Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 201/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře

Částka 72/2003
Platnost od 11.07.2003
Účinnost od 11.07.2003
Zrušeno k 23.11.2007 (289/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

201

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2003

o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 21 odst. 7, § 22 odst. 2, § 23 odst. 4, § 24 odst. 2 a § 31 odst. 3 zákona:


Úvodní ustanovenízrušeno

§ 1 – § 3zrušeno

§ 3a

(1) Čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a zvěřina musí být získány ze zvířat, která

a) splňují veterinární požadavky na zvířata příslušného druhu stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy3b),

b) nepocházejí z hospodářství, podniku, podniku na zpracování zvěřiny, území nebo části území, jež podléhají omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením, přijatým vzhledem k výskytu slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat, moru skotu, newcastleské choroby, aviární influenzy nebo moru malých přežvýkavců podle pravidel stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy3c) a vztahujícím se na daná zvířata a jejich produkty, a

c) jde-li o drůbeží maso, králičí maso nebo maso zvěře ve farmovém chovu, nebyla porážena v podniku, v němž během procesu porážení a výroby byla přítomna zvířata nakažená nebo podezřelá z nákazy uvedené pod písmenem b), anebo jatečně opracovaná těla nebo části těchto zvířat, dokud nebylo takové podezření vyloučeno.

(2) Krajská veterinární správa může v souladu s § 49 odst. 1 písm. g) zákona a při dodržení opatření pro tlumení nákaz uvedených v odstavci 1 písm. b) povolit výrobu, zpracování a uvádění do oběhu čerstvého drůbežího masa, králičího masa, masa zvěře ve farmovém chovu a zvěřiny, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením, uvedeným v odstavci 1 písm. b), nikoli však z hospodářství, které je infikované některou z nákaz uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo podezřelé z takové nákazy, a to za předpokladu, že uvedené živočišné produkty

a) podléhají ošetření podle přílohy č. 5 k této vyhlášce v podniku schváleném pro tyto účely,

b) byly zřetelně označeny,

c) byly před ošetřením získány, zpracovány, skladovány a přepravovány prostorově nebo časově odděleně od živočišných produktů splňujících všechny veterinární požadavky a krajská veterinární správa schválila podmínky jejich přepravy z území nebo části území, jež podléhá omezením nebo zakazujícím veterinárním opatřením.

(3) Čerstvé drůbeží maso nebo maso pernaté zvěře ve farmovém chovu získané porážkou drůbeže nebo pernaté zvěře ve farmovém chovu, která pochází z území nebo části území, jež podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením přijatým vzhledem k výskytu newcastleské choroby nebo aviární influenzy, jakož i mleté maso, strojně oddělené maso, masné polotovary obsahující takové maso a masné výrobky, které obsahují takové maso a nebyly podrobeny ošetření podle přílohy č. 5, se označují alternativní značkou3d), jejíž vzor je uveden v příloze č. 6.

Čerstvé drůbeží masozrušeno

§ 4 – § 14zrušeno

Veterinární podmínky obchodování s čerstvým drůbežím masemzrušeno

§ 15, § 16zrušeno

Králičí masozrušeno

§ 17 – § 20zrušeno

Maso zvěře ve farmovém chovuzrušeno

§ 21 – § 25zrušeno

Zvěřinazrušeno

§ 26 – § 31zrušeno


Společná, přechodná a závěrečná ustanovenízrušeno

§ 32 – § 34zrušeno

§ 35

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou § 10 odst. 2, § 15, 16, § 21 odst. 4, § 24, 25 a 31, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) Ustanovení § 34 odst. 1 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Ministr:

Ing. Palas v. r.


Maso balené musí být přepravováno v jiném dopravním prostředku, než maso nebalené, jestliže dopravní prostředek není vybaven tak, aby bylo možno je od sebe oddělit.

Údaje musí být dobře čitelné, písmena a číslice musí být vysoké 0,2cm, anebo

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 201/2003 Sb.

OŠETŘENÍ K VYLOUČENÍ RIZIK PRO ZDRAVÍ ZVÍŘAT SOUVISEJÍCÍCH S MASEM

Ošetření (*)Nákaza
slintavka
a kulhavka
klasický
mor
prasat
vezikulár.
choroba
prasat
africký
mor
prasat
Mor skotunewcastleská chorobaaviární influenzamor malých přežvýkavců
a) tepelné ošetření v hermeticky uzavřených nádobách s hodnotou F0 = 3 nebo vyšší (**)++++++++
b) tepelné ošetření, při němž musí být v celém mase dosaženo nejméně 70 °C+++0++++
c) tepelné ošetření, při němž musí být v celém mase dosaženo nejméně 80 °C++++++++
d) tepelné ošetření v hermeticky uzavřené nádobě při teplotě nejméně 60 °C po dobu nejméně 4 hodin, přičemž teplota v jádře masa musí dosáhnout nejméně 70 °C po dobu 30 minut++++++
e) přirozená fermentace a zrání nejméně po dobu 9 měsíců u vykostěného maso (maso bez kostí) až do dosažení těchto typických hodnot: hodnota aw nejvýše 0,93 nebo hodnota pH nejvýše 6,0+++++000
f) ošetření totožné s ošetřením popsaným pod písmenem e), maso však může obsahovat kosti (*)+++00000
g) salámy: ošetření v souladu s kritérii stanovenými na základě stanoviska příslušného orgánu Evropské unie+++0+000
h) kýta a pečeně: ošetření přirozenou fermentací a zráním po dobu nejméně 190 dnů u kýty a 140 dnů u pečeně000+0000
i) tepelné ošetření zajišťující v jádře masa teplotu nejméně 65 °C, která je dosažena po dobu nezbytnou k dosažení pasterizační hodnoty (ph) nejméně 40+000000+

+: Účinnost metody je uznána.

0: Účinnost metody není uznána.

(*): Musí být přijata všechna nezbytná opatření k zabránění křížové kontaminaci.

(**): F0 je letální účinek vypočítaný pro bakteriální spory. Hodnota F0 3,0 znamená, že nejchladnější místo výrobku bylo dostatečně zahřáto, aby se dosáhlo stejného letálního účinku jako při teplotě 121 °C (250 °F) po dobu 3 minut s okamžitým zahřátím a zchlazením.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 201/2003 Sb.

VZOR ALTERNATIVNÍ ZNAČKY

Alternativní značka podle § 3a odst. 3 se musí použít v souladu s následujícími rozměry nebo v jejich jakémkoli vhodném poměru, přičemž musí být zachována čitelnost informací.

Rozměry:

CZ = 8 mm

[kód země uvedený v bodě 6 části B oddílu 1 přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES č. 853/2004]

1234 = 11 mm

[číslo schválení zařízení podle bodu 7 části B oddílu I přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004]

Vnější kruhový průměr = nejméně 30 mm

Tloušťka linky čtverce = 3 mm

VZOR ZNAČKY
VZOR ZNAČKY

Poznámky pod čarou

3b) Například vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

3c) Například vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.

3d) Rozhodnutí Komise 2007/118/ES ze dne 16. února 2007 o prováděcích pravidlech týkajících se alternativní identifikační značky podle směrnice Rady 2002/99/ES.

Přesunout nahoru