Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 195/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Částka 69/2003
Platnost od 27.06.2003
Účinnost od 01.07.2003
Zrušeno k 01.09.2018 (183/2018 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

195

VYHLÁŠKA

ze dne 18. června 2003,

kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, se mění takto:

1. V příloze č. 1 bod 2 seznamu příloh včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

"2. Další údaje potřebné pro evidenci rozhodnutí vodoprávních úřadů podle zvláštního právního předpisu,5) s výjimkou těchto údajů:

a) kód vodoprávního úřadu,

b) název vodoprávního úřadu,

c) kód klasifikace typu předmětu rozhodnutí,

d) současně vydávané rozhodnutí,

e) návaznost na předchozí vydaná rozhodnutí podle vodního zákona,

f) datum vydání rozhodnutí,

g) datum nabytí právní moci rozhodnutí,

h) platnost rozhodnutí,

i) číslo jednací rozhodnutí,

j) číslo položky a datum založení,

k) osoba, která provedla zápis do evidence rozhodnutí,

l) identifikátor kraje, identifikátor obce, identifikátor katastrálního území, identifikátor vodního toku, identifikátor pro evidenci vodních děl v katastru nemovitostí, čísla hydrologického pořadí a podpořadí, říční km vodního toku a hydrogeologický rajón a další údaje o místu předmětu rozhodnutí.

5) Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.".

2. V příloze č. 3 bod 2 seznamu příloh zní:

"2. Další údaje potřebné pro evidenci rozhodnutí vodoprávních úřadů podle zvláštního právního předpisu,5) s výjimkou těchto údajů:

a) kód vodoprávního úřadu,

b) název vodoprávního úřadu,

c) kód klasifikace typu předmětu rozhodnutí,

d) současně vydávané rozhodnutí,

e) návaznost na předchozí vydaná rozhodnutí podle vodního zákona,

f) datum vydání rozhodnutí,

g) datum nabytí právní moci rozhodnutí,

h) platnost rozhodnutí,

i) číslo jednací rozhodnutí,

j) číslo položky a datum založení,

k) osoba, která provedla zápis do evidence rozhodnutí,

l) identifikátor kraje, identifikátor obce, identifikátor katastrálního území, identifikátor vodního toku, identifikátor pro evidenci vodních děl v katastru nemovitostí, čísla hydrologického pořadí a podpořadí, říční km vodního toku a hydrogeologický rajón a další údaje o místu předmětu rozhodnutí.".

3. V příloze č. 4 bodě 7 se slova "v případě podle § 8 odst. 1 písm. a), c) vodního zákona" nahrazují slovy "v případě, dotýká-li se udělení souhlasu vodního toku".

4. V příloze č. 4 bodě 7 se za slova "název vodního toku" doplňují slova "(pokud se stavba, zařízení nebo činnost dotýká vodního toku)".

5. V příloze č. 4 bodě 8 se slova "v případě podle § 8 odst. 1 písm. b), c) vodního zákona" nahrazují slovy "v případě, může-li udělení souhlasu ovlivnit podzemní vody".

6. V příloze č. 4 bodě 8 se slova "číslo hydrologického pořadí" nahrazují slovy "číslo hydrogeologického rajónu" a doplňují se slova "(pokud stavba, zařízení nebo činnost může ovlivnit podzemní vody)".

7. V příloze č. 4 bod 2 seznamu příloh zní:

"2. Další údaje potřebné pro evidenci rozhodnutí vodoprávních úřadů podle zvláštního právního předpisu,5) s výjimkou těchto údajů:

a) kód vodoprávního úřadu,

b) název vodoprávního úřadu,

c) kód klasifikace typu předmětu rozhodnutí,

d) současně vydávané rozhodnutí,

e) návaznost na předchozí vydaná rozhodnutí podle vodního zákona,

f) datum vydání rozhodnutí,

g) datum nabytí právní moci rozhodnutí,

h) platnost rozhodnutí,

i) číslo jednací rozhodnutí,

j) číslo položky a datum založení,

k) osoba, která provedla zápis do evidence rozhodnutí,

l) identifikátor kraje, identifikátor obce, identifikátor katastrálního území, identifikátor vodního toku, identifikátor pro evidenci vodních děl v katastru nemovitostí, čísla hydrologického pořadí a podpořadí, říční km vodního toku a hydrogeologický rajón a další údaje o místu předmětu rozhodnutí.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru