Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 251/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 85/2003
Platnost od 06.08.2003
Účinnost od 06.08.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

251

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. července 2003,

kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 a 13 zákona:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. Izrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

Čl. IIzrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

Čl. IIIzrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

Čl. IVzrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

Čl. Vzrušeno

ČÁST ŠESTÁzrušeno

Čl. VIzrušeno

ČÁST SEDMÁzrušeno

Čl. VIIzrušeno

ČÁST OSMÁzrušeno

Čl. VIIIzrušeno

ČÁST DEVÁTÁzrušeno

Čl. IXzrušeno

ČÁST DESÁTÁzrušeno

Čl. Xzrušeno

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

Čl. XI

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, se mění takto:

1. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

2. V § 1 odst. 3 se slova "1 až 3 se" nahrazují slovy "1 a 2 se s výjimkou případů uvedených v § 8".

3. V § 8 odst. 1 se slova "o přechodném období, lze" nahrazují slovy "umožňující je neuplatňovat po přechodné období, lze po tuto dobu".

4. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) U výrobků určených k uvedení na trh výlučně v České republice lze postupovat podle zvláštního právního předpisu3) namísto tohoto nařízení v případě, že technická norma podle odstavce 1 nebo evropské technické schválení neobsahují přechodné ustanovení.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

5. V § 9 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST DVANÁCTÁzrušeno

Čl. XIIzrušeno

ČÁST TŘINÁCTÁzrušeno

Čl. XIIIzrušeno

ČÁST ČTRNÁCTÁzrušeno

Čl. XIVzrušeno

ČÁST PATNÁCTÁzrušeno

Čl. XVzrušeno


ČÁST ŠESTNÁCTÁzrušeno

Čl. XVIzrušeno

ČÁST SEDMNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XVII

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. XI až XIV, která nabývají účinnosti dnem zveřejnění Rozhodnutí Rady přidružení o připojení příloh k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv.

(2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývají platnosti čl. I až X a čl. XVI.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Urban v. r.

Přesunout nahoru