Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 186/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

Částka 65/2003
Platnost od 24.06.2003
Účinnost od 24.06.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

186

VYHLÁŠKA

ze dne 9. června 2003,

kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 2 a 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, se mění takto:

1. V § 2 bodu 5 se za slovo "nápoje" vkládají slova "a potraviny tekuté konzistence".

2. V § 2 se bod 19 zrušuje. Dosavadní body 20 až 29 se označují jako body 19 až 28.

3. V § 2 se za bod 28 doplňují body 29 až 31, které znějí:

"29. plasty, organické makromolekulární sloučeniny, získané polymerací, polykondenzací, polyadicí nebo jinými obdobnými procesy z molekul s nižší molekulovou hmotností nebo chemickou přeměnou přírodních makromolekul. K těmto makromolekulárním sloučeninám mohou být přidány další látky nebo materiály, uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, a to za podmínek této vyhlášky,

30. přísadou polymeru látka, která je v polymerech fyzikálně dispergována, aniž by významně ovlivňovala strukturu polymeru, a je přidávána z důvodu ovlivnění zpracovatelských vlastností nebo za účelem modifikace užitných vlastností polymeru,

31. správnou výrobní praxí, zavedený a udržovaný soubor opatření, který zaručuje řízení výrobních procesů a reprodukovatelnou jakost výrobků s požadovanými vlastnostmi.".

4. V § 3 odst. 1 se za slovo "vyrobeny" vkládají slova "v souladu se zásadami správné výrobní praxe".

5. V § 3 odst. 1 se za slovo "zdraví" vkládá čárka a slova "nebo způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo ovlivnit organoleptické vlastnosti potravin" se nahrazují slovy "způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin a ovlivnit organoleptické vlastnosti potravin".

6. V § 3 se za odstavec 5 doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Materiály a výrobky z plastů, laky, nátěrové hmoty a výrobky opatřené povrchovou úpravou, jakož i lepidla, která obsahují, nebo jsou vyrobena z jedné nebo více následujících látek

a) 2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan a některé jeho deriváty,

b) bis(2,3-epoxypropyl)ethery bis(hydroxyfenyl)methanu a některé jejich deriváty,

c) novolac-glycidylethery a některé jejich deriváty musí vyhovovat hygienickým požadavkům podle přílohy č. 15 k této vyhlášce.

(7) Požadavky uvedené v odstavci 6 se nevztahují na kontejnery a zásobní nádrže o objemu vyšším než 10 000 litrů, jakož i na jejich potrubí a na potrubí s nimi spojené, které je upraveno vysocezátěžovým ("heavy duty") povlakem.".

7. V § 8 odst. 3 písm. a) se na konci bodu 1 slovo "nebo" zrušuje.

8. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9

Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přípustnosti látky

Návrh na zahájení řízení podle § 26 odst. 3 zákona musí obsahovat

a) chemický název navrhované látky, její synonyma, obchodní název, číslo CAS, chemické složení, strukturní vzorec a údaje o čistotě navrhované látky,

b) údaje o koncentraci navrhované látky v materiálu nebo výrobku a zdůvodnění technické nutnosti jejího použití,

c) údaje o rozkladných produktech vznikajících z navrhované látky při výrobě, zpracování, případně stárnutí materiálu nebo vznikajících jako produkty interakcí při těchto procesech,

d) uvedení předpokládaného způsobu použití a údaje o vlastnostech výrobku vyrobeného za použití navrhované látky,

e) údaje o toxicitě navrhované látky,

f) údaje o specifické migraci navrhované látky z výrobku s uvedením složení testovaného výrobku i podmínek zkoušek modelujících zamýšlené použití,

g) metodu stanovení navrhované látky, popřípadě též metodu stanovení jejích nečistot, produktů interakcí a rozpadu,

h) dostupnou zahraniční dokumentaci o tom, zda navrhovaná látka byla povolena v jiných státech, pokud taková existuje.".

9. V § 10 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

10. V § 10 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) silikony.".

11. V § 11 se na konci textu doplňují slova "a specifikací".

12. V § 11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Obecné specifikace týkající se výrobků z plastů a jejich materiálů jsou stanoveny v dodatku II části A přílohy č. 3. Další specifikace týkající se některých látek uvedených v pozitivních seznamech přílohy č. 3 jsou stanoveny v dodatku II části B této přílohy.

(3) Seznamy látek v příloze č. 3 nezahrnují monomery a jiné výchozí látky použité pouze pro výrobu

a) povrchových úprav z pryskyřic nebo polymerů v kapalné, práškové nebo dispergované formě, jako jsou laky, nátěry a barvy,

b) epoxidových pryskyřic,

c) lepidel a povlaků zlepšujících adhezi,

d) tiskařských barev.".

13. V § 13 se za odstavec 7 doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

"(8) Ověření shody s limity specifické migrace lze provést stanovením množství látky v konečném materiálu nebo výrobku za předpokladu, že vztah mezi tímto množstvím a hodnotou specifické migrace látky byl stanoven dostačujícími experimenty nebo za použití obecně uznávaných modelů difúze, založených na vědeckých důkazech. K prokázání neshody materiálu nebo výrobku je nutné potvrzení stanovené hodnoty migrace experimentálním testováním.

(9) Pro látky uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, kapitole Neúplný seznam přísad, které mohou být použity pro výrobu plastů, oddílu B platí specifické migrační limity od 1. ledna 2004, jestliže se ověření shody provede za použití simulantu D nebo za použití náhradních tukových simulantů v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce.".

14. V § 20 odst. 5 se slova "schválenými typy polypropylenového oleje" nahrazují slovy "polypropylénovým olejem".

15. V § 21 odst. 3 se slovo "poživatin" nahrazuje slovem "potravin".

16. V § 23 odst. 5 písm. b) se za slovo "střívka" vkládá slovo "z".

17. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Požadavky na plasty a výrobky z plastů

SEZNAM MONOMERŮ, PŘÍSAD A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU VÝROBKŮ Z PLASTŮ

1. Tato příloha obsahuje seznam monomerů, přísad a jiných výchozích látek, které mohou být použity pro výrobu plastů a výrobků z plastů, určených pro styk s potravinami. V seznamu jsou zahrnuty

- výchozí látky pro polymeraci, což zahrnuje polykondenzaci, polyadici nebo jakýkoliv jiný podobný proces tvorby makromolekul,

- přírodní nebo syntetické makromolekulární látky používané pro výrobu modifikovaných makromolekul, jestliže monomery nebo ostatní výchozí látky nezbytné pro jejich výrobu nejsou zařazeny do seznamu,

- látky používané pro modifikaci stávajících přírodních nebo syntetických makromolekulárních látek,

- látky, které jsou přidávány do plastů pro dosažení technického účinku na konečný výrobek a jsou určeny k tomu, aby byly obsaženy v konečných výrobcích,

- látky, které jsou používány pro vytvoření prostředí, ve kterém dochází k polymeraci (např. emulgátory, povrchově aktivní látky, tlumivé roztoky atd.).

2. V seznamu nejsou zahrnuty soli hliníku, vápníku, železa, hořčíku, draslíku, sodíku, zinku a soli amonné (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů, ačkoliv jsou rovněž povoleny. Název „soli“ je v seznamu uveden pouze v případě, že odpovídající volná kyselina (volné kyseliny) není v seznamu uvedena (nejsou v seznamu uvedeny). V takových případech se termínem „soli“ rozumějí soli „hliníku, vápníku, železa, hořčíku, draslíku, sodíku, zinku a soli amonné“.

3. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoliv mohou být přítomny:

a) látky, které mohou být přítomny v konečném výrobku:

- nečistoty v použitých látkách,

- reakční meziprodukty,

- produkty rozkladu,

b) oligomery a přírodní nebo syntetické makromolekulární látky a jejich směsi, jsou-li monomery nebo výchozí látky nezbytné pro jejich syntézu zahrnuty v seznamu,

c) směsi povolených látek,

d) látky, které přímo ovlivňují tvorbu polymeru (např. katalytické systémy).

Výrobky, které obsahují látky uvedené v písmenech a), b) a c) musí splňovat požadavky stanovené v § 3 odst. 1 této vyhlášky.

4. Látky musí mít dobrou technickou kvalitu pokud jde o kritéria čistoty.

5. Pro styk s potravinami mohou být použity pouze výrobky získané bakteriální fermentací podle dodatku I této přílohy.

6. Seznam obsahuje následující informace:

- sloupec 1 (Ref. č): referenční číslo EHS obalového materiálu pro látku v seznamu,

- sloupec 2 (Číslo CAS): registrační číslo CAS (Chemical Abstracts Service),

- sloupec 3 (Název): chemický název,

- sloupec 4 (Omezení a/nebo specifikace) obsahuje:

- specifický migrační limit (SML),

- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku (QM),

- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku vyjádřené v mg na 6 dm plochy ve styku s potravinami (QMA),

- jakékoliv jiné specificky uvedené omezení,

- veškeré specifikace týkající se látky nebo polymeru.

7. Jestliže látka, která je uvedená v seznamu jednotlivě, patří rovněž do obecné skupiny, vztahují se pro tuto skupinu omezení uvedená u jednotlivě uvedené látky.

8. Jestliže číslo CAS neodpovídá chemickému názvu, má chemický název přednost před číslem CAS. Jestliže číslo CAS podle registru EINECS neodpovídá číslu CAS podle registru CAS, platí CAS podle registru CAS.

9. V tabulkách ve sloupci 4 jsou použity zkratky a výrazy, které mají následující význam:

DL = mez detekce analytické metody,

FP = konečný materiál nebo výrobek,

NCO = isokyanatany,

ND = nesmí být detekováno. Pro účely této vyhlášky znamená, že látka nesmí být detekována ověřenou analytickou metodou se specifikovanou mezí detekce (DL). Jestliže taková metoda neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody podle § 4 odst. 1 vyhlášky,

QM = nejvyšší přípustné množství “zbytkové“ látky v materiálu nebo výrobku,

QM (T) = nejvyšší přípustné množství “zbytkové“ látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky se množství látky v materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody podle § 4 odst. 1 vyhlášky,

QMA = nejvyšší přípustné množství “zbytkové“ látky v materiálu nebo výrobku, vyjádřené v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami,

QMA (T) = nejvyšší přípustné množství “zbytkové látky“ v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami. Pro účely této vyhlášky se množství látky v materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody podle § 4 odst. 1 vyhlášky,

SML = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu, pokud není uvedeno jinak. Pro účely této vyhlášky se hodnota specifické migrace látky z materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody podle § 4 odst. 1 vyhlášky,

SML (T) = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu vyjádřený jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky se množství látky nebo skupiny látek v materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody podle § 4 odst. 1 vyhlášky.

SEZNAM POVOLENÝCH MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK

ODDÍL A

REF č. (1)Číslo CAS (2)Název (3)Omezení a/nebo specifikace (4)
10030000514-10-3abietová kyselina 
10060000075-07-0acetaldehydSML (T) = 6 mg/kg (2)
10090000064-19-7octová kyselina 
10120000108-05-4vinyl-acetátSML = 12 mg/kg
10150000108-24-7acetanhydrid 
10210000074-86-2acetylen 
10630000079-06-1akrylamidSML = ND (DL = 0,01mg/kg)
10660015214-89-82-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
10690000079-10-7akrylová kyselina 
10750002495-35-4benzyl-akrylát 
10780000141-32-2n-butyl-akrylát 
10810002998-08-5sek-butyl-akrylát 
10840001663-39-4terc-butyl-akrylát 
11000050976-02-8dicyklopentadienyl-akrylátQMA = 0,05 mg/6 dm2
11245002156-97-0dodecyl-akrylátSML = 0,05 mg/kg (1)
11470000140-88-5ethyl-akrylát 
11510000818-61-1hydroxyethyl-akrylátviz monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem
11530000999-61-12-hydroxypropyl-akrylátQMA = 0,05 mg/6 dm2
11590000106-63-8isobutyl-akrylát 
11680000689-12-3isopropyl-akrylát 
11710000096-33-3methyl-akrylát 
11830000818-61-1monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem 
11890002499-59-4n-oktyl-akrylát 
11980000925-60-0propyl-akrylát 
12100000107-13-1akrylonitrilSML = ND (DL = 0,020 mg/kg, včetně nejistoty měření)
12130000124-04-9adipová kyselina 
12265004074-90-2divinyl-adipátQM = 5 mg/kg v FP. Pro použití pouze jako komonomer.
12280002035-75-8adipanhydrid 
12310-albumin 
12340-albumin koagulovaný formaldehydem 
12375-alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C22) 
12670002855-13-21-amino-3 aminomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexanSML = 6 mg/kg
12761000693-57-212-aminododekanová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
12763000141-43-52-aminoethanolSML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č.4 této vyhlášky stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou z PET
12765084434-12-8N-(2-aminoethyl)-β-alanin, sodná sůlSML = 0,05 mg/kg
12788002432-99-711-aminoundekanová kyselinaSML = 5 mg/kg
12789007664-41-7amoniak 
12820000123-99-9azelaová kyselina; nonandiová kyselina 
12970004196-95-6azelanhydrid; anhydrid nonandiové kyseliny 
13000001477-55-01,3-benzendimethanamin; 1,3-bis(aminomethyl)benzenSML = 0,05 mg/kg
13060004422-95-1trichlorid 1,3,5-benzentrikarboxylové kyseliny; benzen-1,3,5-tri(karbonylchlorid)QMA = 0,05 mg/6 dm2 (měřeno jako 1,3,5-benzentrikarboxylová kyselina)
13075000091-76-9benzoguanaminviz. 2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-tnazin
13090000065-85-0benzoová kyselina 
13150000100-51-6benzylalkohol 
13180000498-66-8bicyklo[2.2.1]hept-2en, norbornenSML = 0,05 mg/kg
13210001761-71-3bis(4-aminocyklohexyl)methanSML = 0,05 mg/kg
13326000111-46-6bis(2-hydroxyethyl)etherviz. diethylenglykol
13380000077-99-62,2-bis(hydroxymethyl)-butan-1-ol; 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolviz 1,1,1-trimethylolpropan
13390000105-08-81,4-bis(hydroxymethyl)cyklohexan 
13395004767-03-72,2-bis(hydroxymethyl)propanová kyselinaQMA = 0,05 mg/6 dm2
13480000080-05-72,2-bis(4-hydroxyfenyl)propanSML = 3 mg/kg
13510001675-54-32,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3 -epoxypropyl)ether; diglycidyl ether bisfenolu A (=BADGE); 2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propanPodle hygienických požadavků přílohy č. 15 této vyhlášky
13530038103-06-92,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(ftalanhydrid)SML = 0,05 mg/kg
13550000110-98-5bis(hydroxypropyl)etherviz dipropylenglykol
13560005124-30-1bis(4-isokyanatocyklohexyl)methanviz dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyanát
13600047465-97-43,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl-indolin-2-onSML =1,8 mg/kg
13607000080-05-7bisfenol Aviz 2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propan
13610001675-54-3bisfenol A bis(2,3-epoxypropyl)ether (=BADGE)viz 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether
13614038103-06-9bisfenol A bis(ftalanhydrid)viz. 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(ftalanhydrid)
13617000080-09-1bisfenol Sviz. 4,4'-dihydroxydifenylsulfon
13620010043-35-3kyselina boritáSML (T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení, týkající se ukazatelů jakosti pitné vody dle právního předpisu, který stanoví požadavky na pitnou vodu
13630000106-99-0butadienQM = 1 mg/kg ve FP nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
13690000107-88-0butan-1,3-diol 
13720000110-63-4butan-1,4-diolSML(T) = 0,05 mg/kg (24)
13780002425-79-81,4-butandiol-bis(2,3-epoxypropyl)ether; 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butanQM = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost = 43)
13810000505-65-7butan-1,4-diolformal; 1,3-dioxepanQMA = 0,05 mg/6 dm2
13840000071-36-3butan-1-ol 
13870000106-98-9but-1-en 
13900000107-01-7but-2-en 
1393200598-32-3but-3-en-2-olQMA = ND (DL=0,02mg/6dm2). Pouze pro použití jako kopolymer pro přípravu polymerační přísady
14020000098-54-44-terc-butylfenolSML = 0,05 mg/kg
14110000123-72-8butyraldehyd; butanaldehyd 
14140000107-92-6máselná kyselina; butanová kyselina 
14170000106-31-0anhydrid máselné kyseliny; butananhydrid 
14200000105-60-2kaprolaktam; hexano-6-laktamSML(T)= 15 mg/kg (5)
14230002123-24-2kaprolaktam, sodná sůl; hexano-6-laktam, sodná sůlSML(T)= 15 mg/kg (5) (vyjádřeno jako kaprolaktam)
14320000124-07-2kaprylová kyselina; oktanová kyselina 
14350000630-08-0oxid uhelnatý 
14380000075-44-5karbonylchloridQM = 1 mg/kg v FP
14411008001-79-4ricinový olej 
14500009004-34-6celulóza 
14530007782-50-5chlor 
14570000106-89-81-chlor-2,3-epoxypropanviz epichlorhydrin
14650000079-38-9chlortrifluorethenQMA = 0,5 mg/6 dm2
14680000077-92-9citronová kyselina 
14710000108-39-4m-kresol 
14740000095-48-7o-kresol 
1477000106-44-5p-kresol 
14841000599-64-44-(1-fenyl-1-methylethyl)fenolSML = 0,05 mg/kg
14880000105-08-81,4-cyklohexandimethanolviz l,4-bis(hydroxymethyl) cyklohexan
14950003173-53-3cyklohexyl-isokyanátQM(T)= 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
1503000931-88-4cyklooktenSML = 0,05 mg/kg. Látka smí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro než je podle přílohy č.4 této vyhlášky stanoveno použití simulantu A
15070001647-16-1deka-1,9-dienSML = 0,05 mg/kg
15095000334-48-5dekanová kyselina 
15100000112-30-1dekan-1-ol 
15130000872-05-9dec-1-enSML = 0,05 mg/kg
15250000110-60-1butan-1,4-diamin 
15272000107-15-3ethan-1,2-diaminviz ethylendiamin
15274000124-09-4hexan-1,6-diaminviz hexamethylendiamin
15310000091-76-92,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin; 6-fenyl-1,3,5-triazin-2,4-diaminQMA = 5 mg/6 dm2
15370003236-53-11,6-diamino-2,2,4-trimethylhexan; 2,2,4-trimethylhexan-1,6-diaminQMA = 5 mg/6 dm2
15400003236-54-21,6-diamino-2,4,4-trimethylhexan; 2,4,4-trimethylhexan-1,6-diaminQMA = 5 mg/6 dm2
15565000106-46-71,4-dichlorbenzenSML = 12 mg/kg
1561000080-07-94,4´-dichlordifenylsulfonSML = 0,05 mg/kg
15700 005124-30-1 dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyanát; bis(4-isokyanatocyklohexyl)methan; 4,4'-methylendicyklohexyldiisokyanátQM(T)= 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
15760000111-46-6bis(2-hydroxyethyl)ether; diethylenglykolSML(T) = 30 mg/kg (3)
15790000111-40-0diethylentriaminSML= 5 mg/kg
15820000345-92-64,4´-difluorbenzofenonSML = 0,05 mg/kg
15880000120-80-91,2-dihydroxybenzen; benzen-l,2-diolSML = 6 mg/kg
15910000108-46-31,3 -dihydroxybenzen; benzen-1,3-diolSML = 2,4 mg/kg
15940000123-31-91,4-dihydroxybenzen; benzen-1,4-diolSML = 0,6 mg/kg
15970000611-99-44,4'-dihydroxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (15)
16000000092-88-64,4´-dihydroxybifenylSML = 6 mg/kg
1609000080-09-14,4´-dihydroxydifenylsulfon; 4,4´-sulfonyldifenolSML = 0,05 mg/kg
16150000108-01-02-(dimethylamino)ethan-1-olSML = 18 mg/kg
16240000091-97-43,3´-dimethyl-4,4'-diisokyanatobifenyl; 4,4´-methylenbis(2-methylfenyl)diisokyanát; bis(4-isokyanato-3 -methylfenyl)methanQM(T)=1mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16360000576-26-12,6-dimethylfenolSML = 0,05 mg/kg
16390000126-30-72,2´-dimethylpropan-1,3-diol; neopentylglykolSML = 0,05 mg/kg
16450000646-06-01,3-dioxolanSML = 0,05 mg/kg
16480000126-58-9dipentaerythritol 
16570004128-73-8difenylether-4,4'-diisokyanát; bis(4-isokyanatofenyl)ether; 4,4'-oxydifenyldiisokyanátQM(T)= 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16600005873-54-1difenylmethan-2,4'-diisokyanát; 2,4´-methylendifenyldiisokyanát; (2-isokyanatofenyl)(4-isokyanatofenyl)methanQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16630000101-68-8difenylmethan-4,4´-diisokyanát; 4,4'-methylendifenyldiisokyanát; bis(4-isokyanatofenyl)methanQM(T)= 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16650000127-63-9difenylsulfonSML(T) = 3 mg/kg (25)
16660000110-98-5dipropylenglykol 
16690001321-74-0divinylbenzenQMA = 0,01 mg/6dm2 nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření) pro sumu divinylbenzenu a ethylvinylbenzenu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II
16694013811-50-2N,N'-divinylimidazolidin-2-onQM = 5mg/kg v FP
16697000693-23-2dodekandiová kyselina 
16704000112-41-4dodec-1-enSML = 0,05 mg/kg
16750000106-89-8epichlorhydrinQM= 1 mg/kg v FP
16780000064-17-5ethanol 
16950000074-85-1ethylen; ethen 
16960000107-15-3ethylendiaminSML = 12 mg/kg
16990000107-21-1ethan-1,2-diol ethylenglykolSML(T) = 30 mg/kg (3)
17005000151-56-4emyleniminSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
17020000075-21-8ethylenoxidQM = 1 mg/kg v FP
17050000104-76-72-ethylhexan-1-olSML = 30 mg/kg
17160000097-53-0eugenol; 2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenolSML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
17170061788-47-4mastné kyseliny, kokos 
17200068308-53-2mastné kyseliny, sója 
17230061790-12-3mastné kyseliny, tálový olej 
17260000050-00-0formaldehydSML(T)= 15 mg/kg (22)
17290000110-17-8fumarová kyselina 
17530000050-99-7glukosa 
18010000110-94-1glutarová kyselina 
18070000108-55-4glutaranhydrid 
18100000056-81-5glycerol 
18220068564-88-5N-heptylaminoundekanová kyselinaSML = 0,05 mg/kg (1)
18250000115-28-6hexachlorendomethylentetrahydro-ftalová kyselina; 1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxylová kyselinaSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18280000115-27-5hexachlorendomethylentetrahydro-ftalanhydrid; anhydrid 1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxylové kyselinySML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18310036653-82-4hexadekan-1-ol 
18430000116-15-4hexafluorpropylenSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18460000124-09-4hexamethylendiamin; hexan-1,6-diaminSML = 2,4 mg/kg
18640000822-06-0hexamethylendiisokyanát; hexan-1,6-diyldiisokyanát; 1,6-diisokyanatohexanQM(T)= 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
18670000100-97-0hexamethylentetraminSML(T)= 15mg/kg (22) (vyjádřeno jako formaldehyd)
18820000592-41-6hex-1-enSML = 3 mg/kg
18867000123-31-9hydrochinon; benzen-1,4-diolviz 1,4-dihydroxybenzen
18880000099-96-7p-hydroxybenzoová kyselina; 4-hydroxybenzoová kyselina 
18897016712-64-46-hydroxynaftalen-2-karboxylová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
18898000103-90-2N-(4-hydroxyfenyl)acetamidPouze pro použití v tekutých krystalech a v mezi vrstvě vícevrstvých polymerů
19000000115-11-7isobuten 
19060000109-53-5isobutyl(vinyl)etherQM = 5mg/kg v FP
19110004098-71-93-(isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexylisokyanátQM(T) = 1mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
19150000121-91-51,3-benzendikarboxylová kyselina; isoftalová kyselinaSML = 5 mg/kg
19210001459-93-4dimethyl-isoftalátSML = 0,05 mg/kg
19243000078-79-5isoprenviz. 2-methylbuta-1,3-dien
19270000097-65-4itakonová kyselina; prop-2-en-1,2-dikarboxylová kyselina 
19460000050-21-5mléčná kyselina 
19470000143-07-7laurová kyselina; dodekanová kyselina 
19480002146-71-6vinyl-laurát; vinyl-dodekanoát 
19490000947-04-6laurolaktam; dodekano-12-laktamSML = 5 mg/kg
19510011132-73-3lignocelulosa 
19540000110-16-7maleinová kyselina; (Z)-butendiová kyselinaSML(T) = 30 mg/kg (4)
19960000108-31-6maleinanhydridSML(T) = 30 mg/kg (4) (vyjádřeno jako maleinová kyselina)
19975000108-78-1melamin; 1,3,5-triazin-2,4,6-triaminviz.2,4,6-triamino-1,3,5-triazin
19990000079-39-0methakrylamidSML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
20020000079-41-4methakrylová kyselina 
20050000096-05-9allyl-methakrylátSML = 0,05 mg/kg
20080002495-37-6benzyl-methakrylát 
20110000097-88-1butyl-methakrylát 
20140002998-18-7sek-butyl-methakrylát 
20170000585-07-9terc-butyl-methakrylát 
20260000101-43-9cyklohexyl-methakrylátSML = 0,05 mg/kg
20410002082-81-7diester kyseliny methakrylové s butan-1,4-diolemSML = 0,05 mg/kg
20530002867-47-22-(dimethylamino)ethyl-methakrylátSML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
20590000106-91-22,3-epoxypropyl-methakrylátQMA = 0,02 mg/6 dm2
20890000097-63-2ethyl-methakrylát 
21010000097-86-9isobutyl-methakrylát 
21100004655-34-9isopropyl-methakrylát 
21130000080-62-6methyl-methakrylát 
21190000868-77-9monoester methakrylové kyseliny s ethylenglykolem 
21280002177-70-0fenyl-methakrylát 
21340002210-28-8propyl-methakrylát 
21460000760-93-0methakrylanhydrid 
21490000126-98-7methakrylnitrilSML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
21520001561-92-8natrium-methallylsulfonátSML = 5 mg/kg
21550000067-56-1methanol 
21640000078-79-52-methylbuta-1,3-dienQM = 1mg/kg v FP nebo SML = ND (DL=0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
21730000563-45-13-methylbut-1-enQMA = 0,006 mg/6 dm2. Pouze pro použití v polypropylenu.
21765106246-33-74,4´-methylenbis(3-chloro-2,6-diethylanilin)QMA = 0,05 mg/6 dm2
21821000505-65-71,4-(methylendioxy)butan; 1,3-dioxepanviz.butan-1,4-diolformal
21940000924-42-5N-methylolakrylamidSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
22150000691-37-24-(methyl)pent-1-enSML = 0,02 mg/kg
22331025513-64-8směs(40 % hmot.) 1,6-diamino-2,2,4trimethylhexanu a (60 % hmot) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexanuQMA = 5 mg/6 dm2
22332028679-16-5směs(40 % hmot.) 2,2,4-trimethylhexan a-1,6-diyldiisokyanátu (60 % hmot) 2,4,4-trimethylhexan-1,6-diyldiisokynátuQM(T) = 1 mg/kg (vyjádřeno jako NCO) (26)
22350000544-63-8myristová kyselina; tetradekanová kyselina 
22360001141-38-4naftalen-2,6-dikarboxylová kyselinaSML = 5 mg/kg
22390000840-65-3dimethyl-2,6-naftalendikarboxylátSML = 0,05 mg/kg
22420003173-72-61,5-naftalen-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
22437000126-30-7neopentylglykolviz. 2,2-dimethylpropan-1,3-diol
22450009004-70-0nitrocelulosa 
22480000143-08-8nonan-1-ol 
22550000498-66-8norbornenViz. bicyklo[2.2.1]hept-2-en
22570000112-96-9oktadecylisokyanát; 1-isokyanatooktadekanQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
22600000111-87-5oktan-1-ol 
22660000111-66-0okt-1-enSML = 15 mg/kg
22763000112-80-1olejová kyselina; 
  oktadec-9-enová kyselina 
22778007456-68-04,4´-oxybis(benzensulfonylazid)QMA = 0,05 mg/6 dm2
22780000057-10-3palmitová kyselina; hexadekanová kyselina 
22840000115-77-5pentaerythritol 
22870000071-41-0pentan-1-ol 
22900000109-67-1pent-1-enSML = 5 mg/kg
22937001623-05-8perfluorpropyl(perfluorvinyl)etherSML = 0,05 mg/kg
22960000108-95-2fenol 
23050000108-45-21,3-fenylendiaminSML = ND (DL=0,02mg/kg, včetně nejistoty měření)
23155000075-44-5fosgen; karbonylchloridviz karbonylchlorid
23170007664-38-2kyselina fosforečnáQM = ND (DL = 1 mg/kg v FP)
23175000122-52-1triethyl-fosfitQM = ND (DL =1 mg/kg v FP)
23187-ftalová kyselinaviz tereftalová kyselina
23200000088-99-3o-ftalová kyselina 
23230000131-17-9diallyl-ftalátSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
23380000085-44-9ftalanhydrid 
23470000080-56-8alfa-pinen 
23500000127-91-3beta-pinen; 6,6-dimethyl-2-methylidenbicyklo[3.1.1]heptan 
23547009016-00-6 polydimethylsiloxan (molekulová hmotnost vyšší než 6 800)V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy
063148-62-9
23590025322-68-3polyethylenglykol 
23651025322-69-4polypropylenglykol 
23740000057-55-6propan-1,2-diol 
23770000504-63-2propan-1,3-diolSML = 0,05 mg/kg
23800000071-23-8propan-1-ol 
23830000067-63-0propan-2-ol 
23860000123-38-6propanaldehyd; propionaldehyd 
23890000079-09-4propanová kyselina; propionová kyselina 
23920000105-38-4vinyl-propanoátSML(T) = 6 mg/kg (2) (vyjádřeno jako acetaldehyd)
23950000123-62-6propananhydrid 
23980000115-07-1propylen; propen 
24010000075-56-9propylenoxidQM= 1 mg/kg v FP
24051000120-80-9pyrokatechol; benzen-1,2-diolViz 1,2-dihydroxybenzen
24057000089-32-7pyromelitanhydrid; benzen-1,2,4,5-tetrakarboxydianhydridSML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako pyromelitová kyselina)
24070073138-82-6pryskyřičné kyseliny a kalafunové kyseliny 
24072000108-46-3resorcinol; benzen-1,3-diolviz 1,3-dihydroxybenzen
24073000101-90-6resorcinol(diglycidyl)etherQMA = 0,005 mg/6 dm2. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č. 4 této vyhlášky stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou PET
24100008050-09-7kalafuna 
24130008050-09-7kalafunová pryskyřiceviz. kalafuna
24160008052-10-6kalafunový talový olej 
24190009014-63-5kalafunové dřevo 
24250009006-04-6kaučuk, přírodní 
24270000069-72-7salicylová kyselina 2-hydroxybenzoová kyselina 
24280000111-20-6sebaková kyselina dodekandiová kyselina 
24430002561-88-8sebakanhydrid anhydrid dekandiové kyseliny 
24475001313-82-2sulfid sodný 
24490000050-70-4sorbitol 
24520008001-22-7sojový olej 
24540009005-25-8škrob, potravinářský 
24550000057-11-4stearová kyselina oktadekanová kyselina 
24610000100-42-5styren 
24760026914-43-2styrensulfonová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
24820000110-15-6jantarová kyselina 
24850000108-30-5anhydrid jantarové kyseliny 
24880000057-50-1sacharosa 
24887006362-79-4monosodná sůl 5-sulfoisoftalové kyselinySML = 5 mg/kg
24888003965-55-7monosodná sůl dimethylesteru 5-sulfoisoftalové kyselinySML = 0,05 mg/kg
24910000100-21-0tereftalová kyselinaSML = 7,5 mg/kg
24940000100-20-9dichlorid tereftalové kyselinySML(T) =7,5 mg/kg (vyjádřeno jako tereftalová kyselina)
24970000120-61-6dimethyl-tereftalát 
25080001120-36-1tetradec-1-enSML = 0,05 mg/kg
25090000112-60-7tetraethylenglykol 
25120000116-14-3tetrafluorethylenSML=0,05 mg/kg
25150000109-99-9tetrahydrofuranSML = 0,6 mg/kg
25180000102-60-3N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylendiamin 
25210000584-84-92,4-toluen-diisokyanát; 1,3-diisokyanato-4-methylbenzenQM(T)= 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
25240000091-08-72,6-toluen-diisokyanát; 1,3-diisokyanato-2-methylbenzenQM(T)= 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
25270026747-90-02,4-toluen-diisokyanát, dimer; 1,3-diisokyanato-4-methylbenzen, dimerQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
25360-2,3-epoxypropyl-trialkyl(C5-C15) acetátQM= 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost = 43)
25380-vinyl-trialkyl(C7-C17)acetáty (= vinyl-versatáty)QMA = 0,05 mg/6 dm2
25385000102-70-5triallylaminV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy
25420000108-78-12,4,6-triamino-1,3,5-triazinSML = 30 mg/kg
25450026896-48-0tricyklodekandimethanolSML = 0,05 mg/kg
25510000112-27-6triethylenglykol 
25600000077-99-61,1,1 -trimethylolpropan; 2-ethyl-2(hydroxymethyl)propan-1,3-diolSML = 6 mg/kg
25840003290-92-42,2-bis(methakryloxymethyl)but-yl-methakralátSML = 0,05 mg/kg
25900000110-88-3trioxanSML = 0,05 mg/kg
25910024800-44-0tripropylenglykol 
25927027955-94-81,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)ethanQM = 0,5 mg/kg v FP. Pouze pro použití v polykarbonátech
25960000057-13-6močovina 
26050000075-01-4vinylchloridviz požadavky této vyhlášky
26110000075-35-4vinylidenchloridQM = 5 mg/kg ve FP nebo SML = ND (DL = 0,05 mg/kg)
26140000075-38-7vinyliden-fluoridSML = 5 mg/kg
26155001072-63-51-vinylimidazolQM = 5mg/kg v FP
26170003195-78-6N-vinyl-N-methylacetamidQM = 2mg/kg v FP
26320002768-02-7vinyltrimethoxysilanQM = 5mg/kg v FP
26360007732-18-5vodaV souladu s právním předpisem, který stanoví požadavky na pitnou vodu

ODDÍL B

SEZNAM MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT NADÁLE POUŽÍVÁNY DO ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO ODDÍLU A

REF č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
10599/90A061788-89-4kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, destilované
10599/91061788-89-4kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, nedestilované
10599/92A068783-41-5kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, hydrogenované, destilované
10599/93068783-41-5kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, hydrogenované, nedestilované
11500000103-11-72-ethylhexyl-akrylát
1305000528-44-91,2,4-benzentrikarboxylová kyselinaviz trimelitová kyselina
14260000502-44-3kaprolakton hexano-6lakton
14800003724-65-0krotonová kyselina (E)-but-2-enová kyselina
15730000077-73-6dicyklopentadien
16210006864-37-53,3'-dimethyl-4,4'-diaminodicyklohexylmethan; 4,4'-methylenbis(2-methylcyklohexanamin)
17110016219-75-35-ethylidenbicyklo[2,2,1]hept-2-en
18370000592-45-0hexa-1,4-dien
18700000629-11-8hexan-1,6-diol
21370010595-80-92-sulfoethyl-methakrylát
21400054276-35-6sulfopropyl-methakrylát
21970000923-02-4N-methylolmethakrylamid
22210000098-83-9alfa-methylstyren
25540000528-44-9trimelitová kyselina;benzen-1,2,4-trikarboxylová kyselinaQM(T) = 5 mg/kg v FP
25550000552-30-7trimelitanhydrid;anhydrid benzen-1,2,4-trikarboxylové kyselinyQM(T) = 5 mg/kg v FP (vyjádřeno jako trimelitová kyselina)
26230000088-12-0vinylpyrrolidon

NEÚPLNÝ SEZNAM PŘÍSAD, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU PLASTŮ

ODDÍL A

REF č. (1)Číslo CAS (2)Název (3)Omezení a/nebo specifikace (4)
30000000064-19-7octová kyselina 
30045000123-86-4butyl-acetát 
30080004180-12-5kyselina octová, měďná sůlSML(T)= 30 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
30140000141-78-6ethyl-acetát 
30280000108-24-7acetanhydrid 
30295000067-64-1aceton 
30370-acetyloctová kyselina, soli 
30400-acetylované glyceridy 
30610-C2-C24 alifatické lineární monokarboxylové kyseliny z přírodních olejů, tuků a jejich mono-, di- a triglyceridy (včetně větvených mastných kyselin, jak se přirozeně vyskytují v přírodě) 
30612-syntetické C2-C24, alifatické, lineární, monokarboxylové kyseliny a jejich mono- di- a triglyceridy 
30960-estery alifatických, monokarboxylových kyselin (C6-C22) s polyglycerolem 
31328-mastné kyseliny, z živočišných nebo rostlinných jedlých tuků a olejů 
31530123968-25-22,4-diterc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenyl-akrylátSML = 5 mg/kg
31730000124-04-9adipová kyselina; hexandiová kyselina 
33120-alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C24) 
33350009005-32-7alginová kyselina 
33801-n-alkyl(C10-C13)benzensulfonová kyselinaSML = 30 mg/kg
34240-estery alkyl(C10-C20)sulfonové kyseliny s fenolySML = 6 mg/kg
34281-alkyl(C8-C22)sírové kyseliny, lineární, primární, se sudým počtem uhlíkových atomů 
34475-hydroxid-fosforitan vápenato-hlinitý, hydrát 
34480-hliníková vlákna, vločky a prášky 
34560021645-51-2hydroxid hlinitý 
34690011097-59-9hydroxid-uhličitan hořečnato-hlinitý 
34720001344-28-1oxid hlinitý 
35120013560-49-1thiobis(2-hydroxyethyl)diester 3-aminokrotonové kyseliny; thiobis(2-hydroxyethyl)diester (E)-3-aminobut-2-enové kyseliny 
3516006642-31-56-amino-1,3-dimethyluracilSML = 5 mg/kg
3517000141-43-52-aminoethan-1-olSML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 této vyhlášky stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET
3528400111-41-1N-(2-hydroxyethyl)ethan-1,2-diaminSML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č.4 této vyhlášky stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET
35320007664-41-7amoniak 
3544001214-97-9bromid amonný 
35600001336-21-6hydroxid amonný 
35840000506-30-9arachidová kyselina; ikosanová kyselina 
35845007771-44-0arachidonová kyselina; (5E,8E,11E,14E)-ikosa-5,8,11,14-tetraenová kyselina 
36000000050-81-7askorbová kyselina 
36080000137-66-6askorbyl-palmitát; askorbyl-hexadekanoát 
36160010605-09-1askorbyl-stearát; askorbyl-oktadekanoát 
36640000123-77-3azodikarbonamid; C,C´´-azodi(formamid)Pro použití pouze jako nadouvadlo
36840012007-55-5tetraboritan barnatýSML(T) = 1 mg/kg (vyjádřeno jako barium) (12) a SML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu
36880008012-89-3včelí vosk 
36960003061-75-4behenamid; dokosanamid 
37040000112-85-6behenová kyselina dokosanová kyselina 
37280001302-78-9bentonit 
37360000100-52-7benzaldehydV souladu s poznámkou (9) v dodatku III
37600000065-85-0benzoová kyselina 
37680000136-60-7butyl-benzoát 
37840000093-89-0ethyl-benzoát 
38080000093-58-3methyl-benzoát 
38160002315-68-6propyl-benzoát 
38320005242-49-94-(2-benzoxazolyl)-4´-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenV souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II
38510136504-96-61,2-bis(3-aminopropyl)emylendiamin, polymer s N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinaminem a 2,4,6-trichlor-1,3,5-triazinemSML = 5 mg/kg
38515001533-45-54,4´-bis(2-benzoxazolyl)stilbenSML = 0,05 mg/kg (1)
38810080693-00-13,9-bis(2,6-di-terc-butyl-4-memylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan;(bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenyl)pentaerythhhritol-bifosfit)SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)
38840154862-43-83,9-bis{(2,4-bis[(fenyl)dimethyl]fenoxy}-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan; bis(2,4-dikumylfenyl) pentaerythritol-bifosfitSML = 5 mg/kg (jako suma látky samotné, její oxidované formy bis(2,4dikumylfenyl)pe ntaerythritolfosfátu a produktu její hydrolýzy 2,4-dikumylfenol)
38879135861-56-2bis(3,4-dimethylbenzyliden)sorbitol 
38950079072-96-1bis(4-ethylbenzyliden)sorbitol 
39200006200-40-4bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylamonium-chloridSML =1,8 mg/kg
39815182121-12-69,9-bis(methoxymethyl)fluorenQMA = 0,05 mg/6 dm2
39890087826-41-3 bis(methylbenzyliden)sorbitol 
069158-41-4
054686-97-4
081541-12-0
39925129228-21-33,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexanSML = 0,05 mg/kg
40120068951-50-8bis(polyethylenglykol)hydroxymethyl fosfonát; α,α´- [(hydroxymethyl)fosforyl]bis[poly(oxyeth ylen)]SML = 0,6 mg/kg
40320010043-35-3kyselina boritáSML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu
40400010043-11-5nitrid bóru 
40570000106-97-8butan 
40580000110-63-4butan-1,4-diolSML(T) = 0,05 mg/kg (24)
41040005743-36-2kalcium-butyrát; kalcium-butanoát 
4112010043-52-4chlorid vápenatý
41280001305-62-0hydroxid vápenatý 
41520001305-78-8oxid vápenatý 
41600012004-14-7 sulfohlinitan vápenatý 
037293-22-4
41680000076-22-2kafrV souladu s poznámkou (9) v dodatku III
41760008006-44-8vosk kandelilla 
4184000105-60-2kaprolaktamSML(T)=15 mg/kg (5)
41960000124-07-2kaprylová kyselina; oktanová kyselina 
42160000124-38-9oxid uhličitý 
42320007492-68-4uhličitan měďnatýSML(T) = 30 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
42500-kyselina uhličitá, soli 
42640009000-11-7karboxymethylcelulosa 
42720008015-86-9karnaubský vosk 
42800009000-71-9kasein 
42960064147-40-6ricinový olej, bezvodý 
43200-ricinový olej, mono- a diglyceridy 
43280009004-34-6celulosa 
43300009004-36-8acetát-buryrát celulosy 
43360068442-85-3celulosa, regenerovaná 
43440008001-75-0ceresin 
43515-chloridy cholinesterů mastných kyselin kokosového olejeQMA = 0,9 mg/6 dm2
44160000077-92-9citronová kyselina 
44640000077-93-0triethylcitrát 
45195007787-70-4bromid měďnýSML(T)=30 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
45200001335-23-5jodid měďnýSML(T)=30 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) SML(T)=1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod)
45280-bavlněná vlákna 
45450068610-51-5p-kresol-dicyklopentadien-isobutylen, kopolymerSML = 0,05 mg/kg
45560014464-46-1kristobalit 
45760000108-91-8cyklohexylamin 
45920009000-16-2dammar 
45940000334-48-5n-dekanová kyselina 
46070010016-20-3alfa-dextrin 
46080007585-39-9beta-dextrin 
46375061790-53-2křemelina 
46380068855-54-9křemelina, bezvodý uhličitan sodný, kalcinovaný z taveniny 
46480032647-67-9dibenzyliden-sorbitol 
46790004221-80-12,4-di-terc-butylfenylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny 
46800067845-93-6hexadecylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny 
46870003135-18-0dioktadecylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzylfosfonové kyseliny 
46880065140-91-2monoethyl-(3,5-di-terobutyl-4-hydroxybenzyljfosfonát, vápenatá sůlSML = 6 mg/kg
4721026427-07-6dibutyl-thiocíničitan, polymer; thiobis(butylcín sulfid), polymerV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II
47440000461-58-5dikyanodiamid 
4754027458-90-8di-terc-dodecyl-disulfidSML = 0,05 mg/kg
47680000111-46-6bis(2-hydroxyethyl)ether; diethylenglykolSML(T)=30 mg/kg (3)
48460000075-37-61,1-difluorethan 
4862000123-31-91,4-dihydroxybenzenSML = 0,6 mg/kg
4872000611-99-44,4 -dihydroxybenzofenonSML(T)=6 mg/kg (15)
49485134701-20-52,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenolSML = 1 mg/kg
49540000067-68-5dimethylsulfoxid 
51200000126-58-9dipentaerythritol 
51700147315-50-22-(4,6-difenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)fenolSML = 0,05 mg/kg)
51760025265-71-8 dipropylenglykol 
000110-98-5
52640016389-88-1dolomit 
5264510436-08-5cis-11-eikosenamid; (Z)-ikos-11-enamid 
52720000112-84-5erukamid 
52730000112-86-7eruková kyselina 
52800000064-17-5ethanol 
53270037205-99-5ethylkarboxymethylcelulosa 
53280009004-57-3ethylcelulosa 
53360000110-31-6N,N´-ethylenbis(oleamid) 
53440005518-18-3N,N'-ethylenbis(palmitamid) 
53520000110-30-5N,N´-ethylenbis(stearamid) 
53600000060-00-4ethylendiamintetraoctová kyselina 
53610054453-03-1ethylendiamintetraoctová kyselina, měďnatá sůlSML(T)=30 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
53650000107-21-1ethan-1,2-diol; ethylenglykolSML(T)=30 mg/kg (3)
54005005136-44-7ethylen-N-palmitamid-N´-stearamid 
54260009004-58-4ethylhydroxyethylcelulosa 
54270-ethylhydroxymethylcelulosa 
54280-ethylhydroxypropylcelulosa 
54300118337-09-02,2´-ethyliden-bis(4,6-di-terc-butyl-fenyl)fluorfosfonitSML = 6 mg/kg
54450-tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin 
54480-tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin, hydrogenované 
54930025359-91-5kopolymer 1-naftol s formaldehydem; poly(1-naftol-co-formaldehyd)SML = 0,05 mg/kg
55040000064-18-6mravenčí kyselina 
55120000110-17-8fumarová kyselina 
55190029204-02-2gadoleová kyselina 
55440009000-70-8želatina 
55520-skleněná vlákna 
55600-skleněné mikrokuličky 
55680000110-94-1glutarová kyselina 
55920000056-81-5glycerol 
56020099880-64-5glycerol-dibehenát; glycerol-didokosanoát 
56360-estery glycerolu s kyselinou octovou 
56486-estery glycerolu s kyselinami, alifatickými, nasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C14-C18) a s kyselinami, alifatickými, nenasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C16-C18) 
56487-estery glycerolu s kyselinou máselnou 
56490-estery glycerolu s kyselinou erukovou 
56495-estery glycerolu s kyselinou 12-hydroxystearovou 
56500-estery glycerolu s kyselinou laurovou 
56510-estery glycerolu s kyselinou linolovou 
56520-estery glycerolu s kyselinou myristovou 
56540-estery glycerolu s kyselinou olejovou 
56550-estery glycerolu s kyselinou palmitovou 
56565-estery glycerolu s kyselinou nonanovou 
56570-estery glycerolu s kyselinou propanovou 
56580-estery glycerolu s kyselinou ricinolejovou 
56585-estery glycerolu s kyselinou stearovou 
56610030233-64-8monobehenát glycerolu 
56720026402-23-3monohexanoát glycerolu 
56800030899-62-8monolaurát-diacetát glycerolu 
56880026402-26-6monooktanoát glycerolu 
57040-ester monooleátu glycerolu s kyselinou askorbovou 
57120-ester monooleátu glycerolu s kyselinou citronovou 
57200-ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou askorbovou 
57280-ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou citronovou 
57600-ester monostearátu glycerolu s kyselinou askorbovou 
57680-ester monostearátu glycerolu s kyselinou citronovou 
57800018641-57-1glycerol-tribehenát; glycerol-tridokosanoát; propan-1,2,3-triyl-tri(dokosonoát) 
57920000620-67-7triheptanoát glycerolu 
58300-glycin, soli 
58320007782-42-5grafit 
58400009000-30-0guarová guma 
58480009000-01-5arabská guma 
58720000111-14-8heptanová kyselina 
59360000142-62-1hexanová kyselina 
59760019569-21-2huntit 
59990007647-01-0kyselina chlorovodíková 
60030012072-90-1hydromagnesit 
60080012304-65-3hydrotalkit 
60160000120-47-8ethyl-4-hydroxybenzoát 
60180004191-73-5isopropyl-4-hydroxybenzoát 
60200000099-76-3methyl-4-hydroxybenzoát 
60240000094-13-3propyl-4-hydroxybenzoát 
60480003864-99-12-(2-hydroxy-3,5-di-terc-butylfenyl)- 5-chlorbenzotriazolSML(T)=30mg/kg (19)
60560009004-62-0hydroxyethylceluosa 
60880009032-42-2hydroxyethylmethylcelulosa 
61120009005-27-0hydroxyethylový škrob 
61390037353-59-6hydroxymethylcelulosa 
61680009004-64-2hydroxypropylcelulosa 
61800009049-76-7hydroxypropylový škrob 
61840000106-14-912-hydroxystearová kyselina 
62140006303-21-5kyselina fosforná 
62240001332-37-2oxid železnatý 
62450000078-78-4isopentan 
62640008001-39-6japonský vosk 
62720001332-58-7kaolin 
62800-kaolin, kalcinovaný 
62960000050-21-5mléčná kyselina 
63040000138-22-7butyl-laktát 
63280000143-07-7laurová kyselina; dodekanová kyselina 
63760008002-43-5lecithin 
63840000123-76-2levulová kyselina; 4-oxopentanová kyselina 
63920000557-59-5lignocerová kyselina; tetrakosanová kyselina 
64015000060-33-3linolová kyselina; (Z,Z)-okta-9,12-dienová kyselina 
64150028290-79-1linolenová kyselina; (9Z, 12Z, 15Z)oktadeka-9,12,15-trienová kyselina 
64500-lysin, soli 
64640001309-42-8hydroxid hořečnatý 
64720001309-48-4oxid hořečnatý 
6480000110-16-7maleinová kyselina; (Z)-butendiová kyselinaSML(T)=30mg/kg (4)
65020006915-15-7jablečná kyselina; hydroxybutandiová kyselina 
65040000141-82-2malonová kyselina; propandiová kyselina 
65520000087-78-5mannitol 
6592066822-60-4natrium-[N-methakryloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N-karboxymethyl-amonium-chlorid-oktadecyl-methakrylát-ethylmethakrylát-cyklohexyl-methakrylát-N-vinyl-2-pyrrolidon, kopolymery 
66200037206-01-2methylkarboxymethylcelulosa 
66240009004-67-5methylcelulosa 
66560004066-02-82,2´-methylenbis(4-methyl-6-cyklohexylfenol)SML(T) = 3 mg/kg (6)
66580000077-62-32,2´-methylenbis[4-methyl-6-(1-methylcyklohexyl)fenol]SML(T) = 3mg/kg (6)
66640009004-59-5methylethylcelulosa 
66695-methylhydroxymethylcelulosa 
66700009004-65-3methylhydroxypropylcelulosa 
66755002682-20-42-methyl-4-isothiazolin-3-onSML=ND (DL=0,02 mg/kg,včetně nejistoty měření)
67120012001-26-2slída 
67170-směs(80 až 100 % hmot.) 5,7-di-terc-butyl-3-(3,4-dimethyfenyl)-2(3H)-benzofuranonu a (0 až 20 % hmot.) 5,7-di-terc-butyl-3-(2,3-di-methylfenyl)-2(3H)-benzofuranonuSML = 5 mg/kg
67180-směs (50 % hmot.) n-decyl-n-oktyl-ftalátu, (25 % hmot.) di-n-decyl-ftalátu a (25 % hmot.) di-n-oktyl-ftalátuSML = 5 mg/kg (1)
67200001317-33-5sulfid molybdeničitý 
67840-montanové kyseliny a/nebo jejich estery s ethylenglykolem a /nebo butan-1,3-diolem a/nebo glycerolem 
67850008002-53-7montanový vosk 
67891000544-63-8myristová kyselina; tetradekanová kyselina 
68040003333-62-87-[2H-nafto-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-fenylkumarin; 3-fenyl-7-(2H-naftol[1,2-d]triazol-2-yl)kumarin 
68125037244-96-5nefelinsyenit 
68145080410-33-92,2´,2“-nitrilo[triethyl-tri(3,3´,5,5´-tetra-terc-butyl-1,1´-bifenyl-2,2´-diyl)fosfit]; 6,6´,6“-(nitrilotriethylen)tris(2,4,8,10-tetra-terc-butyldibenzol[d,f][1,3]dioxafosfepinSML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)
68960000301-02-0oleamid 
69040000112-80-1olejová kyselina; oktadec-9-enová kyselina 
69760000143-28-2oleylalkohol 
70000070331-94-12,2'-oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-propanoát] 
70240012198-93-5ozokerit 
70400000057-10-3palmitová kyselina; hexadekanová kyselina 
71020000373-49-9palmitolejová kyselina 
71440009000-69-5pektin 
71600000115-77-5pentaerythritol 
71635025151-96-62,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-di(oktadec-9-enoát); (pentaerythritol-dioleát)SML = 0,05 mg/kg. Nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je přílohou č.4 stanoven simulant D.
71670178671-58-4pentaerytritol tetrakis(2-kyano-3,3-difenylakrylát)SML = 0,05 mg/kg
71680006683-19-8pentaerythritol tetrakis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-propanoát] 
71720000109-66-0pentan 
72640007664-38-2kyselina fosforečná 
73160-mono- a di-n-alkyl(C16 a C18)estery kyseliny fosforečnéSML = 0,05 mg/kg
73720000115-96-8(trichlorethyl)-fosfátSML=ND (DL=0,02mg/kg, včetně nejistoty měření)
74010145650-60-8bis(2,4-di-terc-butyl-6-memylfenyl)ethyl-fosfitSML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)
74240031570-04-4tris(2,4-di-terc-butylfenyl)-fosfit 
74480000088-99-3o-ftalová kyselina 
76320000085-44-9ftalanhydrid 
76721009016-00-6 063148-62-9polydimethylsiloxan (Mw>6 800)V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II
76730-polydimethylsiloxan, γ-hydroxypropylovanýSML = 6 mg/kg
76865-polyestery propan-1,2-diolu a/nebo butan-1,3-diolu a/nebo butan-1,4-diolu a/nebo polypropylenglykolu s kyselinou adipovou, také zakončené kyselinou octovou nebo mastnými kyselinami C10-C18 nebo oktan-1-olem a/nebo dekan-1-olemSML = 30 mg/kg
76960025322-68-3polyethylenglykol
77600061788-85-0ester polyethylenglykolu s hydrogenovaným ricinovým olejem
77702-estery polyethylenglykolu s alifatickými monokarboxylovými kyselinami (C6-C22) a jejich amonné a sodné sírany
77895068439-49-6ether polyethylenglykolu (EO = 2-6) a monoalkylu (C16-C18)SML = 0,05 mg/kg
79040009005-64-5sorbitan-monolaurát polyethylenglykolu
79120009005-65-6sorbitan-monooleát polyethylenglykolu
79200009005-66-7sorbitan-monopalmitát polyethylenglycolu
79280009005-67-8sorbitan-monostearát polyethylenglykolu
79360009005-70-3sorbitan-trioleát polyethylenglykolu
79440009005-71-4sorbitan-tristearát polyethylenglykolu
80240029894-35-7ricinoleát polyglycerolu
80640-polyoxyalkyl(C2-C4)dimethylpolysiloxan
80720008017-16-1polyfosforečné kyseliny
80800025322-69-4polypropylenglykol
81220192268-64-7poly[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-n-butylamino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetramemylpiperidin-4-yl)imino]hexan-1,6-diyl[(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino]]-α-[N,N,N´,N´-tetrabutyl-N“-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ylamino)hexyl][1,3,5-triazin-2,4,6-triamino]-ω-N,N,N´,N´-tetrabutyl-1,3,5-triazin-2,4-diaminSML = 5 mg/kg
81515087189-25-1polyglycerolát zinečnatý; zinečnatá sůl polyglycerolu
81520007758-02-3bromid draselný
81600001310-58-3hydroxid draselný 
81760- prášky, vločky a vlákna mosazi, bronzu, mědi, nerezové oceli, cínu a slitin mědi, cínu a železaSML(T) = 30 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) SML = 48 mg/kg (vyjádřeno jako železo
81840000057-55-6propan-1,2-diol
81882000067-63-0propan-2-ol
82000000079-09-4propionová kyselina; propanová kyselina
82080009005-37-2alginát 1,2-propylenglykolu
82240022788-19-8dilaurát 1,2-propylenglykolu
82400000105-62-4dioleát 1,2-propylenglykolu
82560033587-20-1dipalmitát 1,2-propylenglykolu
82720006182-11-2distearát 1,2-propylenglykolu
82800027194-74-7monolaurát 1,2-propylenglykolu
82960001330-80-9monooleát 1,2-propylenglykolu
83120029013-28-3monopalmitát 1,2-propylenglykolu
83300001323-39-3monostearát 1,2-propylenglykolu
83320-propylhydroxyethylcelulosa
83325-propylhydroxymethylcelulosa
83330-propylhydroxypropylcelulosa
83440002466-09-3kyselina difosforečná
83455013445-56-2kyselina difosforitá
83460012269-78-2pyrofylit
83470014808-60-7křemen
8359968442-12-6reakční produkty 2-sulfonylethyl-oleátu s dichlor-dimethylcínem, sulfidem sodným a trichlormethylcínemSML(T) = 0,18mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
83610073138-82-6pryskyřičné kyseliny a kalafunové kyseliny
83840008050-09-7kalafuna
84000008050-31-5ester kalafuny s glycerolem
84080008050-26-8ester kalafuny s pentaerythritolem
84210065997-06-0kalafuna, hydrogenovaná
84240065997-13-9kalafuna, hydrogenovaná, ester s glycerolem 
84320008050-15-5kalafuna, hydrogenovaná, ester s methanolem
84400064365-17-9kalafuna, hydrogenovaná, ester s pentaerythritolem
84560009006-04-6kaučuk, přírodní
84640000069-72-7salicylová kyselina
85360000109-43-3dibutyl-dekandioát
85600-křemičitany, přírodní
85610-křemičitany, přírodní, silanizované (kromě azbestu)
8568001343-98-2kyselina křemičitá
85840053320-86-8křemičitan lithno-sodno-hořečnatýSML(T)=0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
86000-křemičitá kyselina, silylovaná
86160000409-21-2karbid křemíku
86240007631-86-9oxid křemičitý
86285-oxid křemičitý, silanizovaný
86560007647-15-6bromid sodný
86720001310-73-2hydroxid sodný
87040001330-43-4tetraboritan sodnýSML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu
87200000110-44-1sorbová kyselina; hexa-2,4-dienová 
87280029116-98-1sorbitan-dioleát
87520062568-11-0sorbitan-monobehenát
87600001338-39-2sorbitan-monolaurát
87680001338-43-8sorbitan-monooleát
87760026266-57-9sorbitan-monopalmitát
87840001338-41-6sorbitan-monostearát 
87920061752-68-9sorbitan-tetrastearát
88080026266-58-0sorbitan-trioleát
88160054140-20-4sorbitan-tripalmitát
88240026658-19-5sorbitan-tristearát
88320000050-70-4sorbitol
88600026836-47-5monostearát sorbitolu
88640008013-07-8olej ze sójových bobů, epoxidovanýV souladu se specifikacemi v dodatku II
88800009005-25-8škrob, jedlý 
88880068412-29-3škrob, hydrolyzovaný
88960000124-26-5stearamid
89040000057-11-4stearová kyselina; oktadekanová kyselina
89200007617-31-4stearát mědiSML(T)=30 mg/kg (7) vyjádřeno jako měď
89440-estery stearové kyseliny s ethylenklykolemSML(T)=30 mg/kg (3)
90720058446-52-9stearoylbenzoylmethan 
90800005793-94-2stearoyl-2-mléčná kyselina, vápenatá sůl
90960000110-15-6jantarová kyselina
91200000126-13-6acetát-isobutanoát sacharosy
91360000126-14-7oktaacetát sacharosy
91840007704-34-9síra
91920007664-93-9kyselina sírová
92030010124-44-4síran měďnatýSML(T)=30 mg/kg (7) vyjádřeno jako měď
92080014807-96-6talek 
9215001401-55-4kyseliny taninuV souladu se specifikacemi JECFA
92160000087-69-4vinná kyselina 
92195-taurin, soli
92205057569-40-12,2'-methylenbis(4-methyl-6-terc-butylfenol)diester kyseliny tereftalové
92350000112-60-7tetraethylenglykol 
92640000102-60-3N,N,N´,N´-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin
92700078301-43-62,2,4,4-tetramethyl-20(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-heneikosan-21-on, polymerSML = 5 mg/kg
92930120218-34-0thiodiethylenbis(5-methoxykarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dmydropyridine-3 -karboxylátSML = 6 mg/kg
93440013463-67-7oxid titaničitý
93520000059-02-9 alfa-tokoferol
010191-41-0
93680009000-65-1guma tragant
9372000108-78-12,4,6-triammo-1,3,5-triazinSML=30 mg/kg
94320000112-27-6triethylenglykol
94960000077-99-62-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolSML = 6 mg/kg
95200001709-70-21,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)benzen
95270161717-32-42,4,6-tris(terc-butyl)fenyl-2-butyl-2-ethylpropan-1,3-diol-fosfátSML=2 mg/kg (jako suma fosfitu, fosfátu a produktu hydrolýzy=TTBP)
95725110638-71-6vermikulit, reakční produkt s lithium-citrátemSML(T)=0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lithium
95855007732-18-5vodaV souladu s právním předpisem, který stanoví požadavky na pitnou vodu
95859-vosky, rafinované, získané z ropy nebo syntetických uhlovodíkůV souladu se specifikacemi uvedenými v doplňku II.
95883-bílé minerální oleje, parafinické, získané z ropných uhlovodíkůV souladu se specifikacemi uvedenými v doplňku II
95905013983-17-0wollastonit 
95920-dřevní moučka a vlákna, neupravená
95935011138-66-2xanthanová guma 
96190020427-58-1hydroxid zinečnatý
96240001314-13-2oxid zinečnatý
96320001314-98-3sulfid zinečnatý

ODDÍL B

REF. č. (1)Číslo CAS (2)Název (3)Omezení a/nebo specifikace (4)
30180002180-18-9octan manganatýSML(T)=0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
31520061167-58-62-terc-butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylátSML = 6 mg/kg
31920000103-23-1bis(2-ethylhexyl)-hexandioát; bis(2-ethylhexyl)-adipátSML = 18 mg/kg (1)
34230-alkyl(C8-C22)sulfonové kyselinySML = 6 mg/kg
35760001309-64-4oxid antimonitýSML = 0,02 mg/kg (vyjádřeno jako antimon a včetně nejistoty měření)
36720017194-00-2hydroxid barnatýSML(T) =1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum)
36800010022-31-8dusičnan barnatýSML(T)= 1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum)
38240000119-61-9benzofenonSML = 0,6 mg/kg
38560007128-64-52,5-bis(5-terc-butyl-2-benzoxazolyl)thiofenSML = 0,6 mg/kg
38700063397-60-4bis(2-karbobutoxyethyl)cín-bis(isooktylsulfanylacetát); [bis(2-butoxykarbonyl)ethyl]cín-bis({[(6-methylheptyl)oxy]karbonyl} melhanthiolát)SML =18 mg/kg
38800032637-78-8N,N´-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl]hydrazidSML =15 mg/kg
38820026741-53-7bis(2,4-di-terc-butylfenyl)-pentaeiythritol-difosfit; 3,9-bis(2,4-di-terc-butylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekanSML = 0,6 mg/kg
39060035958-30-61,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-terc-butylfenyl)ethanSML = 5 mg/kg
39090-N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)aminSML(T)=1,2 mg/kg (13)
39120-N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18) amin-hydrochloridySML(T)=1,2mg/kg (13) vyjádřeno jako terciální amin (vyjádřeno bez HC1)
40000000991-84-42,4-bis(oktylsulfanyl)-6-(4-hydroxy-3,5-di-terc-butylanilino)-1,3,5-triazin; 2-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyanilino)-4,6-bis(oktylsulfanyl)-1,3,5-triazinSML = 30 mg/kg
400200110553-27-02,4-bis[(oktylthio)methyl]-6-methylfenolSML = 6 mg/kg
40160061269-61-2N,N´-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)hexamemylendiamin-1,2-dibromethan, kopolymerSML = 2,4 mg/kg
40800013003-12-84,4'-butylidenbis(6-terc-butyl-3 -methylfenylditridecylfosfit)SML = 6 mg/kg
40980019664-95-0butanová kyselina, sůl manganuSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
42000063438-80-2(2-karbobutoxyethyl)cín-tris(isooktylsulfanylacetát); [(2-butoxykarbonyl)ethyl]tris[({(isooktyl)oxy] karbonyl}methyl)sulfanyl]stannanSML = 30 mg/kg
42400010377-37-4uhličitan lithnýSML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
42480000584-09-8uhličitan rubidnýSML = 12 mg/kg
43600004080-31-31-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chloridSML = 0,3 mg/kg
43680000075-45-6chlordifluormethanSML = 6 mg/kg V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze II
44960011104-61-3oxid kobaltitýSML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
45440-styrenované butylované kresolySML = 12 mg/kg
45650006197-30-42-ethyhexyl-(2-kyan-3,3-difenylakrylát)SML = 0,05 mg/kg
46720004130-42-12,6-di-terc-butyl-4-ethylfenolQMA = 4,8 mg/6 dm2
47600 084030-61-5 di-n-dodecylcínbis(isooktylsulfanylacetát); di-dodecylcínbis({[(isooktyl)oxy]karbonyl}m ethanthiolát)SML = 12 mg/kg
48640000131-56-62,4-dihydroxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (15)
48800000097-23-42,2´-dihydroxy-5,5´-dichlordifenylmethanSML = 12 mg/kg
48880000131-53-32,2'-dihydroxy-4-methoxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (15)
49600026636-01-1dimethylcínbis(isooktyl-sulfanylacetát); dimethylbis[({[(2-ethylhexyl)oxy]karbonyl} methyl)sulfanyl] stannanSML(T) = 0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
49840002500-88-1dioktadecyl-disulfidSML = 3 mg/kg
50160-di-n-oktylcínbis(n-alkyl(C10-C16) sulfanylacetát); dioktylbis[({[(n-alkyl(C10-C16)) oxy]karbonyl} methyl)sulfanyl]stannanSML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50240010039-33-5di-n-oktylcínbis(2-ethylhexyl-maleinát)SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50320015571-58-1di-n-oktylcínbis(2-ethylhexyl-sulfanylacetát); dioktylbis[({[(2-ethylhexyl)oxy]karbonyl} methyl)sulfanyl] stannanSML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50360-di-n-oktylcínbis(ethyl-maleinát)SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50400033568-99-9di-n-oktylcínbis(isooktyl-maleinát)SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50480026401-97-8di-n-oktylcínbis(isooktylsulfanylacetát); dioktylbis[({[(isooktyl)oxy]karbonyl} methyl)sulfanyl]stannanSML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50560-di-n-oktylcínbutan-1,4-diol-bis (sulfanylacetát); [butan-1,4-diylbis(oxykarbonylmethylen)disulfanyl]di oktyl satannanSML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50640003648-18-8di-n-oktylcíndidodekanoát di-n-oktylcíndilaurátSML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50720015571-60-5di-n-oktylcíndimaleinátSML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50800-di-n-oktylcíndimaleinát, esterifikovanýSML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50880-di-n-oktylcíndimaleinát, polymery (n = 2-4)SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50960069226-44-4di-n-oktylcínethylenglykolbis(sulfanylacetát); [ethan-1,2-diylbis(oxykarbonylmethylen)disulfanyl]di okryl stannanSML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
51040015535-79-2di-n-oktylcínsulfanylacetátSML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
51120-di-n-oktylcínthiobenzoát[(2-ethylhexyl)-sulfanylacetát]; dioktylcín-(sulfanylbenzoát)({[(2-ethylhexyl)oxy]karbonyl} methanthiolát)SML(T) = 0,04 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
51570000127-63-9difenylsulfonSML = 3 mg/kg (25)
51680000102-08-9N,N´-difenylthiomočovinaSML = 3 mg/kg
52000027176-87-0dodecylbenzensulfonová kyselinaSML = 30 mg/kg
52320052047-59-32-(4-dodecylfenyl)indolSML = 0,06 mg/kg
52880023676-09-7ethyl-4-ethoxybenzoátSML = 3,6 mg/kg
53200023949-66-82-ethoxy-2'-ethyloxanilidSML = 30 mg/kg
58960000057-09-0hexadecyltrimethylamonium-bromidSML = 6 mg/kg
59120023128-74-7N,N'-hexan-1,6-diyl-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanamid]SML = 45 mg/kg
59200035074-77-2hexan-1,6-diyl-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát]SML = 6 mg/kg
60320070321-86-72-[2-hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)fenyl]benzotriazolSML=1,5 mg/kg
60400003896-11-52-(2'-hydroxy-3'-terc-butyl-5'-methylfenyl)-5-chlorbenzotriazolSML(T)=30 mg/kg(19)
60800065447-77-0dimethylester [1-(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin]-sukcinátu, kopolymer; poly(dimethyl-sukcinát-co-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-ethanol)SML = 30 mg/kg
61280003293-97-82-hydroxy-4-n-hexyloxybenzofenonSML(T) =6 mg/kg (15)
61360000131-57-72-hydroxy-4-methoxybenzofenonSML(T)=6 mg/kg (15)
61440002440-22-42-(2-hydroxy-5-memylfenyl)beiizotriazolSML(T) =30mg/kg(19)
61600001843-05-62-hydroxy-4-n-oktyloxybenzofenonSML(T) =6 mg/kg (15)
63200051877-53-3manganatá sůl mléčné kyseliny manganum-dilaktátSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
64320010377-51-2jodid lithnýSML(T)=1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod) a SML(T) =0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
65120007773-01-5chlorid manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
65200012626-88-9hydroxid manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
65280010043-84-2hypofosfit manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
65360011129-60-5oxid manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
65440-difosforečnan manganatýSML(T)=0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
66360085209-91-22,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)-natrium-fosfátSML=5 mg/kg
66400000088-24-42,2'-methylenbis(4-ethyl-6-terc-butylfenol)SML(T)=1,5 mg/kg (20)
66480000119-47-12,2'-memylenbis(4-methyl-6-terc-butylfenol)SML(T)=1,5 mg/kg (20)
67360067649-65-4mono-n-dodecylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát); dodecyltris[({[(isooktyl)oxy]karbonyl} methyl)sulfanyl]stannanSML = 24 mg/kg
67520054849-38-6monomethylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát); methyltris[({[(isooktyl)oxy]karbonyl} methyl)sulfanyl]stannanSML(T)=0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
67600-mono-n-oktylcíntris(alkyl(C10-C16)-sulfanylacetát); oktyltris[({[(alkyl(C10-C16))oxy]karbonyl} methyl)sulfanyl]stannanSML(T)=1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín)
67680027107-89-7mono-n-oktylcíntris(2-ethylhexyl-sulfanylacetát); oktyltris[({[(2-ethylhexyl)oxy]karbonyl}methyl)sulfanyl]stannanSML(T)=1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín)
67760026401-86-5mono-n-oktylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát); oktyltris[({[(isooktyl)oxy]karbonyl} methyl)surfanyl]stannanSML(T)=1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín)
68078027253-31-2neodekanová kyselina, sůl kobaltuSML(T) = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako neodekanová kyselina) a SML(T)=0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt). Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č.4 této vyhlášky stanoveno použití simulantu D
68320002082-79-3oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxylfenyl)propanoátSML = 6 mg/kg
68400010094-45-8oktadecyl-(Z)-dokos-9-enamid oktadecylerukamidSML = 5 mg/kg
68860004724-48-5n-oktylfosfonová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
69840016260-09-6N-(Z)-oktadec-9-en-1-ylhexadekanamid oleylpalmitamidSML = 5 mg/kg
72160000948-65-22-fenylindolSML=15 mg/kg
72800001241-94-7difenyl-2-ethylhexyl-fosfátSML = 2,4 mg/kg
73040013763-32-1kyselina fosforečná, lithné soliSML(T)=0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
73120010124-54-6kyselina fosforečná, soli manganuSML(T)=0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
74400-tris(nonylfenyl)ester kyseliny fosforité nebo tris(dinonylfenyl)ester kyseliny fosforité tris(nonyl-a/nebo dinonylfenyl)-fosforitanSML = 30 mg/kg
77440-polyethylenglykol-di( 12-hydroxyoktadec-9-enoát) polyethylenglykol-diricinoleátSML = 42 mg/kg
77520061791-12-6polyethylenglykolester ricinového olejeSML = 42 mg/kg
78320009004-97-1polyethylenglykol-12-hydroxyoktadec-9-enoát polyethylenglykol-monoricinoleátSML = 42 mg/kg
81200071878-19-8poly(6-[(1, 1,3,3-tetramemylbutyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)imino]hexamethylen[(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)imino]SML=3 mg/kg
81680007681-11-0jodid draselnýSML(T)=1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod)
82020019019-51-3kobaltnatá sůl propanové kyselinySML(T)=0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
835950119345-01-6reakční produkt di-terc-butylfosfonitu s bifenylem získaný kondenzací 2,4-di-terc-butylfenolu s produkty Friedelovy-Craftovy reakce chloridu fosforitého a bifenyluSML =18 mg/kg V souladu se specifikacemi uvedenými v příloze II
83700000141-22-0(Z)-12-hydroxyoktadec-9-enová kyselina ricinolejová kyselinaSML = 42 mg/kg
84800000087-18-34-terc-butylfenyl-salicylátSML = 12 mg/kg
84880000119-36-8methyl-salicylátSML = 30 mg/kg
85760012068-40-5křemičitan lithno-hlinitý (2:1:1)SML(T)=0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
85920012627-14-4křemičitan lithnýSML(T)=0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
86800007681-82-5jodid sodnýSML(T)=1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod)
86880-natrium-monoalkyl-dialkylfenoxybenzendisulfonátSML = 9 mg/kg
89170013586-84-0oktadekanová kyselina, kobaltnatá sůl stearová kyselina, kobaltnatá sůlSML(T)=0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
92000007727-43-7síran barnatýSML(T)=1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum)
92320-tetradecylpolyethylenglykol (EO = 3-8) ether glykolové kyselinySML =15 mg/kg
92560038613-77-3tetrakis(2,4-di-terc-butylfenyl)bifenyl-4,4'-ylen-difosfonitSML =18 mg/kg
92800000096-69-54,4'-thiobis(6-terc-butyl-3-memylfenol)SML = 0,48 mg/kg
92880041484-35-9thiodiethanolbis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát)SML = 2,4 mg/kg
93120000123-28-4didodecyl-thiodipropanoátSML(T)=5 mg/kg (21)
93280000693-36-7dioktadecyl-thiodipropanoátSML(T)=5 mg/kg (21)
94560000122-20-3triisopropanolaminSML = 5 mg/kg
95280040601-76-11,3,5-tris(4-terc-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionSML = 6 mg/kg
95360027676-62-61,3,5-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trionSML = 5 mg/kg
95600 001843-03-4 1,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-terc-butylfenyl)butanSML = 5 mg/kg
95000028931-67-1poly[2,2-bis(hydroxymethyl)butan-1-ol-trimemakrylát]-co-methyl-methakrylát

DODATEK I

PRODUKTY ZÍSKANÉ BAKTERIÁLNÍ FERMENTACÍ

Ref. č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
(1)(2)(3)(4)
1888880181-31-33-hydroxybutanová kyselina a 3-hydroxypentanová kyselina, kopolymerSML = 0,05 mg/kg pro (E)-but-2-enovou kyselinu (jako nečistotu) a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.

DODATEK II

SPECIFIKACE

Část A: Obecné specifikace

Materiály a výrobky vyrobené za použití aromatických isokyanátů nebo barviv připravených diazokopulací nesmí uvolňovat primární aromatické aminy (vyjádřeno jako anilin) ve stanovitelném množství (DL = 0,02 mg/kg potraviny nebo simulantu potravin, včetně nejistoty měření). Hodnoty migrace primárních aromatických aminů uvedených v této příloze se na toto omezení nevztahují.

Část B: Jiné specifikace

Ref. čJiné specifikace
16690Divinylbenzen
Může obsahovat až 40% ethylvinylbenzenu.
18888   3-hydroxybutanová kyselina a 3-hydroxypentanová kyselina, kopolymer
DefiniceTyto kopolymery jsou vyráběny řízenou fermentací s bakterií Alcaligenes eutrophus za použití směsi glukosy a kyseliny propanové jako zdrojů uhlíku. Použitý organismus nesmí být získán genetickou modifikací a musí pocházet z jednoho přirozeně se vyskytujícího kmene Alcaligenes eutrophus H16 NCIMB 10442. Zásobní kultura organismu se uchovává v lyofilizovaném stavu v ampulích. Dílčí/pracovní kultura se připraví ze zásobní kultury, uchovává se v kapalném dusíku a používá se pro přípravu inokula pro fermentaci. Vzorky z fermentoru se denně prohlížejí pod mikroskopem, sledují se jakékoli změny morfologie kolonií na různých agarových půdách při různých teplotách. Kopolymery se izolují z tepelně ošetřených bakterií řízeným rozkladem dalších buněčných složek, promytím a sušením. Tyto kopolymery jsou obvykle nabízeny jako tvarované nebo tavením přetvařované granule obsahující přísady, jako jsou nukleační činidla, změkčovadla, plnidla, stabilizátory a pigmenty, které vyhovují obecným a inviduálním specifikacím.
- Chemický název Poly(3-D-hydroxybutanoát-co-3-D-hydroxypentanoát)
- Číslo CAS 80181-31-3
- Strukturní vzorec
Strukturní vzorec
 kde n / (m + n) je větší než 0 a menší nebo rovno 0,25
- Průměrná molekulová hmotnost Nejméně 150 000 (stanoveno gelově permeační  chromatografickou metodou).
- Obsah Nejméně 98% poly(3-D-hydroxybutanoát-co-3-D-hydroxypentanoát), analyzován po hydrolýze jako směs kyseliny 3-D-hydroxybutanové a kyseliny 3-D-hydroxypentanové.
Popis Po izolaci bílý až krémově bílý prášek.
Vlastnosti
- Identifikační zkoušky:
- Rozpustnost Rozpustný v chlorovaných uhlovodících, jako je chloroform nebo dichlormethan, ale prakticky nerozpustný v ethanolu, alifatických alkanech a ve vodě.
- Migrace Velikost migrace but-2-enové kyseliny (krotonové kyseliny) nesmí překročit 0,05 mg na kg potraviny.
- Čistota Před granulací musí výchozí látka (práškový kopolymer) obsahovat:
   - Dusík Nejvýše 2 500 mg/kg plastu
   - Zinek Nejvýše 100 mg/kg plastu
   - Měď Nejvýše 5 mg/kg plastu
   - Olovo Nejvýše 2 mg/kg plastu
   - Arsen Nejvýše 1 mg/kg plastu
   - Chrom Nejvýše 1 mg/kg plastu
23547polydimethylsiloxan (Mw > 6 800) Minimální viskozita 100x10-6 m2.s-1 (= 100 centistokesů) při 25°C
25385triallylamin 40 mg/kg hydrogelu při poměru 1 kg potraviny na maximálně 1,5 gramů hydrogelu. Použití pouze v hydrogelech určených pro nepřímý styk s potravinou.
383204-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-methylbenzoxazolyl)stilben Nejvýše 0,05 % (m/m) (množství látky / množství přípravku)
43680 Chlordifluormethan Obsah chlordifluormethanu menší než 1 mg na kg látky
47210Dibutylthiocíničitá kyselina, polymer
-Molekulová jednotka = (C8H18S3Sn2)a (n = 1,5 - 2)
76721Polydimethylsiloxan (Mw > 6 800) Minimální viskozita 100x10-6 m2.s-1 (= 100 centistokesů) při 25°C
83595Reakční produkty di-terc-butylfosfonitu s bifenylem získané kondenzací 2,4-di-terc-butylfenolu s produkty Friedelovy-Craftsovy reakce chloridu fosforitého a bifenylu.
Složení
- 4,4'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 38613-77-3) (36 - 46 % hmot.1)
- 4,3´-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 118421-00-4) (17 - 23 % hmot.)
- 3,3 -bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 118421-01-5) (1 - 5 % hmot.)
- 4,-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 91362-37-7) (17 - 19 % hmot.)
- tris(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit (číslo CAS 31570-04-4) (9 - 18 % hmot.)
- 4,4´-bifenylenbis {[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] [0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit]} (číslo CAS 112949-97-0) (< 5 % hmot.)
Jiné specifikace:
- Obsah fosforu nejméně 5,4 až 5,9 %
- Číslo kyselosti nejvýše 10 mg KOH na gram
- Rozmezí bodu tání: 85 - 110 °C
88640Sójový olej, epoxidovaný
Oxiran < 8 %, jodové číslo < 6
95859Vosky, rafinované, získané z ropy nebo ze syntetických uhlovodíků
Produkt by měl odpovídat následujícím specifikacím:
- Obsah minerálních uhlovodíků s uhlíkovým číslem menším než 25: nejvýše 5 % (m/m)
- Viskozita nejméně 11x10-6 m2.s-1 (= 11 centistokesů) při 100°C.
- Průměrná molekulová hmotnost nejméně 500.
95883Bílé minerální oleje, parafínické, získané z ropy nebo ze syntetických uhlovodíků
Produkt by měl odpovídat následujícím specifikacím:
- Obsah minerálních uhlovodíků s uhlíkovým číslem menším než 25: nejvýše 5 % (m/m)
- Viskozita nejméně 8,5x10-6 m2.s-1 (= 8,5 centistokesů) při 100°C.
- Průměrná molekulová hmotnost nejméně 480.

1 Použité množství látky/množství směsi

DODATEK III

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE SLOUPCE „OMEZENÍ A/NEBO SPECIFIKACE“

(1) Varování, existuje riziko, že by mohl být SML překročen pro tukové simulanty.

(2) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno součtem migrací následujících látek udaných pod Ref. čísly: 10060 a 23920.

(3) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace následujících látek udaných pod Ref. čísly: 15760,16990,47680, 53650, 89440.

(4) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace následujících látek udaných pod Ref.čísly: 19540, 19960 a 64800.

(5) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace následujících látek udaných pod Ref.čísly: 14200, 14230 a 41480.

(6) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace následujících látek udaných pod Ref.čísly: 66560 a 66580.

(7) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace následujících látek udaných pod Ref.čísly: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200, 92030.

(8) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace následujících látek udaných pod Ref.čísly: 42400, 64320, 73040, 85760, 85840, 85920 a 95725.

(9) Varování: existuje riziko, že migrace látky zhoršuje organoleptické vlastnosti potraviny, se kterou je ve styku, a výsledný produkt nevyhovuje ustanovení § 3 odstavce 1 vyhlášky

(10) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 a 73120.

(11) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 45200, 64320, 81680 a 86800.

(12) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 36720, 36800, 36840 a 92000.

(13) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 39090 a 39120.

(14) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 44960, 68078, 82020 a 89170

(15) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 a 61600.

(16) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 46600, 67520 a 83599.

(17) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 a 51120.

(18) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 67600, 67680 a 67760.

(19) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 60400, 60480 a 61440.

(20) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 66400 a 66480.

(21) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 93120 a 93280.

(22) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 17260 a 18670.

(23) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 13620, 36840, 40320 a 87040

(24) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 13720 a 40580.

(25) SML(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem velikostí migrace následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 66560 a 51570.

(26) QM(T) v tomto specifickém případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství následujících látek uvedených pod Ref.čísly: 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 a 25270.“.

18. V příloze č. 4 kapitole V části 2 bodu 2.4 se ve druhé odrážce slova "6 mg/kg nebo 1 mg/dm2" nahrazují slovy "12 mg/kg nebo 2 mg/dm2".

19. V příloze č. 7 bodu 9.4 písmeno b) zní:

"b) Odparek nejvýše 10,0 mg.dm-2".

20. V příloze č. 8 části 1 Kovy a slitiny bod 1.1 zní:

"1.1 Korozivzdorné ocele (tzv. nerez ocele obsahující nejvýše 21 % chromu, 14 % niklu a 10,5 % manganu".

21. V příloze č. 8 části 1 Kovy a slitiny se na konci bodu 1.2 doplňují slova "nebo musí být použity pouze pro styk se suchými potravinami, a to za podmínek, kdy nebude docházet ke korozi výrobku".

22. V příloze č. 8 části 1 Kovy a slitiny se bod 1.10 a podbody 1.10.1 a 1.10.2 zrušují.

23. V příloze č. 9 oddílu 1 bodu 1 se slova "kapitoly II" nahrazují slovy "oddílu 2".

24. V příloze č. 9 oddílu 1 bodu 3 se slova "kapitole II" nahrazují slovy "oddíle 2".

25. V příloze č. 11 bodu 4 Stabilizátory v podbodu 4.2 se číslo "8,0" nahrazuje číslem "11,0" a poznámka č. 9 zní:

"9/ Jako stabilizační prostředek proti zbarvení anorganickými a organickými sloučeninami síry. Laky takto stabilizované nesmí být použity pro silně kyselé náplně.".

26. V příloze č. 11 bodu 7 Hygienické požadavky na finální lakovou vrstvu se v podbodu 7.2 slova "modelových kapalin (destilovaná voda, 3% kyselina octová, 10% a 50% ethylalkohol, doba vyluhování 10 dní, při teplotě 40 °C a při poměru 100 cm2:100 ml)" nahrazují slovy "simulantů potravin za zkušebních podmínek podle přílohy č. 4 této vyhlášky".

27. V příloze č. 11 bodu 7 Hygienické požadavky na finální lakovou vrstvu podbod 7.2.3 zní:

„7.2.3 primární aromatické aminy0,005 mg anilinhydrochloridu.dm-2“

28. V příloze č. 11 bodu 7 Hygienické požadavky na finální lakovou vrstvu se podbody 7.2.7 a 7.2.8 a poznámka č. 14 zrušují.

29. Za přílohu č. 14 se doplňuje příloha č. 15, která zní:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Požadavky na výrobky uvedené v § 3 odst. 6

I. Specifický migrační limit pro 2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl] propan (dále jen BADGE) a určité jeho deriváty

1. Součet velikostí migrace následujících látek:

a) BADGE (2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan),

b) BADGE∙H2O,

c) BADGE∙HCl,

d) BADGE∙2HCl

e) BADGE∙H2O∙HCl

nesmí překročit následující limity:

— 1 mg/kg v potravinách nebo v simulantech potravin (s vyloučením analytické tolerance), nebo

— 1 mg/6 dm2 v případech podle §13 odst.3 této vyhlášky.

2. Zkoušení migrace musí být provedeno podle přílohy č. 4 této vyhlášky. U simulantů vodných potravin však tato hodnota musí zahrnovat látku BADGE∙H2O, pokud není materiál nebo výrobek označen pro použití ve styku pouze s těmi potravinami a/nebo nápoji, u nichž bylo prokázáno, že součet velikostí migrace pěti látek uvedených v bodu 1 písmenech a) až e) nemůže překročit limity stanovené v bodu 1.

3. BADGE může být používán nebo se může vyskytovat při výrobě materiálů a výrobků pouze do 31.prosince 2004.

II. Specifický migrační limit pro bis(2,3-epoxypropyl)ethery bis(hydroxyfenyl)methanu, (dále jen BFDGE) a určité jeho deriváty

1. Součet velikostí migrace následujících látek:

a) BFDGE [bis(2,3-epoxypropyl)]ethery) bis(hydroxyfenyl)methanu],

b) BFDGE∙H2O,

c) BFDGE∙HCl,

d) BFDGE∙2HCl

e) BFDGE∙H2O∙HCl

nesmí po připočtení k součtu limitů látek uvedených v bodě I. této přílohy překročit následující limity:

— 1 mg/kg v potravinách nebo v simulantech potravin (s vyloučením analytické tolerance), nebo

— 1 mg/6 dm2 v případech podle podle §13 odst.3 této vyhlášky.

2. Zkoušení migrace musí být provedeno podle přílohy č. 4 této vyhlášky. U simulantů vodných potravin však tato hodnota musí zahrnovat látku BFDGE∙H2O, pokud není materiál nebo výrobek označen pro použití ve styku pouze s těmi potravinami a/nebo nápoji, u nichž bylo prokázáno, že součet hodnot migrace pěti látek uvedených v bodu 1 písmenech a) až e), nemůže překročit limity stanovené v bodě 1.

3. BFDGE může být používán nebo se může vyskytovat při výrobě materiálů a výrobků pouze do 31 .prosince 2004.

III. Přítomnost novolac-glycidyletherů (dále jen NOGE)

1. Sloučeniny NOGE s jedním nebo více aromatickými jádry a nejméně jednou epoxy skupinou a rovněž jejich deriváty s chlorhydrinovou strukturou a molekulovou hmotností menší než 1000 nesmí být detekovány v materiálech a výrobcích při mezi detekce 0,2 mg na 6 dm2, včetně analytické tolerance. Mez detekce musí být ověřena validovanou analytickou metodou. Jestliže taková metoda neexistuje, může být do vyvinutí validované metody použita analytická metoda s odpovídajícími účinnostními charakteristikami.

2. NOGE mohou být používány nebo se mohou vyskytovat při výrobě materiálů a výrobků pouze do 31 .prosince 2004.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně:
MUDr. Součková v. r.

Přesunout nahoru