Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 284/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Částka 94/2003
Platnost od 01.09.2003
Účinnost od 01.09.2003
Zrušeno k 16.10.2008 (356/2008 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

284

VYHLÁŠKA

ze dne 26. srpna 2003,

kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 13, § 4 odst. 12 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., (dále jen "zákon") a v souladu s právem Evropských společenství:*)


Čl. I

Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb., vyhlášky č. 472/2001 Sb., vyhlášky č. 169/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a zpracované živočišné proteiny podle přílohy č. 1 bodu 9.2.".

2. V § 25 odstavec 9 zní:

"(9) V označení krmných surovin vyjmenovaných v § 15 odst. 6, jejichž použití přežvýkavcům a popřípadě ostatním hospodářským zvířatům je podle přílohy č. 1 bodu 9.2. zakázáno, se v daném případě uvede příslušné varovné upozornění dále uvedeným způsobem: "Tato krmná surovina obsahuje protein získaný ze savčích tkání a její zkrmování přežvýkavcům a ostatním hospodářským zvířatům je zakázáno", "Obsahuje hydrolyzované proteiny – nesmí být zkrmováno přežvýkavcům", "Tato krmná surovina obsahuje výrobky z ryb, resp. jiných mořských živočichů a její zkrmování přežvýkavcům je zakázáno" nebo "Obsahuje dikalciumfosfát z odtučněných kostí – zkrmování přežvýkavcům je zakázáno". U moučky z drůbežích odpadů, péřové moučky a dalších zpracovaných živočišných proteinů mimo výše uvedené se uvede varovné upozornění "Tato krmná surovina nesmí být zkrmována přežvýkavcům a ostatním hospodářským zvířatům".".

3. V § 25 se odstavec 10 zrušuje.

Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 10 a 11.

4. V § 29 odst. 1 písmeno l) zní:

"l) číslo partie.".

5. V § 29 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

"m) registrační číslo výrobce a evidenční číslo výrobního provozu,

n) u krmiv pro hospodářská zvířata uváděných do oběhu jako volně ložená se v průvodním listě uvede na žádost odběratele upozornění "Přesný obsah použitých krmných surovin v hmotnostních procentech lze získat od . . . . . " s udáním jména, příjmení a místa pobytu nebo obchodní firmy a sídla, telefonního čísla a e-mailové adresy osoby odpovědné za údaje v tomto odstavci.".

6. V § 29 odst. 4 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) cenu výrobku.".

7. V § 29 odstavec 9 zní:

"(9) V označení se uvádějí veškeré obsažené krmné suroviny

a) u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata v sestupném pořadí v hmotnostních procentech jejich zastoupení v krmivu; pro uvádění procentického obsahu krmných surovin platí tolerance ± 15 % relativních od deklarované hodnoty,

b) u kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata buď v sestupném pořadí jejich hmotnostního podílu v krmivu nebo s udáním jejich množství; název "krmných surovin" může být u kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata nahrazen názvem "skupin krmných surovin", do kterých krmné suroviny náležejí, uvedených v příloze č. 30; v označení nelze kombinovat používání názvů skupin krmných surovin s názvy surovin, s výjimkou krmných surovin neuvedených v příloze č. 11 části B, u kterých se uvede specifické označení krmné suroviny v sestupném pořadí jejího hmotnostního podílu ve vazbě na uváděné skupiny ostatních surovin.".

8. V § 29 odstavec 15 zní:

"(15) U kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, do nichž jsou použity zpracované živočišné proteiny vyjmenované v § 15 odst. 6, nebo je obsahující, jejichž použití přežvýkavcům a popřípadě ostatním hospodářským zvířatům je zakázáno podle přílohy č. 1, se v označení v daném případě uvede příslušné varovné upozornění dále uvedeným způsobem: "Krmivo obsahuje zpracované živočišné proteiny, které nesmějí být zkrmovány přežvýkavcům a ostatním hospodářským zvířatům", "Krmivo obsahuje hydrolyzované proteiny a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům", "Krmivo obsahuje krmné suroviny získané z ryb, resp. jiných mořských živočichů a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům" nebo "Krmivo obsahuje dikalciumfosfát z odtučněných kostí a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům".".

9. V § 30 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

10. V § 30 odstavec 7 zní:

"(7) Pro označování dietních krmiv dále platí ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) až m) a odst. 2 až 4, 7 a 9 až 16.".

11. V příloze č. 1 bodu 9.2. věta první zní: "Zpracované živočišné proteiny pro zkrmování přežvýkavcům a ostatním hospodářským zvířatům, která jsou držena, chována nebo vykrmována za účelem produkce potravin.".

12. V příloze č. 3 část I bod 27 zní:

„Nežádoucí látkaProdukty pro krmeníMaximálně přípustný obsah v krmivu o sušině 88 %
123
Dioxin (suma polychlorovaných dibenzoparadioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF), vyjádřená v jednotkách toxických ekvivalentů WHO, při použití WHO-TEFs (faktory toxické ekvivalence, 1997) PCDD/FVšechny krmné suroviny rostlinného původu, včetně rostlinných olejů a vedlejších produktů0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1,2)
Minerální látky podle přílohy č. 11 vyhlášky1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1,2)
Kaolinit, síran vápenatý dihydrát, vermikulit, natrolit fonolit, hlinitovápenaté sloučeniny syntetické a klinoptilolit sedimentární ze skupiny „Pojiva, protispékavé látky a koagulanty“ podle přílohy č.14 vyhlášky0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1,2)povoleno od 1.3.2004
Živočišný tuk, včetně mléčného tuku a vaječného tuku2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1,2)
Ostatní produkty suchozemských zvířat, včetně mléka a mléčných produktů a vajec a výrobků z vajec0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1,2)
Rybí tuk6,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1,2)
Ryby, ostatní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší výrobky s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku3)1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1,2)
Krmné směsi s výjimkou krmiv pro kožešinová zvířata, domácí zvířata a krmiv pro ryby0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1,2)
Krmiva pro ryby, krmiva pro domácí zvířata2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1,2)
Bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1,2)povoleno od 1.3.2004
1) Horní hranice koncentrací; horní hranice jsou vypočítány za předpokladu, že všechny hodnoty různých kongenerů, nižší než je mez stanovitelnosti, jsou rovny mezi stanovitelnosti.
2) Tyto maximální limity budou revidovány poprvé před 31.12.2004 podle nejnovějších údajů o přítomnosti dioxinů a dioxinů vyjádřených jako PCB, zejména s ohledem na zahrnutí dioxinů vyjádřených jako PCB ve stanovených úrovních, a dále budou revidovány před 31.12.2006 s cílem výrazného snížení maximálních hladin
3) Čerstvé ryby přímo dodané a použité bez zprostředkované úpravy pro výrobu krmiv pro kožešinová zvířata jsou vyjmuty z maximálních limitů a maximální hodnotu 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg lze užít u čerstvých ryb pro přímé krmení domácích zvířat, zvířat v zoo a v cirkusech. Produkty, zpracované živočišné proteiny vyrobené z těchto kožešinových zvířat, domácích zvířat, zvířat ze zoo a z cirkusů, se nesmějí dostat do potravinového řetězce a jejich krmení je zakázáno hospodářským zvířatům, která jsou držena, krmena nebo chována pro produkci potravin.“.

13. V příloze č. 3 se část II zrušuje.

14. V příloze č. 12 ve skupině 3. Aminokyseliny a jejich soli v pořadovém čísle 3.2 Lyzin ve sloupci 5 se slova "min. 60 %" nahrazují slovy "min. 50 %".

15. V příloze č. 14 části C 1 ve skupině A. Stimulátory růstu pořadové číslo 1 AVILAMYCIN (č. EU 717) zní:

„Poř.č. č.EUJméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo Kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsah Max.obsah Jiná ustanovení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
12345678
A.Stimulátory růstu
poř.č 1 č. EU 717Eli Lilly and Comp. Ltd.AVILAMYCIN 200g/kgsložení doplňkové látky:Selata4 měs.2040výrobce Eli Lilly and Comp.Ltd.
(Maxus G200, Maxus 200)Avilamycin 200 g aktivity/kg sojový nebo minerální olej:výkrm prasat6 měs.1020
AVILAMYCIN 100g/kg
(Maxus G100, Maxus 100)5-30 g/kgvýkrm kuřat-2,510povoleno do 30.9.2009 (platí pro selata, výkrm prasat a výkrm kuřat)
sojové slupky ad 1 kgkrůty-510
Avilamycin 100 g aktivity/kg
sojový nebo minerální olej:povoleno do 20.1.2013 (platí pro krůty)“.
5-30 g/kg
sojové slupky ad 1 kg
účinná látka:
C57-62H82-90Cl1-2O31-32
číslo CAS avilamycinu A:
69787-79-7, číslo CAS
avilamycinu B: 73240-30-9
směs oligosacharidů
ortosomycinové skupiny,
produkovaná Streptomyces
viridochromogenes NRRL 2860 v granulované formě, obsahující:
min.60 % avilamycinu A
max. 18 % avilamycinu B
min.70 % avilamycinu A+B
jiné jednotlivé avilamyciny max.6 %

16. V příloze č. 14 části C 1 ve skupině D. Antikokcidika a chemoterapeutika pořadové čílo 2 DICLAZURIL (č. EU 771) zní:

„Poř.č. č.EUJméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo Kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
12345678
poř.č. 2Janssen Animal Health B.V.B.A.DICLAZURIL 0,5 g/100 gsložení doplňkové látky:výkrm kuřat-11výrobce
(Clinacox 0,5 % premix)diclazuril: 0,5 g/100 gvýkrm krůt12 týdnů11Jansen Pharmaceutica Belgie1)
č.EU 771DICLAZURIL 0,2 g/100 gsojová mouka: 99,25 g/100 godchov kuřat   Janssen Animal Health
(Clinacox 0,2 % premix)polyvidone K 30: 0,2 g/100 g hydroxid sodný: 0,0538 g/l00g diclazuril: 0,2 g/100 g sojová mouka: 39,7 g/100 g polyvidone K 30: 0,08 g/100 g hydroxid sodný: 0,0215 g/100g pšeničná krupice: 60 g/100 g účinná látka: C17H9Cl3N4O2a kuřice16 týdnů11B.V.B.A.
ochranná lhůta: nejméně 5 dní (pro výkrm kuřat a výkrm krůt)
povoleno do 30.9.2009 (platí pro výkrm kuřat)
(±)-4-chlorfenyl/2,6-dichlor-4-(2,3,4,5 -tetrahydro-3,5 -dioxo-l,2,4-triazin-2-yl)fenyl/ acetonitril číslo CAS: 101831-37-2 přidružené nečistoty: sloučeniny z odbourávání (R 064318) ≤ 0,2 %, další přidružené nečistoty (R 066891, R 066896, R 068610, R 070156,R 068584,R 070016) ≤ 0,5 % jednotlivě, nečistoty celkem ≤ 1,5 %povoleno do 28.2.2011 (platí pro výkrm krůt)
povoleno do 20.1.2013 (platí pro odchov kuřat a kuřice)“.

1) Platí do 31. 12. 2003 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky.

17. V příloze č. 14 části C 1 ve skupině D. Antikokcidika a chemoterapeutika v pořadovém čísle 9 NIFURSOL (č. EU 769) ve sloupci 8 se slova "povoleno do 30. 9. 2009" nahrazují slovy "povoleno do 30. 9. 2003, včetně užití krmiv, v nichž je doplňková látka obsažena".

18. V příloze č. 14 části C 2 ve skupině A. Stimulátory růstu poř. č. 2 HYDROGENMRAVENČAN DRASELNÝ (č. EU 1) zní:

„Poř. č. č. EUJméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látka (obchodní název)Složení, chem. vzorec, popisDruh nebo Kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsah  Max.obsahJiná ustanovení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
12345678
poř. č. 2BASF Aktiengesellschaft α DE RP 1 31401HYDROGEN-MRAVENČAN DRASELNÝ (Formi LHS)složení doplňkové látky: kyselý mravenčan draselný, pevný, min.: 98 g/100 g silikát, max.: 1,5 g/100 g voda, max.: 0,5 g/100 g účinná látka: kyselý mravenčan draselný, pevný KH(COOH)2 číslo CAS: 20642-05-1Selata 2 měsíce6 000 18 000 výrobce BASF A.G.1)
č. EU 1výkrm prasat-6 00012 000 povoleno do 30.6.2005“.

1) Platí do 31. 12. 2003 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky.

19. V příloze č. 14 části C 3 skupině I. Stopové prvky u pořadového čísla 3 (č. EU 3) MANGAN se zařazuje nové pořadové číslo 3.9., které zní:

„Poř.č. č.EUJméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem. vzorec, popisMaximální obsah prvku v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
123456
3.9.  Uhličitan manganato-manganitý, MnO.Mn2CO3150 (celkem)“. 

20. V příloze č. 14 části C 3 skupině M. Regulátory kyselosti se zařazuje nové pořadové číslo 33 (č. EU 210), které zní:

„Poř. č. č. EUJméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo Kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsah Max.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
poř. č. 33 č. EU 210 KYSELINA BENZOOVÁC7H6O2výkrm prasat-5 00010 000povoleno do 25.5.2007“.

21. V příloze č. 14 části C 3 skupině O. Mikroorganizmy poř. č. 3 SACCHAROMYCES CEREVISIAE (č. EU 1702) zní:

„Poř.č. č.EUDoplňková látkaChem.vzorec, PopisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. StáříMin.obsah  Max.obsahJiná ustanovení
CFU/kg kompletního krmiva
1234567
poř.č. 3č.EU 1 702SACCHAROMYCES CEREVISIAE (NCYC Sc 47)Přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 5.109 CFU/g doplňkové látkyvýkrm telat-4.1098.1091. jako u poř.č.12. v návodu na použití uvést „Množství Saccharomyces cerevisiae v denní dávce nesmí překročit 2,5.109 CFU na 100 kg tělesné hmotnosti a 0,5.1010 CFU na každých dalších 100 kg tělesné hmotnosti“3. Bez časového omezení“.

22. V příloze č. 14 části C 3 skupině P. Enzymy poř. č. 2 zní:

„Poř.č. č.EUDoplňková látkaChem.vzorec, PopisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. StáříMin.obsah Max.obsahJiná ustanovení
jednotek aktivity v 1 kg kompletního krmiva
1234567
poř.č. 2č.EU 1 601endo-1,3(4)-beta-glukanáza (ES 3.2.1.6) endo-1,4-beta-xylanáza (ES 3.2.1.8)přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (NRRL 25 541) s minimem aktivity :výkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 138 U-1. jako u poř.č.12. doporučená dávka 138 U endo-l,3(4)-beta-glukanázy + 200 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1kg kompletního krmiva
1 100 U33)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy1 600 U34)/g endo-l,4-beta-xylanázyendo-1,4-beta-xylanáza 200 U-3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující směs obilovin (např.ječmen, pšenici, žito, tritikale)4. bez časového omezení“.

23. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině G/ 1 Mikroorganizmy a enzymy jen pro silážování v pořadovém čísle 34 ve sloupci 3 se hodnoty "7,5 . 1010 CFU/g" nahrazují hodnotami "7,5 . 109 CFU/g".

24. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině G/ 1 Mikroorganizmy a enzymy jen pro silážování v pořadovém čísle 36 ve sloupci 2 se slova "Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5/U" nahrazují slovy "Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5/M".

25. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině G/ 1 Mikroorganizmy a enzymy jen pro silážování se na konci doplňují pořadová čísla 38 až 54, která znějí:

„Poř.č.Doplňková látka, složení přípravkuChemický vzorec, popis, obchodní označeníDruh nebo kategorie zvířatDávkování přípravku na 1 tunu původní hmotyJiná ustanovení
min.max.
123456
38Lactobacillus plantarum (ATCC 55943) (ATCC 55944)1,25 . 1011 CFU/g Nosič - Maltodextrin Křemičitan sodnohlinitý Thiosíran sodný Barvivo E 133Skot1gUrčeno pro vojtěškovou senáž s min. 80% podílem vojtěšky Sušina hmoty 30-45% Možno zkrmovat od 14. dne po naskladnění při dodržení podmínek silážováníDoba použití 3 roky, naředěný 6 týdnů (zamražený) Obsahuje dechlorinátor, možno použít chlorovanou vodu
Sila-Bac Luzerne Appli-Propovoleno do 31.12.2004
39Lactobacillus plantarum
(DSM 4784)
(DSM 5257)
(DSM 5258)
(DSM 4787) (DSM 5248) Enterococcus faecium
(DSM 4788) (DSM 4789)
1,25 . 1011 CFU/g Nosič - Maltodextrin Křemičitan sodnohlinitý Thiosíran sodný Barvivo E 133Skot1 gUrčeno pro kukuřičnou siláž(28-40%)
LKS (50-60%)
Možno zkrmovat od 14. dne po naskladnění při dodržení podmínek silážováníDoba použití 3 roky, naředěný 6 týdnů (zamražený)
Obsahuje dechlorinátor, možno použít chlorovanou vodu
Sila-Bac Mais Appli - Propovoleno do 31.12.2004
40Lactobacillus büchneri (ATCC PTA-2494) Enterococcus faecium (ATCC 55593) Lactobacillus plantarum (ATCC 53187) (ATCC 55942)1,25 . 1011 CFU/g Nosič-Maltodextrin Křemičitan sodnohlinitý Thiosíran sodný Barvivo E 133Skot1gUrčeno pro travní a jetelotravní senáž, vojtěšku GPS, bob Sušina hmoty 28-45% Možno zkrmovat od 3 týdnů po naskladnění při dodržení podmínek silážováníDoba použití 3 roky, naředěný 6 týdnů (zamražený)
Obsahuje dechlorinátor, možno použít chlorovanou vodu Zlepšuje fermentační proces a aerobní stabilitu
Sila- Bac Kombi Appli - Propovoleno do 31.12.2004
41Lactobacillus plantarun (ATCC 53187) (ATCC 55942) Enterococcus faecium (ATCC 55593) Lactobacillus büchneri (ATCC PTA - 2494)1,1 . 1011 CFU/g Nosič - Maltodextrin Křemičitan sodnohlinitý Thiosíran sodný Barvivo E 133Skot1gUrčeno pro kukuřičnou silážSušina hmoty 28-40%Možno zkrmovat od 3 týdnů po naskladnění při dodržení podmínek silážováníDoba použití 3 roky, naředěný 6 týdnů (zamražený)Obsahuje dechlorinátor, možno použít chlorovanou vodu Zlepšuje fermentační proces a aerobní stabilitu
Sila-Bac Mais Kombi Appli - Propovoleno do 31.12.2004
42Enterococcus faecium (DSM 4788)
(DSM 4789) Lactobacillus plantarum (DSM 4784)
(DSM 4785)
(DSM 4786)
(DSM 4787)
1,35 . 1011 CFU/g Nosič - Maltodextrin Křemičitan sodnohlinitý Thiosíran sodný Barvivo E 133skot0,8 gSušina hmoty 25 - 55% Možno zkrmovat od 14. dne po naskladnění při dodržení podmínek silážováníDoba použití 3 roky, naředěný 6 týdnů (zamražený)
Obsahuje dechlorinátor, možno použít chlorovanou vodu
Sila-Bac Appli - Propovoleno do 31.12.2004
43Enterococcus faecium M 74 (CCM 6226) Lactobacillus plantarum (CCM 3769) Lactococcus lactis (NCIMB 30117) (CCM 4754) Pedicoccus pentosaceus (CCM 3770)Endo - 1,4-beta -glukanáza (ES 3.2.1.4)16,6 . 109 CFU/g Nosič - Premix soli
Sacharóza
Sodium benzoát
skot prasata300 gSkladovat na suchém, chladném místě, v dobře uzavřených neporušených obalech
50 610 CU (6 478 IU) /g LACTISIL 200 NBpovoleno do 31.12.2004
44Enterococcus faecium (NCIMB 11 181) Lactobacillus plantarum (NCIB 30 085)
(NCIB 30 086) Pedicocuus acidilactici (NCIB 30 083)
(NCIB 30 084)
2 . 1011 CFU/g Nosič - Hroznový cukr Sorban draselný (č. EU 202)skot2g 200 g2g 200 gVhodné pro polobílkovinné siláže
Labacsil GrasDuopovoleno do 31.12.2004
45Enterococcus faecium200. 109 CFU/gskot2,5 g2,5 gVhodné pro polobílkovinné a bílkovinné siláže
(NCIMB 11 181)Nosič - Hroznový cukr250 g250 g
Lactobacillus lactis ssp.lactisSorban draselný
(NCIMB 30 117)
Lactobacillus plantarum
(NCIB 30 085)
(NCIB 30 084)
Endo - 1,4-beta -glukanáza129 600 HES (7 774 IU)/kg2,5 g2,5 g
(ES 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(ES 3.2.1.8.)Labacsil Luzerne-Triopovoleno do 31.12.2004
46Enterococcus faecium (NCIMB 11 181) Lactobacillus plantarum (NCIB 30 085)
(NCIB 30 086) Pedicocuus acidilactici (NCIB 30 083)
(NCIB 30 084)
2 . 1011 CFU/g Nosič - Hroznový cukrskot5gVhodné pro kukuřičné a polobílkovinné siláže
Labacsilpovoleno do 31.12.2004
47Enterococcus faecium (NCIMB 11 181) Lactobacillus lactis ssp.lactis
(NCIMB 30 117) Lactobacillus plantarum (NCIB 30 085)
(NCIB 30 086) Pediococcus acidilactici (NCIB 30 083)
(NCIB 30 084)
Endo - 1,4-beta -glukanáza
(ES 3.2.1.4)Endo-1,4-beta-xylanáza (ES 3.2.1.8)
2. 1011 CFU/g Nosič - Hroznový cukr
Kyselina nikotinová Kyselina listová Vitamin B2 Pantothenan vápenatý
skot5gVhodné pro polobílkovinné a bílkovinné siláže
129 600 HEC (7 774 IU)/kg
Labacsil Enzympovoleno do 31.12.2004
48Enterococcus faecium (NCIMB 11 181) Lactobacillus plantarum (NCIB 30 085)
(NCIB 30 086)
Pedicoccus acidilactici (NCIB 30 083)
(NCIB 30 084)
2 . 1011 CFU/gNosič - Hroznový cukr Sorban draselný (č. EU 202)skot1gVhodné pro kukuřičné siláže
Labacsil Mais Duopovoleno do 31.12.2003
49Enterococcus faecium (CCM 6226)
Lactobacillus plantarum (CCM 3769) Lactobacillus casei
(CCM 3775) Lactobacillus büchneri (CCM 1819) Lactococcus lactis (CCM 4754, NCIMB 30117)
Pediococcus pentosaceus
(CCM 3770)
Endo-1,4-beta-glukanaza
(ES 3.2.1.4.)
40. 109 CFU/gskot15 g15 g přípravku rozpustit v potřebném množství pitné vody a připravený roztok sprejově aplikovat na 1 tunu silážované hmoty.
4 000 IU/g (31 250 CU/g)Určeno pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných pícnin s vyšším obsahem sušiny.
Goldzym II. superpovoleno do 31.12.2004
50Enterococcus faecium (CCM 6226)
Lactobacillus plantarum (CCM 3769)
Lactobacillus casei
(CCM 3775)
Lactobacillus büchneri (CCM 1819)
Lactobacillus lactis
(CCM 4754, NCIMB 30117)
Pediococcus pentosaceus (CCM 3770)
100. 109 CFU/gskot prasata5g15 g5-15 g přípravku rozpustit v potřebném množství pitné vody a připravený roztok sprejově aplikovat na 1 tunu silážované hmoty.
Určeno pro konzervaci glycidových a obtížně silážovatelných objemných krmiv.
Microsil II. superpovoleno do 31.12.2004
51Enterococcus faecium (CCM 6226)
Lactobacillus plantarum (CCM 3769) Lactobacillus casei
(CCM 3775) Lactobacillus büchneri (CCM 1819) Lactococcus lactis (CCM 4754, NCIMB 30117)
Pediococcus pentosaceus
(CCM 3770)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(ES 3.2.1.4.)
70 . 109 CFU/g skot15 g15 g přípravku rozpustit v potřebném množství pitné vody. a připravený roztok sprejově aplikovat na 1 tunu silážované hmoty. Určeno ke konzervaci obtížně silážovatelných pícnin.
6 000 IU/g (46 875 CU/g)
Bactozym II. superpovoleno do 31.12.2004
52Lactobacillus plantarum (NCIMB 3004) Lactobacillus lactis lactis (NCINB 30044) Pediococcus acidilactici (NCINB 3005) Endo-1,4-beta-glukanaza (ES 3.2.1.4)Manan endo-l,4-beta-manosidaza (ES 3.2.1.78)2 . 10 13 CFU/gskot1,25 g2,5 gUrčeno pro konzervaci bílkovinných, polobílkovinných a glycidových siláží.
Euro Silac Spovoleno do 31.12.2004
53Lactobacillus plantarum (DSM 12837) Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121) Lactobacillus büchneri (DSM 12856)5 . 108 CFU/gNosič - Uhličitan vápenatýskot prasata0,5 kg0,5kgUrčeno pro konzervaci vlhkého mačkaného nebo šrotovaného zrna kukuřice a CCM (58-68% sušiny). Zlepšuje fermentační proces. Zabraňuje druhotné fermentaci v sile i na řezné ploše zvýšeným obsahem kyseliny octové. Kvašení podporující fázi sekundární stability je ukončeno po 8 týdnech po naskladnění.
BONSILAGE CCM granulátpovoleno do 31.12.2004
54Lactobacillus plantarum
(DSM 12837) Lactobacillus rhamnosus
(NCIMB 30121) Lactobacillus büchneri
(DSM 12856)
2,5 .1011 CFU/g Nosič - Laktózaskot1g1gUrčeno pro konzervaci vlhkého zrna kukuřice a CCM (58-68% sušiny). Zlepšuje fermentační proces. Zabraňuje druhotné fermentaci v sile i na řezné ploše zvýšeným obsahem kyseliny octové.
prasata
Kvašení podporující fázi sekundární stability je ukončeno po 8 týdnech po naskladnění.
BONSILAGE CCM vodorozpustnápovoleno do 31.12.2004“.

26. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině O. Mikroorganizmy se na konci doplňuje pořadové číslo 22, které zní:

„Poř.č. č.EU1)Doplňková látkaChem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
CFU/kg
kompletního krmiva
1234567
poř.č. 22č.EU 22ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 7 134)
přípravek Enterococcus faecium obsahující min. 1.1010 CFU/g doplňkové látky v práškové nebo mikrogranulované forměselata-0,5.1094.1091. jako u poř.č.1
výkrm prasat-0,2.1091.109
  povoleno do 15.4.2007“.

27. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině P. Enzymy poř. č. 15 (č. EU 11) zní:

„Poř.č. č.EU1)Doplňková látkaChem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
jednotek aktivity v 1 kg kompletního krmiva
1234567
poř.č. 15č.EU 11Endo-1,4-beta-glukanáza
(ES 3.2.1.4.)
Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(ES 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(ES 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74.252) s minimem aktivity:výkrm kuřat-400 U endo-1,4-beta-glukanázy 900 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy 1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy-1. jako u poř.č.1
-2. doporučená dávka 400 - 1 600 U endo-1,4-beta-glukanázy + 900 - 3 600 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 1 300 -5 200 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat a pro selata)
-
Granulovaná forma:
8 000U13)/g endo-1,4-beta-glukanázy18 000 U14)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy26 000 U15)/g endo-1,4-beta-xylanázy
-
3. doporučená dávka 400 - 800 U endo-1,4-beta-glukanázy + 900- 1 800 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 1 300 -2 600 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm krůt)
výkrm krůt-400 U endo-1,4-beta-glukanázy 900 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy 1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy-
-4. doporučená dávka 400 - 1 280 U endo-1,4-beta-glukanázy + 900-2 880 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 1 300 -4 160 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
Kapalná forma:
8 000 U13)/ml endo-1,4-beta-glukanázy18 000 -U14)/ml endo-1,3(4)-beta-glukanázy26 000 U15)/ml endo-1,4-beta-xylanázy
-
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % pšenice nebo ječmene a více než 10 % žita (platí pro výkrm kuřat), nebo více než 40 % pšenice (platí pro výkrm krůt), anebo obsahující více než 40 % pšenice, tritikale nebo kukuřice nebo obsahující pšenici a 20 % žita (platí pro selata), anebo obsahující více než 40 % pšenice, tritikale nebo ječmene (platí pro nosnice)
nosnice,selata-400 U endo-1,4-beta-glukanázy 900 U endo-l,3(4)-beta-glukanázy 1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy-
-
6. povoleno do 30.6.2004 (platí pro kapalnou formu pro výkrm kuřat)
7. povoleno do 31.5.2005 (platí pro granulovanou formu pro výkrm kuřat a výkrm krůt a pro kapalnou formu pro výkrm krůt)
8. povoleno do 31.12.2006 (platí pro kapalnou i granulovanou formu pro nosnice a selata)“.

28. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině P. Enzymy poř. č. 23 (č. EU 24) zní:

„Poř.č. č.EU1)Doplňková látkaChem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsah Max.obsah Jiná ustanovení
jednotek aktivity v 1 kg kompletního krmiva
1234567
poř.č. 23č.EU 24Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza(ES 3.2.1.6.)Endo-1,4-beta-xylanáza (ES 3.2.1.8.)přípravek endo-1,4-beta-xylanázya endo-1,3(4)-beta- glukanázy z Aspergillus niger (CNCM I-1517) s minimem aktivity 28 000 QXU31)/g a 140 000 QGU32)/gvýkrm kuřat-420 QXU1 120 QXU
 
1. jako u poř.č.1
2.doporučená dávka 560 QXU a 2 800 QGU na 1 kg komplet. 
2 100 QGU5 600 QGU3.Krmiva
pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 % ječmene (platí pro výkrm kuřat) nebo více než 20 % pšenice a/nebo ječmene (platí pro výkrm krůt
výkrm krůt-260 QXU 1 400 QXU 4.povoleno do 30.6.2004 (platí pro výkrm kuřat
840 QGU4 200 QGU5. povoleno do 28.2.2007 (platí pro výkrm krůt)“.

29. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině P. Enzymy u poř. č. 24 (č. EU 25) se vypouštějí ve sloupci 4 slova "výkrm kuřat" a ve sloupci 6 slova "jako pro výkrm kuřat".

30. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině P. Enzymy poř. č. 48 (č. EU 51) zní:

„Poř.č. č.EU1)Doplňková látkaChem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsah Max.obsahJiná ustanovení
jednotek aktivity v 1 kg kompletního krmiva
1234567
poř.č. 48
č.EU 51
Endo-1,4-beta-xylanáza (ES 3.2.1.8)přípravek endo-l,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis (LMG-S 15136) s minimem aktivity 100 IU70)/g nebo ml pro pevnou i kapalnou formuvýkrm kuřat,-10 IU-1. jako u poř.č.12. doporučená dávka 10 IU na 1 kg kompletního krmiva3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např.obsahující více než 40 % pšenice (platí pro pevnou i kapalnou formu pro selata)4. pro krmné směsi bohaté arabinoxylany, např.obsahující minimálně 40 % pšenice nebo ječmene (platí pro pevnou i kapalnou formu pro výkrm prasat)5. pro krmné směsi bohaté arabinoxylany, např.obsahující více než 40 % pšenice nebo ječmene (platí pro kapalnou formu pro výkrm kuřat a pro pevnou i kapalnou formu pro výkrm krůt)6. povoleno do 31.5.2005 (platí pro selata) nebo do 1.1.2007 (platí pro výkrm kuřat, výkrm krůt a výkrm prasat)“.
selata2 měsíce10 IU-
výkrm prasat-10 IU-
výkrm krůt-10 IU-

31. V příloze č. 14 části C 4 ve skupině P. Enzymy poř. č. 52 (č. EU 50) zní:

„Poř.č. č.EU1)Doplňková látkaChem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsah  Max.obsahJiná ustanovení
jednotek aktivity v 1 kg kompletního krmiva
1234567
poř.č. 52č.EU 506-fytáza
(ES 3.1.3.26)
přípravek 6-fytázy z Aspergillus oryzae (DSM 11 857) s minimem aktivity 2 500 FYT1)/g pro potahovanou a 5 000 FYT/g pro kapalnou formuvýkrm kuřat-250 FYT-1. jako u poř.č.12. doporučená dávka 500 až 1 000 FYT na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, výkrm prasat a selata)3. doporučená dávka 750 až 1 000 FYT na 1 kg kompletního krmiva (platí pro prasnice)4. pro krmné směsi obsahující více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin5. povoleno do 17.7.2004 (platí pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, výkrm prasat a selata) nebo do 1.2.2007 (platí pro prasnice)“.
nosnice-250 FYT-
výkrm krůt-250 FYT-
výkrm prasat-500 FYT-
selata2 měsíce500 FYT-
prasnice-750 FYT-

32. Příloha č. 29 Skupiny surovin pro uvádění druhů krmných surovin v označování kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířara se zrušuje.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003, v výjimkou čl. I bodu 17, který nabývá účinnosti dnem 1. října 2003, a s výjimkou čl. I bodů 1 až 11 a bodu 32, které nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2003.


Ministr:

Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

*) Směrnice Rady 70/524/EHS z 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Rady 96/51/ES z 23. července 1996, kterou se mění směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Rady 87/153/EHS z 16. února 1987, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování doplňkových látek ve výživě zvířat, ve znění směrnice Komise 2001/79/ES ze 17. září 2001.
Směrnice Rady 79/373/EHS z 2. dubna 1979 o uvádění krmných směsí na trh, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Komise 80/511/EHS z 2. května 1980, kterou se povoluje v určitých případech uvádět na trh krmné směsi v neuzavřených obalech nebo nádobách, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Komise 82/475/EHS z 23. června 1982, kterou se stanoví skupiny komponentů, které mohou být použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Komise 86/174/EHS z 9. dubna 1986, kterou se stanoví metoda výpočtu obsahu energie u krmných směsí pro drůbež.
Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, ve znění pozdějších změn.
Směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy.
Směrnice Komise 94/39/ES ze dne 25. července 1994, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat.
Směrnice Rady 83/228/EHS z 18. dubna 1983, kterou se stanoví hlavní zásady pro vyhodnocování určitých produktů používaných ve výživě zvířat.
Směrnice Rady 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví, a kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 79/373/EHS a 82/471/ES.
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002/2/ES z 28. ledna 2002, kterou se mění směrnice Rady 79/373/EHS o oběhu krmných směsí a ruší směrnice Komise 91/357/EHS.
Směrnice Komise (ES) č. 57/2003 z 19. června 2003, kterou se mění směrnice 2002/32 ES Evropského parlamentu a Rady o nežádoucích látkách v krmivech.

1) Platí do 31. 12. 2003 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky.

Přesunout nahoru