Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 172/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů

Částka 62/2003
Platnost od 12.06.2003
Účinnost od 12.06.2003
Zrušeno k 01.01.2018 (382/2017 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

172

VYHLÁŠKA

ze dne 29. dubna 2003,

kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 109 odst. 2, § 111 odst. 3 a § 114 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 40 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, se mění takto:

1. V § 2 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Výběrové řízení se vyhlašuje prostřednictvím denního tisku, na internetových stránkách ministerstva a vyvěšením na úřední desce všech krajských a okresních soudů a krajských a okresních státních zastupitelství. Vyhlášení výběrového řízení v denním tisku musí obsahovat termín pro podání přihlášek k účasti ve výběrovém řízení (dále jen "přihláška"), označení krajského soudu nebo krajského státního zastupitelství, pro jehož obvod je výběrové řízení vyhlašováno, a odkaz na možnost seznámit se s podrobnými informacemi o podmínkách účasti ve výběrovém řízení a jeho průběhu. Podrobné informace o výběrovém řízení musí obsahovat i vzor přihlášky. Výběrové řízení musí být vyhlášeno nejméně dva měsíce před termínem stanoveným pro podání přihlášek.

(3) Výběrové řízení zahrnuje posouzení přihlášky, písemný test, pohovor před komisí příslušného krajského soudu nebo příslušného krajského státního zastupitelství (dále jen "přijímací pohovor") a psychologicko-diagnostické vyšetření (dále jen "vyšetření").".

2. V § 2 odst. 4 se slova "psycholog, který" nahrazují slovy "ten, kdo".

3. V § 2 odst. 6se slova " ; v případě vyšetření nebo strukturovaného pohovoru tak učiní na základě návrhu ředitele Justiční akademie" zrušují.

4. V § 3 se odstavec 5 zrušuje.

5. § 4 až 7 znějí:

"§ 4

Písemný test

(1) Písemným testem se ověří základní odborné znalosti a předpoklady uchazeče pro přijetí do přípravné služby na základě jednotné metodiky, připravené Justiční akademií a schválené ministerstvem, zahrnující i způsob vyhodnocení výsledků písemného testu.

(2) Úspěšné zvládnutí písemného testu je podmínkou pro další účast uchazeče ve výběrovém řízení.

(3) Uchazeče, který při písemném testu neuspěl, předseda krajského soudu nebo krajský státní zástupce z výběrového řízení vyřadí; písemné oznámení o tom se uchazeči doručí.

§ 5

Přijímací pohovor

(1) Uchazeč se podrobí přijímacímu pohovoru, jehož cílem je celkové zhodnocení předpokladů uchazeče pro přijetí do přípravné služby. Přijímací pohovor provádí komise složená ze soudců nebo státních zástupců působících v obvodu příslušného krajského soudu nebo příslušného krajského státního zastupitelství. Předsedu a členy komise jmenuje předseda krajského soudu nebo krajský státní zástupce tak, aby komise měla lichý počet členů. Přijímacího pohovoru se účastní Radou Justiční akademie pověřený zástupce Justiční akademie (dále jen "zástupce Justiční akademie"), který se na závěr přijímacího pohovoru písemně vyjádří k jeho výsledku.

(2) Obsah přijímacího pohovoru a kritéria pro jeho hodnocení stanoví předseda krajského soudu nebo krajský státní zástupce na základě metodiky připravené ministerstvem.

(3) Součástí přijímacího pohovoru je předpokládané určení okresního soudu nebo okresního státního zastupitelství, u něhož bude čekatel vykonávat přípravnou službu.

(4) Výsledek přijímacího pohovoru se hodnotí stupni "navrhuje se k přijetí" nebo "nenavrhuje se k přijetí".

(5) Výsledek přijímacího pohovoru předkládá komise spolu se stručným celkovým zhodnocením a jeho odůvodněním a s písemným vyjádřením zástupce Justiční akademie předsedovi krajského soudu nebo krajskému státnímu zástupci.

(6) Přihlášky uchazečů, kteří byli u přijímacího pohovoru hodnoceni stupněm "doporučuje se k přijetí", zašle předseda krajského soudu nebo krajský státní zástupce neprodleně spolu s připojenými doklady ministerstvu k zajištění vyšetření.

(7) Uchazeče hodnocené u přijímacího pohovoru stupněm "nedoporučuje se k přijetí" předseda krajského soudu nebo krajský státní zástupce z výběrového řízení vyřadí. Písemné oznámení o vyřazení se doručí uchazeči.

Vyšetření

§ 6

(1) Cílem vyšetření je posouzení vlastností a dalších osobnostních předpokladů uchazeče pro výkon funkce soudce nebo funkce státního zástupce (dále jen "osobnostní způsobilost"); požadavky na osobnostní způsobilost uchazečů určuje ministerstvo s přihlédnutím k poznatkům získaným od Justiční akademie, soudů a státních zastupitelství. Výsledek vyšetření je jedním z podkladů pro přijetí uchazeče do přípravné služby.

(2) Vyšetření zajišťuje ministerstvo.

(3) Vyšetření provádějí odborná psychologická pracoviště, jejichž výběr provádí ministerstvo.

(4) Výsledek vyšetření uchazeče se hodnotí stupni "doporučuje se" , "doporučuje se s výhradou" a "nedoporučuje se".

§ 7

Ministerstvo zašle neprodleně výsledky vyšetření spolu s přihláškou a připojenými doklady příslušnému předsedovi krajského soudu nebo příslušnému krajskému státnímu zástupci k dalšímu postupu.".

6. V § 8 odst. 1 se slova "a k vyjádření Justiční akademie" nahrazují slovy "a k vyjádření zástupce Justiční akademie při přijímacím pohovoru (§ 5 odst. 1 a 5)" a na konci věty druhé se doplňují slova "a nelze proti němu podat opravný prostředek".

7. V § 8 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Je-li jediným důvodem nepřijetí uchazeče nedostatek volných funkčních míst, musí být tato okolnost v písemném oznámení o nepřijetí do přípravné služby uvedena.".

8. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Předseda krajského soudu nebo krajský státní zástupce zašle bez zbytečného odkladu seznam přijatých čekatelů ministerstvu a Justiční akademii.".

9. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

(1) Uchazeč hodnocený u přijímacího pohovoru stupněm "navrhuje se k přijetí", který nebyl přijat do přípravné služby pouze pro nedostatek volných funkčních míst, má právo podrobit se přijímacímu pohovoru u jiného krajského soudu nebo u jiného krajského státního zastupitelství, než ke kterému podal přihlášku, pokud pro tento soud nebo státní zastupitelství bylo též vyhlášeno výběrové řízení, jehož se uchazeč účastnil, a pokud u tohoto soudu nebo státního zastupitelství volné funkční místo čekatele existuje. Vyšetření se v tomto případě neopakuje.

(2) O vykonání přijímacího pohovoru podle odstavce 1 musí uchazeč požádat příslušného předsedu krajského soudu nebo příslušného krajského státního zástupce nejpozději do jednoho měsíce od písemného oznámení o nepřijetí do přípravné služby (§ 8 odst. 2); pokud u příslušného krajského soudu nebo krajského státního zastupitelství již není volné funkční místo čekatele, příslušný předseda krajského soudu nebo příslušný krajský státní zástupce žádost odmítne a uchazeče o tom bezodkladně vyrozumí.".

10. V § 14 odst. 2 se za slovo "průběh" vkládá slovo "odborné".

11. V § 15 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Doba trvání písemné části odborné zkoušky nesmí přesáhnout šest hodin. Po uplynutí této doby je čekatel povinen odevzdat písemnou práci osobě konající dozor, a to i v případě, že není dokončena.".

12. V § 16odstavec 3 zní:

"(3) Při ústní části odborné zkoušky se u čekatele zjišťuje též základní znalost práva Evropských společenství a Evropské unie a orientace v základních pramenech mezinárodního práva.".

13. V § 16se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Doba trvání ústní části odborné zkoušky každého čekatele nesmí přesáhnout dvě hodiny.".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Uchazeči, kteří se zúčastnili výběrového řízení zahájeného v roce 2002 a nebyli přijati do přípravné služby justičních čekatelů nebo do čekatelské praxe právních čekatelů pro nedostatek volných funkčních míst, přestože u přijímacího pohovoru byli hodnoceni stupněm "navrhuje se k přijetí", mohou podat žádost o vykonání přijímacího pohovoru u krajského soudu nebo u krajského státního zastupitelství v prvním výběrovém řízení vyhlášeném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, a to v termínu stanoveném pro podání přihlášky v tomto výběrovém řízení. Psychologicko-diagnostické vyšetření se v tomto případě neopakuje.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Rychetský v. r.

Přesunout nahoru