Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 330/2003 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Částka 108/2003
Platnost od 02.10.2003
Účinnost od 01.01.2004
Zrušeno k 01.01.2007 (262/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

330

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. srpna 2003

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) až f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance

a) České republiky (dále jen "stát"),

b) příspěvkových organizací,1) pokud tak stanoví zákon,

c) státních fondů,2)

d) územních samosprávných celků,3)

e) školských právnických osob zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle zvláštního právního předpisu3a),

s výjimkou zaměstnanců, jejichž platové poměry upravuje zvláštní právní předpis.4)

(2) Toto nařízení stanoví pro zaměstnance uvedené v odstavci 1

a) stupnice platových tarifů a způsob jejich určení,

b) příplatky za vedení,

c) podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši a

d) podmínky pro poskytování odměn.

§ 2

Kvalifikační předpoklady a požadavky

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání potřebné pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd (dále jen "potřebné vzdělání") stanoví zvláštní právní předpis5) (dále jen "katalog prací"). Kvalifikační předpoklady stanovené katalogem prací nenahrazují kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví jiné právní předpisy.6)

(2) Mimo kvalifikační předpoklady stanovené právním předpisem může zaměstnavatel stanovit vnitřním platovým předpisem požadavek7) zaměření nebo oboru vzdělání, popřípadě další požadavky pro výkon některých prací.

(3) Zaměstnanci, který vykonává práce převážně manuálního charakteru a je zařazený nejvýše do osmé platové třídy, může zaměstnavatel stanovit ve vnitřním platovém předpisu pro výkon těchto prací požadavek středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v určeném oboru namísto kvalifikačního předpokladu vzdělání stanoveného katalogem prací.

§ 3

Zařazení zaměstnance do platové třídy

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 4 odst. 1 zákona do platové třídy, ve které je v katalogu prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a psychické a fyzické náročnosti; při porovnání vychází z obecné charakteristiky platové třídy uvedené v zákoně.

(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje kvalifikační předpoklady, popřípadě požadavky, pokud je zaměstnavatel stanovil vnitřním platovým předpisem. K dosažení vyššího než stanoveného vzdělání se nepřihlíží.

(3) Nestanoví-li zvláštní právní předpis8) jinak, může zaměstnavatel výjimečně zařadit zaměstnance, který nesplňuje potřebné vzdělání,

a) do první až čtvrté platové třídy,

b) do páté a vyšší platové třídy, avšak nejdéle na dobu 4 let, nestanoví-li se dále jinak.

(4) Na dobu delší než 4 roky lze zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže

a) dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadovaných prací a je starší než 45 let,

b) zahájil v době, po kterou byl výjimečně zařazen do platové třídy podle odstavce 3 písm. b), nebo před tímto výjimečným zařazením, studium, jehož absolvováním si doplní potřebné vzdělání a řádně pokračuje ve studiu,

c) je zařazen do páté platové třídy a dosáhl středního vzdělání,

d) je zařazen do šesté platové třídy a dosáhl středního vzdělání s výučním listem,

e) je zařazen při výkonu práce strážníka nejvýše do sedmé platové třídy a splňuje odborné předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem9),

f) je zařazen nejvýše do osmé platové třídy, pokud pro výkon na něm požadované práce převážně manuálního charakteru splňuje požadavek středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v určeném oboru stanovený podle § 2 odst. 3 zaměstnavatelem nebo předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem10),

g) je zařazen do deváté platové třídy a dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou,

h) je zařazen do desáté platové třídy a dosáhl vyššího odborného vzdělání,

i) je zařazen do jedenácté platové třídy a dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo ukončil studium vyšších soudních úředníků11)a vykonává práci vyššího soudního úředníka podle zvláštního právního předpisu,

j) splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou zvláštním právním předpisem12) pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,

k) splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon služební funkce stanovené zvláštním právním předpisem13),

l) plní úkoly zpravodajských služeb,

m) vykonává umělecké nebo umělecko-pedagogické práce nebo činnost sportovce nebo trenéra, nebo

n) splňuje podmínky odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka stanovené zvláštním právním předpisem13a).

§ 4

Zařazení zaměstnance do platového stupně

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále jen "započitatelná praxe").

(2) V plném rozsahu zahrne zaměstnavatel do započitatelné praxe dobu praxe v oboru požadované práce dosaženou po ukončení vzdělání stanoveného v katalogu prací. Zaměstnanci zařazenému do platové třídy podle § 3 odst. 3 písm. b) a § 3 odst. 4 zahrne zaměstnavatel v plném rozsahu také dobu praxe v oboru požadované práce dosaženou po

a) splnění odborných předpokladů stanovených zvláštním právním předpisem při výkonu práce strážníka9) u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. e),

b) splnění předpokladů stanovených zvláštním právním předpisem, popřípadě požadavku středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v určeném oboru u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. f),

c) ukončení studia vyšších soudních úředníků11) při výkonu práce vyššího soudního úředníka podle § 3 odst. 4 písm. i),

d) splnění odborné kvalifikace stanovené zvláštním právním předpisem12) pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. j),

e) splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon služební funkce stanovené zvláštním právním předpisem13) u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. k),

f) dosažení odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka stanovené zvláštním právním předpisem13a) u zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. n),

g) ukončení středního vzdělání u zaměstnance zařazeného do páté platové třídy,

h) ukončení středního vzdělání s výučním listem u zaměstnance zařazeného do šesté platové třídy,

i) ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou u zaměstnance zařazeného do deváté platové třídy,

j) ukončení vyššího odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do desáté platové třídy,

k) ukončení vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu u zaměstnance zařazeného do jedenácté platové třídy.

(3) V rozsahu čtyř pětin zahrne zaměstnavatel do započitatelné praxe dobu praxe v oboru požadované práce dosaženou před

a) ukončením vzdělání stanoveného v katalogu prací, nebo

b) získáním předpokladů stanovených zvláštním právním předpisem, popřípadě požadavku středního vzdělání nebo středního vzdělání s výučním listem v určeném oboru, u zaměstnanců zařazených do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. f).

(4) V rozsahu nejvýše dvou třetin zahrne zaměstnavatel do započitatelné praxe dobu jiné praxe, než která je uvedena v předchozích odstavcích, a to v závislosti na míře jejího využití pro výkon požadované práce.

(5) V plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem14) pro výkon vojenské základní (náhradní) služby, platným v době jejího výkonu, zahrne zaměstnavatel do započitatelné praxe dobu vojenské základní (náhradní) služby nebo dobu civilní služby, pokud se zaměstnanec současně nepřipravoval na povolání v denním15) nebo prezenčním studiu.16)

(6) V plném rozsahu, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let, zahrne zaměstnavatel do započitatelné praxe dobu

a) mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,17) pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním studiu15) nebo v prezenčním studiu,16)

b) osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě nebo děti, které vyžadovaly mimořádnou péči, pokud nebyly umístěny v ústavu pro takové děti.

(7) Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

(8) Ze započitatelné praxe podle odstavců 2 až 6 odečte zaměstnavatel, není-li dále stanoveno jinak, zaměstnanci zařazenému do

a) páté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání dobu 1 roku, nebo dobu 3 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. e) a f),

b) šesté a sedmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem dobu 1 roku, nebo dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání, anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. e) a f),

c) osmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání dobu 2 roků, anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. f),

d) deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

e) desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

f) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu dobu 2 roků, vyššího odborného vzdělání dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání, s výjimkou vyššího soudního úředníka zařazeného do platové třídy podle § 3 odst. 4 písm. i), kterému odečte dobu 4 roků.

(9) Pro účely postupu zaměstnance do vyššího platového stupně se do započitatelné praxe zahrnuje doba výkonu požadované práce v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, v plném rozsahu.

(10) Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl doby započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení.

§ 5

Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zaměstnanci, který je

a) pedagogickým pracovníkem18) nebo vykonává výchovnou, vzdělávací, konzultační a další odbornou činnost v oblasti volného času dětí klientů azylových zařízení,19)

b) zdravotnickým pracovníkem,20) který vykonává pedagogickou činnost,

c) akademickým pracovníkem21) Policejní akademie České republiky,

d) lektorem Justiční akademie22) nebo Justiční školy v Kroměříži,

e) výzkumným a vývojovým pracovníkem,

f) odborným zaměstnancem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,24)

g) odborným pracovníkem muzea, galerie, knihovny,25) státní památkové péče, hvězdárny a planetária, zoologické zahrady, Národního filmového archivu, Divadelního ústavu, nebo uměleckým zaměstnancem divadla, symfonického orchestru nebo pěveckého sboru,

h) pracovníkem sociální péče, který vykonává službu klientům nebo pacientům formou přímé obslužné nebo základní výchovné péče, nebo poskytuje pečovatelskou službu,

i) sociálním pracovníkem, který zabezpečuje sociální agendy, vykonává sociálně právní poradenství nebo provádí analytickou, koncepční nebo metodickou činnost, nebo zaměstnancem, který vykonává psychologické poradenství a vyšetření nebo poskytuje psychoterapeutické služby,

j) zaměstnancem, který vykonává práce převážně manuálního charakteru při zajišťování sjízdnosti, oprav a údržby pozemních komunikací, svozu a zpracování komunálního odpadu a údržby veřejné zeleně,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci

a) uvedenému v § 73 odst. 2 zákoníku práce,

b) zaměstnavatele uvedeného v § 73 odst. 2 zákoníku práce,

c) státu ve správním úřadu nebo v jiné organizační složce státu uvedené v § 73 odst. 2 zákoníku práce,

d) který je úředníkem územního samosprávného celku,26)

e) který je vojákem z povolání přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

f) který je zdravotnickým pracovníkem20) a vykonává zdravotnické povolání,

g) státu v Úřadu pro zahraniční styky a informace

Zdravotnickému pracovníkovi, který je vedoucím zaměstnancem ve zdravotnickém zařízení, náleží platový tarif podle předchozí věty jen v případě, je-li po něm v rámci téhož pracovního poměru, vedle výkonu řídící funkce, požadován i výkon zdravotnického povolání25a).

(4) Zaměstnanci, který je příslušníkem

a) Policie České republiky,

b) Vězeňské služby České republiky,

c) Bezpečnostní informační služby,

d) Hasičského záchranného sboru České republiky, nebo

e) Celní správy České republiky,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§ 6

Zvláštní způsob určení platového tarifu některým zaměstnancům

(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému

a) do první až čtvrté platové třídy, nebo

b) do páté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, umělecko-pedagogické práce, činnost sportovce a trenéra, plní úkoly zpravodajských služeb, je vyslán v rámci jednotky mírových sil k účasti na mírových operacích v zahraničí nebo vykonává specializované odborné činnosti v zásahové jednotce rychlého nasazení Policie České republiky v útvaru s působností na celém území České republiky nebo práci výkonného letce,

pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním platovým předpisem. Okruh uměleckých a uměleckotechnických zaměstnanců a pravidla pro určení platového tarifu podle věty první může zaměstnavatel stanovit vnitřním platovým předpisem pouze v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace.

(2) Zaměstnavatel, který je zdravotnickým zařízením a poskytuje zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění,27) může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do páté a vyšší platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě.

§ 7

Osobní příplatek

(1) Zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(2) Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, a zaměstnanci, který plní úkoly zpravodajských služeb a je vynikajícím odborníkem, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(3) Zaměstnavatel může rozhodnout o zvýšení, snížení, popřípadě odejmutí osobního příplatku v závislosti na plnění podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2.

§ 8

Příplatek za vedení

(1) Vedoucímu zaměstnanci, kterému nepřísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona, přísluší podle stupně řízení, náročnosti řídící práce a působnosti zaměstnavatele příplatek za vedení, stanovený v přílohách č. 5 až 7 k tomuto nařízení.

(2) Strážníkovi, který je radou obce pověřen plněním některých úkolů při řízení obecní policie, přísluší příplatek za vedení za podmínek uvedených v odstavci 1 a ve výši stanovené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(3) Pokud působnost zaměstnavatele nestanoví právní předpis, stanoví ji pro účely poskytování příplatku za vedení zřizovatel, a to nejvýše v rozsahu vlastní působnosti.

(4) Zástupcem statutárního orgánu se pro účely poskytování příplatku za vedení rozumí ten vedoucí zaměstnanec, který je podle organizačního řádu oprávněn zastupovat statutární orgán v plném rozsahu jeho činnosti.

§ 9

Zvláštní příplatky

(1) Zaměstnanci, který pracuje ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, přísluší příplatek ve výši a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.28)

(2) Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozu29) rozvrhl pracovní dobu tak, že střídavě vykonává práci v ranní, odpolední, popřípadě noční směně, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

(3) Zaměstnanci, který vykonává přímou pedagogickou činnost, diagnostickou činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami29a) ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách pro ně samostatně zřízených29b) nebo ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami29c) nebo ve speciálně pedagogickém centru29d) nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči29e), přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 1 000 Kč měsíčně.

(4) Zaměstnanci, který soustavně vykonává práci třídního učitele, ročníkového učitele na konzervatoři nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole, přísluší příplatek ve výši

a) 200 Kč až 800 Kč měsíčně, nebo

b) 500 Kč až 1 800 Kč měsíčně, pokud tuto práci vykonává ve školách, školských zařízeních a třídách uvedených v odstavci 3, nebo ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky. Při výkonu práce třídního učitele ve více třídách přísluší zaměstnanci pouze jeden příplatek, jehož výši určí zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance výhodnější.

(5) Učiteli odborného výcviku, jehož přímá pedagogická činnost je spojena s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném dohledu nad žáky, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodů používání strojů, nástrojů, popřípadě přístrojů při odborném výcviku, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.

(6) Zaměstnanci, který soustavně poskytuje zdravotní péči na operačních sálech, anesteziologickoresuscitačních odděleních, jednotkách intenzivní péče a na onkologii, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 1 000 Kč měsíčně.

(7) Zaměstnanci, který vykonává pedagogickou činnost v zařízeních sociální péče nebo oddělení Ústavu sociální péče pro osoby mentálně nebo tělesně postižené, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

(8) Zdravotnickému zaměstnanci a zaměstnanci zabezpečujícímu obslužnou a sociální péči, jehož výkon práce je spojen s mimořádnou zátěží spočívající v soustavné přímé péči o osoby v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, v samostatných ošetřovatelských odděleních u obyvatel upoutaných na lůžko nebo vyžadujících jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování dementních osob v domovech důchodců a ústavech sociální péče pro osoby mentálně nebo tělesně postižené a o tělesně nebo mentálně postižené děti ve zdravotnických zařízeních, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

(9) Členovi výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby přísluší příplatek ve výši 500 Kč až 2 000 Kč měsíčně.

(10) Zaměstnanci, jehož výkon práce je spojen s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 1 000 Kč měsíčně.

(11) Zaměstnanci hygienické služby, který soustavně provádí a zajišťuje státní zdravotní dozor mimo sídlo zaměstnavatele a jeho organizačních útvarů, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.

(12) Zaměstnanci, který vykonává práci výkonného letce, přísluší příplatek ve výši 500 Kč až 6 000 Kč měsíčně.

(13) Strážníkovi přísluší za riziko spojené se zabezpečováním místních záležitostí veřejného pořádku příplatek ve výši 500 Kč až 3 000 Kč měsíčně.

(14) Zaměstnanci, jehož práce je spojena s mimořádným rizikem při ochraně zájmů státu a spočívá v

a) soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti mimo sídlo zaměstnavatele a jeho organizačních útvarů, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně, pokud tato činnost není vykonávána u právnické osoby, jejímž je zaměstnavatel zřizovatelem nebo zakladatelem, nebo kterou podle zvláštního zákona odborně řídí,

b) revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti při ověřování správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na zdravotní a sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně, nebo

c) získávání statistických údajů v rámci státní statistické služby přímo od občanů v jejich domácnostech, zejména o výši a struktuře jejich příjmů a výdajů, zaměstnání, sociální úrovni a životních podmínkách, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

(15) Zaměstnanci finančně analytického útvaru Ministerstva financí a zaměstnanci územního finančního orgánu, jejichž práce spočívá ve výkonu státního dozoru, v soustavné revizní, kontrolní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti, v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v působnosti územního finančního orgánu, jakož i v činnosti proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, přísluší příplatek ve výši 500 Kč až 4 000 Kč měsíčně, pokud je tato práce spojena s mimořádným rizikem při ochraně zájmů státu spočívajícím v ohrožení života nebo zdraví, nebo s jiným závažným rizikem.

(16) Zaměstnanci Úřadu vlády České republiky se za výkon služeb a prací při plnění zvláštních úkolů pro brannou pohotovost nebo při mimořádných opatřeních mimo dobu branné pohotovosti a za práce spojené se zajišťováním bezpečnosti státu přísluší podle míry rizika a mimořádných nároků vyvolaných pracovními podmínkami zvláštní příplatek ve výši 200 Kč až 1 500 Kč měsíčně.

(17) Zaměstnanci Národního bezpečnostního úřadu, který plní úkoly spojené s ochranou bezpečnostních zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví nebo k jiným závažným rizikům vyplývajícím ze zvýšené neuropsychické zátěže, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 4 000 Kč měsíčně.

(18) Zaměstnanci báňského úřadu, který vykonává dozor

a) nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, přísluší příplatek ve výši 500 Kč až 2 000 Kč měsíčně,

b) na pracovištích v podzemí v podmínkách vyžadujících použití izolačních dýchacích přístrojů a účastní se na záchranných a havarijních pracích, přísluší příplatek ve výši 700 Kč až 4 000 Kč měsíčně.

(19) Zaměstnanci, který

a) vykonává převážně v podzemí geodetické práce spojené s tvorbou map, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 1 000 Kč měsíčně,

b) provádí fotogrammetrické vyhodnocování a překreslování, přísluší příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

(20) Zaměstnanci, jehož výkon práce je spojen s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném přímém osobním styku s uchazeči o zaměstnání, a zaměstnanci, který vykonává posudkovou činnost sociálního zabezpečení v soustavném přímém osobním styku s občany, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 1 000 Kč měsíčně.

(21) Zaměstnanci, který je při výkonu práce ve styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami, přísluší příplatek ve výši 200 Kč až 1 000 Kč měsíčně.

(22) Zaměstnanci, který provádí úkony v rámci výkonu rozhodnutí,30) přísluší příplatek ve výši 500 Kč až 2 000 Kč měsíčně.

(23) Zaměstnanci zařazenému v

a) ozbrojených silách České republiky,

b) Ministerstvu obrany,

c) organizační složce státu nebo příspěvkové organizaci zřizované Ministerstvem obrany,

d) Policii České republiky,

e) vězeňské službě,

f) Ministerstvu spravedlnosti, který vykonává soustavný dohled nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody,

g) Hasičském záchranném sboru České republiky,

h) orgánu celní správy,

i) zpravodajských službách,

j) Ministerstvu zahraničních věcí,

který vykonává činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví, popřípadě k jiným závažným rizikům, přísluší příplatek ve výši 1 000 Kč až 4 000 Kč měsíčně v I. skupině, 500 Kč až 2 000 Kč měsíčně ve II. skupině nebo 100 Kč až 1 000 Kč měsíčně ve III. skupině. Zařazení těchto činností do I., II. nebo III. skupiny stanoví podle míry rizika v oboru své působnosti ministr vnitra, ministr obrany, ministr financí, ministr zahraničních věcí, ředitelé zpravodajských služeb nebo ministr spravedlnosti.

(24) Zaměstnanci zařazenému v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, který je vyslán v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních policejních sborů Organizace spojených národů, nebo v rámci policejní mise Evropské unie mimo území České republiky, přísluší po dobu působení v zahraničí místo příplatku podle odstavce 12 nebo 23 příplatek ve výši 700 USD až 4 000 USD měsíčně, popřípadě v rovnocenné výši v EURO. Podmínky pro určení výše příplatku a výši příplatku v rámci tohoto rozpětí stanoví podle příslušnosti zaměstnance ministr obrany, ministr spravedlnosti nebo ministr vnitra.

(25) Zaměstnanci přísluší pouze jeden z příplatků stanovených v odstavcích 3 až 24. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější.

(26) Výši příplatku v rámci stanovených rozpětí určí zaměstnavatel.

§ 10

Odměny

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu

a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu,

b) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního nebo služebního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod,

c) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život,

d) za zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace.31)

§ 11zrušeno


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 12

(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 4 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu.36)

(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 a 4 v plném rozsahu i dobu praxe v oboru požadované práce dosaženou před ukončením stupně vzdělání stanoveného v katalogu prací nebo požadovaného zaměstnavatelem a dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec na základě studijní rehabilitace37) příslušné studium řádně ukončil.

§ 13

(1) Vedoucím zaměstnancem38) se pro účely tohoto nařízení rozumí také příslušník ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a služeb ve služebním poměru,39) který je oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní nebo služební úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich činnost a vydávat k tomu účelu příkazy, rozkazy a závazné pokyny.

(2) U příslušníků ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb ve služebním poměru plní úkoly zaměstnavatele ten, kdo je oprávněn jednat ve věcech služebního poměru podle zvláštního právního předpisu.40)

§ 14

Zaměstnavatel nepřehodnotí započitatelnou praxi započtenou ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud u zaměstnance nedojde ke změně druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě nebo ke změně funkce podle zvláštních právních předpisů.41)

§ 15

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

2. Nařízení vlády č. 76/1994 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

3. Nařízení vlády č. 141/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

4. Nařízení vlády č. 70/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

5. Nařízení vlády č. 325/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

6. Nařízení vlády č. 352/1997 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

7. Nařízení vlády č. 247/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

8. Nařízení vlády č. 125/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

9. Nařízení vlády č. 453/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

10. Nařízení vlády č. 66/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

11. Nařízení vlády č. 583/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

12. Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

13. Nařízení vlády č. 78/1994 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

14. Nařízení vlády č. 142/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

15. Nařízení vlády č. 71/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

16. Nařízení vlády č. 326/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

17. Nařízení vlády č. 353/1997 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

18. Nařízení vlády č. 454/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

19. Nařízení vlády č. 67/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

20. Nařízení vlády č. 582/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.

21. Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).

22. Nařízení vlády č. 143/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).

23. Nařízení vlády č. 72/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).

24. Nařízení vlády č. 327/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).

25. Nařízení vlády č. 354/1997 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).

26. Nařízení vlády č. 249/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).

27. Nařízení vlády č. 127/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).

28. Nařízení vlády č. 496/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).

29. Nařízení vlády č. 69/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).

30. Nařízení vlády č. 584/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).

§ 16

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 187/2001 Sb.

2) Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona č. 254/2000 Sb.

3) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

3a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

4) Například zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 279/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb. a zákona č. 192/2003 Sb.

5) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.

6) Například § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců, vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.

7) § 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce.

8) Například § 3 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 555/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., § 23 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb., vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.

9) Vyhláška č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.

10) § 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

11) § 14 až 17 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 62/1999 Sb.

12) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

13) Například vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 270/1999 Sb., kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání.

13a) § 3 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
§ 3 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

14) Například zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 286/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 520/2002 Sb.

15) § 20 odst. 1 a § 27a zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

16) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.

17) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, § 157 až 160 zákoníku práce.

18) § 50 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 138/1990 Sb. a zákona č. 171/1990 Sb.

19) § 2 odst. 7 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 519/2002 Sb.

20) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

21) § 70 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb.

22) § 133 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 349/2002 Sb. a zákona č. 192/2003 Sb.

24) Rozhodnutí ministra životního prostředí České republiky č. 7/1995, o zřízení rozpočtové organizace Agentury ochrany přírody a krajiny, ve znění rozhodnutí ministra životního prostředí České republiky č. 12/1995.

25) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

25a) § 2 písm. a)zákona č. 95/2004 Sb.
§ 4 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.

26) § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

27) § 13 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 167/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb. a zákona č. 285/2002 Sb.

28) Nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění nařízení vlády č. 77/1994 Sb.

29) § 83 odst. 4 zákoníku práce.

29a) § 16 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

29b) Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

29c) Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

29d) Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

29e) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

30) § 46 odst. 2 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 46/1995 Sb. a vyhlášky č. 482/2000 Sb.

31) § 55 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 187/2001 Sb.

36) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb., zákona č. 115/1994 Sb., zákona č. 107/1995 Sb. a zákona č. 134/1997 Sb.

37) § 18 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb. a zákona č. 79/1998 Sb.

38) § 9 a 9a zákoníku práce.

39) Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 186/1997 Sb., zákona č. 138/1999 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 325/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 216/2002 Sb.

40) Například § 2 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 555/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb. a zákona č. 26/1993 Sb., § 2 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb.

41) Například zákon č. 186/1992 Sb., ve znění zákona č. 555/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., § 23 zákona č. 154/1994 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku51205560603065407100769083409060983010660115801255013610147701603017390
2do 2 let533057706260680073708000869094101021011090120201305014160153601666018080
3do 4 let554060006510706076608310903097801062011510125001356014720159601731018780
4do 6 let5750623067807340796086409380101701103011970129801410015290165901800019520
5do 9 let5980648070307630828089809750105701147012450135101465015890172501871020300
6do 12 let62106740731079308600934010140109901192012930140301522016510179201945021100
7do 15 let64607010760082508940971010540114301239013440145801583017160186202021021930
8do 19 let670072807900857093001008010960118701289013980151701645017850193602100022790
9do 23 let698075808220891096601048011380123301339014530157701710018550201202184023690
10do 27 let7250786085409260100401089011830128301392015100163701777019280209202270024630
11do 32 let7530817088709610104301132012290133401446015690170101847020040217402359025590
12nad 32 let78308490922010000108501178012770138501503016310177001920020830226002451026600

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku62206750733079408620934010130110001194012950140601524016530179401947021120
2do 2 let64306960756082008890965010480113501232013380145001574017080185302010021810
3do 4 let66407190781084609180996010820117201273013800149801625017640191302075022510
4do 6 let685074208080874094801029011170121101314014260154601679018210197602144023250
5do 9 let708076708330903098001063011540125101358014740159901734018810204202215024030
6do 12 let7310793086109330101201099011930129301403015220165101791019430210902289024830
7do 15 let7560820089009650104601136012330133701450015730170601852020080217902365025660
8do 19 let7800847092009970108201173012750138101500016270176501914020770225302444026520
9do 23 let80808770952010310111801213013170142701550016820182501979021470232902528027420
10do 27 let83509050984010660115601254013620147701603017390188502046022200240902614028360
11do 32 let863093601017011010119501297014080152801657017980194902116022960249102703029320
12nad 32 let893096801052011400123701343014560157901714018600201802189023750257702795030330

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku708076908340904098201064011540125301359014740160101735018820204202216024040
2do 2 let7290790085709300100901095011890128801397015170164501785019370210102279024730
3do 4 let7500813088209560103801126012230132501438015590169301836019930216102344025430
4do 6 let7710836090909840106801159012580136401479016050174101890020500222402413026170
5do 9 let79408610934010130110001193012950140401523016530179401945021100229002484026950
6do 12 let81708870962010430113201229013340144601568017010184602002021720235702558027750
7do 15 let84209140991010750116601266013740149001615017520190102063022370242702634028580
8do 19 let866094101021011070120201303014160153401665018060196002125023060250102713029440
9do 23 let894097101053011410123801343014580158001715018610202002190023760257702797030340
10do 27 let921099901085011760127601384015030163001768019180208002257024490265702883031280
11do 32 let9490103001118012110131501427015490168101822019770214402327025250273902972032240
12nad 32 let9790106201153012500135701473015970173201879020390221302400026040282503064033250

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku82608960972010540114401241013450146001585017190186602023021950238102584028030
2do 2 let84709170995010800117101272013800149501623017620191002073022500244002647028720
3do 4 let868094001020011060120001303014140153201664018040195802124023060250002712029420
4do 6 let889096301047011340123001336014490157101705018500200602178023630256302781030160
5do 9 let912098801072011630126201370014860161101749018980205902233024230262902852030940
6do 12 let9350101401100011930129401406015250165301794019460211102290024850269602926031740
7do 15 let9600104101129012250132801443015650169701841019970216602351025500276603002032570
8do 19 let9840106801159012570136401480016070174101891020510222502413026190284003081033430
9do 23 let10120109801191012910140001520016490178701941021060228502478026890291603165034330
10do 27 let10390112601223013260143801561016940183701994021630234502545027620299603251035270
11do 32 let10670115701256013610147701604017400188802048022220240902615028380307803340036230
12nad 32 let10970118901291014000151901650017880193902105022840247802688029170316403432037240

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

Výše příplatků za vedení pro vedoucí zaměstnance s výjimkou vedoucích zaměstnanců uvedených v přílohách č. 6 a 7 (v Kč měsíčně)

Stupeň řízeníPůsobnost zaměstnavatele
ústřední orgán státní správy,
Ústavní soud, Nejvyšší soud,
Nejvyšší správní soud, vrchní soud,
Nejvyšší státní zastupitelství,
vrchní státní zastupitelství
zaměstnavatel nebo organizační
složka státu s celostátní působností,
Magistrátní úřad hl. m. Prahy,
Rejstřík trestů v Praze, krajský úřad
zaměstnavatel nebo organizační složka
státu nebo kraje s krajskou působností,
územní správní úřady,
obec (správní obvod pověřeného obecního úřadu) a městská část
nad 15 tis. obyvatel, soud,
státní zastupitelství
zaměstnavatel nebo organizační složka státu
nebo územního samosprávného celku
s místní působností, obec
(správní obvod pověřeného obecního úřadu)
a městská část do 15 tis. obyvatel
statutární orgán7 500 - 13 0006 000 - 10 0004 500 - 7 0003 000 - 5 000
zástupce statutárního orgánu, vedoucí vnitřní
organizační jednotky organizační složky státu
nebo územního samosprávného celku, tajemník
magistrátního, městského a obecního úřadu,
ředitel krajského úřadu,
ředitel Magistrátu hl. města Prahy
5 000 - 9 0004 000 - 7 5003 000 - 5 5002 000 - 4 000
ředitel (vedoucí) odboru, vedoucí zaměstnanec,
který řídí více útvarů zaměstnavatele a není zástupcem
statutárního orgánu, strážník, který soustavně řídí
více skupin strážníků
2 500 - 6 0002 000 - 5 0001 500 - 4 0001 000 - 3 500
vedoucí oddělení, vedoucí zaměstnanec,
který řídí práci podřízených zaměstnanců,
strážník, který soustavně řídí jiné strážníky
500 - 3 000

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

Výše příplatků za vedení vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení (v Kč měsíčně)

FunkceZaměstnavatel
zařízení školního stravování škola42)
a školské zařízení43)
ředitel (statutární orgán) 3 000 - 5 000 3 000 - 7 000
zástupce ředitele (zástupce statutárního orgánu) 1 000 - 3 500 2 000 - 5 500
zástupce ředitele, který zastupuje ředitele
ve vymezeném rozsahu činnosti
a vedoucí zaměstnanec,
který řídí více útvarů zaměstnavatele
500 - 3 000 1 000 - 4 000
vedoucí zaměstnanec, který řídí
práci podřízených zaměstnanců
500 - 3 000

42) § 2 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., zákona o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

43) § 3, 8 a 42 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

Výše příplatků za vedení příslušníků ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb (v Kč měsíčně)

A. ARMÁDA
Funkce příplatek za vedení
1. Ústřední orgány Ministerstva obrany, Generální štáb Armády České republiky
1.1. Náměstek ministra obrany, náčelník Generálního štábu Armády České republiky 6 000 - 13 000
1.2. Vrchní ředitel sekce, ředitel odboru, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky 3 500 - 8 000
1.3.Vedoucí oddělení 2 000 - 5 000
1.4.Vedoucí skupiny, vedoucí referátu 1 000 - 4 000
2. Hlavní vojenský
2.1. Ředitel Hlavního úřadu 3 500 - 8 000
2.2. Ředitel odboru, zástupce ředitele Hlavního úřadu 2 000 - 5 000
2.3. Vedoucí oddělení 1400 - 3 500
2.4. Vedoucí skupiny, vedoucí referátu 500 - 2 000
3. Vojenský úřad
3.1. Ředitel úřadu 2 500 - 6 500
3.2. Vedoucí oddělení, zástupce ředitele úřadu 1 400 - 3 500
3.3. Vedoucí skupiny 300 - 1 500
4. Velitelství
4.1. Velitel 3 500 - 8 000
4.2. Náčelník štábu, zástupce velitele 3 000 - 5 000
4.3. Náčelník sekce 2 000 - 5 000
4.4. Náčelník odboru, zástupce náčelníka štábu 2 000 - 3 500
4.5. Náčelník oddělení, náčelník osobního štábu 1400 - 3 500
4.6. Náčelník skupiny 500 - 2 000
5. Vojenské velitelské orgány
5.1. Velitel brigády 2 000 - 6 000
5.2. Náčelník štábu, zástupce velitele, velitel střediska 2 000 - 4 000
5.3. Velitel praporu, zástupce náčelníka štábu brigády, náčelník oddělení štábu brigády, zástupce velitele střediska 1 000 - 3 500
5.4. Zástupce velitele praporu, náčelník štábu praporu 1 000 - 2 500
5.5. Velitel roty, zástupce náčelníka oddělení štábu brigády, náčelník oddělení štábu praporu, náčelník oddělení střediska 500 - 2 500
5.6. Velitel čety, zástupce velitele roty, náčelník (velitel) skupiny střediska 500 - 1 500
5.7. Velitel družstva, náčelník dílny, velitel radiolokátoru 300 - 1 500
6. Velitelství divize
6.1. Velitel 3 000 - 7 000
6.2. Náčelník štábu, zástupce velitele 2 000 - 5 000
6.3. Náčelník odboru, zástupce náčelníka štábu 1 500 - 4 000
6.4. Náčelník oddělení, náčelník osobního štábu, náčelník samostatné skupiny 1 000 - 3 500
6.5. Náčelník skupiny 500 - 2 000

Příplatek za vedení pro další funkce vedoucích zaměstnanců ozbrojených sil České republiky se shodnou řídící nebo velitelskou působností stanoví ministr obrany ve vnitřním platovém předpisu.

B. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Funkce příplatek za vedení
1. Policejní prezidium České republiky
1.1. Policejní prezident 6 000 - 13 000
1.2. Náměstek policejního prezidenta 4 500 - 9 000
1.3. Ředitel (útvaru, služby) 3 000 - 6 000
1.4. Zástupce ředitele (útvaru, služby) 2 500 - 5 000
1.5. Vedoucí odboru 2 000 - 4 000
1.6. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru 1 300 - 3 000
2. Útvary policie s působností na celém území České republiky
2.1. Ředitel (útvaru, služby) 3 000 - 7 000
2.2. Ředitel útvaru pro ochranu prezidenta České republiky 3 000 - 7 000
2.3. Ředitel oblastního ředitelství 3 000 - 6 000
2.4. Zástupce ředitele (útvaru, služby) 2 500 - 6 000
2.5. Zástupce ředitele útvaru pro ochranu prezidenta České republiky 2 500 - 6 000
2.6. Zástupce ředitele oblastního ředitelství 2 500 - 5 000
2.7. Vedoucí odboru 2 000 - 4 000
2.8. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru 1 300 - 3 000
3. Ředitelství správ krajů
3.1. Ředitel správy 4 000 - 8 000
3.2. Zástupce ředitele správy 3 000 - 6 000
3.3. Velitel služby 2 500 - 5 000
3.4. Zástupce velitele služby 2 000 - 4 000
3.5. Vedoucí odboru 2 000 - 4 000
3.6. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru 1 300 - 3 000
4. Okresní (městské, obvodní) ředitelství
4.1. Ředitel 3 000 - 5 000
4.2. Zástupce ředitele 2 000 - 4 000
4.3. Velitel služby 1 500 - 3 500
4.4. Vedoucí odboru 1300 - 3 000
4.5. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru 1 300 - 3 000
C. VĚZEŇSKÁ SLUŽBA
funkce příplatek za vedení
1. Generální ředitel6 000 - 13 000
2. Náměstek generálního ředitele4 000 - 9 000
3. Ředitel odboru3 000 - 7 000
4. Vedoucí oddělení, zástupce ředitele odboru, ředitel účelového zařízení, zástupce ředitele účelového zařízení1 000 - 4 000
5. Ředitel ústavu3 000 - 8 000
6. Vedoucí oddělení, zástupce ředitele ústavu1 000 - 4 000
7. Vedoucí referátu, vedoucí samostatného referátu700 - 1 600
D. CELNÍ SPRÁVA
funkce příplatek za vedení
1. Generální ředitelství
1.1. Generální ředitel 6 000 - 13 000
1.2. Náměstek generálního ředitele 4 000 - 9 000
1.3. Ředitel odboru 3 000 - 7 000
1.4. Náměstek ředitele odboru 2 000 - 5 000
1.5. Vedoucí oddělení 1 000 - 3 000
2. Celní ředitelství a celní úřady
2.1. Ředitel celního ředitelství 3 000 - 8 000
2.2. Ředitel celního úřadu, náměstek ředitele celního ředitelství 2 000 - 8 000
2.3. Náměstek ředitele celního úřadu 1 000 - 5 000
2.4. Vedoucí oddělení na celním ředitelství, vedoucí oddělení na celním úřadě, vedoucí útvaru v postavení oddělení na celním ředitelství, vedoucí útvaru v postavení oddělení na celním úřadě 1 000 - 3 000
2.5. zástupce vedoucího pobočky celního úřadu, zástupce vedoucího inspektorátu celní a finanční stráže 1 000 - 2 000
E. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY
funkce příplatek za vedení
1. Generální ředitelství
1.1. Generální ředitel 6 000 - 13 000
1 1.2. Náměstek generálního ředitele 4 500 - 9 000
1.3. Ředitel odboru, ředitel kanceláře, ředitel zařízení 3 500 - 8 000
1.4. Vedoucí oddělení 2 000 - 5 000
1.5. Vedoucí zaměstnanec, který soustavně řídí podřízené zaměstnance 500 - 3 000
2. Hasičský záchranný sbor kraje
2.1. Krajský ředitel 4 000 - 8 000
2.2. Náměstek krajského ředitele 3 000 - 6 000
2.3. Ředitel odboru, ředitel kanceláře, ředitel územního odboru vedoucí zařízení 2 000 - 5 000
2.4. Vedoucí oddělení, vedoucí zaměstnanec, který soustavně řídí podřízené zaměstnance 500 - 3 000
F. ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ STYKY A INFORMACE
funkce příplatek za vedení
1. Ředitel Úřadu9 000 - 13 000
2. Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 3. stupně6 000 - 10 000
3. Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 2. stupně3 000 - 7 000
4. Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 1. stupně500 - 4 000
G. BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA
funkce příplatek za vedení
1. Náměstek9 000 - 12 000
2. Vrchní ředitel6 000 - 8 000
3. Ředitel odboru3 500 - 6 000
4. Zástupce ředitele odboru3 000 - 4 000
5. Vedoucí oddělení2 000 - 3 000
6. Vedoucí skupiny500 - 1 500
Přesunout nahoru