chemických a biocidních přípravků".

75. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví v 8. platové třídě se na konci doplňuje bod 4, který zní:

"4. Vykonávání odborných činností na úsecích hygieny práce, epidemiologie, hygieny prostředí, hygieny dětí a dorostu, hygieny výživy a předmětů běžného užívání a zdravotní výchovy obyvatelstva, například shromažďování a vyhodnocování podkladů a anamnestických údajů pro epidemiologické studie včetně využití informačních systémů, kontrolní činnost na úseku ochrany veřejného zdraví a příprava rozhodnutí nebo opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.".

76. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví v 9. platové třídě se na konci doplňují body 2 až 4, které znějí:

"2. Kontrola plnění závazných opatření uložených orgány ochrany veřejného zdraví včetně prevence infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.

3. Provádění odborných činností spojených s posuzováním registrací chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků.

4. Vypracovávání stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví a plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu.".

77. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví v 10. platové třídě se na konci doplňují body 2 až 4, které znějí:

"2. Samostatné provádění státního zdravotního dozoru v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví (hygieny práce, epidemiologie, hygieny prostředí, hygieny dětí a dorostu, hygieny výživy a předmětů běžného užívání) včetně zpracovávání závěrečných protokolů a návrhu závěrů k odstranění nedostatků.

3. Samostatné plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.

4. Vypracovávání odborně náročných stanovisek v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví se závažným dopadem do oblasti ochrany zdraví populace včetně plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu, například posuzování staveb s náročnou technologií z hlediska dopadu na pracovní a životní podmínky.".

78. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví v 11. platové třídě v bodě 1 se za slovo "povolání" vkládají slova "dalších hromadně se vyskytujících onemocnění".

79. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví v 11. platové třídě se na konci doplňují body 6 až 9, které znějí:

"6. Komplexní výkon státního zdravotního dozoru v jednotlivých oblastech ochrany veřejného zdraví.

7. Stanovování nezbytných vyšetřování a měření pro výkon státního zdravotního dozoru.

8. Vypracovávání projektů epidemiologického sledování specifických problémů či situací. Usměrňování a kontrola zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve věcech hygieny provozu a prevence infekčních onemocnění.

9. Tvorba územních programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně monitorování vztahů životních a pracovních podmínek a zdravotního stavu obyvatelstva a provádění zdravotní výchovy v ochraně a podpoře veřejného zdraví.".

80. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví ve 12. platové třídě bod 7 zní:

"7. Komplexní zajišťování kategorizace prací a stanovení souvisejících opatření orgánů ochrany veřejného zdraví včetně rizikových prací. Ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání.".

81. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví ve 12. platové třídě se na konci doplňují body 10 až 12, které znějí:

"10. Hodnocení epidemiologické situace, bezpečnosti výrobků a služeb ke stanovení mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a jeho skupin.

11. Tvorba koncepce ochrany veřejného zdraví včetně její koordinace a metodického usměrňování ve vymezené územní působnosti.

12. Stanovování metodik výkonu státního zdravotního dozoru.".

82. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví ve 13. platové třídě bod 1 zní:

"1. Tvorba celostátních koncepcí jednotlivých oblastí ochrany veřejného zdraví, například hygieny práce, hygieny pracovního a životního prostředí.".

83. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví ve 13. platové třídě bod 6 zní:

"6. Celostátní metodické usměrňování výkonu státního zdravotního dozoru. Tvorba celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví. Celostátní koordinace výchovy k podpoře a ochraně veřejného zdraví.".

84. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví ve 13. platové třídě se na konci doplňují body 9 až 11, které znějí:

"9. Hodnocení epidemiologické situace a bezpečnosti výrobků a služeb pro stanovování celostátních mimořádných opatření k ochraně zdraví obyvatelstva. Stanovování mimořádných opatření pro ochranu státních hranic před zavlečením infekčních onemocnění.

10. Lékařská činnost, jejímž předmětem je zjištění zdravotního stavu fyzické osoby v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění včetně ověření podmínek vzniku nemocí z povolání a hodnocení zdravotních rizik pro posuzování závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům. Vypracovávání nápravných opatření.

11. Hodnocení rizika chemických látek, chemických přípravků a biocidních přípravků, odborné hodnocení znaleckých posudků a dalších odborných údajů pro tvorbu celostátního Registru chemických látek a přípravků registrace biocidů.".

85. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví ve 14. platové třídě se na konci bodu 4 doplňují slova "včetně oborů dalšího specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků".

86. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.10.1 Referent státní správy a samosprávy – Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví ve 14. platové třídě se na konci doplňuje bod 7, který zní:

"7. Lékařská činnost, jejímž předmětem je zjištění zdravotního stavu fyzické osoby v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění včetně ověření podmínek vzniku nemocí z povolání a hodnocení zdravotních rizik k posouzení závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům s celostátní a krajskou působností pro účely odvolacích a přezkumných řízení.".

87. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.16.1 Učitel, mistr odborné výchovy v 11. platové třídě v bodě 2 se slova "podle školních vzdělávacích programů" nahrazují slovy "podle učebních dokumentů a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie".

88. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.16.2 Pedagog-metodolog ve 13. platové třídě bod 1 zní:

"1. Stanovování koncepce rozvoje studijního oboru nebo výchovně vzdělávacího programu a tvorba zásadních učebních dokumentů včetně jejich obsahového zaměření nebo specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace v základním oboru.".

89. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.16.2 Pedagog-metodolog ve 13. platové třídě se bod 2 zrušuje.

90. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.16.2 Pedagog-metodolog se na konci doplňují slova

"14. platová třída

1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.".

91. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2 v povolání 2.19.7 Zdravotnický záchranář se na konci doplňují slova

"10. platová třída

1. Vysoce specializovaná přednemocniční ošetřovatelská péče při zvláště závažných případech bez dostupnosti lékaře a její koordinace, zavádění nových metod v oblasti neodkladné péče a medicíny katastrof do praxe, kontrola a vyhodnocování jejich účinnosti, určování priorit v přednemocničním ošetřovatelském procesu při tísňových záchranných akcích, nebo koordinace, organizace a usměrňování týmové dispečerské činnosti na územním operačním středisku včetně stanovování důležitosti a předávání odborné a místně příslušné výjezdové skupině pro poskytnutí vysoce specializované přednemocniční neodkladné péče.".

92. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál ve 14. platové třídě se na konci doplňují body 7 a 8, které znějí:

"7. Komplexní koordinace zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajišťování bezpečnosti státu.

8. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.".

93. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.1.1 Rotmistr, praporčík, důstojník, generál v 15. platové třídě v bodě 1 se za slovo "tvorba" vkládá slovo "koncepce".

94. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.3 Policejní rada ve 13. platové třídě se na konci doplňuje bod 4, který zní:

"4. Koordinace zpracovávání materiálů a podkladů pro jednání Bezpečnostní rady státu.".

95. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.3 Policejní rada v 14. platové třídě se na konci doplňují body 2 a 3, které znějí:

"2. Komplexní koordinace zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajišťování bezpečnosti státu.

3. Komplexní koordinace činnosti Bezpečnostní rady státu.".

96. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.2.3 Policejní rada v 15. platové třídě v bodě 1 se za slovo "tvorba" vkládá slovo "koncepce".

97. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 3 v povolání 3.4.3 Rada požární ochrany, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování v 15. platové třídě v bodě 1 se za slovo "tvorba" vkládá slovo "koncepce".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.

Přesunout nahoru