Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 268/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 90/2003
Platnost od 22.08.2003
Účinnost od 22.08.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

268

VYHLÁŠKA

ze dne 5. srpna 2003,

kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 45 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 134 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní:


Čl. I

Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb., vyhlášky č. 482/2000 Sb. a vyhlášky č. 104/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) na úseku správního soudnictví.".

2. V § 6 odst. 2 písmeno f) zní:

"f) vyžádání spisů správního orgánu podle § 250c odst. 1 o. s. ř. a doručení stejnopisu žaloby správnímu orgánu podle § 250c odst. 2 o. s. ř.".

3. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Předseda soudu může pověřit justiční čekatele a soudní tajemníky, aby ve věcech projednávaných ve správním soudnictví samostatně vykonávali tyto jednoduché úkony příslušející podle zákonů o soudním řízení předsedovi senátu (samosoudci):

a) sepisování jednoduchých podání, včetně návrhů,

b) vyřizování dožádání v jednoduchých věcech s výjimkou dožádání ve styku s cizinou,

c) úkony při odstraňování vad podání, zejména výzvy k odstranění konkrétních vad a upozornění na následky spojené s jejich neodstraněním,

d) úkony při přípravě jednání,

e) doručení stejnopisu žaloby žalovanému a osobám zúčastněným na řízení, uložení žalovanému nebo jiným osobám anebo úřadům předložit ve stanovené lhůtě správní spisy a své vyjádření k žalobě nebo stanovisko k věci,

f) vyrozumění osob, které přicházejí v úvahu jako osoby zúčastněné na řízení, o probíhajícím řízení, poučení těchto osob o jejich právech a výzvy těmto osobám k oznámení, zda budou uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení,

g) zjišťování pobytu žalobce v řízení ve věcech azylu,

h) vydávání úředních opisů, výpisů nebo potvrzení.".

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

4. V § 6 odst. 7 se slova "podle odstavců 1, 2 a 5" nahrazují slovy "podle odstavců 1 až 3 a 6".

5. V § 7 odst. 1 větě první se slova "v § 6 odst. 1 až 3" nahrazují slovy "v § 6 odst. 1 až 4".

6. V § 16 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Jde-li o správní soudnictví, předseda senátu (samosoudce) poučí účastníky a osoby zúčastněné na řízení o kasační stížnosti a možnosti výkonu rozhodnutí.".

7. V § 25 odst. 2 se za slova "v občanském soudním řízení" vkládají slova "nebo ve správním soudnictví".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
PhDr. Špidla v. r.

Přesunout nahoru