Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Částka 9/2003
Platnost od 11.02.2003
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 20.04.2016 (122/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. prosince 2002,

kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na výtahy, které trvale obsluhují různé výškové úrovně budov a staveb, a na bezpečnostní komponenty, které jsou určeny pro použití u těchto výtahů.

(2) Pro účely tohoto nařízení se výtahem rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé výškové úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, určené k přepravě

a) osob,

b) osob a nákladů,

c) pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná tak, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.

Za výtahy podle tohoto nařízení se považují i zdvihací zařízení, jejichž nosná část se nepohybuje mezi pevnými vodítky, pokud mají určenou dráhu pohybu.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na

a) zdvihací zařízení, jejichž rychlost nepřekračuje 0,15 m/s,

b) stavební výtahy,

c) lanové dráhy, včetně pozemních lanových drah,

d) výtahy zvlášť navržené a konstruované pro vojenské nebo policejní účely,

e) zdvihací zařízení určená k tomu, aby z nich byly prováděny práce,

f) důlní těžní zařízení,

g) zdvihací zařízení jevištní techniky určená ke zvedání účinkujících během představení,

h) zdvihací zařízení v dopravních prostředcích,

i) zdvihací zařízení spojená se strojním zařízením a určená výhradně k zajištění přístupu na pracoviště, včetně míst pro údržbu a kontrolu na strojním zařízení,

j) ozubnicové dráhy,

k) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

(4) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) výrobcem výtahu fyzická nebo právnická osoba, která tím, že opatřila výtah označením CE, převzala odpovědnost za konstrukci, výrobu, montáž a uvedení výtahu na trh a která vydává ES prohlášení o shodě (dále jen "dodavatel výtahu"),

b) výrobcem bezpečnostních komponent fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za konstrukci a výrobu bezpečnostních komponent, a která opatřuje bezpečnostní komponentu označením CE a která vydává ES prohlášení o shodě,

c) bezpečnostní komponentou součást uvedená v seznamu v příloze č. 4 k tomuto nařízení,

d) vzorovým výtahem výtah, u kterého technická dokumentace prokazuje, jak budou splněny technické požadavky u výtahů odvozených od vzorového výtahu, při použití shodných bezpečnostních komponent, a jednoznačně specifikuje všechny přípustné rozdíly mezi vzorovým výtahem a výtahy odvozenými od vzorového výtahu s uvedením maximálních a minimálních hodnot. Je dovoleno prokázat výpočtem nebo konstrukčními výkresy podobnost typové řady výtahů, aby se prokázalo, jak byly splněny základní bezpečnostní požadavky stanovené tímto nařízením,

e) uvedením výtahu na trh okamžik, kdy dodavatel předává poprvé uživateli výtah k používání,

f) nosnou částí ta část výtahu, kterou jsou neseny osoby nebo náklad při jejich zvedání nebo spouštění.

(5) U technického požadavku na výtahy, který je zcela nebo částečně obsažen v jiném nařízení vlády, se použije toto jiné nařízení vlády.

(6) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou výtahy a bezpečnostní komponenty.

§ 2

Podmínky uvedení výtahů a bezpečnostních komponent na trh a do provozu

(1) Na trh a do provozu mohou být uvedeny

a) výtahy za podmínky, že nezpůsobí ohrožení zdraví a bezpečnosti osob nebo majetku, za předpokladu, že jsou správně namontovány, udržovány a užívány v souladu s předpokládaným účelem,

b) bezpečnostní komponenty za podmínky, že výtahy, u nichž mají být použity, nezpůsobí ohrožení zdraví a bezpečnosti osob nebo majetku, za předpokladu, že budou správně namontovány, udržovány a užívány v souladu s předpokládaným účelem.

(2) Výtahy musí splňovat technické požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "základní požadavky").

(3) Bezpečnostní komponenty musí splňovat základní požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti uvedené v příloze č. 1 nebo musí umožňovat, aby výtahy, ve kterých jsou namontovány, splňovaly základní požadavky.

(4) Dodavatel výtahu musí poskytnout potřebné informace osobě odpovědné za stavební práce na příslušné stavbě (budově) a v součinnosti s touto osobou podniknout potřebné kroky umožňující řádný provoz a bezpečné užívání výtahu.

(5) Výtah nesmí být umístěn do šachet, v nichž jsou umístěna potrubí, elektrická instalace nebo zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu.

(6) Výtahy nebo bezpečnostní komponenty, které nesplňují požadavky tohoto nařízení, mohou být předváděny nebo vystavovány na veletrzích, výstavách nebo předváděcích akcích, jen pokud viditelný nápis na tuto skutečnost upozorňuje. Tyto výrobky nesmějí být prodávány, uvedeny na trh nebo do provozu, dokud nebudou uvedeny dodavatelem výtahu nebo výrobcem bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněným zástupcem do souladu s tímto nařízením. Během předvádění musí být předvádějícím učiněna odpovídající bezpečnostní opatření k tomu, aby byla zaručena ochrana osob.

(7) Každý výtah nebo bezpečnostní komponenta, které splňují všechny požadavky tohoto nařízení včetně postupů posuzování shody, musejí být před uvedením na trh po posouzení shody podle § 3 opatřeny označením CE a vybaveny ES prohlášením o shodě podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, přičemž je třeba zohlednit podle potřeby u bezpečnostních komponent přílohy č. 8, 9 nebo 11 k tomuto nařízení a u výtahů přílohy č. 6, 10, 12, 13 nebo 14 k tomuto nařízení.

(8) Základní požadavky se považují za splněné, pokud je výtah nebo bezpečnostní komponenta ve shodě

a) s harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona), nebo

b) v případě, že v příslušné oblasti technické normy podle písmene a) neexistují, s určenými normami (§ 4a zákona) zahrnujícími české nebo zahraniční technické normy, které byly pro tento účel oznámeny Komisí Evropských společenství (dále jen "Komise").

§ 3

Postupy posuzování shody

(1) Před uvedením bezpečnostních komponent na trh zajišťuje výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce posouzení shody některým z následujících postupů (§ 12 odst. 4 zákona) podle své volby

a) přezkoušením typu bezpečnostní komponenty podle části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení a posouzením shody bezpečnostní komponenty s přezkoušeným typem namátkovou kontrolou podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení,

b) přezkoušením typu bezpečnostní komponenty podle části A přílohy č. 5 k tomuto nařízení a postupem zabezpečování jakosti bezpečnostních komponent podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, nebo

c) komplexním zabezpečováním jakosti bezpečnostních komponent podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení.

(2) Před uvedením výtahů na trh zajišťuje dodavatel výtahu posouzení shody některým z následujících postupů (§ 12 odst. 4 zákona) podle své volby

a) u výtahu shodného s výtahem, který byl podroben ES přezkoušení typu výtahu podle části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení, se ve fázi výroby, montáže a zkoušení výtahu posuzuje shoda

1. závěrečnou inspekcí podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

2. zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení, nebo

3. zabezpečováním jakosti výroby výtahů podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení.

Postupy posuzování shody vztahující se jak k navrhování a výrobě, tak k montáži a zkouškám výtahu se mohou provádět na tomtéž výtahu,

b) u výtahu shodného se vzorovým výtahem, který byl podroben ES přezkoušení typu výtahu podle části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení, se ve fázi výroby, montáže a zkoušení výtahu posuzuje shoda

1. závěrečnou inspekcí podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

2. zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení, nebo

3. zabezpečováním jakosti výroby výtahů podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení,

c) u výtahu shodného s výtahem, u kterého byl uplatněn postup komplexního zabezpečování jakosti výtahů podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení doplněný kontrolou konstrukce, pokud konstrukce není zcela v souladu s harmonizovanými normami, se ve fázi výroby, montáže a zkoušení výtahu posuzuje shoda navíc

1. závěrečnou inspekcí podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

2. zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení, nebo

3. zabezpečováním jakosti výroby výtahů podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení,

d) ověřováním shody každého výtahu podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo

e) komplexním zabezpečováním jakosti podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení doplněným kontrolou konstrukce, pokud konstrukce není zcela v souladu s harmonizovanými normami.

(3) V případech uvedených v odstavci 2 písm. a), b) a c) musí osoba odpovědná za konstrukci dát k dispozici osobě odpovědné za výrobu, montáž a zkoušení všechny dokumenty a informace nezbytné pro provedení těchto činností.

(4) Doklady o posouzení shody (§ 13 odst. 7 zákona) zahrnují kopii ES prohlášení o shodě a dokumenty, které v závislosti na použitém postupu posuzování shody jsou uvedeny v odpovídajících ustanoveních příloh k tomuto nařízení.

(5) Komise Evropských společenství, členské státy Evropské unie a příslušné notifikované osoby2) mohou na vyžádání obdržet od dodavatele výtahu kopii ES prohlášení o shodě a zprávu o zkouškách provedených při závěrečné inspekci.

(6) Pokud ani dodavatel výtahu, ani výrobce bezpečnostní komponenty, ani jeho zplnomocněný zástupce neplní povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 5, tyto povinnosti plní každý, kdo uvádí výtah nebo bezpečnostní komponentu na trh. Tyto povinnosti platí pro každého, kdo vyrábí výtah nebo bezpečnostní komponentu pro vlastní potřebu.

§ 4

Označení CE a jiné označování

(1) Označení CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,3) musí být uvedeno v každé výtahové kleci zřetelně a viditelně v souladu s bodem 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a na všech bezpečnostních komponentách nebo, pokud není možné, na štítku neoddělitelně upevněném k bezpečnostní komponentě. Minimální rozměr označení 5 mm nemusí být dodržen u malých bezpečnostních komponent.

(2) Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo notifikované osoby, která se účastnila postupů uvedených v § 3 odst. 1 nebo 2. Na výtah nebo na bezpečnostní komponentu smí být upevněno jakékoliv jiné značení za předpokladu, že viditelnost a čitelnost označení CE se tím nesníží.

(3) Výtah nebo bezpečnostní komponenta nesmějí být opatřeny označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE.

(4) Označení CE na výtazích nebo bezpečnostních komponentách vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby dodavatel výtahu nebo výrobce bezpečnostních komponent zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které dodavatel výtahu nebo výrobce bezpečnostních komponent použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropských společenství nebo jejich ustanoveních, které dodavatel výtahu nebo výrobce bezpečnostních komponent použil.

§ 5

Oznámení o uložení ochranného opatření

V případě, že bylo pro výtah nebo bezpečnostní komponentu uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu,4) uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda byla způsobena

a) nesplněním základních požadavků,

b) nesprávnou aplikací technických norem uvedených v § 2 odst. 7,

c) nedostatky v samotných technických normách uvedených v § 2 odst. 7.

§ 6

Podmínky autorizace

(1) Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se uplatňují podmínky autorizace uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení. Právnické osoby, které splní kritéria stanovená v příslušných harmonizovaných normách, se považují za vyhovující příslušným podmínkám.

(2) Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává notifikovanou osobou.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 7

(1) Platné certifikáty nebo jiné dokumenty vydané na základě nařízení vlády č. 14/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb. a nařízení vlády č. 288/2000 Sb., mohou být použity pro účely posuzování shody podle tohoto nařízení, pokud nebudou zrušeny za podmínek stanovených zákonem.

(2) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 14/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb. a nařízení vlády č. 288/2000 Sb., se považují za notifikované osoby podle tohoto nařízení.

§ 8

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

2. Nařízení vlády č. 227/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

3. Nařízení vlády č. 288/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Rusnok v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI, VZTAHUJÍCÍ SE NA KONSTRUKCI A VÝROBU VÝTAHŮ A BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Základní požadavky se na výtahy nebo bezpečnostní komponenty vztahují jen tehdy, pokud při používání výtahu nebo bezpečnostní komponenty za podmínek určených dodavatelem výtahu nebo výrobcem bezpečnostní komponenty mohou vzniknout nebezpečí, ke kterým se základní požadavky vztahují. Možnost vzniku nebezpečí dodavatel výtahu nebo výrobce bezpečnostních komponent předem analyzuje, vyhodnocuje a zajišťuje výrobu s ohledem na tuto analýzu.

2. Jestliže nelze při současném stavu techniky dosáhnout plně účelu pro který byly stanoveny základní požadavky, je nutné aby dodavatel výtahu nebo výrobce bezpečnostní komponenty dbali na zajištění bezpečnosti v míře, co nejvíce se přibližující základním požadavkům.

1. VŠEOBECNĚ

1.1 Použití nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (dále jen „nařízení vlády č. 24/2003 Sb.").

Pokud existuje odpovídající nebezpečí a není uvedeno v této příloze, platí požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 24/2003 Sb. Základní požadavky přílohy č. 2 bod 1.1.2 k nařízení vlády č. 24/2003 Sb. se musí uplatnit v každém případě. Na výtahy se vztahují rovněž základní požadavky uvedené ve zvláštním právním předpise, který stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE,4a) jestliže v tomto nařízení vlády stanoveny nejsou. Pokud jde o hlediska týkající se instalace výtahů, jsou-li splněny požadavky stanovené tímto nařízením, považují se za splněné i požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, který stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.4a)

1.2 Nosná část

Nosná část výtahu musí být klecí. Tato klec výtahu musí být navržena a konstruována tak, aby její prostor a pevnost odpovídaly dodavatelem stanovenému maximálnímu počtu osob a nosnosti výtahu.

Jestliže to rozměry dovolují, musí být klec u výtahů určených pro přepravu osob navržena a konstruována tak, aby její konstrukce nepřekážela nebo nebránila v přístupu a užití osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, například osobám na vozíku pro invalidy, a aby umožňovala veškeré vhodné úpravy, které mohou těmto osobám usnadnit její používání.

1.3 Závěsná a podpěrná zařízení

Závěsná nebo podpěrná zařízení klece výtahu, její upevňovací a spojovací části musí být konstruována a vybrána tak, aby zajišťovala potřebnou úroveň bezpečnosti a minimalizovala riziko pádu klece, přičemž se berou v úvahu podmínky užívání, použitý materiál a výrobní podmínky.

Tam, kde se k zavěšení klece užívají lana nebo řetězy, musí se použít minimálně dvě samostatná lana nebo řetězy, každé se samostatným upevněním. Lana a řetězy nesmějí být nastavovány, pokud to není nutné pro upevnění nebo k vytvoření ok.

1.4 Kontrola zatížení (včetně nadměrné rychlosti)

1.4.1 Výtahy musí být konstruovány, vyrobeny a namontovány tak, aby v případě překročení nosnosti stanovené dodavatelem výtahu bylo zabráněno jejich uvedení do pohybu.

1.4.2 Výtahy musí být vybaveny omezovačem rychlosti.

Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, u nichž konstrukce pohonu zabraňuje překročení rychlosti.

1.4.3 Rychlovýtahy musí být vybaveny zařízením kontrolujícím a omezujícím rychlost.

1.4.4 Výtahy poháněné třecími kotouči musí být konstruovány tak, aby byla zajištěna trakce nosných lan na kotouči.

1.5 Výtahový stroj

1.5.1 Každý osobní výtah musí mít svůj vlastní výtahový stroj. Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, ve kterých jsou vyvažovači závaží nahrazena druhou klecí.

1.5.2 Dodavatel výtahu musí zajistit, aby výtahový stroj a k němu patřící zařízení byly nepřístupné, s výjimkou údržby a nouzových případů.

1.6 Ovládání

1.6.1 Ovládací prvky výtahů určených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být vhodně konstruovány a umístěny.

1.6.2 Funkce ovládacích prvků musí být jasně označeny.

1.6.3 Přivolávači obvody skupiny výtahů mohou být společné nebo propojené.

1.6.4 Elektrické obvody výtahů musí být namontovány a zapojeny tak, aby

a) byla vyloučena možnost záměny s obvody, které s výtahem nesouvisejí;

b) bylo možné vypínání napájení pod zatížením;

c) jízda výtahu byla možná jen při správné činnosti bezpečnostních zařízeních umístěných v samostatném elektrickém (ovládacím) bezpečnostním obvodu;

d) závada v elektrické instalaci nebyla příčinou vzniku nebezpečné situace.

2. NEBEZPEČÍ PRO OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE MIMO KLEC

2.1 Výtah musí být konstruován a vyroben tak, aby prostor, ve kterém se klec pohybuje, byl nepřístupný, s výjimkou údržby a nouzových případů. Než oprávněná osoba do tohoto prostoru vstoupí, musí se vyloučit normální použití výtahu.

2.2 Výtah musí být konstruován a vyroben tak, aby zabraňoval riziku sevření osob, je-li klec v některé z koncových poloh.

Tento požadavek je splněn volným prostorem nebo únikovým prostorem v oblasti koncových poloh.

Vzhledem k tomu, že ve zvláštních případech, zejména v existujících budovách, není uvedené řešení možné, mohou se použít, po předchozím souhlasu členských států Evropské unie, jiná odpovídající opatření k zabránění tomuto riziku.

2.3 Místa pro vstup a výstup z klece musí být vybavena šachetními dveřmi které musí mít pro předpokládané podmínky provozu odpovídající mechanickou odolnost.

Zajišťovací zařízení musí během normálního provozu zabraňovat

a) rozjezdu klece, ať zamýšlenému, či nezamýšlenému, dokud nejsou šachetní dveře zavřené a zajištěné,

b) otevření šachetních dveří, je-li klec ještě v pohybu a je mimo určené otevírací pásmo.

Je však povoleno dojíždění s otevřenými dveřmi v určitém pásmu za podmínky, že dojížděcí rychlost je kontrolována.

3. NEBEZPEČÍ PRO OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE V KLECI

3.1 Výtahové klece musí být zcela uzavřeny plnými stěnami po celé výšce včetně podlahy a stropu, s výjimkou větracích otvorů a s plnostěnnými dveřmi. Tyto dveře musí být konstruovány a namontovány tak, aby se klec nemohla pohybovat, pokud nejsou dveře zavřené, s výjimkou dojíždění uvedeného v poslední větě bodu 2.3, a zastavila se, jestliže jsou dveře otevřené.

Dveře klece musí zůstat zavřené a zajištěné, jestliže dojde k zastavení mezi dvěma podlažími, pokud je riziko pádu mezi klec a šachtu nebo pokud je výtah bez šachty.

3.2 Pro případ výpadku proudu nebo závady na konstrukčních částech výtahu musí být výtah vybaven zařízením zabraňujícím volnému pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu klece vzhůru.

Zařízení zabraňující volnému pádu klece nesmí být závislé na závěsu klece.

Toto zařízení musí být schopné zastavit klec při zatížení odpovídajícím nosnosti a při maximální rychlosti stanovené dodavatelem výtahu. Při jakémkoliv zatížení nesmí zastavení tímto zařízením způsobit nebezpečné zpomalení pro dopravované osoby.

3.3 Mezi dnem šachty a podlahou klece výtahu musí být umístěny nárazníky.

V tomto případě se volný prostor uvedený v bodu 2.2 musí měřit s úplně stlačenými nárazníky.

Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, jejichž klec se vzhledem ke konstrukci pohonného systému nemůže dostat do volného prostoru podle bodu 2.2.

3.4 Výtahy musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby je nebylo možné uvést do pohybu, jestliže zařízení uvedené v bodu 3.2 není v pohotovostní poloze.

4. JINÁ NEBEZPEČÍ

4.1 Šachetní a klečové dveře nebo oboje dveře současně, zavírají-li se motoricky, musí mít zařízení proti sevření pohybujícími se dveřmi.

4.2 Mají-li šachetní dveře přispívat k ochraně stavby před šířením požáru, a to včetně svých prosklených částí, musí mít přiměřenou požární odolnost, pokud jde o jejich celistvost, izolační vlastnosti (odolnost vůči plamenům) a radiaci (hustotu tepelného toku).Musí-li šachetní dveře, včetně dveří se skleněnými částmi, sloužit k ochraně budovy před požárem, musí být přiměřeně odolné proti ohni, pokud jde o jejich celistvost a ohnivzdorné vlastnosti (odolnost vůči plamenům) a vyzařování tepla (tepelné záření).

4.3 Vyvažovači závaží musí být namontováno tak, aby se zabránilo jakémukoliv riziku střetnutí s klecí nebo pádu na klec.

4.4 Výtahy musí být vybaveny prostředky umožňujícími vyproštění a evakuaci osob uvězněných v kleci.

4.5 Klece výtahu musí být vybaveny obousměrným dorozumívacím zařízením umožňujícím spojení se stálou vyprošťovací službou.

4.6 Výtahy musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby mohly dokončit jízdu v případě, že teplota v prostoru výtahového stroje přesáhne maximum stanovené dodavatelem výtahu, ale aby nereagovaly na další příkazy.

4.7 Klece výtahu musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby bylo pro dopravované osoby zajištěno dostačující větrání, a to i v případě delšího přerušení provozu.

4.8 Klec výtahu musí být odpovídajícím způsobem osvětlena, pokud je obsazena, anebo jsou dveře klece otevřeny; klec musí mít rovněž nouzové osvětlení.

4.9 Dorozumívací zařízení podle bodu 4.5 a nouzové osvětlení podle bodu 4.8 musí být konstruováno a vyrobeno tak, aby bylo funkční i bez normální dodávky proudu. Doba jejich funkce musí být dostatečně dlouhá, aby umožňovala normální záchranný zákrok.

4.10 Řídicí obvody výtahů, které se smějí používat v případě požáru, (požární nebo evakuační výtahy) musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby zabraňovaly zastavení výtahu ve stanovených úrovních a umožňovaly prioritní řízení výtahu záchrannými četami.

5. ZNAČENÍ

5.1 Kromě minimálních údajů vyžadovaných pro každé strojní zařízení podle bodu 1.7.3 přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 24/2003 Sb., musí být každá klec vybavena zřetelně viditelným štítkem jasně udávajícím nosnost v kilogramech a maximální počet cestujících, kteří v ní mohou být přepravováni.

5.2 Jestliže je výtah konstruován tak, že umožňuje osobám uvězněným v kleci osvobodit se bez vnější pomoci, musí být odpovídající návod v českém jazyce umístěn jasně a viditelně v kleci.

6. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

6.1 Bezpečnostní komponenty uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení musí být opatřeny návodem vypracovaným v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s výrobcem bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněným zástupcem tak, aby

a) montáž,

b) připojení,

c) seřizování,

d) údržba

mohly být prováděny správně a bez nebezpečí.

6.2 Každý výtah musí být vybaven dokumentací vypracovanou v českém jazyce a popřípadě také v jazyce Společenství, který smí být určen členským státem Evropské unie, ve kterém je výtah instalován. Dokumentace obsahuje minimálně

a) návod k používání včetně výkresů a schémat nezbytných pro běžný provoz a vztahujících se k údržbě, zkoušení, opravám, pravidelným kontrolám a vyprošťování osob podle bodu 4.4;

b) Knihu výtahu, do které se zaznamenávají opravy, pravidelné kontroly a podobně.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

1. OBSAH ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY

ES prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje:

a) identifikační údaje o výrobci bezpečnostních komponent,

b) identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, pokud byl stanoven,

c) popis bezpečnostní komponenty, označení typu nebo série a výrobní číslo, pokud existuje,

d) bezpečnostní funkce bezpečnostní komponenty, pokud není zřejmá z popisu,

e) rok výroby bezpečnostní komponenty,

f) všechna příslušná ustanovení, jimž bezpečnostní komponenta vyhovuje,

g) odkazy na technické normy podle § 2, pokud byly použity,

h) identifikační údaje o notifikované osobě, pokud provedla ES přezkoušení typu podle § 3 odst. 1,

i) odkaz na certifikát ES přezkoušení typu, pokud byl vydán,

j) identifikační údaje o notifikované osobě, pokud provedla kontrolu výroby podle § 3 odst. 1,

k) identifikační údaje o notifikované osobě, pokud posuzovala systém zabezpečování jakosti zajišťovaný výrobcem bezpečnostních komponent podle § 3 odst. 1,

l) údaje o podepsané osobě oprávněné jednat v zastoupení výrobce bezpečnostních komponent nebo o jejím zplnomocněném zástupci.

Prohlášení o shodě musí být napsáno na stroji nebo tiskacími písmeny v tomtéž jazyce jako návod k používání podle bodu 6.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

2. OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO NAMONTOVANÉ VÝTAHY

Prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje:

a) identifikační údaje o dodavateli výtahu,

b) popis výtahu, označení typu nebo série, výrobní číslo a adresu, kde je výtah namontován,

c) rok montáže výtahu,

d) všechna příslušná ustanovení, jimž výtah vyhovuje,

e) odkaz na technické normy podle § 2, pokud byly použity,

f) identifikační údaje o notifikované osobě, pokud provedla ES přezkoušení typu vzorového výtahu ve shodě s § 3 odst. 2,

g) odkaz na certifikát ES přezkoušení typu, pokud byl vydán,

h) identifikační údaje o notifikované osobě, pokud provedla ověření shody výtahu podle § 3 odst. 2,

i) identifikační údaje o notifikované osobě, pokud provedla závěrečnou inspekci výtahu podle § 3 odst. 2,

j) identifikační údaje o notifikované osobě, pokud posuzovala systém zabezpečování jakosti zajišťovaný dodavatelem podle § 3 odst. 2,

k) údaje o podepsané osobě oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení dodavatele výtahu.

Prohlášení o shodě musí být napsáno na stroji nebo tiskacími písmeny v tomtéž jazyce jako návod k používání podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

OZNAČENÍ CE

Grafická podoba označení CE je stanovena zvláštním právním předpisem3), pokud není dále stanoveno jinak.

Minimální rozměr 5 mm nemusí být dodržen u malých bezpečnostních komponent.

Za CE označením shody je uvedeno identifikační číslo notifikované osoby, která se zabývá

a) postupy uvedenými v § 3 odst. 1,

b) postupy uvedenými v § 3 odst. 2.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

1. Zařízení k zajišťování šachetních dveří.

2. Zařízení podle bodu 3.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, která zabraňují pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu vzhůru.

3. Zařízení k zabránění nadměrné rychlosti.

4a. Zařízení k tlumení nárazů akumulací energie

- buď nelineární,

- nebo s tlumením zpětného chodu.

4b. Zařízení k tlumení nárazů pohlcováním energie.

5. Bezpečnostní zařízení hydraulického válce hydraulického silového obvodu sloužící jako zařízení pro zabránění pádu.

6. Elektrická zabezpečovací zařízení představovaná bezpečnostními spínači s elektronickými součástmi.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU

( Postup posuzování shody B)

A. ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

1. ES přezkoušení typu (dále jen"přezkoušení typu") bezpečnostní komponenty je postup, kterým notifikovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že vzorek bezpečnostní komponenty umožňuje, aby výtah, ve kterém je bezpečnostní komponenta správně zamontována, splňoval základní požadavky.

2. Výrobce bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněný zástupce poskytuje notifikované osobě

a) své identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo) a údaje o místě výroby bezpečnostní komponenty,

b) písemné prohlášení, že smlouva o provedení přezkoušení typu nebyla sjednána s další notifikovanou osobou,

c) technickou dokumentaci, která umožní posouzení shody a posouzení vhodnosti bezpečnostní komponenty tak, aby výtah, do kterého je zamontována, vyhovoval ustanovením tohoto nařízení. Pro účel posuzování shody je nutné, aby technická dokumentace obsahovala

1. obecný popis bezpečnostní komponenty včetně určené oblasti použití (především případné omezení rychlosti, zatížení a energie) a podmínek (zejména prostředí s nebezpečím výbuchu, vliv klimatických podmínek),

2. konstrukční a výrobní výkresy nebo schémata,

3. uvažovaný základní požadavek (požadavky) a opatření přijatá pro jeho (jejich) splnění (například odkazem na použití harmonizované české technické normy),

4. výsledky zkoušek nebo výpočtů provedených výrobcem bezpečnostních komponent nebojím zadaných (v tom případě i údaje o osobě, která zkoušky nebo výpočty provedla),

5. návod pro montáž bezpečnostních komponent,

6. popis opatření provedených ve stadiu výroby pro to, aby sériově vyráběné bezpečnostní komponenty byly shodné se zkoušeným vzorkem bezpečnostní komponenty,

d) vzorek bezpečnostní komponenty nebo přesné určení místa, kde může být vyzkoušena. Notifikovaná osoba si může vyžádat další vzorky.

3. Notifikovaná osoba zajišťuje

1. posouzení technické dokumentaca, zda splňuje stanovený účel,

2. přezkoušení bezpečnostní komponenty k ověření, zda odpovídá technické dokumentaci,

3. potřebné kontroly a zkoušky, které provede nebo nechá provést, aby prověřila, zda řešení přijatá výrobcem bezpečnostní komponenty splňují požadavky a umožňují, aby bezpečnostní komponenta splnila svou funkci, pokud je správně namontována na výtahu.

4. Vyhovuje-li vzorek bezpečnostní komponenty základním požadavkům, vystaví notifikovaná osoba ES certifikát přezkoušení typu(dále jen „certifikát přezkoušení typu") Certifikát obsahuje identifikační údaje o výrobci bezpečnostní komponenty, závěry přezkoušení, podmínky platnosti certifikátu a údaje potřebné k identifikaci certifikovaného typu bezpečnostní komponenty.

Jestliže notifikovaná osoba odmítne výrobci bezpečnostní komponenty vystavit certifikát přezkoušení typu, musí uvést podrobné důvody pro toto odmítnutí. Zároveň musí být uveden postup pro podání námitek

5. Výrobce bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje notifikovanou osobu o jakékoliv změně, která byla provedena nebo kterou plánuje provést na certifikované bezpečnostní komponentě, včetně změn nebo úprav, které nebyly uvedeny v původní technické dokumentaci. Notifikovaná osoba posoudí změny a uvědomí žadatele o tom, zda původní certifikát přezkoušení typu platí i pro bezpečnostní komponentu s provedenými změnami nebo zdaje nutno provést novou certifikaci typu, popřípadě původní certifikát typu doplní.5)

6. Každá notifikovaná osoba musí oznamovat členským státům Evropské unie potřebné informace, které se týkají

a) vydaných certifikátů přezkoušení typu;

b) odejmutých certifikátů přezkoušení typu.

Každá notifikovaná osoba musí rovněž dávat na vědomí ostatním příslušným notifikovaným osobám potřebné informace týkající se odebraných certifikátů přezkoušení typu.

7. Certifikát přezkoušení typu, dokumentace a korespondence vztahující se k průběhu přezkoušení typu se vypracovávají v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s výrobcem bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněným zástupcem.

8. Výrobce bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněný zástupce musí uchovávat kopie certifikátu přezkoušení typu a jejich dodatky společně s technickou dokumentací po dobu 10 let od doby, kdy byla vyrobena poslední bezpečnostní komponenta.

Nemá-li výrobce bezpečnostní komponenty ani jeho zplnomocněný zástupce sídlo ve Společenství, odpovídá za povinnost uchovávat potřebnou technickou dokumentaci osoba, která uvede bezpečnostní komponentu na trh Společenství.

B. PŘEZKOUŠENÍ TYPU VÝTAHŮ

1. Přezkoušení typuje postup, ve kterém notifikovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že vzorový výtah nebo takový výtah, u něhož nebyly provedeny žádné změny nebo úpravy, vyhovuje požadavkům tohoto nařízení vlády.

2. Dodavatel výtahu poskytuje notifikované osobě

a) své identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo) a údaje o místě výroby výtahu,

b) písemné prohlášení, že smlouva o provedení přezkoušení typu nebyla sjednána s jinou notifikovanou osobou,

c) technickou dokumentaci, která umožní posouzení shody výtahu s ustanoveními tohoto nařízení a porozumění konstrukci a provozu výtahu. V této souvislosti je nutné, aby pro účely posuzování shody technická dokumentace obsahovala

1. obecný popis typového představitele výtahu; technická dokumentace má jasně stanovovat všechny jeho přípustné úpravy,

2. konstrukční a výrobní výkresy nebo schémata,

3. základní uvažované požadavky a opatření přijatá pro jejich splnění (např.odkaz na harmonizovanou českou technickou normu),

4. kopie prohlášení o shodě bezpečnostních komponent použitých při výrobě výtahu,

5. výsledky veškerých zkoušek nebo výpočtů uskutečněných nebo zadaných dodavatelem výtahu,

6. exemplář návodu k používání výtahu;

7. opatření prováděná při montáži k zajištění toho, aby sériově vyráběné výtahy odpovídaly ustanovením tohoto nařízení.

d) údaje o místě, kde může být typový představitel výtahu přezkoušen. Typový představitel výtahu je přezkušován v konečném provedení a musí být schopen obsluhovat minimálně tři stanice (horní, střední a dolní).

3. Notifikovaná osoba zajišťuje

a) posouzení technické dokumentace, zda plní zamýšlené cíle,

b) přezkoušení typového představitele výtahu k ověření, zda byl vyroben v souladu s technickou dokumentací,

c) potřebné kontroly a zkoušky, které provede nebo nechá provést pro ověření, zda řešení přijatá dodavatelem výtahu splňují základní požadavky a umožňují, aby jim výtah odpovídal.

4. Vyhovuje-li typový představitel výtahu ustanovením tohoto nařízení, která se na něj vztahují, vystavuje notifikovaná osoba ES certifikát přezkoušení typu (dále jen"certifikát přezkoušení typu").Certifikát obsahuje identifikační údaje o dodavateli výtahu, závěry zkoušek, podmínky platnosti certifikátu a údaje potřebné k identifikaci certifíkováného typu výtahu.

Komise, členské státy Evropské unie a ostatní příslušné notifikované osoby mohou obdržet kopii tohoto certifikátu přezkoušení typu a na základě odůvodněné žádosti i kopii technické dokumentace, zprávy o provedených zkouškách, výpočtech a testech.

Jestliže notifikovaná osoba odmítne vystavit dodavateli výtahu certifikát přezkoušení typu, musí uvést podrobné důvody pro toto odmítnutí. Zároveň musí být uveden postup pro podání námitek.

5. Dodavatel výtahu informuje notifikovanou osobu o jakékoliv změně nebo úpravě, která byla provedena nebo kterou plánuje provést na certifíko váném typu výtahu, včetně nových změn nebo úprav, které nebyly uvedeny v původní technické dokumentaci. Notifikovaná osoba posoudí změny a uvědomí žadatele o tom, zda certifikát přezkoušení typu platí i pro výtah s provedenými změnami nebo zda je nutno provést novou certifikaci typu, popřípadě původní certifikát přezkoušení typu doplní.6)

6. Každá notifikovaná osoba musí oznamovat členským státům Evropské unie potřebné informace, které se týkají

a) vydaných certifikátů přezkoušení typu;

b) odejmutých certifikátů přezkoušení typu.

Každá notifikovaná osoba musí rovněž dávat na vědomí ostatním příslušným notifikovaným osobám informace týkající se odebraných certifikátů přezkoušení typu.

7. Certifikát přezkoušení typu, dokumentace a korespondence, vztahující se k průběhu přezkoušení typu se vypracovávají v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.

8. Dodavatel výtahu musí spolu s technickou dokumentací uchovávat kopie certifikátů přezkoušení typu a jejich dodatky po dobu 10 let od doby, kdy byl vyroben poslední výtah shodný se vzorovým výtahem.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

ZÁVĚREČNÁ INSPEKCE

1. Závěrečná inspekce je postup, jímž se dodavatel výtahu splňující ustanovení bodu 2, přesvědčuje a prohlašuje, že výtah, který uvádí na trh, splňuje základní požadavky. Dodavatel výtahu umísťuje označení CE v kleci každého výtahu a vydává prohlášení o shodě.

2. Dodavatel výtahu provede všechna opatření, aby výtah, který uvádí na trh, se shodoval s certifikovaným typem výtahu popsaným v certifikátu přezkoušení typu a vyhovoval základním požadavkům, které se na něj vztahují.

3. Dodavatel výtahu uchovává deset let od data, kdy byl výtah uveden na trh, kopii prohlášení o shodě a certifikát o závěrečné inspekci, uvedené v bodu 6.

4. Notifikovaná osoba vybraná dodavatelem výtahu provede nebo nechá provést na výtahu, který má být uveden na trh odpovídající zkoušky a kontroly definované v příslušných českých technických normách (§ 2) nebo ekvivalentní zkoušky, kterými ověří shodu se základními požadavky.

Tyto kontroly a zkoušky zahrnují především

a) posouzení dokumentace pro zjištění, zda se výtah shoduje s typovým představitelem výtahu, na který byl vydán certifikát přezkoušení typu v souladu s částí B přílohy č. 5 k tomuto nařízení,

b) funkční zkoušku nezatíženého a maximálně zatíženého výtahu pro ověření správné montáže a funkce bezpečnostních zařízení (koncové vypínače, zajišťovací zařízení a podobně),

- funkční zkoušku výtahu při maximálním zatížení a bez zatížení pro ověření správné činnosti bezpečnostních zařízení v případě výpadku proudu;

- statickou zkoušku se zatížením rovným 1,25násobku jmenovitého zatížení,které odpovídá bodu 5.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Po provedení těchto zkoušek notifikovaná osoba ověří, že nedošlo k žádné deformaci nebo poškození, které by mohly ohrozit užívání výtahu.

5. Dodavatel výtahu předává notifikované osobě následující dokumentaci:

a) výkres sestavy kompletního výtahu,

b) výkresy a schémata nutné pro závěrečnou inspekci, zejména schémata řídicího obvodu,

c) návod k používání výtahu podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Notifikovaná osoba nesmí požadovat podrobné výkresy nebo podrobné informace, které nejsou nezbytné pro ověření shody výtahu, jenž má být uveden na trh, s typovým představitelem výtahu popsaným v certifikátu přezkoušení typu.

6. Jestliže výtah vyhovuje ustanovením tohoto nařízení , notifikovaná osoba připojí nebo nechá dodavatele připojit k označení CE své identifikační číslo v souladu s § 4 a vystaví certifikát o závěrečné inspekci s uvedením provedených zkoušek a kontrol.

Notifikovaná osoba vyplní příslušné údaje v knize výtahu podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Jestliže notifikovaná osoba odmítne vydat certifikát o závěrečné inspekci, musí uvést podrobné důvody pro odmítnutí a navrhnout způsob, jak dosáhnout schválení. Pokud dodavatel výtahu opět požádá o závěrečnou inspekci, musí o ni žádat u téže notifikované osoby.

7. Certifikát o závěrečné inspekci, technická dokumentace a korespondence, týkající se procesu posuzování shody, se vypracují v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

PODMÍNKY PRO AUTORIZACI

1. Ředitelem autorizované osoby a jejími zaměstnanci pověřenými prováděním inspekcí a zkoušek nesmí být projektant, konstruktér, dodavatel nebo výrobce bezpečnostních komponent nebo dodavatel výtahů, u nichž vykonává inspekci, ani zplnomocněný zástupce kterékoliv z těchto stran. Ředitelem autorizované osoby a jejími zaměstnanci pověřenými posouzením systémů zabezpečování jakosti u postupů posouzení shody podle § 3 nesmí být projektant, konstruktér, dodavatel nebo výrobce bezpečnostních komponent nebo dodavatel výtahů, u nichž vykonává inspekci, ani zplnomocněný zástupce kterékoliv z těchto stran. Ředitel autorizované osoby a její zaměstnanci nesmějí být zainteresováni přímo nebo jako pověření zástupci na konstrukci, výrobě, marketingu či servisu bezpečnostních komponent nebo na dodávce výtahu. To nevylučuje možnost výměny technických informací uprostřed výrobcem bezpečnostních komponent nebo dodavatelem výtahu a autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a její pracovníci musí provádět inspekční činnost a zkoušky s nejvyšším stupněm profesionální poctivosti a technické způsobilosti a nesmějí na ně působit žádné tlaky a stimuly, zejména finanční, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky inspekce, zejména od osob nebo skupin osob, které jsou zainteresovány na výsledcích prověřování.

3. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici potřebné pracovníky a vlastnit nezbytné vybavení, aby mohla správně vykonávat administrativní a technické úkoly spojené s inspekcí a zkouškami; musí mít také přístup k vybavení potřebnému pro speciální ověřování.

4. Zaměstnanci odpovědní za inspekční činnost musí mít

a) dobrý technický a odborný výcvik;

b) vyhovující znalosti požadavků na provádění zkoušek a odpovídající zkušenosti s těmito zkouškami;

c) schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy požadované pro prokazování prováděných zkoušek.

5. Musí být zaručena nestrannost zaměstnanců provádějících inspekci. Odměna zaměstnance nesmí záviset na počtu provedených zkoušek ani na výsledcích těchto zkoušek.

6. Autorizovaná osoba musí uzavřít pojištění zákonné odpovědnosti.

7. Zachování mlčenlivosti zaměstnanců (§ 20a zákona).

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

(Postup posuzování shody E)

1. Zabezpečování jakosti bezpečnostních komponent je postup, jímž se výrobce bezpečnostní komponenty splňující bod 2 přesvědčuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty jsou shodné s typem popsaným v certifikátu přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují, a že správně namontovaná bezpečnostní komponenta umožní, aby výtah splňoval základní požadavky.

Výrobce bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněný zástupce umístí na každou vyhovující bezpečnostní komponentu označení CE a vydá prohlášení o shodě. Označení CE doplní identifikačním číslem notifikované osoby odpovědné za dohled podle bodu 4.

2. Výrobce bezpečnostních komponent uplatňuje systém zabezpečování jakosti pro závěrečnou inspekci bezpečnostní komponenty a zkoušení podle bodu 3 a je podroben dohledu podle bodu 4.

3. Systém zabezpečování jakosti

3.1 Výrobce bezpečnostní komponenty podá žádost o posouzení svého systému zabezpečování jakosti pro bezpečnostní komponenty u notifikované osoby podle svého výběru.

Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce poskytuje notifikované osobě

a) své identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo) a údaje o místě výroby bezpečnostní komponenty,

b) všechny potřebné informace o bezpečnostních komponentách,

c) dokumentaci o systému zabezpečování jakosti,

d) technickou dokumentaci týkající se bezpečnostních komponent a kopie certifikátů přezkoušení typu.

3.2 V rámci systému zabezpečování jakosti musí být každá bezpečnostní komponenta přezkoušena a musí být provedeny zkoušky stanovené v příslušných českých technických normách uvedených v § 2 odst. 8 nebo zkoušky ekvivalentní, aby byla ověřena shoda se základními požadavky.

Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijaté výrobcem bezpečnostních komponent musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti.

Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis

a) cílů jakosti,

b) organizační struktury, odpovědnosti a pravomocí vedení ve vztahu k jakosti bezpečnostní komponenty,

c) zkoušek, které budou prováděny po výrobě,

d) prostředků pro ověřování účinného fungování systému zabezpečování jakosti,

e) záznamů o jakosti, jako jsou inspekční zprávy, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak dále.

3.3 Notifikovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy zabezpečování jakosti je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné české technické harmonizované normě.7)

Ve skupině provádějící posouzení musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky. Postup posuzování musí zahrnovat návštěvu na pracovištích výrobce bezpečnostní komponenty.

Výsledky posuzování jsou písemně oznámeny výrobci bezpečnostních komponent. Sdělení musí obsahovat závěry přezkušování a zdůvodnění svého rozhodnutí o posuzování.

3.4 Výrobce bezpečnostních komponent zajišťuje plnění závazků vyplývajících z posouzeného systému zabezpečování jakosti a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný.

Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce průběžně informuje notifikovanou osobu, která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně tohoto systému.

Notifikovaná osoba posoudí navrhované úpravy a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posuzování.

Výsledek posuzování sdělí výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci. Sdělení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění svého rozhodnutí o posuzování.

4. Dohled notifikovanou osobou

4.1 Účelem dohledu je zabezpečit, aby výrobce bezpečnostní komponenty náležitě plnil závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti.

4.2 Pro účely dohledu výrobce bezpečnostních komponent umožňuje notifikované osobě vstup do přejímacích, zkušebních a skladovacích prostor a poskytuje nezbytné podklady zejména

a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

b) technickou dokumentaci,

c) záznamy o jakosti, například zprávy o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

4.3 Notifikovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že výrobce bezpečnostní komponenty udržuje a používá systém zabezpečování jakosti a předává výrobci bezpečnostní komponenty zprávy o výsledcích dohledu.

4.4 Navíc může notifikovaná osoba provádět u výrobce bezpečnostních komponent neohlášený dohled.

Při neohlášeném dohledu může notifikovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti. Výrobci bezpečnostních komponent předává notifikovaná osoba zprávu o výsledcích dohledu a v případě provedení zkoušky i zprávu o výsledcích zkoušky.

Zprávu o výsledcích dohledu, případně zkoušek vypracuje v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s výrobcem bezpečnostních komponent.

5. Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce musí po dobu deseti let od data výroby poslední bezpečnostní komponenty uchovávat k dispozici národním úřadům:

a) dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 písm. d,

b) aktualizaci uvedenou v druhém odstavci bodu 3.4;

c) rozhodnutí a zprávy notifikované osoby uvedené v posledním odstavci bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

6. Každá notifikovaná osoba musí poskytnout ostatním příslušným notifikovaným osobám příslušné informace o vydaných a odejmutých schváleních systémů zabezpečování jakosti.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT

(Postup posuzování shody H)

1. Komplexní zabezpečování jakosti bezpečnostních komponent je postup, jímž se výrobce bezpečnostní komponenty splňující povinnosti uvedené v bodu 2 přesvědčuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty vyhovují základním požadavkům a že bezpečnostní komponenta umožní, aby výtah, do něhož je správně namontována, splňoval základní požadavky.

Výrobce bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněný zástupce umístí na každou vyhovující bezpečnostní komponentu označení CE a vydá prohlášení o shodě. Označení CE doplní identifikačním číslem notifikované osoby odpovědné za dohled podle bodu 4.

2. Výrobce bezpečnostní komponenty uplatňuje systémem zabezpečování jakosti pro konstrukci, výrobu a závěrečnou inspekci bezpečnostních komponent a zkoušení podle bodu 3 a je podroben dohledu podle bodu 4.

3. Systém zabezpečování jakosti

3.1 Výrobce bezpečnostní komponenty podá žádost o posouzení svého systému zabezpečování jakosti u notifikované osoby podle svého výběru.

Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce poskytuje notifikované osobě

a) své identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo) a údaje o místě výroby bezpečnostní komponenty;

b) všechny potřebné informace o bezpečnostních komponentách;

c) dokumentaci systému zabezpečování jakosti.

3.2 Systém zabezpečování jakosti musí zajistit, aby bezpečnostní komponenty vyhovovaly základním požadavkům a umožnily, aby výtah, ve kterém jsou namontovány, tyto základní požadavky splňoval.

Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijatá výrobcem bezpečnostních komponent musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti.

Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis

a) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení ve vztahu k návrhu a jakosti bezpečnostních komponent,

b) technických specifikací návrhu včetně použitých českých technických norem, a pokud nebudou plně použity české technické normy uvedené v § 2 odst. 8, prostředků použitých pro zabezpečení a splnění základních požadavků, které se na bezpečnostní komponenty vztahují,

c) kontrol a metod ověřování konstrukce, postupů a systematických činností, které budou použity při konstruování bezpečnostních komponent,

d) používaných odpovídajících výrobních postupů, kontroly jakosti a zabezpečování jakosti a systematických činností,

e) prováděných přezkoušení a zkoušek, používaných v předvýrobní, výrobní a povýrobní etapě a periodicity, se kterou jsou prováděny,

f) záznamů o jakosti, jako jsou zprávy o dohledu a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak dále,

g) prostředků, jimiž lze sledovat, zda bylo dosaženo požadované jakosti konstrukce a výrobku a účinného fungování systému zabezpečování jakosti.

3.3 Notifikovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy zabezpečování jakosti, je splněn u systémů jakosti,které odpovídají příslušné české technické normě.8)

Ve skupině provádějící posuzování musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky. Postup posuzování musí zahrnovat návštěvu na pracovištích výrobce bezpečnostních komponent

Výsledek posuzování jsou písemně oznámeny výrobci bezpečnostních komponent. Sdělení musí obsahovat závěry přezkušování a zdůvodnění svého rozhodnutí o posuzování.

3.4 Výrobce bezpečnostních komponent zajišťuje plnění závazků vyplývajících z posouzeného systému zabezpečování jakosti a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný.

Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce průběžně informuje notifikovanou osobu, která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně tohoto systému.

Notifikovaná osoba posoudí navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům podle bodu 3.2, nebo zdaje třeba provést nové posuzování.

Výsledek posuzování sdělí výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci. Sdělení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění svého rozhodnutí o posuzování.

4. Dohled notifikovanou osobou

4.1 Účelem dohledu je zabezpečit, aby výrobce bezpečnostních komponent náležitě plnil své závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti.

4.2 Pro účely dohledu výrobce bezpečnostních komponent umožňuje notifikované osobě vstup do konstrukčních, výrobních, kontrolních, zkušebních a skladovacích prostor a poskytuje nezbytné podklady, zejména

a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

b) záznamy o jakosti, zajišťované v projektové části systému zabezpečování jakosti, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek a tak dále,

c) záznamy o jakosti, zajišťované ve výrobní části systému zabezpečování jakosti, např. inspekční zprávy, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušného personálu a tak dále.

4.3 Notifikovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že výrobce bezpečnostních komponent udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a předává výrobci bezpečnostních komponent zprávy o výsledcích dohledu.

4.4 Navíc může notifikovaná osoba provádět u výrobce bezpečnostních komponent, neohlášený dohled.

Při neohlášeném dohledu může notifikovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti. Výrobci bezpečnostních komponent předává notifikovaná osoba zprávu o výsledcích dohledu a v případě provedení zkoušky i zprávu o výsledcích zkoušky.

5. Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce musí po dobu deseti let od data vyrobení poslední bezpečnostní komponenty uchovávat k dispozici národním úřadům

a) dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 písm.b,

b) aktualizaci uvedenou v druhém odstavci bodu 3.4;

c) rozhodnutí a zprávy notifikované osoby uvedené v posledním odstavci bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

Nemá-li výrobce bezpečnostní komponenty ani jeho zplnomocněný zástupce sídlo ve Společenství, připadá povinnost uchovávat dostupnou technickou dokumentaci na osobu zodpovědnou za uvedení bezpečnostní komponenty na trh Společenství.

6. Každá notifikovaná osoba musí poskytnout ostatním příslušným notifikovaným osobám příslušné informace o vydaných a odejmutých schváleních systémů zabezpečování jakosti.

7. Dokumentace a korespondence týkající se postupů komplexního zabezpečování jakosti musí být vypracována v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s výrobcem bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněným zástupcem.

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

OVĚŘOVÁNÍ SHODY KAŽDÉHO VÝTAHU

(Postup posuzování shody G)

1. Ověřování shody každého výtahu notifikovanou osobou je postup, jímž se dodavatel výtahu přesvědčuje a prohlašuje, že výtah, který je uváděn na trh a obdržel certifikát o shodě podle bodu 4., splňuje požadavky tohoto nařízení, které se na něj vztahují. Dodavatel výtahu umísťuje označení CE v kleci výtahu a vydává prohlášení o shodě.

2. Dodavatel výtahu požádá o ověřování shody jednotlivých výtahů u notifikované osoby podle svého výběru.

Dodavatel výtahu poskytuje notifikované osobě

a) své identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo) a údaje o místě výroby výtahu.;

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiné notifikované osoby;

c) technickou dokumentaci.

3. Účelem technické dokumentace je umožnit posuzování shody výtahu s požadavky tohoto nařízení a porozumění konstrukci, montáži a provozu výtahu.

Pokud je to pro posuzování shody potřebné, technická dokumentace obsahuje

a) obecný popis výtahu,

b) výkresy a schémata týkající se provedení a výroby,

c) příslušné základní požadavky a řešení přijatá za účelem jejich splnění (například odkaz na použití harmonizované české technické normy),

d) výsledky zkoušek nebo výpočtů provedených nebo zadaných dodavatelem výtahu,

e) návodu k používání výtahu,

f) kopie certifikátů přezkoušení typu použitých bezpečnostních komponent.

4. Notifikovaná osoba posuzuje technickou dokumentaci a provádí odpovídající zkoušky výtahu stanovené v příslušných českých technických normách podle § 2 tohoto nařízení nebo ekvivalentní zkoušky tak, aby zjistila jeho shodu s požadavky tohoto nařízení.

Jestliže výtah vyhovuje ustanovením tohoto nařízení, notifikovaná osoba připojí nebo nechá připojit své identifikační číslo v souladu s § 4 a podle provedených zkoušek vystaví certifikát o shodě.

Notifikovaná osoba vyplní příslušné strany knihy výtahu podle bodu 6.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Jestliže notifikovaná osoba odmítne vydat certifikát o shodě, uvede ve zprávě podrobné důvody pro odmítnutí a navrhne způsob, jak dosáhnout nápravy. Nové ověření shody s certifikováným typem zajišťuje dodavatel výtahu u téže notifikované osoby.

5. Certifikát shody, dokumentace a korespondence týkající se procesů ověřování jednotlivých výrobků musí být vypracovány v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.

6. Dodavatel výtahu uchovává technickou dokumentaci a kopii certifikátu o shodě po dobu 10 let od doby, kdy byl výtah uveden na trh.

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

POSOUZENÍ SHODY BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY SPŘEZKOUŠENÝM TYPEM

(Postup posuzování shody C)

1. Posouzení shody bezpečnostní komponenty s přezkoušeným typem namátkovou kontrolou je postup, jímž se výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce přesvědčuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty jsou shodné s typem popsaným v certifikátu přezkoušení typu a vyhovují požadavkům tohoto nařízení, které se na ně vztahují, a umožňují, aby každý výtah, do kterého jsou správně namontovány, splňoval základní požadavky tohoto nařízení.

Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce připojí označení CE ke každé bezpečnostní komponentě a vydá prohlášení o shodě. Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce označuje bezpečnostní komponenty identifikačním číslem notifikované osoby již během výrobního procesu.

2. Výrobce bezpečnostních komponent zajišťuje všechna opatření nezbytná pro to, aby výrobní postup zajišťoval shodu vyráběných bezpečnostních komponent s typem popsaným v certifikátu přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

3. Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce musí uchovávat kopii prohlášení o shodě po dobu deseti let od data výroby poslední bezpečnostní komponenty.

Nemá-li výrobce bezpečnostní komponenty ani jeho zplnomocněný zástupce sídlo ve Společenství, připadá povinnost uchovávat dostupnou technickou dokumentaci osobě odpovědné za uvedení bezpečnostní komponenty na trh Společenství.

4. Notifikovaná osoba zvolená výrobcem bezpečnostních komponent provádí nebo nechá provádět v nahodilých intervalech namátkovou kontrolu bezpečnostních komponent. Prověřuje vhodný vzorek zhotovených bezpečnostních komponent, na místě odebraný notifikovanou osobou a provede k ověření shody výrobku s odpovídajícími požadavky tohoto nařízení odpovídající zkoušky stanovené v příslušných českých technických normách podle § 2 odst. 8 nebo zkoušky ekvivalentní. Jestliže jedna nebo více z kontrolovaných bezpečnostních komponent nejsou shodné s certifikováným typem, předá o tom notifikovaná osoba zprávu výrobci bezpečnostních komponent nebo zplnomocněnému zástupci, aby se zabránilo uvedení těchto bezpečnostních komponent na trh.

Hlediska, která je nutno brát v úvahu při kontrolování bezpečnostních komponent, budou stanovena společnou dohodou všech notifikovaných osob zabývajících se tímto postupem, přičemž se berou v úvahu základní parametry bezpečnostních komponent uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

5. Dokumentace a korespondence týkající se namátkových kontrol podle bodu 4, se vypracovává v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s výrobcem bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněným zástupcem.

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝTAHŮ

(Postup posuzování shody E)

1. Zabezpečování jakosti výtahů je postup, jímž se dodavatel výtahu splňující ustanovení bodu 2 přesvědčuje a prohlašuje, že namontované výtahy jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení, které se na něj vztahují.

Dodavatel výtahu umístí na každý vyhovující výtah označení CE a vydá prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem notifikované osoby provádějící dohled podle bodu 4.

2. Dodavatel výtahu uplatňuje systém zabezpečování jakosti pro závěrečnou inspekci a zkoušky výtahů podle bodu 3, a je podroben dohledu podle bodu 4.

3. Systém zabezpečování jakosti

3.1 Dodavatel výtahu podá žádost o posouzení svého systému zabezpečování jakosti pro výtahy u notifikované osoby podle svého výběru.

Dodavatel výtahu poskytuje notifikované osobě

a) své identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo) a údaje o místě výroby výtahu,

b) všechny potřebné informace pro předmětné výtahy,

c) dokumentaci o systému zabezpečování jakosti,

d) technickou dokumentaci výtahů a kopii certifikátů přezkoušení typu.

3.2 V rámci systému zabezpečování jakosti musí být každý výtah přezkoušen, a aby byla ověřena jeho shoda s požadavky tohoto nařízení, které se na něj vztahují, musí být provedeny vhodné zkoušky stanovené v příslušných českých technických normách podle § 2 odst. 8 nebo zkoušky ekvivalentní.

Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijaté dodavatelem výtahu musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti.

Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis

a) cílů jakosti,

b) organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení ve vztahu k jakosti výtahů,

c) přezkušování a zkoušek, které budou provedeny před uvedením na trh, obsahující především zkoušky uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení,

d) prostředků ověřování účinného fungování systému zabezpečování jakosti,

e) záznamů o jakosti, jako např. inspekční zprávy a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak dále.

3.3 Notifikovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům podle bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy zabezpečování jakosti je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.9)

Ve skupině provádějící posouzení musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky. Postup posuzování zahrnuje dohled na pracovištích dodavatele výtahu a na místě montáže výtahu.

Výsledky posuzování jsou písemně oznámeny dodavateli výtahu. Oznámení obsahuje závěry zkoušky a zdůvodněný závěr o posuzování.

3.4 Dodavatel výtahu zajišťuje plnění závazků vyplývajících z posouzeného systému zabezpečování jakosti a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný.

Dodavatel výtahu průběžně informuje notifikovanou osobu která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně systému zabezpečování jakosti.

Notifikovaná osoba posoudí navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je potřebné provést nové posuzování.

Rozhodnutí oznamuje dodavateli výtahu. Oznámení obsahuje závěry přezkušování a zdůvodněný závěr o posuzování.

4. Dohled notifikovanou osobou

4.1 Účelem dohledu je zabezpečit, aby dodavatel výtahu náležitě plnil závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti.

4.2 Pro účely dohledu dodavatel výtahu umožňuje notifikované osobě vstup do kontrolních a zkušebních prostor a poskytuje nezbytné podklady, zejména

a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

b) technickou dokumentaci,

c) záznamy o jakosti, např. zprávy o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak dále.

4.3 Notifikovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že dodavatel výtahu udržuje a používá systém zabezpečování jakosti a dodavateli výtahu předává zprávu o výsledcích dohledu.

4.4 Navíc může notifikovaná osoba provádět neohlášený dohled na místě montáže výtahu.

Při neohlášeném dohledu může notifikovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti. Notifikovaná osoba poskytuje dodavateli výtahu zprávu o výsledcích dohledu a v případě provedení zkoušky i zprávu o výsledcích zkoušek.

5. Dodavatel výtahu musí po dobu deseti let od data výroby posledního výtahu, uchovávat k dispozici národním úřadům:

a) dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 písm.c),

b) změny uvedené v druhém odstavci bodu 3.4;

c) rozhodnutí a zprávy notifikované osoby uvedené v posledním odstavci bodu 3.4 a v bodech 4.3. a 4.4.

6. Každá notifikovaná osoba poskytuje ostatním příslušným notifikovaným osobám příslušné informace o vydaných a odejmutých schváleních systémů zabezpečování jakosti.

7. Dokumentace a korespondence týkající se procesu zabezpečování jakosti výtahů se vypracovává v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝTAHŮ

(Postup posuzování shody H)

1. Komplexní zabezpečování jakosti výtahů je postup, jímž dodavatel výtahu splňující ustanovení bodu 2 se přesvědčuje a prohlašuje, že výtahy vyhovují základním požadavkům tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

Dodavatel výtahu připojí ke každému výtahu označení CE a vydá prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem notifikované osoby provádějící dohled podle bodu 4.

2. Dodavatel výtahu uplatňuje systém zabezpečování jakosti pro konstrukci, výrobu, interní montáž, externí montáž a závěrečnou inspekci výtahu podle bodu 3, a je podroben dohledu podle bodu 4.

3. Systém zabezpečování jakosti

3.1 Dodavatel výtahu podá žádost o posouzení svého systému jakosti pro výtahy u notifikované osoby podle svého výběru.

Dodavatel výtahu poskytuje notifikované osobě

a) své identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo) a údaje o místě výroby výtahu.

b) všechny potřebné informace o výtazích, především informace, které přispějí k pochopení vztahu mezi konstrukcí a provozem výtahu a umožní posuzování shody s požadavky tohoto nařízení;

c) dokumentaci systému zabezpečování jakosti.

3.2 Systém zabezpečování jakosti musí zajišťovat shodu výtahů se základními požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijaté dodavatelem výtahu musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti.

Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis

a) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení ve vztahu ke konstrukci a jakosti výtahů,

b) technických konstrukčních specifikací včetně použitých českých technických norem, a pokud nebudou plně použity české technické normy uvedené v § 2 tohoto nařízení, prostředků použitých pro zabezpečení splnění základních požadavků tohoto nařízení vztahujících se na výtahy,

c) kontrol a metod ověřování konstrukce, postupů a systematických činností, které budou použity při konstruování výtahů,

d) zkoušek, které budou prováděny při přejímkách materiálů, součástí a dílčích montáží,

e) odpovídajících metod při výrobní montáži, montáži, řízení jakosti, postupů a systematických činností, které budou použity,

f) zkoušek, které budou provedeny před montáží (kontrola montážních podmínek: šachta, strojovna a tak dále), během montáže a po montáži (zejména včetně zkoušek uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení),

g) záznamů o jakosti, jako například zprávy a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak dále,

h) prostředků, jimiž lze sledovat, zda bylo dosaženo požadované jakosti konstrukce a montáže a účinného fungování systému zabezpečování jakosti.

3.3 Posouzení konstrukční dokumentace

Pokud konstrukční dokumentace není zcela v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, notifikovaná osoba zjišťuje, zda konstrukční dokumentace odpovídá ustanovením tohoto nařízení, a pokud tomu tak je, vydá dodavateli výtahu ES certifikát posouzení konstrukční dokumentace,uvede podmínky platnosti certifikátu a podrobnosti pro identifikaci takto posouzené konstrukční dokumentace.

3.4 Posouzení systému zabezpečování jakosti

Notifikovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům podle bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy zabezpečování jakosti je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.10)

Ve skupině provádějící posouzení musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky. Postup posuzování zahrnuje dohled na pracovištích dodavatele a na místě montáže výtahu.

Výsledky posuzování jsou písemně oznámeny dodavateli výtahů. Oznámení obsahuje závěry zkoušek a zdůvodněný závěr o posuzování.

3.5 Dodavatel výtahu zajišťuje plnění závazků vyplývajících z posouzeného systému zabezpečování jakosti, a udržuje jej tak, aby byl stále přiměřený a účinný.

Dodavatel výtahu průběžně informuje notifikovanou osobu, která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně systému zabezpečování jakosti.

Notifikovaná osoba posuzuje navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je požadováno nové posouzení.

Výsledky posuzování oznamuje dodavateli výtahu. Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění svého rozhodnutí o posuzování.

4. Dohled notifikovanou osobou

4.1 Účelem dohledu je zabezpečit, aby dodavatel výtahu náležitě plnil závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti.

4.2 Pro účely dohledu dodavatel výtahu umožňuje notifikované osobě vstup do konstrukčních, výrobních, montážních, kontrolních, zkušebních a skladovacích prostor a poskytuje nezbytné podklady, zejména

a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti;

b) záznamy o jakosti týkající se konstrukčních částí systému zabezpečování jakosti, například výsledky analýz, výpočtů, zkoušek a tak dále;

c) záznamy o jakosti v části systému zabezpečování jakosti týkající se přejímek dodávek, montáže, například zprávy o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak dále.

4.3 Notifikovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že dodavatel výtahu udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a předává dodavateli výtahu zprávy o výsledcích dohledu.

4.4 Navíc může notifikovaná osoba provádět neohlášený dohled na pracovištích dodavatele výtahu a na místě montáže výtahu. Při neohlášeném dohledu může notifikovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti. O neohlášeném dohledu předává notifikovaná osoba dodavateli výtahu zprávu a byla-li provedena zkouška i zprávu o výsledcích zkoušek.

5. Dodavatel výtahu musí po dobu deseti let od uvedení výtahu na trh uchovávat k dispozici národním úřadům

a) dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 písm.c,

b) aktualizaci uvedenou v druhém odstavci bodu 3.5;

c) rozhodnutí a zprávy notifikované osoby uvedené v posledním odstavci bodu 3.5 a v bodech 4.3 a 4.4.

Nemá-li dodavatel výtahu sídlo v Evropské unii, přechází povinnost na notifikovanou osobu.

6. Každá notifikovaná osoba poskytne ostatním příslušným notifikovaným osobám příslušné informace o vydaných a odejmutých certifikátech systémů zabezpečování jakosti.

7. Dokumentace a korespondence vztahující se k postupům komplexního zabezpečování jakosti musí být vypracována v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 27/2003 Sb.

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY VÝTAHŮ

(Postup posuzování shody D)

1. Zabezpečování jakosti výroby výtahů je postup Jímž dodavatel výtahu splňující ustanovení bodu 2 se přesvědčuje a prohlašuje, že výtahy vyhovují požadavkům tohoto nařízení vlády, které se na ně vztahují. Dodavatel výtahu připojí na každý výtah označení CE a vydá písemné prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem notifikované osoby, která je odpovědná za dohled podle bodu 4.

2. Dodavatel výtahu uplatňuje systém zabezpečování jakosti ve výrobě, montáži, závěrečné inspekci a zkoušení podle bodu 3 a musí být podroben dohledu podle bodu 4.

3. Systém zabezpečování jakosti

3.1 Dodavatel výtahu podá žádost o posouzení svého systému zabezpečování jakosti u notifikované osoby podle svého výběru.

Dodavatel výtahu poskytuje notifikované osobě

a) své identifikační údaje (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo) a údaje o místě výroby výtahu.

b) všechny potřebné informace o výtazích,

c) dokumentaci o systému zabezpečování jakosti,

d) technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu přezkoušení typu.

3.2 Systém zabezpečování jakosti musí zajistit, aby výtahy vyhovovaly požadavkům tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijaté dodavatelem výtahu musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti.

Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis

a) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení ve vztahu k jakosti výtahů,

b) výrobních postupů, metod kontrol a zabezpečování jakosti, postupů a systematických činností, které budou použity,

c) přezkoušení a zkoušek prováděných před montáží, během montáže a po montáži, které zahrnují minimálně zkoušky podle bodu 4 b přílohy č. 6 k tomuto nařízení,

d) záznamů o jakosti, jako jsou inspekční zprávy a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak dále;

e) prostředků, jimiž lze sledovat, zda bylo dosaženo požadované jakosti výtahu a účinného fungování systému jakosti.

3.3 Notifikovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy jakosti je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.9)

Ve skupině provádějící posuzování musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky. Postup posuzování zahrnuje dohled na pracovištích dodavatele výtahu.

Výsledky posuzování jsou písemně oznámeny dodavateli výtahu. Oznámení obsahuje závěry zkoušek a zdůvodněný závěr o posuzování.

3.4 Dodavatel výtahu zajišťuje plnění závazků vyplývajících ze systému zabezpečování jakosti, a udržuje jej tak, aby byl stále přiměřený a účinný.

Dodavatel výtahu průběžně informuje notifikovanou osobu, která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně systému zabezpečování jakosti.

Notifikovaná osoba posuzuje navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posouzení.

Výsledek posuzování oznamuje dodavateli výtahu. Oznámení musí obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění.

4. Dohled notifikovanou osobou

4.1 Účelem dohledu je zabezpečit, aby dodavatel výtahu náležitě plnil závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti.

4.2 Pro účely dohledu dodavatel výtahu umožňuje notifikované osobě vstup do výrobních, montážních, kontrolních, zkušebních a skladovacích prostor a poskytnout veškeré potřebné informace, zejména

a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti,

b) záznamy o jakosti, jako jsou inspekční zprávy a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků a tak dále.

4.3 Notifikovaná osoba provádí pravidelný dohled aby se ubezpečila, že dodavatel výtahu udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a předává dodavateli výtahu zprávu o výsledcích dohledu.

4.4 Navíc může notifikovaná osoba provádět neohlášený dohled u dodavatele výtahu. Při těchto neohlášeném dohledu může notifikovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti. O neohlášeném dohledu předává notifikovaná osoba dodavateli výtahu zprávu a byla-li provedena zkouška, i zprávu o výsledcích zkoušek.

5. Dodavatel výtahu musí po dobu nejméně deseti let od data výroby posledního výtahu uchovávat k dispozici národním orgánům

a) dokumentaci uvedenou v bodu 3.1,

b) aktualizaci uvedenou v druhém odstavci bodu 3.4,

c) rozhodnutí a zprávy notifikované osoby uvedené v posledním odstavci bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

6. Každá notifikovaná osoba musí poskytnout ostatním příslušným notifikovaným osobám příslušné informace o vydaných a odejmutých schváleních systémů zabezpečování jakosti.

7. Dokumentace a korespondence týkající se postupů zabezpečování jakosti výroby se vypracuje v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který notifikovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů.

2) § 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

3) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

4) Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

4a) Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.

5) Považuje-li to notifikovaná osoba za potřebné, smí buď vydat doplněk k původnímu certifikátu o přezkoušení typu, nebo si vyžádat podání nové žádosti o jeho vystavení.

6) Považuje-li to notifikovaná osoba za potřebné, smí buď vydat doplněk k původnímu certifikátu přezkoušení typu, nebo si vyžádat podání nové žádosti o jeho vystavení.

7) Harmonizovanou normou je ČSN ISO EN 9003 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti bezpečnostních komponent.

8) Harmonizovanou normou je ČSN ISO EN 9001 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti bezpečnostních komponent.

9) Harmonizovanou normou je ČSN ISO EN 9003 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti vztahující se k výtahům.

10) Harmonizovanou normou je ČSN ISO EN 9001 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti výtahů.

11) Harmonizovanou normou je ČSN ISO EN 9002 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti výtahů.

Přesunout nahoru